Skip to main content

Full text of "Anecdota graeca e mss. bibliothecis Vaticana, Angelica, Barberiniana, Vallicelliana, Medicea, Vindobonensis deprompta edidit et indices addidit P. Matranga 1"

See other formats


ΑΝΕΟϋΟΤΑ 
ΟΒΑΕΟΑ Ε Μδδ 
ΒΙΒίΙΟΤΗΕΟΙδ 
Ν/ΑΤΙΟΑΝΑ, 
ΑΝΟΕΙΙΟΑ, ... Α Λ. 5ο* ΑΝΕΟϋΟΤΑ ΟΒΑΕΟΑ 

Ε Η58. ΒΜΗ.Ι0ΤΗΕ€18 

ΥΑΤΚΑΝΑ, ΑΜ6ΕΟ0Α, ΒΑΚΒΕ11ΙΝΙΑΝΛ 
ΥΑΙΧΙΟΕίΧΙΑΝΑ, ΜΕΟΙΟΕΑ, ΥΙΗρθΒΟΝΕΝδΙ 

ΕΟΙΟΓΪ Εΐ ΙΝϋΙΟΕβ ΑΕΟΙΟΙΤ 
Ρ. ΗΑΤΒΛηβΛ 
ΡΑΚΚ ΡΒΙΜΑ ΒΟΜΑΕ, 

Τγ|(Ιβ Α. Κι ι ΐϊηοΙΙϊ. 

Μ.ηοοο.ι,. 

I 1 ΕκιηΙβΙ»! Ο. Α. ΙργΙΙμΙΗ - 5υρβΓϊο™ω ϊβηΐ*. .ΐϋ- 

ΑΝΕΟϋΟΤΑ (ίΚΑΕΟΑ 

Ε Μ99, ΒΙΒΠΟΤΗΚΠβ 

ΥΑΤΙΟΑΝΑ, ΑΝ6ΕΕΚΑ, ΒΑΒΒΕΗΙΝΙΛΝΛ 
νΑΙΧ10ΕΙ.ΙΙΑΝΑ, ΜΕΌΙΟΕΛ, νίΝΟΟΒΟΝΕΝδΙ 

ΚΒΙϋΙΤ ΕΤ ΙΝΰΙΰΕδ ΑβΒΙΟΙΤ 
Ρ. ΜΛΤΒΑΗ«Α ΙΝ5ΥΝΤ νθί.νΜΙΜ 

ϋί9ίΙίζε{) Οοο^Ιε 8ΙΒΥΓΧΑΕ ΜΕΒΤΕΝ8 8Γ.Η Α Α ΕΤΗΑ ν8ΕΝ 

(ΧΗΛΜΕΝ81 ΡΚΤΒΥ8 ΜΑΤΚΑΝ6Α 

6ΚΑΕ«>-9Ι0νΐ,ν3 
8. V. Ο. 

ΤζβΙζαβ αΐΐθ^οπαδ Κοιηεποαδ, ϊυδδπ βΐ 
ϊπιρβηβϊδ ΪΓβηβδ ΟοιηηβιΐΗβ ίπιρβΓΗίπαδ, 
βχ ίηΙπΒίπ Οβί'πΐΗΐιορυιη §βηίβ, VII. ΓβΓ- 

ίίΐβ ΗΗβΟΙίΙίδ 31ΐΙβ ΰοηιρο3ΐία5, Ιβ 311δρίθβ, 

β ϋβπηβηοπιπι ραπΐβΓ £βηΙβ, ίη Ιιιοβιη 
ρΓοιΙϋδδβ, βδΐ ϊ^Γυιη ΗιιιηβηβΐΊΐιη οββιΐδ 

ΐΐ3 ΓοΓίΐΐΐΐϋδ, ΙΐΙ ρβΓΓ3Γ0 ψάά δϊπιϋβ βνβ- 

ηβΓΪΙ. ϊΐΐϊί ίΐαφιο (ΙεάΐϋβηΙαΓ,ςυαβ (Ιιιρίί- 
ά ΐιΐΓβ ι ιΐΗ 3ΐίηΙ; ι» ηάηιφιβ πιο ^βηβΐΌκι 
Ιίί)βΡ3ΐϊΐ3ΐβ 3(1 Ιιοο νοίυπιβη βίίβηιΐυηι ϊγπ- 
ρυΐίδΐΐ , βΐ 3 Λ ηιβ8 δΙιΐ(ΙΪ3 ίονβηιΐβ ηοη υθγ- ΙϊίΒ Β(1Ι]0Ρΐ8ΐβ 88, 8β(! ΟρβΡβ. Νβψΐβ Ηβ18 

Ιυί 3πϊιηί νίΓΐιιΙβηΊ, ϊη^εηϋ βουηαβη, ίη 1)0- 
ηΪ9 3Ρΐί1ίυ8 ρταββίαπίίαηι, δααιπίίΐηι ϊπ ο«- 
ΐΗοϋοα Γβΐϊ^ϊοηβ ο&8ει , νΐίηΙΪ8ΐΉ οοηηηβιηο- 
γο, ηιιϊρρβ Ιιββο ηοπιηΐ οΐϊκιπ φιοίηαοί Ιβ 

Βθίϊ136 6888 (Ιβδί^βΓΗΠί. ΗθΟ ΠΙίΙΙΟΊ Ιϋίβ 

εοηδοΐαηώδ οΐ} γϊ;» άοηΐ88ΐίθ38 οιιπ5 (Ιυαι 
3ρΙυιη ββΐ, πιβ φιοΐκΐΐβ ΙΠ3£Ϊ8 οΒ&ΙγϊοΙιιιϊι 
Ιιΐ3β ΒβπϊνοΙβηΙΪΒβ ΓβΐΐηβηΙ. νηΐβ. 
Κοηιαβ ηιεηδβ Ιιιΐίο Μ. ΙΜΧΟ. Ι.. ΟίΕΐίΙίζεϋ ΰγ (^οο^Ιι; ΕΟΙΤΟΒΙδ ΡΒΑΕΡΑΤΙΟ. ΑηβαΙοΙΟΓϋΐη νοίιιιηϊιιϊ , ςυοά £Γ3βοθ ίη Ιιιεβηι β- 
ιηϊηίΐιΐΓ, ΙΐΓβνβπι ρΓΗβΒ^βΓβ ποίίΐϊβτη , ηβο ηοη βΐίφιβ 
άκβΓβ άββιιΐϊβίάϋβ ϊη βθίΐίοηβ αάΊιίΙηΐίβ, ιιΐϋβ νίβκηι ββί 
οοηβίΐίυηι. Νβ βαίβιη οιηιπκΜαβ ηβτϊβ ηοηιίπββ ίη οτί- 
ιηβη ηιίηί νβτοαΐ νοΙυηιίηΪΒ Ιίΐυΐυω, ορροιΊυηβ άϊβββ- 
πηη άθ α,ιιί»ιΐΜΐ3ΐη αϋββ βάϊΐίκ, οβακκα^υο αΰάαηι οιγ 
Ηβϊο άβηοο ίηιρπηιβικίίΐ οαΓβνβηηι. 

Ιοηαηαβί ΤζβΙζβΒ. XII. «βεοιιϋ §Γ3πιπΐ3ΐίοα8 Ι)}-- 
Ζ3ϋΐίηυ$. 3ηβ«1οΙοηιηι 2%ταβα άικϊΐ. ΑιηΜογ Β58βπί 8β 

ΜΗ386 3111118 0. ρ081 ΜίΐΛ3β]βΠ1 ΡδβΙΙΐΙΠΙ (1); (1β ΘΪ115 

ι!υω;»Ηΐ ηοη ββΐϊβ εοηιρθΠιιτη βΛ. Εχ Ϊ3Πΐ1>ί9 νβΓΟ ϊη 
ιώογκ™ Μβηυοϋ» Οοηιηβηϊ. ςιιοβ Ηβίο ρπηιυηι βάΊϋί (2), 
«ηκίαΐ ίηίβΓ νίνοβ θχΙϊΙϊμθ βαηο Μ. 0. Γ,ΧΧΧ. 

(1) ΟιίΙ. XI. ΚΑ. 185. τ. 719. 1)ι· βίηβ τίΐβ οοηίβΓ ΡΛΗ- 
άιιια εΛ. η. V. XI. ρ. 229., εΐ ΗοΗβίϋ ίηΐι-οα. ίη \ιαΙ. ΙίΙΙ. βπιβο. 
Τ. II, ρβΓί. I ρ. 510. ϊπρρΙ. ρβπ. Π. ρ. 56. ει 355. 

(2) ΡϊγΙ. Π. ρ»ξ. 619. Ηί ίβηΛί τομπΙιιγ χΐιμχχατβί, 

τεβ ΙβϊϊεοΒτιρΗί,ηαβιηιΐ! (Ιβϋπίΐϊο τκ Αιμαχαχα Ία Οκμμηκ 81γβ- 
Ιοηίοεηβί (εό. 6. Ηεπηιιηηί Ιίρβίίβ 1812. ρ. 110. 16.) Βιώαιίιιι·. 
ΟϊΟ'ογΙ ΐαιηβα Οτ3»ηί»εαηοη 3 αοιηίηβ ί,ιαιυίί 8πβ α ΤζεΙϊβ ϊπ- Μη1[3 βίϋ5 8€Πρΐ3 (ΪΓΙΙίΙίίΟΓαΟΙ 8ΐ(Ι(1ίθ ρΓοιϋβπιηΙ, ίϋ 
(]«ϊΙ)υ8 κι νβηϊΐβιβω. βΐ ψιβηκίαηι 3ΐΐο§3ηΐί3πι βχοϊρΪ38, 
νίπιαι 3§αο8ΰ6ί; ίιηηιβηί&β βΓίκΙϊΐϊοηϊβ, βΐ 9ΰ36 αβίαΐϊε ίη 
Γβ ΙΪ116Γ3ΓΪ» Γβοίΐβ ρπηοΐρβω. ΙηΙβΓ 63, ο,ηβθ ΒάΊιηε ιη 
1)ί1ι1ίοΐ1ιΐ!<:Ϊ5 (ΙβΙίΐβΒοιιηΙ. 3ΐ1β»0Γ)38 ίη ρποιίε βΐ ηιβίβ- 
ρΙΐΓβδβΒ ίη Ηοπιβπιιη, νβΓκίβιΐΒ ροΐϊΐίοίβ βΙυαώτβΐΗβ , 
ρΓ3β1ο άί^οΆ βκϊ8ΐϊηΐ3νί. 8ϊηϋϊ(1βηι ηοη ιηίηϊηιβιη Ββοβϊ 

ΙΙΐίΙϊΐΗΐβΙΙΙ ρ1ΐί1θ1θοί5, 61 611ΙΏΪΙΠ Ϊ31Ι3 (ΜΐΙΐΟΙΊί)11$ ΪΩΐΙβ ίϊι- 

ΙιΐΓ3Πΐ, 8Ϊ φιββ ραυϋβ 6( δρβώιηϊηίβ 6Γ§ο ηιιειικι^υβ θγιι- 
<1ίΙί βχοβΓρβεπηΙ, ρίΐ ΐΒηάβιη βΐίςυβηάο οιηηίβ 3(1 Γκίοπι 
οοθϊοηη] ναΙίοηηοι·ϋπι Ινρίί ΐΓ8<]βΓβηΙιιι\ 

ΓΓΒ^ιηβηΙβ ρογγο βχ Τζείζββ βΙΙβ^οΓΪίβ ρι-οΐϋΐίΐ ί,. 
Κυβίϋπι» ίη 8ιιϊ(ΐ3β ειϋΐίοαβ: Β. Ββπΐΐβίηβ ϊη βρίβίοΐβ 3(1 
Ιοηβηηβπι ΜίΙΙϊιιηι ρ. 65. VII, νβτβιΐΒ ΟϋΙυιη, β Γβΐηί- 
ΰϊο ιΐβίπ ίη ηί1)Ι. 6γ3603 (1) ΐΐοιιβοΒ, βάϊάϊΐ: ΤΗοιώββ 
ΒιΐΓ»68ΐυ5 (2), αηί ϊηΕ6§Γ3Β 3ΐίβ§οπ38 β ακΚεΛίΒ Βο- 
(ΙΙεϊαηίΒ ββ βώΐυηηη ρΓοηιίδίΙ. ρΗΓίββ ηΙιαηθβαΐίοΓΡβ 
ϊΐι]ο3ϊϊΙ. νοΙαωεη 3 Βιιι^ββϊο Οχοηϋ 1788. βαΊίυπι, ει 
ββοηηίΐίί; αιπκ Ι,οικΙ ίηί 1820. άβηυο οιιεηαι, Ηβτίεδϋ 
(ΙίΙϊξβηιίβΐΏ ϊη 3(ΙάΊΐ3πΐ6ηΐί$ 3(1 Ρϋβπαιιη» οηιηίηο βίΓιι- 
φΐ. Ειπιηβηιιβΐ ΜίΙΙι;πΐ5 Ιαπ&πι, ίη οβίβίοβο (Μχϋοιιηι 
§Γ3βοοΓηηι ΕβεοΓ. ρ. 33. 8^. Ρβπβϋβ 1848. ίιηρΓβκβο. 
ρΓοοοπιϋ 3ΐΐΕ§οπ3Γΐιηι ρπηπρίιιιη ϊιιγιβ ροΜΐοϊ ίβοϊι. 

ΛϊΙο; ιιαηι Ιιβίο ηοη ίίιηρίιχ ηπιιι γύ α ρτϊαΐίρΊο ηιι/αί αά{αιιηι 
ααριΐ ιι/Ιίαίαι, χκΛ ιΛι ιύϊψχοΛ ρΓ.ιβΕβιίβπΙίί ίθπιηί ϊβι-οηπι, π;πα 
ίηίΐίιιηι ΓιΙ ίϊΰΐΐο «βφΜΒίί, ώφβιαηά{ νοαβίαχ. ΟοηΓβΐ' βΙίΒΐη ίο 
ΐΐϊα δί^ηίΟϋίΙίοηε ίοΐιοΐϊη ίη αΙΙβ^. ίαίιΐ9 τοί. ΡαΓΪ.ΙΙ. ρ. 608.16. 5«. 

(1) ν.ά. Ηηΐωϋ V. ϊ. ρ. 375. 

(2) ΙηϊΙία Ηοικίΐ ίαι, βϊϊο ιχ^ρίααΐΐ. Οιοπϋ 1788. Ι/Ι - 9 - 
Οααιη αιιΐΐα Γετβ βίΐ πΐΒβ. ΙιίΗϊοιΙιεοΕί, ίη φΐη Τζεί- 

Ζ36 3ϋ6§0Π3Πΐηΐ ρ»ΐΊβ8°αβ8ΘΓΪ(!ΠΐϋΓ, ναΐίοΒΟΒβ φΙβΠΙ- 

ρΐυπιιιϊ αοιίίεεϊ, υΐ ίαΙβ§πιιιι οριΐ3 βνβιΐΒί, οοωιηοάβιιι 
παϊΐιϊ ρΓ365ΐϊΙϋΓβ ιιίιΐίΐίίβιη. Νβφιβ ορβταα ο$1 ρΓθΙϊιιιη 
ΟΠΜΘΚ ΓΘ€605βΓβ, φΐί ΤΒΠΒΙΙΙββ βοΙιιιιι ϋοηΐίπβηί: Ι}Ι13Γ6 
(Ιο ρΓ3β5ΐ»οΙίθΓί 1)118 31κ|ιηι1 (ΙϊϋΒΐη. 

ΙπΙβγ Ιιοβ νεΙαβίΐοΓ β8ΐ (ωπι&νΓ,ϊιιυβ ιηίβεβίΐί §βηβ- 
π8 904. Οΰπιηνίϋ ε3Γβ3( ρποαρϊο ρπχιβιηϋ, βΐ ρ3υεα 
ΙΐΒΪιββΙ ΟΛ^βββββ, βΐ ηοπ ββπιβΐ ΗΪ8031. οχ ίΐΐο (βιηβη 
ΓΒΠΤ1Ϊ03 φίβηιρίιιππιβ . 1ί1>Γ3ΓΪ0Γϋπι ΓθΓΐ38ββ ίιΜΟΤΜ ίη 
βΐϊίβ οοάίείΐηΐδ οΜϊΙβ, βΐ ψΐ3ε<ΐ3ΐιι Ηοΐιοΐίβ ίη ιηβΓ^ίιιβ 
ιηίπιιΐίβ εΙΐ3Γ3ΰ[6ΓίΙ)ϋ5 πώπβ ρβηε βναηϊΐϊβ βχαΓβΙβ, ιΐε- 
ρΓοαιρβί. 

ΜβηΙίοπβ βΐίβιη (1ί§ηιι$ 681 εο<1. βοιιιΐι. 1369.. οιιι- 
ηΪ8 Γβπηβ Ϊζβ1ζ3β ορβΓβ εοηφίΒΟΐε-πΒ, οχ ψο 6ΜΰΠ- 
ρβί Ο.ΥΠ. βρΪ8ΐ(ΐΙΐ8 Ο). (]ΐ«ι' (,1ιι1ί3(1ιιπι 8ΐιη( Γιιπιΐβπιετι- 
Ιατιι, ηι ίρβθ ΓβΙβΙϋΓ ΟιίΙ. V. ρο8ΐ ν. 201., εΐ φαιαιη 
ορβ 038!!§ηΙίθΓβΓηο3Π]ΐΏΓΐι;α( Οιί1ι;ΐίΙιι:)ΐ (χΐϊΐίοηβηιβπι- 
«ΙίΙΟΓίιιη αΐ3πιΐ8 ΐΓΒεΙαίΜίηΙ, οοη οηιί&Ίβ ορβηκ ί!ΐΐβ§π 
ϊιηρΓβίβϊοπβ, ίιιαίϋ, Ι,εαϋ. ΚΪΒΚ^Ηη^ίϊ βίο. βίΓΟΓββ 

(1) ΟιιβΙΙαοΓ εϊ Ιώ ίιορΓΒ55ίΙ Ιιοϊήαί ϊη εϊΙεε ϋηίΐίβώηι 
ρ. 267. 5ΐ}. Β38Ϊ1. 1546., ((ΐιίηΕβηι, φιαβ βίΐ ΧΧί.> ΚαίΙβηκ ϊη 
ηαΐίδ βά διιίύβιη. ϋ(. ΐ&τ. βά. α. V. III. ρ. 753. Νβϊοϊο ϋιιηβιι 
4"ΟιηοαΌ Ι,βείίίιΐϊ ΙιβΙΙιιείηΒΐιιΐ ίΐΐ νίΐίηίε ίαΙεη>ι-εΐ3ηϊ ρΙιΐΓΪαια; 
Ιιοε ϊιιΗϊΐίίηΙ εχρπιρίιιπι - !·<ΐ)ΐ>.-;. : <Λί>ι\'> ι,ιιΊι-,ιρ.,Ι ίΐι\ηι.»\ ^«<π;βι - 
ίΐί ΪΕΓίίΐ Ιϊΐϋΐΐΐϋΐ ρηιιιηε ΕρίίΙοΙαβ 3 ΪΟ Βΐΐίίβε, φιαβ εΐ XV-, 

-φ !ί(Κτάιω Μ<ι^;Γτΐί.--^; ; μκρπ Αιτών ίη η>ατ$.) πχτρών: 31 
Ιιικι να«ι1>υ!ιιη] είνίΐβΐίϊ ιιοπιεη, ε( ΡπΙγπγηιβ ίιιιΐϊε,ιΐ ηιείπι- 
ροϋΐεη. Ια (Μ. IV. ροϊΐ ϊ. ίΰϋ. ϊΓ^ιιωοιιΙιιηι βρϊβίοΐϊβ, ηιΐΒβ 

ΡΓ053 ΟΓβΐίβΟΕ ρΓ3θίΐ ΙΐίίΙΟΙΊαΡ, ΐεΐαΐί ΪΒΓ5Ι18 ίπφΐΈΗΪΙ, Οίο. — 10 — 

ηιΐΜΐιρΙυπιηι οοΓπ^υηΙαΓ (1). Νβο Ηβίο κϋοηΐίο ρΓββΙβΓ- 
βηηίΐα βκΐ, φΐαοάοφίίίΐβιη ο<χ38ίο 8696 οΜβΠ, ρβαιϋϋτϊβ 
ΙαΒίιίνοΙβηΐία, <]ΐια βΓ§3 ιηβ ρΓ3θ8[Ηΐ Γ!^Γ(ΐ§ίιΐ3 νι γ ΕηιπίΗ- 
ηικί Μίΐΐεηιβ. !β βϋϊιη τηϊΐιΐ ίη ΤζβΙζββιώ βίικϋίδ ίοίβη- 
Ιο, βρκίοΐαηπη 3ρο£ΓβρΙιυιη 3 ιηε οοηΓβοΙιιιη ίυιηΐΏΒ ηο- 
ηιαιιίΟΙο οίοι ωιΙίΰίίΐϋΒ Ρβήκίεπ^βιω οοΐΐαίαπι φοηΐβ 
οΒίαΙίΐ, ιιΐ 6ΐυ$ηιοΰί ναπίπίβί» ιηβθΐη ββίιϊοιιεπι οπιβ- 
ΓβηΙ. Οοάβχ ηϊΙιϊΙοωϊηΐΜ ιηυΐϊΐϋβ ββΐ ίη 6ηβ, ηιιβιηοΙίΓβϊη 

Ρ3Γ8 ρθ5ΐΓβΠΙ36 Ιϋ»ϋ3 Γΐΐ3ρ50(1ί3β (Ιβββί: 31 6Ϊ118 Ι)6Ι)βΑ- 

οίο νβΓδϋβ Αβοηϋοοηί ϊηβ^ϊΐυβ (2), ^βηιπιυΐα ρΓβΐίοΒΪοΓ, 
ίπ Ιικ^ω νβηίΐ (3). 

Οοά. ΥαΙ. ΡηΙ. 31Ι>. οηβΠϋϋβϋί, φΐατηνίβ ιηβιιβο- 

9115, 3ΐΐ6§ΟΓ135 !□ XIII. ρποπϊί Ο^βΒΘΒΘ 1ί6ΐΌ9, ρτββΙβΓ 

ΙΙί3(Ιί8 ΙίΙ). XX. νβΓίΐΐί 84.. υπΐουβ οοηΐίηβΐ. εβΙβΓΒοηι- 
ηίηο ιΐβϋΐιιιΐ. Νβ§Ιί§βηΙΪ3 βηϊιη βώΐίορβ^β ηυαίβτηίο- 

(1) Νοη ϊΛϋβΙ ιιοίιιΐβιη Ηιιίιιίιιιαϋί οΙιίεΓνβΙίοηΐΙκί! ηοαβίί- 

ρβΓΕ, ΕΙ ΪΒΠβΙΐΐΕί Γβ06ΙΙ36Γ0: 1113Ι116Π ]|113[ Ιΐηυω 61 ΐΙΐβΠΐω 

βχρπιρίιιιη ρΓοπαοϊΓΟ. &ι<1. ΥίΙ. Ιιοε αιοάα ίιηρίΕΐ ΙβεηηΒΐπ 
ΟΙΟΙ. IX. ν. 664. 5-6. «4. Γ.ϊο. ρ» ? . 175. 

' Ω Τζί'τζΐ) άρρντίρϊοτι ναμαζκιρψ ίπίφ·/α, 

και πάντων χαραάτιρ- των ίν τγ Τίανς-αντίνα, 
παπάδων άν.ι'ύις-ιαϊ, κλεπτών, ΊψίβύΙαν. 

ΚϋΓ»ιιηι (Μ. VIII. ν. 836. ϊο, «1 Ιλο. ρΐ£. 157. 

Ιίρωττ'-ι:·: ο; γΜ: τινην π',-Λ ί ΐΐμανίβίΚ' 
τί προς Βία; αύ -/ρσψ·ι; μ;ν, «ρί{ παώας 3' αϊνα; ηο& 
(ρις, βίο. 

(2) ϋββίΐ ίη 1ν Γ . ΟΓΒβα. βϋ. α ΤΙμκη!. Ββΐ'βΙ, Ι,ϊρίίβε 1813. 

(3) α. ηιιίαβ ναΐ. ρ. 216. ν. 130. — 11 — 

ιΐ68 (ϋβρβΓβοβ ριιΐο, ςιιϊ ίπιρβΓΪΐίδ^ιηιβ 0<1]Γ58β3β Γγη§- 
ιτΐβηΐ3 Ιΐΐβάϊ ρΓΒβιηίϊίΐ, πί^ΙβοΐΒ ηοΐαηιιη Γβ^ίβΙη βι ρβ- 
^ίααπιιη αηΐίηυα 8βπβ, 61 ςαοιί ίηοοη§Γοβιΐί ββί, Ακο- 
ή» ΜοαβηιΙ)Β9Ϊ36 ΑΐΈΐπβρ. ορίβίοΐβη ΡαυΙΙυιη III. 
Ρ. Μ., φΐ3 βίάοιη ΗκΙιοΙίβ νοΐο,ΐ'3 ιη VII. Ειιπρηίίβ Ιγβ- 
§ο6(1ί»8 οϊ>Ια1ΐΐ . ρπηείρίο οοϋΊαε βά^ΙιΗίηβγίΙ. 

Ηϊβοβ 8υη8ί<1π8 ίΐΐΐβ^οπίϋ ίπιρΓβ88ί8 (1), ςιωτη βϊαβ- 
ιηοάϊ 8ΪηΙ υΐ οοπιπιοιίε Ιβρ β^βίριβ 3<1ιιοί3ίϊοιιϊ1)ΐΐ8 ροβ- 
8β νϊΛθϋηΙυΓ. Γβηι ποη ίαιιΐίΐβιη (Ιιιχί ϊηιϊίρββ νβηοβ Άά'\'\- 
Κ6Γ6. ςιω Ε3«Ιίιΐ8 <]ΐιίηυβ 8ΐυάϊο8ΐΐ8 Ιοοβ ορρΟΓίυηκ ϊηνβ- 
ηΪΓβ ςιιεαί. Ηαο ιηεηΐ-β ίΐβφΐθ VI. ίηάίοββ. ηοα Ββκααβ 
Ι(ώθΓ6, 61 ραΐίεηυβ, οοηίβοί. 

ΙΪ1. ςιιοία" €ΓΪΐϊα;ιι, οριΐδ ηαΙκί'βΙιΐΓ 3θ£ο1υ(ιιηι, 3(1- 

άθη<1ΐ18 68861 ΙΟίΙβΐ 0Γ366Ϊΐ3ίί5; 81 63 681 ΠΟΠ 8θ1ϋΠ1 1Π 

ΤζβΙζβ, 8βά ίο Γβΐίφύβ 6ίΪ3ΐιι νοίυαπηίε βοοΙογϊ&ιιβ πονο- 
γιιοι υοοβΙμΙογιιιιι οορίβ. αϊ 3(1 ΙιυίϋΒπιοίϋ ϊΐτιάίιιπι 1β- 
χίεο§Γ3ρΗθ8 εχηοΠβπ 831.15 ριιίανβτίηι. 

Ρογγο 8ΐ1β§0ΓΪ36 Ιγ6»36 ίιιιρβπιΐπΐ'ί, βχ ΑΙβχηοηοηιΐΆ 
ποΜί$8ΐηιο §606Γβ, ίηΐίΐνιΙβηΐτίΓ. Ατ)ΐ6φΐ3ΐη 3 Μαπυείβ 
Γ,οπιηβοο 3ηαο 1143. ίιι ικοΓβιη (2) <)ιιο6Γ61ιιγ, ΒβΠΐια 
6Γ31 «ρρβ1ΐ3ί3. Είικ ηυρίίβϊ ΤΙιβοΛοπίβ ΡγοΛγοπιιιβ (3) 

(1) ΟΪΙίαιπι βΊίΐίοηΕίη ίεειιιιΛίί «αηί, ηιιιιηι οίίιιοι ειίΙ, ίη 
Ιιιοβη» εηιίΙΐΗΐη, βάΊιίΙιίΙο ΙβιΙυ οοί. 136ΐ)., βε ΓϋΙί^εηΙίΓ βοΗο- 
1Ϊ3 ει η»αβ αΐίϊ αχϋοεβ ϊπρρβϋΐϊιιΐ ίιι ηοΐίί ΓβΓϋΓϋηι, 3<1ϋ1β 1»(ί- 
ι» τΡΓίίοηε, ίί ΓογΙπιμ βΐ ΛϊΙϊ^ερΙιοι" ίίρο^τβρίιαΐ αιβ ίανβηηΐ. 

(2) \\Λε \χαακ ιοί. Ρβ«. II. ρ. 609. 21. ίφ|. <1β Ηί-κε ηα- 

(Ιΐίίί ΒΙΙΐΙοΗβ ρ ΚΙ ΐ: ΜΙ £111! ΓΙ. 

(3) Μίπυη ΐ)υοι1 εϊ ϊιβΛβιη ηπρϋίϊ Ιιιπιίίε ει ϋΠίβαΙοβΙβΓ εοη- 
Εποβπ οοηίβηιΐίΐ ΡΓΟ^ΓΟτιιυβ, Ίάε$ί ρποιαίαιη ΒρβιιΙίί βιιρΓβ Ηα- 
πωιπ. Ιηίιιπβ ϊι! ϊυβίίοεηΐ 5Εΐπ5πΐ3ΐίΕί οΙ> ίθΛειβ ίπιρβΗ! ίΙ)ι οαη- — 12 — 

ΰββϊηίΐ, βΐ οβπηβπ α 0. V. Οΐί. 234. βχκοπρίιιηι Ιιβίο 
ρΓΟίϋϋ, οϋίυΒ ϋοΐίΐίαοι νΪΓ ΕηιίαβηϋΒ3Ϊπΐϋ3 ύβάβπιΐ, ίη 
ϋίΙθΠΒΪβ γο ραΜϊω ϊιιγο ιιιβΓΪΙο 0β1βΙ)6ΓΠΐιιιΐ8 (1). ΓαίΙ 
«χιιηϊαβ νϊΠιιΙΪΒ, βΐ ρα1ο!ΐΓίίιιάίηΪ8 Γβιηίαα, «ογογ ικογϊϊ 
£οηΓ3(ϋ ϊηιρβΓΗίοΓΪΒ, ίίϋβ νβΓΟ ΒβΓβη§8πί οοπιϊ(ϊ$ δυΐζ- 
1)3Γ.Ιιβη8Ϊ5 ίη Βαναήα (2). Είιΐί ίΐΆψιβ ϊιΐδδΐι οΙ ΙιογΙβΕιι, 
αάάϊΐα πιεγοθιΙο, υΙ βιιοίοΓ ΙββΙϋίιΐΓ (3), ΙΙϊβάοηι 3ΐ1ο§ο- 
ΓΪΐβ ΓυΪ88β 3{1οπιΙίΓ3ΐ3ΐιι νυΙ[»8Π8 β«( βπιαίίοπιπι ορί- 
ηϊο (ί). 

Ββ αιιίβηι τθγ» 8ΐΛ> ίΓβα&ς βιιβρίαίβ XV. βΙΙβ^οπβ- 

Π1ΙΪ1 Ιίβπ ρΓοάίϋΙ υΐΐί.; Π31Ιΐι.]Ιιι: /ανιΧ'.οϊϊπΑν-Μ 1110ΓΟ8Ϊΐ3ΐβ 

ορο§ 3(1 ηηβηι (ΙυοβΓβ ηβηώνϊβϊεΐ, ηί$ί ΟοηίΐΒΐιΐίηιΐΒΰο- 
Ιβπζββ (5) ροβΐ3β οιιρί(ϋ[3ΐί 83ΐί8Γβοΐ88βΙ. ιηβΓΟβιίβ 
αϊ) ϊιηρβΓ3ΐΓΪοΪ8 §βη6Γ08ΐΐ3ΐβ ΓβοβρΙβ, Π3Β0 ϊρ8ο ηθ5 άο- 

Οίί: ρΓΟ 8ίΐ]οιΐ1ί8 ΒΪΙβ^ΟΠΒΠΠΙΙ (ρΗΙΙβΠΜΟΙίΛυβ, ΧΙί. 311- 

Γ(108 ίηίΐίϋ «ϋο ρϊϋ^ι: ΐοϋίαίιΐΓ \Χ<) : άΙ (|ΐΐ3ΐβπιίοιΐ(! ρπιβ- 

5ΐϊΙϋ[8Ε1, 31 Ι'ΐΌΐΙΐΌΗΙΙΙί 1ι)Ε ϊηερίΐΐνΐ] ΙΙΙϊβΠί 3Γ|ξ1ΙΙΙ1ΒΙΐ(υΐΙ1 3<) ορί- 

ηΐοηρηι οοηίοΐϊιΐΐηιΐβιιι: νίν ιινΙ πιριι! ιπυΐιιτίί, ;ιΙΐ|ΐιΐ ίφοηίΐι Βϋν- 
ΙΙιη νοΙϊΓΪϊ Βοπιβε μΐβίΐ ϊϊίιι* οηίιΙπιΙ,ιΙί.'- ίυΐιιΐίΐη ΓιΙ ιηϊΓίΙη ηο- 
ϊλε ΙΙοηιαο, [κιΐκΐ Ί'μ;ΐ Ι!1\ ιΐοηιΐιυπ Κοανηιι. Βίιΐίϋΐιΐιιτη ! ϋβΓ- 
ιηι?η ϊοΓίιπιΐΒΐηΕύ ί·[1ί1ιιπι ΓιιϊΙ ιμιιιιη Γβκια ρΕΓίνιϋΙ ιιιιρϋβί ιυη- 
5ΐϊΙιι(»5 ίπ(βΓ ΙοΙιβηηεπι «1 ΟπγβιΙιιπι ΪΒίρβΓίΙΟΓβί : Ιιιιη 
ειιιπι Μίΐΐϋρΐ ίη ΙϊβιιγΪ3 ιηοΓβΙΐίΐΙιΐΓ. 

(1) Τ. V. δρίϊ. Κοια. ρ. 398., ίάηη νπιν εϊΙβΙ ί* «Ηί« 
ιιι,.. ΙιϋιΙΙοιίιοκίί. ί!Γ. ίιυίιιβ γοΐ. ΡβτΙ. II. ρ. 552. »]<]. 

(2) α. €ϊηη. ί Π. α. Α., Νιο. 1. 1. η. 2., ΟΐΙι. Ιπίί£. I VII 
γ. 28., &■>£. ϋαη. Αιΐβ. Β;ζ. ρ. 186. 

(3) ΟιίΙ. V. ν. 7. 770., IX. 2Κ2., XIII. 625. 
. (4) Ρ«βγ. εά. η. V. XI. ρ. 229. α,,. 

(Λ' Ηαΐιι» τοί. ρ. 125. κς. 
6 ι Οωΐ. α, Ϊ. Ϊ83. «Μ. _ρκ)ίίίζθΰ Οοο§Ιε - 13 — 

βΓΒίκϋ βαΊιίΙηΙο, βΐ Ιπρίίκί ΒΟΓΪρΙίοπβ αιηι 6\3Γ388βί 
φΐοί ϋΒποίηίΐ Χ. (}ΰ3ΐΒΓηίοηβίί ωρβΓβηΙ, <|ικι681ογ βαίθε 
ϊιηρβΓΪθϋβ, (Ιβοαριυιτι ρΓο Βΐηιρίϊεί ωαψυΐΒΐιβ, (]ΐιοι1 β- 
ϋίΐηι ιπβπιίηίΐ ία βρίβϊ. ϊηβΛ. ΙΛΊΙ-, ιηείΈοάβηι ρπιηαηι 
ιηιπιίηιιίΐ, βΕ ιΙείη οπιπίπο άεηβξανϊΐ. 

€οη5ΐ3ϋϋηιι« ΟοΙβΠζβϊ ϊρδβ Γοιΐββββ ββΐ ψιί 9 Οίη- 
113)110 (I) ίη ιιΐ3§ιι »1υηι α11χ> ΓβοβηβίΐιΐΓ, φιίφΐβ ϊΐΓβηαβ 
«β §66δίΐ ίο ΜΙο ΡβΓβίΕο 3 ΜβιιυΒίβ Οοηιηβηο ΓβϋοίίβΓ 
οοοίβαΐο. Ερί3ίοΐ3β Γ.ΧΥΠΙ. βΐ 0.11. *1 ίρβιιηι βαηΐ πιίκ- 

836, XII- 6( ηΐΙΒβ 86φΐϊΙϋΓ 3(1 61115 Γγ31γ61ΤΙ ΤΚθΟ(1θΓΪ- 

Ιιιτη. 0οΙβΓΐζ36 ί^ίίιΐΓ ίιηρεοβί*. ευίυϊ εΐίβπι ϋΐ πίδηΐίο 
ίη ίϊηβ ϊηαΐαβ €ΚίΙί3(Ιιιαι (2). IX. ροϊΐΓβοιοκ ΠϊαάΪ£ Ιί- 

(1) ΗίϊΙ. I. θ! ο. V. η. 22. οΛ. Υβη. 1729. 

(2) ΟΜβτΙζβο ΗοτΜα ϋΊΟΙοΓΡίη βηιοηι]Βίίβ (Μϋβιΐιιηι ειβπι- 
ρΐ3Γ 3 ΙϊΗΓβΓΪο νϊΙίΑΙιιπι, ει Ιιίίεο ίιιιηΐιίί ϊηηιΐίΐϊ* ϊη ΐβίοο ΙιίϊΙο- ΗΪΠΚ Υ1ΐΙ^3Γβ5 θ!>ίΐ1Γ£3ΐϊθΙΐεβ, |}1ΐί1>[]3 ΤίεΙίβί 30Πΐ£Γ ΙΙΓβΡί 

ΙίΙ>Γ3τϋ ΐηβοϊΐΐππα, <Ιρ υυο Ιιϊεε Εΐΐβπι γεΓβιϊ ίη βρΙιοΙΙο «(Ιροδίίο I. 
ομίίΐοΐβο. Αύ-η },:■'." ':ρ:'. γ."^ ~ι τ. ?:■>-. ■-•ογ.ϊι έγράφη, ίπφ 
τυχαία; χχί αύπτ/β·<Α; γι'/.γ,α ίρ: "πη; τφ ™ση< ί»Ι. τάξιυ: — 14 — 

Ιηόϊ αΙΙ^οπίΒ βΐ ηιβΙ»ρΚΓ33Ϊ ΤίϋΙζαχα οΓΟΒβββ ηαηο 
ρπιηυιη (ΙβρΓβΗβιιιϋΐϋΓ; Ιιιω βΐίβηι Ιοη§β ρο3ΐ ωοηβιη 
!γβπ88, ϋΐ ίοβίααΐϋβ βηιίοοπιηι εβάβτβΐ, αΐΐβ^οτϊββ ίη 

άτακτα; καί πινυρμίνα; ίηοηράμην τόϊς 3: λίίπιΐ; μετατ/ρά- 
φβση ΐΪΓ.-,ν και υυν^ίντί (βΐ. λ:'ρ καί σωνδίυδβκ) 
όβίασ/τάς-ω; τ»ί πάσκ; ίΐΜς-ίλα;, και ίζϋ; πάλιν «τυνυναμέ- 
να; ιέν τ?Μ ΐηίρΜβ» των βρβχμ&ν Ίς-νριάν βραγάτατον πί- 
νακα, χαί τον τών λΐίπβν Ίς-αριών μέγς-αν πίνακα· χΐΐροΛι'- 
αα 3ε νια εμπι?εύαας τ-ην πζρϊινχν μζτχγραψιιν , χαί 3Α; χαι 
μιι&ίν τητμ καλλίγράρκ λόγυ βξί», και Ειπών Ητω : μίταγρά- 
ψαι χ»! αάτνν, ώ; χβϊρίΐι όνιω; »χ εϊρον ΚΕΜΟκώϋ, αλλά πβλ- 
λαχώ; χαπρόαιοτα τζ βιβλία. 

Ώρ&ζχες τβ Χχπίν πας 3;'λων μίτκ/ράφΛί, 
καν τωί; ΪΡ&ΐίι " ϊΡ«ψΗί "«Β** 

Ιη βικίβηι βρίίΐοΐβ I. εαηΐ ίβ^ιιβηίοβ νβΓίϋβ β ηιια^ηι ί™- 
ΒοειΙϊκ ϋίοη;ίϋ δγτΒΕπϊΐιπιιη Ινπτοοί ΛφΓοιηρΙί, φκιηιηι ρτί- 
ηια» βΙΙε^ηΙιΐΓ ίη (Μ. V. Ιώί. 23. 

-/άρ ίυ-Ά'^απιν ά μηροί βροτών 
άνέ'ξομαι -/άρ ώ Ϊα5ι, ϋίαμϊι; τοιαΰτα άκάειν *), 
μ γαρ έμί,- «ε^κε ταρβίρα» νίος, 
& άχζριτί-ιϊοπκ ιιμι τρις λόγκί, 
άλλ' οίδα ναμκν :ΰρώ; τήν άσπί3α, 
$ί3« >ιρ«5!ίίν:ιν &%ιάζ ίτ/αν βίρυ' 
έλα τ=ϊ ΙπκΜ, β πίψρικα τον χιιίπιν, 
:ι;ν συς-άδφ> -μγβα των άλλων πλέον, 
και τόξα ΤΕίναν, κ πτ;3/*αι ι«; ί«ίχαί· 

Ιπϊυιιΐ ρτββΙβΓΕ» οοιίίοί νβΐ. ίη ΟήίΙ. ηονβ ίΛοϋ», ΙοηρηΜίι- 
!β, ϊϊΙ βπιβοαίϋΟΓίι βαϊΐίϊ α οΙ. Οηπιει-ο ίπ Τ. 1Π. Αοββ* Οιοη. 

Μ «ΕΓ^,ιΙοΐΒίΓίβιιιΙίϊΓοΓίίίΕίοοπίΒΕΐιαηιη-ίνΙίψ' Ειθ' ·ιϊ- — 15 — 

04^££6βηι οοηιροβαίβββ ίρβο 3β8βπΙ, βΙ ρβαιοία αΐϊϋΐκΐβ 
ωΙΐΗΐϋ (1). Ουυαι \όγο ΐΓεαβί αηαα 1158. <5υςβ8κί58β[, 
Ιιίοο ΜβΙ^Ιβαι, φιβ. ΤζβΙζβκ ορυβ υίπιαιφικ οοοΐβεϊΐ, ορί- 
ιβγϊ ΙϊοβΙ. 

δαιηιηβπ» α11ο§οπβΓϋηι πβίο αΐϊηυΐβ (Ιββϊά&ΓββββΙ, υΐ 
ΟϋΠΟίίίθΙβΟΙ εΟοίρβΙΗΐϊβηβ βχρΙβΓβΙ: 31 β§ο οίΐ πιβςίΒ 
αιρϊο, ςιΐΗΐη ΤϊβΙζβτη. ηυί £Γ360Ϊ5 ΙίΙΐβπβ εβίίβηΐ, ρβΓίβ- 
§3ηΙ; ηβιη ηοη Ιβνειη εΐ νβϋϊΙΟΒυπι βΚΐΐΏΐΏΗΐϊΐΜΐιι ίίρρεί- 
ΙβΓβ άβΐιίΰο Βϋάβΐίαιιΐ, 86(1 Ιιοιηίηβιη οιηαί §βοθΓβ Ίο- 

1836. 3 ρ«§, 350. αά 375. 8ϊο βχ. μ. ιοί. Τ·1 ΙαΙκΙ ρτϊηοίρίυιη 
ροϊΐτειπΐ ν«Γ9α9 βρί^ταιαιοιιΐίϋ Ηϊαπιηί ίπφβι-. (>υΙιοί. ίηΟπϋ.ΙΙ. 
πίϊί. 34.), ΦαρααΧίι; χίϊίαι χφι'ιν, ριο βάίΐο Φαρσβφνί) : ει ιιοΐβ 
(ϋκ·Γ53ΐα Ιεείίοηεοι ίη ΑηΙη. 1. IX. 387. 5ιιποΙίοπ ϊη ϋηϊΙ. IV. 
ΙιίίΙ. 122. ν, ΟΙ.,ψιοΑ ΟϊϋΗΜΊΐί γεΓεγΙ ρ. 357., ίιι ρππχίρίο ηιιεε 
βοηΐΐηβΐ ςιίΒΕ ιΜυΡΠ] ιίε^υκί Βϊλεώ ϊ.ίων, γ/ν-υυ έκ Ιχίί 1 ώς 
ό3έ ίΐχφνς χαί ίί; , χκ· χοΐρι;· ίλαρβ; μέυ και οϊς 

κέρατα, ε: /ι« ηα τέρας ές-ίν, ώ; ή ιιϊς Ταϋγέτη; χρυυέκΕ- 
ρω; ελα^;- ίολιπιι δε π«λι« χίΓίρπί χα! 'ύίφχντες ίβίντας χβ» 
Χ'Λάντας αύχ εχασιν. ΑΙΙο^βΙιιγ ΰβίη Αηφηΐώιιι βοεΙογϊΙβ! , βΙ 
■βφίΒπΙϊβ Οϊιββι-ο οοαίοιιαηΐ. ΙαΙβ^τυπι βοΐιαίϊοη ίίϊαΐί ρΓοβΙβΙ 
ίη ΤζεΙκι, οΐίιη Ιε&ί εΐίβιη ίη ΐοά. ΥλΙ. 1144. δίίερβ νετβΜ! <]ΐ]35Ϊ 
ρΐΌ53 οΓΒΐίοηε ίΜιΙειη ίΐιηΐ ϊπιρΓβΜβ, κί. ρ. 371-, 374. βΐ£., 
ιιρί όεεβί νβηα: ίηίΐίιιω - Κχρβας υ'ιί : ρ. 373. όείιιηΐ βΐϊβιη 
ηϊββ - Κβρβα; ιιίε, τράτ/α αΙΙ, 5λβς αύτοβέρβαρας &ι, «- 
χρία , και. ΙΜβω : 'Βετε τβ χιραχά τον υίόν πώ; χατ&αψί 
χα πα; βίο. Οοηΐυιπβΐίοδίιπ] βΠίΙιπη ά χώλί γοίρκ, ιηβπιΐοβε 1β- 
ΒίΙιΐΓ ίο. ρ. 375. ω χαί Χν/οιρα. <$α«ι βίίΐίβ, οβ «ϊα^ιιΐβ τβρβίβιπ, 
ρΙιΐΓΪηαα «υΙ^ατΐ» άΐοΐαήα βιιηΙ ουιταρί». 

(1] Ηιιϊιι» τοΙ. ρ. 334. 8α\ Ιλϋ τ. 16. β<|. ώρβΓβΙτΙεβηι ιηϊ- 
γο «αίεκίη ]&υ.α«Ι, ^υααι ΒίοΠηϊηι ϊαηα ββββ βχ ϋκίεηι τβΓβίΙιιο 
ρ·Ιβ(. — 16 — 

είπ»3ΐυιη οΐιιβπίοιιι 3§ηο5€βηΙ (1). ΡΙιΐΓίιηα βοίιη ϊοβηηΐ 
ορίίιηβο Γπι§Ϊ8 3Γ§ικηβηί3, φΐ36 3ρΐ3 βιιηΐ ηιΙ ιη^ιΙιοβ 
βχρίκβηάοί, (]οββςυβ 3(1 ρηνΒΐϋβη, εοαηθφ)Ηηή>; ββΙγο- 
Ιοβίβιτι, §6ο§Γ3ρ1ιί3ττι, Ιώΐοπ3ηι (2), 1)ί1>ϋοβΓ3ρΙΐ]3ηι (3). 
«Ι ΜΝα™ Είπβηι (ί)ίη1ιιβΐΜΐιιΐ3ΐη ρβΓίίηβηΙ. Αάάβ ηοοιί 
83βρβ ίη Ηοτηεπ Ιο.\[ιι βΐ βοΙιοϋΒδΙΪΒ οογπ§8π(1ϊ3 ίηι- 
ιηοΓθΙΰΓ (5). 

ΝίηίΙοϊΐιίηιΐΒ κι ((ΐιϊί οβί, ^υϊ ιηε ΓερΓεηεηάβΙ οίειιιιι 
βΐ ορϋΓβπι ρει-ώάϊβΒε ίη ηηφ$ ΤζβΙζβαηΐ!; βάβηώ'ί, ϊβ 3η1β 
οηιιώ ρεφεικίβΐ εΐ. ΡΓβββεΙίιιτιι ηιιρβΓ ε εοόίωΙηΗ Ρβγϊ- 

81611811)118 3ΐ1β§0ΓΪ38 βΧ80ΓΪρ3Ϊ«86 Ι^ρίδ [Γ3(1β11ΐ1β5; ιΙοίη 

1β§3ΐ ΤζοΕζβε βρε™, ίη ρτϊηιϊκ βεηοΐϊβ εάίΐΗ βί ϊο&- 
ποΚΆί Ιβηάβι» άοοίοβ ΟβπηαπΪΒΒ νίπ»8, ()οι ΤζεΙ- 
Ζ3β 8ϋ38 0ϋΓ38 ίιηρβικίβΓο ηιϊηίηιε Λβάψηβΐί βοηΐ. §31 
βπί ' Γβ€βο1ϊοΓ68 εΐ'. Ιπιιϊι. ΙίεΙΛεπιπι ηοππικίΓβ, ςιιί 
ΑηΙεηοηιοπεβ εΐο. ΒβΓοΙϊηϊ 1 816. ΓβοοβίΙ, βΐ 6οό. ΗβΓ- 
υιβηιιιιπι , ηυί βαχ^βίϊη ίη ΙΙοτηβή ΙΙίαάβιη. ρπιηυηι 
ίϊρΒΪΒβ &ϋ<1ίί 1812. νβπιηιΐβπιβη ϊιηρΓορΓίε ΙΐϋίιΐΒ- 
ηοοΊ 1ί1ιι!ΐ38 Ιϊΐοβίΐο ίηάίάίυι-, ίριαιη βΐε^εβίβ τβ ϊρίβ 
ηοο βίΐ ϊπ ΙϋαΑβίΊΐ, 88(1 3<Ι 102. νεΓΒαπι (;< Αβρίοιίίββ 

(1) ΙβηΛίκ οΙίΓοηίωη οοπιρθ8ΐιΪ68Ε κ ν. 657 5η. ηΙ!β£. II. I. 
XVIII. Ιιιιϊυϊ »61 ρ. 166. χοηβΙΜ. ' - - ' · ·■■■ 

(2) ϋΐ. ηιιϊαϊ να], ρίβ. 8. ΡΐΌοβιη. ν. 216-224-, οΗ κπβιΑ™- 
ηί*ηιιΐ3 (ΐΕίποηίΙπιΙαΓ ιΐε ίιιίίείιϊ ΡβηιΙΪΕ ίη ηπρίϋϋ ΡβΙεί, <]αο<Ι 
Βαηιειϊα* π<>ΐ;ινϋ ϊη Ηοω. εύ. ΒϊΛΙΛγ. 1711 - 

(3) (Ε IV. Οάνκ. ρ. 218., «Ι Χ. ρ. 281-, ιώί ηιιΐίί *ά 
ΗίΓροΕΓΒΐίιιηίί ρηΗβί ιαπυΐ ίηεάίίΒα ϋΐιίιιίαΗΐιι υοά. Υιί. τβίβπιη- 
Ιυι-, ίωοιο βά ϊεγβιιιιι 1γλιι5(;πΙ)ιιβΙιιγ. 

(4) ΧΓ. ρ. 66. ν. Ιδ-β., «Μ XIV. ηκΙκΗίοεπιρίΗ» ηοιηϊηβι. 

(5) Ηαίηι νοί. ρ. 95. ν. 19. ία. εΐε. , βΐ Ρ*Η, Π. ρ. 708. βΙ<?. — 17 — 

Ι3η(ιιτη ρβΓΐίη§ϋΙ. 8ί υηομΙ. Ιρ^βΙιιγ, φΐβ.ε$ο, ο1. ΗρπτίΒη- 
ηί ρΓαθΓαΙίο, ρΓΒβίβΠίιιι ρ3<>ίπ3 VI. 

Ν·" | ΊΙ ιιι .Ίι .Ιιι ι ΐ .11- ... Ι||. |-Ι .■ ι.-Γ- 

ηιίββπιη ιιοΙιιΙητιι πιαι^ίιΐίΐίοιιι εοιί. Ραΐβΐίηί 3<1 XIII. ΙΙία- 
<1ίβ, ρ«§. 1 08. ν. 15. Ηυία» νοίιιπιϊιιίβ. δονΐΙΐ3πιπι ίΐήάεηι 
ΒυοΙΟΓ ΙαηάαΙ ιυοΓ€8, εΐ ϊρβΟΓακι ΙΠ3Χ1Π13Ρ Γιάεηι ίη ϊιι- 
ΐΐ ϊιΐΓβηιΙο. βαΐκΐϊίςπθ: 

Ηί αν ί Κύλχη&ίνν; τε βμίσιι «2! Κνζίχϋ' 
»& νοοεηι ίίΒηαβ Κβλχΐίί-Λ; ίη ηΐΒΐ^ίηη βΓτϊρΐιιιη ε*Ε ϊ.τΛ 
Ί%ί-ζιυ, φιοϋ ηιιίιΐβίΐιί νείϊΐρίβηβ άείϊηίΓε ηοη3υ<ίεο(1). 

Ρθΐιο» ικιπί' (.1(3 11<'πια'ί<1ί'. ψιΐ'ΐιι ιιιαίιΐίτίιη αρρεΙΙαΓε 
ΗεναβΙίΐΗΜ, ιιΐ ίΐ ΤζεΕζθ νοϋαΙυΓ, ϋΐ υΐ ωά. ϊκΐ. 871. 
ΐίΐϋΐιΐί ρεηε 3ΪΐΓ38α8 ΓοΠε ΚΗ|)β1)3ΐ. ΑυοΙΟΓί* βΐΐβποηαί 
ηοιηβποβ ΑΙάιι.ΐ ρπηιυτη εάί(1ίΐ νεηείϋϋ 1505.; Οοπγ. 
ΚβϊιΙΘΠΙΜ ΙαΙίιΐϋπ Γι;ιμΙ. ίηιρΐΊ'.ν-ίΚ|ΐΐί> ίί^ίΐεαο 1544., βΐ 
όεηιιο 1586. ίη οβίεϋ ΗοηιείΊ Οϋ^εβε ΓηβπιηΕ αάάί- 
Ι3β: ίηΐΡΓ ορο3οιιΐ3 ηιγΐΙιο1θ£ίε;ι ΤΗ. ΟβΙθιε 3ΐιη. 1688. 
ίίΰπιηι ρΐΌΐιιϋΐ ΗεΓ3(Ίί(!ΐ'ΐιι . φΐϊ ρο>Ιπ;ιιιο ΟοΙΙΪπ§36 
1782. οχροϋΐΐοΓ ρΐ'οάϋΐ. 3άηο1α(ίοιιββ εΕ οοιηωεαίαΐϊο- 
ηεηι οπίίαιηι 3(1ϊεπί Νιο. 8γ.Ηο»ίιι8. ρΓββιηϊϊβΒ <Λ. 0. 
0. Ηε^ηϋ (1οοΐί38ίιιΐ3 ερίβίοΐβ. 

ιι Νοΐ3ΐ)ί1ε$ ΙΐίΓ,ίίοηβϊ, αηόβ ιιπιπη εΐ οΙΐθΓαιη τηιι- 
Ιϋιιιιι Ιοωιιι ίυρρίυπ. ρΐυιε* μιιΙριιι μιθιηΙβπ ρο85Ρ,πΕ » 
οΐΐίϋτνβνίΐ οΐ. I. Α. Οαιικιπι* (2) ιιι φκ.ι<Ιαιιι ω(1. Οχο- 
ηίβηβί, 3ΐ<|ΐιε ίπ πονά Ηοηιβπ εάίΐίοηβ ΓβϊΐϊΙηοικΙβί ρΐΌ- 
ροβαϊΐ; ηοϋίΐ ικ'.μ'ϊιι μ Ιιιιπι.'ίίΗΐΰ ιΙογΛιιβ ϊιγ ρβΓβυεηΕ. 

(1) Οί. ΟΙιίΙ. V. ΕιΪ8ΐ. 17., ιι1)ϊ ιΙρ ίιιί ϊρΕΪ(15 ρΐ'ΟίΠρίίΙ ύίϊίεπί. 

(2) Ααβοά. Οηβε. β ι:οιϋϊ!1>ιΐ5 ακβ. Οιοη. Τ. I. ρ. ΥΠ. 
Οιοηϋ 1831. 

Β — 18 — 

ΙηΙβΓβα ουτη οοηιρθΠιιηι ηβΐιαβπιη \'ίΐΐίο3πιιιιι οο- 
ύίοβιη 3(1 Ιβαίοπεβ ηοη ηιοάο οηιοηαΊιηίΙβΒ, ββ(1 βιΐ [βχ- 
Ιιιπι π\η& βυ^βηάαπι πιβχίιηβ αοηίαπΐ., §γη[ιιιιι Γιιίι Ηυ- 
Γϋο1ί(1ϊ8 5βχ(3πι βιϋΐίοηδίη αΐΓ3Γ6. ΟυβΜοηΓβπι ίρβίικ 
αοάίϋίϋ βοπρίϋΓβιη, βββρβ ιΌΐαοϊίηιο €1 πιβπάίβ 1ίΙ)Γ3Γϋ 
νϊΙίοΒβιη. βχηίυβΓβ άβα-βνϊ. ΕγγβΙβ ΐγροΙΙιεΟβ ίηοιιΠΒ, 
άβ οιιϊϋδ ϊηκοίΐίβ βΐ οβΓνϊοοϊίΐ3ΐβ καβρβ ίίϋρίιιβ (ΙοΙεη- 
(Ιιιπι βΒί, ίπιβηύοφΗάβηι Ιβωροπιΐϊΐ πηφιίΐββ, φατο «3- 
ΙίιΐΒ β8ΐ βϋβηίϊο ρΓ^βΙβΓΪΓΟ, νίπιιη ίιι 3Π6 ρβπΐιωι βΙί§6- 
Γβ νβΐιπί, ίη Ιίηβ νοίηηιϊηί» βπιοηάίΐν]; Ιιοο ΐίΐοηίίυιη γο- 
Ιο, ηβ οΐΏΐώ ίη οιιΐρβηι Ιγρο§Γ&ρΙιϊ νβΤίαπΙυΓ. 

Οιιο νβΓο ίιιαίίιιβ 1ΐ3βο «ιΐίΐίο βάίΐίοηί Νιο. δοηοΐνϋ 
ϋθαιρ3Γ3ΐ'ί ροϋδϊΐ, ββϋΐάωη Γ3ρϊ1ιιιιι βίΒΐίηοΙϊοπΐΐίτι ΒβΓ- 
νΗνί: «[«πιπί οπηιίβ 3*1 ϊκιίΐϋΐίοικ'ΐιι ι οίΐΐοίί ίιηρπηιβπ- 
(Ιβ βΐηιΐυϊ, ίί νβΓίΐιαπι (Ιίνίβίοηβιη, ^βψιυΐα οΐ'ηΐϊοηρ 
βυηΐ βΧ3Γ3ΐί, βχαμϊββ; φατβ $ρ3ΐ\3 γ3οϋ3, ίηΐβφιιοοϋο- 
ηβηι, 30€6τιΐυ3, ϊοΐα Μϋρε ποιι βυΐκοπρίιιιη, οπιηίβ ίη- 
1»οΐ8, ιιί ίη οοιϋοβ ρι-ο&Ι βηΐ, Γβϋφΐί,ΒοΙηηι ηιβίικαιίίβ 
ΟβρίΙυηι ίηίΐίίβ βΐ ηοωίιη'βιΐϋ ρΓορπϊβ ίΐ^ροβϊΐϊβ. ΡβτΙββ 
ηηηο ρπΐϊΐυπι είίΐίΐδ ραπ ιηβΐΐιοιίο ίη 03ρίΐ3 (ΚβΙίπχί, αυ- 
αοΓίιηι Κ6ΓΪΒΠ] (Ιβηιςϋρ, ηυϊ ίηορβΓβ ϋίίβηΐιΐΓ, ν.3ΓΪ3ΐιΐ68- 
φΐβ <]ϋ3ηΙαηινΪ8 πιϊηίιηαβ ίώ ρΗίιίοηρ, Νιο. 8εηο»ϋ Μ- 
ηϊί ίηιϋοίητιβ ωοοίαβί. 

Μιιΐο βίηυίιίβηι, φκιβ Ν. ϊκ'.'ιυηίιΐί ιΐοοίβ, βΐ ίορβ- 
ηϊο86 ϊη οηβϋΓνβΙϊοηίΙιιΐϊ οπίίαϊ 6ΐυβη(ΐ3Γ6 53ΐ3§ίί, ουηι 
ηοβΐΓ3 βίΐίΐίοηι· ('οιίΓίίΓιΙίΐιι! : ;ιΙ ]γ][ιιιγικί;ι μρηβ §ιιη[ ηιΐ36 
οοιίϋχ (Ιϋηαα'3 ΓβάΜϊΐ, Ρ.Ι ιιιΐΓβ 8βη[βη[ΐ35 βηοίοπϊ 6χ- 
ρΐαηαΐ. 1η βχβοιρίϊβ βηοίοπιιη 83βρβ όίνοΓΒΒ οκοιτίι 
ΙθΟΙίο, 01 ρ. 300. Ιίη. ΐΟ. , αΙ>ϊ 1β§ίΙϋΓ κχ' ίζιις ίπψβάτψ, ρΓο ηκ ίχμς, <ιΙ να1$0 ΙΐΗ&βαΙ ΑηβϋΓβοηΙίβ βόϊϋοηβί: οε- 

16Γ3 ΪπΛβχ ΐΙοεβΒϋ ( I ); ίμαητΰ,ιύτΰν βΓΓΟΓβ ρβΓΪοάοβ ΪΒ- 
Ιβ§Γ88 011118583 ΟΟϋ- ν»1. ΓβϊΙίΙϋίΙ, 61 ρΙΐΙΠίΒ {(1)8111 VII. 

ρΒ^ίηΒβ (2) ηοη βηΐΕΠΒΟ ίιυρΓβϊβΒβ ηηηο ρΓΪηιιιηι βι- 
οϋ>βα(υΓ. 

Ηικιιβηηβ Τζ(!ΐΖ3ΐ! εΕ ΗΒΐ'βεΙϊΛίβ ίη ΗοηιεΓίιιιι αΐΐβ- 
§0ΓΪ8»! Ιιυϊιι» νοΙυιηΪΒΪβ ρηηΐ3ΐη ρβιΊβηι οοαιρυηΕ: Γβΐί- 
ςαί 3«οΙθΓ68, (1β αιιίΐιιιβ η η η ο γβιΐ» ίβαβηι, ία ββοαηώι 
ρβΓίβ οοηΕίηβηΙηι·. 

ΜίΙιί ίη Κοπι«ηΐ8 ΙιίΜϊοΐΙιβοίϊ α,ιιββ 3ο" ΤζβΕζβηι βρβ- 
οίβηι ρβΓ(]ϋίΓβηΙϊ , οκιιιτϋ οοά. η. I. ΙηΜ. Αη§β1ίθ8β, 
οϋηι 03Γ<Ι. Ρακκϊοηβϊ. 8 ο!. Γ.. 6. Ηβγηίο β1ί3η» βρρβΙΙβ- 
188 (3). 81 ραηιηι ΗΐΙο.ιΐΓβΙβ (ΙβΒοπρΙϋβ, (|οοι1 ηοη ϊαηιιηί 
νϊπ (ΙοοΙπιωβ, ίβά νΐιϊο. <]οί βί ηοΐίΐίβηι ΐΓαβαιϊάΐ, γβτϋ 
ιΐβΐιοΐ. !'Γ8β|0ΓηιίΒ58 ϊΟηυβ ηοιηεποϋ ΙβοΙϊοηβ ( ηυαβ 
ε»1 οούίοΐκ ηοηίϋοΓ ρΒΓίΊ, 3Γ«αιηβηίυηι ΙΙίΰαίί. ΤζβΕζββ 

3ΐ!β§0ΓΙ3ί τ.-:ΰ\ γννητία; ιών θίών (4), βί ΒΰΚοΙΪΒ βΧβΟΠ- 

ρβί; ϋ.880 οιιιιι 3 ηιβ οο^ιιίΐίϊ ηοη ρΒαΙΙηΙυηι αίΙΤβιτοηΙ, 
ϊϋΐ βιηβη(ΐ3[ίοΐ'β8 ΙιαΙιβΓΡίιΙ ΙβεΙϊοοβϊ. Γ,οηΒαΙίηηι «Ιιιχί 
η [ Ιγρίκ ΕτβίΙβΓΕηΐ. 

Ρπιηιιιιι βηίηι εοιίϋΐίΐηβΓβηι οπιηία 1ΐ3βο βοΐιοΐίβ οιιηι 
βαΊΐϊβ, ΐ]ηββ ρΓ30 ηιβιιΜβ 0Γ8ΠΕ, οοηιρ8Γ3Γ6, φίΒρΓορΙβΓ 
ίη ηοΐίβ ΕηίΙαΙηίιιηι, Λ Γ ίΙΙυϊβοανιπ) βίο. 3ρρβ1ΐ8νϊ, νβπαη- 

(1) Ρβ Β . 789. 8ΐιΐ). 

(2) Αρί 8 . 354. «(1361. 

(3) Κά. Ηοωεπ, Ι,ίρί. 1802. νυΙ. III. ρ«βΓ, ρ. ΧΪ.ΥΙΠ. άε (Α) α. αΙΙε^σηκ νεΓίίΙιιΐί ίαιιιΐιίί Β ¥, ΜιμίϊΙΙο ειϋΐΛ» Ρβπ- 
«ί> 1616. ΙΒβί[ΐΐβ Βψοβιη. δββρβ οΒπιφιβ (ΙβρΓβηβηάβΓΒτη αΐίφΐ» 
8ίηαιιΐΗΓΪ3, υΐ 5(1 1. Ι1Ϊ3(1. (1), υ!)ί3(ΐΓβηι ο1)δβτν5νί 36§}'- 
ρΐϊβο ιηιιϋ6Π8 ηοαιεη Τν,βΙϊΕοβΙβίηϊο βΐΐαητι ρΓΗβΙβηηΪΒ- 
βυπι, ςυαβ ρπιιΐΗ 3Ρ(1θϋΐ1ο [βΙβιιι (βηιϊΐ, ιιικίβ βραά αβο^- 
ρΐίοκ 8[3ΐαα 86(1ι.ίιΙϊϊ Μίικίΐ'νιιβ πι ίιτίπβηι (ΙιιχίΙ, ΕρΗοΓϋδ- 
φιβ αΙαίιΐΓ θΐιοιοΓ (2) ίη ΐΓαοί3ΐιι άβ ϊηνβηΙϊση3>ν$. Νεφιο 
ρβΓνί ΐΉθπιπιιΙϊί«:ίϋ!ΐικΐ]ΐ(Ί;ιι.Μ ΙηίΊίο ϊηι-βίΊί ΓΓβοιηβηΙϊ β\ 
ορβΓΪΙ)θ8 Ρίηώιπ (ΐΓ.;|]0Γ(1ίϋ<ι ΐΊΠΐΐίΐη. φιο(1 νη1§&ν6ΠΐΙ οΙ. 
ΒοΒοΙίΙιίιιβ (3). ίκΐίΐίΐαοί ί. 6. 8ο1ιηβϊ(1βπ θηιβηιΐβΐίοηβ; 
βί, πιβο Γ|ηί(ΐ6ΐη ηιαΊαο . εοάίαβ ΑηξβΙϊϋ Ιθχίυοι οηιηί- 
Ιιιιβ Ηιιαίϋφίβηιΐίΐϊ* οπιιιϊηο [ΐΓίκΊ^ιτικΙπηι ρπίο (4). Ηΐ8- 
ββ βίΐιΐβ Μβηαηΰπ Γγθ^ιτηίιΙιιιϊι ~ϊ>. ιμοιΐ ίΊ>Γΐ33$Β ίηβ(1ί- 
Ικιη βδί; ιιβφιβ βηίιπ (|ΐ)ί(1 ίίηιίΐο ϊηνβηί ίη βηοίοπβ ητι- 
ρΒΓ3 ίΓ3§ηΐ6π[οπιιη οοΐΐβοΐϊοηβ <1ί1ϊ§θτιΐΪ53!ηϊβ 3 οΐ. Ργ. 
ϋϋΙιηβΓΟ ϋοηΐβοΐβ (6). 

3βΓΟ Ι3Π1ΒΙ1 3(1 311ΓΒ3 ρΒΓΥΒΠΪΙ οΐ. I. Λ. Οβπίθππη 
ίΐ5βΰ 6Η0βηι β οοίΐ. γρ£. Ραΐ'ϊϋΪΒΐΐίΐί 255(5. Οχοηϋ β(1ί- 
άίδββ ίη 8αΐ8 3ηβθ(1ο[Ϊ8 Τ. IV. αηηο 1841. Οιιοιη υβγο 
ΒΰηοΙίΟΓίιηι I. βΙ II. <;88βΙ ϊιηρΓβ58ΐΐ8, βί ρβΓρΒίκΙίδΐΒΠΐ 
άίΙϊκυΙΐΒίΕβ ο$5Β ιτΐ3*ίτη35 βϊιιβιηοάί 1ί1>ΐΌ8 οοηιρβΓΗηιϋ , 
ιιΐίΐίΐβΐϊ ρβΐπίΐβ οοιιβιιΐΒΠΒ. φκιρ βΓβηΙ ίηιρΓβ885 η πηϊο 

(1) Ηιπιΐί νοΙ. Ρ. I. ρ. 385. γ. 31. 

(2) Νου 561ώε1 φίβε ΛαΈίροΙα βαηΐ α δαποΐίβϊΐίί βΙΙβΙβ, βιι- 
εΙΟΓβηι ΚίΙιεπί ίη οοά\ Απ£.; [Γ. Ιιιιίπί νοΙ. Ρ. II. ρ. 445. 5<[. εΐο., 
βί ρ. 401. ιιοί 53116 ΙβςβηαΌιη Άτρί«; εΐ Ιαοιιαββ ίιΐίϋπ- 

(3) Ιη Ρίηα. βό. Ι,ϊρβ. 1831. Τ. II. ρ. 200. 314. 

(1) ΗιιίΐΜ τοί. Ρ-Η. ρ. 475. 28. ίά II. Π. ν. 400. 

(5) 0Γ. αιι!ϋ9 νοί. ρ. 457. ίά ι. 80. Π. Π. 

(6) Ια εοΐίβ ΑπίΙορ!ΐίηί3 βά. ϋίαοΙίίυΒβ, ΡίΓίβίώ 1838. — 21 — 

νοίαιπίπε ηοη ιιΐιϊβοί. θϊρί:ΓΪβπΙΪΕΐ άοΰΐυδ β οο«3ίοΐϊπι νβ- 

Π6ΐ8ΐβ β£ ΓβΐΓ3(Μ3ΐίθηβ ρΓ368ΐ3ΙΐΙίθΓ68 φΙΟΐϊάΊβ ίίϋΠ βΰί- 

Ιίοηβκ, ιιΐ (ριΐ8ΐρι<ΐ πϋ8ΐΓ3ΐιι οιιιιι Οβιιιυπαιιβ ςυαίβΓβη» 
ΗίπηίΒί) νοΓίβΐ-ο ροίβηΐ. 

Εοαεηι ('.οηϊΐΐίιι ϋίΐΙί>ιιιΐ]ΐιι? ι!ο. ^ίΐιι>ϊ? υ\ΙιίΙ)ΐιί βοΐιο- 
Ιίβ ίη 3ΐΙβ§οπ3ί 3 ΎζβΙζά (1) ίΐ(1<ϋΐ3, ^ιιαιηνίδ 3 εΐ. €τά- 
11Ί6Π) ίη 3ηΜ(ΙοΙί5 ρΓίΐπάΊοΐίβ Γιιεπηΐ νυ1^3ΐ3, βΐ Τηεο^ο- 
ιιίβηι Ιυιιη. ΒοΙιΙιβίΌ 18ί2. ΒβΓοΙίηί ϊι»ρΓ6583Πΐ, οαίηβ 
ΓΓ3§[ΠβηΕιιαι ηυρβΓ βίίβιιι βιΐίιΐίΐ οΐ. Ε. Μϋΐβπΐί (2). ϋιιιιι 
ϊ6γο ίβί ηιυΙΐΗ ρβΓ]β§βΓβιιι φι η β α ΤιβΙζβ αιιηι ΙΙίαάίβ Ηε- 
Γοί1)ΐΐ8 οοπηβοΙαηίιΐΓ, βΐφιβ Ρπβιηί §βηϋ5 οηβιτβηΐ, αϊ> 
3ΐ1β§0Γϋ8 8βίιΐ[]§βΓβ ηοΐιιί, οοάίοίκ ιηεηάοκίΐβίοιι ΐρβαπι 
ρΓοΓβτβοκ- Ιϋβιΐΐίαιη νίάθΙιΐΓ Τζβίζαβ ί»οβΐαηι άνααια (3), 
φιο ιιιίββΓΒηι $νιί ίρβίυί οοπ(1ϊΐϊοποπι άβρ!θΓ3ΐ, βο φιοά 1 
νί)- άυο(ιι$ ίθΓίαιΐ3τη βχρβΠϋΒ β88Β[ ρβπιπι ρΓΟρϊΐίβιη , 
((ϋ3β ]§η3Γ08 Γϋΰϊΐβ βεουηάβΐ, <3ϊνϊΙϋ&ηοβ τβρίβΐ; πβηο 
33Ρ.ρβ ία 81115 ορ6πΙ>ιΐ8 (4) ΓοροίϊΙ, 61 ϋΙΐΒΓβΙοπιηι βίΒίοαι 

(1) Ηηϊιιβ νοΙ. Ρ. II. ρ. 559-618. ΑυεΙοΓεβ νβπί βρρβΙΙβηΐιΐΓ, 
ιριοί Γεεεηδίιί ία Ιίηε ™!. Ιρίοπιαι εϊεηιρίίί ίΝϊΙίί Ιοοαηι ΗΐΙίί- 
ριβηίϋΐη ουτανί, ςυκιηΐΊί IV. Ηοιηβπ νεΓδίιβ, ρ. 605. 1-3-, εΐ ρ. 
ϋ 15. 25.. ΓγιιϊΙγϊ ρεπριίδίνεΐΊΐη, φιυηι ίιαβο Ιιίεηηίο ϊηΐε ΙιιυιιιΙ- 
Ιυαπε είεΙίίοΙαΓ; ιΐίΐυο εοιηρεπ ϊεγ5Η8 ίη ρη%. 605. αά ΙΙίβιΙβιπ 
ρΒΠίΐη ρεΓίϊηεΓε, βοίςιιβ ουιιι ϊΟΓίϋηΙε άνίμ; ι·;* ν ρ ιό τ,Τ',ν 'Λ- 
χκίίίι Ό^ί 'η Ηοτηρπ ΓΓΟ^ιιιεηΙΐ. V. 232. ίςς. <:ά. ΒίΓηεκίί ΟθπΙβΙιγ. 
1711. ; νβτβιιι ϋΐιίεηι ίη ρ. 615. <ϊϋ ίη II. XI. 298. , 31 ρι-ο ι-.εύίχ, 
υΐ ιτι1(ξθ ηίιΐιεηΐ ιίΐϋΙ ί:ιικ'-, Ιΐϋίι:- ι;ιγ!ιι I ■■ υτί Γ ι,ιί' Ιι'ιΐίο ή-.ρ'Λνιίχ. 

(2) ΙηοβΙβΙ. ίοίά. ΕϊϋοΓ. ρ. 30. 3ϋα. Ραπ5. 1848. 

(3) Ιη Ιιοο τοί Ρ. II. ρ. 622. 3πα. 

(4) ΟΜΙ. IV. ΗιβΙ. 7. , ιιΜ <1β γρϊ,, η\ιίιΐ3 νοί. ρ. 120. II. XV, 
». 88. ίη., ρ. 279, Οα. IX. ν. 79, ει Ρ. II. ρ. 592. βίε. — 22 — 

α ΗΛβουΙΐΒ ηίΗίΙ ηιιιωΐυιη οοηΓιπιιβηΙ, ϋί Ιαιηβα εχΐΓβ- 
ηΐιιΐη ιίΓαηταΙϊ» γοΐ'βιιιη. /_ίι>5;; υα? ί,οτι χκί ϊϊΧεΐ, *αί οπε'ν- 
3ετ«Γ, ΤζβΙΖ3β Ιπ&υβΓβηι. ποη ροβΒΟΐη ααιαιυαι ϊηάικβπ!. 

ΜΪΓβΙϋΓ ;« ΐ ί( ] π οϊι^(]ι]πι ίΐιΐΰΐοΐ'ί.'ί οριΐίοιίίϊ νοίιιπιβη 
οοαίρβΓίυηι : χίφίκίοη ΐΐΐκιΐίϋ !ι11ε|>ογΪ38 ββί^υϊ ϋο1>6- 
ΙμοΙ, οΐ, ηβ 53ΐ!ρίιΐ3 (Ιο Τζβίζβ ηογιγιο ΓβιΙΪΓβι, υπιιιϊα 
οοπΙϊηβηΐΒΓ ίιηρπηιβη(ΐ3 ΡΓαιιΙ. ϋο πημηκ νίοΟϊ: 31 

ρπηοϊρϊο βνΐΐοίίίΐιι ΙιοΐΝΐίΠΙΜίιι ΪΙίιΙΐΙβΓΒΙΙΙ ρΓΟΠΙβΓΟ, Πβ- 

ςυβ 8<;ίιο1Ϊ3 ΤζβΙ/36 βΗΙιικ: ίη ηιβίί βΟνβΐ'ίβπϊβ βΓβηΙ 
ΓβΰϋΟίΒ: πιιιίβίο ιΐβίη οοηβίΐίο, νβπί ^βηβΓίδ ΕοΙΙβοίβηαι 
βάίΐ» ββΐ, αϊ ΙβοΙοπιη» βηίιηαδ -λ κβνθΓίκ Ηοπιβη ίίικίϋβ 

6Ι±1βΥί1Γ6ίΐ1Ι\ Οΐ ΏΟ\3 ροβίΒΠΙΠΙ 66ΠΕ8 Απί1ιο1οι»Ϊ8ΐη βχ- 

ρτηατβΐ. 

ΒβφιικιΙιιΐ' ΗοιηβποΗ φΐ36ΐΐ3ΐη ββΙηείΒ β\ ορεηΐΜΐϋ 
ΟιπβΙορΗοπ Οοιιΐοΐϋοηιϊβ νοί Γ,οοΕβΙυοηίβ. ΕχίβηΙ ί» 
ΐθά. ΥΚ. οΙιβΓίΗΐιβο 1352(1). (}ιΐ3π<1ο<ριϊ<1ι:πι » ΙηΜϊο- 
^Γ3ρ1ιί5 άο Ιιοε ΒϋϋΙο»; η« νβΓΒιιιιι φίΜΪβιη ΐΓεκΙίΙιιω ββΙ. 
βΐ βχ βϊιΐϊΐίβπι 8<τίρΙί3 αϋιί! ϋΐίικί θπιιΙυΓ, ηΪ8Ϊ ((ιιογΙ 8υ1> 

(1) Εα φιιβ ' η Εΰ<1ί«β οοηΙίιιβοΙοΓ. ΑίΙεη'κο ηΜαηΙιΐΓ ϋ«ίο 
6ϋΙβ. 1*Γ3ϋϊΙ (ΐταβΓαΙΐα αά Ιαιιί ίαίαυ-ϊ» βρίβΜίαηιιιΙιιηι ίΛοΚβ, 
φι»ε βυηΐ ίη Γιηβ, ΐΐ <[ΐι;ιε ιιιπιρι^ιιίΜο ιΙίΐ'ΪΙ. τΐ -ρί; τ»; ψύΰ- 
μαάίϊς ςν(τβ. 

Ε. 3. ΟγΜιο, ΐ|ΐιβο ιίιιιΐυ αιτεί, Λε υρΐίηια ηνεηάΊ γηΙιοπε ύ> 
Ηοοιβγο (ΙβϊΐιπιρΙβ. Ρπηο. Ο: μϊν τ.Μ.ύ φΟ.πίφω» — Ρ. £- 
<]ητ';.-.- ν.·ί).ά πΆηΧ'Α. 

Ρ. 19. ΐΐρ',; :ίι ;κ/ϊίί:?:ΐϊ \\'Ανίρ;-1 Ί'ώι:/:; Πβϋ).;ΐί 
Γ,' πρπρίπονττς α!>-ί·ί ίν? ::ν "Ε).).ιινα και '?αμ&ιον άρχαϊτν 
λό-;;ν «νακβίνίσΐϊ. Ι'/Είίί μεν, ώ πάτερ 3=ιίτατ= — Ρ. ό γίνοί- 
™, 3;ών χαί άώράπων ιίπϋΤί. 

Γ. 29. Έχλΐ/ΐ παρά των Όμηρηκον έπώκ περί φίς-β ς-ρ«- — 33 — 

Ρβυϋ III. Ροιιΐίϋΰ3ΐο υϊχθγΪΙ, ΗυϊικπιοοΙΐ ηοΐίΐΐΒ'ϊ ίηνβκ- 
Ιί§3Γβ ρβΓ οΙιιιγπ ίη ίλΐίΐΐΐΐ ί€πιρα« άίΗιτο. 

[][ ρΓΟ ββνϊ ΐΊηη^ικ' ϊ η^οτιϊο βΐ εαΐΐϋ ίη βχβιυρίο 
ΒίΐΗοπιβπ ίοΓίιιη», φΐί ίηΐθχρπίίαπι πιρηΐρ.5 κβηιρρτ βχ- 
3§ίθνίΐ:, βΐ 6\αοιιϊ[ α<1 οπηίηιιηι β\ρ1ϋη3η<ΐ8ΐιι «Βρίειι- 
Ιϊβιιι, ϊοΙβΓ Ιοί ΗοιυΒπαιβ 1αειι1)Γ3ΐίοίΐρί!, ψια* οοιίϊωκ 
νδΐίϋΒπί βηοτιάρ. 1αΓ§ίϋπΐιΐΓ. ΙίΙχϊηΙβΓ βικίοΓβιη κβίβ^ϋα- 
ΠΓ/α και ς-ρατιάτν. Ρ. Ού μηφίν τ,μίν — Ρ. ϊϊίώ,' ε'ι; τά Μα 
βλασφήμησα!. 

* Κ. 80. 7<Ύ,-τ,\ι;ιχα -μ). Ί·κι:; ίν. των Όμηριχών ίπών ;('- 
λ-ημμένχ. Ρ. Των πρβ τί Πλΐιων;; — Γ. -3» ^^νημ/νοί. 

* Ρ. 103. Είϊ τι» Ίλκίίί; π^ΰϊκν. Ρ. Μήνιν «ει3ε — 
Ρ. πρ=9£σί! £πιν;νί'ίΐιαι, 

* Ρ. 112. Είϊ τΐ)« '05^7;ίΐ; -ή5=τ·:ι. Ρ, ΈπΕίδή" ω; »*γ 
— Ρ. «νδρωττ;; ετι κλι^'σΕΓαί. 

* Γ. 121. Εΐί -ΐυ ' Κ-μμίμ-/;·!-,- ~χ^-Υιν.·ι ά/λψ/ψ.-ώ, '-ξ- 
Ίτ^ΓΛί. Ρ. Κνυμί3«ί μ\ν ϋοω-α — Ρ. τνανίπΑίκ; έπ;ν;νίΐ);κ'. 

Γ. 133. "0« έχ αΐδιο; ο «ίί^. Ρ. Τίν κώμβν άίίκν οΐ 
— ■ !■'. -/.-,ιμχ Ί '-.-ρΜ άνπίρητχι. 

Ρ. 145. Π.φί νόμων. Ρ. Έπϋβΐ ΐΓϊρκ πολΙών — Κ. Μρί 
νόμων ιίμΐϊ ει ρητοί. 

Ρ. 169. Πρ=; ;κς λέ^-νταί ί:ι :ί ά3ίν»τ;; Ες-ιϊ ή τη άν- 
ίρώτΒ ψι>#} χαριαΜβχ ϊινΛ τΐ ^.ίηγ:; , ί,τίώϊ); Ες-ί- Ρ. Είσί 
τιϊίΐ « πα5αν — Ρ. χκί γέΐβκά ίφλίσκάνΒβιν. 

Ρ. 178. Περί υποκρισία;. Ρ. Όρώ μέν ιϊμά; — Ρ. ιών 
μαρτύραν ναάμινα. 

Ρ. 191. Π;ρ< χΐρίσιω: ά/ιςκ πΛπίίας. Ρ. "ΕχΕίς τι' πίρί 
τηγβ — Ρ. 5-υτ^ο!ί ;ί ,'-ϋίν; -Αχ: τω θήμω. 

Ρ. 210. Κ β»» άρις-οχραζία. Ρ. Το μίν τ*}{ άρις-ίί — 
Ρ. τη ιύ,ίβΒς ίί τβτί. €βΙΡΓί ΰβιηιιί, 

Ρ. 218. 3ά 233. οοαίίηβι βοΗοΙκι βρί^αιιιηιαίηιη ίώοΜίί. 

Ιιΐ5ΗρβΓ ϊοΛ. ΥβΙ. 138(1. ΗίΙίεΙ ΙΙοεοΙίβΕ ίφροώβηιι. — 24 — 

Ηηΐϋβ 6Γ3βοίΐ3ΐίκ. ΰοηΐηΐεοη ΗΪ(|οϊ(1βηι βοηοΙίβ, ψαβ 3<1 
I. ΓΚΒρίούϊββ ν. 424. ρεΓίίηριηί, βιιο ίηπβηίο οοπιρο- 
8ϋϊ[, βΐ ρΗΠίπι η1Ιο§οπο6, ραηίιη ιιΐϋΓϋΙίΙβΓ ροείαβ ίβιι- 
8ΐΐ5 εχροϊΐιίΐ. Ηϋο Γβΐίοηβ 3Γ§ιιιΐ)εηΙοηι ΙΙίίΐάίβ βί Οάγβ- 
5β3β ίηΙΟΓρΓρίΗΐιΐΗ 651: ίη 3ΐ1ε§0Γΐ03 Ιβηιίβηι βχρίΒΠΒίίο- 
πβ Α§3Πΐβιηηοΐ)ί8 ΒΓΐιΐΗΐιΐΓΒϋ, Ιιοιηϊοϋΐη βοπι: ηιοΓΒίαοι, 
ροΐίΐία» ϋβαρίϊηϊϋ. βΐ ηοη νυΐ^π βηιι3)ΐίοηβ ϊπΐΰηΐιιιιι 
ϋοπφβπββ. 

ΙηΙατ βπΉβ Ροφίητϋ βοπρίβ βϋ^ιιοί οριΐδοιιΐβ 3(1 
ΗοΐΒβηιπι ίρβοΐβπΐί» οϋιη επχϊίΐί ΓβοβηίΐιβΓβ(Ι)· ΡοβΙ- 
φΐΒΠΐ νϋΓΟ Ιβϋΐΐκοϊυ» ίη ϋοιηηι. (1β ΙιϊηΙ. Οβρϊηγθβ (2) 
ίπάίοΒνίΙ οριιβουίοπιπι νβηιιιι «ιιοΙΟΓβιη βίκβ (τΓβ^οΓΒΐιι. 
8ΐιΙ) είυ» ηοηιίηβ (Ιεπιυηι (3) ε» ίηιρπηιβτβ Ιίουίΐ. Κβ 
νβΓ3 ίη οοι). ναι. 1098. <1ββ8Ε αιιοΕοπκ ηοηιεη, ρ! βη- 

Ιβ Ορϋ301ΐΐ3 0Γβ}ζ0Γ3β 8ΐί(}113 δΐΐηΐ 'ϊαάννβυ Εύχαιτ-Μ Μϊτ 
τραπΑίτον. Ν«ΐ1ΐ3 ίΐ.ΐφΐβ ρΓΒ60('ΐΐ6!11ί β(1ίΐίοηβ ΟΟΐΙϊυΙίί, 

εηοοπιϊηηι ίιι ΟίΙνδβθΒΐ» εΐ ηιΟΓϋΙβιη βηαιτβΐίοηβΐη 6γ- 
ΓΟΓπηι υΐγϊίϊί (4) ίηιρπΏΐεΐΈ «Ιεπιιο οοηβΐίΐυϊ, εοάεηι 
53ΐΐϋ εοηδίΐίο (ΙαΟαί, ((ηοι! $ηρΓ3 βρβπιϊ <1β κοΚοΙϋκ 3 
ά. ΟβίΒβίΌ βιϋΐϊϊ άί«8βΓβη8. 

Αηηο 1668. Κοηΐ3Ρ αρηά ίΐκοβζϊοτειη Ματατάΐ 
ρΓ0(Ιϊίίη(1ίειι1ιΐ5 ίηΧ. Ηογοη ϊνπιιηίεΙΟΓίιιη, (]ΐΐθβ ίεο 
ΑΙΐΒΐίαβ ράβι-β ρΓθρο5ΐιβΓ3[. Ιη 1. III. π. 43. (δ) Ινρί« 

(1) ΟΧ. ν*1Λβη»ιιί άίί!. <1β ίκηοϋίί ίπ ΗοπιΐίΓΐιπι ίιΐϊιίΐΐίί, 
ΐΛΟνκά. 1747. ρ. 142. βψ, ει ΓΛτ. β*, η. ΥοΙ. V. ρ. 731. 

(2) ΙΛ. V. ρ. 391. 

(3) α. ΗοΙΓιηιηηιιιη Ιεϊ. ΙιίΜϊσ^-ίΐρίι. Τ. III. ρ. 120. 
(1) Ι.φ ηϋβηι ίη οοά. ΥιΙ. 889. βίο. 

(5) ΓΛγ. ΥοΙ XIV. ία ρηηο. — 25 — 

βΓ3ί ρ»Γ3ΐ3 ϊ/ηϊηκψ), ψιαιη β§ο 3πηο 1838. εχ^επρβί 
βϊ 3ΐιΙο§Γ3ρ!ιο (1) ίη βίΜ. ΥβΙΙίοοΙΙϊβιιβ ρ\ΐ3ΐ)1ε. Ορα- 
«αυΐιιοι ιηοΓβ ΓηβΙοπιηι ίη§βηίο86 βΐ β!ε§3ΐιΐ6Γ ΟΟΠΚΓΪ- 
ρίηηι ΙίβεηΙεΓ νοίιιιυίηί 3(1ίεοί, εο ψιού ΛΙΙβΙίιιβ υΐ^τβδϊδ 
83θ3αΐ3ΐβιΐΊ 3ηΙβ οουΐοβ ΐβΐυΐϊ ίη ΙβΜβ άερκβι, Οεοβ- 
ΙΪ8 Ιαί»ιιΐ3Γη ίπιίΐβΐυ^, ροηεικίατη δίαάιιενίΐ. 

δεηαιιηΙυΓ χα>ΜΪσματα (|ϋ3β(ΐ3Πΐ εχ Ηοοιεγο άεβιιηι- 
ρΐβ, ίίΐββΐ Γβ§αΐ3β §Γ3ηιηΐ3ΐίε8ΐε8 ν6ΐΊ>οηιηι Γοπηβΐίο- 
οβηι βχρΙβηβηΙεΒ. Εηπιιιι ιιυ«οΓ ΙβΙεΙ: ςυββ νθΓο ΒτιΙβ 
1ΐ38 Γε^ϋΐΒβ οού. νβί. 93. οοηΐίηβΐ. κιιηΐ Β«ιζοι?υ (Ιο- 
ΙαηηΪΒ Οιιοίΐθ). Κβϋοίο βί βΐϊβϊ οΰίΟβ Γαβπηί. 31 οαπι 
ρετυΐίΐεε ΗοπιβΓΪ Βΐϋϋίοϊίκ 639 ϊπΙοΙΙΐ^βΓβίΐι, ίη οπϋηεπι 
βίρηββεΐίοιιηι (%658ί. ϊιιπ ρυΙ>Ιϊϋθ ηΐ3ηΛ3νί. 

Εχ εοάεπι ίηάΊαιΙο ^αινάοΐοη ΑΙΙβΙ.ϋ 1. VII. 128. 
ίη. , Ι-εοοίβ ρΐιίίοδορίιί ΙπιρεΓΒίοπΗ βΐ ΰοηκίβηΐίηϊ 5ί- 
οιιϋ (τΓ3ΐηηΐ3ΐϊοϊ είιΐδ «ϋδοίριιΐί ροβιιΐ3ΐί3 βιΐηιιο ίηε<ϋ[3 
ϊη Βοιη3πίί ΓοΓ[355ε ι>ίΙ)1ίοΙΙιοαΪ5 ΗΜΒΓνβπ ρΓαε^εοβί , 
63<]ΐιε οοά. ΥβΙ. 91 5., οαΐικ εΐίβη) βυβϊίίΐίο ΤζεΙζββ Αη- 
ΙβΗοηΐΒΓίΐ'β βίο. ΐ'.Ι. Ιπιηι. ΒεΙίΙίβΓϋϊ ΓεοοοβυίΙ, ρβηηϊ- 
οιιΐίδ ο!ΐ3Γ3οΐ6Γί1)υ5 ίη ιιηίοβ ρα^ϊηα οοηΓοΓίίπι βχ3Γ3(3 
ιηίήί οΙ)Ιιι!ίΙ. Νιιοΰ άιώίβ, (|03θ <Λ. ϊϊ. Ιβοοίΐϊίυβ οϊιέη 
Ιβοηβηι βίΓεΠ ίη ΟΗΐβΙοπυ ροείΒΠΐιη ερϊ§Γ3ηιηΐ3ΐαιιι (2) 

(1) Ε\ ΊΜαιη Α1!βΙϋ αιΙνεΓδίπίί ίηΙβΓ ηΐίβ β«<τίρ8ΐ εΐίοηι 
[ίοιιαι-άί ΑπΙίηϊ Ί' ΤΊοτιηΙχηοηιιη Γί ρΐίΐίί™ ΐΓίοΙίΙυηι £Γ3βοβ 
κιηι ίρϊϊιΐί ΑΝβΙϋ ΙιΙίηβ \ΕΓ3ίοπ6, ηυαβ εΐϊιιηι ΒρριοΙίϊΙίοηίΜη 
5. 0. Ιηάίπ* ϋοιίίΐιΐίοπβ Β. Ρ. ΟΙείϊΐεηΙίί ΤοϊΪϊ δί^ιΐΒίαιη άίβ 25. 
5βρΙεηι1>. 1Β68. ρΓϊείεΓβΜ, οι Ι^ρίβ Ιγβ^εγοΙιμ. Ηηβο βΐ 8%«οΙ 
βϊ ίίβιίοιη ηΐ55. ΐάζπι ίη ΛΙΙβίπ ϊρϊίιΐί νϋ» 3 δίορίιαπο 0ι·3<1ϊο ρβΓ· 
(ίπι ηάα«(·, ηιιαπι ίκηκίίιι ρΓοωίίί. 

(2) ΥοΙ. III. ρϊΠ-ΠΙ. ρ. 907-, ίίγε Αηήοΐ. Τ. ΧΜ-, θΙΡΛγ. 
ΥοΙ. IV. βΑ ο. ρ. 479. — 26 — 

β\ Κίβεε 03Γΐιιίηί1)ΐΐ5 Γβοίΐβ κοΙνιιηΙιΐΓ. Εΐεηϊπι ΙπιρεΓΒ- 
Ιοπϋ ραηιιη 13ιιι1η(8 οοηΐΐαβηΐϊα οΐι βοερέ Γβρείΐΐβί ηιι- 
ρΐΐ38, ΐ(υο<1 ηιβίβ πυαΊΐ ΕοοΙίίί» Ογβοπβ, Ιαπι οιλγβ 3(1 
£|]5θίρΙίη38 ρΙΐί1θ8θρηίθ88 βΐ 1)0[)38 βΓίεκ ΓοϊβπΗββ. οΙβκ- 
βίεοηιπιφιβ κΐιιιίί.ι βιιβείίβηάβ, <1οπι ηιβιϊιοεπϊ αΌεΙπηβε 
νίΓΟ ρηϋοβορίιί ηοηιεη ίηιπιβπίο ίηάκΐϊΐ. βίηιαΐΒΐίοηίκ 
ηοΐβιη ίπ εΐιπίΐϊίίικι Γβ1ί§ίοιιβ ρι-οϋΐεηιΐβ άοΐοββ ίηιιββίΐ: 
Ηίηο ΟΗΓίηίιιαιη κϊ§ηίΓιθίΐΙίο ϊηΐβΙ1ΐ§ϊΙιΐΓ. Ο.οηβ&ηΙίηοηι ίη 
ροεϊί (ϋ»ο&η<1ίΐ 8ΐιΐ3 ίβοηίί <1ίίΐοίρΙϊπ3 ορεΓβηι ηΗνϋβββ 
ΐιιπι (ίΐυΐιΐδ ρΓΪ0ΓΪ5, Κιιτί τθγο ροκίΓβιηίΐβ εΐε^ίβε νεΓδυβ 
(ΜηΒπηαηΙ, ε φ:ίΐΗΐ5 Ιβπλ ΓΒΜϊΙϊβπίβτ οαηι ΙιηρβΓΒίοπ! 
¥6Γί»Ιιιηι υ85β άί^ηοίοίΙιΐΓ. αϊ βϊιικ οοπίϊβ ιηγίΐβπβ βοπι- 
|3[ιΐ8, οοςιιΐίβηι ρΓβνίΙαΙβηι νίχ βεΓΟ άκΐίςβπΐ. ΟιιβρΓορ- 
ΙβΓ ΒΰΓΪΙβΓ ίηβεείΒΐιΐΓ Ιβοηϊβ νϊΕΪα ^οη5ι^ηι^I1νι^, φιϊ ϊ- 
(Ιβτιι 30 5ίοο|(ΐ8 β8ΐ, ιι[ νϊάβΓβ ΙΐοβΙ ϊη ΑηΙηο1ο§Ϊ36 I. 
XV. 1 3. . οϋϊαί ωιιΐϋϊ βρϊ^Γβιηηιβίί» ίεπΙβηίΪΒ ία ϊρβίυβ 
Γ,ροιιίί ΙηΓοη\ιιιι εχ ηί«:ε ρΓ3βΓΠΪ«5Ϊί(. εί ο νεΓ9ΪΙ)ΐΐ9 ηιιιιρ 
τϋ!§βΐίϊ ρβΓΟβρΙιι {αάΐϊα ΓοΛάϊίιΐΓ. Α.ιΙ βιΐΓβδ ίηΐεπιη Ιηι- 

ρθΓΗίΟΠί ηββΟ ΙΓΪΗ 50θρΙΪ€8 ΰ3ΓΠ\ϊη3 ρβΓν«ΠΪ95β ρβίβΐ ΡΧ 

ίρκίαβ »ρο1ο§!Η θ(1ίΐ3 «ί ηιιίιΐϋΐιιοιίί εαίιιπιηίββ 3 56 άϊιπο- 
νβΓβΙ, βΐηιιίοοϊ βηίιιι τηγίηοβ ιΙεΙεβίβΙιΐΓ, εΐ ίϊίΐεί ρι·οΓε.ι- 
βϊοηεπι άϋυείάε εχροπίΐ. ΥβηιηιΙβηιεη άοΐβΐ φιοά Ηίρ- 
ροοίίίϋβ εΙΓβΙυηι ιιοιι ρΐΌΚιΙβπΙ; ηιιοά βϊ ΓβοϊϊίβΙ, ε Γγ3§- 
ηιβηΐίβ ΗβιτυίΒηβιιβίοιιβ ΡοΙγβίΓβΙο ΙγϊΙμιΙϊϊ, 3ϋφΐ8 ϊογ- 
Ι38»ε 3<1 Ηίρροίΐίθειη ρεΠίιΐθτε ηογβπωυϊ (1). Οοιιβίβΐ 
εχ ηϊβίοπίί 3ηιιο 88(1. Ι.εοηβηι ίιηρεπί Γβ^ίπιεα εχορρίκ- 
ϋε, ίΐΒΐίηκριο «οΐιίίτΐϋΐΐϊειιιο ΡΚοΐΚιηι 3 IX. ΡοηΙϊβωΙηιβ 
(1) α. Τ. IV. ΗβηαΙ. Υοϊ. ϊοΙ. XXIII. ρ. 17., βΙ«ο1. XXIV. 
ρ. 19. εά. Νεβρ. 1832. πΐΒχίπιίβ βηΒΐηβιτίΒΐβ ρβΓαιΙκϋΐη ίη βχίΐίυηι ιηίδίϊκβ: φια- 
Γβ βρί§Γ3ηιηΐ3 ίβοηί» αηΐ6 ϊΙΙβΓΠ 3βΐ3ΐβηι οοπιροβϊΐιιπι 
ίυϊβϊΒ ίη ΡΚοΐίϊ Ιαηιΐβιη ΙϊφιβΙ. 

Εχ ΚΪ8 ςιιββ 8(1 αοϊ ρθΓν«ηβηιηΙ (I) ίβοηβιτι πιβ- 
ιΙϊοοΓβιη ΓιιΪ35β ροβίΒΐη 831Ϊ3 ϊΐιρεΓψιΐ! οοπιρβπΙϋΓ: ίρββ 
ΐΒΐηβιι, ίηΐίΐΒ ΜίηείΎβ, ι^αβτηρΙιΐΓΪπιββ ϊβοπ αΓξαπίΒηΐί 
εοιηρο8ΐιϊ( οάββ. ΓηΙεΓ άβρβι·(1ϊΙο8 αιιοΙΟΓββ. <[υο9 οοάβχ 
ΒϋτΙιβΓίτιίίΐιιαϋ οοηΐίηβίκιΐ, βΐ φιοπιαι ϊηιϊίουίαιη 1840. 
βιϋιΐϊ εαιη βιΐΒΟΓβοηΐίοίβ 5. δορηΓοηϋ (2), οοπηυπιβπιΙυΓ 

ίβο ΒΒρίβΙΙ», Οϋίϋβ βΓΒίΙί ΧΙΛ. οΛηγΙΗ κκτανυχτηίΐ (3)- 

Ηυίυβιηοίΐί ίίΙη1η& ειΐίηΙΥ. Ιβηίηηι κίΓορηίδ αιίηί οαοιι- 
πΐ ϊη εοιΐ . νβΐ. 207. . ϊηΐ6(;Γ3ΐη νβτο οιΐβιι βηε™ πιοββίί- 
Ιΐο, βΐ οοιηρτιηοΙίοηΒ ΓβΓβτίΒΐη, 3 οοά. 263. ΥΐηθιΑοηβη- 
ϋϊ ϋθπ8βΓνί(3Πΐ, ιιιίόί(]α6 πιΪ383ηι 3 οΐ. Γ.3β8ΗΓ63β 1)ί1)Μο- 
ίΐιβοββ ΡΓββΓβοΙο. αιϊυβ βΐϊιηϊαιτι οοιηϊΐβίβιη τηοχ ά^η» 
Ιθαιίϋ οοτηπιοιιάΒηο. Ιιβϊο ίηιρππιβηπΊιπι οιΐΓϊινί. 

ΤοΕ ηιοΐοάαπιιη ίβοΙιΐΓβιη, φιοηιιη ηυπιίη!» βί οάβ- 
ηιιη ιβΓϋ ιιβο ίηνβιιηβΐϊ §οηβΓΐ8 ατ^όαίθηΐβ βο1ιιηιπ]θ<1ο 
ίικίΪΕΟΐαΒ ΒβΓίίβηιιίβηί οοάίαβ ΐΓβιΙϊΛίι, η1Ϊ38 «Ιβρίονβνβ- 
Γβιιι (ί), ηβηιιβ βρβιη βοβ ίη αΐίφία ηΐ38. ΙήΜίοίηβαι ίιι- 

(1) ΟΓ. Αηΐΐιοΐ. 1. IX. 200-3. 13. 361. 578-9., ει ΗυίΤηΐΒΐι- 
ηιιια Ι4ΐ. !>»>!. Τ. III. ρ. 5. 

(2) 5ρΪΒ. Κοπ). Τ. IV. ρ. XXXVIII. Ροίίηιιίηι ιρο^ηρίιοιη 
ΑΐΙβΙίαηιιπι ιι. '·ϊ~'.). ΗΐμΊΐ;ι1.ιιηι πιπί ηηΊιιΊι [>ο <Ό(1. 246. ΙηΜίοΐίιβ- 
ιββ ΙΐΗΓίιεΓίιιίιιπ,Ίε Λα. 1839. ίίΙί^ΕΠίβΓ ΕοπΙιιΙί, ιιί ηιοπιιί ίο ρΓΒΒ- 
Γβΐίοηη 3(1 ΒορΙίΓοηϋ απίεΓβοηϋίβ ρ. XX., ιιΐι! ίπίαϊΐηίίίπιί Ρπιι- 
κϊρίβ οΐ Ιιαηΐ3ΐιΙ«1υ)Ι ΜΜΐοΙΙιιι ,ιι^ ΙΊ·.ιι.Ί>( Ιί οιιιιίΐαΐοπ» Ιϊΐιιΐϊϊί, 
ΒατΙκτίηχαηαΐΛ βρρεΙΙατβ ρΙβαηΕΙ. 

(8) Υοοβίιαίιιηι ϊη Ιιΐιηβ 6£*]βίϊβίΙίΕΪ8 Ορ3βοοηιηι αίϊΐΗΐιΐΓΠ, 
οιεΙοί 9Ϊ£ηίΕκιΕ βρίιιπι άΑ εοαιριιιΐϋΐίορβπι ΕχοϊΙίϋαίίηι. 
(4) δρία Κοιπ. Τ. IV. ρ. XXXI. νοηΪ€η<3ϊ οιιιηίηο »1)ϊθο«Γ8(η- ΡΓββχιραβ Π3ΐικ|ΐΐθ βη^βΒΐ-, 

ΒΠ10Π8 ρΗΐΓΐϊ €011883, 1108ΙΓ31Ϊ8 ΰθη3ΐ3Πΐίηί 8ίθΙΐ1ί 03ΠΪΙΪ- 

ηα ρθ85οηι ϊνίβδβ. ιριοπιπι ΙερίάΊι 3Γπ«ιηοαΐ3 31) ίηάϊοιιΐο 
ΒβΓ&επηϊβηο 86Γϊ3ΐ3 ηΐ3§ί8 ηΐΒ^ίβηιιο ϊη\'β8ΐί§3ΐίοηΪ5 άίϋ- 
§βηΕί3ηι 3ΐι§βΙ)ΒηΙ. ΝονεΓ3ΐη(Ι)ίηεο(1.52.ρ1ϋΙ.ΧΧΧΗ. 
Ι)ίβ1ίο1πεο3ε Ι-3ΐι π!π Ιίβηβο 3ΐΐΓ]ΐΐ35 ο<ΐ3κ οοοίϊηβπ, <]ΐΐΗβ 
ΙίόΓΒΓϋ οβΕίΙβηΐίβ οηο 3αοίοπ α(1ρίη§ιιηΙιΐΓ. <3απι γο νβΓ& 
3<1 ΙΓ68 βρβοΙίΐΓβ 08ΐβηά3ΐη. φιιϊρρε ϊηίβποπ* βονί οούίοϊ 
3ηΙοροηβηι1θ8 831 βοκηιιε άυΙ>ίο ααΐίφιίοηε ηοίβο ρΓβε- 
Ιίθ8Ϊ88Ϊπιυ8 1Ϊ3Γΐ)βηηϊαηιΐ5 β ηιε Ιαικίβίαβ: ιθβιη ίιι<ϋειιΙιΐ8 
οάβΏ, αΐίοϊ 3Γ|ϋΠ1βι11ϋι11 6βΙ, Τίνα; ίηι «ϊιηι λόγίυ; ό Απόλ- 
λων γ.χτα:ρίγρ·ί -.};; Μ',·/^. ν.α ίμ-.τϊιτ'ίύ; ύ; ζΧ'ίν^αν ρ=3β, 

Οβοι-ςϊο θΓ3ΐκοΐ3ΐίοο ΐποοίι (2). Α<1 ΟοηβΙβηΙίαιιηι ί(3- 
ςοβ [3η1ιιαι ρεΠϊοβηι Ιηηββ ο(ΐ3β Ιιείο ϊπιρΓβδδβε, ρπο- 
Π8 οηίηι 3Γ^υηιβιιΙνιιη ((τιβτηνίβ ίη ερίίοτηε οοηίΓΗΟίοιη 
οηηΐ ΜίοιιΙο Β3ΐΊ>εΐΊηί3ηο οοηβοηβΐ (3), βί ιηοΓΗΐεηι ήβ- 
1)61 ρ3Γ3οηΕ8Ϊη 3ΐ1 Λιιιοπβ ΙΉΙΙβϋϊαΒ <1ε¥Ϊΐ3ΐκΐ38. δβα,ιιιιηΙιΐΓ 
ϊη οοΐΐβπι Γοΐ. Γ.οϋοίδ Τ,ΒαΓβΰΙίΒΐιί: — Τδ πύτκ τφί; Ίβαά- 
χοον βύίβκρΑιβρχ τον Κτμνψίν. Ρ- Ή των Κολϊνίών ΊτάΧΐΐν 
νμίρχ — ϊ 1 - μί-ρ·-: -ι τ.-.':'!<Χι; ι',·/. αχ· ό\ι/ι. — Τη 

βιϊτϊί 'ίι>;ιο -;·ί — Σ-.ί/_;:κ λΓ/ϊν "ί 7.-*ιΐ, 'ίώ;ζ 

κίΐ. Αβί ΙΐΒοο βΙ> ΙΛπιπο ίιίΓρίΐεΓ ωοΓϋΒβ, 3 οΐ- Ββοιίί- 

(1) 1Μο\ ρ, 620. 

(2) Οι. ΑΙΜαω Ιη Αϊ»)»])» Λβ αβοι· Β ϋι ρ. 322. εί. Ρβπ». 
1651., δρίο. Κοιη. Τ. IV. ρ. XXXVI., βΐ Ειυϊηί τοί ρ. 659. 

(3} Ηβηο οάβπ εΙ. I. Α. ΟϋπβΓϋΕ ϊποηγιποπι βιϋιίίΐ ία Αηβοί 
« εοιϋοίΐιιιί ΡίΓΐίίρηίίΙΐΗί Τ. IV. ρ. 380. ουπι ϊίπιρίίοϊ ΙϊΙυΙο 
ώίάρ!:ιι ίρωτίχόν, ΑΙ ηιιβαΐυπι ρΓ3ΚίΙβΙ η3«ε ιηεβ ήηρτβββΐο Υι- 
οί 31 ΙββΙοι·. — 29 — 

ηίί (I) ρβΓδρίοθοίβ, €οΐβι·οφΐϊπ άίΐί^βηίίβϊίοιϊ, <3αο1>ιΐ9 
ίαΐίοιη 3ΐκΕοπΙ>υ8 ΙπΙιιΐϋοάΗ θγηπΙ, ιιιιί ΟοηβίβηΙίηο πιιηι- 
ηϋαητ. νβηιιη βηίοι γβΐΌ ηβηιο, βίβί ρβπιιηρβΓ Ιίί&Ιίο- 
§Γ8.ρηϊϋυπ) 1ί<ηβη .■οΙυΙβνβΓίΙ. ίοιιιΐιοϋ 3(1 ΐ833θίυαι Οοιη- 
ηβηοιη, βΐ ίιι ϊοββίβτη Ιβιι ϋϋΐιάΒπι Μίοΐιβρίί ΡδβΙΙο βιΙ^ογϊ- 
Ι)θγ« ίηΓιοίΗϊ ίΐιίΐ. 

ΝοΐβΓβιη βΐίαηι β ίίΐηΛβοίί οβΙ. 1>ίΙ)1. ^^β33^β^θ {2] 
(]οη5ΐ3πΙ]ΐιί δίςοίί (3) νβΓΗΐΐδ βηΗΟΓϋοπΙίΕΟΒ , ςιιοπιιη 
1>Γ6νβ βΓουοιεηΙαια, ίβίιΐβιιι ΓβΙβΙιιιιι, ίίΐβΐϊΐ 6$8β βάϊ- 
Ειιηι 3 ηιβ ίη ίιιιϋοιιΐο Βϋΐ·ΐΜ>πηΪ3ηο βΟΙιπι ρΓββββπβί. 
0ιΐ3ρΓορί6Γ ο Ιιίΐιΐίοΐΐιρπϊ ΐΒΐΐΓβιιΙίβοβ βΐ νίοιίοΐιοαβαβϊ 
ΟοοίΙβηΐίηί 03Γηιίη3 ΒϊορίΒνί. Ουβιηνίκ ί^ποΐο» ββΒβηι 
ΡΓΒεϊβοΙο 03β53Γ63β βίΒΙϊοΐΙιοΜβ Βαν. άβ ΒβΙΙΙη^Ηαιιββη, 
βΐ Μοοϊορβρ βϋϊυηοΐο ΙΙεν. ΡϊΙγο άβΐ Ριιηα. Οηιβηι οο- 
πιιη βχρβΓίοδ βΓ§3 ΒΙΒ3 8ΐαβί« ίοιΙιιΙ^επΙΪΒΐη, υΐ »Ι- 
ΙβΓ ίηΕβΓ 1>β1Ιϊθϋ» 8ΐΓορί(ιΐ5, φιί υίπηηιιβ ιηαίΒΓίιπι οΐϋκ 

(1) ΟβΙβΙ. κκΗ. ΟΓαεο. Μ»!. Ιλοι. Τ. II. ρ. 211. 
(3) [Λ. V. ρ. 295. ϋοΛ. 333. 

(3) ϋβ Η™ οποΙογρ ίηΐίΐΓϋ ηϋψιίιΐ |ιι·ιψι1ι-ι?δ ϊη ά. Μοηςί- 
Ιοπί ΙιίΙιΙίοΛβΟΒ ΚίειιΙί; ηιιββ ΐ]ϋΒπ) ρππιιιη) ί^ποΐιιτπ Ιιιΐϋϋίηαβ 
3θΓίρΙο«ιη β(ί»ηι δίοαίαηι ΒοαηοΒΜΓβΐΗΐ : ηβπι ρΙαΗπίίβ βι Ιιο- 
ηιίΐίίί, ι]ιΐ3ε λ Ρ. «™γ5π δ. I. Ρλγϊμϊ» 1ΐ>44, βιΐίΐαε, 5ΐώ ηοιηϊιιβ 
ΤηεορΙΐΒιώ ΟεΓίτηβί οίπ:ιιτνι(ρπιηΙμι·, ίοϋ. νΒΐίϋηηοΓίιιιι αιιείο- 
πΐβΐβ 3ΐιππι ΛεηιηιΐΕ βνιιΙίΓηΙκι ίιι ηοΐοηιη. ΟβΟΜη ρηίαι αΙώίηΕ 
Βΐιοίί Ε αι. Μαΐι», δμιηιπβ ΙιηηΐϊοΙεηΐίπ ιηε ΐυ^ίιβΓ ρΓ036- 
ςπεηί, ϋοιϋωί ίοάϊΟΒϊϋ, β[ ιιΐ ΐ3 ίειΊρΙη 3(1 ΓΡ3 ίΐκυίαί ίρεϋΐϊα- 
Ιϊα βίβΓβπι υιΐ35Ϊ(: |Μ)Ηΐίν.™> ϊιιΙιΐϋΐΓίϊ νΪΓ . ι:ιιϊ ΙιυυιΡ η?ΐο(ίιι»ι 

άϊα Π10Γ35 ϊηΪβΓροΠΒΓΒΠΙ 30 ρ3[ΓΪ3Π1 ΗίδΙΟΠΒΙΙΙ, «I ΓβΙϋ [ΪΚβΙΊηΊβιη 

ίηΙιωΐΓΒηάιιπι 1»τΙ»1θί βΚ, ψιοά ψικπι ρΓΪπΐϋιη ΙιιοεηΙβΓ εΐϋιηαιη. — 30 — 

Ιαηο ναΐβ Λϊςβ&βπΙ, ιιιιΐΐβ ίηΙβΓροβίΙβ πιογβ, βρο^ΓίίρΙιυπι 
αιιιη βχβωρίβτβ κοιϋαβ αβαΙΐΓβ (Ιβΐιηββίιιιιι 3 οΐ. I. ΜϋΙ- 
ΙβΓΟ, ερΪ8Εοΐ3ΐη<|ΐΐθ πιορβ (Ιεπηβοίοο 1ιοιη3ΐιίΐ3ΐ6 ρΐβ- 
ηαπι, »1ΐ6Γ οηιηία ιηαηυ ρΓορπβ (Ιίϋ^βηΐβΓ εοαίβοΟ 9(1 
ηιβ ιηΪΒβηπΙ, φιοπιπι 6βηβίίι:.ϋ ηιβπιοπβηι ηιιιιι<]ϋΒΠΐ 3- 
ΓηίΙΙαιη (1). Ρογγο ΟοηβΙβοΙίοί 3θ30ΓβοιΠί<;οιι εοιί. Υμμ). 
οϊ} βορροδϊΐυιΐ) ΠΙΒΙΠ8 61 ΓγβΙιιιιη βίιΐ8 ιΐ3ΐιΙΪ3§ίυαι ίηίβΓ 
ςϋ36ΐ}αΒ ΐβϋϋ8ΐΪ88ίηΐ3 ρπηϋίρβπι Ιβηεΐ Ιοοιηι : ί3πΐ3 β- 
ηίιη ρίβίΒΐβ βΓ§3 ΰβιιπι, ςΙ)3Πΐ3ΐβ ία ρ3Γβΰ(β8, ρεΓβρί- 
€□3 αήΐιοΐίοβχυηι ίοοίηηβπιιη ρΓοίεβδίοηβ βϋιιηάβΐ., βΐ. 
ίΐΰϊηιί (ΙοΙοΓβηι Ι3«ι εοηααιιϊβ βνρΓβΗΗΐιπι ηυηΐϋπβ ρηβ 
οοιιΙϊβ ροηίί, ϋΐ 8ΐιρΓ3 πίΐιίΐ «ΙεβϊιΙβΓίΓθ <ριβ3β. 

λυηο ηιβίΗΓ^οΓαηι οοΐΐεαίοηε 1>Γθνί(6Γ ύίθ3ΐη, 
αιΐΐΐιιοβταηαβ Γβΐϊοηειη ^αβ ίίΐΰΐιιπι ββΐ, ιιΐ Ιιιιίαςιικκίί 8β- 
πβιη ΤζβΙζββ ϊηΙβΓΟβρβΓΪί. 

ΝύΙίΙίακ βηίιη 1)ί1)Ιίο^Γ3ρ1ιίοϋ8 ιΐβ ΤζεΙζββ ΊΊιβο^οηί» 
βχ ββπηαπϊα ρϋΐίίοί, φιββ 8«ιό (ηηιίριη εΐ ΓβΙΐΒΓ.βδ ρβΓ- 

] Ι^υϊιηιίοιριίίίειιι ϊη οιίβπιιη 3Γ|(ΐιηιβΗΐί5 μ. 093. εΐ 696. 
χανχονΆίβ, εΐ χηαΰιαιιίναν ίίΐ πιεπίίο, ϊηναί νοαιηυΐα β«ρΙίΕΒΓ6 
ψίίί ϊβΑίί Η Οιιι^Κι ϊη (ΙΙιιι*. ιιΐί'(!ι,ιι^ «1 ίηΒοοϊ6 βΓ3βΕΪΐ3ΐί8 ιοί. 
1728. ϊη. β]Ιε831Ϊ8 ε* ηποηνίΏΟ ηκ. Λα ιέ πιεΙίΊΓ»; αάάαιη ίπια- 
ρκΓ ϊ3ΓΪ»ηΐΕ5 εοιί. \ Γ π1. 97-, ιιί , ΐ|ΐιΐ ίη ριΙεπΗίί Γεοαβ ^ΓίιηιηΒΐί- 
είί ορΕΓΒία ηβνιιιΙ, ρεΓΐίρΐβηΙ ι]ϋ3ϋΙιιιη οΐίΐίΐιιΐΐϊ ίίΐ ΥβΙϊοαηοϊ 
ιβϋΕίί ΓΕίΓαοΙαΓΕ. ΥκπππίΒπιειι ίπϊοηιιε ΓϊΙβΟΓ πιβ ί<;ϋθΓ385ε 
Ιιυίωπιοιϋ νενίιιιιιη ηοαιβιίΕΐίΐϋοαειη φιυηι ίιι δρίι. Βοία. Τ. IV. 
8η. 1810. δορΙίΓοηϋ ,ιηοεΓεοιιΙίΐ'ΐι ϊΐιΙ^αϊΐ : 3ΐΐ3πιεη ΐη ρΓΒβίβΙίοιιε 
9ΐιι<)ηϊ £0ηιΐ9 ρΓΟίοάίίϋαιη ύίιίη;υ·ί. ι[ΐιιι<1 ίί ιχιη8εΐ|ΐιιιΙιΐ5 ΓιιεγΪιη, 
νϊΑβαΙ ΙβοΙΟΓ. Κι;ϊ ηιιΊιΊΐϋι αιιιΐι.ιι- ΙϊιΙε! Βΐίαηι ϊη ιοί. Υ«1., Η5ΐ 
ει. βχειηρίίβ κΐΐβ^ΐίί Ιβεΐυϊ Εοιηρεπ <1ιιο οχ ωεο δορΙίΓοηίο είββ 
άβίιιωρω, ϊΐωβ Μγβ ορροΠυαβ ηοΐβΐιο, ηιιββηαβ υεγο ϊάββροΐ3 — 34 — 

νβηεΓβ. Γωιβίϊουϊ Ινροΐΐιοΐα θχρβφίΓβ ρπΓίΒβκυβ βϊΐ, 3(1- 
ίβοίίςιβ ηιϊηα» 3(1 αΐίικί οριΐί ηιαηιιβ αρροεϊΐυηιιη, »ί α- 
νίιΙωιΙιΐΓ, εβ, ι» ΓλΙΙογ , <1ορεΓ^ϊΐ39 δορΙίΓοηϋ οά»ϊ ρρι-ΙίπβπΙ. 

5ίθ ϊ[3<]ϋβ €3ή({Μ1β 1. ο. 

ΚΗϋίλίϋϊ - Ιο γο ιηβίηβ». Ληοη)ΌΗΐί πι*, πψι μέτρην ι3β 
οΐκίΐ, ςοάπαις-ζν ν.Ά $ύα ι&μββς, και μίαν ηερητην σ-ΛΙαβψ 

ΐίίϊ'^.',ΐν (■ Ά IV, 

ΤΒϊΕί-ιν «Β5 ΙΓυ.00:/ί8 ϋϊί στίίνΐίίΒ , ίΐβν, 

ΆρίΐΜν β) Μΐ-ιράνκ »ν3;« ϊρίψίυ Γ- 
ί 3:υτ:'ρϊ κ(ί ί τρίτΐ) τικ 6) Ίαμβαν ί ί) γετ«(5Ρ! 3βί«?5(κν, 
Άβί τήί κλικ ίρίρΐΒ 1). 

Και ηώιν Ι). 

ΒλίΐΚ ίΓ|»Βί Βΐ) ϋίΐ«; Τβ ΤΚΙΪΤιϊ 

Τϊ σέ ΗβΧΒ',Βϊ η) αΜίάϊ 'νι -.τ, ττρίιτν) χ;ί '/·'. ε-' χή>«, 
Πϋ^,όίχΐίϊ* εν ΰ= :<ι ,ΐ.' κα; υ.' τ-£·Λ*ΐ',ν ;ν 5= τι ΐπϊ»ϊί(ίϊ 

ίτρβχίΤο», οι», 

Ζαχαρία μί'/ίΐκ πά'/χίντζ κδρΞ ο). 

δίπιίΙΪΗ ίεΓβ ΚίΙ>6ΐ δοΙιοΙί,ΐίΐΡί Ηερίιβίΐίοηκ ρ. 88. ΑΗβΓ βηο- 
ανπιιι* <1β πιβίΝί, ίη ροιί. ΰοιί. ιιΜ κψ. ΆνϋϋίίίντΕί'ωΐ'. Ό ηϊ 

») & ϊιιόρίΐ υ,ρί Άη>ρ»η·1» - Τ« ί™^ ίΐο. 6) & 8 Λϋ, 
«ύτί, οί. ι) £ αα. Μάψ,ρ-,. ά) & τίη». ο) (:. Άη™. I] ΗεαιίίΙίίΙιίιιηι 
»1 αριιίΐ 9ορΙΐΓ. οιΙε XII, ρ. 9Ϊ. ν, ΪΒ. β ) £ "Ε-, 31 ό ; 5 'ΛηφΙ». 
γο[ ίτΜ' ΐ κφ&η χύτη Μηαιη Ί) £ οηι. τό·. ί) 0. Ή ϋ. βορΙΐΓ. 
οάο V. ν. I. ρ. 66. I) £ οιη. υ5<[υε η4 Γάντα. πι) £ιγπ£Ρ ™;, ιι[ Ιηιίυί 
ϊοΙ Ρ. Π. ρ. ΚΒί. ν. 9., υΐί ΙκηβΜπ; ΙιηΜ βϋ« ι5ι η) ΰ. ιι^ί 

^.ρΐΒ ί « γι ϋκ ^τ-Χυτ! ιήκ — ο) 3ορ1ιΓ. οΰβ V. ϊ. 17. ρ. 67. — 32 — 

Ιο ίηι!ιΐ8ΐπ36 βιιηε ηοη ρΓονί(1οΓθΐιι. Νβ ί[3ί]ΐια οΰΓβϋΐη 
»1ίΙϊοηί3 ίηΐβπηίΐΐβπϋη , βπα,ιιοί Ι,κοηίΒ Μϋ§ϊβΙπ βιιβ- 
ΜΒϋΐιΙίω. ({ΐιαβ ρΐβπιηΐφΐβ ίη ίβοηϊβ Ιτηρ. ρΜΙοβορηί 
Ιαυιίεια κιιπί, οίυβϋοιη 03Γΐηίηί1)\ΐ3 πιιηε ρππιιιοι οιβιβ 
3<1ίυιινί, 61 αβ υβοιιβο ηιαηρΓβιιΙ VI. ρΒοϊηββ, ΛοοΙιιΐΜ 
βΐ 6τβοΓ§ϋ 0Γ3ΐΏηΐ3ΐϊϋϊ 4ΐΐ3β(ΐ3πι ίΐΊίρηιηβηιΙ» οοηι.'βκΒί. 
ΡγοιιιΪ56Γ3ιϊι οιιϊγϊι (I) β!> Βηιιο 1 8-40. ιηβ βΐίφίαικίο β- 
να1§3ΐοΓ3Ρ πιεΙοιΙοη , ηιιοηιιη βΐΒ§3ΐιΐί55ίπΐ3 αιπηίηβ 
αη3 οιιιιι 8ορΙΐΓοηϋ ΒηΒΕΓβοηΐίοίδ οοηΐίηβηΙαΓ, ([αοπιτη- 
ψιβ 1)Γβνί3(38 ηοΐίΐΐ39 ίη βίιΐίΐΐβοι 5ορ1ιΐΌηϋ ρΓ3βΓ3ΐίο- 
ηβ ΰοιίί. Εοοβ ηιιηο ΟηιΙβηι ρ\ ρ»Γ(β ίκΐ^ηι Ι&θγο, 31- 
<]αο οάββ Ι,βοηίδ Μα»ϊ$[π, Λοοίιιΐΐιί (ΪΓβτιιπίΗΐία, Οβοιν 
§ϋ ΟΓΗτηπίΒΙία, ίοΙίΒππίδ 637,3ΐ;ί. Ηβΐίαβ δνηοβίϋ, Ι^ηΒΐϋ 
Οπιηιπιβίία, βΐ ΟΙιπβίορΙιοπ ρΐ'ϊιιιί 3 ^εεΐΐϋϋ. βχοβρίίί 
Ρηοιϋ νβΓδίΙϊΐιβ. α1Ϊ35 13111 <\ϋΐί^:ί!,ΟΐΉ0(.\: ΙαηΙυηι ΙκεΙο- 
Γϋιαβ ονΐίϊΐοβο. Οιιβιηρπιηηιη αηΐΕϊΐ εβδίΐοηι οιγββ, ςιιβ» 
ία ίηΙυβίΓβαιϋ^ 8ορ!ΐΓοηϋ ίΐηΗΟΓΟοηΙίοί.ι ίτιιρβηιΐί, οβίβπ 
βΙΪ3ηι πΐΒίοιϋ ροιΐί6ί|\ϋ'τιίυΓ. ϋιΐοηι ββηβ πιβίοϋ, (|ΐιί ηΐ 
βββ (]ΰονί» βΓϋάίΙο (Ιοιτιιιπι «ϋνιιΙ^βΐΌηΐυΓ. <ίοοΙΪ55Ϊιτιί νί- 

ΓΪ 13Πΐάίϋ ΚθΓΐ3ΐί 811ΠΙ (3). 

τέταυ κυκύλι;;, ί χΆ πιχ/Ιίανικ. ν.Ά -χι-Μ ιί /.ώκ; ι/β. 
τ.ο-,ϊ α: ■/ζϊ.-.ν. ν/Λ '-ζΐ.ν.-.-.',ψ. κ*! 'ΐ--·-~">ι «Ιι-. ΙιιΓπι, -; ; ;ί<ί ίϊ-*μχ 
τβ χαχαΐίχ, τη ν.νΐ «νχκλωμΐνβ. ■ — Τ« και ήμά; δααφίΜη — 
"Αξι* πάν:;;, — - Καύ^ών-,ί; $«ζφαι — 'ίάμαχα χ:?Γ«ι. — 

(1) 5ρί«. Βο™. Τ. IV. ρ. XXX. «η. 

(2) Τ. IX. 5ρίο. Βοηι. μ. 739. ιψ(- 

(3) 8Ηρ1οΐ(ΐιη ΥαΐΕΓαω αονα οοΐίβηίο Τ. Χ. ρ. XIV. Βο- 
1838. — 33 — 

ϋαιη νβΓΟ 8ΐη§ιίΐ3πΐΡ,Γ λ:---Λΐ/ύ-ι <1β ϋΒάβηι άΊΚβίΌ. 
βϋΠΗΜΜΓίαηι 0(1»6 IV. ίεοηίί Μ3§Ϊ5ΐΓί ΓβΓβΓβηι. Ηίηο, 
ηυυηι ΙΐΒΓοθπβί ία «Ιίίβ Γ6<μοαί1>α5 §Γ3$53ΓΘΐυΓ, Ιιοπβπιπι 
αηίιιηι κρΙκηϋοΓβιη ίη <ιγ^ο γβ^η Ι,βοοϊί ρηίΐοβορίιί ϊα- 
(Ιιΐδίπίΐ 6[ $ιηάίο ίΐκΐιΐϋΐ ηιΪΓβΐΜΐΐΙβΓψιβ ρΓονβοΙιιηι βοο- 
δρίαηιυκ. ΤοΙβ φΙιΐΓ οάθ β8ΐ ίη Ιβικίβηι ΙπΕπηβηιιη,φΐβ» 
ίη Ηΐιΐβ ίρρβπΗίί Ιβο οοιιβίπαχβΓβΙ. Ι1)ί ιηιΐΒΪνβ, 8ΐ3ΐϋ3β, 
30ΐόυ!3ΰΓ«, αιΐΓ3ΐ3 ροΓΕίοοπιηι Ιβευααπα £ΐιαιπιο ΒΓΐίΓιάο 
οοπίϋΰΐα (ΙβίϋΐΊΐΜΐιιΐιιι·. Οίΐίιΐ ιόΓογβιιι (1θ ΝβρΙαηί, (1β Ιω- 
ρβπΚπα'β Γογϊβπ Ζο8β, άβ Πιιιιιίηιιιιι βϊη)ΐιΐ3ΰπ$, (Ιβ ριιβ- 
π8 βά ρΪ803η(1ιιιη οοηΐβαάιϊηΐϊΒαϊ, ιΐβ ΐϋβτΐίίί 8ΐιρΓ3 ββο- 

ρΐΐΙθί Ρ3Γ311Β ^.Γβρΐΐίαΐΐ ΓβρΓ368βηΐ3ΐί8? \'3ΐν3£ 3ρβΓ100ΐ(1Γ 

61 8ΐπάοΓ6ΐη ηοη βΛιιπΙ, ββά Ιιιιπιβιιβ ϊογ.6 ΙιηρβΓβΙΟΓβιη 

83]ΐ1ί3Ι11. Ιβί ()Γ^3Ι13 1)Υ(1γ31ι1|03, ίΐΐί 31111118 11 1] 11111 «ΙϊνβΓββ 
ΚρβΕΪβϋ. φ]3|ΊΊγ)$ ΒΟΙίΙρΙβ, ρΓΟρΠΒΐη ΛΌΰβΙΙΙ \ί 3^ϋ3ΓϋΠ1 

ιηίΐΐίΐ: ίηοΓΠΜπιπι (ΙβπίιηΐΒ Ιααύ^ΙιΐΓ αΐίΐίΐίΐβ 3(1 3β§Γ0- 
[Βηΐίϋοι ναΐβίαιίϊηβηα βΐ νΐΓβ8 Γβίΐϊΐϋβηάββ, <1ιιιη §ΓγρΚη& 
3<]ϋ3ΐιι ίηιίΐϋηΐβιη ί§ιιεηι 31) ΟΓβ βηιίΐΐίΐ, βιΐΒ&ηΙβΒφΐβ 
άβίβιτβΐ. 

Γ.οηϊίβηΐίηϊ ΚΚοάίί ωπηίιΐΗ ίη ίβοιιβηι ΟωβΓΟβ- 
ρΐιαοΐβπ, βΐ ίη ΤπβοαΌπιιιι Ρίΐρΐιΐβζοηβηι, βίϋΒηηβ γβ- 
ϊροη^α ίβηιΐιίϋ 8<:ορΐίοΪ3 ρΓΟίηϊίβΓβΙ ίη ίνπιιηίςΙΪΗ (1) 
ίβο ΑΙΙβϋιιβ. Εβάβηι οϋηι 1β§ϊ ίο ϊρϊίιιβ ΛΙΙβΙιϊ ΒΐΙνβΓΒβ- 
γϊΙϊ. ίη Ιιίΐϊΐ. να1ϋΒ6ΐΙί3ΐΐ3 338βΓνίΐΐί8, οιιιηί^βη» ροβίΒ- 
ηιιη Γ;ΐΓΓ3ΐιίπβ ΓβΓβΠίδ; 381 ε§ο β οοά. ΥβΙ. ϋΛ. 95. 
6Χ8(τίρ3ί. ίβ^ηηΐιΐΓ ίη ΑηΙΙιοΙο»ί3β 1. XV. 15. Βψ\. β\ϊ- 
1· οΐ ΐϋιοιίϋ ερϊ«Γ3ηιηΐ3ΐβ, β ηηίΐχΐί! ΙϊαυοΙ ϊηΐΓ3 Γιηβιη 
IX. , 61 ρπηαρίιιτη Χ. βΗβαιΙί βοηιΐβίη. ΪΙβίΒΐίίιΐΒ 5ΐι$ρί- 

(1) ΙΛ. ΥΗ. 135. 130. 137. ϋί9ί1ίζε{) ϊ>γ Οοο^ΐε — 34 — 

οβΙιιγ (1 ) Ιιαηο Οηβίβηΐίηιιιιι βιιιηάβηι 6886 ςαί 8ΐΛ ηο- 
ιηίηβ ΰοακίΒΐιΙϊηί ΰβρπαΐαβ Απΐ!ιοΙο<ξί3ΐη οοηοϊοηΒνίΐ. 
ΑίΟπιβη 5ΐ ΚβΐβΙΐϋ ορίηίο βίαΐ. ρβπιιη ΓεΙίχ ροβίβ βνϋ- 
βίΐ, ηιιί βίβο 3 η ΐίβΒίηΐΒ οιτιηϊίί 36νί (ί\6ΐιιρΐ3ΐϊ3 ΐΓ3εΐ3νϊί, 
ηοΙ)ί8(]υ(! νοίβηβ Εθ!ΐ!ηβ [Γβηβιπίβίΐ. 8β(Ι βοίΐβπ] ίβτβ ηιο- 

άθ 0,110 8ΒΡ,ρ6 νί<1βΙΙ1Ι18 ΒΓΐίίίοΡ,Β Ρ§Γβ§ίΐ8 θΐ3Κ8ΪΰΟΓΰΠ1 ο- 

ρβπΐιιι» ίπ8ΐι1ί3Γβ, ίιΐίΐιΙβΒ εΐ (1βρΓ3νΗί3 ϋβιίειη ίη Ιοοίκ 
αοπΓιαεηίΙο. Οβίβπιιη ίΒΐτώο» βαορο ιηοΓβ ΑπϊίορΗβιιβο. 
βΐϋάίο 8ΐη§ιιΐ3Π β ρΙιΙΓώακ νειΊώ Ια^ίιΐβ ίη ιιηοπι γοιιι- 
ρο8ΐίθ8, 3<1 ΛιιΐΗοΙοαίΒΐη ιϋοικίβηι ϋΐηίβί. 

Ατββηίί ΑΐΈηίβρίϊωρί βηβοΐΐοηΐίωη π; τΐιν ϊαμπρά* 
Κυρικχά* (ίη ϋοηι ίιιίθ3Πΐ ΓβίΐίΓΓβοΐϊοηίβ) ικΐϊ ίη ωά". ΥαΙ. 
208., νβΓ8ϋί(|ΐι« φΐιιηι ηοη ίηνρ,ηιΐΒίο», ϊπιιηο βίβπβπίββ 
61 ροβίϊοβιη 4"3πΐ(1ί")ΐ ίΐωνϊΐβίβιη οίβηΐβ» ϊηϊβηίκβρ,ηι. 
913ΙΪ01 ίη 111615 3ΐΙνΓ.Γ88Πί8 ΓβίυΙί. ρ.Ι ΙνροΐΙΐΒίββ ΙΓ3ΐ1ί<]|. 
ΑΓ8Εηίιικ, άβ ί|υο ηίηιΐ οοηιρβπΙυΓ ρΓββίρι-φΐΗΐη φΐοά 
ΑΙΙβίίί ϋοΐίΐία πιοχ ίη ηοΐϊκ βΐΐο^ηάβ, ΐοΓίΒβββ ββΐ 0ογ- 
ΰΥΓββ ΑΐΈΐιϊερίίοοραβ, ουίυ» θΓ3ΐίοηβ8 ϋάήυε ίιιβάίΐβί, 
ϊη ΙβικΙβιώ 8. Β<ιγο3Γ3Ρ βΐ 8. ΑηιΪΓεββ δραβίοΐί (2) 3 εΙ. 
Απατε» Μικίοχνάΐο ε\ορΙαΐ3$, ρ. ιηβπΛΓβηι'β XI. ρί XII. 
βΗβοιιϋ παρβΓ βχ30ΓΪρ8ί: ϋΙΐ6Γ3ϋ» κοϊΐίοβΐ θ οοιί. Υβί. 679., 

(1] ΟΓ. Κ. ΙβΓοΙίί. 3ϋίπΐ3(1ι. ίη ι·ρίθΓ β πιηι. ΑηΙΙιοΙ, 6γ3«ε. Τ. 
XIII. ρ. 739. 874., βΐ ρπ>% Τ. VI. ρ. Ι-ΧΧίν. Ι.ίρ^ϊηβ 1794. Β| 
1814. Νρ5εϊο νοΓυαιΙϊΓΐιβη <\υ>ί ίϋιί νβϋΐ ΗατΙβώ», ΥοΙ. IV. ρ, 
469. εί. η. ΡβΙιγ., ^ίβΐία^ιιβιΐί €οηι<α>ιΐίηαηιαΙΙιτιαη Μοάϊιιιη ίΐ 
άηΗίαΛβη», αΐίιηαη δϊίαίαι», φιιβϊ βιίηϊηιιη ίΊιίίίο: β! ^υβη- 
Ιαιη Ϊ5 ΓΕίί^ΐοπε, οΐ οαΐΐιηΐίι !ι [1(ΐ«ιη;ιϋ1)ΐΐί μια^ΙϊΙεπΙ ει βιιΐί- 
ιΐβπι »" Ι-βοηβπι, «I βν ;ιη;κ-π>υιιΙίοι> Ιιοίη ρ. 080. 8<ρΐ «ϋ- 

Ιο, 53(13 9ΐιρβη|αο (ΙβωυιΐίίΓβΙιΐΓ. 

(2) ΕΰβΓΕ ρτορΟϊΐιβΓΒΐ ί. ΑΙΙβϋιω ίιι ϊίΐυιηϊοΐίί Ι-ίΙ». V. 108. — 35 — 

ϋ1ΐ£Γ3ΐη β οού. νβΙΙΐεβΗίΒοο 34. Β., ((«βίο βί1>1. Ρίβείβ- 
οΙιιη Ββν. Λ. ΪΙιΐ'ϊηνηια ιηίηι ΙίΙκίΓαΙίΐϋΙβ. ιιΐ νίιίβ άοοίίβ 
ιηοβ β8ΐ, ηιίΐπ οϋΐιιΐιΐ. ΡΓ3βιιιΪ5κα β\1>θΓΐβΐίοοβ 3(1 Ιβηι 
μΓ3βι:ΐ3ΓΐΐΓη δϋϋΐιιηι ρ(;Ιο1>γ;ιιιιΙιιιιι. Αΐΐβηίιΐϊ γβπβ άβδΟΓΪ- 
ρΐίοηυηι ροοίί»; ρϋΐ'ίϋψιιΙιΐΓ. φκιο ιιι;ι\ίιηαιη εβπιιίιιίβ 
ρβΓίοηι οκιιρίΐ'. : ιΐΐ'ίιι ΙϋΐκΙι^ ΐηβάΊ ΐπΙ)ϋ«ηΙιΐΓ. βΐ 8. 
ΟεοΓ§ίιΐίί, !οεί ρΐΌΐϋίίοτ υϋ ΛΓβαηϊυβ ιηΟΓαΙίΒΐιΐΓ, νβΐϋίϊ 

ίΐΙΙΟΓΟΒίΚΟΓ 3ρΐ1(1 Ι113Γΐ}Τ3δ 3(ΙΙ>ίΙ)6ΐυΓ. 0ιΐ3ρΓορΙθΓ βίΐ 

<\ώ ορίιΐΒΐιΐΓ ηοκίΓΐιιιι Αι·χί·ηπΐϊιι Μίηι'!>ιΙ>(ι*/ι<ι' /«/,»■«» ·ιϊ- 
εΗϊβρίίωρίϋ», φιϊ νβηαΐϋκ ΗορΟαψικο-ϊκα 1535. άβαβ- 
ίΐ'ί (1), βΐ «ι ί. ΟβοΓψ'ί βεβίβδϊα ΙηΜηΙαίκχ βϊί, φιβηινίβ 
βχ ΰίυίΐΐθΐιι βΐχΐΒ5ί3(! 3ΐιη3ΐί1ια5 οοιίίΐβΐ, Κθΐ. ΝουθπιΙ>γ. 
κιιιιί 1539. βιιΙ> Μ»™ &υη3ηαπί ΖβονηΙ.Ικΐί ρΓββίβοΙυπ» 
ρπωυιιι είιιβιΐίϋη ΙβρΜβηι $ο1βαι«ί τίΐιι οβιιβάίοΕιιηι , βο 
XXXIV. 3ηαΐ8 ρο9ΐ βίικοΐιιοπι ίυίβββ. ΜίΙιϊ νεπ> «Ινίί 

ρΐΙΓ1ΐ3ΐ6ΙΏ 111 Οίΐβ 536ρβ €01131 <16Γ8 11 ΐί νϊάβΙϋΓ βΙΚίΟΓ XVI. 

83βοιιΙο 1οη§β νβΙΰίΐίοΓ. 

Ροβΐ1ΐ30 ί» βΙΙχιιη βιιοίοτυηι ΓβοβτΐϊβΙαΓ οίίβηι ΙοΗαα- 

1108 ΰβΙΠΪΓββ. ψϊ ΙκΚΙΙίφΐβ 1(1 1ίΐΗ3Π115 3 1ΐίί)1ίθ§ΓΗρϋί8 

Ιΐ3ΐ»1«ΐ£ β8[ (2). δυΐκοήρΐίο οο(1. Εβοογ. (3) ίίικΙΟΓβϋΐ 
XIV. ΥΪΧΙ886 ΙββΟΙυτ (ί). Χζτίοα 1«^ί ίηΐ!ΐΓ0(]11β 
οίΐΐ. οΙιηγΙβοηο Υΰΐ. 889.. βΙ 911. ,ΐ[ΐιί ιαΐροΐο κιποικΙη- 
(ϊογ (ίί ο\ρο1ίϋοΓ ϋβ(Γ3Γαβ ϋοϋβνιΐϊ [Όι1*>*6 βχίβΐίιοβπ 

(1) ϋί. 01ι. Ρ. ΒοείΉΟΐί ιΚ; ιΙοίΊ. Ιιυιη . Οπιιμ:. εΙβ. ρ. 150ί 

ϋρβ. 1740. 

(2) ΙΊΛγ. ο<Ι. π. ΥοΙ. Ι. ρ. 110. , ΜΝΙογ. εβί. οοάά. ΕβΜ». 
ρ. 162. 

(3) 0. II. 19. — 36 — 

ροΐββί. Ιη ηιιβπκίβηι ηοπιϊιιεηι ΕρίΓο(3ΐη {ϋοΐβπβ ωηίί- 
πβπΐ, <}ΐιί υίπ ^Γβοβιη. φίβηι ρββοβΙιβΕ, ιΙβΓβΙϊψιίΐ, βΐ 
ΤΚβ8*βΙοη ίεΒίη αυΓυ^ϊΙ, (ΙβΙοηκβ οοηιβ ΝβορΗ}Ίϋ5 ηοπιί- 
Β3ΓΪ νοίιιίΐ. Ιβί υΐ £Γ3ΐιιιιι βοΐιϊβαιαΐϊαβ Γ^οβΓβΙ, 3€ 5υί ίιι- 
§βηϋ ίη&ϊ^ηρ 3ϋ(]ΐιο<1 3Γ§ιιπιρ.ι)Ιι>πι ριΙογοΙ. οοτιΙγβ 8. Κο- 
πΐΒπίΐηι Εοοίρβιειίϊΐ Ι&βΐΐυηι, 8ο1ορ<;ί8τηΪ8 β( ί§ηοΓ3ηΙΪ3 
Γβ<ίιιη(ΐ3ηίβιιι . νιιΙ^ηνϊΕ. Γ-ρρίιίβ βχροηίΐυΓ ΐηβρίϊ Ιιοηιϊ- 
ηίβ 8ΓΓ0§3ηΐί:ι. <Ί ίίΐμίτΐΉίΐ. ([ιμο ηιίίβπιιπ (1πιοι:-ϊϋϋ ί(3- 
ίιιηι ρΓ3β οοιιΐίβ ροηιιηΙ., φΐΒβφΐθ ίοΙιϊίΐιΐΒΐίδ βιιηΐ <1ερ1ο- 

Γ3ΐ)ίΙβ5 61 ρΓ36θίρΐ!3β Ρ3118536. 

Νοπ βηυϊάβιη ΓηΙϋίΙαβ 3Γ§«ιηβηΙί ηΐθ ϊικίικϊΐ 3(1 πι- 
<3ε 8ρβαίο8ϋηιΐ]α6 μιήμο βάεπώιΐϊΐ. 9β<3 οβπηίιιϊϊ ίρ8ΐιΐ8 
ρβοΰΐίδπβ 8[πιείιΐΓ3. φιοά, φιβπινϊβ 3ΐΐ3θΓ6ηηΐίΰοη νοΰθ- 

ΙΐΙΓ, πίΚΪΙ 1ΐ3ΐ>θ[ (]0Ο(Ι 8βνΒΠ8 ρΓΟ80(1Ϊ3β ΙρπίΙΐΙΙΒ Η(3θΟΙ1*- 

ιηοιΙβΓί ροϊβϊΐ. Ηίηε ΙιίβΙοπβπι οΌοΙϊιιβΙϊοιιϊβ Ογβργβο. 
ροβββοβ οοηΐβϊβΓΡ. ϋΙϊηϋ3ΐΐ(1ο ΙιορΙηΙ., φιββ ββηβίηι. ρΓο 
3νίΐ3 φΐ33ΐίΐ3ΐβ ηιείποβ ο1)1ίθ, βορρηίιιβ ίβηιΐβίη ίη οργ- 

Ι38 8^ίΐ3ΐ»35 3ΐ)ηΐί8ίΐ. ΙπϋϋΠΐ ΡΓ3Ρ.16ΓΡ3 ΟβίΓΒΓΒβ ν{Τ5ΪΙ)118 

νβπΜαιϋ τηπί «ρΓΠίοηίβ ΕρίΓΟίία-ροΙβδ^ίοί νοΓβΙιυΙβ. β[ 
ηυβθάΒΐη Γβ§ϊοηιιπι {ϊηίΐίηΐΒΠΐηι 1>3γΙ>3Γ3 ίΐ3 ίηΐβΓ 8Ρ8Θ 
Γοροΐ3ΐ3, υΕ (Ιιιπι οοιτϋρίβίβηι 3 υρ(«γρ Γοπηβ (Ιϊοβηίίϊ 
8ΐ§η3ηΙ Ί 3(1 ΙιίϊΐΟΓίΒτη γρορπεϊοπ» ]ίη§Μ3β εοπείηαβηάαιη 
ηοη ρβπιιη οοοΓβπιηΐ. 

ϋβηίηιιρ ί]8ίΓ3Γβηι 5π{|υίΐιΐΓ Μβηιιβίίϊ Ρβίαεοΐο^ί β- 
ίιιβιΐρπι ϊργε βΓ^αηιρηίί Ιιγρλ'ρ βπΒΟΓΡοηΙίεοη ίη (|υεπκ)3ΐιι 
ϊ§ηοΓ3Πΐβιη ρΐ πιοπίβρβπ) ηιι§3ίοΓβηΐ: ηοοί »ί ιώΙργ Κθ8 
3ΙΙΡΙΟΓΡ8 ηαΐΐιιβ ίηνεηίνρΐιΐΓ ϊηίρηηοίϊιΐί. αϋψΛΟίΗΐιηίβκα- 
ρΓ3 8360α1ΐ1ΐη ίπΐ6Γρ08ίΕ]8 φΙΟΙίΙαίη 3Γ8 ροβΐ3θ(1ί ίο άβΙ&- 
Π118 ΪΡΠΐ θ1>36Γν3Π ροΕβΠΐ. 0ϋ3ρΐΌρΐ6Γ 1ΐΙΪ1ί£5Ϊη>3 ΓοΓΡΐ — 37 — 

ρΐιϋοΐο^ϊβ ΗΟΗΟΓβοιιίΐοΟΓίιιη οηιπίϊ ββνϊ οοΐΐβοΐίο, ηιιοά 
ΓοΓίβ ίη βαίιηο βγβΙ ΑΙΙβίίο, ουίυβ ίη ΒΐΙνβΓβηπίβΙηιίιίΒηιο- 
<3ί οοΐΐβοΐϊοηβπι ϊπ^ρβχι. δραΠβιη Ιιβηο β* ρβΠβ βχοΓαβ- 
βο βΠΗΟΓβοηΐίοβ δορίίΓοηϋ Γ60ΐιά , 6η5. Ιιιιιι ίοιΐβ ηΙιβ, Ιιιηι 
φΐΒβ ίο Ιιοβ νοΙυιηίπΕ Ιβ^υηΙυΓ, οπίϊηβ εΙίΓοηοΙο^ΪΒΟ ιϋβ- 
ροηειηι, ρΙ αιβίοάοηιηι ίεπβηι α VI. ηεΙ XV. ^βουΐυηι 

ΑηΙβηυΒΠΐ ϋιιβιη ρΓαβΓαΙϊοοϊ ΓΒΟΪϋΐη, 61 ((ϋ38ί οοΓοαί- 
(Ιβιη ερί^Γ3ΐιιηΐ3 ρΓορβ 1!γ1«ιιι ϊιινηηίοηι ίκίίίβηι, (|ϋίρρβ 
ψιοι! ηοηιβη ρΐΌρηιιιη ρι- 3 β 56 Ετη Ι, ί§ηοΕτιιυ βΐίβοι γβ- 
ΰοηϋοπουβ 1β\ϊοο°Γ3ρ1ιΪ5, ίυβ βχροβίιιΐβΐ υΐ πιβιιιογϊββ 
βΓΗΕί^ϋβ 3πιιηί 0313883 00)11)1)6 πι ΟΓβω ίθ5Ϊ§ηβιη ΒΓ£3 11163 
8[υάί8 Ιιειιί νοίβαΐί 3ΐη ΙιίΙιΙίοΐΙιβΕΐιεοββ \*3ΐϊθ3ΐΐ36 ΡΓββϊΐι- 
Ιιιιη, φιοπιηι Ιιβηϊ^ηίοΐβ (Ιβρβπϋίοπιπι βιιοΙοΓυιη ηοη 

ά686Γ311Ί ΓβΙίφΐίβί 811Ν6Ϊ13Γ6. 11160 οΙΒάο ΒΟΐϊρΙΟΠΒ 6γ3Β- 

εϊ ΒΪϋίάβηι ΙιίΙιΙίοΐΙιβΒαε δυΐκίίΐυΐι $θ3ιι1ο ΐοοοπΛβηβ. 

ΣΠΕΝΔΟΦΟΡΟ ΤΟΔΕ ΪΗΜΑ , 

ΚΑΥΤΟΙ ΤΕϊΞΛΝΤΟ ΤΡΟΦΗΕΣ 
ΛΟΔΕΚ ΕΤΟΤΣ ΜΟΙΡΩΝ ΟΙΜΟΝ 
ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥ ΰ ίΙ 

ΙΝϋΕΧ ΟΡΕΚνΜ 

Ο^ΛΒ ΑΛ'Εΐ;ΐ>ΟΤΟΗ¥Μ νΟΓ.ΥΜΤΓιΚ 

ΟΟΜΡΚΕΗΕΝΟνίίΤνΚ. 
ΡΛΚ8 ϊ. 

ΕΗϊΙογΙϊ ρηπΓϋΙίο, ίη φΐ3 ί^ΐΙηΓ ιΐκ ιιυεΙΟΓίΙιηκ οοπιιιίι|ιιβ 60ΓΪ- 
ρΐίί Ιιοϋ νοΙυηιίπΕ οοηίρηίίί, ρΓΒβνίϋ βρίβίοΐϊ ιιιΐ 8ί1)}1- 
Ι;ίιι Μ ϊ ■ ι ί ι ί . ·, ί(-!ι,ι;ι!Τ1ι,κι-ί>η, ρ^ιμ. ό-ί!7. 

1. /. ΙοΙίϋΙΙΙΙΐΗ 'Γ/ίΙ/ϋΟ, ΙΊηπι'πιΙιΙίΐ] ίΐΐ ϋ11ι>;;0η35 ΙιΟΏβΙΊΏΙί 

ρ.ΐ£. 1—10. 

3. (ϋϋίιίΕΐη ίη Ώίαί» ι1Ιΐ£οη.ιε ρ. 41-923. — Ιη I. Ιϋηπή, 
ίεϋίοΕί ρ. 41-53. — 1η Π. ρ. 53-7. — Ια ΠΙ. ρ. 57- 
63. — Ιη IV. ρ. 63-6. — [η V. ρ. 66-70. — Ιη VI. 
ρ. 70-3. — Ιη VII. ρ. 73-7. — Ιη VIII. ρ. 78-84. — 
Ιη IX. ρ. 84-9. — Ιη Χ. ρ. 89-92. — 1η XI. ρ. 92- 
101. — Ιη XII. ρ. 101-7. — 1η XIII. ρ. 108-14. — 
Ιη XIV. ρ. 115-7. — Ιη XV. ρ. 117-25. (ΑιΐϋΙοτίί ιηο- 
ιιίΐυηι αβ&ΧοΓϋιε ΜπεγηΝΙβΙο ΐΜο. εΐ 5Π.; — Ιη XVI. 
ρ. 126-40. — Ιη XVII. ρ. 141-5. — Ιη XVIII. ρ. 
145-70. — Ιη XIX. ρ. 170-5. — 1η XX. ρ. 175-90. 
— ΙηΧΧΙ. ρ. 190-202. — 1η XXII. ρ. 202-8. — Ιη 
XXIII. ρ. 208-12. — Ια XXIV. ρ, 212-23. 

■ >. Εϊιΐίϋιιιιι ΙΊ'ΟοίιιιΙιΐΓΐι ίιι ι >ι! ιϊϊιμ^ ;ι[Ιι?φ>]-Μΐ ρ. 224-Η. 
ί. Λΐϋΐιιιΐί'ΐιΙιπη 0:]ι·.-ι\ϋ' ί:>. 

5. ΑΙΙε^ΟΓΕϋί', ([ΙΙ1ΙΡ 51ΐρί'.Γί11!|1 ΠΙ Χ)11. ΙίΙΐΓΐ)·. 0(1} ϊ>™, ρ- 

227-67. — 1η I. Ο^ηοη; νΜβΙϊίίΙ ρ. 227-38. — 1η 
Π. ρ. 238-41. — Ιη ΙΠ. ρ. 241-5. — Ιο IV. ρ. 245- 
50. — Ιη V. ρ. 250-6. — Ιη VI. ρ. 257-63. — Ιη 
VII. ρ. 263-6. — Ιη VIII. ρ. 260-73. — Ιη IX. ρ. 
273-9. — Ιη Χ. ρ. 279-84. — Ιη XI. ρ. 284-9. — 
Ιη XII. ρ. 289-93. — Ιη ΧΠΙ. ρ. 293-5 
2. ΗεΓίοΙίηίί βΗο^ΟΓίαε ΒοηΐίΓΪωΕ, ρ. 296-361. ΡΑΚδ Π. 3. Αηοηνηιί ιιι^ηιιιεηΐυιπ ΙοΙΐπί 1)ΐβι1ΐ$, ρ. 361-3. 

6'. Ιοηίπηίί ΤζεΙζββ, <1ε άεοπιπι §βηβΓ»Ιίοηβ βΐ ιΙΙβ^οΓϊαβ, 

ρ. 364-71. 
7. Είϋ*1βπ> ΤΙιβοριοίβ, ρ. 577-98. 
0. Είΰίάειη -ϊυΐιοί ϊϋ ίη αΙΙΐϋΐιιΐΊίΐϊ. ρ, 599-618. Αΰϋίιιϋίΐ ρ. 

749. 

9. Είιΐίυεπι ίβτηΐιί ΓιιηβΙίΓΡδ ίιι ΜϊηαβΙεπι ϋοιηιιεηηιη , ρ. 
619-22. 

10, Είηίάβιιι Οηιιιΐ, ΐηΙεΓίοα,ηιιιιΙυΓ ίηυοείιΐί, κιρίεπί, πιυ- 

£30, ΪΗΟΠΙΒ, ρ. 622. 

4. 5οποΙί;ι τβίβτβ ίη I. κι Π. Ιϋκΐί», ρ. 372-479. 

5. /. ΟΙπτίϊΙορΙιοή ϋοηίοΐβοπίϊ ϊϋποΐΐβ, ίίϊβ ο,ιιβείΐίοπβί 6ο- 

■ηβτκΜ, ρ. 479-98. 
£, Είαϊαειη ίη ΙΙωίΙΐϊ ΒΓ^ιιπιεπΙηιη ρ. 498-504. 

3. Είυί4βιιι ίη Οά\53εαε ΰΓ^αωΕηΙϋΟ), ρ. 501-10. 

4. Είιΐίαβπι αΙΙε^ΟΓΐβε ΐυ Λ^ηιυπιηοηΐί ϊπηαίιΐΓΒΐη, ρ. 

510-20. 

6. /. [ΝίκβρηοΓί 6τβ£0ΐ'3β) βηϊοηιίιιιη Οα>5., ρ. 520-1. 
%. Είιι«]εη> εηβτπιΐίο βπ-βηιιη ϋ^ωϊ*, ρ. 525-31. 

7. ίΛοηίΒ ΑΙΙκΙϋ II ϋ ϊηιςο, ρ. 531-6. 

8. ΙοεεγΙϊ ΓΕ^ιιΙιιε ρ-βιηπίΒΐίεβΙεβ άα νεΓηοηιπι ΓοπιωΙϊοηβ 

■άΐ 1Ιοπΐ5Γο ΰερΓΟίπρΙβε, ρ. 536-51. 

9. ΊΐΕΛαοη ΡπιαΓοηιί ΛηΜ9 ίη πιιρίΐ.ΐί Ιι-μηβί Εοηιιιβηβε 

ΙηιρίΓβΐΗείί, ρ. 552-4. 
10. 1. ΟοηΒΐϊηΙίοί 0Γ3ΐηιη3ΐίεί δίευΐΐ είπηίηβ ε1β[·Ϊ308 ίη Εοο- 
ηεπι ρήϋηΒορΙιιιπι ΙπιρεΓβΙΟΓεηι, ρ. 555-6 

Οοηπι ίη8Ϊ»ηΕ, πηοπ, ρβίΓΪΒ (δ^τβεηίίϊ ΓοΓίβίδε) ίΐο- 
πΐοΓαηι Ϊ31153 ΓοΙίϋΙβ, πιαβΐΊ·π3 Βρβηΐίί εεείηϊΐ, βο 
ςιιοά Γβΐ» !λιώλ <ΙεΙιιΙίβ9εΐ ρβΡΕίιΙβί β) ίτΒίΓεί β 5ίοϊ- 
Ιά «.Ινεηίβι ηβιιΐΐΐρκίε, ρ. 689-92. 5. Εία)ι1ιϊπι 3ηΒ«Εθη1ίεοη βεηβ ιαοΓ3ίιιηι, ρβΓηεηείίηι εοα- 

Ιίηειιί ιά Απιοι-ίί ίηϊκίίβί γϊΐιηάκί , ρ. 693-0. 
4. Είιΐίΐΐβιη αηϊΕΓίΟϋΙϊοοη, ρ, 696-8. 

11. 4. ίβαιιίδ ρΜοίορΙ» Ιηιρ. ίηπιΐιί αροΙοβΐΐΜ, ρ, 557-9. 
ί. ΕΊα$άαη ερί^Γβηιιιω, ίΙ). 

3. Είαίϋβαι ϊβιηΐη <1β ιηϊββΓΜ (ιι-ββΓΪαβ ϊΙβΙη, ρ. 560. 

4. Είιιίαεπι ϋϋϋιτροηΐίκηη εοπιραηοΐονϊϋΐιι, ρ. 684-8. 

12. ί. ϊίβοηϊί Μϊίρ»1π νβΓίιΐϊ ΓηηβΙιΐΈί ϊιι ΤποηκΙίίΐΕΐι βΆαα, 

,.. 561. 

2. ΕίιΐίΐΙειη »ιΐΗ«βοη1ίϋοπ ίη ηαμίίηί ΙοιροΓβΙοτίί Εκοηίί 

ρΙιϋο5ορ1)ί, ρ. 561 -ί. 

3. Είη«1επι ιπ ί'ΐβια ΒΓ^ιπιρηΙιΐίη, ρ. 564-5. 

4. Εί»8ΐ1ϋιιι ί" ΙΙιεγιιίβ! 3 Ε,βοηΕ ΙπφεΓβΙΟΓΕ ίη βιιΐί γε^ιη 

βνΐΓΙ1Εΐ39, ι>- 505-8. 
ό'. Είη8ΐΙρ.ηι ίη Αιι^ϋίΙβπι ΗεΙοηαιιι (ΙοηίΙαηίίηί ηχοΓΡ,ηι , 
ρ. 568-71 

13. ΑίοΙιι11ιϊ(;Γ3ΐηιηβυ*ι;ί3ΐι»ΓΓΕοηϋΐΛπ1η1)Γΐιιη3Η3,ρ.571-ϊ. 

14. /. ΟβίΐΓ};ϋ βιΜιιιηι^ίι-ί :ιινιι ιναιιΙίΐ'Οη, ρ. 573-1', 
ί. Είιιί3('ΐη αηβΕΐΌοηΐίοαη, ρ. 574-5. 

3. ΕίηδάΈι», ([ΐιί(Ι ίίοβΓβ ροΙιιβΓίΙ ν'ριιιΐί, ΊΐΐΜΠί Μιηβηί 

ρΐίιιΐϋίίίΐ οΐίϊβηι ΕΙ Π3(3 858*1 1-063, ρ. 648-53. 

4. Είιιίάειη, <|(ΐϊ<] πϊϊίίίεΐ ν«ηη*, πυιιιη οΐιΐβίβ γοϊϊ, ΡαΙΙβί 

ίΐΜΐΙβΓΡίοΓ ΊΥοί.ιηίϊ 3ΐΐϊί!Ϊ3 οοηΓειτβ, ρ. 051-5. 

5. Είαίϋβηι, ι]ΐιϊ(1 αίοοΓβ ροΐιιειίΐ Μ»γ3 νεηεΓεπι »ιρϊ<Ίβηί 

ΐίμοϊηΐ»™ 5ρίιι« Γϋίαθ, ρ. 055-9. 

6. Είαίαβηι,^αιΙίΓϋΓεροΙιιεΓίΙΑροΙΙοπ,ρρΓίειιιΐΡΐΐίΟίρη- 

πειη, ίυιρειίιΐιι* πρίιι.τ πινιιο οΐινίϋ, ρ. 659-61. 

7. Είιΐϊ<1βιη, α,ιιίπ άίίΐΟΓεΙ Ρηββοι·» ΙΙίρροΙνΙιιιη νία"βπ8 ω- 

ΓοηηΙαπ! ΓΟϊίδ, ϊΐ). 

8. Είιΐίάβπι ίη ίήεηι ιΐΓ£Ηπιεηίηηι, ρ. 062-4. 

15. 4. ΟοηϊΜηϋιιί ΚΙιοαϋ ϊ^ιπΛ! κοορίίο! ίη Ιλοπεπι (ΛοεΓΟί- 

ρΒίΰΙΐπ, ρ. 624-5. 
2. Είηϊάβηι ίβηιοί ίεορίίοϊ ίη ΤηεοάοΓηιη Εηηιιιιΐιηιη Ι'β- 
ρη^οοβω, ρ. 625-6. — 41 — 

3. Κΐιοιίϋ, οι Ρβρη&Βοπϊί ϊηγιοβηι Γβίροικη ίοιηΐιίί, ρ. 
627-32. 

16. ί. Ιοίΐίπηΐί ΕαζΒΕΐ ϊχφχ-.ϊ.Γ.'.;, ΊΛαι \η Τηοάβικ ρβΙΗΒΟ, 

3ά <1ΗΗΙΟ Γβϊ6Γ5Ι1ί 0Γ31, ρ. 575-6. 

ί. \ : Λ\ι·Λί\\η ,ιιππτοηίικοη ίη Ιβικίβπι ρΓΒβδΙαιιΙίίΐίιιιί 7,Λ- 
εΙΐίΗβο Αδί.ιΙοηίΙβε, ιοίϋο ιηίΐίΐιιηι άαίΪ3, αΙίψΐΆ ϋ- 
ειιηΙιΐΓ εΐίαιιι ίη 1<ιιι:1ιίϊι )ιγ;ιιί Ι;ιπΗ*ίΐ[ιί Ζαείΐίηαβ ϋβ- 
ζϊβί αά ρβϋίίΒϋοηβιη βόϊίβηΐίί, ρ. 633. 

,ΐ. Εϊϋϊάκηι φΐΐΐιιιΐϋιιιίιιϋ] ρ\ΐρηιρθΓ.Ίηβιιιιι ίη αϋιπίΓβηίϋτη 
ΑηθΙοϋριιι ΡΚϊϋϊΙί ρι-ίπείρκιη Οαζβε, ρ. 634-5. 

ί. Κϊιι?ίΙΐΊ11 !'\1ΐ>Ιΐηΐι>ΙΤιΙΙ(ΊΙ1>1 Π ιΐϊί' Ι'ΟίΒΓΙΙΙΪΙ, ρ. 635-6. 

5. Εϊηίίεηι Νηιμ, «ηεπι κάα'ιΐ Ία Λία ΐο&βΏΐη, ρ. 636-8. 

6. Είιΐίάβηι, ηϋίΰ <Κοβτ<;1 φιαβκηι ΛΛοηβηι Υεηηϊ, ηυϊ 

ΙιιρρίΙβΓ οοηίοαο ηκροηύβΙ, ρ. 638-11. 

17. /. Ηΐϋίΐι; Ϊ«νιιι·ιΐ11ϊ ;ΐ]ΐ;ΐ!.ιΐοηΙ1ι.™ ροϋΐιίι ίιιίίβο, ρ. 641-1. 
2. Εΐιΐ9ΐ1οπι ΙβηιεηΙβΙίο ίη ηίρπιιη, ρ. 615-8. 

ΙΗ. \φ*1η ΌΊΐίΟηί βτΒπιιηβΙίΕΪ ίη Ρβαΐυπι διιυπι ιϋίοίριιΙϋΠΐ, 
ρ. 664-7. 

19. 4. Οητ&ορΙιΟΓ! ρπιπί .ί 5^ηΜ! 9 βχΗοΠαΐίο άΑ Ιβηέΐίίαί, 

ρ. 667-9. 

2. Είιΐίίεπι ϊτι ίάεπι .ΊΓ^ηπιεηΙιιιπ, ρ. 669-70. 

20. ΑΓίεηϋ ΑτΑίβρίίειφι .ιιι,ΐϋΐνοιιΐιΐ'ιιη [ιι Ι'ι·ϊΙιιηι ί.ΡβδΟΒβ, 

ρ. 670-5. 

21. ΙοΙιαηηϊί ^αί^3^;ιε νεΓίΐΐϊ ηηίο-εοηΐίεΐ ίη Νβορπ ^Ιπιιι , 

ρ. 675-82. 

22. Μίηιιο1ί5Ρ3ΐ36θ1ο^ΙιηρβΓ3ΐθΓί8 3η3βΓ(!θηϋΕοηίη(|αρτιι- 

3αηι ίβηοΓβηΙβηι βΐ Ιοφωοβιη, ρ. 682. ιφ], 

νΜβΙίιιεΙ I. ΒλίοΙΟΓίιιη, αηί 3 ΤζεΙζλ ίπ »1Ιβ£0ΓΪκ εϊΙβπΙιιγ, 
ρ. 669-70. ει 674. 

, II. Ηοηιεπ νε«ιιί 30 ;ΐϋ«1θΓ6 ϋΙΙβ^ϋ, 3ΐ1ηοί3(ίί ϊίπΒηΙϊΙιιΐί, 
ρ. 701-7. —.43 _ 

ΗοηιβΓΪ νβΓίϋϊ, φιϊ "Λείο 3 ΊικΙιλ οοΟηΙιιι-, ρ. 708. 
ΙΠ. ΥϋΓΪββ ΙϊΓ.ιίοιιοϊ ί11ι?((0ΓΪ3Γΐιιη VIII. <ηΛά. ΥβΙϊοίΐιιοπιη], 
ρ. 709-48. 

IV. Μ7ΐ&ο{θ£ίεαι, ϊΜ βΙΙο^οτϊο ίηΐΕΓρΓβΙκΙίο α»Ιιτϊία> ηο- 
Ιϊΐιΐ!·, ρ. 750-9.· 

V. Εεο^Γϊρ!ιίΕϋ8, ίη 4110 αιϋίΐιαα ίηιΙΐΓβΙ ι-οεβηί ηαπιβυ αη- 
Ιϊφιο ιΐ--μοικΙί:ιι-, ρ. 759-65. 

VI. Νοιηίϋΐιιιι ρΓορποπιΐϊΐ, ρ. 765-81. 

VII. Λιιοίοπιπι, φιΐ ϊπ ίΛοΙϋ* Ηοπιβν , οΙ 3 Οοηίοΐεοηε 
ϋϊΙωΙιΐΓ, ρ. 782-3. 

VIII. Ααοΐοίβι βΙι ΗβΓΒΕϋιΙβ ΐι11« Κ 3ΐί, ρ. 783-4. 

IX. Ηΐπκΐίιΐΐί ηή*α(Μ βΙ> ΡΐΙίΙίοηβ Νιε. δώοινϊϊ, ρ. 781-95. 
ΑιΜβικΙα εΐ Ε0ΐτί(;εη<ΐ3 ιά ΗβΓ3£ΐί<1βη), ρ. 795-6. 

Αΐΐ ΤΚΟΙΛΤΩ Εΐ ΟβΙβΓΟί 3ϋΕ[0ΓΕ5, ρ. 797-9. Ια ■ρ>-αι[<χίοηϊβ ρα^. 45. Ιϊη. 22. Ιι$β - ίηιρΓβϊϊϊ, α Ιϊη. 39. 
- ϊηφβτΜπςβιιι. Ρ I Ν 1 5. 'ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΤ ΌΜΗΡΟΥ ΆΛΛΗΓΟΡΗΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 

ΤΟΥ ΤΖΕΤΖΟΥ 
ΤΗ ΚΡΑΤΑΙΟΤΑΤΗ ΒΑ2ΙΛΙ2ΣΗ ΚΑΙ ΌΜΗΡΙΚΩΤΑΤΗ 
ΚΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗ Έ3 ΆΑΑΜΑΝΩΗ. το προοιμιον 
ιγροϊοηον -αϊάεβαι τ 
ταττη: τη: επτραφιπ. Έπ-ί ραιίρά, παυσΆψιΐ αύ-ηνι, αύΆΐφίρ-., 
άχ α. ρααν Ώ*«νΗ ψινιαβα. λιλβ/χίνη, 
ά\\' Ίχ πζρψιρ%% τή; γίζινή;, ώς ίπχαιν εϊηλϊϊγ, 
άνασχφτώαα φ-ρζνγτ,ς, χαί πλίιν τδ ψασψίρβ- 
5 ΧΡ$ζ&ί ίλαιίνίΐν πίρρα ποι ϊχϊς ύν/ιχαϊς άν.ηιι, 
το σχπεινον των ι.ίί-^ν , ■/■/.; βίβλαν -.!,·> ίσπίρζν, 
κ χατά Κλ-οπάτρχ·; 3: βχαίλινναν τψν πάλαι 
τω Έρσίω Ίατρίι τα Σϋρ*ν£ χραμίγην, 

10 βτε χ;ρτ5ϊ π π&χ/ο; βρα/ύτατον. έΖίλεις, 
ώίπ-ρ έικίνΐ] πρίτερη εν τίι Άλ:=οτν3ρ:ί« 

ν.- Δ:; ■■■>'/:>-'. 70) Τ'-Ο'.Ί )3.ΐ.·(1ΐι:-/.'ύ Κ.νίίί'·,;, 

χεραώιχαΖαι τ$» δαλαίταυ μέχρι τϊτρκιιτκίίκ' 
ίπίί τούτον κία,ιιω; βέλεταΐ ακ το κράτο;, 
15 έτε τον "Α5ιο 3ίλαι«Γ5κι ίρι; πι^οαι μίγΛι 
ΐ τ>!ϊ Α/Βιίδκ 3ϊλ«κί7!<ν ίίϋώτί -μψυρωσαι, 
άξπερ Ό Έίρξ,ι; είρχαεν Ό Πέρσ-ΐί τρικ ΕΧ-Τνος 2 •λ'Α λχηαπις ομ5 χαΐ τη; κρίλυί, 
ΓίϊτρίίΒ και ■μι/ι/η-ζρα; μζτά των λδαβχκλΐη', 
κ»! Χ(5=ϊυ.-, ίί; έτ·ϊ]χζνζ, Χ'/.Ί τ.-,ζ;^ γά'.ζ: β'.β/.α;, 
15 χϊί π» Μϊί πω; ιξέΐβψε ιί» /3ίβν τΛιικΐίΒίίϊ· 
ϋ3! 3ιϊτη τ-ϊν όκ&ηη μ/&* ΐΐϊ; Ίλιώίο; 
κατά λίπτ» ιΐ)Β ούμηοοκν, ν.Ά ΐά; μνρφά; Εΐ&άνβν' 
ίΐτ« ϊΊί θίλϊΓ; /ιξι' κύτ» και πβταν Ίλ«3«, άςχα κίλί»ί[ 5ίϊ.ΐ)μχ το βίν μϊταπζπ&α· 
50 τΕίοί προ πάντων μά»5ανι τα παΐητα τ: γίνοί. 

Ό "Ομηρος Ό πάναοφί;, >) ^άΐασσα τάν λόγων, 
πλϊϊν -/ε;*»** τ« ν;'«ταρ=ί, βχ αλμυρών ύδάτων, 
επτά πατρίδων Χγ/ετοι τιτ^χάναν άμγφόίαν, 
(«τα ηατεροιν -μν/ηνα, κχί τάτων αμφιβίων 
55 λί}ίτ«χ γαρ Ιϊγ τών θϋ/ϊων υπάρ^ιν Γή; Αίγύπτβ, 
ίτΐρας Βαβυλώνιο;, Χϊο; σΌχ£Ϊ ΐίϊξ .·ϊλλο<ς » 
Ί^η)ΐ, ΚαλορώΊ=ς, ^κυρναϊΌ;, Άδ^ναΐοί, 
συ Ϊ£ Σμνρνχίον γίϊΐίίΧί τον "Ομ-ηρον ύπάρχαν 
ίπτά πχζίρας λΐγβην πάλιν ύπάρχίΐν τβτΒ* 
60 οί μ=ν γαρ τητβ λΐγκσιν πατέρα Μενίμάχον, 
Αίγιίπτίον τυγχάνοντα ίερίγραμματεα- 
ύι 82 πάλιν Δα«μονα, τινέί 3; Μασσασοίραν, 
άν9ρώου£ άμρω ζήσαντα; έμποροώ τον (3ίβν 
Τηλέμ«χ«ν και θάμυριν άλλοι ληρβαΐ πάλιν, 
65 άλλοι; 3; Μβίονος υιό;, χ*ΐ Ύρνι;35; καλείται- 
οι πλεονε; δε 1 Μίλητο; φασϊ και Κρί3ϊ]ίδοϊ. 

Λιθάσχαλο; Όμηρου δΐ γίνεται Πρίναιτιδ)];- 
ό Κάδμο; ίξ Αιγύπτου γάρ έλ9ών ει; τι) ν Ελλάδα 
τον Λϊνον ί^επαίδευσίν εν γράμμασι Φοινίκων 
70 ό Λϊν»; έξ:π«ί3ευσ£ν ό μοώυτικ τη Κάδμου 
Όρψία, 'Ηρακλί» τ; χαι' γ; τον Προναπίδην 
τον Αϊιιον (β ν δίδάσκαλον ό Ήοακλιϊά φζνίύιΐ' 
ο 3: Όρ?ιϋ; διδάσκαλο; γίνζτΆΐ Ποοναπίδΐί- 
Ό ΠρίϊίΟΐίίοί βτο; δ; τον "Ομηρον 8ι8άακε!' 
75 και δή μα3ών ι "Ομηρο; πάντα τά Προναπίδου;, 
χρηζων και πλείονα μα3:"ίν, εις Αίγυπτιν άΐΐη&ι, 
κάκεϊ λοιπόν ετρύγησί πά^ί ο-οφί»; «ν3ο;- 
σο7=ί 3' ά<ροι; γενόμενο; νπέρ άνθρωπου ρύσιν 
τρία χαί δέκα γε'γραρ 5 μνημοσυνον βη&ία, Μαρ-ιίνην και τήν ΑΓγ* «, χ«ί των μυών τίν /Λ^χην, 
την Έπ','ρναν μαχην τι γράφει, χαΐ βηβζΐία* 
την ΟΊχαΧ'ιαν, Κέχραπας, ει; τβ$ 9εηϊ τ: ϋμνίυ;, 
χαϊ τάς επτά βι' "Αϋτιον, κκί τας Έπηαγιάίΐα; , 
και 'επιτιρίμμχτα πολ\ά συν ννμφαΐΰΐζ τόϊς νμνοις, 
χαί την 'Οδυβαιια» οώται μετά τη; 'Ώιίίος' 
αύ,ά χαί γβνον μά3ε μ°ι τ'ον τα Όμηρου πρώτον , 
χαί την εχΐίναν τΑιατψ- ΐιτα. σοφώ; άχάυίΐς 
τον νπν Χχί την ΰπί9»<ν τϊασι;; τΐ= Ίλιάίος. 

Οι μάτην γράφων $(Χοντις Ιςνριχά βιβλία 
ίμίχρονον τον "Ομηρον Ιεγοναιν Ήσι;3=υ, 
έτιι τω 'ΑίφΛήωοιτβς τάψν δοχιμααΖίντες- 
άλλ' «ιοί μεν ήροηναν ιίναι πολλές Όμίοίκ,-, 
Όμφ» «υ Βνζάντκν νϋν τον Ανΰρομίχοα, οίς χαί οι ϋς-ερον αϊιΐον ε'ιπόνχ 


ις Ήβίβίβϋ- 


ίπί τής βασιλείας γάβ λίγκ" 1 


γ 5 Άρξίπτο' 


'Ησΐβ9βν *ϊ! "Ομηρον νπάρχιιν 
άλλ« τον μ:ν Ήσίοδίϊ «ρχίϊ τ 
100 «κ "Ομηροι προ; τίλοα; ϋ ιδ 

"η Ήίΐίΰιυ ηροτερον, χαϊ αχοπει μοι χαί μα:5ί. 
'ΕηΙ ιών ίιίβ ς-,οκίΐών ό "Ομηρος νπηρχρ, 

χαί Δίβνιίσιβς ρΐΐίν ό ϋΗχλοϊρίίρί; ιβτϊ' 
,ίΐάϊε κκί «λλί&ν χαλώ; άχριβ-ς-ίρω; τχτο. 
Ό πΉητης Στησίχορος αϋς ην 'Βαι&ίον, Ο'ιφ'ιζεϋ ϊ>γ (1οο%\ε ο αΐΑ ΜΜ . 5 
ϊ Φαλάριδο; αν καί τη Τί^ηβρβ, 115 Πε'νικ ύπαρχων Ναι ΐΐ^λΐ; γ·νίμ»ί£ εκ γήρας, 
άπΜταχί 3<>ίρχετ3 τ»; χάρας τής 'ΕΟ&ος 
λίγαν αύτά ιαιήματΆ, διχόμνκις εντιμί»;- 
άς 3' η&ι παρφχάμενσς πιρί ηρι Άρκαδι'αν, 
ξενίζκικι τνχρί τινί, κάχεΙίΕ καταμε'νΐιΐν 

120 ΠΕρίΓΓβηίϊων ερ;(ετ«! περί τι^ν πφαλί'αν- 

ϊ)5αν 3'έκεΐϊε «λιεϊς αγραν ι^/Βυκβτίί , 
μονίν 3έ φΖαριζόμεναι και κιείνοντες τας ψείρας- 
£ν αλιών Ό,αι,βίί άχώα; σ^λλ^ντων , τβ;, Βί μεν εκρατΐϊΐαμ;ν, «κ εχ^ι;ν ν.τ-.-.ν 
δς πίρ 8' «κ £χρ«ΐΛ5«μίν, ίχομιν μαλίβν τβτβ;* 
β μν «ϊίσϊ; "Ομηρο,-, λυ^μενΐς- άμίτρας 
κρίί ίν Τ5ΓΕ ϊϊ:ί : '/,;νίϋ , ίπ£-οει)ΐ6« οίχίαν 

130 πυλΒ 3' οντος <Άίβ$τ>αε, και κεκροκώ; εί; πέτρβν 
κλάται ίτλευράν 3ε!·ίάν, χαί τελευτα τριταίος. 

Έπιί λοιπόν μεμ&νχας και δάναΐίν Όμ^β, 
μάνΖανζ η?ν νπ='3ίίΐϊ ΐλυς τϊι; 'Ιλιάΐος. 

Οί μεν ϊηρ>ααώτφ» γράρνης χαΐ χιΛβίβας, 

135 ιάμβζ Πϊΐίε'υ; λε'γβσι χαί Θΐ'ποις γενέσθαι, 

κ»ΐ σνμπζρ-ή-ιχ! τι:; 5= β; τοΐ; ~/ίμαι; έν Πν^ια, 
και ιτΟν αύτιΤ; και τ«ί 3ε«ί , κατ' Εξοχήν 8ΐ ϊ» 
Ήραν όμ5 και Ά3«μβν, ώ; καί Γ>5ν Άξοροίίτιιν 
τΐν δ"Ε<χγ 3'κσαν μάχιμίν και ρλινεικίτατιιν , 

140 ταιίτιτν άκιϊνκι λεγκοιν των γάμαν μή χίϊ)3;ϊαΐ<!ΐ 
«ότι 3ε ζε'σασα 3νμω χ«ί λΰτΐϊ] βφϊ,τιμίνι). 6 ΡΑ00ΚΜ1ΤΜ 

μοίον έϊκίυκοε χρυσκν, έγραψε 5ί τώ μνίλω- 

ΛΑΒΕ ΚΑΔΗ ΤΩΝ βΕΑΙΝίΙΝ, ΛΑΒΕ ΚΑΛΗ ΤΟ ΜΗΛΟΝ, 
β, ΤΗ ΚΑΛΗ ΤΠΝ βΕΑΙΝΩΝ 'ΖΙΤΆ ΤΟ ΜΗΛΟΝ 4ΏΡ0Ν- 

145 βκβ ή Έρι; β; ψββι ήκμασα το μήλον 
από τη ς-ί'/ϋϊ έ>ριψε μέΊτον τ3 γκμ» τέτο- 
Εΐί5ι)ί 9ί Ήρκ, Ά3ην« μετά -πϊ; 'Λ^βίτ^ 
την γιμιχιρ» Γβ» τραπείΓιιν άψείσαι και τον πότον, 
περί τη μηλΒ μάλις-α τγ,ν μάχφ σανιχρίταν , 

150 ΐ*κς~Ί τβτων λέγιισα κάλλ<ι «καν τα; άλλα;· 

τϊλ=;, λαβόντα τίν Έρμήν ταιίτα; ο Ζευς κελεύει 
προ; τον Άλίζανίρον οάτόν άπχ"/ογύν άς"19φ· 
ί,ν 3' «ν βύτών Άλέξανδι»; ώραιοτε'ραν κλίνει, 
ιαύπιν τό μι?λον ίικΰλο* λαμβάνειν ίύμιρνίβς- 

155 ώ; 8ε ταχίως προ; αύπίν ηη'νηιτβ τι?ν "Ιδυν, 
*Ή/>» μ£ν προ; 'Αλ;'!;αϊ5ρ=ν τάδε χανφία;- 
εί κρίνει; εμέ 1 κρείττονα και @ώι; μοι τό μ-ηΧον, 
ίρχαν ηώ ποιήσω σε δυιτειο; και τ>}; ?ίι· 
»;' 3' Ά^υνα καπφχοντι Φκιγών πϊ; ς-ρχηηίας 

160 Ελλάδα πάοαιι ι' έλεγε 5κλ»τν ούτω κΝ&ατ 

ί δ'Άρρίδίτυ προ; αιίτόν Άλε'ξανδρον εϊπΕοα, 
ιί κρίνει ΐΒίων >φ«ττβνα, 5ώ»ι ιοί ;«ν Έλίνϊΐν, 
λαμβάνειν νικητηρΊη και επ«3λ=ν τι μιϊλον, 
Άλεξανδρ:;, Φερε'κλΒ 3έ πλοία πείκηικϊτο;, 

165 εί; τι}μ 'Ελλάία κατίλδώ άρ-άζει τήν 'Ελιένυ*. 
£9εν ό μέγα; πόλεμος ίκείνοι; άνίρρα'γΐϊ, 
κηΪ -ί>!," ΐ -ίοίβίζητοζ ή Τροΐα κατίσχάοι;, 

ταίτα φϊβϊν οί άμα3ώ; λαλδντε; χαί νιτπίί);, 
170 το δ' άΧϊ)5ε; νΰν μάν3ανε λειττώ;, -φριβαμίνα;. 

Ό Λαομ£'θ=ντο; υιέ; Πρίαμο; και Λευκίτοηκ, 
είτε 'Ρο(2; κατά τίνα;, Στρκμνί; ϊί κ«3'£τ£>;, 1 υί'νς ίγίννηβί πϊλλβς, καϊ μην κχΐ &ηκΐίρχς· 
175 {«ι 8ε χ*ί Άλίξαν*!»» =7™=; Εκάβη, 
γίννηναι ρλΕ γεντα: δαίον ί&σχησιν ίΊΐν,-,ίζ. 
ί; πάπα; ίτιιιρτιΆη^ί τάς Τρωών πιριχάρος 
ε! τάν ονείρων ϋ κριταί τδτο μα$ίντζς, ζίπον 
Τί βμψις, ϊπι;, Ευ3ί3;ν ?:ρ;(; Εν τί} ^ϋς-ρί ιΤΗ, 
180 τ/ϊ περίχωρα γίνεται κάαη των Τρωών ^ίάβιτ 
Ητω μεν ειπ:ν 5! χριταϊ τέτε των ίναράταν, 
'/νίνίρααα τα βρίψ>ι 3ε ίΐάριν χατΜομό&ι. 

Ό ίέ κ,ηΐρ β Πρίαμε ιώ οΐ/3ω τών ένιίρων 
ί«« ι*< |3ρί?βί ϊένν^ν 8ΰ« ·<; τί 
185 άνψατναν π=8«τ=ν ηι^άτίΓβί τΐ γρίφος, 
έ305η τέτω 9ε χρυσμΐί κικτοτρίττω; λΐγαηι- 
Πρίαμε Τρωών (9ο»ι)ιε&, σύζυγε της Εκάβη;, 
Αύσπαρι; ΙΙ«^; σ:ί υιέ; άρτι χχκώς ίτίγβ-η, 
ίν μη -μννητζ'. χρ-ϊττιν <;ν, £ τνμ'ί-,ρά; 'μννηααν 
190 ό τταΐ; βτ^ γηιβκώ; τρ^ν-α τών χρόνοι/ 
ίλε'ϊΕί τκ ^3ΐίϊίλί(« των Τρίίων χ«ί τ«; πΑεις- 
ίπΕρ μα3ών ί ΙΙίίίίμι; :ρ:μ' ; ι ;:;)./.-,'> ΐί/ί-,ι 

«ϊΐ Άρχελβω βεΐαχεν οι/ε'γιι ιό π«ι3ί;ν, 

ίξ ίρι; ,'^;-;. 1 . ^τ^όι'.ι;^ ϊγ : ;!-'.-.- 
«βά» 'Αρχίϊαπς άπίρριή/ίν ίίς "Άην, 

εν μέσω τβτωμ ι;ϊ.=^7ί γι {"-Άυ-ϊ Ί\ρχίλάιι· 
ι 91, τό -κν ψ-ί-Ά-ά ϊυμ.ίΒ/5ϋ3ίί; ίμαρίνα;, 
!200 ίο μ.ϊν νικρϊν άπίαρΛ-ιν ίΊς'ίδην άντ' ϊχιίνχ; 
βρίφας 3ί τι βαπληώι κότό; αναλαμβάνει, 
και άνατρίφ-ι τ.ατρικώ;, ιαιμίναν τι 9ι9βσκ:; 
ώ^περ τινΪΕ ίς-ιρκιί γράρβιη περί τότυ 1 έτεροι πάλιν λ/γυπι πώανωτΕρω; τάχα 

205 Πρίαμον τον 'Αλέξαν8ρον μ-η δχναι Άρχελάω 

εί; βρώσιν ρίψκι ταίς 3φ«'ν άλλ' ελιών τό /3ρε'φο; 
νομίμων «"τω τί ρηηΐν κά τη χρ·*τμ8 τη; λόγβ; 
τίϊ 'Αρχώίίί) 3:3ωκ τρίρειν έϊ τοϊ; χωρίοι;, 
βασύ,ιχάίς άνατρβφχί; , παίδευσα τε παντοία- 

210 ό 3; λα/3ων Άμ«ν3ρ;ν «πάταγε χωρίον, 
οπ=ρ χωρίον Πρίαμο; ηόλιν τυιίσα; τότ; 
Πβριον μετονόμασε εί; όνομα τ5 βρίψις- 
ί'ΐίίΐ ΐ«ν ζχτρϊψίμενα; Άλε'ξ«ν8ρ=;, ώ; έρ^ι, 
λέγεται χρϊνκι τα; 9εάς εν γάμ»; τ» Πιιλϊ'ω:, 

215 και ίήναι ν!χιττίίρ!=ν το μήλον Ά$5ο3ίτν)- 

τβτο 5' ί-'. ύίν-Ίί; 3().ίν έκ των πραγμάτων 
τη Άχιλεω; "/«ί> πατ^ρ ην ό Πιιλειί; ώ; 5Ϊ3α;- 
ό 3"Αχι)ΐϋ'; ΤΕραίτερίς νίΓβρχιν ΆλεξάνβρΜ- 
χαί ό Νεοπτόλεμο; υίο; τκ Άχιλεω; 

220 ιτολεμις-ή; ην τέλειο; τω Τροϊχω πύίμω, 
αύτο σχεδόν ιαόχρινος ύπαρχο» Αλίϊάιί3ρω- 
και πώ; βχ ;;-ιν άλίγον 'Αλε'ξανίρον 3«άζε<ϊ 
γάμοι; τινο; "ϊ; εαϋτδ πάπποι; ίσοχρινΗνιο;; 

225 Ώ; άπελ3ων ό Πρίαμο; /,χΒαίν ίκ μαντεία 
τριάκοντα ψ;/ί , ι.ϊΐϊ··> ' Δ~/.έ·,7.ν3αζν των χρονών 
όλεααι τα ^ασίλϊΐα των Τρώων καί τά πέριξ , 
άμα το βρε'φο; ελεών, μιί 3' οιτβχτίΐναι 3ε'λων, 
χαί ·μ τ-ην αΦυκΓον φν)*»» έλπίζων ίίμαρμίννίϊ 

230 ει τό τριακοντάχρονον Αλέξανδρο; εχ3ράμοΓ, 

τω Άρχίλαω 3έ3ωχ£ν έν τοϊ; α/ρ5Ϊ; έκτρεφε», 
ει; τί χωρίον 'Αμανδρον καλκμίνον τ«ν κλήικν, 
ο ννν καλίΐτκ! Πάρων, ττόλι; άντί χβιρίβ, 
εί; κλήσιν την τβ Πάριϊος κτιιώειι παρά Πράμα. 9 235 Ό ΤΙάρις «ν Αλέξανδρος αάϊαι 5ιχ;ρίβ<αν 
μίχρι τή; ηβρίλεύσκο; τη; τριαχιντατίας, 
πάσας 'εξεπαώζνιτο βασΟιχάς Άαιΰενσιις, 
Ίπτίεύειν, «κοντέζίΐν τ:, τφύ;ιν, σφαίρας «αίζίΐϊ, 
χαί ΓΓ«σ«Μ άίλην τταίίειιαίϊΐ πρίίΐκΐΓΒν βασιϊενσι, 

240 καί ^'ητωρ μ=ν γίν^ΐίίν»; ΐράρει πολλά μίν άλλβ' 
είϊ Εν 3ε τύτχ σύγγραμμα τάς τ,κΓς 5;ά; συγκρίνίί 
τιϊν Ά3ιινοΐί, τΐν φράνησιν, την Ήραν, τον άνορείαν, 
καί τήν Επώυμίαν δ; , ρΐ)μι τχν Ά$ιοϊίτ>ιν, 
§ και το μή\νν 3ί3ω>ιε τημ νίκην, τα κρατεϊα, 

245 ώ; Ιωάννη; χρινικίς Άντκχεύς π» γράφει, 

αύτό μίνον άλλίίϊορών, τ' άλλα παραλιμπάνων, 
γάμον Πηλί'ω;, θΐ-ι3ο;, Έρμην η καί τόν 4ία, 
την 'Βην, βπίρ ΐχρινε 3;»; τά; ΒρΜ.αμένας, 
ό Ίζέτζτκ 3' άπαντα λ;τιτώ; άϊΐψ/ορΰ καί πρόσχες, 

250 μί'χοι τ3 παρ;λ3:ίν ψησέ την τριαηντκτ'ιαν. 

'Μίξανίρος, ώ; ίμαΒες, διάγων εν ΐίαρίω, 
πάσας καλώ; μίτίιιχζτν βαβιΪΛκας παι&ζύαεις· 
και 8ι} καί λό^ίο; ανίρ γινόμενος συγγράφει 
βίβ\ον, γ5 κόσμ8 γίνίσιν, α'ιαίαν. τγ Ελλήνων, 

255 ηώ; έν άρχϊ, το "Ερεβος ύπήρχε χαι το Χάος, 

και σκότιοι!; καί σύγγνσις τα 5ΐίμπαντ« χατίΤχ;- 
ρχγέντος τα Έρεβα 3ε καί βαΆατάτα σκότα; 
έφάνη γή χαί 3άλασβα ρν$μά ζι*ιρ%ραμ(ναι , 
οπ-ρ ^ασι τη; θ/τιίο; γάμΒί ""ϊ Τ ^ Πυλίβί· 

260 χούι»! π»;λώ3ί]; 7^ ί ι 1 ! τ = πρώτον άνεψχνη, 
άς εν τ;7; ριοιχβΐ; αιίτέ ■ρητϊν Αναξαγόρας. 

Έν τώ Πηλίω 3ΐ φυτί τόν γάμον γεγανίναι, 
εν χόσμα, η το κήίαν εσμεν άιώρώπων γένος 
τοϊς γαμάς τα Πηΐίω; 3ϊ καί θετιαος τών τίτε, 

265 %}αν ιαΐί 3<«ρ3οώτΕσι ιϋ; γϋ; χ«ί της θαλάσσης, 10 τΐΛΐη&α πάντες ο! 3ε;ί, ϊηαν ς-οιχύα τ' αΙΧα, 
χάρις μό'/ης της "Εβιϊίί Γής φάονζιχατάτης- 
δίαρδριώεί'οιίί γαρ άμα της γης χαι τ-η; 5ν},άσση;, 
χαι τά λίπκί σννίδριμ.· πάντα να\ας ς·αχμχ 

•2111 η Ά3ην«, ο πρία-μκς άηα χχϊ ύΰχτάδης, 
■ή "Ηρα, τί λίητίτβΓΜ -/.ατάς-ημα ζ'&ίρις- 
ή τ» χαρές ασί* π τ«ιίτ»; ή λοβΛίρ*, 
«ν Ιήνην υϋν αύτη;, "Ηφαις-ω καντίρ·/άτην, 
ίΚ τ-ης χτ'ια: τ'ύ ζχτί γίρ γγνίναι 

275 αύ,'ηνψ, φ.ιιν ίμα χι: -β; }.;(Κβ; άς·{ρα;· 
5ιω τ« πόντα γαμιχ&ς α ττ, χκψρρνιΐβ, 
(νρν5μη; τ.ΊΓ.ντ^ζτι,ινι ρκοιώ; ώραίσμΕνα 1 
17 Ίίφρΰίτη '/άρ πχρην τκτζις ές-ιαμένη, 
η ώψιΰϊζ τ3 παντός συνδ/οριβ των ς-οί/_Ε!ΐ)ν* 

280 μίνι; ί ή 'ΕρΒ Η π«ιΐ^ν, ή αύγχναις, χαί ζάλη· 
πα<τ« φαιδρίτης γοφ 'αμα, πάαα συνδεσρυς-ία 
ν.ντΛχι τίν πψί-μιαν ΓΪ:ϋ ν/ϊΐίν κίσμον, 
τβ πριίικ μίνκ ζί^ρίί Χβυς ει; τ 1 )" 'ρ^ν-.ας, 
ίν Κρίνον λίγβοι («φοί Λιε ΓΒρτβρύώί ντ« , 

285 άίρίΐ φάνΜτνς Ιζμπρϊ, το ζχίτες ηάρ έχρύβ'η- 
ιί ρίϊίν -ί τιί; "Κριοί; ί.τίρ ;ς-ι νΰν μά3ε. 

Μίΐβ τπν κιυμ,ιγε'νίπιν Χϊί πϊν (ύαρμο^Ίαν, 
ην περ κοί 7αμ«; »»»|«μ θί'πδίς χΆ ΠηΙίας, 
άς ημΛνι Άίεξανδρι; ίν ιώ αύτα βιβλία, 

290 ζάΐ-η &αη και σύγχναις γ-ρνί ιών ς-ιιχ.-ίοον , 
ώς κϊί ό φυαίΐίς ψηαιν 'Έ,μπύω&ης 'αύνος 
ποτΐ μϊν γαρ ό χαδιη/ρας άτρ ύτ&ρζνίχχ, 
α ζιψψος, ό κάπρος, & ΦατώΛαμί·Λ>ί, 
ον Ά3ην«ν ίϊ|)ήκαμεν ογε 8ε 5 ιτάρήίνΐ 

29ο ΰίτερνίκών τά σύμπαντα χαί με'ϋων χαταφλέγ;» , 
ΐνικρ και "Ηραν είπιμεν ί«τ;ε'(ΐκ τκ Ήφαίς-™' Βΐιιω» 11 
πιτέ 3ί ι&φβτβί ίΐ,ρ ύπίΐαμτκ βραχν «* 
ϊν αν ταάτφ χλνΐωκ χκί ζάλιι τώϊ ς-ίΐχίίύιν, 
β χίαμος Ετο;, το χ/ινβΒίι » μήλον, ιό ώρβϊίιι, 

ε! γα() ό προάγει:;; ά>τρ ένι'κιβι ΐΐλεω;, 

0Χ3ΐ=; «ν ΐβτιν τον λαμπρϊν πάληι χαπ'ΐχιν άλλο- 

ει 3' ό λίτττφερίς-ερις ίχρ^τφη πυρβίίικ, 

πΰρ «ν τόϋ κέσμομ ίποιιια κατίσχ* χαταφλεγιν 

305 ;πίί δ' ϋπΕρ^ίιηισε πίρφαηε, Άψραίίτη, 
επιώλον ιίίχ»Β Εσχιικ;, και ννν ετι κατέχει 
τον χόσμαν τΗΤίϊ, το χρυοκν τέ μήλον, το ώρκϊον, 
αογ.ίχραμίντν, εΰρίώμον, θε! τϊ; χνβ'μνηνει. 
Ίοΐαντα μίν Αΐίξ'/.;·5.π; τ:φ! χοσμογενί/κί 

310 ΕϋΕΪσΕ ονν^ράψΜο ί<«γ»ν ί'ν Παρίω· 

όπιρ ί{·ϊ τών &ην*»> 4 κρίσι; ί μυ3ώ&;;, 
τνϊ; ^:).;υ'ί;»ί Λ;;; Ύ,',-ι.?, ίτρς-ΞταγμενιΙ, 
τ:α.ο' ; Λί::ϊϊ·ΐ',ϋ ]!εογο;- =ν "Ιΰν; γρνίν&ι, 
ο Ζνϊς γαρ, νϊί, ΕΗί'ΪΕϋιΐΕ, τη Αλέξανδρο, τταντϋ); 

315 Ερμή, λέγω προΕορίκίί, καί γί^ον:·; ή χρίσι;. 

Οΐον ίνα αεαές-;ριν το παν σοι δικίδρώοι, 
7ΓΕΚ73ΕΪΪ οίχείοι; λίγιομοΓ; Άλε'ξανίρος α Τίάρις, τΐίτε' μεν ομήρων λάβρων π καί οκόϊυ; γνομίνι 
ποτέ 3' άτακτων κεραυνών χα! χναζας παράτα;. 
ϋφ' αν ζχίνδαν ίζετο πάλιν δχνας ό χίαμας. 12 ηοα.ιτ. 
η βχοτβ; παρανάίομα -γ^ίσ^αι χαί ιών ϋμβρνν', 
εΪγε πυρός ϊχχύσίσι σφοΧρας πυρπώ,ιβϊνβι , 

330 ει μή 718 τίΪΓον Ιπα&λιν αλαβιν Αφροδίτη, 
τχτές-ι, κατΕΐ[(ΜΓΐΓί;ν η νΰν εΰαρμος-ί«, 
καλώ; αυτόν κατέχουσα θ:5 τϊ) χαβιρνήσα- 

Τϋΐαΰΐβ μέν Άλ£ξ«ν9ορ; Ικβαπίν Ιν Ποφίοο 
μέχρι της παρΑιύσιας τη; τριαχοντουτίαί- 

335 ώ; 3ί μ=πΐ τριάκοντα δώ παρήλθαν χρόνοι, 
νομίσω το -μρόντιον β Πρίαμο; £>κϊνβί, 
ώ; ό χρησμό; παρϊδραμίν, ό χρόνο; παρι^ρύη, 
βλάβη λίΐπϊν β γίνίτΐί ΐ'.-.ιΐιν ύϊτ Άλίξάνδρου, 
τίν -μρουσίαν, ιό χοιν:ν άιταν λα/3ών των Τρίόωϊ, 

340 μίτα 3υμίλ)5; χκί χβράν και μουσικών όργανον, 
την ΤροϊΧ',' την ενμτοράν ιπί -Γ,ν Ύροίαν ψίριι, 
•ά '.\Γ,:ι~>.λ'.;ν : Ί',-;ίζ ίν -Δ-Λίς-Ί, δίυτέρα- 
τότε 3υ5ΐ'αι πβνταχΒ 9;αϊ των εγχορίαν, 
άπανταχζ 8ε τράπεζοι , χοροί κϊί παν^γύρει;- 

315 όχτωκαιβ:κά-ΐ5 3: μηνβς τβ Ιουνίου, 

ΧίλΕΐιΈ· τκτον ό πϊΐΐο πλίΰϊίϋ πρό; ίην Ελλάδα, 
και 3ΰ<ται λυ'σιν συμφορών ΆίτΑΪΜΠ Δατναίω, 
3η; άνδρας Φρύ"/α; ίκατίν και γράμματα χαί ϋώρα 
προς γη; Έλλάϊβ; βααιίίϊ;, και προ; τβ; τοπαρχίίνΓαί, 

350 όπια \αβάι Αλίξανδοο;, Εΐιλίΐ προ; την "Ελλάδα, 
διδυ; ταατα ηρο; άπαντα; χωρών τμ; τοηαρ/αντας- 
ό; δ; χα'. τ.ρίς. \\ι·ί'ΰαιν ν.ν-.\νΧ\ιιανι ει; Ζτ,άρχην, 
ίΰριμζ. τκτον μέλλοντα προς Κρίτων άποπλέΈιν, 
30ϊ!ί! 7«? ϊμίί.λεν =χ:ι τ;ο -ίόΐίϊ-ιι τα Άτρί'ϊ, 

355 καί τβτω δί' τά γράμματα παρίσχ: χαί τά δώρα- 
ο δί Μίνέλαο; λαβών τά βυ'σδωρκ τά δορα, 
αντος προ; Κ,ρητην επλενσε» ίν-χα τη; 3υσ(ας, 
Αλέξανδρο» τόν ΙΙάριν δί καίλα^ι τοΐς οίκοι;, ΙΝ [Ι.1ΛΓΙΕΜ. 13 

τριάκοντα και 3ιίο μεν υπάρχοντα των χρόναν, 

360 άραΊον πάνυ χαι λευκίν, ζι; ηλιχίαν οίον, 

χρνσίτριχα, αααάτριγα χαϊ τάν άβροβος-ρύχαν, 
χαροποπροσωπον πολύ και ύπομειίΐιώντα, 
σνντομολ,ίγιν , (ΰλαΧοιι, τ2 τάγμ τα ιών λόγων 
πολλάκις ύποΓίτύΌντα λίπτότατίν σιέλου 

365 χαιά τά; έρνι,-, ας ρκ,υΕν χλήσιν άκ«ν3υλί3βί* 
όϊ τ>)ν ΈΧενην καπίων τβ 3;ιλιν=ν έν κίπω 
μχά δουλίίων των αύτής χ«ί γυναικών έτερων , 
Είκοσι !ξ νκάρχαυσαν χρόνων την -ηλιχίαν, 
κάλλος βααν άμίμηταν, ξίνην τη διαπλάσει, 

370 ύπερ χιόνα ίϊ λευκών και τρνφεράν τα αώμα, 
εύπρόσωιτίν και ζνρινα και των χαλλιοψαάαν, 
ίνίφαλμαν, νγρ6ψ5αλμον, χαρζποπροσαπαααν , 
ενχιιλον, άνΒιφίχιιΧαν, και μζλιτοφανασαν , 
ε$μας·σν, πνβραχ'ι ζούσαν , χαι χαλλιτραχ-ηλϊίσαν , 

375 πάσι καλοί;, πασι τψπνίίς, πασώιι ϋπερ*ερ8σ«ν, 
ίσον 5 πληριβέλιινο; φαιίρόχυχΧοί σελήνη 
ΰπιρτφκ των άμα3ρών νυκτερινών ας-ίρ&ν 
τοιαντην ίσον κοτιδών 'Α,λίξαν&ρος Έλίνυν, 
έπληγι ταύτη; ίρατι, και ταντην οψχρπάξας, 

380 «νκρββΒίίϊυς χ«ί «ύπα;, τί; Αϊϊραί αννι^άσης, 
σαν χρημααι αοσίτητι τριών χίντηναριαν , 
και διάφοροι; εϊδεσιν ετέρων κοσμημάτων, 
και συν δουίίί! -.γ,; αύτη: Ίν.ε'.ι;; -ράταις πέντε, 
και συν ούτι, τίί ΑΪ3(Κ δε ηί αανψ/α μοι/ί'ια;, 

385 έμβά; ϊί; πλΐϊον £ ρϊΐ>"/ίν , κχί τον πλδν ίν «Χ3ϊν 
υπάρχοντα τρι-ήμψ^. 'ή λχ: ϊ^α/ύ Γ.λί-.ν, 
άλλα αιά ϊιδώνος τ: χα! Τιίαιυ τη πεΧάρ^ΐ' 
οΒίν και ηρπαξι τινάς γιναιχας 2ι5ανίας, 
τεχνίτώας, εργάτιδ».; χ«λλίς-ων υφασμάτων 14 ΡΒΟΟΕΊΙνΜ 

390 μόλις εις Τροία* πιφ/ηα·; εν όλοκληρα χρόνα. 

εις μάτην άπιίίοιξεν Ίχείναν ΰιά Τύρου 

ίν όίω χρόνα προς αίπην την Τρο'ΐΆν πειβαχόταν 

οι Τρώες $έ χαί σύμπαναι τώιι ΤρΆων αϊ γυναίκες 

395 ίδϊσϋΐ κπηλήηρκν τι χάλλις της Ελένης- 
Εκάβη χατεφίλει &ε τοπίτυν περιλαβασα, 
άρρητον <ιν}αα την ς-ϋ^ν και βϊ'^β; προ; Εκίν>[ν. 

Οι ο "Ελληνες ώ; Εμα3ον Β3«ν Έλίνυν Τροία, 
Ιν ίιαφίροις τοις χαφβΐς χ*ί -/ράμματα καΐ πρέσβεις 

400 πρό; τβ; Τρώας επψπον Έλένην άπαιχανης· 
πρώτον μεν τον Άχάμχντα μετά τ5 Δ&μ$3ους, 
τον ΙΙαλαμηίην τον οορόν εξέπεμψαν ΰευτίρας, 
αντίν η τον Μενέλαον μετά τ5 Όϊυι&ίωί 
τη,- Κλνταιμνής-ρας γράμματα φέροντας πρός ϊχέϊνον, 

405 μ; τίς Αντίμαχο; άνήρ έμιλλεν κποχτειναι, 

ΰπ' 'Λλέξϊνδρου ηρβτραπείς έν χρημααιν εις τίτο, 
άπερ μη ΰπώίξοπο τίτονς Άντήναρ ηρϊπον, 
'ίς-ι; νς-έρας έλαβε και δαρεάς πρεπάσας· 
χής Ίροίας ποφονμίνης γάρ ίπασαν πάντα τέτον, 

410 χαι πλιίς-α δώρα χαι τερπνά 3-δάκααιν εχείνα- 
άλλα μετά την πόρϋηατν ταΰτα συνέβη τάτφ- 
τότε ί' ούτοι τον θάνατον μόλις εχπεψενγότες , 
ίνπερ ούτοι: ίν/.ίύζτϊν Αντίμαχος ίν δόλοι;, 
τοις "Ελληνιν άπηγγειλαν άπαντα τά πρα/Βίντχ 

415 και τοτί παν το ς-'Ατ\·>μχ ψ.ί τα; η^ό/τ,ν ορΥ.οας 
άπα ϋαλάαιης και ίικτμών, άπό Βορρά χαί Νότου, 
εις εν πάντες ήζρ;ίζ?;-ι ~-Λ;μον τών Ίρώοιν. 

Λίχα μεν κν παρϋραμον χρόνοι τών ολοκλήρων, 
άφ'αχαιρα περ ηρπαξεν Αλέξανδρος Έλίνην, 

420 ;ί; τι}ν απίπλευαιν κιϊτών ην 3ι« της Σώανος, 45 εις τμ Τρωιί ς·ύ\ίμενα -/ράμματα παρ" Ελλήνων, 
ύζ ς-ρχτενμάταν σώλ^, εις χίντχην -μ; /**;(«■ 
καί τότε πβντίς σι! ν ναυ?ί)ΐ »λ3ον «ί ι^ν Αύλίίϊϋ, 
και ΆχιΧώς- 9{ αυτυΐϊ υϋΐ »ν -δ Πηλϊω;, 

425 χα< θίτι&ς τή; θυτατρΐ; Χ:ιίίΐν3; ^ιλοσίφΗ, 

Ονι/νί», Βυλγέρων ς-ριίτΕΐίμα των Μυρμιδίνων ατ/'Μ , 
ΠΕντακισΐϋ; άρί5μω μΐτα και βιαχιλίαν, 
ς-ό).·;ΐ ϊΐίών Λίι*(ΐί*βν™ ς-ρατοπε^άρχην ϊχων 
τον Μί«5ΐΓίβ ΓΓβτρΜώβν ι>ίίϊ χαί Φ:λ5μ)ίίί;;' 

430 σιίνβΜΗ 3; χβί ««(ΐευπΐν ίϊχιν αντί ηκφΐα 
Φίίνιχχ ι=ν 'ΑρΛτορίί υίϊν και Κ).Ε3(3ιίλϊΐ;, 
πολίίίϊς 5; παραχ^ειιν ίλ3ίν «ί; συμμαχε- 
ί Όίυσαεύ; και Νίς-ωρ γαρ μετά τβ ΐΙαλαμη$Βς 
μόλις έξίκιααν αύτβ ποαίρζ τ=ϊ ΙΙηΙία, 

435 τητοκ κρζπίμά'α σύμμαχων τϊι ιγΧ«9;γ τϋϊ Ελλήνων* 
άπερ ϋ κεφλυάρτη/ται περί τα Άχύ&ας 

και αν.ν ίταρ&Ενί'; Ίς-αρ^άν κρνπτίι&ας ύκήρχς, 
τ5 Όδικτοίω; ξίρη 3: ρίψαντις ννν άτράχτνις, 

440 Χϊτάίι^ς ί}ί';>:» το ξίφις πρι-ιμτβαζ , 
τααύτην εχρνσι τινά αοφην άΧλιηορίχν. 

Ό Χαίρων ο φΛίαζρς ηάηηας τα Άχιλίοι; 
ί/ >ίχίΐϊ5μαντίί!5 τε' κϊγ' σκε'ψϊω; άς-ίρα-ι, 
τβ 'λχιλίω; μ-<ιτρ< ιί' Θ;τι3ί πρίΐιπν 

445 θε'ΐί, Ζνγάτριον «μίν, μά3: παφός σου λόγους· 
ο σο; υίβ; ό Άχιλβί; μέναν ;ν τί, πατρίδι 
πίλυχρόνίο;, κίνΐν εκ τώϊ αίί^κντΏν 
;ί μετά των Έλλ^ων 3ί κατά ιών ΤρώΜϊ ηλίΐίσίί, 
ίνΐβξβ; ε'ς-α' και λαμτιρί;· άλλα σιικίμβς 9ΐΜ)βχεΐ' 

450 τητο μα93σα το^αρβν β* « ίΐατρί; ί Θειε;, 
ά3^;ν πολνχρίνιη Βίλοννα τδτον ϊχαν, 1 6 ΡΚΟΟΕΜίν» 

ίίί ίχς-ραηίαν αδαμής φίλ/ρίν 'εχηίμπίΐν 
άλϊά χατέΐχζ μερικά χαί διαπύρω πζΒφ, 
β '/νιχιχζιαν ενδυοίΐι ώνάμ/χααν οι μΖ^αι· 

155 ώ; 'Οληνίϋ;, χαί Νίςτψ 9ε μζτά τδ Πΐλομόθοι;;, 
««Βίταχβ ϋιηρχβντβ πηνία,- ς-ραΓίλογΕνκ;, 
οι μεν γιναταχΙίς-ιροι χαί τών ίειλών ανθράκων, 
οίον α Σιχνάνιο; ΈχίπιΑις εκείνος, 
ί Κνπριος Κινύα-ης τε' χαί τη/% ιών ίτερην, 

460 άπραχκυί ΒαιΛίγτηβ· ηγονν, τψ οΊχονρίαν· 
χχι γαρ β μζν ΈχίπαΙος &ιά το μη ς-ρατζναία 
λϊ3·ην, ίππον 'ζξαίο^ον, τω βχτΰ-,ΰ δχρζΊται, 
β Κύπριο; Κίνύρικ δε, 3ώρο:>Κϊ- ,θαΰμα ξένον 
ό 8' 'Α^ίλίϋί ώ; ίικυσεν 8[' ίγχ,κϊΐείαί λόγους, 

465 ίιραϊχΆ άνχπηίΖ: χαί τρίγμ προς την μ£χ$ν, 

άφροντις^αα; χαι μ-Φρές, χα'ι ταύτη; μαντιυμάτων. 

Οίτίΰ μεν παν τα ς-ράτζνμα αννήν5ιι πρές Αιίλίίβ, 
ζίς δισχώία; άρ&μψ προβαίνον χιλιάδας, 
ΰιαχοαίας άλλα; τέ πνέοντα προ; ταόταις- 

470 ό πάς &ζ στόλο; -ήν οάτών των μαχρπάταν πλοίο» 
ίξ τε Κ«ί ο-βο-ηχοντα. χιλίων ίχατόν Π" 
οι βαηάίις χαί ναύαρχρι χαί στρατηγοί 3ε τήτων 

ι;7?ν ώΐί! ~:^Τ-^«>Γ-/ -:■,· -ί.·"/,;.- ο/.'.-ρν 

χχν Όμηρος έλαττ^ν»; χα\ τ»ιαν διαγραφή, 

χαί τα; ^«ν; ;ίι;":τζ τϊ; των άριστοτερων 
ίϊτα λοιπόν μοι μη" αύτά ,μχ5ζ τοί τί πολίμβκ, 
χατοι λεπτον τα σύμπαντα α-.ζνώ;, πίπλατυσμένω;* 
βΤΜ,* ά; άν άνζ'γκιχας Όμηρους, Σττ,ιιγβρονς, 
180 ΕύριπιδοΧυχόφρονας, Κολλίΰίυ; τε χαι Αίσχος, 
χαί Δίχτυν ανγιραψάμ&αν χαΧώ; τ^ν Ίλιίϊα, 
Τριιροίφου;, Κίϊντον χαν 'ίχατίν βιβλία, 17 ηχ &υ Χεπτομερές-φαν ατας ίξηχριβοαα- 

χαί τίη τμτ,ματι βραχεί πάντα σν/λεχλεισμίνα , 

485 ϊπω; πάς ό βΜμενα; ίν πόνα βραχντάτφ 
άνα-/ν<ύ'.εναι τάς ποίϊάς βοκί^ βιβ}.ιεϋ·ηχας· 
4τα 5α£ρών ανν τα θεω προνφ'εγ/ομαι αα χράτει· 
άν 'άν οΌκίρφ ακριβά; -ον ίΛιχίν μα τρόπον, 
άτι μοχΖηαας περκκά χάριν σκ 3:ίκ χράτα; 

190 και μή μο/Ρψϊναάμ'.νος εχ τα ποΙΧά ανγιράψειν , 
ώς άΧΧος αν 'εποίηνε ποίλά ίαμβάναν δάρχ, 
τά πάντα πψέχΧεισα τμ-ήματι βραχντάτφ, 
όπονα αχ εύρήτ.ι τι; έ3' ίκατόν βφΐ'ινις, 
χαι άρχεα3ίϊ το χράτος αα τοϊ; όιςπιρ 5ι«7ρή»> 

495 μικροί;, μεγάλοι; πρϊ/μ//.τι , ς-ίνιϊς, τ.ιιιϊ.α·,<->ομίνοιι , 
Χαί μαΧΙ,ον ί-ινα-ί ■/.ντβ χχί ϋαρια 3ο5ϊι μοι, 
της σης <1/νχή; ϊζΆ-,-ι -ή: /,'ί^ύ,ιχατάτης , 
ες-α Χ'Δ χάρις τω Η;ώ κιι' /ί^; <τ5 τώ καζτΕί* 
ει μέχρι 3' ίίπερ γιάψαιμίν τμήματος αμιχροτάτα 

500 γι 3;ϊίϊ χαί φάάνίροι-ον αχ άρχεσΒη σα κράτος, 
3·)^ϊ;ι 5ε μετάφρασα ναι ς-ίχαν τάν Όμηοχ, 
χα5ά πριίϊπίν μιι τίνες, ώς 'εκ τα αα ιβ κράτα;, 
ας Ήρχχ\ης τον άάλ-.ν πίηραν αχ άπαχνήσα· 
νύν 8ε μοι μάν^ανι χχΚύς, λεπτά;, ηχριβωμίνα; 

505 τα ς-αχ-χΐ',ϊ' -.;; λ:τι, τκς τίτα) ναυαρχιας, 

χα* χα5ίξή; χαΐ τά λοιπά μέχρι τα τελας πάντα. 

Αύο μεν ίσχν βασιλείς Έλλψαν ο'ι χαατανχις, 
Ό Άγζμίμναν ό χλεινος μετά τα Μενεϊάα, 
ιΐίοι χατά τκ; Γ.λαζνα; Άτρίας, Αερόπης, 

510 Πλίκώίννΐ «ώ' ετέρας 8ε πύδις χαί τη; Κλάλας. 
Ό Αγαμέμνων ναναρχάν ην ίχαταν ΙλχάΖαν, 
τά; Κορινθίας ηγε 8ε μ-τά ταν Μυχηναίαν. 
Εξέχοντα Νίήλαος ην ναυάρχων ίλχχΰων. 18 τη; Σααρτιάτχ; , Λάκωνα; χαι ΆμυκλαίΉ; άγων. 

κατα ταάς ίτίρβ; 3ε Νϋλίω;, Πολυμηβ^ , 
ίν ϊν;νγΛτ»-α ·αών ιιζύαρχρ; ς-ι>χ·.·η\άτης 3 
ΠυλίΉ; ίχ_αν ύψ' «ύτΐν χαί τοβς ϊ(ϋν 'ιτίραν. 
Ϋ Ην Άχιλίν; -Ϋ,: Μί'τιΐ:,- Οίϊ; «ί γη ΠιιΧειι; 

520 ς-ίλβ ίΐίϊτνίχονΓα νεών άοχων των Μυρμιδόνων , 
χαί τη Πίλασγηώ παντός '/ίργα; ■ίΐ'/ίμονζνων , 
ίχμν τρογία Φιίνιχζ, Πάτριιώϊν ς-ρχτηλατιιν' 
τΐν μίϊ τίιίν Άϋ.ύντίκ;, -ρ=; ο= Κϊί Εύ^ιίί'κίί;· 
τόν 3= τβ ΜενίίτΐΒ 8ε παΤβα και Φι^μίλα;. 

525 ~Ην Αΐα; Ίύχφάνκς, ί Χ*ίς τή; ΈριβοΙας, Και Πρ£'4ννρ, Κλίιί»;, οί ίτίντ: ν^^/ό;;:;, 

πλίίων ψχον πιντηκοντα τιϊ; χωρ*; τών βυτίων 

ίίοί 3 Π^νελω; ΊπίΧχμκ, 'Α,ς-ίρεπιι'· 

ιι 3 1 «λλ=ί πάνης ά$ύ<ρί, πλι)ν των άμγιμητρίων , 

Λ#τίϊ παις Άλίχτορβί ό'μα και Πβλυ^βλη;, 

τκτβ και 'ΑρκίοίΧαο; μν)τρι!ί 8: Κλίοβώικ 

καί Προδίίίνωρ, Κλίνει, Π^νέλω; συν τηγοι; 

Ό95 Άς-ίρίπϊίς οί νιοι και τί Άρϊΐΐλΐίκβ' 

ό Προ3;ίίϊω? δ; μυτρο; εξ Άρπίίδο; ε>υ, 

β Κλόνι?; γεννάται 3ε μ-ιτρΐ,- έξ 'Ακπϊΐί*!. 

ύυϊ μεν Ϊνιε,-Άρεοϊ, μ^τρο; έ= Άξίίχυί, 
ς-ίλυ ϊ·ϊών τριακίντα κατΐρρντε; =ί 3ιίο. 

Σχε3ί?; και Έπίς-ρορβΕ *ξ τών Φωκίων, 

τ^; θρασυβέλη; κβΐίι{ μεν οντεί καί τη Ίφίτ«, 
ρόλον 3;' τίσσαρακοντα ΰ^τόζοντες όλχάδων. 

Κ«ί Αΐκς Ησ-ταράχοντα πλοίων Λοχρών κατ^ρχε, 19 545 παίς ων τ«; Έμάαι&ος άμα κϋί Όϊλεας , 
χατ' κλλκ; 'Ας-ιίχη; δε τής 3υ·/<ζτρίς- ΊτύΧβ, 
η ΆΧκιΐίάχνς, ώ; ψατι τινές, 1 τή; τα Φαίάκχ. 

Των ν.ύβύ'Μ τ,ρχι 3; τής νήσα Έλιψηναρ, 
β «αϊ; ό :5 Χαλϊώϊιντ;; άμα χζί Αλκυόνης, 

550 £Ϊ3', ας ιί πΙ.ζ\;·η; ^αϊα, νϋ; ιής Μ;λ*νίπΠίΐ;' 
(ίί)ν σϋν£ς-(ϊάΓίΐιΐ7«ιι Η»ί αιιμπαρήνχν τίτι 
Άχάμχς τ; χαι ΑηικΒαν -Λ παϊδ;; ·δ θΐ)ΐέα;, 
&απίζ'Μ$β.ι μΐ 30.;ν;;; παρά τα ΜίϊίίώΞ'ω;- 

560 3ϊ; τίπσαρίκΐϊΓα νβυτίν 'Α^'®" ϊνανάργχ, 
Έ,νρύώ.ον ναί 23;>;).5ν =χωϊ 3νννχα.ρ·/α·/τας· 
ΩίνΛ» Ε«ηαι>έ«ί μ;ν κϊί γ« Εώάίνΐί ιγ«(3ϊ, 

565 Ό Άγκτήναιρ Ό ίιιίς Άγγαία, Διαμύ$>ιζ· 
Τφβιών, Αρχαία» τ= και Μ*νπν:ων ίρ'/Μ , 
τ)ν ς-οβητ;ών ϋ2< ν%·}·/.γ/β·> νιιοιι έξιιχίνπίδ·;;. 

Τών Έΐϊίΐών, Ήλίίων 3: τίσααρ:; ίναιάργαν, 
Άμνίμιγρς χαί ΒάΧπιος, Πβλυξ;»;, ΑιβφίΚ' 

570 Άμγίΐλν:/;; Κλ:;ίτϋ ; ι:\ι τ^; Κ).;:;-)·/;;, 

ό θάλπ»* ΕΟρΛΗ 8: ιίιόί χκί ηϊ; Ιίλυτίας, 

ί τέταρτες 3= ναύαρχε ΉΗαηι ό Διάρη; 
575 πϋίϊ ΐ?ν ηϊ; Μννττί,α»^; τί και τδ Άμφυ·/*Εω;- 20 ■χι πάντων β^νί-ν--: ς-Μτιτ'/.ΐτών Ελλήνων, 
αν ίΗ Γή; Σϋ'ι/ί; ·ι<0μ·/ϊι ·ρών νχψχί πλοίων. 21 «=λ;ν έκ πλοίων Εχοκίί μίας τρ,αηνταδι;. 

νρχε ιών Όρμενι'ων τε κοί των ;ξ Τπ^ίαί, 
όλϋ^ίϊ; «5(Γ*ριίκίν:« τϊν ϊτΛιν Χϊ/.-ϊίΐίΕΐ^ί. 

Δι/ο των ;κ Γιιρτάνν; (1) 3ε «σαν :ί ατριχτηΐάτχ 
= ΠίλυΓκίτι;,- ίκτκευπΐ; μιηί τ« Λί5«ε'«^ 

ων ί μίν πχΊ; Π-φίΖιν τ: «(ί ;ί)ί Ιπποδάμειας , 
ί ΛΕίνΐίϋ'; Κορώϊΐϋ ο; «ίί; ϋαί Κ).=;,9ώΐ),-, 
Χίο»-;;; :ϋ Κϊίϊί'ω: 5 5 ϊίλί; ιΐ.-ίς ότηϊρχ;· των Ένι»νων ΙΙ^ΐκ,.ίών ν.Ά των Κανάκι ί 
6):ΑίΜ ίκλίν ύ-'-.τ: να: αύο •/.-κτημ.ίνις. 

Μπρήταν βϊ ό Πρίϊ;;; κ»Γίίίχων ίγϋϋφχ-ί 
τκ Τεν£ρ»3ή»ί ών ιίίίϊ, μνφίί εξ Έρυΐλάχκ, 

στίλί; 8έ τίίοκοά/ίϊΠί ΐΗ:ω παρησαν πλοίων. 

(ϊ) (Χ. Γ βί ^» β; , (ϊ) α:. Αινώ™», 22* ΡΗΟΟΕΜίνΜ 

Οατοι χιά'Όμνρο·/ είνίν Ελλήνων τιγμ&νίς, 
τχς 3' άλϊους παρ'Λί'ί.·Α~.-.·ί άτ.ϊ'.ν τΐ> καταλίγω- 
610 τίν ΚάλχαντίΓ, τον θίατοΜ; ύιόν χχΊ ΐΙΛνμ·ηΧας, 
τά χχταΐίγ** μ\ν :ίη;ϊν τ«;ί;;;.; χχι μόνω- 
τ=ϊ με'γιν Π^λϊ/ίί^ν ΰ: τ;ν ~άνν-,ψον ΕΚ=ϊν;ν 
τον Εύβοίκ, τόν ύιόν Νϋυττϊί'ϋυ κϋί Κλνμ/νΐϊί 

613 γ& Τε03ίν ττΒραλίλβπΓΐϊ ϊκ τϋ; Αύλίίί; «&3ι;, 
ϋπβτιρ^ίντίί κ«ί αΟ:=ν κΓίίνίνια λλγ,μ'Λ. 
ομοίως αά Μ:ν:3ι;ί;'/ τ·,υ";:ν7ί< τί Αιΐλίίι, 
ατρνφίνχο! ιιο.Ι Βανόντα 3ί τη γί*: τΐ πι; αο:τρί5ος, 
νχΐ τόν Όρμίνην βιϊΐίν Αϋίίίι τ:3ιο^5Τ*' 

650 ίκώϊ γαί τ*; "Εΐϊ.υνκ; μι} πλ:Ίν ώ; πρί; την Ίροίζν 

πχκυγινα μΐν ίλχοντα τκ Ί ίνου; ριζουχίαν, 

τβ χαταλίγ™ ™* ί'^ών ώσΓράχΐίκν Ελλήνων 
655 άλλιυ; τιΛΪϊη'ϊ καί ϊαυμοπτϊΟ; παοϊίκν τ,-μμόνα;, 
τον Πίλυν;&Βυ; θίρ7χ·ώ?ο\ι, =ν Ί-ηΙεφο- όηιϋΧεν, 
χοί σι!ν ούιΐ) τίν Έπ-υν, όιίν τη Ποηυπέω;, 
τον μίγΐιν άργι-ν/τνι-/. -ιν^'/ί'^ -ϊ 7.->-/μάχ-Λ , 
οςπφ μΐ}χα·ΐ/ραμζνος τον ίίριβν τον ίττπιν 
660 τ$ν Τρϊίακ χατπίρ5-ηα& , ώ; χ^ιΐ; διίαξω. 

"Αλλ' £ίΐ;ι8ί μΐ/ί-ίϊϊτίϊ; κί^τ:;; χα! νζναρχίας, 

και τ=τ£ πά^ι» τήν ύψην μίχρι ικ τελου; μκΪΕ. 
Ό Άγαμίμνοη!, βζυιΐ-ν; Ό πάντων τών Έλλίνιικ, 
665 μΙγα;, δαου^'ν;^, ίίϋΚο;, κλλιί μ=λάν:}|)ίξ, 
Ξΐίπβίδ-ντί;, ίυόμιΐοζ αύτ& τοι; ΰϋϊλίγίί;. 

Ό 8' Μ^ελαι;, κοντό;, ιίπίπλατυ; ύπήρχίν, 
πυρρ&ριξ, δαβνγίνϊιος, ξοα>5ό3ριξ χαί δκσώριί;. 1!) ΙΠΛΓ.1ΕΜ, 23 

Ό Νίς-αρ, μίγκ χχί γλχυχίς, ύηίηυρρις ντπρχε, 
670 μσχρίρρα, μαχριπρίσωπας , ηχνφρίνιμ-.ς, ίίυχίδριξ. 
Ό ιητβ αχΐς Άντί'ϊ.;χ=; νεότερος ί,ν πίίντων, 
ϊίυχέ;, μιχρίρριν και φ-νν.ϊ-ϊ. ό-,',άχ-ηϊζ; . ;■><).!:, 
ξαν3ο;, καΧ/.ί^.ίί , νρ:μ'.-/.ϊ-; ϋκί των γριηνροφ2άλμαν , 
ίϋιχώτί;, ίύανάτρ:πτί; , ϊρυ3οίών συϊΓομω;. 
675 'Ο Ά-/άίΰ:, μ?.ϊ.ο',σ/.ζ>γ : ; : ύπ^-ανι; ύπήρχε, 

/.-.Μ-:, ί·ί·Δ'~ϊί,:% ν/Λ τζ·ού?:ς, οαπ&ρίξ κχι μακρίρριν, 
γνναακπρίβωπας , ψχνίρϊς και τών ■]ριτ/:ρ!ΐφ5ά'\μων . 

««♦Κ·· Ι ' - πί ) . ·.» . »¥«»/..,-. «ηΒν 'Ο Πάτραίλα;, ·,ΐΛΤίί>Λ ϊ,ν , ύηίττυρρ:ς, ξανΒίϋριζ , 
ίϋκωγϋιν και τ.ρ',ν.'ΑΊ.ι.;:.. -λτ,ν ;ύι;οϊ;; τήν 3ίαν. 
Αΐκ; ΐ Ίύ-αμ-Ανκ;. ν.ύρ-ρζ Ό τών Ελλήνων, 
685 ψ/ Ιίί-μ:, α/Χ '=ύσή5;το;, ;ϋΐίν . Γ/α,Ά;. μύ.ά^ρι=. 
τψ >ί«ίάδα »&λίς-»ί, «ργίίβν ύπίβί.ίίτων, 
χάλλί! νικών τη; σύμπαντα;, π),«ν Άχτίίας μίκυ. 

Ό <!ί ΛίΚ(ϊ·; Αΐ«; μΐϊ ξν μϋχρί; τί και μΛίχρας, 
αΐκρ:μ;λάν^ρ^ και ς·ραβΙς, χαι τών μαχρίπϋτώ,τιον, 
690 7ΐ>ιδΐΐτ[κόϊ, ί-ϊ!>ν]ιρώ; , και τών ίύ^-ρις-ρίπτων. 

'Ο Μ:ν;3&ι);, μώι&4 !»> ύπίίίπτ:;, μ;λ«ν3ρίξ, 
ί-ΐργί/ορώΐ, ώιτίίοίΜΓκ, ε ,μ.^ (<>-.; -ρατ/ηίας, 
Ίππίτης απαράμιλλη άχρι τκ νΰν τ3 χρίνκ. 
Ό ΰί '/ί Δίφροι; ΐν τιτρά/ανες -ί πώμα, 
695 σί/ιΐ; κκί αιρντρίχη^ας, ξ!ίν9ΐ; ιιΐν γενειάδα, 
και βρζχνγλιΐ, κρί; οώτα; τη; νραα; β; "/ρ^' 
ίηί τβτβ λαφίχΜ» ΰς-ερ" 1 
6ίβ>3ίϊ λ«ρνα*;; τινί; έν τϊ? Κν/ψβαρδία 
«νδρΐϊ μίγάλϋ («γώίβί, 8 των >α(3ώϊ τ= π«#>ί ϋί9ίΙίζε{) Οοο^Ιε 24 ΡΚΟΟΕΗΙΥη 

700 ει; όγχον %ν Ίαοπαχες, Ίσίμετρον χνίδύλα, 
£ Ίερα της 'ΑΖιράς έχρεμασαν ά; 3αϋμα. 

Είϊρυ'κϊΐΒΐ, πλβτιίτ-οίί, χαηίκφχβ; ίν, μ/γα;, 
μοκΜ^ξ, εύχαράχ-ψζς, εύπρίσατ,ος των μίσων. 
Ό Σ3ένίλί;, :«>&ιξ ΐν, ζα&ίζς, ζϋχαρίχτ-ηρ, 
705 β;ίλ·ΐ5, ύβριζαν, αναιδή;, ίύς-ί-,ριχτζς τα; ψρίνας. 

Ό Όϊυσσίϋ;, μ',σϊ,λιΐ >.Ε^ίί; τ; προγίς·ωρ, 
άπλόθ,οιξ, ςρφλογνάμ-Μ δε, ιαχρος τε χαί μκχρόρριν 

Ό Βόας ίν ■περί-ρρ'μ;, λεπτός τε και μ-σήλίξ, 
λίΐιχβί, αγΒρϊς, ύίΐάγλ«ι>κοί , ειίβϋμ/Μοί *«' *ί*ϊ· 
710 Ιδομενεύς μεσόγψχς, μίσος την Άιχίαν, 

μίλα; ομϋ τε χαί (Τ/αρός, χοντό$ριξ, δασνπώγαν. 

Ό Μΐ7,οίώνι?ί 3έ ς-ρ:(5λην έκίκτ^το ηρι ρίνα, 
χοντο; ύπάρχαν χαί πλαηϊ;, ει&,οιξ, υγΗ/ίέ;, εύπάγαν. 
Ό ΤΙρητπίλοας, άνΐρ ό τη; Λοοδαμεία;, 
715 λ-υκίς, μίοφίί, εύσιίνδίϋο;, κλί'Β^ιξ, χ*ί ξκώό^ριξ, 
ωραίος, νιας, τολμηρός και των εύχατας-άταν. 
λιπών 3; Λαο9άμ:κπι νύμφαν εν τα %κλάμω, 
σύν τοις λαιποίς ες-ράτεχιτζ το~ις "Ελλησιν ει; Τροίαν 
πρύτο; δί πίπτει των λίιπών. ώ; ικβιιηδόοβς πρατος, 
720 οταν 8ε1 σαφές-ερον μαΒίνχι πφί τβτβ. 

Εϋμΐϊλοί τιϊ; Αλχίίς-ιΪ3; μητρνς τής παναρίςτι;· 
■ήτις αυτήν άπεδαιχζ ϋανιϊν ύπίρ ανζύγβ, 
αραιός, χαί εύήλιξ ήν, απαίδευτος, ξανϋίϋίριξ. 
Εύμήχης, μέλας, σύναψρυς υπήρχε Φιλοκτήτης. 
725 Ό Κάλχα;, άλοπόλιος, μιχρος την ·ηλιχίαν ( 

λευχός το σώμα χαί λ;πτσς, χαί δασνχαίτν; άμα. 

Ό Πώιμήίυ;, Κάταν τί ό πρώτος, χαί ό Τζίτζης 
ώ-ήλιχίς, ιϋτράχηλοι, μαχρόρριν-ς σύμμετρης, 
συμμίτρα; μαχροηρίσαποι, '{ορ-{οί, των «ί&ιμΐνων, 
730 λιπταϊ, -/λαυχοί, χρυσόχροες, πυρρστριχβι, χαϊ 'άλ,οι. .ν ιυωη. 25 
ναματιχοις χοά ψυχικοί; όμοια πάσιν ίντίο, 
ας και τήν χίμιμ αύχμιιραν έξ άλβσι'ας ίχαν, 
χαί αυμπεβέίν την πΐιίονχ χαί διερρϋγικέναν 
ίμβ 3' ατοι 5ιίψψον τώ μιί 3υμκ;3ο;ι μόνον, 

735 ει ιίος βχί ώίυ'δονΓαι των σο-βρχψίαν λόγοι- 

αϊ χράσεις α'ι τοιαύτα; '/άρ 3ερμαί τε κ*ί 3υμώ9Εΐ;, 
εί μή 718 περχασότιρη ϊίχον ίμί το φλέγμα, 
και τω ρίλοκ:ρ3 Ες-φβ; καί ?:ι3ωϊο; υπΗρχΕίν, 
Κάτων έμ5 Μψζρνι Ιμοιο; &/ τοΐ; α&οις, 

7ί(Ι ϊμ-,ι ο; Γ7>.:ν.ι τΐ -μ, Κ-ίτ^ν^;; ^τ,ν.ϊ/ν. 

χί μη χρατεϊσ^ατ χρ^μασι- 3υμό; επί δίκαιοι; 
πίρ πνέΉν, ώ;περ Κατωνι δευτέρω παρυπίρχΕ. 

Τλι Έπειόν μοι μάν3ανε τ!; ην κατά τ«ν 3/αν 
λευκό;, ώραϊο;, φγαρις, μέγα; ει; ίλικίαν, 

745 νέο;, 3ασυ3ρις χζι ;αν.3ί;, ό-:</,ί; ίπΐρ έλάρκ;, 
μηχανή; τταναρτς-ι;, πυγμάχο; τε γνναϊος. 

Έιΐίέ σ$ι νΰν χατίλιξα και τά; μορΐκ; ίροίων, 
πάλιν προ; η» ύ^ί3:τ;ν τίν λϊγ;ν άνακτε'ον. 

Ώς πάν τβτο τί ς-ράτίνμχ βο*$χ5ΐ) προς Αυλίδα, 

750 ει; ηρώμλι ποσΗμίνίΐι ώ; ίρ]ν χιλία'δων, 

{<; ;-όλον καί νζνάρχβς τί τα; ανω λελε^μενκ;, 
άνεμοι; ϊΚίτεσχέ3ϊ)<ιαν έχείαε χειμέριοι;- 
άμ3' ων, ώ; γράφκιπ τινέ; ίχ των μιώογροφίίντων, 
ό Αγαμέμνων έλαρον 'Λρτεμιδι; τβξΐώ' 

755 ο&ν τιϊν Ί^ίγενΕίαιι αΰτδ τΐν 3ι/ρτίρ«, 

ίκ τν;; Λίϋϋ/,'νι;; άίϊν7Ξ: : ϊμϋΐιν 3ιίίΐν τβ'τί, 
διαδραμίο-αν δ' εληρον ^άττίίσιν άνι' έχει'νβ;. 
έκίίνν]ν & !ε'ρ£[«ν Αρτίμιδο; [ΐοίΗΟΐν 
V δ'Άρτεμι; όκ άλλη ιί; ες-ίν, άλλ'ί σελίνι;· 

760 άνίμνν £πειτ« φορών πνευσά-^των καί πομκίμαν, 
Αιι Ζνοίας ε3υον προς γφηνην ε'ν Αύλίδί' 26 ΡΒΟΟΕΜΙΥΜ 

πρό; ΐνπερ ψάνην Βράχων τις εις πλάΐΜον ΐρπίιτα;, 
μέσον παντός ς-ρατευματο;, πάντων ορίντων τβζον, 
οκτώ ς-ριι55 νεόττια ντ,πια: τέκνα τράηα, 

765 και την μητέρα ιών ς-ρκ3ών χπέψα·μν ενάνην- 
είτα πρίς λι'δων γ;β '^,'^'-; 'ίίί,^χ/·.^-^. 

'6ιΐΐρ και ο3!ολί'3ωσιν τβ δράκζνπ; χχλασι. 

Τέ μάντεα; ζιπίντο; -/άρ τοις 'Ελλφι τ; χέρας, 
οΐΐ ·αάίκρ βίβρωχεν όχτώ ς-ΟΜδβί β δράχων, 

770 ένάτην 3ί /Λ'.ιψ^μ ίυ'ν τβτ:ι; την μητέρα, 
ίπίττα ιταρϊΐσίδραμίν την λ<θΜωρι/αι>, 
ίτω; ήμεϊς όκταετώς τα; Τρώα; άΐΌΐρ&ιΤΕί , 
ίνάτω χαϊ ιίϊ Έχτίρα αύν τη;;:; αναιρείτε, 
3:κάτο) χαδελεΐτε Βέ και τείχη τοΐ τη; Ίραία;· 

775 ίτω; ειπόντο; μαντιχώς τβ ΚβλχΛντβί ιό μίλίον, 
δευτερΕ; ί;/ϋ 7 - Έ/./.-^ν;; ίμίνχντις φριχώ$)ΐς, 
μη&ίγ* προ πορ^ήαεας τής Ίραία; ϋπας-ρίψ-ΐν , 
Ίύτα-". 3ί πρυμνησια, πελάιιαντε; ίς-ι'α, 
■ήδη λιιπβν ώ; προ; αύΐήν απέΊτλειν την Τραίαν 

780 Ιρίδων ψαναμίναν 3έ\, τόξων τών ίίρανίων, 

ίϊ Τρώε;, καίπερ εχιντε; φύλακα; πρϊσχίίιϊίνταί, 

ττρέ των αυλάκων ιών αυτών και προ τών μι^υματων , 
'ιχ τών σημείων έγνωσαν ζαλην ΒίΓνβ πολεμβ, 
785 καί περί πόλιν Μτΐ«νν«ν Ησαν πλησίον Τροίας 
ίλδόνκί, χα3ω;:λίσ9ησ«ν κ«ί ς-ρατοπείαοχΒντα!, 
χαί β««ιϊ περί θάλασσαν ένίώοί συνοραμόντ;; 
τβ; Γ£λλ«νβϊ έκώλυίν έχβκίνειν τών όλχάδων. 

Άλλα" ί;χτέον πρώτον μ=ί καί «των ηγεμόνας, 
790 χαί τότε ττρι^ωρησωμεν πρεποντω; π;ι:ς την μ.ίχην. 

Οι τότε Τρώων ς-ρχι-τηοι παρευρημενοι Τροία 
ήσαν ίίιτβ χαί είκοσι τόν άοώμόν οί πΐίΐνς. 1Ν Π,ΙΛϋΕΜ. 27 

χάρις :ών αννεχίς-ψν νς-ίρα; ίρχομίναν 
'Ρ^οβ χ&ί Ίπίτοκάοντ^; και τ8 Όθρυονίβί, 

795 ΙΙίν5ενύ,είας, Μέμνβνβ; χρχτχνττς Αι2ι=πων, 
χχί Πο\ν$άμ:α;ν; Ίιώίί, Μυοδ τε ΕώυιιώλΗ, 
κϊγ των λίΐϋών των οϋϊίχώ; :ί; Ίριίζν ίρ/ομ^.ναν , 
και βτ.άκα μι: και μάν3ιζν< και ΐΒ*ων νίν τ^; ΛηβΚ5. 
Ό "ΕχΓ5ΐ9 'η-ί ΙΙίίκΜϊ τ; νιί; και τιϊ; Έκά/3ι;;, 

800 η«νυ μιαχρέ; και Ευν/κΐ,·, ,α!ίό-/χίΗ; τι^ν ιδίαν, 
ογίρβμύ.άνΆριξ, εΰριν τ:, νκιντό^ιξ ΚΜ εύχώγαν, 
ς-ρηβπ, ψιλΜί, βχρύψανο; και αΒεναρο; ίσχιίί', *0ρ» χ=ντ:ς, παχι);, πυρρα)^; τε, λίίΐκό;, γλαυχϊ; καί εΰριν, 

«τ;; σϋν τω Άχ«>*ντί καί σύν ιύ Άρ&όχω, 
υιοΐ; τε τβ Άντίνο^ί; . των Δαοίανίων. 

Πάν3αρ5; έ Λυκαϊΐιο; ΰίά; κα! τη; Ί3αίαί, 
λϊπτό; , βΙηρέΜΜοί, γ>ν/ΐ:, μέσο; τήν ήίικίανι 

ς-ρατίΓ/ί; Ζίίϋωτών, ΐντων ίγγνί τί; "Ϊ3ΐ)ί. 

Αα,κψοποινών ό ΆδρΚΓ-ο; και "Λμ?ίο; καή^χον, 
έκ τή; Π:ακώτϋϊ; -ίϊ.-υ: ΜΞίΐτκ; ομμ; παΐϊ;;. 

"ΑβΓίί ό "Τιίτάκϊ 3£ νιας καί νής Αρίσβη; 
'λβνί-ηι/ών, Σ-ης-Ίαν τ; χιί ΓΓ;ρκω7Γων 'ΐρχεν. 

Ίητιώίί; και Πνίαυ; 5νΓ=; ύ»ί τ5 
ιών Λαοισταίων Πελάγων ϊΐχιν τιτν ς-ραταοχίΗν. 

Ό Πϊιμι; χαί Άκάμα; 3ε Βρακών ΈΏ.ηαποντί&ν , 
Μαρανιιτών Ό Ενφημας νιο; ϊ τη Ίρπζήνιι. 

Πυρχίχμιις τών Παιίνων 3ε, ΤΒτΕς* ιών ΒβΑ^ρων, τών έξ Άβίβ ποταμά, τατές-ι τβ Βαριάς, 

Τών Παφλαγενων ς-ρα-,τ^ος ύπήαχί Τ1νϊ.αιμΙν*ι;· 
ί Λϊύ; (1) χαι Έπίς-ρίοο; τών Βόνυώυ Ίκραταν 
ί Χρίμΐί; χαί ο Έννίμ;; πάντων Μυϊών ϊχράιαν, 
Όλυμπηνών καί Πρανών χαί τών Εντές Καΐκκ· 
έ Φίρχυ; 'Λΐϋΐνΐί; Φρυ - /^ Ες-ρχτίϊλάτΗν, 
Φρύγς ί' είοίν ιί Νπ«!ίΐς, 3ν Άσκανία λίμνη. 

Ό Μίώΐικ 3ί ϋαϊ Άντιρο; Μρίνυν ς·ρατιϊ>.άχαι· 
οι Μ^αιος λυδοί άααι, &ν πάλας α'ι νΰν Σάρ9«ς. 

Ό Νάίτκ Κ3ί 'Αμφίμαχχ Κορών χα! ΜΑησίαν 
ί Σχρπηδύ» χαί Τ%*ηας δε τών Οοτβρίων ξρχαι. 

05™ μ=ν ΐσ*ν ς-ρβτ^ί τΐτε τών Τίώων 
ίί' ηχις περί 5ά)αααχν ίνοπλοι σννίραμόνκς, 
αύν τοις αύτών ς-αχζώμαηι χαί ς-ρατοτι&αρχίαις 
ίχάλυον ιβγ Έλλο«ί ϊχβα,Ίνχν πατά Τρώπι- 
ώ; 3' αμψα τά ς-ρατίύματα τών Τρώων, ιών Έλλνίνων 
ίς-αντο μΐ μαχίμίνχ φόβα χργρμ/ιδ-ημάτων, 
ίν ϊ«(ΐ χρ»ιιμΐί ώ ((οξβντβ πρώτον 3αν;ιϊ τών άλλων, 
ίίών ό ΐίρωτισίλαο; απάντων τ/,ν δειλίαν, 
ζα>0ΐ άδόξβ δόνπτον ϊνδοξον πρίτιμήναζ, 
-·,λ- -ο; -ίντων 7ΐρ;~ΐί5α κατά τών Ύρύαν μένος, 
χαϊ τώ δοκεϊν μεν π» 0,7 " 11 "! ?ί Γ ί μν»ίμ*) ■ βλέον. χ«ί ουμ^ηλίνΐΕ; τρήτινι τη; Τρώκ; κοτα κράτις, 
/ίίμαίόΐ! ','^Ρ ίΐϊιίΐτκν &ίμ.-ϊ:ων τώ πολε'μίι- 
περί η}ν νύκτα 6έ λββιΐμ άπκντυν Τρώων ιιλφϊίς 
ώί πρίΐ την Τρίαν πριαδραμόν, κλίίίΐ τας ταιίηΐί πιίλας. 

Ή τ2 Πρωτ=5!λάΐί 3ε αύζΐφί ν καλλίς-υ 

(I) II. ρ. 856. ·ΛΚκ. 855 μ&ααα την όαχίρίσιν τα νεαρβ αυζύγα, 

τον νυμ^κκον τον ς-Λισμιν ιύΒύ; ένίυααμε'νυ , 
αύτην μαχαίρα ίώίξί»», καιάδα προ; τον "Αίιρι, 

Οί Έλλ^ε;, των Τρωών 3ε ώίκώίντιι» ίν τ§ Τ^ί 
860 ται; κριχ^ο,ς Μαμώ; ίσον των Τρώων /5Χά>τ 
ϊί-' «ν ε* τ-ής Τζνίδχ τέ χμ ττίλευ; Τίνάνβ,οΒ, 
Κύ*^; ό Π^είδώνίί Τ£ και τη; Σκαμανδρίν/ κη; , 
νίΛΓϊβίνον τέν κιλίμι* αυνίρβάζηι ίκίνοι;- 
εύΒν; γαρ τπον Άχώίϋί άτεχταιβ τι) μά";^, 
865 κβί πβν τέ τμτβ ς-ράπνμχ βρίζεται «Χί«ί. 

"Ορχει λοιποί; ίγνο·ιτο πιρίειν τα; περιχάρας, Άλει 3ε' τά πφίχωαχ των Τρώων έξεπί^βν , 
■ρρ(«ώ3ί(» ία/κ; Βίμινοι, μ^ίν ηορακ^ύπτιη/- 
ό Άχιλει); 3ε μί\ις·α τάς χώρα; έςείΓορθεί, 
τα Πά}.αμ$ας αύν αύτα βνς-ρχπφντος τότε, 

875 τϊ Εϋ(3ϊέω; τέ αοψβ, τβ μιιχανιχωτίϊτιι, 

τϊ βοι^/ιη; ναι γράμματα χαΐ τον π-σαίν ίύρό 
ζυγΑ; και παρατάξει; τε, συν ΤΗΤίΐ; άλλα τώθ( 
Και ύ,ιομηδη; /Λεν πορΜ τ«ν ττόλίυ την τα 
και Ίίίμψ τε και Κόμαρχον παϊ$χ; βνίίλί τά- 

880 χαί ΤΧιιάχφ χρσΚΗ ένΐεκκ τά-.α τ& ϊνγχτίρο Αΐα; ό (ΐε'γα; 3' έκΗοώΕί θρώκιιν χ«ΐ Τειβρανι'αν , 
883 και' ϊυϊατε'ρ* ΤιύΖρχντο; «ίχ^άλω-ιν λαμβάνιι 30 ΜΟΟΕΚΙΥϋ 

Τίχμ^σιαν, ί'πταχπί'&χα ιών χρόνων ύπϊΐρϊμίννιν, 
μχκρβοι, Ιαιτοχαφόακ-ψί , λίπτόριν», μιΧάγ/ραν, 
ίύέρ&ώμ» , άπΧίτριχα, μάώημχμ, ίριμίϊαν, 
ηλικίαν ίΰς·ϊ>Μ, τελεί» και παρΖίνίν 

890 καί πάντα μέσον τκ ς-ρατϋ πχρίϋ&ο και «το;. 

Ό 3' Άχιΐίύ; ώ; ίριμιν μετά τ5 ΓΤαλΐτμήβί<ΐ 
λευλ«ών τα; μι κ, το; πόλει; καταιπιάπτων , 

οικία (3φ)ΐ χρώμινο;, βαΧίι τ7> Παλβμηίϊου; 
είκοσι τρ-7? επίο^σε πάλει; συμμάχου; Τρωών* 

895 «ί ττόλείί 8' ίςιτερ 'Αχώίιίί είλε σον Πβλαμνίσε- 
ΧΛ«ϊ ρ>ιτ=ν νπάρχρνσαι τάς3' εχονοι το; χλ^σεί^- 
Αίαβοζ, Φαήα;, Κολοφων, ΚΧ^ίμίνβί χκί Σμύρυ, 900 Έν5-ον, Κ:λλο, Λψιητσσο;, Τένεδο; σώ Λαρίσσι·, 
&δβϊ), Χρύσα, χαί Πιίδασο;, Αίκον « κβί Πΐ»ί· 
ταύτας κατέσχίν ΆχιΚιό; πίλε·,- ηύν .Π«λ«μ<ίϊ«, 
τω σο*ρωτάτω Εϋ^οεϊ κ«ϊ ς·ρατιτμχατάτφ , 
ύιω Ναύπλιο:; τ» σο?δ, μητρ:; 3: τι); Κ.λυμ:'ν>κ- 

905 εκ τ-ίτων λΐφυρκ πολλά τοΓ; Έλλ>-ϊσ·ν ίίςφίβ-ζΐ, 

χαΐ αίχμ«λω:ου; οιίν αύτοΓ; τρεί; 19-/27; γρκηχα;- 
ίκ μεν η;; Λ. = σ 1 ί;υ , Φιβΐκ^Γίς κόρην ιι^ν Δυμνίδιτν, 
έχ τώϊ θη/3ών έτε'ραν 3έ, Θηβών Υποπλασιών, 
γιηικΐχβ Ή-τίωνο;, Κιλίκων βασιλε'ω;, 

910 χτείνα; τάι Ήηίβηα, Χαί τον ς-ρβιβν Κιλίκων, 
ΐν έξων-ίσαντο τινε; των -/υναι/ων ύς-ίρω;* . 
■χ Χριίσικ ΧίΒ«ΐ3β 3ί « Χρώσου ^ατερα, 

ταιίτιΐϊ γάρ ξν το όνομα τ>)ϊ χλιϊσ-ν ΆίΓυνόμΐ), 
915 μϊ! τοΜη-ρ μίν ίϊί το χοινον οι)ν τοϊί λοιποί; λοφιίροι; 
ώ; οι λοιπό; των σιρΐτίτ/ών παρΐ3;το και βτο;. ΙΚ 11,1 ΑΟΕΜ. 3] 

Ύ-ην Μρνηαιπν πορ Ά ^αα ί ίέ τήν πί\ιν τα Βρισιάς, 
Καΐ κίίνας χχί τον Μηνυτα βύζυψν ΒριτηΜος, 
λαβών τ-ην Ίππαδάμι-αν , αυτήν την Βρκτηί3α, 

9:!(Ι ,ϊ: : ί/ί::; χύτή; τώ '-.-,-α-.: . ν.:'-χ'::ζ-;:Α -μ Ιγμυι . 
ιταρίίσπίνδίΐ προς Έλληνα;, συν&ηΗο- παράβαινα, 
και χράιπει νάτιμ ϊνΐί&ζν αύτβ 1% κ^οιχί»,- 
χβ,βίί (5ίυλϋί τών τΓραίί/ών, χωρί; τών στρχτινμίταν, 
Ίαβάν 5ώριν ίξαίρ-την, 'άκιρ αύ-.ίς ίιιίϋα· 

925 τατα μβ3ών το στράτευμα, μΓ/άλϋ; έταρζχβ-η , 
χα.ί Ζέρυβος ίγε'ν·το χαι αχίψις πεο! τότοκ, 
ί-τί» τοίπω χα: πώί ίτω; χΰτίξβνη'β; 
■χύτ-ην ϊξίχρινεν αύτ'2 χαταψρσνών τών άρχων, 
Ιϊοξί π«<ΐί τ3 ΑοιίΐΒ μη α-ρατηγιϊν ίκίϊνιν. 

930 Ό Όΰνσαεύς άνήπτ- 3; μάλλον τβ; λίγ.υ; τΐίπ- 
τΖ> Πκλαμιίδ:! γάο ί'/^αί: χ>-ίο/νι τώ πανσόφα 
Τί7; βαβιλΕΰιην ελ:"/= 3ιφδν την (ϊ«σιλίί«ν, 
τμ ΓΙ»λϊΐίΐίδ:[ συν:(Γ/ώ τβϋς τταϊΐ χεχρημίνο;, 
αρίπα φανεϋααι ταγαραν αύχον τοΊι Παλαμι^ην , 

93.Ϊ τι)ν κόρην τ«ώτ)^ θ: βαλίτν =ι; το χοινον, ώ; τ' άλλα. 
Άλλα ιτίί πρώτον Μξαμ°ν κκί τα; μοργα; τας τάταν 
τών αιχμαΧάταν γυναικών, ων ίϊπον άνωτί'ρω- 
χαΐ τότε χαί τΐν Βάνατον ερώ τα Παλαμήαονς, 
υάΙ χάρης τψ άψχίρεαιν χαί μηνιν Άχιλε'ω;, 

940 Κϊί πα; ίτίρω; "Ομηρτς την μηνιν ταύνην γράφ-ι· 
χχι τότε, πιφελάταν:;; τρίβτνς πολλοί; αγνώστους, 
προ; την ■αΊ.ατύχ/ ΐι.τΐ'Λμνι Όμήρν λίωρίρον 
άμαξιτίν ( 3«ο!Ϊ;>::; 'ψ γπψ.μτν τοις παν 
χαι 3η τ-ην 9ίαν μϊίν3αν: τώνδί των Λίχμαλώπων. 

915 Ή Φίρβαντο; 5ν'/άτ-ηρ μέν ύπαρχε Ακμ'ηαη, 
παρ%ίνζς, ζιχοπϊχραννς, Χ«λ>) ηίν ήλιχίαν, 
λεμχη, γλαυχή, μβάταχοί, νπίσ-.μο;, ξαν^ριξ. 32 ΡΒΟΟΕΗΐνΜ 

ού» 5!;, <πρσγ}υΙ απρί παπα; χχι των μεγαλαφ^άΐμην. 
Ή Άστυνομϊΐ Χουαηϊς, Βν/άτιιρ ί τη Χρΰαοο, 

950 χρ&ων ίννεακαίίίΧβ, παρ5έ·Μς «σα τότε, 

κοντή, λεπτή τ: ϋ ■ ).;;«ή , ϊΐμϊίτριχο; ϋπήρ^εν , 
£ύ-Ίΐ7«Γτ;;. ΞΟίϊϊϊϊ.μι;, μηιρίσττβας χαΐ ειΐριν. 

Ή 8ί 7 £ ΊππβββμΕΓα 3υγά·ϊ)ρ ιη Βρίσει; 
εΪϊ-5γ χρόνων χα! ϊνο£ ίσο τ£ν ήϊικίΌν, 

95δ γυνή μέν ίξν τ£ Μήνυτ=; Λϊλΐγων /ΐοβιλεω;, 

μακρά, λευκή, καλλίμαοτο;, αΚό^ριξ, και μ=\άνΒρ:ξ, 
ίύυοίΐζ, ν&ύ.ιπάρψς, φΐλόγίας χαΐ εϋριν, 
■/ 1/}.:·-; μι ν ν, [-,'/Αο:<ρ·ι . άρρΰ; ϊυνδεδεμίυΐϊ , 
ην άπαιφν'Ι'χς ΆχιΙώς, ώς εψην όαωτίρω, 

960 έποίησε ίο στράτευμα μ^άλω; ταοαχθήναί, 

κοί η£ρυτ;Γ).3ΐ «α! αίτβϊ μη στρατν^ϋν Ελλήνων, 

χαϊ Παλαμών τ=ν ϊβφίν ώ; ϊι' «ύτον ψινεΖααι. 
Ό ΌβοοσΕϋ; γβίρ άν έχθρο! ααπνώι; ΠαλπμήϊεΓ 

«65 τω λίϊΕπι τΜτον αίτιον είναι κακών «πάντων, 

τη; βχζάζ'ί; ώ; ~.-Α: '3υαί·ι αμίτρ-ητεν κιν-ηηα;, 
Είτεισεν άνΰρα ιτίίΐίϊώ άποδαν^ν ά8ίκως- 
κα:ί γαρ έριζαν πρ£ς αιίτίν σ:$αϊ; μηχανζνργίαις, 
αχίΐοζ ν7Γηρχ(ν ώ; πρϊ; Φώ;, νόαις ώ; πρίς ϋγειαν, 

970 πρϊ; Ίνδικαν όαφράδιον χίπρν; δυση&στάτη. 

Ό Παλαμήδι]; γαρ αϋ:=; ή πάνννρος καρδία, 
πραιίς άν /«ι εύίμΛος και τκΜίνί: τοίς πα»;, 
πάντα; φιλών ώ; εαυτόν, τοϊ; πάτιν εκείτο, 
Κα! Ετιματί ϋυμζιν. κατά χΛΜ; τη; τρόπον; , 

975 ώ; ιϊτμνης, ώ; στρατ^ος, ώ; ιατρό;, ώ; μόνη;, 
ώ; μηχανα; δυνάμενο; πίΐεΐν Γτορϊητηρ ίου; , 
ώ; έ^υρών τά νρίμ,υ ■ α "- ί ■■ τ "-" Ψ'<ί?='^· τ» τα/ίλι'ζειν, 
τϊ παρατάνν-Μ τέν ιτοκτόν εν συμβολαΐ; πολέμου , Μ βιτλώί (ίΐϊϊΐυ ώί ώρέτης βιάρύάα ποντο/ων, 

980 Και γίρ το πριν εκΑίαϋαι τύς ΈΆηαηι ιίς Τ^ίαιι 
σημεία Μπιφαίνοντο, καί τέρατα οριχύίφ 
ύπξρνυέϊς μζν ας-ροπαι, βρνντα\ ιών βαριηπύχβιν, 
λείψιΐί $ΐ3νί\φζΐ(, ίμβροι βρο/βς αιμάτων, 
αΰ<α /ω(ΐί« κρακ* ιών ψι^βϊΛΐ την 3ε'«ν· 

985 τοΰ" 3ί ς»(Μτ& τβΰ σύμΓ,&τος μπάλας, ηονονμένα, 
ιφαιο; αύτα; ίρρύσατο τι$_ φάβα ΐΙα)αμ·^-ης, 
α άιφίί Έλλ»ϊνίί, ήηύν, ταατβι τ&ν Τρώω βΐάβη, 
κάπα -χαρ πρίς ανατολή φίνκ τα σημίιαί 
εΐτκ ναι Κβϊ,χκς. αλ>?3ϋ λί^-ίν, »£ν ΪΙάΙαμ-ηί-ην, 

990 ΠρώΤί» πρΐ; "Ελλιπή; «Οτό το5 ΙΙαίαμ^α; ίρ^ον, 
$&τψιν, άτ,απίίίίααιν αντεις »ς τι)ν Τρο&», 
χβί ϊυιρυμίχας άμετρα τα π&ψ της πατρίδος, 
ίφ&ρψε κι ϊράμ/κΗ»*- συν κύτεις τα π^λιζε*. 
*»' ΙΒίΡ^ββ™ έ^ω-Λο μεν Ι^ντΕί τοϊί οίκώίς· 

995 ταβΙίς^Κί V Άάμβί&ν* παραψνχϊν &ίγ& ■ ■■ 
Τ* λυ'Λκ τί χβί κϋ^ί/Β ί=5 ιίκ γύ^μίνα· 
τρίψάς -αΑρ μίΐιζ ϊνρι^αν ϊντίϊ ίν ξάφ χώ,ρβρ- 
33ίν ό ιιί§ί5 «νίξονε πίίντωϊ πρΐί Παλαμήδι!*, 
έ $5*ϊξ ί' άνίιάρασνζ ιον ΌβίΛβΙα ιώ;». 
1000 .Έηέ( ίί χ*(ί χοπίρξάπο Γηψ&ΐν τ«3 ίΗρίχίίροΒί, 

Ι^ΚΒί'δν Β Κ«'*ν«§ ϋίϊίμον ""ί "Ελλ)ί7« ονν^ψ-ν; 

«π» ελϋν ΐο ί-^ώτΈιφω;. πρήτον χ«τα ΜίΛίίί» 
βιινΐψί «όΐίμβν βοούν ίν π««(ΐω Καΐχω, 
ου ίκρ χ«ί φόνοβ πκμπίλο; Μϋ(κον τε >»ί Έλλιίνών- 
1005 πολλοί -νάρ ΪΜ*>ν 4»ΐ γϊννβϊοί ίρΜίΐλίέτ*, - 

*αΙ ών. «ώΐοΐί : θίρα^ρς νιΐ# τοϊ Π,λννίίχούί, 

ο3 χβί τρΜτή «ώολιχ^ γίγενίν μ Έλλ^ων, 
£Ϊ ρ} τοι» Τίλίψϊν ««τον Μιβαν τόν ^ιλία, 34 ΡΒ0ΟΜ1ΪΜ 

1010 τον 'Ηρβχλίοί τον ΰιόν και Ανγκ ηκ 'ΑλΙβκ, 
β Άχιλη!; (ίϊ τίν μηρον ίτρακκ ίοραχίσας· 
εί μη Νφζύς άπέκτεινί ιο}ν βύζνγον Τνιλέρβ, 
την χα&ουμίνφ Ίεράν «ρρίΛΗ μαχομίνφι· 
ή πς τοαοϋτον «αλλοϊβΐ; ΐνίχα τί,ν 'ΈΜνην, 

1015 ίσον ιχιίνη τας λοίίκτί γινάΐχβς ε'ξενίχα- 

ίί μ·η ΜΐρΕίΙς και Άχιλίύ 1 ; ήρ'ις^νααν άς εΤπον, 
οΰίεν ην τότε κώλυμα τους "ΕΧληνας φΟαρϊϊνατ 

Έλωροί χαί Άιπαΐος γαρ, οί πβϊδίς οί τβ "Ις-ρκ, 
καί Λΐμο; ό τα "Αριας Τηλίφρ αννεμάχονν 

1020 καί αί γυναίκα των Μυπών, επί δρστανηφορων 
άρμάταν ίρς-άμεναι, την μάχη* οννεχρ&τβν, 
αύν τή δενποίντι τϊ5 αιΐτών προ πιίντων προτρίχοΰ'σΐίι 
ην άπα/τψάζας ο Νιρεύς, χατίίυσε την μάχψ· ■ 
ίύΆύί γαρ Βρηνος χαί βσ/ι Μυσων τί χαί ΈΊΧναιαν, 
025 ας ίΐίον χάλΧίί άρρητον ίχ5εριο%ίν ό&ρόας, ' 
και λώουσι τον πόλεμον απετοάμενοι ΤηΚίψα, 
αύν τούτοι χλαι/ιταντε; ηαφ&ς την ονμφοράν ίκίνβ. 

'Ωϊ Ν, μπα τέν πίλίμον τούτον τον τοΰ Ίτίλίψα, 
μίλι; νοηίιΚΓντΕζ Μικγβ;, ώί εϊπον ανωτέρω, 

1030 κρο; τάς οτοινάς τα 1 ; εαυτών οί "ΕλλιτϊΕξ χατηί&ον, 
λιίχοι πο9ι'ν ερχόμενοι προ; τάς ο-χηνας 'Ελλϊίνων 
ίχ μεακ πάντων ίρηα^ον οτώρώϊΒ; τε χβί χτ>ίν>5. 

Ό Όΰνααιύς Ιρίζαν $έ τάχα τω Παλαμήδι:, 
χβί 3ίλων ορελο; ποιίϊν ώ; ό ίορο; έχΕίνο;, 

1035 λαβών τοξέτα; ηνΛβααύί ε'χώρει πρίς τά όρη, 
άς άν τοξεύων φΖχραε το γίνος τί τών : λϋ'χων· 
ό Παλαμΐί>ι; 8; αοψος ΐν άκαβιν ύπαρχων, 
χχΐ τήν τοιούτον προ; βύΐ8; λύκων άναιυχυντίοτ, 
οτίμϋον εΐναι Χοιμηαϊ; καλώ; ύπονοιίσαί, 

1010 τ 5 ^™ «^0*< *Ρ°ί τ = ν Ό3υ55ε'«· ιί μετά τίξοιν, 'Οΰίχχτεν, τψάτταν τ*ιίς λΰκβί'3ίλεΐίί 
ούχ άς τίν άπαντα καιρόν έν ορεοτν οί λιίχοι; 
εΐ3εϊ οώτοΰς άμαίσχϋντα τρεχονταί ει'ϊ άιιδρώτΓΒΓ 
τί ματαίάζεις, άν3ρΒ7ΐε, μετο! τών τοξοτών σβ; 

1045 νόημα μίγχ λχμοών άρτι γινϊώαι μέλλει" 
- άν ««αλίίψικ ΐοιψψΒν τόξα χαί τοιίί τ^ξότα;, 
άν παρεάαιι; χβί' αΰητν νΰν τών κριών τχμ βράαπι, 
και τρωγετν «ρξΐϊ λάχανα, «ε»3ιίί ίμ5 τοϊί λόγου, 
ρλ£ί5οτίμίβ(ς χρί)^ 3έ *«ί πλεκί ίν 3βλώκη7, 

1050 φαϊ»τ>7 φρβνιμώτεροί καί λύκου; αναιρεθεί, 

τΐν λοίμοαλν τίκ μέλλουσαν άρτι γενέ<ώαι νόσον. 

Οοτας ιίπ&ντος το2 άνίροί, πόντε; επο/ουν ούτω;· 
καί πανταχον μίτά μικρόν τϋ; νόσβ γενομένη;, 
«νβσον πάν το ς-ράΐίΐιμ» 3(£(3« ιών ΈλλίρίΜν, 

1055 καί ω; 3εόν οι ΤΗμπανπ; εΐχον τον Παλαμά- 

Ό Ό3ι*τβΈΐ); 3ε τον 5υμΙν αάξρν καί τιϊν κακίαν, 
άεί τον 3άνατον αυτί παντοίο»; «μελέτα, 
χαΐ 3η και κατεσκεύΛοΐν αιϊτόν αναιρεμένοι. 

'Ωί γαρ μετά τον ϊτόλεμον τον πρώτον Μμβ-ίας 

1060 νύν Άχώεϊ τι ίάτιρο» έκόρ3ιι τά τών Τρώων, 
ό Παλαμά; ό σοφοί, ό ς-ρατφας & μέγας, 
καί ηόλει; έξεπο'ρδιρεν είκοιΐ! τρεΐ;, ώ; εΐπον 
ϊκώμο; 8ε γέγονβ πολιΐ; βία τον Άχιλεα, 

1065 β ϊολερο; ώ; έφευρώ όν περ καίροϋ επό9εί, 

τοιίς βααΑίίς ίχίνηοίν ίίς φναν Παλβμΐϊουε, 
3ανάτον «ντον άξιον τον άν^ρωπον δεικνύων 
σι)ν Άχιλεϊ' γαρ έλεγε 5*>ρ5ν τήν βαα&ιίαν. 

'Ος 8'εΐπον τότε πρό; αΰτον οι' βαβΛίίς Ελλήνων, 

1070 και πω; ευκο'λω; γένοιτο ρονίϋβΐΗ Παλαμά, 
τον Αχιλλέα συνεργον- και φίλον κεκτημένον, % ΙΊΙΟΟΕΜίνΜ 

τ*ΰς άμψ^ίρβς Αϊαντβϊ, τον Μς-ζρα ιον ρζγαι, 
τον 'Α&ιτνβίίΛ' ςφαηηϋ -ούν ταύτας Μ»εο3ία, 
τβϊξ αηοπί πο3οιίμίνον 'Ελλιίνων ςγχτηίάταις, 
1075 οΕτβς ί δόλιος άνΐρ ώ; προς αυτβί ιφιίκετ 

Εγώ φροντίοα μνχιζβοας, βΐς πιρ αϋπέν «φαηίρω. 

Και 3)} «νά ψβτιίοΐο'Γε; Μώρωπίν έχ των Τρώον, 
τδ 2αριηι3β¥( Λ^μ«ΐ* κομίζοντα πρας Τροίπν, 
■Κ.ά3ουαι τρο-ψοι Τρβϊχά -{ράμρΜα. προς χβρτίον, 
1080 ώί «χ ΤΙμάμ* ηροϊ αντάν τάχβ τίν Παλαμίβιιν- 
χ«( 3ιϊ τόν ί&μβπα* οώτοκ «Β/σφαξ» ίύθίωϊ-, ' 
όμίβανκί έλει33^«ν «ν γρώ-ί χαοκλΗψβτ 
τα χρήματα. ί' «φΐίλβντβ χαί χώίρτίίν τον τροφ/νκτ 
χαί τον μέν χάρπιν ίτρΐ; τ»ά ίβΰλον τη ΠαλαμιίίΗς, 
1085 ίν τω ς-ριαϊ) φυλάττοντα σκηνα; ταί ΠβλπμΐίΒε, 
ίχίίν» 3ιατρί(3οντος ΐτι πιρί τ^ν Μοβσϊ, 
3:ίώ<«τ( χαί χρίμ&τκ βραχύτοχα (πτοντί!· 
«μ 3ιίσεΐ5 τοΰτίν ίί; αώτιίν χλίνι^ τοΰ Πολβί^ίκ;, 
«Μα σοι 3ώρ« ίώσομ» πλείονα των Αώηήνν 
1090 τά V οΜα κ<&« γβίμΜΧ λαμβάνε ίκΐνα. 

Καί δοΟλοί μεν ό Βόλιο; οίτος τβ Παλαμέϊβς 
ϋττο *&ι χλίϊΐτιι ί3ιτο τοϋ 3όλβ τί χαρτίον, 
«ϋτο( 3ε συντομώατα πέμπβσι «ροί ηίν Λέσ^ον 
χατα μέν το ^Ενΐμενον καί το 3οχ&> τοϊ; πάβ™, 
1095 έπί ποηίίΗί ρηχναώ* χαλονντΕϊ Παλαμί^, 
χατά δι τήν άί^Εί» χωρίζαντις των $>&», 
όπως άν άβζί&ιπον οκνειίσωτη ίχ£Ϊνιν 
οίτως εγάριαεο οώτβν έξ Άχήάί; ΐί«. 

Οϊτο; έλ3ων προ; ς-ράιι»ιΆ χαί «ρό; ηίν ^ροικιίαν, 
1100 τάξ;ι χαί χοαμι-^ιτι λέγει τοΤ; βααάάπν. 

Τ Ω ς-ρα-ι^ί ^3«σίλ='ϊ? 1 -ί μιιχανά; ^ιτεΊτε; 
?χ;τε ζώσα; ρι/.οΛα;, τους Λιόντα; τοι>ϊ δώ, 

\ ■π αίΛίΜΗ. 37 

αϊ πψ ποφεΐν έαίςηικβι ττόλκξ τάν «λβμί&Ο' 
ει Κ γί χ(*ί«χ- ίχίΐϊ και μιτχίΜών αψύχων, 

1105 οϊ η:ρ «ι χεΐρει «ί ίμαί δημίίΐνρ'ρΰοι «'χνβις, 
ϊϊβίμηι Ιχιτε ίΚΛΐιί: ώϊ ιφ« τφι γηι* τή* Τροία* 

Τοα&τκ μεν β πώοφοί ,εϊτϊΟΓ όνήρ ώτεϊνοί- 
τοϋ $βάιβ χβΐ -Γβΐϊ ρή« 3ε τέ· £ργ*νον τΑ-μίγι- 
λίγβ» έΜ λί^β σκίνων :ϊ; ΰβμ'.; •■■ΖΓ,άπιι, . 

1110 και τίΐϊ ς-ρχτεύματϊς αύτϊν π,ίιίίτην «ττεκά^ι. 

'Ω; κλίνι^ ΐτ^/ίν "«< τ ^ πλατό* ώ χ-ώοτην, 

λί3οιί ώ; χΰνα τ=ν σί^ΐν ίίν^λίν Παία,χήδϊΐν, 
Ζακυ'νϊίβι λι3*£ΐϊ7ίί μίτίΐ και. Μυκηναία, 
Τΐϋτο μΐ'νβν τΐ ΐι'/^ν τκ-ιηϊιχ&ΐ') ',Ίτ-,ίντχ· ... ν . 

1115 χαίρε άλφίΐκ κλεϋ-.), ημ^^ΑΜ -/«Ρ ί* 8 - 

«π»; ΐλληνων ό ς-ρατίς 'ίδκ/.ρνε -ψιψίας^ 

τ=ΰ βΜλίρΐ ΐ0 ο,τ/ήν 7ΐ7ΐίύμ»05 ίχεγάλως- 

βό παμχάριι 3«Π7εηι γαρ, όΰλ'εύΜ ,Χαίίη:τμντ9ψ ., 

1120 Χφ&« -κι*- τίλ^ανΓ* 3«Κ£Γν τ=ν Παλαμά, 
γϊϊίώβι νίκυν ά&οαπον, χαί βρώμα, των Βιφίων.. 

Αία; 3'ί «//η; ίψ.·χ5'Μ -,τ,ι τ-Γΐ.~,ζΆ·> ϊα\·)Ί(*< 
λίίντιν.ίΐ κΐ! β-.ν/ν.^ ς-ινζίχ; ίν. καρδίας, . / 
χωρ:ϊ ττρ:; ΐ;0ί λί^ί,ίντκ: ;νι-).ιί 'ί'.-,Γ,'Αητ,ς, 

1125 κ κ: τ;^^.: μ ξ ν ίτΜαρπίϊϊν ϊπβνια; οι«<!8ίί(?ος ( 

καί ϊ=νί[«δο; τ?ί/ντΐ'>. ~ό ζρίαίΜίεν ίκξίι»,. 
ίτίππι ίτρος '/ιϊ;" :ί; »ν ν:κ«ν πφάχβάν έχίϊνβΐι* 

1130 ιτ^ΜΜ*ίίΓ«8 χζί γν* « *ϋν ββΜών. ίβχρίί», 38 ΡΛ^ΟΕΜΙΪίΙ 

ίς Παλαμά; ην ικτήρ, μζχρά μ« ϊράφεηι. 

1135 Ό δ'Άχίλίΐίί ώ; εμ«3ε τίν ψόνσν Παλαμ^κί, 
3ι« τ^ι Ίπτιοίά(ΐΕ!«ν ΒρυΙω; ίν/κτερα, 
το« Παλκμη'διτν ί»«ν αύτβ; ίτίριίκώώ; εδρηνεί, 
ιέν χόρην 3έ τβϊί Έλλυην απέπεμψε» αίθ&ΐϊ 
χαί έρρώει'ί ('ποώατϋ συμπΛίμεϊν εκίνου, 

1140 χ«! λοιμηοί 3ε 1 γ6>£ν ίίί τίν ς-ρατέν *ΕΛλί««τ- 
β Παλαμήδης 7<*Ρ ο"Κ ην φΑί-ρ* 3ψακίας- ■ 
' Αλλοι μετο) «ν 3άν«ον ψ*τί τοΰ ΠβλΛμιίδ*; 
«ς τ& χκνον οι "Ελληνες ΐΐφ» ΧαΙ τΐν κίρην, 
Άχώίωί άκυντοϊ, οι> 3ελουοί« γκίμΐί, 

1115 χαί τούτον εΐναι Γραπτ/ον άχέποπίΚ» Ελλήνων, 
ο3ίν όργίζιτο σ«»9(>ώς τοΐς Έλληπν ο ηρω?. 

'Οϊ £[ί«3βν όί ΤρώΕϊ ίέ τΐν μηνιν ΆχΛίας 
χαΐ λομιχήιί ϊβμαζουσαν τούς Έλλη«*ϊ άμε'τρως, 
3φ^«ηιτΕΐ άνέωξβν τάε ηώλοί το> 5 τή; Τροί*;. 

1150 χαί ίτολεμεΤν ώιήρξοντο τοΐί "Ελλη* γενναία 

Ό 3'Όριρβς, ίΐπιέκκβϊ ΰπάρχοιν λογχρράφος, 
τ« μέχρι ™ίτβ« σιίμπαντα κωαίψας παρατρίχα, : 
χαί ΠαΚαμνίν» βιΐϊαμώ: Εΐρα"Η ποηίση, 
Γνα τον Άχιλέα μέν έπίορκον μί ίε/ξί, 

1155 τί κράτΐί-ον κφίλκκ.ν αϋτ5 ιών εγκωμίων 

οία -γν&χα. πώαΧην τούς ίρνους π«βα/3αντο:, 
ναΙ Λίίντβί δε Γοιίί βρ»«5, μ^ν τον Όϊι»σΐ« ν 
ϊπωί μ>} δ£ΐ'ξ»ί μι»«ρ<=νί «ν3ρώπ8ί «νατί(«, 
άνδρα τίΐοΰτον «(ίναντβί, ϊβ&βν χβϊς τρ6πΜς· 

1160 33εν ούίε την πΐρ3η*ν τ*: ■ Τ,»ί«ί όριγιϊιβι, 
σιγϊ ίί, μέχρι τ«ί <ή*ϊ**Εχ»ρ«5 ρ«ί*8*«Τ 
την τη? Τροίβϊ Μ ικφ&ρβμε «ββΐρϊ, 

πρό 7 ο!ρ αύηϊϊ ό Άχιλεύς γ*«Μ*>8»ί ίίράτΐ· ΙΝ αΐΛΓ)£Η. 39 

1165 ηροζ μεν το τε'λο; ειασε τίν πόρ3>ισα> της Ίροίβΐ 
έκ της άρχής δε μέχρι νΰν τον χρόνβ τοΰ δεκάτυ, 
τα πάντα παρετρόχασε δίπιόϊ ών ϊαγογραψος. 

"Αρχεται 3' ΐχ της μφ/ιίος &ινότητος μώόδω, 
γράφων αύτην άςβοΆεται, καί γράφει γεγονέναι 
1170 βία γνν«7χας, και ούτος Χέγαν αύπίν γενεΊώοι, 
τίν Χρνσΐΐΐδα τί ο^ιβ λέγων καί Βρασίδα, 
τας ας περ εϊπον καί οντάς γηικίχας ανωτέρω· 1 
πϊ& παρεκκλίνει τον ε'ιρμαν προς τοΰτο το συμψίρον 
λεγον γαρ ταυτ«ί ίκ θ>)/3ών εϊν«ι δορυαλώτΗς, 
1175 και βιΌντο; καί την όργίν γενέσθαι Άχίλίας, ■ 
άς περ χα! τι«ϊ ίς-ορκος συγγράψει περί ιονίων, 
οώχ ώ? περ εϊπομεν ιίμϊϊί ηί τών ανγ/ραψαμίναν 
λέγει χαί οίτος η}ν όργ>ιν δια 1 ττν Βρισηίδα, 
μάλλον τιϊ Χρΐί3);ΐ@ί δε προαάπτα την αίτιον. 
1180 Ανέρωτων τ>τν μ&κ» γαρ, τι)ν γνώσιν τΐν οικείαν, 
ίιΊ5ν αίτίαν '/ίγνίν -ή μζριις Άχιλΐως,-· . '.\ 
χαί βυμ9ορά£ ίπίγαγε τοϊί "Ελλίϊσι μυοία;, 
παράγει ταίτιτν λίγουσαν «ί ·άποχρ[νομέν»ιν, 
ώί .εΗ.'θ*ι(3»ν έκράτηα&ν τάχα γυναίκα;, 3ΰοίν 
1185 τήν Χρυαυΐδα τέ αιίτΐν καί γε τίν Βρισηίδα- λ · 
χαί Βρασίδα δωρεάν τω Άχιλεΐ παρέσχον, 
την Χρνσΐϊΐδ» δί ούτην έλα/5εν Αγαμέμνων, 
παΐδβ ΧριίιΤΗ τυγχανκιαν, ΧρνσΜ τοΰ Ιψΐοις. 
"Ος-ις περ Ίίρίσης ιερειί; Άπίλλιονο; ύπαρχων, 
1190 λα/3ών το ς4ψος τον 3ε5, ^άφνενον ύπψγμίνον, 

καί το χρυσδν το μαντικον σκιϊπΐρον μετά καί βωρων, 
{13ε» Ιξωνυσόμενο; αύτίι τ^ν 3υγατερα- 

Τοϋ ΆγομΙμνανο; δ'αντον διώξοντο^ όργι'λο^, 
■ηνξατο τα 'Απόλλωνι ο Χριίοηί καϋ' 'Ελλΐνων 
119.5 ό δε 1 λοιμον βαρύτατον Έλλνχιιν έπιπε'μπίί- 40 τιϊ Ιβιμί») 3ε τί ςφαί παντίς 3νρφ3κρ*μίνβ, 
»5 Αγαμέμνονος αάτα ο 'λχΰαϋς ϋιίτο, 
τ«ν Χρυο^ΐδα τω πβτρί Χρύοΐ) ταμ/ρΐϊήναι τέτι, 
ώς μι; αΰαρίί τβ ςτράτωμα νίσω τί; (θαρυτάτ)». 

1301» Ό ί' Αγαμέμνων ίρ/ιβΒίΙς, τΑν Χρϋο^ί3β πίμπα 
μετά ςνρχναν χχί τιμής προς τον αάτνΐ παίΐρβ- 
αύτές 9έ τΐν Ίχ&νβιαν ηίμ$ας χαί Εάρυβ&την, 
την 'λχάίας ίλχβζ γυναιχα Μρκηιί3χ· 
03» ό- ιαρως 'Λχώειίς τοΐς Έλλιρη· ώργία$$, 

1205 χαί παντελώς άπίπχααε της μάχη; καί πώέμβ' 
οι Τρωίς ϊί 3β^ρ^ΓΚ<νΐί5 βυΐβξβν τά; ιαΩαβ' : 
τϊ' δ: λ«π« ίυνάίΐΗΠϊ ΌμήρΗ κκγ τών άλλων. I 

Κ«ί τοίϊ 'Ομηρκ μϊν ές-ίν ί πρώ») ραψωδίοι 
τνϊν ηεριέχβυίτα ταυτυν τοίί Δχιλέαΐ» :ΐγ ■'· 

1210 ΈγΙ 8" αύκ. ίϊ3α τον αχατών των ίων Ι^μ«μάΐαιν ( 
εί η συντόμως παντελω; /3οιίλί[ με ταΐτα γράφειν, 
εί τε προς πλήβς μερηφϊ χεφαλαιωίεςτέρως 
τδ άλφα τ * βό* Λ σο[ ^ Των λοιπών γραμμάτων, 
τα; ΰηο^ίσκς γρ^^εοι με ιάς άναγχ^ίρβϊ^ϊ : 

1215 το τίί'χβί χΐς, Γ.οφά «νος χβί τίνος ε'ρνεύ^υ, 
χαί μφηας άλλι^ρην «Αίγα τών χούμων, 
ταχέως δηλω^τω μοι, διατορ» γαρ πάνν. : 
'ΤΠΟβΕΪΙΙ ΤΒΐ *Λ*Α ΌΜΗΡΟΥ -ΡΛΤΙιΛίΑΕ ίνα πρ& ώμΉιον ικ&ηί ίχκκ&άβά, 
τάδε 3υλ?ϊ >«τ« λίητϊν, όπερ. η^Οι ψράαα- 
Ό "Ομχρας ί πάναβγος τη» γιώιν η}ν «ίΜίίακ, 
5 ιό; Κύύύιίιηρ, ώ; Βιάν, »£ μβναν παρασίτ/αν, 
άικρατα το αίτιον ψ/ης της Άχήίίίί, . 
όφ'ίδ ηρί; Αγαμέμνονα 5ιήχ3ρζ\χ3εν Ερίσβ;- 
ή οε ^σίν, ώ; πρϊς αΰτάν, οΐ&ίν τι παν βιβλία), 
οϋτ*ις {««23οι «{μ φχιρι τη λό^β πυιουμίυΐ)- 

10 Ό τί; Λυκ; και τβ Λώς ΐλιοϊ παις ΆπόΜβηι 
ίχ3ρας κ(ί τ« μ&ΊΪΰς αίτιος ίψγόνίΐ· 
Ό Χ^'σ^ «μ γαρ (>^ϊ Άηίλλιιν^ *λ/», 
ΰϊβΗν <Μψος, Κβί «ϊ-ηίΜψβΜ Χ«ι μά/ος-, 

« τβ5 £λίβ σύμπαντα ηοών χαί σιίν ΐΧίι»' 

15 οντάς το ς·ίψος τυ3 3£ τ« δάρμινον κρκίχωκ, 

και σκξπτρίν ταύτα τα χρααί·), χαί περιφια 3ε 5ίψχ, 

ο7ίν, ίνα σύφ/ς-£ρον τσ πάν σαι ϋιαρ3ρώο, 

ί Χρύαης, ον χίρ είπβμίν μάγον κμ' άς-ρολόγο», 

20 έί-ολκιμίν<ί μαγκί*, χαί μαντική, £Ϊ<τί;λ3ε 
χ^σί Κατέχων ς-ψαου Απόλλων; >)λίΜ, 
τακίμι* βίβίί5·<«ίν ΖάΙΙοντα χλάδον- ία^νικ, 
ίν περιτρέχων ήλιος τον χύχλον τον. τα χρόν» 
Βίέλλββίαι 3έ5ορ*Βΐ ώί, μι) χΐβίακ τά ριίλλα- 

25 χαί σιίν «λ^ο χατΕίχι δε χαί χα χρνο$ν το οταριταον, 
τψίαν ράβαν μκκιχην, χρυοη γαρ. οάχ νηψχεν, 
αλλά ξΛίν» χαί κυρτή, χρηαιμος 9ί μαντείας. 42 ΙβανίΜίΝΤΎΜ ΕΤ λΙΙιΕαοηίΑΒ 

Κ«ϋ: τϊί ϊ?ϊ 7«(3 χίοντε; τε'ϊρβν έχ τις ίς-ίας, 
τη ρή336> ταιίη; τίχνηώ; £7Ρ*Ρ™ τ«ϊ μαντείας, 

80 βλέποντες πρίς τον ΐλυν «κ λέγοντες το μίλλον 
ταίπρ» ηρι ρ«^9ο« Πλιιίταοχοί λίπ»ν όνομά&ί, 
Χίτσικας ϊε' Κοκχειανος Κόσιτιο; Δίων λίγα. 

Οΰτας ό Χρύατυ μαντηώ; ές-ολητμενοϊ η)3ε : 
σύν δο^οις ώΐΗ&ίμΆΐας ιώτα την Ζνγαίρα: 

35 ώς 9' Άγφίρααη μετ' οργής έξιίλα&Εϊ ΙκΤνον, 
ιΐίς«το το) Απόλλων; ό Χρύσης χα9' Ελλήνων, 
ιήουν ε'^ώ-ατο σρίοον τον ήλων γενειώ»· 
ό 8ε' σψιδρίς γίνομάνος μίτα πολλές τσύς όμβρβς, 
ε/'ς ς-ράτενμα :πά.νπ\ηΒές πιίχνωμα Φοτ«·>μάτ6>ν, 

40 άτμίίί δίΜίίβίΐ; άνί^ών χαι κόρφων >κιί πτωμάτων, 
μάνας, δνΦψαπάυχς σύμπιηπα τον βέρα, 
ώς σκνεργώντο; χαι' «Λβ η${ μαγιχαϊί ταϊς τίχναις, 
λοιμοί; Ίκίηκρ ϊεινιϊ;, ψείρας «νϊρώιβί, κτίνιι, 
Κ«ί πρώτον μέν άπψ&πο τά χτΐνη ίιαρδείρετν, 

15 ας ■χεχυφάίΛ κρος την γην, ης ο Χβιμές ίχτρεχεί, 
και ας εύζνφραντότψα κότα πΛιί άνδρώτων' 
μετά μηφόν 9' οπήρξοηο χτείνειν και τ=ιί; άμ3ρώ?π>5. 

Έννε'α μίν έιφάχηικ το νόσημα ήμίραις, 
και ταν νεκρών άπανταχίί συνιιχοντο σωρεϊατ 

50 δίχάτιι ίέ 1 αυνίδριαν ό Άχιλευς ποι^αο;, 
ι;ρώτ« τί το' αίτιον τίς νόθ"8 τί; λοιμούς. 

Ό Κάλχας β'ΐ τ5 θες-ορο; υιός χαί Πολυλάς, 
οΤία: μεν, εΐπεν, Άχιλλώ, της νίσβ την «ϊτίβν, 
τον βααίλία φρίπω 3ε\ τοιίτβ 7^Ρ £ βϊτίβ· 

55 τοϋ ϊέ 1 ϋαρρνναντοτ «ιίτόν, άρχεται λέγειν οΰτω. 
Το λοιμαόν ένίιχν^ι νίσημα ς-ρατίπε'δω, 
άνϊ'ών άτι'μως «λαο-ε τον Χρνσην ' Αγαμέμνων, 
Β0ι3ρΜβν μάγον καί δεηιον «ς ιό μεγάλα (9λεπετν, α. ι. κι*»». 43 

έϊϋάντα πρός είάνηαιν παιδο; της Χρυβηϊδες- 

60 οντος γαρ ακοω; λιιπίί&ίίς εν μογιχοϊς τοΐ; τΐχνβίς, 
ίϋρών χαΐ τήν ΙιφλίγίΗΐν ήλΐβ σιηϋρ^ΰσβν, 
έτιίγβγί το νότ»ιμα και πόθοι; οΰχ έίΕΪται 
πριν αν άηχαμ/ααμ» «ιΐ™ τιίν Ζνγατίρα, 
μετά και βωρον και τιμ^ς αύτίν 'ΐξάίΐνντις· 

65 χαί τότε τρίψίΐ τον λαμαν εν 'επψίαίς 'ετεραις. 

Ούτω τον τότε ΚαΧχαντο; άπαντος την αιτίαν, 
α Άγαμίμναν μετ' οργής ° β*0&&ί άνίς-η· 
και κίμκαν ηνρ έξ όρ3αλ,ι«ΰΐ/ χαχολογεΐ τίν μάνην- 
ο δ' ΆχίλεΟς νπφμαχ&ι τον μάντεας άνίς-η, 

70 χαϊ προς τον Αγαμέμνονα φηαί τον βααΰάατ 
πέμψον τη'ν κόρην, βααΜι, την Χρύαα Βνγατίρα 
ΰπερ παντός σου τοΰ ς-ρατοΰ και τούτου σωτηρίας- 
ημείς 5' άν περ πορϊήΌωμεν την Τραίχην την ηοληι, 
δίπλα, τριπλά σοι, τετραπλό: δωσομβν ΰπερ ταιίτικ· 

75 ο' δέ φιρί κβί προς «ιίτον ούτω τίν βααάέα- 
εγώ μεν έτοιμος ειμί τι)ν Χρικη^ΐδα πίμπειν, 
τιίν Βρίοιιίδβ δε την σ^ν αιχμάλωτοι) λαμβάνω. 

Τούτων άχάαας Άχιλευς των λΐ-ρ" &νμά&Ιι 
δίπλα δί λογιζόμενο; ιίπίίρχε τη χβρδία, 

80 ί ξίφος έλχιιιαμειιος χτεϊναι τον βοηΟίία, 

ή χαταπανσαι τη\ ίργ^ν, άς περ Μηρ εχεφραν 
■ (V τούτοι; οντος τοα άνίρος τόις Χογισμοϊς, άς ίψην, 
ίηονν οργής χαί Ιογισμα μέσον χαϊεςτιχότος, 
χαί της 'οργης ώ; προ; σψαγά; τον ηραα χινΒοτκ, 

85 τον λογιομβ 9; ΖίΧοντος καύην 5νμ5 τό ζε'βν, 
παρά της Ήρας 'Α.3ψα εξ ούρανδ επέμ5ώη, 
έχ τηί 'ίνχης ή ψρόνηνις, έχ χεραλήί, έ!3ο5β«, 
η τις ϊς-ί ϊραίροειδιϊ; είί ούρανά το σχήμα, 
ίπίισι τοΰκν παασαι μεν το \Ίψς χα&λχίειν, 44 ΛΛΟΥΜίΝΤΥΜ ΪΤ ΑΙ.1ΕΟΟΚ1ΑΕ 90 Χόγιις Χο&όροίς Μ ποίΧοϊς πϊϊικα τόν βαβ&ία, 
χαί τέλος έξωμίνακο μη ανμμαγβν έκ/νω, 
μηδέ βοη&ιιχν τα/α τοις "Ελληνι παρίχζιν 
ίχ τον ϊτέρα μέρα; 3ε πάλιν τοϋ ββσύ.ίιος 
ορ/ιζομίνα χαλδιώς «οίί μηνιΐτπος «γα». 

95 Ό Νί'ς-«φ » Γ«ί Χλήκ3*ί ιίώ; χαί- τί? Ν«λί«ί, 

τρηίραν &ι κιι βάαύΞνς ΠΛί«ν ιΑιη«Λβγοίι- 
ώς προς έαμβαηϊζ 'ίσπιυδ* ανναγτ/έϊν τούς 3ίο , 
τον βιαχλία παρονων ίκετίχοΐ; ιν Λίγϋς 
100 χατιάακΐν τω Άχιλί" κοπΐίο&ίΐ ϊ^ιίιι^ίίχ, ; 

τον δ' Άχιλία ϊϊϋ3£τών ποώπί τ«ί «ύ5αί!ί«& 

λέγων προς τοϊτεν- ό χρβτβώ (Χ τοδ Δο; τ» (πκπτρον, 

105 ούκ ίςι σ» ομότιμος., & Άχάάϊ, ον* ϊςτ» Μ 

ά ραμαϋος ϊφος 8ί, χαί παΐ; Ζιας. Μτάρχν&' 
τουτές-» Εχβις ήκηρ» τ^μ πρακταΐρ/ -εχ μΊίχχις^ 
άΙΧαδτος χρίίκτων σει πΛλ, ι»λλ& τ*4 ^κώώ'. 
Οίκ» «5 Νές-ορος- αϋάί αρν&ς- ΐφί; βνμβάαας, 

110 Ασύμβατοι ίίίμαναν ένρόντις- 3' άΐ 1 «λΧίλίιν,: 
ίλ9εν οώτάν ίχΐϊίίίρβιι» ίίίββ' ;ν 

Ό Άψιμίμναν μεν εύ5ύς πέμτίεί τφ Χρνογΰΰα; 
προ; Τον ΐΓΛΗ'οϋ τίν αώιί; <η)ν ϊω,ίοις »ϊί Άιχίοας, 
τοΰ '0ίι«Γβίβ3 β«ν νβί- κίμίζίνΓίϊ έκίνυν, 

115 αύ^-ϋί τό* ΊαΧΖνβα» χχί ΐ,νραβάτην πέμφας λ 
ταΰ 'Αχΰ&κ ίϊαβί δωρον την Βρκηιΐδα. 

Ό 3' Άχίλϊύϊ υπίραντλί; κνάμαος εχ λΰπικ» 
ίΰΜβϊ ιτάντων χβγ»$Μς τών φίλων των οίκίων, 
Ελϊώ παρά τήν ^άλααααν έκ&Ηιτο δαχρύαχι, ■ 

120 βλέπων ώί τ(μ 5 » πιλογο;, καί μΐϊτρϊ ιφουλίτβ», ρ. ι. 45 
τ$ τώ Νΐ/>ί»ί θίτίδί ϋιβίϊ Κικ5ί(ί3(. 

Μ5γ£/), ιπεί μί ίτβΜί βντα: τϊη βρχχμχρ&ιηιν, 
ί Ζίϋς άρεί^αν μβ( τίμιϊν ίίτπρχε 3ια τπδτΒ' 
νν·ι 3ϊ χαί βραχυχρόνιος ηύ άτιμης ύπκρχ&τ 

125 ό 'Λγ/χμίμιχΛν γχρ ούτος ϊλβ^ί ν>)ν τιρί» μ», 
την χίρην τ^ν αίχμάλωτον, ΐν £Ϊχον, Βρβτ»)ί3α. 

Οίτ«5 αύτη ΒΛχρύανχας, άνίΰρχμεν £ θίτις 
έχ ττ,ς 3αλ«ΐΓ5«; τον βιώβ χαώβτπρβί ομίχλη 
χεφί τι όμζϊ.ίαζαα, ψώΐα ττ,ν αίτίαν· 

130 α ίί τα αύμπαντκ λεπτας εκείνη ίαηίίτβα, 
μέχρι ήίϊ αγαρίαεας της -χάρος Βραηίίΰος, 
και ίχί-ίΐίί! άνεΊ3£ν ας αύρανίν πρίς Δία, 
χαΐ ίχΗϊΜΜβ βοιάο» τείς Τρώίσι γ;νία5ι([, 
«ι);Έλλ)ΐν*; «υ^χλίΐββ 3* 1 χαί τρέχον ηρός ηί πλβϊβ, 

135 $οϊ£ΐ«μίνοι^ ύκ' αΰτών των Τρώων εκ γϊϊ μάχρι 
ίί ποτί Δ« ίσωίί μέλλοντα βκτμιβϊϊναι 
ίχ Πίίίΐβώνί;, 'Α3ΐ)ν55, χαί σών «ύταΐ; ίξ "Ηρας. 

Ή θίτι,- 8' ειλε προ; (ώον πάλιν τον Άχιλεκ- 
ό Ζηίς πε^ι' Αι3ίοπ«Ε νΰν πέτοι; 3εξ!ί3ται, 

140 μετά 5'Ϋιμίρας $ώ8εχα ζλεναετχι Όλιίμπρ- 

)κτ/ώ 3ΐ τΐτε προς ούτον ιϊ; Όλυμηβν κνελδω, 
χαί πιφαχλιίαΕσιν αΰτβν 3™<Γ μοι χα-απείσω- 
τίΐαΕτα μ<ν ύπεαχετο τα ΆχύΜ -ή θίτις. 

Κχί Δίϊς ει; "Ολυμπά ελθόντο; 3ώ3«ίΓΓ>), 

145 και «ιίν αύχψ χαϊ τΰν 3εών άνΐλϊε χαί ή Θε'κ;, 
χαι' τί βϋ,οΑ μεν νίώατο γ;ν«των των έκιίνβ, 
τρ 3£ξιίί γηίίίοιι 3ί τοδ χαί άν3ίρεώίί5, 
παραχ&ονυκ τον ϋώι τίμΐσαι 'λχίλία- 
οϋτ35 3'ίσίγχ μ% λαλαν τ^ θΐτιβι μηδίλας, 

150 ώ; 8' ϊ^νοο^λϊϊτο, ς-εναημον εξέπεμψα εκ βάΆονς, 
εκείνην ηροτρεφάμαος πάλιν άποδυμίοαι , 46 ΆηβνίΙΕΝΤΤΜ ΕΤ ΙΕ,ΗβΟΗΙΛΙ Κ«ί ί μίν θί'τΐί προς αιίτ>}ν -ηρ 5άΙαθααν κβα^Βκ, 
ί Ζεϋς ίέ πρίς τον ίδιον οίκον εΪ£Γΐΐϊ3ε τέτε- 

155 πάντις 3' άνεςτησαν 3εοΊ εκ τόν κο&ιίρυμάταν 
ή 3"Ηρ« ί' όργιλώτερον προς Δίβ 3ί£τέ3ι;, 
ότι ϊυνϊιελε'γετο θίτιίι τη Γϊ^ρίβις- 
τούτοα 31 το ϊμβρίμιμτ μεγάλος κτοηΜοα, 
μ«9ϊΜ πιρίφοβος άμετρης Χυπαμίνη, 

160 χαΐ πότης 4οκς4νφα 3εοΙ οί οϋρβνίίβι. 

Ό παππψ/άτης ί'Ήρβς-βς ποψν/αρ&ι τήν "Ηραν, 
δηλοκ&β ποηίριον ε3ίϊ« σνραράαας, 
χβί προ; αύτιίν β κίπενΖεν 'ικ τον Διος ίλάίει' 
Ειπώ πω; ερ^'ίψίν βύτον (ξ βύρανδ ει; Αήμνοιι, 

155 καί ηω; αιΗόν οί Σίνπί; άνϋαβον ιααοντα. 
Οιϊτω; Ή^αίς-β λέρντο; ίγίλααεν ή "Ηρα, 
χαί τον τοτϊρβ Βέχεται χειρό; ίξ Ήψχιςΐίας, 
β 3ε κ«ί πααι τοίς 3εοϊ; έκίρυατ κατ'αξίβν 
οί χαί πολύν ίιίηειρα» ίι'Ή^ς-ον τον γέλων. 

170 Οιϊτω παν>ϊμΕρίω; μεν ϋαίνννντο τω τότε, 
τέρποντας τον 'Απόλλωνο; έχείνονς τη χώάρα, 
χαί των μοαααν τρατ/αδασαν ^ωναΐ; έν γλκχίΛΐίπΒϊ. 

Έοπέρβ ί' Εχα^ί αύτών ίλ9ε προ; τΐν οίχι'αν, 
ήν ηερ Εκά;-^ "Ηφοιι^ις ΐποίτρζ» έντεχνω; 1 

175 Ζηϊ; 3' ό πκων τάς άς-ρβπο; ζλ3εν αύτίϊ τη χοίπΐ' 
«βα πεσών ά^" 1 **" μικρόν μετά της "Ηρας. 

Ταϋτα μεν εΐπον μιώικω; ώ; «ϊντβϊ τω κείμενο», 
το ίβλυδις ν5ν μαν3ανε και τ^ν άλλτηαρί/χν. 
Ό Άχιλίΐΐ;, ώϊ ίίπον πριν, ύιο; 5ν τιϋ Πιιλε'ω;, 

180 κ«ί Θέτι3=;, της Άνγοχρος Χείρωνος φύεσίτν 
ίς Χείρον ό φίΚίσοφος πάππος το» Άχίλί'ωϊ 
εκ λεχανφαντϊία; τε καί Φίε'ψεω; άς-ίρων, I» I. Η.1ΛΒ18. 47 

τά μέλλοντα ινμφίϊεοΰαί τω Άχιλεϊ «ρΜίητ 
χαί θε'τι; μίν ή Χείρωνα; μήτηρ τοϋ Άχιλίω;, 
185 χαί θΐτιβ 3ε' η ^άλαίσβ τοΰ Άχύία; μιίτυρ, 
δι« το «γριον αυτέ χαί 3κμτχον χαλιϊται, 
χαΙ ότι το γίϊΙ3λΐ5ν ίχων «ν ιίδροχόω, 
ίν ταϊς ποτριίγρίΐ; μαχαι; τΐ χαί τοϋς ίιαποντίοι;, 
χαί τόϊς χιιμανσ; ίί χαιρεϊς μεγαλω; αυνηργίίτο- 
190 και οτί έχ τοό ιΐίβτο; χοί λεχανομαντΕΐπ;, 

ώ; εχ ί*υτρ^ς εμάιθανε τά μέλλοντα γεΑσ5βι, 
χαί 5π μετά θάνατον «ντβ τοίϊ Άχάίω;, 
νεχρδ τοΟ ·π>ίτΒ σώματος εΐβΐτι προχίίμε'νιι, 
ί τ«ρ«ξοκτα χΰμα φρτχτόν χαί μίγι, 

195 ίξίϊλ3ε μίχρί το3 ναψα ίκρί Σιγίίοι» τόπον, 

ώς παν το ς-ράτευμα ριτείν χαταχλυομόν 8οχ5ντα;' 
ή 3έ Ιϊριΐϊωϊε; γοερόιι περ έχμυχωμενίί, 
πάλη» εις χβίχην τΐν «άτϊς ίΰ3/ω; ι!ικς-ράρ(. 
όιιερ χαί ^ρίνκι θεκοοί φοτσί χαί Νυρυίίων, 
200 χαί ότί χατά "Ομίίρϊν πρώτον ς-οιχεϊον £3ωρ, 
ίχ τοιίτβ ίέ χαί τα λοιπά γενέθλια ς-οιχμα. 

Κατα 1 τοοοότονί λί'τετβ! ή ϊάλαασβ τοιίί τρόπβ; 
μότ^ρ είναι τοΰ ίρωβΐ έχείνκ Άχΰίω;. 

'Ωί οίν έξ Άγβμΐμνονο; τψ χ&ρην άψιιρίΆη, 
205 Ινίαχρι;; προ; γενέΜιον ιϊδωρ θαλάσσης βλέπων, 

ούτος έλάλεί πρό; αυτόν Π=ϋ μοί τά της μαντεία;, 
ό ικρ ό Χειρών ελετ^ ■ πάππο; μοί γενέσΰαι 
έχ τίί παρ'ΰϊωρ μαντίχΐ; κ«ί λεχανομαντεία;; 
ι3η χαί βρχχνχρίνιο; χαί άτιμο; ιίπάρχβτ 
210 ό Ά^μέμνων γαρ λοβών ε"χει τ^ιι Βρ^ίβατ 

ηώ τοϋ Διό; μοί ί τιμι), 3 τοι τϊ; ίίμαρμίνιΐϊ; 

Τ«; όμιχλώδομ; θέτιϊο; τά; άνεΧίώει; μά3ε" 
περίλυπη κ» ενδαχρϋ; χαδήμενο; ό ίρω;, 48 4ΒθνΜΕΝΤ¥Ιβ ΕΤ ΛΙΧΕΟΟΗΙΑΕ 

και ταύτα Ιίηιζάμιννς ικρί αντί φρονίμ&ς 
215 ααιιάνμίααιν άρχ ΆοΙάοανα δμιχλβίη, 

κρί ορών τβύς τρίποδας, •πρΰΜ-ρνααν χβμ&να, 
5 βμάλιης ίς-1 γιψίΐ «ραχηχωτίίϊυί, 
χαΐ μγτψ τούτβ ο χΐψαν- Ιυσηάίχ) ΐκίνφ· 
ή ηάρ ημίρα κ(^αα χαί μχίρνιά χαί μγηιρ, 
220 τοις $υς·ιχονσι μψρνιά, ιοί; ί'-(ύη»χά»ι μ-^τ^· 
ίίώι ουν Το χατήςπιμβ τοϋτο ίο ομίχλες 
ηροί Ιαυτον τά ^(Μπηττα λίγων τβ ικπρα%μΙ\α 
ι'ις ταντα *Α κΛάς-ημχ χαμί/αοι ίμΐγ^, 
βίχιται τίιι βύ(Μίνι=ν άίρβ μετ^ν», 
225 οπω; ΧΑΗ«3 η' ΈΜυνε! πάσ/όνης ι* Ιώι> ϊράιν, 
ί!ς πιφβχλίβα; ίίΰβΜΐ τ&ΰ ιΧίΐιΜί 

οτε τοΰταν ϊξίβίκκ τον ΙιαβίΛΛιΰίνίβ», 
&ιφ ΟΆιηορ-φαμει οι χρίβιι τ$ τβ μ^α, 
230 ίτ; μπα δώ&ρκσιν άίρας ίχ τ#5 χβ«ί, - = 
ίκήητροπίβ ϊ^γονί χ»ί βύγχιιαίί ρίγάλΐί· 
Ήραϊ, τσυ χβτκξ-ΐμϋτ^, »ί «κ*», τοΟ παρά&β^ 

χβί 'Α^υκβί, τ«ΰ ζ^οϋ όάρος χαι ηροαγιίν 
235 ίφ',ϋν π;ο ίχικίιίϊΕυκ ιϊ χ&αρίν άίρο;, 

τα $ιαραν Χαί ίι/υδρον χαί χαηιυκΰζΤΐύμέιΐΐν, 
ο Ζο); «Μΐίϊ ο μΐί3ικο;, ίιϊϊναί χβί κρνβί)νατ 
ύ μ>} τον Έχατί7χπ/κιιι ίλίβν ί* δαλααοη;, 
τον ιις ιτοΧλβ; νχάρχρντα λιιβιτίλξ τάί ηράξιΐϊ, 
240 ανΛβϊΐ αύν ύγράτυτι ψαφιχι 9«λ«ββ-ία, 

τά μΐν νγρά χά5χίρνντα τί} ζίβϋ ν$ πνρφίρφ, 
νγρίτητι αυμμίτρα 3ε χφνώίτ» το φλσ]&$ϊ? 
βπφ ιμεϊ γούκ ίφυμΒ» νκάρχίΜ 'Αφροδίνην, 
χό μήλον αχοϋνοΛ ΐικώλον, ίον χόαμβν τον (ίμ&ν- 215 .5ν βίβν ίχπίκϊψ» Βράρ* ΛΟ/μ,-' : ■.' 
Λιί' πάρα τι; κί-ίΐ;,- τϊμμν/ζν -}·Μχ3ίντα. 
Έπιί 3ε Σαπιμβρί* μΐν 5ιι όχηιιώώΜΐη) 1 

Χ! <τ« δ£ τΐν 'Οχι»/3ρ<*ν ϊρώλι ϊίγονϊνΗί 
250 το ό^ριον χατάτίημα, χαί ψξις τ» άίρις, τκκι τψ θετιν, το 'ϋγρΜ κπάς-ιμα, ίαλκοιη, 
ί Ζβΐς νϋν προς την Α^ντιτον 3«ϊτ« ^ιτ/όλυν ϊχ»- 

έτ< γαρ ην εα/άβασις τον Ν'ίϊ.κ Αί^ΐΛπίΜί 1 
ΐχ τέλοι/; ΊουλίΒ 7*ρ οι'ΐλβ Ιφτίμβρία 
γίνεται ή άνάβζαι.ζ., τγ ύ"Ον.-Ά[-.ν.α 1-ττμ·., 
χαί γ-αται χατάς-ημά γβμίριαν ένθαδε. 

260 Μίτ» δώδεκα έλ^οΐτΐκ ένδαδε 

ί Ζει/ς- βίοι ττερ βΟ ηο3;7ί βέρα των ενι/γρων, 
όν π£ρ ^ θέτι; το ύγρον δυ'ναται ιίαΓαττει&Είν 
όχτωχχβαιάτης γβρ μηνι; τ;ΰ Σικημβρία 
ήμεροι δώδεκα ίίσίν ει; ίϊρ&ίτΊΐΜ 'Οχτββρήτ 

265 γβϋν μετά ταί δώδϊχζ, £γουν τη Όχταβρίζ, 
χειμέριο» χατάςνμα <τνν<βη γφνίναι, 
ο πψ προς ΌΧνμπον Αιος έλαιαν όνομάζα, 
χαι του ε«ρΜν ίων 3ίων, ί/οΐΛ· λοιιτϊν ς-οιγεί-ύν. 
ο5 γιρ άϊϊρ Ό 'έννγρος χ«ί χοτηυνραταμ&α], 

270 £Κ£Ϊ χαί ύδωρ τ; Χ«ί πΰρ ές-ί' και "/ί; τι μίρϊς. 
Αίίν ίόντα '/ίγ.υ '">=' 'Όμηκς τα ς-^ιχύα, 
τον κέσμον του™ ϊαΐα-.'.νι ψά-Λτια δηματίζων 
ΤΟίίτειί κατας-ίμιτί; τϊι Τίτε ψναμένν, 
ο πψ 4ιϊ; ίφι; Όϊ.ωιζίΒϊ ;'λ;υσ» ίνομίζίΐ, 

:>7.Ί -χ ,ΐϊ/^τι;; γτ·.^; κΟτίν κνί/35 Η3ί ΐ Θε'τβ. 50 ΑΕβΤΗ 


ΪΝΤΥΜ ΪΤ ΑΙΙΕΒΟηΐΛΕ 


νίψζ πκγύ κ«ί 


Ενυδρο», μεμες-ωμίνον όμβραν, 


χα) τό μέν λίαν 


πάχις-ον καί το ,Θϊρι) τοΰ 
: Θίτιίοί χβρβ κατονομάζω. 


των νοτωτάταν'γ 


«τετο μέρων των τα άίρβ$, 


α ηψ αχπίζ χα! 


γόνατα Δτό; κατονομάζει- 
Ις-ΐρον. χείρ ί ί^ιωτάτ», 


ΤΟ 8'«5 ^ΤΤίμΐρ 

των ανωτέρων 
α ίτφ «ανόρ* : 

285 Αναξαγόρα; 3'ίχ τί; -νί}; λτ/έτω τοια; όν/ίμβζ, 
Όμηροι προ&ίδάξαντος προ τοΟ 'Κναξατ}6ρα 
προ ·/£ τετρακοσίων τ2 των γρ&νωι) χαί πΐαάναν, 
το ύλιχϊν μεν αίτιον γίνεσαι τβν «νευμάτων 
εκ γα τ; και τοΰ υδατο;- ώ; πψ 'ΑήξήίβΜρ 
290 τό ύλικόν χαί πρακτιχον πάλιν, τ=ΐ; άνω τοποίί,' 
ο5; νΰν 3ι3άσκε( ουνετώ;, μνΆονς Βοιών συγγράφει». 

Τοίβτκ ν£5»«; πανταχ5 τω τότε σιιναχδϊντος, 
Φίνίβη πάντα ζ&ρ-ραν τνγ/άνζιν τον άίρα, 
αλυτον ί πιρ καί Διός βιγην κατονομάζει. 
295 Ό ς-εναγμ;ς 8ε τον Δ:όί, ^' κίνησίί όφριίων, 
^ Θέτιδος κατε'λίυσίί ώς προς 5αλάασης τάπας, 
"Ηρκ; το ρλόν;ίχΐ]αα, ί κερασί; Ήφαίς-Η, 
μί'ν^ι τη τίλβς ε'χοϋσι ταίάνδ' αΆνρρίχν. 
Ό ς-ινανμος ό τδ Δι»;, άνεμο 3ι;λοϊ πνεύμα, 
300 χινΐριχν τοιίτΗ τά; =^5;, ΐγουν νε^ών τό τάχο;, 
Ή Θε'τίδ;; κοτε'λευσ!;, ίμβραν ϊψοϊ -/ενέσ^αι, 
ό; τι; χαί ίοτκατάνεμαις ές-ί τι; βιαίας. 

Ίί τ« Λίί5 8ε ϊλευοι; προς οίκον τον βηυϊο», 
το πάλιν ίΐναι χα3' αιίτόν ω; Λ«ίιιν τον άίρα, 
305 εί; όμ^οον έχίείττύνοντα το πάχο; τό τ5 νέφος. 
Ή τ£ν 3ων άνάς-ασίί έχ των χα&ίρυμάτων, ϋί9ίΙίζε{) ίίοο^Ιε 51 τ, τ5ν ς-ιιχπαν σύγχααις χαϊ τάραξς ϊιπάρχει, 
■η ίκ τ^- !Υ?.';-μ-,ί ;:>ς νεράν ϊγ/τναμίν/τ 
α πιο βψο&ρέτφ)» αΒιΐρ ό Ήρα οΜνεκλίνκ. 

310 ο περ χαί έ'χ3οα '/.ίγτ'/.'. -.ΐ,; ΊΙκ·; ποί; τον Δία· 
αιΐπΐ κη9ηί/»ι '/«Ρ «σι το χάδυγριν «εροί- 

Το τττΐ&ϊί 3ε κώίσαταν πιρίφιβνν έχείνυν, 
το, ττβλιν τον «ερα 3ί νε^ϋν αυμπί-ηαα&τμαι. 

Ό ς-ινοημί; δε το» δεών, χπίπο; Ρρ^υτή; υπάρχει· 

315 εί γαρ χαί Λία λε'γΒσίν αίτιον /ίοϊνηιμάΐΜΐ, 
άλλ'εί μι) νιψχ; χά3υγρβν, Εχον ξιρόν άερα, 
τα (3άρεί μίν συμπέσει: προ; άλλο ηκλιν νίρος, 
τω 3; ξψα βρΆ-Υ,ς-ιΐνι. -Αν. ϊιι βραΐΐύ Φίς-αί-η- 
ίτίλ'ούδί σέλα; άς-ρ«τί; το σύνολον ρχνεήί, 

320 :ΐ μι} το λίΓτ-Λ.τίν £κ'ίον;«: τί σνντρίψει. 

Ό πΟΓντεργάΊϊΚ ί'Ήφίκξ-ο;, πΰρ -ο 3φμον «ήκ;, 
μετανοιών άπφξατο το νερ;; εωίδΰαίνείν, 
ο ;:ερ «ς Ήρα; λίγβϊτι χρατΐρ- παριηαρία- 
ΐΐ παντελι;; δε χά^αρί!; ί χατϊ^ιχρβτωμέ' νιι , 

325 γέλω; 3εών και τρίν.ϊζχ, χοατ^ χαί πανδαισία- 
χαί μΒΟΊχι) 'Λπίίίιινί;, μβσδν τι τραγωδία, 

η τι; τητε μίν, ίμΐίίΒί τ: χαί ~ν;ύματα σχμαινει, 
ποτε' δ' εμπαλίν γίνεται σι?με"ί;ϊ τί; Ε&Γβς. 

330 Βλίικ ΐώ; καίζαν 'Ορφις <πβ3£ια, περίπλεκα· 
ϋί\ω» ναι περί ρψοι; των ■/ι-,λ-λΖι) ψΐα ΊΡ'*Υ' α · 
ίξ δν το ττΰρ έΐίΰρϊ)τα( τοϊ^ πρότίρον άνζράπας. 
έν Λιίμνω, χόσμι., ίυμ»«νπς οδ μένββιν οί ϊχλοι, 
οΰί περ χαλεΐ χαί Σίντιας- τού; εύοετά; τάς πρώτκϊ' 

335 £.ϋρόντε; πάσαν τεχν., ν γαρ έχ τά πυρό; άαϊνβί, 
πάντα τόν |9£οϊ έβλαψαν χαί πόντοι; τβ; άν5ρώη<;' 
πρό γαρ τεχνών, ου πόλεμ:;., κ 3ο1=;, ά ίεσπίτνι; 52 ΑΙΟΥΜΟΤ»* Β ΑΙΗΟΜΜΙ 

άλλ' ξΙοΟίρας ΚΠΜτα εζων £ν ομόνοια· 

"Αλλοι βΐ Σι'ντια; φοπί καλείσαι ΐίϋς ΛυμνίΗί, 
340 ώ; πρωτ-κ; π,ιίς ΐον πίλ-μον εύροντα^ ίπλβργΐας· 
τίω; (Ώ^ε τΐν "Ομφ» πάς ηα(ζαν χαί ηαλ%«· 

π£>; 5ν τβ πϋρ ανώτερε 1 ;, κάτω προ; γί» 1 ίιφε;ι, 
ο?ρ;ι το -ίρ, τον ΊΙ';ιις-5ν λέοντα τ.ρΐ: τ>ϊν Ήραν 
315 ιγιΟη , μΐχκ τω Λιϊ, δύναται γ«ρ μεγβλα- 
κάμ; -/«Ρ βο^Ρ**» αο < ονΊ/'.ρρ,ηαι μίτίρ, 
Ιιι -ύι τη κόιμκ αν/λαδη κρατίς-γ ίαηάρφτα, 
κΰιηρος ων, έτ$απ* προί Λίμν=ν, ν/οιηι Χ00(Β», 
άπο πρ»Ϊ05 των καιρών μίχρι δοαμώϊ ίλιβ, 
350 έξ οϊ το πνρ έφήρφζι και τ/χνβι τοΐ; «ιβρώΜί- 
Το κροΰμ» νον τί; μ«3!ν<ΐ; Άπίλλωνί,- μο< μά3ε, 
και 1 τρήρϊίβ» των μβϊαν μίχρ< τδ τελβί πάτα. 

Ό μεν Άηόλίων, ίλίίί' άς->?Ρ ί*ί πλανήτων - 
ρώσοι 3' άς-ϊ'ρες βϊ λοιποί των ουμηλίιιηίτων τέτ»- 
355 επτά ϊ ίϊαίν οί αόμχανζι;, δν περ αί κλιτοί «2τα£. 
Κρίνος πάντων ίαΐώορΤ ° Ζ-ός δε 3»ί}ρώτ 
"Α/ηκ τρίτος- β ίλκε τεταοτο; μέσι; ίτβντων 
^ 'Αφρίϊίτυ, και Έρμί;, ιίς-ε'ρα 3*15 Βίλ^ΛΓ - 
οντζι γοιίν δι'κιιν μ;υ3ΐκίς άρίς-ης επταχορίΒ, 
360 ϊκας-ο,- οψαίραί; τβϊς «ντων κινόμενο! κρ;τδσι 
μέλίϊ τί λτΥΐφώτβΜν ίρίςυί αρμονίας 
και μάλλον άκκίλλονκΐ 1 ν.χτάρχζντος ήλίβ- 
τβίτο γοΰν /ϊιιίλετα! Ειπείν β "Ορυρβς έν3όίε, 
έ'ιι μετά την ελενα» τ»ν νίφβ; ?ν (ΰ4/«, 
365 ώάρμητος, άρκίσβοα μέχρι δυιμων ίλίκ- 

μετα' τι}ν νύκτα 3' εκας-ον ηρεμεί τάν ς-οιχείων. 
ον περ «ίΐοϊί έποί»3εν τ? πίϊρ τά; κατοικία;. 

Ό κηιτιργΛηκ βϊ"Η?<βς-ος ποίντα ποιων καί τρερων 53 το πϊρ γαρ κατά *Ελλ«ν«ί ίν χοαμαγνιία 
370 έχός-ω κ«£5ϋ·ώ«σ: ταυ; τάπα; κϋτ' άξίαν 
τα νδωο Ιιύεχτνναν ·μο, ιταίνρΐ» άί'ρπ' 
τούτον λείιτϋναϊ πλέον 8ε, ίποί-ηαεν αϊθίρα, 
χ«! τον; κς·ίρχ:, ιι.η' -Ά~ίν ~^^ύίίιι; τ^ν βύνίβν- 
οΖτοι Ιίάιταζ βρεμησαν εν τίποις τιϊ; οίχίίοί;, 
!)75 ιοί Ζηί; ούτος νμμηβηι ίέ&ας συν αϊ3ίρι. 'ΤαΟβΒΙΙΙ ΤΗΪ Β. ■ΟΜΗΡΟΥ ■ΡΑΤΙ11ΙΑΪ 

Του Ρίτα ί7 ι3π='3;ιτι? το» νοΰν Ιχει ϊβίονί»· 
οί άλλ« πάντες μάι 3ΐο(', τα νύμπαντα ςνιχεϊα, 
£χά3=υ3ον, ήσιίχαζοϊ, ^ο-μι ϊ,ρζμηχίτα- 
ο Ζίΐϊς, 8'άϊίρ, %;ντι£: τιμίσαι Άχώί*· 
5 « ιίπνοί ίξ άίροί γαρ όγρίτβτβϊ ύπβρχκ· 
ίξ ίϊπνκ δϊ οί βνκρίΐ ■/ίν.ν.αι τζϊς άϊ3ρώίτοι$' 
ί ίνορος Β&β 5. <φφι τον ΆχΛ&τ 

Τ£) Άτ/αμίμνονι χαί γ}ρ ονοφ έφάνγ τίτι- 
δίόχντί: τόν Κίς-ΜΗ -ί »λίν-ίϊ παρας-ο-ντα, 

άκίυ«ν λόγ^ν εμί". τά "0 Διβς αγκύλα- 
τά ύψ-α\ά·Μ ίε-^ σ " Γ * μέλλοντα ουμί^ναι- 
κώόπλιιον τβε Έλληνας πκνς-ραηίίϊ τη; πάντα: 

1δ ν2ν γαρ καιροί πφννα (κ ΐΐν Τρωϊχίν τ^ν πόίι το3 Διός ο ίίΐ-ΐίΐ'ΐτκι τοϊ: Τρώτίϊ ή /ϊΪΑ/ΐΐ' 
«ιίς-ί, τ;ΐ; Τίϋοίν ίξ ειμαρμένη Ϊς-Μ, 54 ΑΗί;νΜΕΝΤΪΜ ΪΤ ΛΕ,Ι,ΕβΟβΙΑΕ 

20 Τοΰχα το οναρ κπασι ιοί; τι; ανμλντα λίγα, 
κ«ϊ βαάί*ΜΒ το ς-ράτινμα προς πόλεμον όπλιζαν- 
5ίλων 3ε γ*2κπ τ™ ς-ρϊΤΒ χαλί; ηΐν κρο3υμιαν, 
πρόλίφι π«™ άρχοναι, τοις πρώτοις βονληγίροις· 
ί'/ά πίφίζην τάν ς-ραζΐν, ϋπογοιρύν χελ;ιίσω, 

25 ίμ=7; 3ε' >.=/;ι; 0Μϊΐτ;?; , τοχιτονζ μη πααζατί. 

Ό Νίς-ϋρ α·-»·Λ·ΑτΊ^ 3; ι;ϊ; ( 5ααΊλ:'ω; Ιί-ρις, 
ίεΟτε, φιιιν, όϊΟίααμί'ί το ς-ράτ-νμχ Έ)1ήιιαν 
χαί πρώτος άρμηςίν ΙλΒιϊν Εις τον ς-ρατον εκείνο;, 
και μίτ' οώτον οι βχιιλίΊς χαί της σνρύχτα πάντες, 

:}{\ γ/Α μετ' οντά;, χμ το χον/ον ίομν. τώ> -ϋ-τ-.^.ν-ϋν, 
ά; βοτρνδον κι μϋ.'.οσχι '/^,ϊ,σ' προς τα άϊΐ3>ΐ' 
πληοίον τι; Βαλασο-ιι; & αννήψντο τά κλ/βν), 35 Καί Αγαμέμνων βατιλίν; ΰτ,μ-ηρρίν άνές-ν], 
ίξ βοιπλίαν ταϊ; χεροί αχηπτρον κύτ& χατίχων, 
ί: ών κυιό; εχ-χ-ίίΤ3 παντω; την ριζοιιχι'αν 
έν του'τω ς-η;,·ζί;ι^',; Λ.·,ί; τιαντίι; τάδε. 

τ 2'Ελλυϊ£ί ΐμί3εοι, ΒεράπονΓες τκίε'μΗ, 

40 έπι ματαία ϋλ3ομ=ν ϊντκβα ε'ιμαρμένψ 

κλιίας «"ί 3;-«,τ/ώ; τ.χοα: των Ί>ώ»ν κλΐβας, 
εννέα ματοαάζομεν εν χρόνοι; πολ-μονντις , 
προ; τ«; πατρίδα; ίϊλειίιωμεν, η!ν Τροίαν Β πορΛιμίν. 
Οιϊιω; (ίπίμτί.; ώ',α^; τ; ίϊ>ί.5θί άϊτοπλεΕίν, 

15 ει μΐ χατεΊτχεν Ό9ιι;γ3:ε!; ρρονΐσίΐ τϊι πϊιιζία 

τον; άγ»ϋς χαι ς-ρπνρύς ίν πραοτάτοις λόγια, 
τον; 8' άφχνϊΐ: ϊΐ μ.ί~'.'1'. πίί-'υτικωτΕρΗς, 
και πίλοι α-πανί-μψ ~ήν βονλ-ην έχείνας. 

'ΰς &' ό θψτίτης νβριζί μόνον τον βασιλιά, 

50 0; ην ψ)ξίξ και πιιραβλώρ , χολός, χιρτός, ψε3νο'3ριξ, Ι» II. Η.Ι4Β13. 55 

τω οντ,πτρα «ληξας χαί άωτον ως τε Άαιψύίη τούτον, 
ΐβύί 3' άλλ^ϊ άπαντα; 7*^) δφν/ιρζϊ τοιάδί. 

*Ω Αγαμέμνων βααιλιν, το ς-ράτίυμχ Έλυναν, 
πα<ΓΕν όϊΰρώοι; /ίίΐίίεται σον κράτίί Χ£τα»τχΐίν»ι- 

55 οϋ γαρ ϊιλωδβαι ϊιλουσιν «ϋτών τα; υποσχέσεις, 
ά; χαρτιρύν τιϊν πόρϊϊησιν έν3«3ε τ^ν τί; Τροίας, 
«λλ' ώ; κφ βρε'αηι κίαίίϋϋιν έλ5εϊν ει; τβ; ΐίχία;· 
μιίνατβ χρόνεν, ββώροϊ, βραχντοχεν ίνΒάβε, 
ία; την Τροίαν λάβαμ^ν ττ,ν πόλιν τοΰ Πριβ^ι*· 

60 μ» ό χβιροί ίιίς-ΐϊΧί τοι> χρίνβ τοΟ 8εχ«τΒ, 
ότί τ«ιίτ>ι; ή τιόβηαις γενάτα! τΐ; Τροίας, 
ώ; περ ό (ΐκ'ντί; ελεγεν τίμϊν εν τϊΐ Αώλί' & , 
εκ ιών ς-ρβυ3ών χαί δράχοντος πάντα χαλίϋ; νάκα;. 
Ούτως είιών ο Ό3υ&0'ει)ς, τοις ττασπι ίπρνίΖΐ], 

65 χαι' (λξτ' αυτόν δημιτιορίίν άηηρ\αχο χαι Νες-ωρ. 
Παισΐ ρφίαΐΐς ϊΆ·/.-λ·κ), Λ; τ.ΐ/.ψας αύ μίλα· 
^λονεηκίμεν μάτην Ί ϊο «τί ψηα'κις λί^Γ ^ 
■τ/Χ ' ^.-/ίμίΐί'ιίΜ ;νΐ',"·:λ:ν. ,.:■;„■;. νΰν ώς πρώην 
ς-ραηίγει χαί π'ψίτασαι ώ ς-ράτωμζ. χρο; μάγο;, 

70 ε"να χ«ί 3ώ ρ3είρ:σ&ϊ! των μη Βελόντων έ> 
ΐμεϊς των Τρώων Χάβαμεν γιναιχχ; «ιχμ#λ'ντ8ς- 
άλλα /3ΗΪεΰ8, βασιλιΰ, χαι πεώκ τ=ϊ; ψρινίμ'Λς, 
χώρισαν πάντα τον ς-ρατον προς -/ίνιάς χαί ΊΟνη, 
ας αν τα γίνε; βοφγ τα γένει τα οίχείω- 

75 το 3' ε'δνος πάλιν ί^νίΐ δε' χαί τάκ '/νάση πάντας 
τις ηγεμόνων άρις-ος, τις των τί; χα'τω τιίχης- 
χαί τότε γνώ») «χρί/Μ*, πω; β πφϊιι την Τροίαν 
ε! τί 3!09εν, ί, χαχων όντων τών ΰπώ χείρα- 
Ό βααιλινς έίηίνησε τοΰ γέροντος τίϋς λόγκς, 

80 και τί; όργίς έμϊηιώ)] 3ε τή; πρϊς τον Άχιλέα, 
ώ; γενομένΐ]; άπμπα;, χαχης ε| ειμαρμένης- κκί τον ς-ρβτΐν !κ;/=;.υ=ν ί-ϊ.ι'ζ=!τ!ϊί« ροτ/οντας- 
(βίτίί & 9ιίββί /3;ΰν ΔγΕ, τί? ιϊμαιμίν^ τίί/«, 

85 τον Νί'ί-Μ« 'Μ-'- ν-;) Ί'Ί-.-ι.ινιν. Κ -,£■:«■ 
;'ίΓ« τ; 1 .»; 3υ'ί ιΥίϋντίίί μ:τ» Δΐί/Λ^βίυς, 
κ«ί Όα^βία ι^τΊώ»;- Μϊνέίαοι 3ί μίνος 

Βυσία; αμα ναΐ ίνχων τίτ< 3έ γύψινων, 
!ΗΙ 'ΉρΊζ:-.. ί\-'"0',; ΐίνϊ.ϋ-ϊ:. ϋν/ΐΐίϊν τ^ν ·ι.άχγ^- 
οί ς-ρατηγοί 8; τον 5"ρατΑί τκρΐτ«σββ>ι κοσμία;, 
αϋϊ νιαντρίΐ ' Αθήνας, χιί τν; Αί/ίΰί τκυ'τι;;, 
Γ«Γί πελνπΐίχας μτιχαναϊς ούτΐ,ς, ταϊς ΰτ.-ρτίμοκ, 
■/Ιυχάτίρο; ο' ϊ ιτί/ιμ;- τίΐίτίΐί Ε?:ίν)ϊ τ ° τ£ · 

[ίν ώ? η 


Ό; άγΙΧίη 


των 


Γβνκβ Μρί Κκϊ 
γμ; ΈΧί^νων ί 
Ό Άγημ^νων 


9' ίν αν 


ν κεφαλήν κϊ! ι 

■ ίμο'ίβί, 

105 τ^ν ζώνι^ν Ϊ! τω"ΑοΥί, το ς-ίβε; Π;^82ν:, 
Κίλίμκίί και τίμ θυμίν έχων όίτί'τίίν 56ϊ> τοσοίτιν ϊμτζ-Λς-'.π; ν.·Α των λϋ,Ίων ^η^χ-· 

τοιϊτίϊ μζν ΙπβΙναί τίτί τίν βασιλιά 

■η ειμαρμένη φχίνκΆαι η-ίνακ» ύκρτίρΒντα. Είτα πάλιν ο "Ομηρο; κκί προς τα; μέαας λίγ.ι, 
-υ;/ -ρ'~>-,':ι τ.-λ;-·λ; -τ;/ ο:^-.ά -ϊ;ι τών ΐΑο&ημάτω»· 

115 είπατε, μοϋσα!, πρί; /.ιαΐ; ~ίν:ί<; ~ίώ; -η-μμίνας, 
το ττλΐ^ο; θί.'μπ«ν έ'/ώ, κκί πάντες γβ; ν^ά/ζ/βΐ 
ού& άν πιρ ϋηα ς-όμοτα χ«ί 8Ε*α γλααβα; ύχρν, 
άρρηκτον ΰ'ίϊχον τι;ι> ρωνι^ν χαί σώηράν χαρδίαν, 
ΐΐΐί; σύμπαντα; «ν Ισχυσα ΐΓροιίντβί Κβταλΐξαι, 

120 ;ί μιί ιΐΞί -^ι^ν^ιτ: ττιπ-τζ; ϋμ;ί:, βίβλων. 

Ούτω; ί'ντα2«ϊ α^μτ^,ν. ·.',·; βήχα ραψιιβιαιί' 
και (ΐίτ' «ϋτ)?ν Χβτίίβχιτβ! ίί'/ϋν --<;> !>;ι^:ί'ί<ν, 

τοΰί ιί^ϊμίνας λί^ων σοι, και τίύτοιν ϊαί/«!>χ;:(ϊ, 
125 ναι κατ' ί'παυ'^ΐ)σΐϊ, αιίιώϊ μορράί τι «αϊ τ« γίνίΐ' 
μετά η}ν ΒβΗΛίάν 3; χατάρ/εται τον γάμμα, 
ούτοι τιοιήσα; την άρχην όφξάμενος ένΒί'νδί. ■ΤΙΙΟβΕΙΙΙ ΤΗϊ Γ, * ΟΜΗΡΟ Γ 'ΡΑΤΟΑΙΑΙ 

Έββ' 3ί πφίΜίξβντβ μπά τ2ν φγ^ναν, 

3ήαρ γράΐΜΗ ψαχ/ευσαν εις Αίγυπτον έκ Θοάιαίϊ, 
ου τού; ΠαγμώίΒϊ κΐίίϊΒσί, τρώ'/ινααι τοιίιων ς-άχυ;- 
5 =ί 9'Έλλϊρ«5 ίκηρχιντο και πίωϊτί) χβί «ίξίΤ 
ό 3ε πολύ; χονιοατοί ιη£ων και τ£ν ίππί'αν, 
ώ; πφ ίμίγΧι) ν/.ί-.-,ιζυ ιτ.ϊίτρι βα3ύαυ. 

Ό 3; Άζαΐς -'^,ί-λ-Α-,; ' ΑΊ.ίί^ϋρος το ϊΐίίϊ, 
ί/οιιν, ό οίοϋΐτϊί;; 3 [χ ο ν Λ^ν.ηί,ωϊ άς-'-ρω», . 
10 ί μαλϊον ό αύιόχοϊίμα έπώιιμία 

πίωτοί των αλί™ προόδων, των Τρώοιν προεμάχι, 58 

Ελλήνων τον βονϋμβιαν ζητίν μαυομαγΐισαζ· 
ί&ών & τον Μίϊί'λαον τιο άρματος πηδάνυ:, 
ώ; ιτίο τι; 3ρά/=ντ« ΐδών, ΐιρίυγΕν ώχριάσας· 

15 Τοϋτον ί Έκτβί) θψίώεί;, λ=>ι ; λίώί'ροι; ώιίνεί" 
ώτ*τίώ«, -/'Λΐιμκνί'ί, :Ι3: ν:«ό; μι! είη;, 
πβρί δβπνλα&ίιΠΊίμα, και Τρώων πάντων ύ^ις- 
ίντω; μίγβλ»; γαίρουβι τό ς-ράτωμα ΈΗ,ηναν 
τω λογιομω τω εαντων άρίς-ΐν 5^ ΐσκ^ΰυ-Γε;, 

20 άν3' ων έρωικν εωμο,Μον ώράίίν 5=5 τί 

πω; ούν τουΐίτο; ων αιίϊϊ;, ννμφιρ ανδρών άρις-αν 
άρπίξας, βΐάβ-ιρ ΐγαγες σύμπαντι Τρίίων γίνει; 

χαί γνώηι ιίνο; ηρηοίκ; νΕΛ^υοαν γυνβΕκκ" 

25 ίύκ άρεληο-Εί ααί ουδέν η μουσική θανίντι, 

ού χάΧλος, ίΰ 8ί ίρίχβϊΐϊ, τα Άφρδίτιις δώρα- 
ίίτ'οίν επιΖνμίζ; τε, ει τε και τοΟ άς-ίρος. 

Οι γ;ννη3ίντίς π/ήιτίς γαρ άς-ίρι Αφροδίτης, 
χβί μάλλον της γ;νεσεω; οϊτι μή πψηνίντ) 

30 άν Χίϊτίϊί μάλλον Κ3Ϊ καλώς οι; πψ άρμοζα τροποις,, 
ώραϊοί χχί ϊτΑρας-ο: γ^αΐχι; τξ και άνδρες- 
αν ϊν τ>! πρώτν) μΐλλον αί ύ, εϊκος-^ όγδοη 
μοίρα καρχινΗ φαίνωαιν οηΛϊίν την Άφρβδίτην, 
3ε:ιϊς οι «νδρ£ς μίγνιηταί, ταιτίς-ι βααάίασαις, 

35 ό <ςο%;οις γυνοίξίν, ώς Πτολεμαίος γράφει, 
γυναικίς πάλιν δί ^ίοΐς, εϊ τι και ί5ο9έΌι;. 

Οίτω με'ν Έκτοι;) — ρϊί αυτόν ' Αλέξανδρο» ΐζν λίγων 
ει Μενϊλάω ·πί'ι.ν:;,ν ζ·ινΙ'ν.'/.ίις^ ώ ίσ3ι, 
δύδε'ν ϊ« ή γίϊΕΪλΐίς ώησεν Αφροδίτη· 

40 άλλα 3ειλ;ί υπάρχουσα, ΆλέΊ-ανβ,κ, οι Τρίκΐ, 
βϊ τίνες =0 ΜΜΕχωοΌν βάλλοντες σε τοϊς λίΒοις' 
προς τοντον δ; 1 Αλέξανδρος ούτος άνταπεκρι'διι. .ν ϋΐ. ιιιαομ. 59 
"Εκχαρ, ΐπεί με νβριοα; κρ-πίντας, επαξίως, 
σά; 16γ>; ύς πια πίϊζχν; ψ,άπχα μον ττρ χαρ&ίαν 

ί5 Ζόφους ΐμπληαα;, -,ιίΒει μζ μάχε&ζι Μενελάω· 
Οΐ) δϊ μ-η -λ^-^ήηιζί τ:, κκ/.λ;; χζί την τρ'ιγα, 
τά τ»ν 5ια·ι 5α^μα-α, άς-Ιραν γενεθλίων 
ά πίρ μ'Λ κιτωνίίϋκί-,- '.-},; ϋϊίΐΐν καί τΐ χώίλλΐς. 
καί τα λίΐίτκ τ5ν αμ'ζ^-ΐ-, «τ.-Λ'ριϊπιι ζύχ ί— »' 

50 ίσα παράσχων α'-ά, 5ε).™ αν η; λάβοι, 

Σίμνως ιν-ανίχ -'.'Δ <\\νά>- ά·/7;ιίβριαιν ί Πόας- 
ίντί) οϊμνώ; ύβ-.ίατ:: ο;, εύκ ίΰιϊεν ύβρίζζτν· 
μέλος, ς-ραβίςγχρ καί ψελλοί τμ "Εχτωρ ώ; ψαρίζεις 
εν ΐΐ> ειπείν ά Πφΐΐ 3ξ 5='λων δ'οιίκ «ν η; λβ£<κ, 

55 μαναναιιγί λίγκ τ«ι/τί τβ; νβρ-ι; ίπαφύπταν 
"Εχΐίρ, χχί α-ί νι τ^ιΐΛζ τ;ι:ίίτ;; γρΑ-χα, 
ά'/./' ■ία3;;,'.£'/^ν '.τ/νζχς ετίραν λαιπίν παυ'κ- 
ΚΟί ΗΗίίΰ; [ΐή κΰάβρίζΐ, μηδέ τ»ν τρίχααίν μα· 

00 το ΤρβΛβν μα ς-ρ&αφια κώσον, καί των Ελλήνων 
ζρι 3ε κκι ϊϋνέίκίς μόνβι μν/ομ<ιγ£)μεν· 
ό 3ΐ «»)«*; άπαντα Ιαβιτω σι)ν ΈλΙιη), . 
οι 3' άλλοι ΐΓΜερχιτωσαν ει; τκ; αΟτϋν πατρίδα;. 
Οίτω; ίίηον:;: I [««η;; , ' Ε/τ·,^ -^«θείί τβϊς λί·/;ί; 

05 «υί Τρίίαί μ6'/*Ιΐ επκίΐε- μίνα νρχ&ν το δόίυ· 
ίΐ' ο "Ε ).).<!',■.-.■ 7;ί:)α5Κν 'ίβΑΙί» καί τοϊ; λίθος, 
ί«ΧΡ«β "β'ο» βάΆ:ντας κείνου; Άγβμίμιηιι», 

γνικίΐΐν πι* ' λί.-ί,^/'Ί·,-.:-·/ -ι;: μ-,κμαχία;. 
70 Ηβντβν ήουχασαιτων 3ε, Μίϊε'λαο; ταϋΥιϊπίν 
ο λόγο; Ες-Η' άρε-ΐ; ί "ί; μ'.νημαχίας, 
άλλ'ίρκΐ!; βιβαιάβαμ<Λΐ ηρέπραν τά τη; μάχη,- 

ποφίς-α 3ε Χαί ΤΙρίαμτ; ούτος ίν ταϊς θι«ί«;;· (ΪΟ -ΙΙΚίνΐΙΕίΤΪΚ ϊ ΛΙ-1.Ε00ΗΙ4Ε 

απις-ας '/άρ 'λΧίΙχών·; ν.Α τ.αα·φίντ& ίαναν. 

7. Ί Έχάρτ&η ά 'Ώ~/:ηνι; •/.■Α 'ϊ:·μ: ίχι νήτΜς, 

πανβιν ίϋβ-ϊν Ο-Ίζη-.ί; τ™ γαλιπα π&ίμα· 
συντόμως ΕΚί-λί'ίιντ;- -Ίτ,τίπ 3ΐ ι άλίφ,αν 
οί "ΕΧλ-ηνε; έγ.άϋ',νπ, *Α Τ,-,·Ι;.- 3/»τν φίλων 
ό Έκτωρ η;μΐΓϋ ?=ρΞ!ν 5ξ χζντα τά προς 3ϊ^ικϊ, 
80 χαΐίναι τ: τΐν [Τρία α; ν τί7; ί>/;ΐό 7^ϊ.-ϊθί7ν«(- 
και ' ^■ιμίμνω·/ εζφ:ίιν \/. -~).'Λ'λ·ι άρνα ψίρειν 
ή "Ιρι; τί, 'ν).ί-ιγ, 3 = Γτϊν τ; πμ&άν μνρύει 
τον Ίαρί ταίτικ πίλιμαν χΑ ιτ,ν μ'.ναμχχίον, 
ίμζΐϊύΌΊνκ ϋν/ατρϊ Πριάμβ Λβιβίκΐ) 1 

8, ΐ ταατίς-ιν Ίρι; '/ί-ρν; τ;ί;;ν τι νϊ^λδί!:;, 

ίί; :5 το ανμβησόμίνιν ενί-ηνεν Ελένη· 

άς εί ΐΓ!ρ τι; γ.'/τ.ί'ι.-Αι ~ν?ϊ~ν. ζά).&ς εκείνη, 

ίξλϊ: ο£ πρϊ; :ν3^ίΐ«\ι ;ύ3ν; τίϊ Μ:νεί0Β, 

χ«ί τί;; -ζ-.μοο; -γ,: αύ-?,;, άλλα χ«ί γ.ννητάρων 

■ 8ϋ5( οιίϊ αϊ/κι; άνχί,τι -/ΐΑονσα 7ΐρ=; τόν πύργον· 
Πψί Ϊ£ 7Τΐίλ«; τίς ^'ϋίί; Λ'ίΤ^ν οίίοχφ^νιιν 

«κί ΐβΰ'Λίίί';» [ίί.ίτ.-Λ-ις Ά -/ί'ρίϊΐί; των Τρωαν, 
έχ γίρω; μ:ν άτ.ίμζ/οι, ούμβΜΪαι 3ε -/ίνναϊοι, 
ί>5 Πρίϊκω ουγκ* .5 κκί «3;).?ίΐ; ΙΙριάμΒ, 

και Πάν3» Μίί' βυΐί-.ίτ^ τ: ν,κί Λ&ΐίτ,ι, Χϊί Κλυτίω, 
κ*ί ΐ7ΐ)ν τω Ί/ϊτκ;νί τώ Ϊ3;ί' 1 .ύ τΰ εκτ^π 
ό Οϋκαλίγο» τ; αϋτ;; Εμα και έ 'Λντίϊωρ, 
έϊ ηριμ-Αα. τ, '/'.Αί, ά'ΛΥ'ί,ϊ'.; ποισϊαλοΰντες, 
100 ώ Μμι'ίίί, εφε-^,τ,ντο ., διά ΤΜαντΦ νίργ,ν, 

επί «ίλιί χ.;ϋ;πϊ3ίΐν πι; Έϊ,ί,ΐίϊας Κ*! 1 Τρώας- 
λίαν ές-ϊ ικ[|?ϊμρψ1Ι5 αίϊτίί έττώυμιν 
αλλά χμ ϋ^λϊ.ί; ίγ : ^5'Λ -Μνιτν», !ΐ;;ιρ·/ίτ3& , 
μι) /εν=ίτι μίτίπ«ϋ:ν ΐμΐν ϋκί τίκν*ι; ,ίΛα,ϊΐί' άν^τών ;,ιΐ'Λ.;»"(/ 'Κλλ-^νϋν τ;υ; άρίς-ας. 

Πρώτον, τον Ά-μμίμνονζ 3» και μοχαρίζα , 
τον Όϋυσσία, ΰιόηρβν τόν Αϊμτλ 3;, τρίτον 
μίνι ο ί-ί'3ϋ£ί^ κύ™ νταί τον Ιδομενέα- 
ΐίύ; άδ-5,5κύς 3ί Κίς-βρα ταιίιι;; κκί Ηολιιδίύχνιν, 
άποϊίίνίντα; ώϊαίίϋ ιτροσ^λεπΕίν βυναμίνη 

ίυς-ρβκΒβϊ» λίΐίτοΐί εδίντ,νιν "Ελλήνων των άρνών Τ5<ς τρί/^ »πίΐ<οψ«;, 
Έϋίραν 8<ϊνΕ 
! ηρις-οιί 


130 
■ οϋ,Μ 
)ΐϋί τιμωροί 3«ίμ»;ς 


των ιϋίχίιν, 


125 
«έμώβ κι&ηι πρ« τ 


*5 ΓΓΟΤρίίας- 
άν 5'άντις-ρίγ 


ο; γειυιτί, Ί&ΐι&α 


ίμΐν τε ποίττΗ. 


-Ά 'ΐμ-η ΜΤίί 


τ ° «» »^μ» 


■ων ίμισυ, 5ϊ;λον τω: 


. εν τ$ πίϊ* 


130 


Ούτω; ιϊικλ 
·; Αγαμέμνων, χϋηναι τον έ'/χί'/Λλίν ;ν":ω των έττιόρκων. 

Ό 3; Κρονίων ούδαμόϊί τούτων εύχ«; έπλϊίρΒ, 
ΐ «οτινν και' ίίδιιλοί άηααν ειμαρμένη- 
135 ο Πρίαμε- μ-ρίαχ 5; λαβών ί'κ τ« δυιίίος. 62 ΑΗΟν'ΜΕΝΤν» ΕΤ ί 

οπιβΒιίρίμας {Χουν; πάλιν ά ίγώ ί'ίϋχ'ϋϊΐίμίίναιμι βΧίπίΐν τοϊ; όφ&ήμοΐς 
ΆΧέ'ξανίροι' μζχίμενον μετά τον Μενώώτ του ΜινίΧώ™, Ιΐίί-,ώ;, Εν τ.ψίλϊψαλαίζ, 

ίς τις αν πρίπρος ούτων λάχαι το /3ε'Χο; «ί'ίφί' 

115 "Εχκφ 3ε 1 βίίπων ίηα^ι τβ&ς νλ-όρας άνιχίνει· 
χαι πρότερος έξίϊρι/ΐΕν β χλϋρ;; 'ΑλΕξα'νφβ' 
βυτοτ 3ε' μέσον ίς-τ/ιαν οιϊΧογ; ι^τρΕττισ'μενίΐ. 
. Και πρώτο; μέν Άλίξανίρκ το «ίχβς Μίνίλίκ 
άπρακτος ίμ.ϊνί βΆ-Μ, κλί3;'ντι; του ΐΓίδίρκ- 

150 δευΐφϊ; 3ι ι Μϊνίλιΐίί πίμύ/ας αάτα τβ δόρυ, 

πρβ; τίν λίοτάρβν ΙΙί;;οο:· Αν3:ί-; ϋ' ούτος ουντομω;, 
εξεριτ/ί τον 3αν«πν δόρατος Μηκλά*· 
ΜΕνέλαος τω ξί'^ει 3= πλήξα;" την κεφάλα ί», 

155 έκ τίϊ χετρο; τΕτρ«χλίς-ον άηΐ/3αλε τβ ξίρ;£' 

γυμνοί; ίρμίραζ το λοιπόν εΐλχί χερσΐν εκείνον, 
στρέφων και προ; του; Έλλιρία; έκ πίρικεραλοκα;- 
καί τούτου άν άπΕ'χτειϊϊ ΜενίΧαοί ίϋϊε'ω;, 
εϊ μί πω; ϊοϊχίΕν αυτόν ί 'Λ^κδίτυ τότε, 

160 τον λώρον άποΧίψ»!» τι; πΕρίκ^αλαία;, 

χαί τβϋτον άφαρπάξααα προ; τον «ϋι5 χοιτωνα, 
ΐ τι; συνίκίίν;ν αύιω τότε και τίν Έλ:νΐϊν' 
τί; Αφροδίτης μώθανε νυν τιϊν ούΐιτρρίαν. 
Οι Αφροδίτη; εχοντε; γ;ν;3Χιον άς-ίρκ 

165 ιεί,ϋΕνον τόποκ άτ/αΒΛς, σάζονται χ#ι χηιίώβν 
έπεί 3ε το γίνήλιβν τοιούτον ΆλεξάνδρΗ . [» IV. Π.ΙΛΜ9. 63 
ούτα; ίξίρηκ σαΒίϊς, τοϋ Χώ»υ ν.ο&μμίνα, 
επεϊ δέ δρα κΐί π=3£ΐν8; τους «ΰτ» τ^^εντί:;, 
ίτολλ* ζ«γοραχ$ιπΰαν π Ρ=ΐ έκυτίίν 'Ελενην, 

170 το ικίλίο; Είλκυπηι ούι^ν χ«! μϊΐ« ποίον ΐ,τταν 
ν.Ά ανμα-.;:/)·:κν ω; ~:ρ νενιχηχότι- 

ό 3ί Μ=νίλα»5 βυτβκ ως λέων άιηφώνα: 
ίλεγί τΐτί ΐίίγαρίΰν" αύτίς ό ' Α^αμίμναν 
ί νίχη, Τρω;;, γίνεται ηΐϊχβ'νειν Μενίλά»- 

175 3έτΕ λοιπόν τά /ρίματα, 3ότί κοί τ>ιν 'Ελένην, 

χ«ί τιτν τιμΐν τ«ν πρίπασαν, τ^ν οΰιταν χ:πά νβ'μκς, 
το των χρημάτων $μΜν, δίλον των ίν «5 πίλεί. 'ΪΠΟΘΕΪΙΙ ΤΗΪ Δ. ΌΜΗΡΟΪ ·ΡΑν$ύ,1Μ 

Οί 3ε θκί «αρά Διί πρ=Ε γίν κχρνσαμίνϊΐν 
χοώιίρομένοι σύμπαντες, 'Ββκ γψιάτης νίχζαρ, 
(δ-ημι^ίροψι βλέποντες την ττόλιν η}ν των Τρωών, 
Μ«! πιρι ΐίίς παβήνιω; χυτής ίζιτ/ομάχαν- 
5 τΐω; *ατίλ5ίν 'Α3)βνα τω τότε προς τους Τρώας, 
χ«ί Πάνδορον ταφίπαΟί Μενίϊ,αον τβίμΰσαί* 
ές-ώτων των «ρίς-ων 8ε κύκλω τον ΜίνΕλάκ, 
χαί τ™ Μαχάίινο; οΟγβ τό τρανμα Βεαράντος, 
ενοπλον Τρωών τό πί£=ν εχάρει χα&' Ελλήνων 

10 άρεις 3ί τον Μίνίλβον ενΒίας Αγαμέμνων, 

το ς-ράυυμα κα3ώΊτλι£εν ά3ρόοις πρός την μάχψ- 
πεζό; 3; διερχόμενες πάνχας τώς ήγ-μ&νας, 
τοας σπεύδοντας μεν ωτρυν» «παίνίΐί προ; τ^ν μαχην 
Ίδομηιία, Αϊαντας, τόν Νίςνρα σύν τούτοις· 

15 τον; 3ί όαΒίμκς, αΟςτιρίΤί ϊπήιλιΐίΐοϊ τόϊς λίγα;, (ϊί ΛΕ&ΥΜΕΝΤΤΜ ΕΤ ΑΙΧΙΕ0Β1ΑΕ 

τον Μενε«3ε'α, /*( αυτόν άμα τον 'Οίιβιϊία, 
και Διαμ-ηί-η οΟν αάτεϊζ όών τ=ν τδ Τυϊεως. 

Τ«ν Τρώ» καί Ελλήνων Οε τω το-ί μια-ρμίναν, 
5όρνβος Μ&Ρ^ χ«ΐ κτιίπο? των αρμάτων, 
20 ώ; χειμφίων ιταμών έπιόροΐ ρ«γ3αίων 

Κϋί πρ5τι; μ=ν Άντίλιχί;, ^ΐλώ έν τώ μετοπω, 
ααήρφ.=Μ Έ/3-ωϊ.ίν Οίϊν τ 5 θχί'^ιΉ. '.' . : 

25 ελ,κοντα τίν θΐίλνΏΐν κ ζ ι 1 μέλλοντα ακυλενειν, 
τρωια; δορΐ κατά ηλευρωι ά-ίκτεινίν :ϋ5ε'ω;. 

Αία; δ' ό μίγκ; ;ν ο^ο; ,ίκϊ.ών κατά το ς^3ο;, 
άνείλε Σιμαίσισν, νέον ώραΐ;ν. βΤβιι. 
"Αντιρο; τα ϋμάμιι ΰ- ν;.Ϊ5; ώως ύπαρχων 

30 σύροντα 2ιμβιίσ»ν γύμνωσα; πανοπλία; 

Αεΰχον τον Ί^χχ-ητκν. ν.-.ά-ιν. ίαίαν βονβωνι. 

Νοδον δί λί,μϊ/.ίωντη -;/<ν ύίίν ΠριάμΒ - 
ό Όΰυίϊίι;; κνρ^ί: .ίκλύν, χϊτζ' τικ κίρο^ν. 
Ό Π:<(5ω; ό ΊαμβοάίΉ 3ε, ίς ην (ΟΙ* τί; Αϊνβ 

35 ηγ-μ-Μί^ν τών (-ιοϊμλ τών πζρ:λί.;5Γ<5ντίων, 
άπέκτείν; Διώρεα ιίιΐν 'Αμβφιηριίως, 1 
των Έπεών τι ν ς-ρΐΓ-Γ/ΐν, τούτοι ιών Ηλείων, 
λι'3ω τραχεΐ τ-<ίν ΰείιίΐ κ/ΐμ^ν έκείνϋ κόψ«£, 
εΐτα καί 3ορα:ο; -λν/ϋ εντ^ί! τιΰτβ χέα;. 

40 Τίν Πείρω* 3' άπίκτεινί τοίϊτίν, ό Μία; πάλιν 
ϋπεα μαζον τίί ΐϊία-'. πίίϊτίν δο^ατισα;, 

,!,« »» Α : Λ -ί Ρ » Μ τ£ ά. ^* 
05™ ρ!» ώ»! ι»»» Μ,,; Ιξ *ρμ<»»· 
τον Βέ κοινδ πΛνπλνι3εί; ίσον νεκρών σωρεΐαι. 
45 Τά με'ν τ% ύπώέ'ο'εω; πάντα Τήί δέλτα τάίε· 
*ΐίϊ 3εών νΰν μάν3αν= πασαν «λλιτρρίαν. 65 Μή Χερουβίμ, μη Σίραφϊμ 53: θεούς μοί νια, 
ώς περ ΨΈλλο; (ί/δαξϋ' β πάνιορς ίχύνας, 
αύχ άιία πα; ι'ιπϊϊν παίζων ή χαί ίΤΗδάζων άρα· 

50 οιί3;ν γ«ο ττ,οοΐ τϊν "Ομηραν ά περ ρρίν έχείνος' 
βαίντρνχα ;τρί; δοξοπι γαρ είσί νηυ Όμηρειαν, 
άς περ ζα-η και θάνατος και των άντώετιίντων. 

Ό "Ομηρος ίντα33α γάρ άς·ρό)αγΐα νΰν -/ρίφ,ν 
μετά την ητιαν Πίίρίίοί τίν πάρα ΜενΕλα'Β, 

55 έπφλαβίς 5ιμάτιον ντήίρχε τών άς·ίραν, 

ταύς, αΰς πιρ Ιέγα ναι %ύς IV -[ΐ) χ=χρ^Ίαμί)ΐΥΐ, 
ίνώριι μίνας πχρ' αιίτω τω ζαηγίρφ κύκλω, 
ν.αί πίνοΛ*! τβ« νΗαβψΗ "Η(3ΐί οΐνβχϊΐίβικ- 
ΠΕΪ 3ε περίτρίχίντα; τον ζι^ρίν τον χιίκλίν, 

60 διίνίντ»:, ά/'/.τ;~/ϊ;-;τ::; , -α-ζ; -:ΝΪνταί ς-άσεΐξ· 
τούτων τϊι του τιιγαρίν ό Κρόν;; και 1 ΐ "Αρίίϊ, 
οί των άς-ίρων ν.ύγ.ι^: .ΐ/ΛΓπνίί των άλλων, 

το ίί τϊιβτό, %£)&ς&» 3ίμάτιον υπάρχει, 
65 ν.αϊ πόρδιττιν έφίμαηιεν 5σον οιίκ ίοι? Τριίας- 
τίας 3ί (ε-ε '/ί'/ιν; χ«ί τι; άς-φ χεμ^τ));, 
ίς τι; βημεΐρν ηέ^υχ! γίνεσ3αι και πολέμων, 
εν Ά3ΐ]»βς χατελευίΠϊ "Ομιφι; είναι λί"/£! 
ίξ "Ηρκϊ παρπρίνσζας· ν/:υν, Έρ/ίδ άς4ρος· 
70 τα2τ« γβρ ίτ:;ϋττ:ί;Λ;(Τΐ< τυ^/κνί!)™ αέρος, 
άρείκα τυγχ-ΐνί'ΛΚ κ«ί τ:5 'Γρμκ «ς-ερ^; 1 
οί ΠιΰαγόρΒ <^ ?ασίν ά-ίρχ; πναι τάτ«ς 1 
ώ; τβς λοιπό; τη; πλώντπας εν χρίνοις ^αναμένα;· 
ίπιί 3έ ταϋτα σιίμαντρ» τυγχάνΗΐι πολέμων, 
75 ο Πάνβίφος ώς είπομ^ν ;ύ'τω ϊ(ΒΒ(^ϊ&οϊ, 

ΤοξΕίίίί το'ν Μενίλαιν πρίς μίλος τη ζως-ίρος, 
καί τίτί μεν ο πόλεμος εύϊε'ας άνερρά/η, 66 ΙΛΟνχαηΨΜ ετ αιμμϊοιιιαβ 

χχΐ πίΐΓτωχί ιηχτπίμη/ΐΐ ό ίίΐνα τε *αί 3ε7ν», 
ων προ μιχριν κατά λείττόν Εγρΐψαμεν τας χλτ,αζς- 

80 όσον ιΰκ ΐίϊΐ 8ε λίίποϊ χ«ετογ« κ«ί Τροία, 
οι! πίρ χαίρι! παραίρομην ει; πορδηοΐν έκ-ίνη;, 
θίων β&Α-ιρ άειόμαοΐϊ βΐίπόνταν πρίς την Τροίαν 
Δία δ'ίνταΰββ: νίηοιν, α?ίρ& τόν πλαντιτην· 
τήν "Ηραν πάλιν, τον "Ερμή*· τιϊν Άφηναν, σίλν-οίν, 

85 εΤϊ γαρ άβ-φ β ΉρβΛϊί, 'Ερμίί τ« χαϊ ή "Ηρα· 
£Ϊί πάλιν χαί « "Αρτεμις, ί 'Α3ϊΐνα, «λήνυ- ■ϊΙΙΟβΕϊΙ: ΤΗϊ Ε. ΌΜΗΓΟΤ 'ΜΥ(ΙΜΑΙ 

Τότε τω Διομήΐΐΐ τε τόλμβν και χαρτερίαν 
ή 'Α3>ινα ποφέσχυχε 3οξάζ8σα τον άνδρα- 
ίχ πιραιψχΧαάας %1 τοΰτΒ χ«ί τι; άσπίίο; 
πΰρ «^ληΐί; χατέκαιιν ίμοιον τω χίΛΐάς-ρβ. 
5 Μά3£ το άλλ«ητβρημα τούτο μακρόν ύικίρχον 
ό Διομ^ϊϊκ 5ίλων 8ε τότί γνωο3ϊναι παοι, 
χατοπτρον χαχίσχεϋχσζν άαπίίι χαι τω λο^ι, 
Τίυρόί ίκπίμηων 8όχ>>7ΐν άχτΐίί ταϊ; ιτλί», 
β7ον ίνίν χαι Άχιλεϊ φόβης-ρον πολεμίου- 

10 ού χανπχον 8ε κάτοπτρον οίον τ2 Άρχιμ-ηΒας, 
α πιρ ο γέρων έφλεξε* όλχάϊαί τά; Μαρχε'λλΒ 
ίχ τ« αντανακλώ;^ «λίβ των άκτίνων, 
άλλ' βφλ£ϊ£5- £ΐ; ητόνιν· τοτ^ων εναντίων 
οΰτω -/αρ ίραν χύίάκσι πάντες μπχανογράροί, 

ί5 Φίλων χαί Φιλίταίριο,-, Ίσου,-, 'Αριιρηίνί-, 

"Ηρων και ΔιονΰσΕος, Σώττρατο; τΐ χαί Πάτυποί, 
ό Παλλβΐο:;, Ά3ή«β« αιίν τω Άπολλοβώρω, 67 Κτι&ίβιος, 'Λν3ί'μ»ς μετά τον ΠβτρΜίλίβί' 
ϊξ αν πφ άνζγ/άχζμεν ττοϊίβ; μνιχοαιονρ/ίας, 
20 τοιαύτα κάτοπτρα παίύν λβφας.χαι ταίς άαπίατν, 
ά ΰυνζαον χαί Βάραξιν, άμα κκί σπόάαις τάιαν, 
άπας ιταντοίω; ί»ιλ))ξι; ίίΐ) τοϊί έναντίοι;. 

ίίί μίαον παραα($ραμί το ς-ίμα τον ίκλίμβ, 
25 Φυ^Εκ 5ε τίν Δάρψος %ίψι βολών, άνίίλε· 
$ί Δάρη; ιηιρψ/άτι$α μΐτηρχιτο την τίχνην, 
οΰί ιερείς ό "Ομηρος ίΐναι ψηαιν Ήφαϊςκ. | 

Ό ί" Αγαμέμνων δίρατί βολάν τω μίτα^ε'νω 
τ5ν Βώίηώί άπίκτίΓκν τον ς·ραπηον 'Οίίαν. 
'Ι&ομινώϊ τον φ«ϊς-ον ϊε τράοΊχ; χατά τον &μον 
30 εκ ΣίΕρ&ων υπάρχοντα φίΧον ύιον Τ5 Βώρκ. 

Τβν τ8 ΣτριφίΜ 31 ΰιβν, Σκάμανδρου την χλϊίϊΐν, 
Μίμίλαβί άνήρηχεν- αριςνν χυνηγίτην, 
ψώψντ* τα μετβίρενίν τρώαί.τω ίορατίω. 
35 ΦΪρ^ίέίίνν^^ντών'ΑλίξάνϊρΒηλοίίον, 
ίίρί βαλαν χχτά */ϊ.ουτον ο Μΐϊριίνικ ντάνα- 
α>5ύ; γαρ (ξεπέρασε τί-βάρν προς τψ χη^ι»· 
Πήδακ» ίέ Άνπίνιρίϊ νόΒον Οιϊν ό Μίγί5> 
έξόπιώί τίί ικ}ΐΰ,ί;; τονς-έμα περονίραί·, 
10 ΕΰμώπΑβς 3*'ϊψ«νορ« ξίφΒ τ;μων τ>}ν χεΐρα, 
παϊία τβν Δώοπίρνος, Σκαμανίρκ ιερέως, 
άνβροϊ ίχ32; ^ιτρεύοντοί ε'ν τκπαμψ Σχχμόα&ρα. 

Τόν Δίομιίίϊ) 4ε ■ τκ>λλβύς «£ ίψβί φυγΐ" χλ=>ΐΒντ« 
προς ίεξιόιι ίτΐξείΜε Πάνδαρίς ώμοι; τίττ.- ν;.: 
45 το & π& τάμχρπΖεν κοΑίν &ς%> %ϊϊ&· 

ί Σάν&,ς ά,Ισπζπν, ό δ'ά^άν*; μ2λλίν 
ίορί βώβν (Μρ μα?*ν 'Λ«ώ*φ άνιϊλ»· Έχεμανα και Χρό,ωον ιίΐίυ'; τε «δ Πρϋκμκ, 
απίχτανί κ«ί Πάνδαρον )3αλών π:ρί τ^ν ρίνα, 

55 κ«ί τον Αινεία* έθραυσε λί&ω βαλώ μεγάλοι, 
θλάοαξ άύτϊϊ κπύ\·ην τε, χέψ»£ χαί το; νευρώσεις. 

Ή γενέθλιο; αυτόν ϊοάσςν Ά^ΐδίτν, 
και τόπί; ό τί; Ί8»κ Ϊε όΊι« ούτο; εστίαρίί* 
έφευγε γαρ *ό<6 ίίν9(Κσιν ώ; 'αχίιαι χεχρ^μίνος· 

60 α περ ψηνιν ό "Ομηρος γβρας της ΆφροΟτης, 
ναι πεπ\α πήγμα φαεινά : αάααατος τον Αίνειο». 

Χειρίς 5ε τρωβο νήηνον είναι τΐι; ' Αφροδίτης 
5 οτι φεύγοντας αάτν, ίραμών καί προς το ορ5, 
οϊ περ ούτος εοάζετο τι^ν ο\-ην οννίονησαςϊ 

65 εις πλείονα τ^ πτόνχην ίνίβαΚϊν εκείνον, 
ν όχι προΒύμούμεν'ον (καύσε τ£ πολίμά· 
ΖΆεν την χεΊρχ λίγοι»! τοω^Λί τίκ 'Αφρώίτηρ 
την ηράκτικ^ν γ^ο εσβείεν έπβυμιην τιΟγϊ, 
και την χρααν (ίετίλλπξε 9ε'ο:'; ™ προσάπα· 

70 ί3ΐν ούδ'αΐ,κα γέγρχφε τον τρβπψατο; ρηψιόα, 
οίον ίχίίοο ίί τινά τον οϊχ(55ν οΰτο» λίγων. : " 
'Τέτί λοιπόν ό ΣΗοϊΠϊδων άνίτ/ειρε τους Τρόβί/- 
κτείν:ι δι Δυϊ*έυντ« ηρ2το? ο Αγαμέμνων, 
ίντα φίίον Αινεί» μεν, Λον δέ τη- Περγαοΐι, 

75· τ'ϊιίτΒ το σάκος εν δοοί τεμών καί τ«ν γαςίρα' 
&ιραπεν3εϊς Αϊνζία; δε 1 οίο; τοΟ ΔώκλέΉ;, 
άπε'κτεινε τον Κρΐ3ων« χαί τον Όρσιλίχόν «· μιχροΰ και τον Μίνίλάον ίχιβνεν άν σϋν τούτοις. 
β συντόμως ηαρ'αύτον Άντίλ^χο; ■καρίςττ 
80 και -ίγ^-ΐΐΐ Κινάα: ν.=ν ο : 5τοι 3' άνεϊλΐν τίτε, ' 
ό μέν τον ΙΜεμίνεΛ άρχοντα Πα?ϊαγίνων, 
Ες-ωτα τράβας τω δ^ρί κκτά ητν ώμίήΕΪδα. 

Άντίλοχος Κ Μΰδίινβ ίνίοχον τον τβτβ 
λι'5ω βαλων το πρώτον μεν ας μίαον τον άγχωνα, 
85 εΐτα, κατ» τΐ7ν μηντ/γα πΧ-ηξας αύτα τω ξίρβ. 

Ό "βττωρ ί; οιίν "Αρ:ϊ, 3ι>μω μηχικαχάτφ, 
ΝγΑζ'ϊυ,·,· ?μ' Ά '-' 1 '-^'-'-α'- ίτρωτΐ] μάχη. 

Ό Αϊο^ 8ε τον Άμψ·.ίν ϋιον τον τα Σ;λά~/α, 

90 αντίμαχων τα "Εχτορι ναι πααι Τρ»5ΐ μόνος, 
χκι' 5άρίττ« δεχόμενος ίτλϊίονα χ«! χαλάζι];, 
ότ; Τϋδίίϊΐί; ^ν τροπεΐ; ο όρις-ειίς ό μέγας 
οώι «ιδίσ^είς τ^ν Ά3φ>άν τιτν τούτω σννφγβϊβν, 
χβί πίρ ίπ£5 εί-ίπεμπΕν ίκ κεραίας, και ώμων. . 
95 Ό Ίαρπιβύν ΎΧ-ηπόΧεμον βαλαν 3ε προς ααχίνα, 
τού 'ΉραχΧίο; τϊν ιίιον χτζίνζι χαί 'Α,ς-νάχιίς' 
οπίτό; δ' ίλειποψυχίίϊε μψα προβεβΧιιμίνοζ, 
εκ Τλίϊπολίμβ το5 δορός, άμψΛ γαρ φΟΟΙ άμα. 
Ό Ό8υ?βΕϋς άνεΤλε δι ποΧίοιΙ; εχ των ΛιΠίίων, 
100 τον Κοίρανον, 'Αλάς-ορα, τον Χρόμιον σύν τούτοις, 
"ΑΧνανίρον, και Νοήμονα, Πρύτανη), "Αλιο'ν τί. 

"Εχτωρ $ε τόν Οίνόμαον, τον Ίρηχον, ταν Όρίς-ην, 
τον Τειίϊραντα χαί Έλενον μιτα" τη Όρεα/ίίβ· 
άλλ' οτε και Περίφαντα ιίιον τον ΌχησιΉ 
105 έφονβυαι βιηι "Αρίϊ, 3υμω μανΓκωτατω, 

ό Διομήδη; ίψπιιοζ πίΧας. ίλ^ών έχείνβ, . . 

ε; νενι&να τέτρωχΕν, όρμαίνοντα Ζνμχ&ις- 

Τρ&ς δ' ώ; εΐϊον την πλντρτν δοοος προς τ«ν Χακάρην, γε; τον Βάραχα τμιβηναι χαϊ τάς σάρχας, 
ίίν 9ε καί νεχραν τον Έκτορα 3ίχο0ντΕ£, 
ν πάντες ίβ&ηνβν, άννηχι&αν τά ΐρη. •ΙΉΟβΕΙΙ! ΤΗΙ Ζ. ΌΜΗΡΟΤ 'ΡΔΤΠΔΙΑΕ 

Τών Τρώων 'εμαν&η 31 καί Αχαιών η μάχη- 
χηαν έρημη γέγονε Ιϊίών της αομμαχίας· 
%ενς ένταϋδα 5ε καλΕΪ, τάς ψνχαας δυνάμεις· 
άφ' 5 γαρ "Εχτορος 3νμον χατίπκυσβν τον 'Αρην 
■ ή Διαμη&βς ΆΒηνά, φρ&νηιης ανν ανϊοεία, 
χάρις Αιών εμάχοντο "ΕΧληνες τί χαΐ Τρώες- 
άπήν γαρ Έχτορος 3υμος χαί δόλοι Αιομηίας- 
ϊξήκϊ&το 3'ό πάΧεμος, έξήν^ηαεν η μάχη, 
μετά τών 3ΐίβ ποταμών Σιμόαπος και Ξάν3β. 

Πρώτος ί' ό Τύ&μάνιος Αίας Έλληνα» ττάργις 
άν^ρφον 'Ακαμοντα ύιον τον τϋ ΕύβώρΒ, 
τον ή-μμάνα θραχών τών όντων εκ τις Αίν», 
3ορί κατά τό μέτωπον ίηϊνον περονήοας. 

Ό Διβμ))ϊίί 3'Άξιιλον τόν Εξ Αρίσβης χτείνει, 
ύιον οντά τ5 Τϊιίθραντο;, ανναιμον της Ταψ,τρη;, 
άν^ραπον ποΧυχρηματον πάντας ξΕνοδοχίίντα, 
αΰτον καί τίν Καλιίηον 3&λΐν άνΕίλι τβιμ. 

Τίν Δρτήσον χ&ί Όψίλαον Εύρόχλος άαεϊλε, 
χαί Αίαίίικν και Π«3ασον άμα σιίν τβγοι; κλίνει 
ιίιονϊ τϊ Βϊχοίίιονί; καί τί; Άβαρβαρίης, 
ίς Βιικολίων άϋζλγΰς ην νάΒος τη Ώριάμο. 

'Αςύύβν παρέπεμψε προ; 'ΑΒι» Παλνκίιτης, 
έ ΪΕΐϊχρο; Άρετάονα, ο -(Μνασεύς Πιβιίη», ΙΠ ν Γ- ιι.ι,ιηΐϊ. 71 
'Κντ'άοχος τον Αύλκ-ρον, ΈΧατον Αγαμέμνων, 

23 κιρα Σατνίω ποταμω την Πιίϊαηίν ίίχ5«τ«· 
ό Βίκοτό; 5ι Λήϊτος τον Ψύλαχον άνεΐλε, 
ΜεΑάΰιβ* δ'Εϋριίπυλί;· τΑί'Αδρβςΐν 3ε 1 ζωντα 
■χατίνχεν ό Μενέλαο; τη άρμοζα; πεσόντα· 
εν γά? τω ρεόγετν, τ5 ρυμϊ ^ρβυβδέντος ιν μυρίχ,ί, 

30 κατέπεσε τ5 άρματα;, ιντω και χατίβχϋι;· 
χ»ί σωζειν ίδιον εμιλλε Μενέλαο; αίχνιίρας, 
«λλ" Αγαμέμνων έκτεινε λαπαραν ίορί τράτα;· 
Νίς-αρ ϋ'έξβχαςνν βία, λίγων Άργείβι; τάδε· 
Τ5ΐ); αν&ρας, άνδρε;, χτείνωμεν πρώτον, ώ; ϊςΊ πρεχβν, 

35 Ξίΐ-α τα; τ«ων ίίϋχοι γυμνίΪΓί πκνζηλίχ;- 
μη δε σχνλεύοντΕς νεκρέ; ποίίμοα ραΒυμϋτί. 

Έκτωρ Έλε'ν* 3ε' ^κλαΐ; ί'λ3ών και προ; η)ν Τραίβν, 
τα; γφαιά; άδροίσαο-αν έχίλίυυεν Έχβφν 
εν τω ναϊ> της Ά3ηνά; 3ΰσ*ί ίαμϊιρβν 3υο-ίαν, 

10 (53; ϊξ αγίλικ ββίδεκα των ενκαυιαίων, 
καί πίπλον ποιγι\ΰ<ραντον άπί των Σιδωνίων 
3εΐνα! το?; τβ άγάλματο; γβνασίν. ϊηω; τΐαιίτϊ] 
τον Δΐ5μ^5ι: μά/ίο-^αι κατά ιών Τρών οϋτω. 
Γλαύκο; τη Ίπκολίχβ 31 σύμμαχος ών -ων Τράων, 

45 χα: Δϊομ-ηδης άρις-ώ; υπάρχων των Ελλήνων, 

τΜί ίΓτπους άντειπίλαυνον άλλΐλοι; ώί προ; μα'χιρ', 
έκ λόγων 3ε γνοφία·αντες είναι π«ππώ=ι φίλοι. 

Βελλυρ^έντίΚ γαρ αύτο;, ό κόκκος Ό τ5 Γλαόκβ, 
ο τταριδων τν;ν Άντειαν γυναίκα τ^ν τ5 Προίτβ, 

50 κπ'άλλο; βέ Σδενέβοιαν, έρωτα βχκιίαν τβτβ, 
ανΐρ ό υννετώτατο;, ο Χίμαιραν ^ίνίώίκ;, 
3υρίον τέ τρητεραλίν τω πτερωτω Πιτ/ασω, 
ίϊβν ό τρτπωνάμενο; εδνιι τριπλά τω ττλοίω 
2;λι/μΒ;, Άμαζόναί τέ, ιό; τηί ενέδρα; τρίτβ;" 72 ΑΗΟνΜΕΤΓΓΤΜ ΙΤ ΑΗΛ6011ΑΪ 

55 Σαλύμνς μίν, άς λιόντας όντας ·]εννα,ίας άνδρας, 
άς χίμαιραν, άς αϊ-/α 3ε ψημνοβατ5ααν πάντα, 
ταν Αμαζόνων τόν ς-ρατον, "Αρίος Βν^ατεραν 
άς δράχοντα την ενεΰραν ταν 'ελλαχάνταν τατον 
χαί Ουγοπερα 3ι' αύτα }&βάν την Ίοβάτα 7 

60 την χλήαιν τα ονόματος εχααοα Φιλονόψ, 
φίλος νπηργε τω ΟΊνεΊ τά πάκκν Αιομήίας· 
άλληλοις ανταμείβουν αντων τάς πανοπλίας, 
ί Διομήδης μέν χαλχην άντί γβχτης προς Γλαΰχον, 
ό Γλαΰκ;; $ εμπαλιν χρυσών άς προς χόΑχήν άμιίώας- 

65 ή ειμαρμένη 'ίάρ τον νίν 'εδοξοαε τά Γλαιίχβ, 

χάριν φιλίας τήν χρυαην άς προς χαλχην άΧλάξας. 

Έχτωα 3ε μετά χελειχαν τη;, ης ε'ιπον, Βναίας, 
ηλ$ί χαί προς ' Αλέξανδρων προς πίλεμαν άτρύνων, 
χαί παροτρύνας χαί αντον, ο'ιχοις ιδίοις ηλΒεν, 

70 ι3εϊν ούτι* την σιίζκγον, την χλήαιν Άνίρομάχη», 
την παϊδα 'Κετίωνο; Κιλ'ιχων βανίλιας, 
χαί σύν τίϊ Ανδρομάχη 8ί ι τον πεφύ,μίναν παίΙχ, 
ίν Έχταρ μέν άνομαζε Σχαμανΰριον τήν χληαιν, 
οί $ άλλοι Άςνάναχτα, ριίςτίί γχρ Τρώ»ν "Εχταρ· 

75 την 3' εν ιοΐ; οίκοις βίβμωϊ εΕρεν, άΗ,' επί τιάργον- 
ζς-ώσαν ναι δαχρύχααν εν τά ν™«ιι5οϊ Ίρώας- 
■ήν λογομόίς τοΊς πρεπανι υαψρόνως ναΆετίρας, 
χαί τα παι&ος αναμένος άς πατριχώς φίλησαν, 
χαϊ τίΕτυν, έπευξόμρ^ς, άς οι3= ιποηΖίντα., ; 

80 τ^ν πανοιώίαμ η}ιι ούΐΒ, καί προ; τρί^ΐν .ς-ραφίντα, 

"Εχτορος 3ε πρϊς ίτόλίμιν ορμώντας άποτρέχετν, 
85 ίν βΐμοις οϋΛ' Άλίξβνβρ;; ϊβράδννεν αϊχάοις· ΙΗ VI. 1Ι.ΙΛ0Ι3. 73 

«λλ' όπλιιτ3{!ς έξίδραμεν ώς περ ς-ατός τις ίππος, 
«ρός 5Γΐ3(άδΰ£ί ποταμών γαυρήμίνι; ίχτρίχιι, 
υψών πϋΓΗ τι;ν κϊ^ϋλήν, τίνώκΐον και τάς τρίχας· 
βΛ»ί ϊξ άφββό>β»ί ό ΙΤίφις τότί τρέχων, 
90 λαμπρός έν άπλα; χα! ρ«3ρος, 3ίχιιν «ύγιϊ; ίϋϊ, 
τόν Έχτορα «ρβερδαχί πριν ιξώ3ί?ν της Τροίας· 
βν ικρ ίπαίνοις πρέπΒΐπν Έχτωρ ίίβίΕΪεγ^'νυ;, 
ίΛκίξατο τοϋς Έλληνας τής Τροίας έξίλάσαι- 'ΪΠΟΘΕΪΙΙ ΤΗΙ II- ΌΜΗΡ01Γ ■ΡΑΥίΙΔΙΑΪ 

Συνάμα τβτω των πυλών έξώρρίσαμ ηΐς Τροίας 
άμψότφρί κρε; πίλί,ικν εμπίίρως ΤίΒηγμενίΐ. 

Καί Πάρις μεν άπίχτεινε Μενε^^ν ;^ "Αρνιτς, 
ιίιον τον ΆρώίΒ τ; χαί της Φίλομεβιίση; , 
5 όν σιίμπαντΕς Άρί3οοϊ έχάλβν χορυνήτην' 

β το'ξο;; ^αρ, β 3ίρατ! χαί ς-όμοπί μαχαίρα;, 
άλλα ριπάλω σι3ηρώ τα; μάχας συναοοτει. 

"Εχτωρ Ήϊίνία 3ε βαλαν προς τον αυχένα, 
ό Γλαύκος Μ Ίρίνοηι τον Αίξίϊ τίν παϊ3α 
10 άνηοηΧΕ τω 3όρατί $αλων χατα τον ώμον. 

Ή 9ί γλαυχώπι; 'ΑΒηνά., ή φρίν&ις Ελλήνων, 
ίδίϋΐα τοιίΐΗ; «τείνοντας ς-ρατον τον των 'Ελλιίνων, 
όρώϊκ χ«ί τόν ηλιον ν/χην Τραβΐ δώόντβ 
τω πέμιειν χατά πράηαπαν Ελλήνων τας αχτίνας, 
15 ιΐιηοε μινομάχιον Έλλιίνων τε χαΐ Τρίων 

χα3ι3ριιιι3έντων άριρυ 3ε λοιπόν των ΐ-ρατίυμάτων, 
ούτος ό "Εχτωρ άνκς-ά; μέσον των ς-ρατεμμάτων 
ϋτΐϊίί τόν βυλόμίνον μβνομαχΕ'ϊν 'Ελλη'ν»ν .Οί9ίΐίζθΰ όν Οοο§Ιε τών πάντων ητηβίναιν 3ε, Μη/ίλεα; άπλιαΒγ 

20 ύβριζαν παιτα; "ΕΧϊ,ψχς "Εχτορα πκφίντας- 
χαί 9-η νεκρός άν εκείτο χερσί τοίί Εκτορείαι;, 
ίί μι} χαπέσχνν όίποαπζ, ό 3' Άγαμίμνων πλίτν. 

Κα( τότε Νες-ωρ άνζς-άς καί σ-χετλιάσαϊ με'γ«, 
και ττρί Έ,οεϋΰϋλίωνϊ; ίίποΐν μτνιμαχίαιι, 

25 ον περ άνίΐλί νίβροϊ ύπαρχων τΐ> ααρχίω, 

και τίλοϊ 3εις τοΐ; ρήμβην, ει νί^ «ν εισέτι 
και 5ν «ρο; /ϋνομάχιον Έκτορι συνοιλώοι, 
άνδρα; εννέα πε'πίΐκεν Ελλήνων όνας-ήναι· 
ηρώταν τον Άγιμίμνονα, δεύτερον Διομ-ίβηιι, 

30 εΐτα τιΐί 3ιίο Λίανια; καί τίν Ί3ομενί«, 

τον Μηριίνη!/ μιτ'αύτα;, Εύρύπυλον οτ)ν τνίΜζ, 
Ναι θόαντα, και τταίγνιοϊ ΌμήρΗ, ΌϊυπιΙα, 
οϊίοι πάντες άνε'ςττϊαν τάχα μϊννμαγϊικη- 
πάντων 3ε λογοις Νε'ς-ορος κϊνίρκς βαλόνναν τίϊΐ 

35 »»5 τη Αγαμέμνονος, τ» Αίβντος έξ^λίεν, 
ιΐ τε τυχβιως πρισ&ραμάν ΐ κκ-' οΐκονομιαν 
ό Νίς-ωρ ΐέη γαρ «ινών ετνγχανΕ τη; κλήρο;. 

Έκ κν;οι;κο; τόν κλι?ρ;ν 3: 3εξα'μ:νο5 ό Αία; 
άρμηοι ικόίπλίζΐσδίιι, υ7; "Ελϊ.ντι 3ε 1 ϊέγίι- 

40 "ΕΝκρβ, φίλοι "Ελλνινες, δοκών νιχφται, χοίροι· 
άλλ' εω; ! έν3ύομ«ι αό:ος τήυ πανοιτλίαν, 
ηί άρανεΤ κατευ'χεσΒαι σύμπαντες ειμαρμένη, 
σι-β και λβ&ρ* κίώ' αιίτκς, (η; μά3ωτιν οι Τρώες· 
εί τε καί κοιερώτεοον, ρί/3ο; ούβεί; νπόφχιι· 

43 ούτω,· ειπών και όκλϋώίίς, κρα3αίνων χαί το 3ίρυ, 
τρζνύς έβά^ιζε' γεΧών εκπλϊριτηώ προαύπ<α· 
ον περ μ?/άλ'->ς ϊχαφΜ =ί "Ελλιινες όρωντε;, 
τρόμος πολιίς 3έ τοΐς Τροιβί καί Έχτορι οτίν τκτοις- 
Αι'ας 3ε φέρων 9ι»;βν ςτίθει ς-είόον ώ; πιίργον, 75 50 τον 0ν «ιρ χακακενχκ Ίύ'/ιας ό 'ΧΧιϋος, 
επτά βοών μεν έχοντα βύρσας όχυρωτάτα;, 
άνω πααών 3ε των βυρσών, σίδηρο» ώ; περ βνρσαν 
ίς-η πλι^ίον Έχχαρας χαί μάχιρι σννεχρίκι. 

Και πρώτοςΎχταρ μεν βολών την Αϊίατος «ί'ηίία, 

55 τον σίδηρων ίξίχοψεν, Ιξ ΐί βοεία; βύραάτ 
ΐν /3ψσ»ι τίίί έβΰέμγ δε τό 3όρυ χακιτχ&Ίΐ- 
βειίτερο; Αία; 3ε βαλαν, κόπτει καί τίν οαπίϊία, 
κ«ί Βάραχα τον Έκτορο;, μικρί και τήν λαπάραν, 
κ μή πβ κλίνα; τέ πλευρόν ίξίφυγΕ τον μόρον 

60 έξπάσαντες 3ε δόρατα, συνίπεσον άλληλοι;- 

χαί πΧϊίττει πάλ& 'Εχταρ μίν τα Αίαντο; τό σάκι;, 
και τον χαλχόν οΰκ έκοψε - χλίϊίται 3ε τό ξίψτ;· 
Αϊβς ίπίδιίσα; πλν/ΓΓΗ 3ε τήν "Εχηρις άοπί3α· 
και την ασπίδα κόπτει μεν, χαί μέρος τα τραχή\>ι- 

05 χρουνοί 3' έ^ίΐρ*ιν αίματος· Έκτωρ 9' έχ ΰίπχάρΕΓ 
άρα; 3ε λί3ον μ-ΐανα μέγα τραχύν τα τότε. 
προ; όμϊαλον τη ΑΪαντο; πάλιν τό τάχα; βάλλει- 
χαί πλεΤον γ-/^νζν κδε'ν «χιτιε 3ε τό πάχος- 
ϋ::ιι; Λ:-;; ;ΐ: ίώ:1ιι μιϊζπν. ϊγ.τη ί.;2;!< 

70 ς-ρογγύλον, έπεμψε ς-ερρϊ>;, χαί λιίει την άπιΟα, 
λύει χαί γόνιι Έχτορκ 1 ΐ δΆπισς ήπλώδιι 
άυηιίΓ τκτΗ ς-φιχθει;, τον ΪΊόρ9ωσεν Απόλλων 
Αΐαντο; κατα πρόσωπον ιΐλιο; γαρ έχλάμπων, 
αυτόν εκώλυοεν ιδεϊν τήν Έκτορειαν πτώβιν 

75 ιόν Έκτορα 3' άνι^ειρεν, Αίβντος βχ ίβόντο;· 
χαί τότϊ 3« χαί ξίφεαιν Ιτραταν άν άλλήλιι;, 
ά μη ΤχλΖνβκς αύιβ; είρξ; χαί ό Ί3αϊο;· 
ή νύξ γαρ κατελάμβανε·;, ήμερα; πλυμένη;- 
οντω μονομαχίΐ/αντεί, έίον άλαλοι; 3ώρο.- 

80 ό "Εκτωρ μεν τω Αϊαντί Χιψ,ς σνν ξφώίκϊΐ, 76 χαί τέτω το ζως-ημ μέν Έχτορ έξ ΆχιΧέας 
Βάνα», 3;3=ίς έσιίρ;τ5 μπα μικρόν τον χρόνον, 

85 Αία; 3'άνώλίν ίακτόν τβ Έχτοροτ-τω ξίφει· 
πλλο ταΐΛΐ' μίν νς·ψα· τίτε 3ί χωρκϊέντες, 
Αίας άπη&ιν "ΈΆηαι, τοις 3ΐ Τρωοιν ο Έκτορ. 

Ό 3' ' Αγαμέμνων Βναας βαν, εύάχζι τη; άρίς-β;· 
ΐτιμα 3ε 1 ταν Αϊαντα βάχιν /3»Ε παρέχον 

91) μετά τρο^ν ο Νές-ωρ 9ί δημϊΐγβρ» ψνίσΖεα και πόΐιν ε/; ασφ^λειαν τον ζώτον χ«Ι τών ήλοίαν. 
Άντήναρ λέ/Ε! 3ε Τροιι'ν Έλ/ηρι άπβδ&ΜΒ, .' 
95 μΐϊϊέ ματαία,; μάχεσαι πατησαντα; ταύς βρχβς- 
Αλέξανδρο; 3' άντέλίξ:·; »χί 3ι3β; ΈΧενιρ· 
όσα 3' έξ "Αργκ; έλαβε χρήματα δβναί λέγον, 
χ«ί ίη τάταν πΚιΙανα- Πρίαμος 3' ϊρ) τότ;* 
νίν μ;> [^:!,7■^^ττI1(;727&^■ Χαί ουλακην ποιεΐσ9ε" 

100 τΐ αύρίβν 'Ββίίί 3ε' τβϊί Έλλ»*» λτ/ίτω 
3αα φαιν 'Αλε'ξβνίρο; τβνΰιι περί 'Ελενίκ- 

ώ; χ*αΰ5ομεν χαί χαιίσωμΐν νεχρκ; τη; πίπτωχότα;. 
Έλδβντο; τί επαύριον π«ρ"Έλλ>ινα; Ίδαίκ, 

105 χαι χ«τ«' ί 7£!ΪωτΐΓ αι,τ;;,- τ^ν γ/ώ/κη» την τον Τρώων, 
ίρεσε μίνον, τβ νεκρών ς-ρατοϊ; τοι; άι^οτ'ρβις· 
έρ'άμαξοιι 3' άδροίσαντε;, χαΐΒαιν άμ^υ τβτβ;, 
τβ; εαυτών έκατίροι Βακριίσαντε; ό; βίον': 
Έλληνε; 3έ βιέπραξαν ώ; πίρ ό Νές-αρ "πεν 

110 και τάφον ίνα χαί πνράν 3αμάμεΐΜ χαί πάλιν, 
την %ν περ άπψ/ασαντο μονο»μέρω τάχει. Ό\ςβζ&ά ας πιρ ί Σοφ&ανάκοίλος Ταρσον και Αγχιάλη 
ό Άσιιρί'ων βααΰ.ώς παΐς Άναχυνδαραξ», 
Ό Ποίίΐδών ο λε'νων 3ε Διϊ και τη τείχος. Έν τρϊίηκίϊς ιί "Ελλιπές <;ιαν κιψγβπαβντΐί, 
ούχί χρις-ον 3ίμ»«βν χραηίιαντεϊ άς-ίραν, 
£&ν σνντίμας ιμΜι χαταπεοΐΓν το τείχος 

120 έπ^ραΐς υδάτων τί χαι χύμζσι 5<&<ίσσης 
' μετά ή)ϊ> ι5πονό?τ#ιν Ελλήνων πρΐς 'Ελλάδα· 
έπεί βρονταί ψ)ί·>αηι, τ&τιι δέ κυαγαμίνα, 
αί 9έ βκνταϊ ηφ&ΗΟΜ) ύβάτων χαί άίροϊ, 
είκοτω; άγει λέοντα Διί 'τίν Ποσειδώνα* 

125 οτί β'ίίσίν εΰε>τΜΚΛ ηί τροπικοί Κρκ&ίπα 
ιτα; άς-ρολόγος έκββόί, καί χαχαρχαις ά "Αμμων 
ήλία δ' ίντος έν ζυγω τών τροπαίων ζωδίων, 
επνργΜίίη ο'ι "Ελλι^ έχείνην τίν πολίχνη 
έν Όχταβρίω τω μΐϊΐιί, κατά ?ων>ίν Λατίνων 

130 ει δ'ίν τω τότε τριπηκΓις ώπο. χαί ν οίλιίνιι 
χωρίς άΧΧη; κακώσεων καί βλάβ-η; των άς-έρων, 
ΐοκεϊαν αν καταιττωσιν οντοι ταχέως πράξαι. 

Μϊΐα ΰνομας ι}λίΜ 31 τ» τείχκ; «λφοώ/ντο;, 
έγίνοντο βκαγάγα και 3;1πνοί των Έλλ&ιων 

135 έλ^όντων ΐχ τής Λύμνα δε καί πλοίων οίν&ρόραν., 
& τΐίρ ό Εώινο; ιίιός Ίάοΐνο; κίμψχ;, 
ίπινον έξωνΗμενοι. δαιννν'μενοί παννιίχωί- 
ίμαίω; χαί βί Τρώες δί πάλιν κατοί τ>5ν Τραϊαν- 
ό 5'ούρχιιας ΓτοΓΛ«ίχ!ον έξαυιον ϊβρίντα: 

140 ώ; ώχριαν τκ; στίμπαντα; τω ρο'βω ψυχΗμενκ^ 
είτα τι αμαρμίνγ 3ε θιίσαντίί χοίρινοι- 78 ' ΑΒΟΪΜΕΝΤΥΜ ΪΤ «ΙΧΚβΟΑΙΑΕ 

'ΪΉΟΘΕΙΙΙ ΤΗΙ β. 'ΟΜΗίΟΪ 'ΤΛΤηΑΙΑΙ 

Ήμερα μέν ίξηπλωτα πάσης της γ>ς τό πλπτοί, 
Ό Ζίΰ; $ί πασι τ=ΐς 5ιοϊς ί8υμ>?ΐόρίι λί-ρν 
μη τί 3ίά τιϊ 5φ*ια, μη τι 3εών αρρένων 
κϊς'ΕΆνην ί Τρώευοί νυν Ρ«ϊ3έί ^ενέσΒω, 
5 £ΐ τ^ν «γ*νάχτη<ην ποδεΐ τ«ν «μίτί'ρκν 
ί γαρ (ί; όρανον Ιλϊοι πλέεις ίύπρεπες-ίάως, 
ΐ ρίψη προ; τον Τβρταρον ώ; γνώοτ] μ» το κρατοΓ 
«' βούλα* 3' άχάτΐίΐραν λβφϊν μβ τίς ίαχώ;, 
σειράν χρνσιϊν χρφΑααντις, πάντίϊ χα3Ωχζτ£ με 1 
10 όϊλ'κ κώίξίΐί πρ=! εγω 3'αν περ ίλχιίίί), 
άιι«|ο> γΐν χαί ϊάΪΛΤϊον, τοΛτον ^ίρ ί** 1 **· 

Τα5ΐ« τοιούτον εχουαι σο^ήν «λλιιγοριαν' 
μετά βροντά;, «; είπψίν, έκείν«5 τ«ς παννόχΗ;, 
ήμερος γρ> Ό ιρανοί με'<™>5 τώολϊΐμε'ν=ί· 
15 μη κάαρος, μη ί' ενομβρος, «λλ'ώ; περ εΐπον μέσοτ 
5 περ χαί άχραν σιωπι^ν 3εών κατονομ^ετ 
5 περ κβί κώλκμα ριαίν άμφών Γϋί βοφιίαΐ 
μπα. μτχρον 3έ ΚίνΐϊδίΙί, /3ρ«χι) φαιδρά ίφάνκ- 
β περ και \&γινς '&ηνας, χαί γιίλων Δίο; Ιίγτ 
20 τ^ν επί πλεϊον χίνιριν, ΐκΐας βε' λέγει τοιίτΒ- 
την περί "13>]ν ς-άσιν 3ε, πύχνααιν πάλιν νίφοι* 
έκ τών ένιίβρων ιών βτμών τί; πιβαΗώδκί "Ιβη;- 
Έπεί γϋν ηοΊΐν ίύτελιί το τ« τοιαντο: γρά^αν 
εις ογνον, εις αξίωμα χαί μνΐ&νς, τον λέγον 
25 ό "Ομ^ροί ο «άϊ5ίκ»ς ρ-ητοριχώς άαχριν, 
μιγιύς ττϊς ρντφόμιαι και ιόν φάοοογίαν, 
ποαιται νϋν τ<ν σιίγκρΜίν τοιχείων των τιαααρων 
χμ' 3έλων πόντων κρείττονα δείκνυε» τον αέρα, ι» νιι.. «υϋω. 79 
ώί τ» πφώίβ; τί φαιδρον ανμρύπτϊνχα. νε$ώκι, 

30 ας «νβ^ττώντα τα; άτμά; ίχ γνς χαί τη; ΖαΜσνν; 
ουν τω ηϊίω, ηϊ χρ<η? οτρα τίί λελεγμί'νΐ7, 
πι)γη 3έ πρ=5 τβ καταντεί γΐ; Η ΛώΐϊλχομίϊΜ, 
άνΒρωπαπρίπαδίς-ερο» νΰν πραωποπαι-ησας, 
άς βχσίλέα των 3εών ΐύάπα δψγτρραντα 

35 μί^α>.7^άρα τγ φων$ χκϊ λ=γονϊ« τ«α5τα. 

Τιγβτο τί χχΐάςτιμΛ τω τότε μεν νιηϊρχεν 
οί 5'Έ).λυϊίϊ «*Μ&ντθ| το πρωτιν Ίμφτ/ίντις. 
όμοια; και *ί Τρ=κ; δέ χχί των πυλών ϊξιϊλ3ον, 
πεζοί λα=ί τέ και ιππείς, και μάχ^ν «ινβφίτι»· 

10 χαι' μέχρι μεσημβρίας μεν ίε-πιά-ης ή μάχη, 
εξ άμφοτίραν την μερών πολλών άναιραμίναν- 
ή ειμαρμένη τότε 9ε χλίνει ζνρν Ελλήνων, 
Ϋηαν τροπών έδήλωτεν τω γενεί των Έλλιίνων, 
βροντής χαχαρρΌγηση; γχρ μηχλης ίξοαιίας, 

15 όφγης χατηχ^η κεραυνοί ς-οατω τω των Ελλήνων 
λοιπόν σύν 3ε'ει σνμπαντ*; τι; μάχης ύπιχάρν»,· 
Ίίομενεύ;, 'λτρείϊη; « χαι Α!«ντε$ οι ίώ, 
ί Νές-ωρ άκων ε'μίϊε" τα ϊππα τοξενΖίντος 
ϊξ Άλίξβνίρβ προς αύτή; τι; χούυρΐ; το; τρίχας, 

Λθ χαι 8.) μαψαν ύφ"Έχτορος νεχρος άν ην ό γέρων, 
ιϊ μ» περ τκτον χατιδών α άιομηΰης τότε, 
τόν Όδνσβία ^ΕΐίγίντΛ χίχρατμ σννζργησαΐ' 
ά; Β'ίίδα/ιω; ήίιίνατο πεί&ιν άν5ν7τος-ρεφειν, 
μάνας ς-ρζψί; ί&ββκκν βρματί τω οίχείω- 

55 το £ρμα ϊ;' τέ γΕρβντβί Σδε'νελο;, Εύρμμέ'βων 
χομί?οντεϊ έξήνεγιαν ύς τον ς-ρατον Έϋ&αρ 
οώτοϊ 3ε σΟν τω γε'ροντι » "Εχθροί όντίος 
ίλ&ον άπεκτίΐνε 3ορι ήνίοχον έκΕί'νυ, 
Ήνιοπ/β, πρίί μαξον βαλάν χατά τί ς-^ίί, 80 ΑηΒνΝΕΝΤΓΜ ΕΤ ΑΤ-Γ-ΕϊίΟΙί ΙΛΕ 

60 'Εχτορι ί'Άρχαιόλεμος Ηνίοχος άνη&ε, 
■ χαί Διομηίας μίΌοντος άν3ραγα9εΐν χαί ικΟμ, 
βροντή φριχο&η; βύν αύτγ χαί χεραυνο; αργάτη;, 
προ των ποδών εχπίπτίύχε των ίππων Δαμ,ψΙας· 
οι ϊπποι πτογ&εντες 3ί Κρύπτονται προ; τό άρμα, 

65 έχ των χειρών 3έ Νές-ορος έπεσαν τά ηνία- 
χαί προ; ψνγην πκριίλασε πείνα; 'τΐν Δί&μη&π'· 
ώς 3"Έχτωρ ανεβό-ησι, ψαί-μις ύιϊ Ύν$εως, 
ό Αιομ$Ί); ίμ=\Χε πάλιν τ^; ίππας ς-ρίγειν, 
χαί τούτω αυνινιφίμαΖαι προς πόϊζμον χαΐ μάχψ· 

70 Τρίοσαχίί άρμι&εν αάτο ποήσαι Διφ43ϊκ, 
Χαί τρίς εξ "13υι; άροτίο; εβρόντηαε μεγάίως, ■ 
νί'κϊΐν σημαίνων τοϊς Ίραα'ιν Έχτωρ βοών 8έ μί'70: 
ϊκς ίαιίτδ ΤΓαιδίτρυνεν Ιμβαινειν πρόϊ το τε'ιχος, 
χαί πνρ ζ-ητέΐν άς πρήσασιν Ελλήνων τάς ί)χά!ας, 

75 χαί προς τά; ϊππας τάς αϋτ£ τον Ξ,άνΒον και τον Αάμπον, 
ύ τε μιίν χαί πρϊς τίασχροχ ϊππας τοιά& λίγα- 
νυν μοι τφ επιμελειαν άκίδοτε, ώ ΐππάί', ■■ 
%ν περ έμα ϋ σύζυγο; ύμών ίπεμεΜτΟ,' ■ : 
παρο ίμν- 3!93σα μοι σΊτον ψοτ/ίϊν χαί οΐνον; 

80 οπόταν ΐΜον αυτί;- όδευ σπβΰάνατί μοι 

ώ? τΐφί χρναϊ$> τ» Νίς-ορο; χροτησωμεν «σπίΐβ, 
χαί Διομΐδυ; ^ιφαχα έξ ώμων των ΐχείνα· 
ει τάντχ λα'/3ω, ψεύγασιν "ΕΏ-.ιινε; ννν Ελλάδι. 
Ή λαλιά τής "Ηρα; @ε και ς-όν;ς Ποσειδώνος, 

85 πνίυμάτων χίνιιμα 3ν]λί7 παί μι/χυμα 3αλάσιπίΓ 
οι Έλλην;; 3ί φίύγσντζ; Μέρωσαν τον τόπον, 
ίσον ύπήοχεν έξ αύη; τής τά<ρρα προς τό τείχος, 
ένδον άπέ τ« -τείχΜί ίί πάλιν, ϊις προ; τά πλοία, 
β λέγεται παμηριον χατά Λατίνων γΧώο^ον· 

90 χαί 3ή πυρί «ατίγλεξεν Έχτωρ Έλλϋνων νϋ«5, ιη νιπ. η,ιιοη. 81 
η μη τίν Αγαμέμνονα Ήρα, ψυχ>} ηχεία, 
καράιαννεν ονεί3ί3ΐ ς-ιϊιαι τ£ς πεφ<ιτ/ίτας , 
λέγοντα πόντος "Ελλην*;, "Εχτο^; βκ «ξι'κί, 
χαί γε ■χαταμίμφόμένζν πολλά 1 τ]ί ύμ&ρμίνρ 
95 Τηγβ 3ε υχετλιάζίντοι 3ι« το; ότυχία;, 
Ο,άψα μ&σχρν άετίς άηί$φ βας-άζωιτ 
οί "Ζαρατραντ-ζ Έπ' άγοΒο ίυμίί», 

χατά των Τρώηι άρμην& χαϊ μάγνμ σνναιρίταν. 
Πρώτο; 9ί πάντων £λ«3ί τη; Γμιη; Δυμ^ίυ;, 

100 χοί Χπίνη ««18* Φράδμζνν;, Άγ/λαον την χληο-ιν, 
ρέοντα, τα μιτάψρ-νον 3όρατί ικρ&ιήσας· 
χαϊ μεί'αύτίν χαϊ βί λοιπίί χωρίϊι χατα Τράον, 
ΆτρΕΪίίβ τί χαί Αίαντε;, Ίββμηια); σιιν τητοιϊ, 
ο Μόλβ Μΐϊριόνικ τε μίτβ τη Εύρυπώβ' 

105 ΐλ5ί και Τίΰχρο; ϊννατί;, τόξου "Τυτρεπίσμΐνο; , 
κβί πΕριβλίΠίιν εκκινε τοξιύμασι τάς Τρώας· 
τοξειίων 8'ϋπεχρύπτεΜ τί; Αϊαντο; άτπί3ι, 

π'ερ κ; παίϊϊ κρίΛττόμίνο; τ«Ϊ5 μητρικοί; αγαάαις. 
'Οχτώ μίν αν ί^ιρψ=ν αΈτος έχ ταμάτων 

110 Όρσίλοχον χ«! Όρμιναν, Δκίτορα, 'Ορλές-ην, 
Χρόμιον χαϊ Μελάνοίίιον, αύν τίταις Λυχορόντίϊΐ», 
και ΤΒτο τβν άχόλι&ον, τον Πΐλυβιμονίβην 
« Άγαμίμναν τίάον 3ε βλέπων εχάρη μί-/α, 
χαι 3ωρ:ά; ΰπίνχρο 32ναι λαχυφάς ύ-έρω;· 

115 ο 3ε, χοτλ Γ8 ΈχΕβββ; τοξείίμβ πίμιρας ίϊλο, 
άποπιχών, «πέχτεινε νί3ιν νώι Πριάμο, 
Κκς-ιανίίρυ; πολλοί; ίντα, τη; εξ Αΐβιίμηί, 
τήν χληίΐν Γφγυϊίωνα, βολών καΐώ τι ς-η3ο;· 
ό 3' έκλειν; την ΧϊψαΧ-ην ά; ϊνδρπος κωίείοτ 
120 ΤειϊχΛο; δε 1 πβλίϊ άς-βχίϊ χίώ'Έχτη»; ταξζνσας, 
ίλίβ βλΛψβντο; βϋτ-ίν, παρο : «κζίν βαλώ βί, χτίίΐΈΐ τόχ 'ΑρχζτπΆΐμο» ϊριίοχον ίκιίνβ" 
πέπταχε 3'έχ τδ άρματα;, ταράασονται οι ΐππβί· 
ΤΒΤ8 συμβάντος "Έ,χταρ 3ΐ αιηττίμως Άνκ&ιι, " 
125 και τβ; μεν ίππκ; ά8ίλρ£ 3<3οΐ τ£ Κ^ριονρ, 
αιίτο; Β'άπο τη άρματος μέγα βοών χατή^ί· 
χαί γί τον Ίϋχρτν μέϊλοντα πάλιν τοξεάαν τ3τ«ι, 
προ; ίτϊ3ο; χαί τον τράχρίον ΧίΒα βολών μ?/&φ, 
φ,ράδψ ΐπε&εν αύτϊν άχ3«νβι προ; τ«ς. τήας,, 
130 'Αλα'ί-=|"ί βχς~αζοντος τατον χαί Νιρας-ία;· 

χχΐ πάλιν Τρώες τρίπχ&ν "ΕΆψας προς τ«ν νήβς. 

Ήλίκ ^ϊΐ^σκντβί Τρώ»ν πβντί τω 3ιίρ^ι, 
$ Έχτωρ όμματα Τορ^βς τϊις Νι^ίδ^, 

«Λώί Τ8ί ιππβ; ες-ρι^ν οιίτϊ τη; χαλλιτρίχβΕ'. 
135 Ό ΙΧζος ΐβϊ'Ηρβϊ 3ε και 'Α&ινάςώ λβ^βι, 
ι% περ φιρί ίι'Ήρακλιϊν (ξ "ήδβ ίίϊΛΟίΛένβν, 
κχί 3 περ λΙγίΐ πλήρωμα Θ,'τίίβί ίκ&Ίας, ■ : 
κι ζενξι; ί τη άρμοΜ; τής Ά9^«ϊ *«* "Ηρϊΐ, 
κτος-ολιί τε Τριϊο; πρίς το κωλίϊαι πάντ«;, 
110 χαχ τ5 Δίο 5 ί 3ι>ει>Φ£ πρ£; κρανίν ίξ "13*. 
έχ Πΐσβδωνβΐ λιίσι; ΙΕ Ζ«νο5 άρματος ίππων, ' 
χβ! τβ τοιάδε ανμπχνχα, τοιωςδι σννίγράφη. 

Ό Όμηρος ώ; χρονικοί, ώ; συγνραίΐτ); τών τότε, 
άπαν μεν γράιμι το τφαχΆϊν και τό συμβάν τω τακ. 
145 }ρ! Βί 7* πφυτεζία χαί τών ίνΤίλεϊ-εραν 

τρίηων, ώ; ϊτρ;; αξίωμα: χ«ί με^δος τδ Αόγβ, 
Μμ,νώ; ανινράψχ και 33θώ; 3ε«νϊ; ώ> λτ/ογράψος. 

Μ--« βροντά;, ά; ?'":>ν *»' =*ΐ 9ρ*»ί ^τ»;. 
.τ«ΰμα λητά άιτίρξατο κί5»ίρ:·ν :=ν άΐίβ· 
150 μίτ* μιχρϊϊ (φίίη & *ΐ ΐ "ΪΡίί 

ίΐτβ καί νίφν «©υϊρβν ε=ϊ«.χ3ίν ίξ *Ιδ*Κ>, 
τ·: ν *ρζνέν έπΐίοίοκν' ιΐτβ ραγεντοί "*Φ*< Β λύκε ία των άιίς άαμάταν ΠαπΟύκ, ■ ..' ·.: 
χρυσοχδνς ί «ρανίς.ίχ ^/ίάμ,αις τψίαη,; 
155 ίΤ« σομβαίνα -νίναιΆαι πάνη^ βμ^Μΐ,ίί,βί, 
χοί μάλλον ν,αχας-όμαζι ψ^ηκπαρηάτάταις. 
■ Ίαντα μεν Ϋ,ν ίχ τών πίζανίίχΐ ιών ϋαψύα^άταν, 
ί3ζν Γ>}ν άναχί&α,Μϊν ίχίίννιΐ τη αίροί 
"Ηραν χ*λ£Ϊ κοί Ά35νάν και ίλος "Ελλήνων, 
160 χαί ζ<ϋξηι Ήρας, 'ΑΖγράς άρματα» χρυααμκύία,ν· 
ο ΉρΜΛ^, έ $λιος ίς-ίν ίν τοϊ; ιν3άϋ, 
άς χλίοςΉρας χαΐ τής γή?, ίν Εύμκ,Ζιύς ΐχπίμπχ, 
■ή σφαίρα -η άράνας, „" τις Άέά, . 

άΖλνς τύίιίαι δ&ιχα, τον χρίναν ϊκΛτ,ρύιαα, 
165 ίάδζχα πίρππχοντα τρϊ,οατβ τών ζωδίων, 

Κρώ, Γ«2^Κ, κ«ί -Δίί^ν, -Καρχϊνίν, Λίοκτιί τε, 
Παρδένιν άμα χ«ί Ζι^ον, Σιαρπίον κβΐ Ία^ίττμ, 
Αί?έχφων, Ί%ίχ*ν « χ«ί λ!« κ^ρΐς Ίχ^ν 
ές άπψγάζίται τρίχνν οί&',ας 3ρ 5 >!. 

170 δνσμέ3& ^ρο; άμκολαϊ τβε σφαίρας ΐνΜίτί'ωτ : 
ο2τϊ; οίκΐΐί Βρο'/Χίί γαρ τυγχίνίΐ τον π\κννίί>ν 
Ις-ι και αράμας ϊτερ&ς ΐΒίωυ των άνοακίάν, " ' 
χίώ' πάς-φ τρίχα μίν *ξ .Ιω πρϊς τ & δ&κν, 
ώων πζρψρέμινος σφαίρα- τ$&ρχνΙιρ, ' 
175 5·ί;-Μ Μϊί/ίμαο- π<> ιών Τ«; ΤΛίχ^ημίρας, 

τάς άς πιρ δώηΐί, *&Αν πρϊς "Αΰιϊν ΕΪναι Μγ,-τ 
'Αϊβ ίϊ χιίϊβ,-το ιίϊ^ί'ν «(( τών ιΐίώων ίάί(ν· 
έξ & πφ άπΒρυ'π-αί ^ο; ^ Ιχϊρέ'χων - 
έχ 7«ν τ3 λ^Ε» Ό/ί^βί έξ Άϊφ,άς τοιαΰτα, 
180 ώ; £Ϊ μϊ, τ 5τον ϊανζον ανηλ3εν α53ις, 

ϊξ άναΒνμιάβίαν 5οχίι χηκϊν τνι'ν νφαϊραν, 
άς οί λοικαϊ ψίλόαιψι, πλψ '/ίρις-&τύίίαν 
Άρις-οτίλφ; ϊ' βν«ρχ;ν ίίκοϊ η^ν ο^αίραν λέ>ν, $4 ΑΗΟΜΙβΚΤΤΜ ΪΤ Μ-ΙβΟΟΚΙΑ* 

185 Της ίχΜί«5 θίπ3*5 ί πλυ'ρωσίϊ τηιχ&κ, 
το ψ^ίναί χάΆνγρον τέν βρανοιι, ώϊ εΐιτίν 
τα 1 δ' άλλα πάντα οοι βαψΐ μαψηορΐιν α πρίπα. 

Μίτά γΒν τιί χατάίυμα «το νοχτόί £λ3«Γ«, 
Έχτωρ 1&φχη6ρνη τροφό 1 ; *" Τροίας άξαι, 
190 όσα τ/ ™τ«ί ίηρ* τών χρειών υπάρχα- 
ίξω3η> 3ί τις πίλίως πάντα; δειηϊοποΐίΐαΒαί, 
ηυρκβϊαί άνάπτειν « μίχρι και τ* νμίρας, 
μ$ κατά νιίχτα φόγωβιν "Ελλ>ινε; ταϊς όλχά<κ- 
κϊ; χηρυξι ϊ κέλευσε συλλέ^· 1 ««τ* Τροίβν 
195 τβ; Λο73βί και 1 τβς γΐρίνταϊ φυλακΐν τών πύργων, 
τών γυναικών Ιν&ςτρι 8ε πϋρ » ο«ία(5, 
χβί ρυλαχνιν χαί προσοχή άχρφις-άΐφ «ν», 
μη λΪ5ΐ) -λόχο;, ϊνίβρα, ίραμϊΐν ώ; πρΐ; τ^ν πόλητ, 
χαί ταιίτΊΚ έχτορδιίσωσιν, απόντων ϊ-ρατευματων 
200 βτ»ϊ ύπόντας "Εχτορας, βχαΰ&ρνηβ πάντα 1 

μιββν 8ί τ» Σκαμάνβρ» χαί τη τείχκ; τών "Ελλήνων 
οί Τρώε; ίσον χαίοντες πυρχαϊά; χιλίατ 
άνϊρίί ί'ϊσαν πεντήκοντα πυρχαία ίχάς"$. 
τών ίγχκρίων το ηουον Τρωών έντ«33ά γρά;», 
205 πατηχίΛίτα χώίβ; σ« λί/β» τη; ηκιιην ιΐΜίϊ 

πλν}ν μίν Τ6ΐ τών συμμάχων τε χαί τών έπηίΗρΒντβν 
ώτοι γαρ τρΜλβσίύνε; τών εγχωρίων ίσον- ^ 
3τ«ν ϊό Μέμνό* α'μα « χαί Πολι/ϊάμα; ΐλϊε, 
τίς άρΟμάπΐ τόν ς-ρ*τ°ν τίν συνν/μίν» τίίί'ϊ, ν» ιχ. ιιιίΐ)ΐ.. 8Γ> 

ΎΠΟΘΕΗΙ ΤΗϊ I. ΌΜΗΡΟΥ ■ΜΥηίΐΛΪ 

Οΰτας ίΐ Τρύες μη φιιγΐιν τΑς "ΌΧιρας ΐτήρκτ 
Έλληνες κόο/τες 5ί φνγ$ χατίίχοντβ χαί φό&>- 
ττίν3οί ί' άνυχομίγιιτον ιιχι τβς άρίς-ίας* 
Χίάώιφ ο Βαρέας 3ε πνενσας ίμά χαί Νότος 
5 ταρϊσσϋΐι την Βάλασοαν, ύψβται 3ε ϊό χϊμα, - 
«ω; μερίμναις χαί αύτοί ίιηλαϊς ίχυματνντο· 
& βααϊίιύς μεγάλα; 3ε τι; λύτιι] /3ε;3λ«ιμίν35, 
βίτ«νΐοχ5 3[ηρχετο τόίς χ&ρνξι κλεώ», 
καϊ.ίΤν ΐϊς το συνέ&ριον όνομας-ϊ τΑς πάντβί· 

10 άνευ βοϋί τ&ι πάνταν βί τότε οννιφίοιβμίίΐ&ηι, 
χαί πψ Τ3 βυν/ίμβί' ίν 3λίι1ιι χα3ισ3ίντων, 
ό Αγαμέμνων άνας-άς ίώφυα χίαν λίγα- 
£ ς-ρχτηγοί χαί βζνάιχς Ελλήνων πεφύ,μίναι, 
ί Ζειίς, ΐ είμίφμε'νίΐ, με μεγάλος αεί βΧάχτει· 

15 λοπτΐν, ώ ιιΑμ, ιρεΰγαμεν πλοίοις ιι'ί τάς κατέβα;, 
8ΧΙΤ( τήν -λαηίίδιν ττι^ιίσιμεν γαρ Ύροίαν· 
πάνταν ηουχβζόνταν δε, ψηαίν Ό Διομήδης. 

Οϋτα 3μεΪ; άηόλεμτν τα γένος τον "Ελλήνων; 
ιϊ περ ούτος, £ βχσιϊεν, &ν3νπος·ρίψειν 51Χας, 

20 αηίρχα, κάμς-α ό3ός· πΧηαίον της ΖαΧάτσης 
ΆκάΙες, άς ικρ ηγαγες ίιοίΧάς « της Μιλϊ^μκ - 
άλλοι 3; χαρτερησαβιν εί; πόρθηση της Τροίας 1 
ΐΐ 3ί χαί ΗΤΐΐ 5έλοσι, οΕίτ/έτίΟϊαν οι πάντες· 
εγώ 3ε, χαί ό Σϊί'νελίί ϊτχβρΐερίϊμίν μονοί. 

25 Πόντε; μεν ο3ν ίβίηααν 3ανμάααντες τον λάγον· 
ανές-η χαί ό Νε'ς-ωρ 3ί χαί τδιον έπαπιέβαί, 
λίγίϊ παρίρριψι δονώ;, ρητοραώ τω τρόπω, 
την ε/χν Αγαμέμνονος αύρων χαί Άχώίβς· ΐΐΐα ιάρ ίς τις ΐρατα μάχχ, 
30 χβρίς ύπάρχει ονγι&άν, «9ι 
«λία π£ΐ?3ώμ£ν νΰν νυχτί ν Οντας «πόντος, ώρ/^ηαν ει; ! 
ψυλαχζς ϊπταχοσιοι, επτά δ; ς-ραι 
Άί«άλ»ίο;, Ίβλριΐύί, και 
ό Μ^οιέιηΐί, Άιβ,Ενς, Δ^/Μρ; 

ίλδο'νιίς 3' ίχ&(σ5ψαν τιίγβς χ 
χαί πΰρ άναψίοιτ^ £χε?, νίίχτίρινί 

αβρής τρφάζαις χ*ί δΐ'. ίν ία/ιπροιαταις δωρεαΐς κ«ί λέγίί; τφιατάιοις· 
ουτχβτίτίϊν] τβ λοαιΐ τάί; Μγχς Αγαμέμνων, 
50 Είπα 1 μίν ίδνάτ τρίηαΖαζ, μιίηω προς ηΟρ τΑίντας, 
ίξιίχίντα νομίσματα γύναια χιλιάδα;, 

ΐππβ; ακρίτας οάλητάς ιΐώδΐχα νιιη)?έ·,Η;, 

55 συν κι; χαί Ίπποίάμίίβν ΐ^ίΐ^ν, τήν Β(Μ5ίω5· 
όμώσχς, τί τα βύνολΐν «ΰη; μ« σιινπίίνίίί. 

Τώΐκ δούναι Άχιλιι κα3ίΛ:ι/!'3)ί τοΥτ 
μίτο β: Ίροίας πίρΒ^σκ χ/άνππχνίϊτο πάλπι 
πϊοϊ;χ χ(5Μ9Β τ; χαί χαλιώ πλίρΐί ούτω δο&ηνΛί, 60 κβί άιχμαϊάτχί Τραϊχ&ς Λχηι των" ω><ί«ν : ' 

ϊίς "Αντ/Β; 3' ύηος-ρέψανϊί; , γχμβρ&υ αυτόν «ιηαΟι· 
Ίηίτιμαν πζιήτη τι Όρίς*» τφ ριλΐίίΐ-ω, 
ϊαβόντα τητβ τών τοιών ίν 9&« δογβτίρ*, 
ιίν ίηίώπιν τόν ΧροσνΒζμιν; ίί « ΐ)}ν Λαίϊίχΐιν, 

65 η τε την Ίφιένανσαν, ^ρν^ βΊώτω 3ί&ϋναι' 
πίλϋ; Επτά 1 πρί; 5χ>.2>πχν κιμίνα; τβ; απάαας, 
Πιίδαίΐϊ, Αϊπ:ί2ν, Φφ»$, "Αν3ϋ«ν χαί Ένίπιτν, 
την /?=τανώ3ΐ5 τί (([/α &χ| Καρδαμί))^- 

Έν τβτΐί; πρίαβει; πέμηκαιν ώ; πρΐ; τον ΆχιΧίβ, 

ΤΟ Φο/νβιΛ βί τόν Αίαντα τβ Όβυοοίω;, 
χαί χήρι/χα; ΊώΜβιον άμα γ,αί Εύρνβάτην, 
ΐτκα; τ=ΐ; 3ώ;;; Τϊ!ν 5,ηΊ;ν ϊϊίίσωση» άπίδίΌ&οΐ' 
ίιΛλά 3' ΕΪΛΐντβς προ; αυτόν «ρώτα τη Όδυνσίαί, 
ί 'ΛγΑι&ς «ντέΐφ <τφ=3ρώ ; τ; & τβχέβ;- 

75 «βί Φίΐ'νί)»; έίκινοίϊγ/αΐί, 

Μ την μίξιν παΐϊαχης τής τ« πατρίς σνμβάναν 
χαί πα; αώτόν αν&ρΕψεν έκ βρψχ&ν αταψ}ανα·ν\ 
και δ&μένΒ χαί α0τ3 πίν νήνη άπορρίύαι, 
80 λέ>·;; ρίτβτρίπΕώΜ χαί τί 5 9^ Ξ^σίαι;, 
ΐγκν Ιν Β?β£ έττωδών τ* ψίίσιν τών ς-οιχείων, 
ν εψαρμίνγ ψβφ, ώ; τΐ-Ληιαπ; γράψ*· 
9ιττά; αντί: 720 βΆ-αι Ά: ί'ΐιαρνίνα; ιιναι, 
Βιίαν. ττ,ν άμ:τί~ϊ=-τ$ν, ν/Α τψ ψνζιχατάτφ, 

85 ϋ*ϊ μιτ*τρίπ&$Μ ψφϊν, ώς 'νλ<ιμχχτ/;ρας· 

α μεν -/αρ ίμβρν; τών (ΐί^ών, ο ΙΡΗδϋϊίΐ άνΙμΒ; 
Ό(>^ϋ?'«»ϊ ΤίνΒχ/ίρα; τ{ ατ)ν τω Αναξαγόρα, 
ΈμηΧ%Ε)$£ Μελίτων:;, ό γ,αϊ κΛυΰανίμας, 
α πανίανί; Αψάκρι-ρ:, ό Τνανώς ύς-ίρας. 

90 Ί<χζντ α χ*ί τ* Φ·>ίν« 0 ; «ήρκπ 3*ψώ», 88 ΑίΟΥΛΙΗΤΤΗ ΕΤ ΛΜ.Ε0ΟΙΗ4η 

ώ; τβ 3ιιμ5 χαταπαυονν πβί^σαιτβ τοί; ίώρκί, 
κατ «μ·ΐ)3νί τά μίγις-β τοις βύμπασιν 'λργ'κχς- 
μ$ άηυ παραχλ-ησεα; μίνας ελΐων νς-ίρα;, 
π&τ, ταύτον ά ϊΐε'πον3ε Μελέαγρο; εκείνο;. 
95 Ομτβς ύιος ύπαρχων γαρ Οι'νε'ω; και 'Αλ3ϊ/β; τ 
ώ; άνΕρρήτη πόλεμε; χάριν ™ τότε 
'Αμβρχηωαας χαί αυτών των Αιτωλών τω γίνει, 
άρει; τ»;ν μάχην ώ; θλίβει; εκ τι; μΐϊτρό'; ΊΌ£χ(βς, 
τί) εαυτϊϊ βυνΗρηιι ονζιίζω Κλεοπάτρα- 

100 Κϊρνϊτε;, Άκψνάνις &ί, ηγαν Άμβραχιώται, 
τα; α; πζρ μετεχάϊίίνί Καίσαρ Νηιοπολιτα;, 
νοίνιαας τον Άντώνιον έχει χαι Κλεοπάτραν, 
εβώλβν πν'ργνΐ Αιτωλών ηγ*» τών Ναυτταχτίων, 
ίβαίΰα» πμ'ργβ; Αιτωλών και πτίλα; τά; ϊχείναν 

105 τήν Καλιώώνα, Ναυπακτον, αιίτΐν πυργομαχβιτίϊ· 
πόντε; λοιπόν οι τή; /3«λικ χαί μαγις-άνε; πόντε;, 
χαί ϊερίϊ; οί των 3εών, οι πράχρνχε; απάντων,. 

7»ϋκλινΗνιε; και πολλά ίώρα διδόντε; ΤΒΐω, 
110 γην περκττήν ψντεύσιμαν, και γον των άροοι'μων, 
ύς προ; την μάχην εξελθεΐν «κ έπεισαν ίκεϊνον 
υς-ίβον βαλλομένχ 3ε καί τμ κοίτώνο; τβτβ 
ίν λί3οι; καί τοί; βίλιαι, καί πνργσμ&χαμίνιι, 
τοΐ; τ»; !3<'α; γυναιχό; ϋρ-ηνιι; εμβα; προ; μάχφι, 
115 χαί ουμβολΐ) πολε'μβ δε τρίώας τάς 'Αχαρνώνα;, 
τΐν δωρεάν βχ ϊλαβεν μ γαρ 'εξφ^ΐ τότί, 
όταν αΟτον οί οτίμπαντε; «παν γονυχλιτΒντι;. 

Τοιαντα χαι τί Φοίνικο; τω τότε ίεομίνβ, 
καί Μελεα'γρω μ^' παδεΐν τά ϊβα παραινδιτοϊ, 
190 και προ; αύτόν ο Άχιλιύί τβ; 3ε ρκτϊ τμ; λόγβ;- 
παιίβ τρίρεϊ μ» γιραιί, κοώα τροψά μβ Φοίνιξ, Ο'φζεύ ύν Οοο^Ιε 89 μη την Κβρίί» την ίμ·ην οΛς Χάγας τήνειν 30κ, 
χάροι ποιών τω ββαίΧΓι· τ&τον « χρ>} φτλεϊν «, 
όπ«; μιΐ ρσΐ)3ίί>Κ μοι πάμπολλα αΐ φιϊ,νντι. 

125 χαλόν ιίηάρχίΐ βνν ίμοί 3λί/3«ν τομ 3λίβ*ντά μτ 
βλλίί, οτ) /ωίΐιον ■ρό'ίρώ», αύτοί ίΊ&ιογϊίλϋσι. 

Πρό; ίν τ»; Αίγβϊ το λοιπόν τότβ; ό Αίβί ίίπιν- 
άπί'>3ωμίν- ίίς μά«]ν γαρ άς ϊοιχί Χψκμίν 
βΜί <τχληρνψυχβ5 ές-ι' ίιά γκνοίϊκα ποίον 

130 ίπτα ϊί νΰν πχρίχομεν άρίς-ας «ντ' έ«/ιη9ί, 

χαί ονν αΰταϊί ίχείνην τε ητο: 3'όργΐν κ παύβ- 
Ταύτα «ι; παικν "Ελλοτι Χίγβπιν οάκλϊόντί;, 
ο η:ρ αύτοϊ{ } Άχιλη); πρβιβείιιοά άντΕΪπε* 
πρό; τβΰτβ Διομΐϊιι; τ£ ριϊί πρό; τον Άτρίβο;. 

1Ϊ5 Ό ^ασιλίΜ, μΐ) Οφλζς άνδρα τών αλαζόνων 
παρβχβλίΐν πρό; πίλίμον, τόν 'Λχιλί'α Χίγα- 
όαί των αλαζόνων γαρ υπάρχοντα τον ανίρα, 
τβνΰν βΑβζονίς-ίρον ίιιοίιρχβΓί και ηλίΌν 
χαταΧυ?5ΐ)τω μεν αύτόί, «μεΐ; & «Μμυδώμεν, 

140 βπΐΒ χαί οίτ» χαί τρορϋς άπάσης χοραΰίντίτ 

ΐταν ί'ίώγα^ίη' άρξιιται τι φας τό της ημέρας, 
σπ«9ί£ων πάντα τόν ςγαταν ταφάταίΐί ιφίς μάχην 
χαί αν συν το7; προμάχαις 3ί μά/_κ χαί πρ«τος-άτ«ί. 
Πάμτ;; ίπιτ«σαν λοιπόν τη; λόγΐ; Δίομΐίβς, 
115 χαί παρελθών εν ταϊ; «οπαΐ; ΐχβί-οί χβτυιηιββ^ο. 90 ■χαοοΐίμ τηι κ. όμηροι ι,ρί,τβάΜΐ 

"Αλλϊΐ μίν πάντις άρις-ζϊ; ίχά&νΰΜ π'Μνύχω;. 
β 3' "Αγαμέμνων βγρνπκς ύπϋρχζ τ«7ί ψρρΜτηι, 
άπα χαρδίκς συνέχω; βιΊοιν βρζνη/ί ς-ί-ιάζίον 
πυρχαϊάς 3= βλίπων μϊν ΐν «ϊς Τρίισίϊ «πείρΗ;, 
5 αχάων ίέ κκί σιίμρΜνιν μίλις ούλων, ονρ'ιγριν, 
χβί τών «ν3ρών τι» 5ίρ\>β»>, έ&αμμαζε μφίΧο);- 
ς-ροφεί; 8ε πρό; τη; Έλληνα; κκί /Ώί'ψαί πρό; ιβ ηλοΐα , 
άνίστβ τρίχας χη>α\-η; χής Ίαν& ΊψορρΊζας- 
λοιπόν Ην ίϊίξίν αύτ» πολλά λογιζομΐν-;»- - - ■ 

10 (λΰίίν ώς πρ;ς τέν Βίς-φ* χάρηι ββΐής ψνναίας· 
ΰίρμα λοιπόν Μ ϊ/ννπς γνώρισμα και <τημΰαν, 
Χαβαν χαί 3όρυ τί αότκ συνάμα χχί τέ ξίφαζ, 
έμελλε πρό; ται Νίςνρα καιίΊΆαι τ>ίν ττορείαν, 
ώ; ϊδοΜΓ τυς ^ίίαικ^ Τ3ν όντα; περί χάφρίν, 

15 μι} χατβρρίίθυμιίιτωιϊΐ »»' κρίττ^ώβιν ΰπνω. 

Όμοία; και ΜαίΧαι; άγρυπνο; ών φροντί&,' ■■■■ 
ΐΓΓίόρΰνο; μί πά3>ι τι τί ς-ράτενμτ Ελλήνων, 
χάτας παρίαλΣας ίωραιι ει; γνώρισμα ρορΕβας, 
χαι περκ-ραλαίαν 3έ πρό; χερώιϊν όρμίβα;, 

20 χαί 3ίρυ ρίοων τη χζψί 3ρϊμώ, ώ; έξφίρων 
τόν βασιλέα, ίάρνχίν »το>5 «ΰτρεκι$ίΐέ'ν5ν 
όι/ άδελρόν Μενελαεν ό /ίασιλεμ; εκπέμπε!, 
Ί3ίμ:νε« και α>Λον τον Αίαντα χαλεσαι, 
ιηώι όηκ βιέρχοι» χαλεϊν έγρ-ηγζρέναι, 

25 από πκτρί; και γενΕα; χαλβντα τον καθένα, 
μν$ίν σοβαρινίμζναν. τβ; α (μπάντα; τιμώντα- 
αώτ'ο; 3' έλ3ώ ό βασιλειί;, 5 περ χατίκα Νίς-ωρ, 
άνι^ειρε τον Νίς-αρα, καί σιΐν έχείνω πάλιν ΙΒ. I. ΙίΙΑρϋ 91 
τίν Όίαιβία πρώτα μίν, είτα και Ααμνϊνιν 
30 α Δαμηδης Μίγητχ και τον Λαχραν ϊ-μίρχ' 

ώ; ϋ πάρα τάς φίλοι»; ηλδον εις τάνριν πάντίς, 
τη; τών ψιΑάχην αρχικούς χαΖιύ&ντα; ού£ ίϊριν, 
Ενοπλος πάντα; οντα; 5ί, παΊτα; Εγρηγορότας- 
$ς ττεο ο 7£?ων νατιδάν, νς π;ρ %/χρβννχς, χαίρων, 
35 πϊν τάρ(»ν 3κπίραΒΕ ών τοϊς Χοπαίς ς-ρζτάρχκς, 
χχΙ σύν χότοϊς Ό Νίς-αρις "ιί?, χ«ί ΐ/ίηριόνι^· 
πάντων ίζριααΒίνταν Β( πάληι φηοϊν ί Ν;ς-ωρ. 

άνδρες φίλοι "Ελληνες, τίς ιών 3 ( Μ«7υκαρ5ίϊίΐί 
χατάιτχοπος τολμιίκΜ 7ευ6ώ« ηρΐς τ*ς Τρώβς, 
40 (πι τιμαΐς μεγάλα:; τ: καί δωροις άρμοδίαις; 
πάντων νανχαζόντην δί, ρ^ΐν ό Δίψ^υς· 
ίγύ χατάαχνπος 3αρρ'ώ τοις ΐρώ'σβι γενέσθαι, 
άν ιπρ άνηρ τις έτερο; ϊς-ΐν άχο).κ3ών μοι-' 
ηΛλών πρ&νμιμάντων 9ί. χρίνει τόν Όδικητείτ 
45 χαι όπΊι&ίντις ί,ρμηινη χαρ-ϊν χατά τών Τρώβιν* 
έρω3ι;ς ο βίξιϊς, ΐϊγκν έχ ι^ς ίώις, 
πετάιτας τάταις .άψητης , Εκλαβε 3<' ά/ρος· 
κτιι δ'έ%άριραν λίΐπόν Ιπ'άγιώω <πιμι'ιω- 
Ζωΐλ;; -/ίρων δε τ^ν είωνοοχβπι'αν, 

50 ηρί; τάς εύτρζαάίας δ; κ«ί ψάμασα ναν Εχων, 
λιτρίΐ χάντ«ΰ3ί( 5>Χι^αβών, «λλ'ίΊττίΌν τητο*. 

Έκιωρ Έλλησι κατάσχοπον εκπέμπει, 

ΔίλΗκτ κ^ίιιικι; ιίΐίν, άυϊρα τίνα τών Τρώηί, 
δώοϊΐν ειπών σύν άρματι τ&ς Γππβ; Άχιλίως- 
55 όν περ χρατΗΐιν Όδυίσεϋς άμχ και Λιομΐϊ«· 
έ| η μαΆίντ<; «χτπα βολέματα τών Ίράων, 
γίλώϊι πρύτα μέν τρανώς δ(' ΐπηκ; 'λχάϊας 
έκ;ίνω παρά Έκτορος 3ώρ;ν ι)ΐΓ3σχί3ίντα;· 
εΙγλ 3έ «πίνκίΕν ανιόν, β5. περ και συναντώ^, 91 ΑΒΟν.ϋϊΠΎ» ΕΤ ΑΙΙΛΟΟΜΑί 

60 χαί την ίοράν τιβν λιίκκν Εχει» χαΐ τά τόξ*. 
νπος-ροφζϊς ώ; Χάβααιν, ϊ3εντο προ; μυρίχην 
ϊπειτα \ίτ/κ; ίδιηά; έχοντες τας έκίνα, 
ί)3όντες ι'ι; το ς-ράτινμζ τών Τρ&ων, ανάριοι 
ίιίίοΚί θράχζς άρχηγ&ς τας ύκεροχατάτχς, 

€5 χβί βυν κύτοΐΐ τον 'Ριϊσον 3ε τον τίτων βαούιίχ, 
χρυσήν αύτδ τ^ν οτί[»π»Γαν έχοντα πανοπλίαν, 
άρμα χρνσοϊΐζτά&ετον, ΓπτίΗς άπαραμΟΧας, 
χιόνος Ιενχβτίαα; μιν, ανέμων ταγντίρης· 
«ί χβί λαβοντίί, ίτ/αρν εις τον ς-ρχτόν Έίλΐνων, 

70 χαί τΗτβί («κ «πιίγα/ον «ί ράτνβί Λιορίβ»;· 
τ« τόξα 31 τϊ Δολούνι; Χαί τψι βοραν ΐδ λιίχβ 
β Όίυσβΐϊ/ί χατί^εν ολκοί τ^ οίχιία· 
αϋτοί Ϋεμβάχτε; εκλνναν ϊαΐάσατ, τον ίδρωτα· 
ύτα 4ε χαί λι»«ίΐίνΜ 3ερμάν, άΧλ'Ιν ταΐί βχάφαι;, 

75 Βπω γάρ ί)θαν γνώριμοι τοις ηαΧαιόϊς Χατρώνις, 
ϊΧαία Τ6 χμσάμενοι μετά Χατρόν ροδι'νω, 
ιϊς βρώσιν χττνϋά^ηβύοτ ίτηασν ϊί χρατήρα, 
ΐξ Ε τκρ άρυίμενοι, ε$αον τγ ψΜ^,ΐα. ■ΤΠΟβΕΙΙΙ ΤΗΙ Λ. ΌΜΗΡΟΥ -ΡΙϊηΛΙϋ 

Ή/ώρα μΐν Εξ/τβ;χεν έχ Τι3ων5 της Μοίτης· 
■η τοι μπα τ^ν ΪΕοτν 3ε πόντων τών ια&φΜΒ», 
το κραϊνοι* καχάς-ημα ο Ίΰανίς χαλίΐται- 
ίμερο: μεν έπΧάτννζν άώρω'πίΐί χαί ςοιγείονς, 
5 ι) ειμαρμένη 4ε 1 4ίΐνΐν άν^ΕίρΕ τβν μαχ>)ν> 
εν ΌδυσίΓΕωί πτ ν^ί" μίαον ποιτών ές-ώϊϊΓ 
4=τνί Ϊε' '/ίγινε βοη της μάχης νροΐαμίνης,- ΰ\φ\ζβά ήγ 93 τοϊ; ί'ό πίΧιμος γλυκύτερο; εψόνΐ} 

τδ νπο^ρίφίΐν ίν ναυσΙν ει; τα; αΟτών πκτρίϊβ;· 

10 ί βααιΧεύς 3' Ίβότ&τν ΌπΧίζεη^οα τη; «άντο£- 
ώιτλίο3>ι τότε καί «ώτο; τ^ν ποσαν πβνοπλίαν, 
πρώτον ΟπβδυσΛμενο; εν τοις ποιί χνημίΐας, 
ίεύτερον έν τοϊ; ς-ιί9ε<πν έν3ϋ; τερπνόν χιτών», 
τόν, όν Κνυμκ εδωχεν ώ; μ*} ρρβτηίί^ Τροίβ- 

15 δ τιν^ 3ίχ« μίν γρβμμβί ήοαν έξ όρίΐχάλ»», 
από χρυβί 3ί, βώϊιχα, εϊχοτι χαατττίρβ, 
ίξ ό·.!ΐχάλϊίΒ βρίκονταί εΐχεν εγγεγραμμενας, 
ως προ; τον τράχΐίλον οάηα ΐίχϋντα; ΰφβηλβώβι- 
ΐξ εχατέρβ μ/ρκ; τρίϊ;· "Ιρισι παρόμοιας- 

90 τοϊ; ώμοι; περιί^ΐίΧ! ξί)»; των χρκβΐηΧ&ιν, 
«ο ξφώΐϊ'ΐίΐίν άργιράν χρυσοΊς έν χριμαςνρα-ι»· 
ίλοβεν άμψιβρίτην ίε ίΓϋλψΜήν ό&πί3β, 
μανίύα ίίχτ,ν αχίπασοΛί ϊμπρίοΒιν όπια^ίας, 
3(«α μίν ϊχααχν τροχ«; κ«ί κύχλβ; χαλχιιΧβτβ^ 

95 ίΐχοϋί 3ε τβ; όμραλβ;, όλβ; <χ κββχητίρΒ' 

ίν μ/ίοί» 3ε' τοΐ; όμψύαϊς τοϊ; χαλχοτειίχτοι; τβτμ;, 
άλλο; μίγβτϊ ομφαλό; μΑανο; ίρειχόλχΒ- 
5ααν έν τ>7 άσπίϊι βί ταόττ, ζατ/ροψτβέντα. 
Γοργών ένριον βΧίπααα, χα( Δείμος « χαί Φόβος- 

30 ο χρεμας-ί,ρ ίν οργρας κείνης τή; «σπίδο;, 
ιί; 3ράχ5ντ« τρτχ^αλίν χολώ; 'ιξειργααμίνος· 
τί} χε^αΧϊί 3ε χάίλ^ον ε'πε'ϊιιχε τό κρίνος- 
οιίτω τοΐ; παοιν όπλι53εί;, χαί δόροττβ ΪΛμ^ίίνίί- 
βροντή δ'εΰδιο; ^7 βΜν < * Ά3^ν« χαί "Ηρα, 

35 σϊΐμϊϊον νί*); τί; «ιίϊ5 χα:ί χής άν3ρχ/α5ίας- 

οΐ ηλεικί μεν άπίβιραν των ίππων, τών αρμάτων 
μετά ^ϊή; έξοίρμων 3ε πεζοί συντεταγμένοι· 
μτ}ά\ας 3ί ηρ)ί?38!Γ«ν πρό; τίφρον τας Ιππίας- =1 3; ίππίϊϊ χατόπι<ι3& έχωρβν βραδυτίρω;- 

40 Ί] (Ιμαρμίνη 8ε $;ινην άνί,γιρί τψ μάχτρι, 
ίξ ύαινα 3'£ψΕκ«7ίϊ Ζμβρις αιμάτων τοπ. 

'Κχ ιβ ΐτερβ /χίοκ; 3= ώπΙίσΒτρχ/ αϊ Ίρίιι;· 
πιρί ιίν Πϊλυοά/ιαντα κίιί "Εκτορα τον μέγαν, 
καί τον Αίνείαν και «ΰτιί; τμ; τρ;7ί Άντΐ)νϊρί3« ; , 

45 Άχάμαντα και ΠίΙυβιν, 'Κγμερα οΐΐν τότοι;. 

προ πάντων πρώτο; "Εχτωρ 3ε ιρΐ'ρων ς-ρογνιίλον αάχαί, 
έξώρμβ χαί προετρεχί πρι; συρροή πολίμϊ. 

"Ω; περ 3' ό Κυνας-ρβ; άςτϊρ λάμπει λΛμπρίν ί χ νίφις, 
κ«ί πάλιν άρανίζίται κρυπτόμίνο; τω νε^ει, 

50 «τω; ο Έχτωρ εμπρ-ίβ^ε ποτέ κϋ&ωρβτο, 

Γίϊτί 3'ήί ίΰς ςφζχίμαχ» έχείνα τβϊ; ύς-ίρας, 
κελαίων,'παριτρύνων τι πόντος ώ; ηοο; τι^ν μ&γιρι, 
βίΛτασιόμενο; χαλώ; πάσι τά τβ κολίγο· 
ώ; ίς-ροΜ 3' άπελαμπιν «ΰτ3 τνΐ πανοπλία. 

55 'Ως περ 3'ίν 3έρί( 3ερις-αί ξ-άντες ϊξπκίντίβί. ' 
έρίζικη 3;οίζοντ£; ?·άχι>; χρώών ή οίτων, 
(ΐ; 7* 1 3ε χαρίβ'ΛΛ αυνν/ες-ίρος πίπτει- ■ 
κτα Τρώί; χαί "Ελλιπές συνέχοπιτν άλλνίλΐί;- 
?1^15Ϊ β'έχ ην άνάριτσι;, ίσοχ^άλ»; 3'ίίχον- 

00 βί Τρώί; 3ϊ χαΐ Έλλι^ες Εξί^μων ά; ικρ Χνχαι, 
Έρυ πολυς-ε'ναχτο; έχοίρεν είτορώϊα, . ' 
£εοί 3' κ άλλοι βιίμπανκ; ΐισβν «ποίβρίΗντίτ ■ 

Έϋίϊ γάρ ά χατίνχυι φρίνηοις, πανΗργία, 
β3' εύρΐσιλογίΌ: τί; Έρμαΐχών εκ 3ο^ων, 

05 α V. 5ιί; τις έτίρο; τΐν μάγ/ρ παραχρύνν 
*κ μέχρι μίοι,μβρίας μίν ΊαπαΜ; ΐ μάχη, 
. κα3' ον καιρόν £πι3υμεϊ γεώι«ί73«ι τών β/κμάταν 
άνιίρ ίρντίμε; χαπιών, τέμνων « Ανδρών ξυλίρ 
εΐτ« βέ 1 γίνίτκι τριπιϊ ς-ρχτεύματι τών Τρώυν. » Μ. Η.Ι4ΜΙ. 9δ 

70 Ό 'Αφιμί^αΐα» πρώτο; μίν Βπτνορα ψνύιρ 
εΪτ* -ιίν Όίλ£θι 8: τράβας ϊορί μΕτωποι, 
χοί τητβ; μέν Κ2τίλϊΐψ;ν ί/Είσ; ιατακΕίσδίί!, 
τη; λαμποντα; ή ς-η&σί χιτώνα; άποίϊιίσα;· 
τον Γ Ιιτοϊ τ; καί "Αντιρον χτίίνί! τβ; Πριαμίδα;, 

75 πίιίξ»; ιάί μίν, ϋορϊ μαζίν ζ,ίψα 9ί ί; 'ΚνχΊψ»· 
σπαδαίν; 3' αττΕτνίλνωοΐ * α ' τ έτ ων πανοπλίας 
ώ; λέων 3έ Φίνίψι^ έν χρατψχς όϊβ«ν 
ί\άψχ τίχνα νίριχ, ν $έ πΧηαίον ίσβ, 
αιίτίϊ; μκ ίχ;; βαφΆγ, άΐλά προς 3ρΐ) τρΙχίΐ· 

80 ίτω χ«ί τϋ'τϋί /3ίη9ίϊν η τι; εΤχι ίων Τρωών, 
άλλά χαί ητοι ^ιυτ^ντίϊ ϊ]ϊαν τίπο' Ελλήνων· 
Είτα χα; τίν Ίππίλοχον χαΐ Πίίβανίϊρον «νίίλιν, 
τ3 ΆντιμάχΒ τβ; ιίικς, τ» πριν ποτί τβ Τροία 
οτίΕίίδοντο; τον Μίνίλβον ίν 3Λοι; κατι&πΐΐναι, 

85 Γον ΠίίσΛνίρίν παρ' άρματι ίορί βολάν τω ς-ίβα, 
Ύπηί\ο·(ρ·ι 3' άπί«ΤΕΐνεν άρματα; άηοβάντα- 
τα; χ;ϊρα; χαί τον τράχηλον κχί πό$αςξί<ριι χόψα;, 
τον 3' ολιυν ίτϋΐ ϊωραχα χνλιί33αι παρήχζ- 
νΟν γβρ αϋτο; μη πλχ/ν^ς 3λμον τ>ϊν ΐγδι» λέ^ιν, 

90 ώ; οί σοφοί σχρίιας-αϊ τών λί|κ*ν Όρ^β- 

άλλ'όλμον νΰν τον θώρακα ϊί-μ, χα3ώ; περ εΪλοϊ. 

Τβγμ; ρώι «τω; Εκιεινεν ώ; είπον Άγαμίιινβιν· 
Πρίς τι τβ; άλλβ; ύρμ^σ; και την ιάΛβύν των Τρώων 
β τβ; π-ζζς ίΐέν οί «εζοί, ΐττπϊϊς 8 1 ίίτπίΐ; πνΐρβν 

95 ό Ά-/αμίμναν ίΈάϊιτο ΛίΒδας-ιχω; χίλίόων· 
ώί δί τβν άηίοΆαν άν$ρ& τών ρεμγίντών 
ω; ταρ 31 πϋρ Εφηιρϊΐκο; ιίλιτν πΊαίννν ξιίλων, 
6! των άνίίΐων τϊ)ν πνο^ν κΐκτίϊτβ! συνεργνααν, 
. εΰθιί; ριητϊΐ χατα τις γι; ϊάμνΒ; προρρίζβς όλα;· 
100 ίτω; Άιρ=ί8υ; ίρριιϊτί τ«ς χεραλά; των Τρώων, ίίς γή» συρίντων άρματα ικνά των ίπτκιν τ&τι' 
τίν "Εχτορα 3' ίξίϊβτ™ *βί «νβροχτασίας, 
χαΐ τα ττολίμ» τδ δεινί ό Ζεύς, ί ΕΪμαρμίνΐ]- 
ρ^Τό·; 3*οι Τρώε; είλοντυ χα3άπ£ρ τινί£ βόε;, 

105 βϊ ι» τω μίβω τή; νυχτος ίψάβίβτ* ό λέων 

τί; μίν, ΒεΜϊνων ίϊ.ύρον τ% 3ί, Ιαβύν αυχένα, 
λαρίβοων αίμα ανν αάτόϊς τοΐ; άπααη ϊψάτοις- 
χαδω; ιζρ 3ΐ τι;ν τίκτβοβν οξύ τιτρώσχει β&ος, 
β ίΐέμπβσιν Εΐλιί3υιβί ηΐς "Ηρα; 3υτοτέρεί, 

110 τβγβ αϊ χαχοπώϊίΐαι γέννα;, άς άψ κίξ:ι. 
χαι' ^βρ αί ΧΒΝοπα3»« τή; γέννα; <ξ άίρβς, 
τ*ϊν γίνιοίκν έσχ&ααπι, ότι το βρέφος ένδον 
αίρο; ΐπισποίμινον αυξάνει τα; όδιίνα;, 
ώϊ μείζονα; οώξΰαεας ΐνδον μεταλαμ/9άνον- 

115 βτω τον Αγαμέμνονα το γκ όίιίννίί βίλος 
ϊτίτρωβχιν, έδίίμαζε, χατέτιιχεν, ΙλιίττεΓ 
οί Τρώε; δέ χαί "Εϊληνε; ίοοπαλίϊ; νπνρχον, 
ίύοίΤηαά'Της κηΐίΐας ίξ ϋώιις είμαρμίν>κ, 
Ίριδο; τότε το λοιπόν ίξ 8ρβν5 φαηε'ιιπις- 

130 "Εχτωρ Β' όρμιίοα; τον ς-ράτον προ; πόλεμον χα£ μάχην, 
άνίρρΌβε τ$ν βύναμηι εχείνων πριν φιυγόντων. 

Τι}5 μβΖ 1 )! <Λρρα7Ε('σικ 3ε πάλιν ό Αγαμέμνων 
άνεΤλιν Ίρ3άμαντ«- πλΐξα; αώχενα ξίρκ. 
Κόων 3ε τό™ άίιλφο; δορί προ; τον ά/χώνα 

125 Ιτρωιχν Αγαμέμνονα, διήλθε ϊε τό 3ο'ριι· 
μεγις-α ίειλκίσαί βί, ομω; βχ ΰπΕχώρκ, 
άλλ' ίγϊρμ.φας χαί αιίΐον τον Κόωνα άνεϊλίν 
όδυνυδίί; την χεΐρα 3ε, τ« άρματος απέβη- 
χαί προ; τά; νιϊα: ΐλαΐΛΈ, τοΐ; άλλοι; παρα/)ΐίλα;. 

130 Έχτωρ 3' άγείρα; τον ^-ροτον των Τρωών κώ' Ελλήνων, 
τφβ; πβλεμον έξοόρμιρεν ίο·»! βφοδρω ανέμω, 1Κ Μ. 11.11 01». 97 

ο; ίμπ&άν ίίΐ ϊάλακιΐΓΒν μρ/άλχ κυματίζει· 
ταύά; «ψ 3; τις χυνι^/ός τ»; χιίνβ; πΐρίτριίν:! ■ 
ει; χοίρο* οη/ΰαπιααν, ά; λέοντ« τε μίγαχ, 

135 ίτω; ό Έχτυρ ώτρυνε χκτ'Άχαιών τα; Τρώας 
άπέιακνΐν 'Αβάίον βε, Αιίτόϊϊον, Όπίηϋ*, 
'Ορε'λπον, 'λγίϊααι χαί Δόλ=π« Κλυτίδην, 
'Ιιητΐνίον και Αίσνμναν άπίχτιινε χαί Ώριν, 
τβ5 πάνι«; τΜΤΒ£ ς-ροτυγίς Έλλίναν ηρμένοι;. 

ΙίΟ Πλ»3ιίν 3'ώ; ττερ ό Ζίφνρος τά νίψη οιητοφάοαιι, 
οψ/ίτβ ΝότΗ πνέοντα άπο ΒχτίρΗ μέρας, 
8ΐω πιιχνώς αί χφκλαι χατειππτον ίχ τάη. 

Ό Δίομν^υ; 6χτ£ΐϊ£ τότε 3ε τον θυμβραϊα/, 
ό Όϊυσσαίί Μολίονβ τβτυ 3έ βκλον «τείνει. 

145 ιΪιβ; 30ο τη ΜΕροττος άνεΐλι Διφιίβη;- 

ό ΌδϋΜΐιί; Ίπηαίαμβν μετά τ3 Ύπερόχιτ 
οί δ'Έλλίίνι; άνεΊτνεοϊ τϊν "Εκτίρα φυ'/οντε;. 

Πάλιν 'λ^άς-αοφαν δορί βχΐών προς το ίσχίαν, 
ο Διομήδη; ίκτεινεν· "Εχτωρ 3' ίδών εκείνβϊ 

150 με'γα κρο^ο-ζων ΧΜτ'ιηίτών σύν τοϊ; Τρωοίν έχώρκ. 
Τυ3ει'3)ΐς ι3τον 3έ βολών τί περικεφαλαία, 
καν πεη ηκ έξεπερασε το 8όρυ τροϊλήιι κσαν, 
ο/ιω; πλέδριν ίίϊοίΐϊσε 3ραμϋν έξοπιο^ίω;, 
χα! προ; τα γόνατο: πεσείν, όμματα σχϋτιώέντα· 

155 ίρμωντο; τβτεϊ κτεινκι 3ί τέτε τβ Δίομΐ'ββς, 
αύτο; ό "Εκτωρ ίπιβά; ίψ' άρματας ζν φίι/γων 
ί Διομΐδις 3' απειλών έκόμπαζε τοϊ; λό"/5ΐ;' 
ει έκαρτίρησΗί έμε', χακιι,- ί; ωΐα γ/π»- 
Είτωσί 3ε' σε ήλιος ων κατά Γ,ρί'σωπίν μα· 

160 τΛ;; αυτόν Άγά^-ροφον, γυμνϊντα πανοπλία;,, 
ιψ<£$ τον ταρτον τον διξ,ον Άλί'ξβνϊρϊί τοξίιίει- 
τβ βάπ 3·5τ!ϊ έχ^αλών, ΐλαυνε προ; τά; νιϊας, 98 ΑΠΓ.Ι'ΜΕΜΤν.11 ΕΤ ΑΜ.ΪΟΟ» Ιΐί μόνον 3ί πίρίΐύΣίσώ/ ά Τρώ:; Ό9ϋββ&· 
ας κίρ 3ε χύνις Ββλίροί 'πρίς -κάπρο» άφοριΜττιν, 
165 ο 3'<'χ ηϊί ύλΐ); εΐί^ών ό3όντας χρίτκλι&Ι- 
βμι; οί ΤρΜς ώρμι^ΐίν ίπί τον 'Οβυβόΐα- 
3ορί «ατ' δμ»ν 3ί βαλαν, χτιίνιι τον ΔιιΓπι'τΐιν- 
είτα 3= χαϊ ι=ν θββΐο: καί Όρμενόν άνεΐλε- 
βορί βί κατ» ιτρ&ψφΐν, όν ■όμφβώΐν- «ώδ», ■ 
170 τρώαί κ«ί Χερπβάμανήί· «τείνει «Λ τοις ετέρβίτ 
ίΟΐέχτεπΈ καί Χαρωπά τον τ3 'ΐΛπίσβ- 
Σώκο; 3"ί τβτη οδείρο; Ύαταπλενρίάς τρώκ;, 
ώτΕ'ηοότί τη : μάχ;σ35ί ΐοτί τον *Οδ«οίί€«· 
ή πχνζργία '/άρ αύτ« Κκί φρίνησις το πλέον, 175 το ξί^ο; β χατίλειψε τηιχϊήνϊί το7ί έτκάτσίϊ, 
χάν άίφρϋν χαί οΐτό; ούτω πλ»τ/;ίς πΐν ρά);™· 
ίξ ΌίϋίβΙω; 3ε πλευρών Τρώες ί3ο'ν«ί αΤ/ώ, 
ό περ αύτ& προαίνίβΰ/ το ζίψας τί τδ 2ώ<Β, 
ύρμ);3ί<ν ιτάμ*;; ίπ' ΆτΙ·ι· ; δ'εξίπίσω ^ειί^ών 

180 τρί; μεν έβόΐϊσε τρανάς ά; τύχνι βοι&ύάξ 1 - 
Μενέλαε; Εκέϊ»; 3ε σιΐν Αίατντι 'ΛϋρίςΗ)-, 
κβί ίδιον μέλλοντα 3βνεΐν έξϊβίκτβν έκ ΤρώΙν 
ώ; ττερ 3έ 3ώΓΓ£; ε πιυτατ ελάρω βζβϊημίν-Λ 
έχρεύγβνπ τον τρώαντιτ 'μί'χΛ ϊΐί'νκμιν έχει, 

185 τδ τίξε. 3έ «βμ^αντοί μι 3ι»«μίν« τρε^ν, 
ίαρ3άττ83Π> εν όρεσπι ιϊ ώμνρατ/χ 5απες· 
ιίπετρειιοΛ' 3ε ίε'ίϊτα' πο3;ν ίίοντες μίγά' 
έιωϊ οί Τρ-ϊϊί 'ΟβυυϊίΓ =-^:)> : .7^ν ,-τίντ.ν 
ΐλ3ε 3'ό Λία; ϋ/.ΐ; ίν κατιόντες Τρώ£ς 

190 ϋίτε'πηίξαϊ ώ; λέοντα Ζώπς ϊ&άνής όρει. 

Ό Αία; δε'ιοΐί Τράεζΐϊ & λίων ίγ.πν$ίραζ, 
άηεχτεινε τόν Δίρυχλον νό3ον ύιον Τίρίαμβ; ■· και Πίνβοχον, χάι ΛώαίϊρΛ, χαι Τίόρίαα», 'Πιώίμτην. .Ν XI. 111»». 99 

Ώϊ-ίΐ χεϊμάόρΒς «χ«μ^ 3 ^§^> πλ^ρί™;, 

195 βρϋ; )»Μι(Γΐ/ρει μετ'άρρδ και χζύχχς τί) Ξβ^τονί, 
Βίω τω τίτε πβρορμων Ό ΑΪας ιιινοώσιικ 
ίπττίΐί , χαί Ϊϊιτγβ; ιωί πε^ιίς, πόντος έμ5 ουγκόκτων 
άρις-ίοοΐς ό 'Εχτυρ δε τήν μαχ>7ν συνεχροτε; 
0χ5αις Ιχαμάνίρκ Π5ταμ3, δίρνβος απα μέγχς, 

200 οτΐΒ περ ίηΐΓΤΓον άνβρών αϊ χιφαλαί προς πλέον, 
περί τον μ/γβν Νΐς-ορ* χαί τον Ιδομενέα. 

'Αλεξανϊρίς τοξεύει 3ί Μαχάοβη τφιτότε, 
χ«ί ιαάιι τϋτον τόλμικ τι κα! ΐής άν3ραηε£1ας, 
/3βλώι κατ'ώμον 3εξιον έν τρι^ελϊί Γω.^ίλίΐ, 

205 όν ΝΙς-οφ εν τω «ρματι έ*(3άλλ£ΐ τδ πολέμ». 

Ό Κίβριόν»; 3έ ίβών τις Τρβόι; -κλονΒμίνκ;, 
ήνιοχάίν τω "Εκτωρι ρι?σίυ ώ; προς Εκείνον 
ήμεϊ; μεν προ; τ« ϊυχατα ς-ρίφόμιδα τή; μαχ*κ, 
οί 8'βλλοί Τρώες ανμμιγώς, ιππείς, πεζοί χαί ϊηποι 

210 σνγχ&πκηικα ταχρ' Κίαντος· ε'γνων καλώί ΐχεϊνοϊ'- 
ρερει περί τκς άμα; γαρ κτο; πλατίί το σάχοί' 
εκεί γβν άρτι χαί ήμίϊς (λΐπίσοιμεν το «ρμα, 
όίπι πεζοί τε και ιππείς πολε'μω βαρντίτω 
«λλήλκ; ηηααψάπΒαι, βοη 3'ίς-ΐ ρ7«λν 

215 5τας άπάν 5ιά νοφών το άρμα 

ανμόηταν χέτας τοι; τροχοΐς κχΐ τοις ποίί τών ίππων 
χαί των λοιπών έπίρχετο τάξεις ΈλλΑχυν ■Εχΐ*ρ, 
έν ξίφει τι *αί δόροτι και λιδοις /3αρυτά«ις 
β&Χίμεη; τοϊς Άνβιοις, άΰάμενος μιχρ&ιν 

220 τβ Αϊιντος 3' ίξίφΕυγε τ<ι» κατά χείρας μΑχαν 
ό Ζεϋί, η ειμαρμένη, 3: ιόν Αϊαντα ίείΧαίνιι- 
ες-Ί ίε ί»όνϊ; έχπλατίίί *α< 3εϊς οπίου σάκοί, 

περι/5λΕφ«μ£ϊο; Ιν ήρεμαία ^<βτ«· 
ώς περ 3' άποβίάιβοιν έχ των /5Όων πϊς μάν3ρ*5 100 ληΟΤΜΕΝΤνΗ ΕΤ * Ι.Ι.ΓϋΟίΙΙ Λ Ε 

225 χύνις άνδρες λιόντα διάπυρον χαί μίγττ 

ό 3'β πλίφ&ν τί ίύναται, και γαρ τα ξίφη τρίμα, 
χα χατ'αύη χινίμζιχ χαι δ«3κ; χαιομϊνας, 
πρωί 9' έξίψυφβ αιίτας 3υμω λζλνίτημενω- 
5τως ί Αϊα; ίψατ/ε λυπημένο; άμετρω;. 

230 ω; περ @Έι'ί άραζαν ίΙΒάν όνος βιάζει παϊίας, 
εις ον πίρ χχίΐάγικτιχιΐ πλ-ή^η ■πολλά ροπάλων, 
ό 3έ, ρ^παΊων παιδικών, ίοΟίΈι, φρόντιζαν 
μόλις 3' ίξΟκο» αύτον άρ' κ περ εχορταιΒη· 
άτα των Τρώ&ν ένυσσαν ΐϊν Αίαντα τί ξίψη- 

535 σϋν «ι; Τρωσί δ'ίπίκβρ! μ&ον το αάχος τίτα 
τοις Ορχοι τπρώαχσντε; χτχόπιν ήγΛα^αν 
Βτος $' ΐ/πίς-ρεψε ποτε χαί μάχνν οννεχρότζι, 
ποτί 8ε πάλιν ίψευψν, ειρηε ί' ώ; ε'ινε Τρώας- 
μίαος οώτος Ίς-άμενος ΈλΙ-ηναν τέ χαί Τρώυν^ 

240 τα ξίφη Μ και 3ίρατα χαί βεϊη τά πανταΐα, 
άλλα χω σώτετ τβτβ (Λίν ίοαν ΕχπεπαρμΕ'να, 
πολλβ 8' ει; γην 'ίπίπηχτο 3ελοντ« ικτον τρωοαι- 
τηγοϊ 3ε βιαζόμενον τόϊς βίλεσιν άς (Τϊί, 
στα; παρ' αυτόν Ενρύπυλος , πέμπει το &όρν τέτβ, 

215 χαί Άπιαάονα βολών άνεϊλ: τον Φαυοίβ- 

ορμήυας τδιον 8ε ρμνδν αύτ5 τί; πανοπλίαί, 
το ίίξιον τίξίύΈταί μυρον έξ Άλίξανίρκ- 
χαί' το τμ φ'λκς ξιίλον μΐν εύΒί'ίΐϊ άπικλώώιι, 
τον 3ε μηρον Έ.ύρνπνλος ΙΖυνφείς μεγάλος, 

250 ίψαχμ προ; τ«ς Έλληνα; μ£-/α βοών χαέ χράζων. 

*Ω ς-ρχχηγοί, ονς-ροψητε πάντες των Ελλήνων, 
χαί ς-άνΐΐί βοηθήσατε- ό Αία; χινΒυνενει, 
πνηόμενος τοις βίλεοτν κ βί φηειν 3ϊκεΈ μοί 1 
Ούτω; ίϊϊτεν ΜράτπιΙος, οί Κ ΐςτρΜ πληα'ιον, 

255 χότάν χοίς άμοις Ζεμένοι ΐκχς-ος τάϊ άττί3«ς, ΙΝ XI. ΙΜΛυΜ. 101 

εκτΕΐναϊΓίί τ« δόρατα ^λϊε δ'αύτι; β Κίχς, 
ας περ «φχ7κϊ5 ϊπκώεν Μΐάμζνο; την βάαα/· 
ίπάν 9'αυτοΐς πρασί{/γισίν, ώ5έας μιτις-ράψη. 
βτω; οι μϊν ίμάχρντο Ζερμώ; και Βιατύρας. 

Νίς-ψις ίΐ Μκχκ'ονα ίξαγοντοί «ολίμα, 
ο Άχάιύς τον ΏάτροχΧου κίμκιι μαΖεϊν τις ιΐ-η· 
ό 5έ ηρό; Νίςνρος νκηνάς παρχ&οχμών εύΜας, 
έχείν*; πί^τζς εϋρών, Μ»**»* 
κολλά ίί' παρά Ν= Γ ορο; νίΐώετυδίί; «ρεπόντω;, 
η πεΐσαι λά/ΐι; έξελθεΓν εί$ μα'χην Άχιλία, 
ειΥ έν αι/τίν, ψορίακιηχ την τβτβ τανίτϋλί'αιι· 
τϊτιν τόίς Χίγοις έ'πειυεν, ό; ύπος-ρίψαν πάλιν, 
εύρων Εμριίπυλίν ριρον τ£ (3ίλκ τοξειθίντο, 
χβί περ βη&ΪΜ ηρίί «Λ β&η· γ4> 'Λ#λί> 
όρυο; αιίτον ϊατραιίε' ι; ρίλο; ίχβαλάν γαρ, 
έν χλκφώ ιω ιϊίατι άπΐνφ το αΐμ«- 
τρίψ«ϊ δε 1 ρίζαν την πίχράν την τη Άρίς-ολίχβ, 
τήν παιις-ικίν των οδυνών ίνίβαΚί τφ.ελχίί' 'ΪΠΟβΕΙΙ: ΤΗ! Μ. ■ομηρογ ΉΤφΛΙΙΙ 

Οντω ακηναΐ; ό Πάτροκλε Ειίριίπυλον ιατο* 
οι 8'Έλλΐίνϊί ίμάχοντ» χαί Τρώε; κατο: πΐ-ίβτι- 
το τών Έλλΐκωϊ ε'/χελλε τεϊχο; ίε Χαταπίκτειν 
εχκ'ιώη πηρά -ξίάμη» γ«ρ δεών τών όθανάιων, 
είϊ κάχίς-ον δευάτιον έν τροπικό"^, ώ; εΐπον, 
ϊιο και η μαχρόχρίνον ίμελλε π6^>ιιxί'ν<Β■ 102 ΑΓ,Γ.ΥΜϋ'ίΤνίιΙ ΕΤ «Μ,ΚΙίΟΒϋϊί 

μίτο γίρ νπονός-φη ΈΧΙ-ηνων εις πατρίδας, 
ό Πχκιδώϊ, 'Απίϋων τε, τίνδαρ χαί ο γβόνας, 
ό; μ; ίχ- της ηνήσνς πΐψχται τ6 ήλί«, . 

10 ΐϊίν α}«!,αίιν ίκριτρέ^οΗτίς έν δρόιυι; τίΐ; οίχίίοΓς 
ιφος τψ έάαν εκ δυπμων, οι περ πλανι^των ΐίρόμαι, 
£[ί$}*ΰν βιΰ&υέμ&βν το τειγρ; άφανίσαϊ 
τόσος ίξ.Ίβης ποταμβ; τΑηράσαντες ύίάταν, 
τον Ύήσαν τον Έπτάποραν, 'Ρίίιον, ~Άααϊ>σον τε, 

15 τον Γρήνααν, χα! Αϊαΐ)πον, Σκάμανδρου χαί Σιμαντχ- 
όπα ποΧλαί μεν εηεσον- άσπί&ες χαί χννέαι, 
ίπΗ περ- ηίτ»6< 3ερισ5έ« γίν;; άνδρων «ρώων 
τκτας τνς αάντας ποταμας άνας-ομώσαϊ 
ίν*ζημί«χ ϊπεμπε ρέοντας προ; το τεΤνοί, 

20 όμβράντος άμα-ονν-χντοΊς χαί βρανδ, Διό; δι, 
χ«2 Πατειδώνβς ηλ&τοντο; τα ιεί^ τίξ τμαίνν, 
%ί*ν χαί τρΕχυμία; δε μηαία; της Βκλπουι;;, 
πουκτπμίΛΚ πρισβοΐ,ας, το τεϊχος Ύφ&ί&ν). 
Τκ&ηι μίν· «τω; έμελλοιι Ος-Ε'ρο; ^ 1 ^^™ 1, 

2Γ> τότε δέ πάλιμας σφαίρα; ε&ρ'ύητι προ; το τεΐγρς, 
Ίχτύπιι ϊϊ βιύλίμϊβα ξύλα των πυργωματων, 
ΆρΤΕΪΐί δε' τ=ν "Εκτωρι δεινως επτοΐϊμίνίΐ, 
και 3αμα»3;'ντε; μάς-ψ, βεηήί τί) ίίμαρμέννί, 
βυτκεχλίΐβμήιαι τοις ναυσίν αχανής έκαρτε'ρκν 

30 ό δε Τρυιϋ εχε'λευι τ^ν τάφρο* ύίχρβαίνεηι- 
ο'ι Ίπποι 8 'εγβεμέτιζον τόϊ; χι'άεσι τίις τάφρα, 
πιραν γαρ ίί-ιμα'ινοντο ϊών χοτοχρίιμυαν Ησαν, 
πυχνχς, οξείς τι αχίΑοπας ϊχικαν πεπιτ/μΧνας, 
0X8 πψ ίππος αχ είςβίι εντραχον άρμα σίιραν. 

35 Ό ΐΙοΧυδάμας'Έ,χτορι τότε δί 1 νυμβολήει 

πεζίύαα-πας τα; σύμπαντα; πανίπλω; άπλισμίνας, 
χαί φραξαμίνας πυργ$ο», χαρύν άς προς το τϊϊχος· ι» χιι. ιιμφ* 103 
Μτιΐί Ε,ίπίΜτοί Μΐηηα άπέβηίηα ταν ϊτραη,; . 
πράτχ πρ$ πόντων Έχτιρις «ρμβχος άτΐσβώηας^ 

40 ίίς πί"ντ; Γραταρχία; 3= . χαλώ;, συνκηηρμΕ νρι , 
οι πΧεϊς-6!. μίν χαί- α^ς-βι χαί πνίοντι; πολίίκι, 
*«ί τϋχρζ ρηξ<ιι.βκώ&ντε;.χαί μάχεσΖαι τοΐξ. πλοίου , 
μετά τ; ΙΙϋλκδα/Ααντος, Έχτίρος, Κΐβρι&νι,· 
οι 3ί μΐτα τ£ Πόριδο;,. 'Α-γηνορος, 'Αλχά&α, 

45 :^«)^^ Ϊ3Ρ« Β; '47<>,.^ίϊ^^ 

«λλίΐ μετ"Αρχύ,ί/>ι τ;, \Αχάμαντ5ς, ΑίνΕίΉ· 
0(. πέμπτοι, 3;' τ« =>ιχ« "«ί *« των Είκκίρων 
<τμν Σ«ρπη3ένι .ς-ρραιηη, 'λ^ψιταχίφ, Γλβώω,. 
σκναοτησμίν πί(-Ϊ3«ϊΤΕ;, ττΛνωιιη; των «Μΐίίβν, 

50 ώρμων, 3οκ3ντ£; Έλλι^ο; πάντα; νβυς-κΰμοίζ χτ<ϊν«ί- 
βκλαϊ; 3: Πίί^ΰίμιντι; πάντων πί£ών χωράγηιν, 
"Αοϊο; μόν3; ιών λϋϊτών ίππηΐ; άρμχτηΚάρης, 
^ρααας-,,ίχάμι αίβαφί;_ώς πραϊ αντο_ το τείχος- 
ϊϊμ; ηϊ.ίίων 3ε. όφς-ιοϋ» όρμησαν ατοι μίρρς, 

55 οκα Πίρ ήσαν. ^γίντε; "Ελληνεϊ έχ. πεδίίΐ; 
βτσς έκεϊ παρ-ηΚκυνζ το ϋρμχ. χχί τχς ίππο;, 
χομπας-ιχω;· ο.ί ί,'φχβντο χπτίίτισΰεν β°ών«ί" 
ήλπιζον γάρ σι άρρσνΕ; Έλλι^ς παραυτίχα 
πάντα; όρμ^ϊαι προ; ψυγφ/, μή δΊΙτιο^ναι ™τβ}· 

6» £ύ'ίιν ν^-/μί-^ οι χΟ.χί Ελλήνων ΤΕ(χ«ς 6 . 
άνδρες αύτά; κατεΊχον 3ε, αφζοντζς ηζρευγίτχς· 
£5ρ=ν και 8ώ ς-ρχΐΐτ/νς τ^ν Λβπώών έν ηώαΐί- 
Τ?ν μέγϊςμ Πίλνποίηιν. τ; χαί : γ; τον ΑεβντέΊ», 
τσιιμίν, Ίππρδαρίίβς τε,νιαν χαί ΠΕίρώΐΒ, 

05 τον Λεοντία τκ«3« δ: Κορώνη, .Κλεσ^λικ- 

ώ; ι)η=ρ(4χ£ΐί ^ε^ϊ χ#ί ιών Εΐίρίζων δρίε;, 
αί' ικρ «ϊί^ικ; ορωι χπί ί^ρκί χαρτψααιν, 104 ΑΒβνΚΒΠ·»* ΕΤ ΛΙ,ΙβΓ.ΟΜΑΙ! 

Βτω και βτμ ταΐς χιρβί 5αρρ3ντ:ί ΐχαρτίρκν 

70 βΐ 3ί κφί τίν *Α<τίβν, Ίαμίνΐν, Όρε'ς-ϊΐν, 
ΆίάϋΛντβ, καί βίωνα μ^τα τη Οϊνομαβ, 
ίϊξ άϊκτεινιντεί ασπίδα; /3=ϋ3ε'ρμβς, 
μ&Α μηάϊγΐΐ της ψχογή; εχώρΒϊ προ; τό ΒΪ)Ρί· 
Ό μιγάς ΠίλυίΤίίτικ όε μετά τη Α:=ϊτεω;, 

75 μέχρι τινός ύπάρχιντ^, ένδον ες-ωτες τειχΗς, 

ύπΐρ των πλοίων ποίφϋν τη; Έλλι^/α; παραρμυν- 
τβ; Τρώα; εί3:>ν 32 πρί; πύΐαζ ορμφίνταξ, 
τα; ΈΆψας 8ε φ-όγνντας μετά κραιιγϊ; μζμΆης, 
ΐμιφατϊιν ς-άντε; τών πυλών μάχ»ν συνίχρότβ*. 

80 Ώ; περ ί χο'Ρ 1 ^ ή 1 !" 0 ! τρεφόμενη ίν όρει 
ίκδ/χιται τ=ν 5ίρυβον κννών τε και ανθρώπων, 
υύρρίζϊϊ 92 σντχατασπίϊ π?ν υλ«ν πλαγιαζων, 
κρίτίν και κτύπιν άπειριν εκ των οδόντων πέμπων, 
κτίο; και τβτων έ χαλκό; έκράτει (ϊβλλομένων 

85 κτυ'πίί ΰπιϊρχε 3ε πολϋ; ασπίδων χαί θωράκων, 
και περπ(£9»λ£ΐίων 3ε ίυχνάκις βαλλομένων, 

δίκην χιίνας σννν/ης χίφών εκπεμπόμενων, 
άλλοι παρ'άλλας πύλα; 6ε την μαχίί» συνεκρίτον 

90 προς παν τό τεΤχο; 3ε τί πΕρ έλαμπεν εκ των βπλων. 
Ό Πώυπίίτης τότε δε τίϊ περικεφαλαία 
δορϊ ,δαλών τόν Δάμοσον, έβάμασεν αύτίκα· 
ΐπειτα και τον Πυ'λωνα και "Ορμενον άνείλεν. 
Ό Λ==ντ:ιίς β'Ίππόμαχον ,θαλών κατά ζωςτϊρβ, 

95 Ιλκύσας και τι ξίρος 3ε, κτει'νει τόν Άντιρατυν 
επειτο; χαΐ τΐν Μένωνα, 'Ιαμενον. Όρίςν, 
ΐως τβ'γη; άπίκτεινον οί περί Τίαλνποίτττ;, 
τβΐ; ™ν τω Πολνδάμαντι κκ! Έκτορί «ρίς-=(;, 
μέριμνα γίνεται πϊλλι) Περί Την ι«ίρβν βσί 10.", 100 τίρα; ίψάνν γαί ούτοι; άπα των άπβΒίΰιν, 

3ρώίοντα φέρων ά-Λο; ζώντα, δι;χ3ίί; εχ τηγη, 
μΕβυ των Τρίων Είριψ: και χΐχ-βα; ιίπίχώρΕί- 
95^5; 3ε μέγα; τ5Ϊ( Τοωσιν ί τη ιταμβάντος 5(α- 
Τ5 Πολυϊβμαντκ Χίίπον νίΐίσαντίί τό τί(Μϊ, 

105 ότι Τρησί γ*ί/ΐα<α Βεηυϊ ΓΓαλιντίΒπία, 

ΤρώΕ; 8ε 1 πεσωα! πίλλ^' χί/κιί ταΐς των Έλληνα», 
και Χέγοντο; 7Γ,3;ς πόλεμων τον τότ: καταλεΐψοι, 
άργησαν χαί χα9ι5/3οηϊΕν Έχτοιρ πηίρώ; Εκεΐν^ν 
μετα νραυγΐί 3" ϊξώρμίίίϊν ά; ποΐ; αύτί τί τιιχο;, 

110 κκί ύ,'/,'ϊί «^τί -^Τΐντϊ^ οι) τί τ:Ίχ;;, 

τη; χρίααα; τί και γρίμφ*; τζ κζί οχρίφζ; χαίχμίνας, 
τη; προμαχώνα; προ; τήν ψ» χπίβάλεν τη τίίχυ;· 
και πάντα το κ,ίΐώματα μίχλειίίντίς ί^ίπτΗν 
οί $"Εί\ην(ς ανμφράξαντε; άσπι'οι προμαχώνας, 

115 εβαΧλαν Τρώα;, |ξ «Οτών ορμώντας προ; το' τεΊχος- 
άίΓανταχΒ τών πίργζιν 3ε ο Αίας περιτρέχοιν, 
συν τω Λοχρω τω Αίαντί κελειίων χαί προςνζσααν, 
παρότρυνε τ»; "Ελληνας Εμ^αλλων προίυμίαν, 
Χαγοις μϊν ά&ον ς-ερεοϊς, άλλιν εν πράίΐς Χόγοις- 

120 αϊ των πετρών 8; γίλαζαι χών Ύράαν τών Ελλήνων 
νπερ χιίνα χρύπτνσαν γιν, 0ρι, και λιμένας. 

Ό 2αριτ»3ών παρψίΐ 3; τότ; τω Γλαυ'κω λέγων, 
ώ; πρέπει τον τιμάμζνον άρχοντα ί-ρατιώτην, 
τβν οντά πρώτον χρημασι καί χτημασι τοις άλλοι;, 

125 ί7ναι και προς τον πόλίμον πρωτεύοντα των άλλων, 
όπως μή λεγι; τι; βιίτον εις μάτιτν δόξασαν»!· 
ε; περ γαρ τίν ο; πί/.·μιν, ώ Γλιϋϊ;, περευγότες 
εμελλομεν άδανατϋ καί άνευ γίροι; είναι, 
«κ άν μαχόμενος αύτο; νπηρχον ίν τοις πρώτοις, 
130 αλλ'ϊβί αϊ παράρμαν άν εις πόλεμον καί μβχην 106 ΛΗί-.νΗΕΚΤνίΙ ΕΤ ΙΙΛΛΟΟΟΙλΐ 

ΕΤΓΞΐ' 3ε τρόποι μεν είαί μυρίοι τα 3οϊ0τβ, 
η; περ αχ ες-ί 3υϊατο'ν «ν3ρωπ=ν γγε^ιτ/εκοι, 
χαρτεριχώς μαχόμενα, χτίίνωμίν ΐ ιη<»9ώ,«ϊν- 
Οίτω; ειπών παράτρυνε/ αύτίν Χαί τάς Λνχίιις· 

135 *(ϊ πρ=; οιίτον εξόρμησαν τον πΝρ?3ν Μενεα^ίω;- 
ό Μενεοΰίϋ; 8ί πτοΐί3εϊ; ε'ώρα προ; τη; πύργυ;, 
τί; αρα τβτω τρνηη&ί <™<ιρ προσβο/β-ηοιι- 
τΛηαίον 3έ ταί Αϊανταί ίδών, «λλά χαί Τεΰχρον, 
βοών αύτ&ς βλ Ίαχυ* παιήααΐ κκιαχίίσβΓ 

140 ι<; αρανον α χτύπο; '/άρ ο τότε ϊιϊχνϊί» 

πύργων, πμλων χ«ί των τειχών, αυχνώ«ϊ βάβαμίναν, 
χαί π-.ριγ,φύαίαν 3ε συνάμα ταϊς άσιάσι· 
πι'μψβ; θοώτην έπειτα, τον ΑΊανζα χβλεΊ 3ε, 
05 πιρ ίί&άι υνν «8ϊλρ5ί τω Τεύκρε τφ τοξότη 

145 τά τίξα τ&τβ φί/κηκος ΐίανίίανας τ£ τόκ,. ι 
πρώί πύρρν 3'. κνο^ίνιντ»; τετυν,ΐίχώ; Λυχί»;, 
λί&ιιι τρκχεϊ ιόν Έϋίχλη τον Σαφτηβίνος φίΐου,. 
βολάν εξ ΰψβς ερριψεν άηο τη τπίρϊκ χβτω· 
3λ2<τας ίμ3 την χεραλιϊν χαί πίριχεφαλαιοΛ' 

Ιόϋ Ό Τεύκρο; 3ε 1 βραχίονι τον Γλαϋχίν εκτοξεύει, 
ίΐροϊ τεϊχο; άνερχόμενον, ό; πε^ι^' ιηβφβς, 
&ί μ-η τι; ίγιαυχόβιται τών Αχαιών ή τρωαα- 
ο Ζαρπφάν 3' Άλχ/ωίονα τρώαας 3=ρί ρβνίΐίβ, 
τον προμαχώνα τέ. χψιίν ϋκ$α*β αποκόπτει- 

155 άπσγνμνόϊ το τε7χ=; 3ε παιπν ό3ο'ν παιάνα;. 

Τβτον ο Τενχρο; Βέ 1 /3«λών (3ίϊϋ προ; τελαμων*, 
πρό; τελαμάνα $ί ψημ-η τα 3νρε5, άαπίδος, 
ό Αί«ϊ την όοπί3« βέ τω βόρατι τρνπήσας., 
μικρόν τι πβρεξέωιταν «πο τβ προμαχώνος- 

160 βτος 3έ πάλιν σύν ούτοι; ώρμίϊσε τοις Λυχίοις· 
χαί οντκρβτκΜ χβρτεραν χαί ς-ε^ροτατ^ν μάχνν. ,. »„ ,„»»,. 107 
Κα3ά ίτερ ίί« άνίρες βε π^ϊ επωοίνω τόπιι, 
ερίζκπν ίν ΐοΐί χερσιν κατέχοντες τα (ίετοαι 
βτω καί ήτοι ίριζίν Ενεκα @ι) ι2 τείχκ;- 

165 ήδννιί^σαν "Ελληνα; ίκφοβ-ήσαι- 

κα3ώς -,ικρ δε 1 ριλάλιιθίί 7»ν» χΐΐραναχτ&αα, 
το τάλαντον επέχει («ν, ίπάζΗοα δ'άϊέϊχεΓ, 
εν ι£ ς-οβμόν ίνίβαλί υννάμα τοις. άρίοις, 
άπας τ»; παΐδα; 2ρ£ψΕΐεν έκ. τής μισΒϊδπίας, 

170 βτας ΐταλαντίΐίετο και τέτοι; Γί>ι μάχη 1 

<ί; πόχον φέρει δε 1 ποιμβ) άμογνιτί προβάχα-, 
άτως ί 'Εχταρ ερερί τον λί3ον τΐν ρΐ)3ε'ντα· 
κπανταφ δ'οί πμ'ργοι τε χαί παντΐϊ Λ/»μ*χωνβ 
ίβάπχοντα τοις αΐμααιν Ελλήνων τε κ«ί Τράυν 

175 οί Τρωε; 3ε,. τη Έκτοπος- κελειίοντ»; εκείνου, 
ί(ΐδ : π<!ντ(ς άαέβκνιιν. κλί/ι«ξ( προς το τειχαί,. 
χλι; πύρ/ας-, οΐί ηερ εϊπψίνι ξιιλίνοίί ιίποτρόχοΐϊ- 
Εκτωρ.δί λί^ον μίγςνν άρζς :ί; ίψο; τότε, 
οΤσν ίΚ'Τΐϊς προς άμαξαν μίλι; «ν 3ώιι δώ, 

180 μίνας τάς πϋας. έβαλλε, το; ς-ρίφιγ]αζ ζχχόπτει- 
ο λί^ϊ; ετω πετίτωχε, έιφοηκταν αί πάλαι· 
σ«νί5 δε : τίοιχα τών τηώών, τμι^ιϊσα διεστιάρει· 
διί? 3έ. δόρατα κρατών, τω θωραχί τί λαμπών, 
ίετν^ϊ *«« το πρόσωπον, ίτϋρ ό^αλμων εκπέμπων, 

185 ό Έκτωρ είοείΓ^δηυεν ε'νδον τ£ τείχκί τότε- 
ον, πεο ηχ αν τι; ίσχυσε-.» ανευ 3ίών χωλϋυαι, 
και τρϊϊ.Τρωίίν έκελευσίν έμ^κίνειν πρ<ί; το τεΐχο;. 

Οδτοί μεν «ν ίΐιτ^οϋυον τών πώών και πύργων, 
πρίς δε τά; «ϊα; ό ς-(κτό; ίν φει^ν ™ν Έλλ^ων, 

190 ^ δ'^ και 3όρι>βοί, χατά^ανην. άκ ίχβ». ■ 108 ΛΜίνΜΚΒΤΤΝ ΚΤ «Ι.ΙΛ60Κ1ΛΙ •ΪΠΟΘΕΙΙΪ ΤΗΙ Ν. -ΟΜΗΡΟΓ -ίΑΐηΛΙΜ 

Ό Ζει);, η ύμαρμένη, 9ί Έχιορι τα; Τρώας, 
άψ'α πρές νανς πρπίηκ}α, ΪΜΪαι -χαχαλείπα, 
άίιαλείιαω; ηΛεμεϊν χα! πίνας ύπομίνεα- 
μίχαι γάρ πλοίων κβτΛϊίΙν ίν είμαομίν»; Τρώας, 
& ά μην χα! πίραιτερα ϊε, ο3=ν ρΐϊί τοιαύτα· 
αύτίς ίψα θράκας 9ί ίρίραί. μζχιμωτάτβς, 
ϊί/βν τάς εν ετίροις 3ε πολεμάς χ«3εώο«- 
χαί Σχύ$ας τβ£ άμΐλγΛκας τΐ γάλα ΐο ιών ΐππ«ϊ, 
β; ΤΓίί Άβίας τί καίει και τών ίηκαΐτάτβ», 

10 ζώαι αχιρι^τιρι βίαν γαρ 8 ιών πολνχριιμα'ταν, 
καί »ρίς άλίιίλΒ; 3ί πολλίϊ χρίίνται ίίΚίαοπίνιι, 
ύπέρ νμας τάς τα Χρις-ω τάχα Μαλωμένος- 
χλέπτιις «ϋτοϊς ύ&ίς ΐς-ιν ώ; κλ/ψΜ τι δρεμμο-Μίν. 
α λόγος βεβϊαότιρος τάτοις ίς-ί ταν όρχων, 

15 άς «ν ό Καλχιιδόνοϊ τ; έμόσΐ] κιι Κυζίκα. 
ίμονοααιν απαντις χαϊ ζώσι χοινοβίας- 
πολλά τής ΰικαότητος τάτοις ές-ί α-ημίια- 

Ό έκ θϋλάίσιΐί Π&ϊΐίδών ό φβδοί Ελλήνων, 
τοίΛτοτρίπας βζϊβίίν τοις Έλλιισιν ελέχθη 

20 . νε'ρ>5 παχί/ τι πυχμοώέν ί?9ϊ] ιφόί Σαμοθράχην, 
προς αμβραν τβτο ίε ραγεν, άνε'μκ; « ΧΛίσαν, 
κίττ!νιϊντίΒ5 ταϊ; νβυίϊν ?9χε μη φευψιν τβτκ;- 
;κ τότί γαρ οι Αίαντ;; Ζαρ'ρήααντις μεγάλος, 
ψοναιπέρας τοις Τρυσί τον μάχιτν αννεχρίταν 

25 άί ίτι γά(5 νπάπτζνον νανσ! τκί όλλ»; φιύγεα, 
φυγής τόπον άχ ϊ/ενπς χαχεϊνοι αυνεμάχαν. 

Ωΰτω λίίΐτον οί Αίοντεί μ=τ« τών αριςίοιν 
ανναππσμον ποιηααντες, κνχνάακντες τ»; λόχϋί. τα; πιροΐίφιάχίας 3ε, τά ϊόρακτ, τα σάχη, 
30 τ*ς Τρώ«ί χαί τον "Εχτο/β -μννχίαζ ϊχαρτίρβτ 
ύΐ Τρώε; πάντΕ; 3ε 1 ίμ« τύτπΒαι πρώτοι τίτα;· 
ο 3'Έχτωρ πάντων πρώ,ις-ο; ώ; πιο ς-ραγ/άΧι; \&ος, 
όν πψ χαμ-αΑρας ποταμοί έξ άρα; άηοχόιίιίί, 
πρΐ; το πρανές έξ ορβς 3ε κυλίεται αύν χτύπα, 
35 κόπτων πίν νλ-ην, χαταχλών, αναπηδών ιίς ΰψοί, 
ίως 5 πρί; κτβπί&ν ψ5άη, και λεϊον τάπα/, 
τότε ί' κχ ετι 3υναται χιΛίίώ* χαΐ 9ρώτ«!ΐι· 
«τω; ό Έκτωρ απειλών εχίμτ.αζε μιγίΚας, 
ίύκολωί βκλίιίοΐσδαι ωοινοϊ τάΐ των Ελλήνων, 
40 άχνα; όμί χαί ν/|αϊ τε μέχρι 5αϊ.άντη; χτζίναν. 
Τοιαύτα μεν ίχίμπαζι μέχρι τινά; τα χρόνα· 
πλλ' οτί 3)} πρχτνγραα Λιόντων παρατάξει, 

οΤα ς-ζρρον εύάρμος-αν πύργοι πυχνοΐ; τόϊς λι'3οι;, 
15 τα χράνιι 3έ χαί Βώρακας και ξίρι τζΆνημίνα, 
χαί σιβιιραν τ^ν «τραιπΐν έχπΕ'μποντα τνί ς-ίλώει, 
Ις-η μκ ^ε'λων ίγμς-α, οι ϋ'ΈΆ-φιε; «ντίοι, 
τ=ΐί ξί^σι χαί 3=ρασ( τιτρώσχιντες ίΧΕΪνον 
α^'έαιιτών απέλασαν νύντρομαί ί'ύτκγύρα, 
50 τοΤϊ 3ε 1 Τρωσϊν 'φίικτα· ολίγου χαρτερεΐτί- 

« προί μβχρόν οί °Ελλι)νε; χωλόουβί μι χρένα, 
χάν περ χακπνκνίύδΐίταν ώ; π£ρ ς-ερροπ]; πιίργβ' 
αλλά νομίζω προς τροπών τω βί'ρβτι χηηόαα' 
«τω$ είπών κ/ίτ/ιψι τάν Τρώων πρ;3ι>μί«ν. 
55 Ό Μϋριό'Λ]; το'τί 3ε περοιατΒντα Ταΰραν 
ίϊΐφβαν έσβησε 3=ρί ^αλώ άσπίβα, 
το πρόί&ον 3ί Βίρατο; συνϊίλάαας τί οικεί», 
πρόί τ^μ οχφηΐν αψάρμπονι άλλο χομίσαι δόρυ, 
οι Β'αλλκ πβντες ουν (3ήί τ))ν μβχΐ)ν ο^εχρότβν. 110 ΑΒθν»ΕΗΤΤΒΙ ΚΤ ΛΙΜΕΟΟΒΙΛΕ 60 Ό Τάχρος & τ&Ίμβρ&ν τιρντος τάν άλλων «κίνεί, 
νιίνάντα τά ϋίντορος, ·}αμβρίν 3ε τβ Πράμα, 
Μηδινοιάςτιν είχε γο-ρ ν;9ιιν Πριάμβ χ6ριρτ 

Κίώά 3έ Βε νίριν με'λινον ί$-ιίμενον ίν ίρει 

65 ^ζειιτεσών κάτά ΐ^; γής τίμνίμηαν σιδιίρω, 
«τω χαί ατός Ιίτεσεν, ίίχει 3' αύτϋ τα τεύχιτ 
ώς ϊέ ρ=ν;ιίοΐτ;, ώ'ΰμυτεν έκεινίν και τομνώσαι, 
'Εχτωρ το 3=ρυ χατ'αύτβ /3αλάί -άακφΕίφβτβς, 
στ)]5:ι /Μών έηάίτίινεν Άμφίμοιχβν Κλεάτβ- 

70 ί^άρμιτκ χαι κράνος ίι το τέτβ χαϋαρπάξβι, 
Ιϊβς «"τ9τ*ν τα ίίρι ηρί; ομ^αλόν άσττίίος, 
ίρώταϊ ίυνάμζι χραταια παρέτρεψεν οπίσω- 
τκς 3£ νεκρβς οι ΈΧΚ-ηνις ΑϊΛίΡΤβ τβί 3ιίο, 
Άμ'ρίμβχον με"ν Στίχκϊ μεια τ& Μϊΐΐίο^ίωτ, 

75 τα/Ίμβμον 3'οί Λιόντες ,δϊς-άζοντεί έγιίμνιιν. 
Ώ; Ά'ίχ χνναν άρχάξΰατζς αίγα λίοντίί Αίί, 
ταΐς Ώοτ/όαιν έχοντες ίε'ρΗίιιν άϊζ δβμΐίβί, 
«τω *«ί 3ΰο Αίοντες ίχτιίνσντΐς'πρας ϋψας 
τον Ίμβριον τα Μεντορίς ιίιον, ε'συλων τ£ίχΐ]- 

80 ό 5ί Αοχρός- άηίκίψί τήν κεριλιϊν έκείν», 

χοΐ 6ίκ>ιν σειράς έπεμψε προ; "Εχτρός Τ8ί"πί3ας. 

Ό Ποίϋίών ώρτ/1ν5η 3ϊ χόριν τη Άμρ^χβ, 
χαΐ συνεργών τοις "Ελλ^ιν, εχΛα κατά: Τρωών 
Κτεατον 3ί μύρονται νιίν τα Ποσϊΐβώνοί, 
: . άιώ' μ τκτον σννίϊαβι προς δάλαϊσαν ή μΐτΐίρ' 
έιτεί γδν ώ; πΐρ ΐψιη& ν θάλασσα συνεργεί 
τω μνί παρίχειν ϊχφτ$ν τοις ϊελβσιν ί)ψνγαν, 
χαί πάνπς πρ:ς τον-τιίλεμίν Ις-ρψίΐι άχααίας, 
ίΰτ' Άμρμάχυ δάνατον ιίιον τιίν τδ ΚτείίτΒ, 
' "ν Πνταδώνος Εριμεν παϊ3β «ώεκώαι ττασιν, 111 Ίδίμειιεύς ώ; άρμηηε σϋν αλλοΐί πρό; τιρί μάχυν, 
Όμηρος 3ι' Άμζίμαχον τβν Ποσειδών* λέγεί 
όργίζεσ^βτ ΐοϊς Τρω^ικ, Έλλιρα; παροτρύνε, 
καί τόν Ίδίμενέα 3ε σών άλλοι; πηι Ελλήνων. 
95 Ό Μιφκιηκ Μ λ«/5οϊν & πϊί οτητΛ}; το 3όρυ, 
τρέχων σνντόμας προς ούτϊν ζ13η> "Ιδομενέα- 
ίρμώσι δ'δμρ» προς σααιόν μέρας της ίτλο/ων μάχος, 
χαί ανβραγην αυμβεΜναι ηολεμΐ) Χατά Τρώων. 
Ιδομενεύς ΰ' άπεχτειν; πρώτος Όδρυονέα, 

100 περ εκ Τροία; Έλλ«νας ι)ιτΕ'σχ(Γο %ώξ«, 

ία πιρ ό-Πριάμρς ούτω σύνεννον 3« Καοάνδραν- 
άνεΤλε κπί -τον Άσων έχείνω φ^Εντα , 
προ; τον Χαώ τω δόρητΕ /ϊαίών άν3ίρΕωνα- 
τΒτβ δε 1 τον »νί;χον Αντίλογος άνίϊλεν, 

105 ες-ώτα δίδοω, τω 3ορί προ; ς-^3ος περονηαας· 

τας ΐππΒς-3'ό '&ΥΐίΧοχος πρΐ; Έλλιρβς κομίζει. 

Δο'ρυ 3'έρείς Αηίφοβος κατά Ιδομενέας, 
Ιδομενέως κύ^οατος, ν.ρνβ'εντος τ~ρ οσπίδί, 
/Μών ϊτρίς το ίΐίί^ροΓ/^χΜ κτείνει τον Ίπττοπίίΐίν' 

110 Δνίφοβας- δ' εχίμπαπ μέγχ βοήσας τότε- 

έχε! προς "Αδιτν όδι^ν Άβτος, όν παρέσχον 
τον μίν νεκρον ίξνίγογον ί Μυκις-ηΐ;, Άλάς-ωρ- 
Ιδομενεύς δΊσιεΊίτείνεν 'ΑλχιίδΗν τον ΑίβνπΒ, 
εις κίρην Ίππώάμϊίαν σντχ γχμβρον ΆγχίπΗ, 

115 βζλά» προ; ζ-?$ος χϊ> δ=ρί, δίχην ίςτχτα ς-έϊπς- 
ίΧ γχρ 3ϊλΛαπις χρκπβείς, τόπον φυγής ΒΧ εϊχεν 
Ιδομενεύς δ'έ/ίιήίΤε τίτε τω Δ^ιρί^ω- 
ω καυχι^ί! Δΐϊΐ'^ίρ:, τρεϊ; κ',ϊ' έν;ς «νεϊλον 
άλλο χα ε οΰ π\ησίον μ» πορίνκ και νίίβϊΐς- 
120 Δ-ηΐφαβος άπή)3ε 3ε σόμμαχαν ερεννόσαν 

τον 9ί Αίνείαν ΕΒρ^χε*. ίς-ιοτα «5$ ίσχβτοίί, ϋί9ίΙίζε{) &ν Οοο^Ιε 112 ΑΚβϊίίενιΓΐΗ ίΤ ΛΙ,Ι,ΕΟΟΗΙΛί 

άεί -/αφ Ζτραρςν άργην ητο; ναχά Πρίαμ*· 
γννααίν ταταν οντά γαρ Πρίαμις βκ ίτίμκ 
οτά; 9: πλιρίζν ελεξε τϊ« Βάνατε Άλκά^κ, 

115 όϊ ώί γαμβρας έπ' β&ΐφφ άνί'δρίψειι Αινεί αν. 

Και 3ΐ] Αινείας, Π»ρι; τ:, &ψ<ροβνς, Άγηναρ, 
άπα 3ί' τ3 ς-ρβτίΐίμβηΐί ίτί(Μΐ3Ξν Ελλήνων, 
Ήφηκοί *αί Άραρεν; μιι« [3 Μ^ριόν», 
Άσχάλαφος, Άντι'λίχο; , Δυΐπυ;»; οιϊν τβτκϊ, 

130 βτίν τ:ίς λαοί; τοΐί εορτών π=λ=μον συνεχρίτβν. 
Αινεία; άκαντίσαί 3; χατα Ήομενίω;, 
εκειν» παρεκλίϊαντίϊ. βάλλει τ«ν γήν τίό /ΐελεΐ' 
Ήομενεύ; ϊ'Οϊνβμηον βολών κατά γας-ίρα, 
τέτα χενοΐ εντφα, τβτβ 8' άΐϊφχφινΒ 

135 όπίΐυχωϊ ί,ιμ^αβας, Άοχαλα^ον «νειλε· 

Αιίίψαβίς 8' άγίρπαο: τί χρχνα; Άσχαλαψα 

τ£> Μηριάντι, 'άί -λί;-]ί:; Γ,ύζ; '/βρΆ, ρίπτει τβτί' 

«η άναβάς εφ' άρματα; ς-εν«ζαιν ϋπεχώρα. 

140 Αινείας Άφαρία 3ί πλ^ξα; λβψ,ω, άνείλΐν- 
Άντιλοχο; δε βίανα χατα το νώτον τρώα;, 
άπέβιισε χαί τκτΒ 3ε κόταν τνΐν πανοπλίαν- 
οί Τρώες 3έ χτηώβίσαντες, ίπλιτπαν τητμ σάχϊ;· 
εγγυ; έ13ών Άβά/ιας 3ε, χαί βτο; πλιτττει σάχας· 

145 2ρανΐ73εϊτο; ίι 1 ιη δίρβκς, τβτΐν ιΐπίχίψίίντίε 
ι?7:ί ^;( -ρί; ΰπϊ'/ας-ριον ^9αλώ ό Μίριίϊ"!;- 

Δϊΐΐπυρον α Έλενο; ξίρα τιϊιι χόρτων ίύχξα;, 
ίξ τόξκ φ'λϋ£ πέμπει 3= χαί χατά Μενελακ- 
3 έκ τ2 θάραχοί αύτ5 (κοφάν ές^πεχροίσ^. 

15ί» Μενίλαο; τήν χειρ» 6ε τετρά τω 3αρχίίψ, 
ίϊ έχχρεμάία; ε;>ίυ7=-, οήχϋϊ ό^β ία δίριτ 
ό πιρ Ά·π-η\ιαρ ανασπά δψιας χαλώ;: τι)» γβρκ Ό\ςβζ&ά ιν χιιι. ηυη. ί13 
Μζνέϊαβς ής-όχτια βχλύν κχιά Πείβϊηιορβ- 

155 ίίΐίιηκ τβΓω χαί «ύτί^ ΐ^όχικτί τ-^ τ^άσει- 
χαί άμα πάλιν &ρμφ Μ 0 'ι ίώ κατ' «ίλώωιί· 

Μαέ!** ™ ξί'ρί ίε μίτο™ πρ ί ς ^ ν ρ να . 

160 Ό Αρτίων & ύιίς χρχτΖντο; Ποφί^ων, 
νύξας ϋάχ,ζ ώσ5ε»ώ; ϊιμνμ Μενελάα- 
ο ΜφιόΐΊί; τΒτόΐί 3ε κατά γλκτΐν τοί-ώι, 
το βε'λί; δ' έξοιεροαεν ΙμπρπΆζν -προς φ χύς-ιν 
τβγβ Βανάνκς, 5νμ α 5ε',ς, πέμπει χαί Πάρι,- βΐ)&ς· 
165 «ηέχτεινί 3' Εύχνίνορο: περί τ= β; τεξεώταί > 
■γίνιι Κορ/ιΰιον, ύίον μάντεως Ποϊ,ι/Ϊοβ, 
ό; καί π(»£μα-Λ=ναατο τά πεπρωμένα τητοι· 
Βΐωϊ οι (ΐϊκ έμάχοντο χαρτφιχϊι κορβία, 
Ό Έχτωρ ίχαρτίρα Βέ β ρίξας ΐν τό τεΐχρς, 
170 /3α/3τίν έγίίρων πΛυ^ον, μάχην χχφκρατάτν», 
όκα ΏρατιαΜα τε και Αίαντος «ί νή·;, 
χαι ηϊχρί 3ν «χ ΰψηλΐν, « μάΧις-χ χρει&τ,ς- 
ίτεζοι ΐ; ποντΕί χαί Ίππεΐ; εγίνοντο ήρας μάχην, 
5πβ Λοχροί κβί Βοιωτοί ιωί Ίωνες και Φ3ΐοι, 
175 Πρ^ΐοι, Ά3ίϊ*ΐθί η κοί Έπεών το ίΑη,, 
Βήοτν ιτυρόί τον Έχτορα σπα&αίας εφορμαντα, 
άψ' ίαυχών άχ ε*σ5;νον οχι&εν ίξύάααι. 

Ό ΠετΕώ 3ε Μίϊίσίεϋί, Στίχιος τέ καί Φε(δ«ς, 
Μγης, Άμψίω», Αράχια;, Με'δων τέ χαί Ποίάρχης, 
180 ο>ίς-« πόντε; ς-ρκπηοί μκά των ς-ρατεκμάτων, 
χαί αύν αύτόις οι Αϊαντεΐ πλησίον εςυχότες· 
άλλα τω, Τελαμώνο; μεν, ονΒρίς ίτολΧοί π«ριτϊ«ν, 
πολλοί και χάλλτς-οι όμδ ίεχόμείΡοι τό σ«κο£, 114 4ΗΒΙΙΜΒΗΤΙ1Η Ετ ΛΙ.[.Ε<;0ΒΙ*Ε 

όηίιβν .χίηος και ί&ρύς ΜηΟαβψ, αΰνατ 
185 οί τ3 Λοχρβ ϊ' ίκβρ^ίϊτίς πκντ£; γυμνοί τβ|έτ«[, 
«νβυ βοράτων ναι σαχάν χαϊ 3ίχ« χρηαμ&αν- 
τκτων Τρωαί και "Εκτίοι αυς-α'ΐ^ν μαγζμίν&ν, 
αύται αψίνίίναι; βοΆει/τις ίτάραπον χαί *έξ Η{ ί 
χ«ί μίτ' αίσ#«ί άν τη; ηκηηϊ; 0 ; ΤρώΕς ύπιγύραν, 
190 ίϊ ^ περ ίίίκν Έχκγ* ^ τότ; Π 6 λυ3«μ»; 

συν(ηκμη όρις-ι'ϊς |κί7 ιών Τρώαν ηάντάς- 

ΐΛβηαηις ίο ς-ράαυμα, πνκνύακντες τίς 'λίχας , 
οί κερί ΠςΧνΰάμΜτα, τόν'Εχτορα, τίν Πο;οιν, 
195 τίν Κφρίνφ, ΦάΧχφ τί, Ό^οίον, Πάνφαίτφ, 
Μίρυν τον Ίβτοτίωνοί, Άίχάνκν, τίν Πο&μυν, 
βί ΐΓΕρ χαχά χ&> χΒϊς 0$&ηί Ιχ Μβωίβί, 
πολίμον ί^Εΐρ^ 3 ££ νό> %νμα ϋ ηνίων Έκτο,» 
ττόϊΓων πρχπορτόίτο- 3«νήν αητίλι ρ'ρων, 

200 τί χρ,ίνο; Ϊ άηηίιτΒ ψίϊώβις τέίς ίκίνχ- 
πιιρίζα» 3ϊ τβϊ φολα-βας Έλίιίνων πρ&χώρα. 

Αίας 3; γηγ« ηροχα)& τρωτό; ης μάχη» Μ-/αν 
έΧ9= κλι?σ:3ν, »5λτ:, τί ζχγοβης Άρ7«"ίβς; 
βοά κρατ^οί ον ίβχα; τα; >ίμΐϊί/»ΐ κήο;; 

205 Ϋ,μϋς ϊ<&ι πορ^ηί/αμιν πρίαραν σην πατρίίά- 
«ι δ; χαιρί; ές-ι ψτ(ηξ, ίπέτε ψίύ'/ων ι&γ 
τα; ίπΒβί τα/ύτιρον ιών ίίρκ'κον τρίχειν 
β 3ε ςρΐί^ΐν ώί πρί; «πτόν Αίιτν χανγνιματίχ, 
χαϊ ίιηιρμίνν χ% β,$, „α£ 7αί 3ρ,ώυ τω βώΐίί, 

210 ή νΰν ήίΜ>« υνμηχράϊ "Ελλυσι πλοϊ ^ρ:;, 

«αϊ <Τΐ) ααρ=ι χορίβΐ,; 5ε τ& κΰνπ; και τβ; )ΐ^*?" 
«τως «πόντος, ίγκρβν μάχην χαρχιρωτάτφ, 
των ς-ρβτίΐιμίιων ^ /«ϊ«1? συρραγίντων. 
'ΐιΐί /3ο«; προς βρανίν ε"φ3α«ν αμφοτέρων. ■ΪΠΟΘΕΙΙΙ ΤΒϊ 2. ' ΟΜΗΡΟΥ 'ΡΑΨΏΜΛΪ Ή δε χραιγι τω Νες-ορι χαϊ πίνα/τι ■ηχά&Άη. 
αψύ; 3έ τον Μαχάίϊα καί ττίνειν καί λοΜν» , 
«λδε ττρΐς Αγαμέμνονα, Τυδε/οιτν, Όίκυκα- 
και Άγαμί'μνων (ί; φιφΐν είπε τά πλοία σιΐ^Ετν· 
5 ο Όίι«β«ϋί 3' άπίπανσε ταύτ-ης τί; γϊώμΐί τδτβν 
ίίπέντοί Δι·>μ-$κ; 3έ γαρασι προς τήν μάχιιιι, 
τίίς ραδυμέιντη; δέλοντες Ελλήνων παρατρύνειν. 

Ό Ποσει3ων και "Ηρα 3ε' ταύτα 8ι?15σιν είναι· 
ί ϋαλαααχ χιχίνητα τηεύμασιν ενάντιοι; , 
10 πρς τά; πατρίδας 8' Έλληνας ψίύ·μηι η τιο:ρΕχ<όρ=ί· 
ϋορωτρυν; τ»; πάντα; 5έ μάχια5α.ι ς-ερ'ροτερως· 
ό' πραχτιχώς γενέμενον !3ώι ο Αγαμέμνων, 
ί χράτ-ηαι; κηΰ' "Ομιτρον χειοΐί εκ Ποσειδώνο:, 
ξ ν γκτ«5 έλογίζετο πώς Άχιλενί άν χαίροι· 
15 ί 9ε τιϊ;"Ηρα; ονν Διί μίξι; έ μετ' απάτες , 
ίΰδίον το χατάςτιμα 3ΐίκνιίε[ γεγονέναι, 
χαί πάλιν ΕΗμετάτρεπτον μίΐά βραχϋν τϊν χρόνον 
τότε λοιπόν οί "Ελλϊΐνε; χαλώ; συντεταγμένοι , 
αλλήλων άνταλλάξαντε; εχας-οι ΐ=' τα όπλα , 
20 οί άρις·ιϊ; τά χράπς-α, χείρονε; 3ε τά χείρω, 

κβτα: των Τρώων άρμηποαι, και Τρώε; καΒ' "Ελλήνων 
έξιϊλδε μεν ή 3άλασσα προς τάς σκηνάς και νηχς· 
ήτοι 3οριΙ(3ω 3έ ίεηιω την μάχην ο-υνεκρότΗν. 
Ού τί«; Ητώπ;; γίνεται κυμάτων θαλασσίων, 
25 πνοαϊ; άνεμων χαλεπαί;, κΐε βυρίί τις βρόμας, 
χαίοντος Ιρος ύψηλον, καί βαΒατάηρ/ ΰ\νν, 
έ3ΐ βφοίρίΐ «ς άνεμο; ν-χώμ χαί πρό; τη; 3ρΰα;, 
»3ε χείμαρρων έκοοι} πρέ; χαρα^αάβς τόκα;, 116 ΛηΟυΜΕΗΤΙΐΜ ΕΤ ΑΙ^ΕΟΟΜΑΕ 

ίπίσιι γίγονε χρανγη τών Τρώων χαί 'ΐλλφκιν, 
30 νυγφοττράνχων χαρτεράν την μάχη» χαχ' αλλήλων. 
Και πρώτος μεν χατ' Α'ιαντσς ηχόντισεν ά "Εχταρ- 
χατά τη χρεμας-ηρος 8ϊ τ5 ξίψβς χαί άοπίδοί 
το $όρν τ&τα προυραγϊν, έχ ίβλαφεν ίχείνον. 

Αί«ί δε τβτον ς-ρί5»ντο χαιέηιν πρίς τ«ς Τρώας, 

35 Χίίψ τραχεΐ χα! ς-ιβαρώ βαλών περί το ς·%3ος, 
ώς ς-ρόμβον πψίτρεώε έπις-ρχρεντχ πάντη- 
ύς 3ρΰ; 9ί πίπτει κρίρριζος εκ χεραυνοβαλίας , 
βρόμας 9ε γίνεται πολύς χαί φόβος τόϊς 'ώβνιν, 
βτβί ό Έχταρ πίπτει ρίπτει 3ί χαί το 3όρυ- 

1(1 ϊβ αάχος 8' ίίτλαγιαιτΕν, εις με'ρο; ηαμτρ&ηι· 
μετά βοής 3' οί "Ελληνες άπέίραμον χρατηααι 
βάλλαντις χαί τιτρύαχοντες τοΊς ϋρασιν έχιϊναν, 
άλλ' κιτς τχταν ϊαχνβιν (ΐ3(' βαλειν ή τρανοί· 
ο! όψιμοι τών Τρώων γαρ ανήίηκΓξβν εκίΓνον, 

45 χαί προς την Ύρο'ιαν ες-ιλλον ίψ' άρματος οίχεία, 
μεγάλα; ϋννώμενον, ς-ενάζνντα βαρέως- 
ιαρί 3ί ΞάνΒαν παταμον άρματος αποβάντα 
άνίψυξαν ραντίααντΐς έν ϋίαχι τόν άνδρα· 
ο 3' άναπνευσας έχηετα τας όψ3αλμας χαί βλέπει, 

50 χαί χα3εο~3εϊς εν γόνασιν, έξ^ρασε μίν αίμα, 
χαί πίπτει πάλιν όπισθεν τας άρΆάΚμές χώιίψοί· 
οι *Βΰί«ς τας Τρώας 3έ μεγάλας συνεχλόναν. 

Πάντων 3ε πρώτος ό Λοκρος κατά λαπάραν τρόποι;, 
άπέχτεαιε τον Σίτνιον τ5 Οΐνοηος του π«Ί3». 

55 Ό Πολυ5άμας 3έ (3αλ3ν πρόϊ ΰεξιον τον &μον 
άνείλε Προδονίνορα ΰιον 'λρηΐλίχ*- 
χατά 3έ Κολνίάμαντος Μας ό μίγας ηίμψαί- 
έχΕίνκ τκψΕίΜλίναντοί, ' Αρχίλοχο* άικάι, 
της χιφαλήί τον σύνίεαμον βαλών χαί 18 τραχτίλν ι» χιν. ιιιαοκ. 117 
60 πι 3ε δυνάμα της χάρο; χ«ί τής βολής ι$ βί« 
Β χεφού,ή πρανή/γινι τιράπ) τ$ γί, προ πάντων. 

Άχάμας 'ΛρχΑόχα βϊ ό αύναμβς «νεΐλε 
Πρίμαχον τον ΒοΜπ-κν τρώσβς τω δοροτία- 
ΠυνίλΕΐΒ; 3' Άχάμβντβς Ε'ξώρμυτΕν αντίο;· 
65 τ» 3ε φνγόντος, Φόρβοητος νιον Ίλιον/α 

ΤΗρί ΤΟ άνω /δΐί'ρβρβν πήξας Τ ί ίφυ ϊΐρώιον, 

"ιικπα τμ'τη ιιφαλ^ν, ί%απογ.6γα ξίψει, 
ίμηχπημίνιρ) ϋρατι το'ι; Τράεσαιν ίίιίιαυ· 
λοιττον τ5 τότε προς ρ^ν £%άρμηααν οι πάντες. 

70 Αία; 3' ο μέγβί ίκτΕπ-εν "Ι>τιον ΓυρτκΆην 
των Πρβσαήύν ς-ρβητ/όν- Μυσών τών Όλυμπίων 
τον Φόλιοιν 3έ χιχϊ ϋΐίρμιρον Άντίλοχος αυνευΈι, 
Μίρνν αιίν Ίπκηίωνί κττίνίί 3ΐ Μΐ7ΰίον>;5, 
ιίιίν, ποπίρα, Νκαιϊς, ϊξ Άοχανίας Χίμνης- 

75 Τεν>φο; 8ε τον Προ3όανα ο'μδ κα Ιίψψηημ, 
Άχράοης Ύκρήνορα ββΑών κατά Χαπάραν 
έντερα. 3' Εξεχιί3>ιο«ν Εκείνκ τότε- 
ο 3; Λοχροϊ άίΓΕ'κΓΕίνί πλε/ς-β; ττοϊών τω τάχει. 'ΓΠΟβΕΙΙΪ ΤΒΪ Ο. ΌΜΗΡΟΥ "ΜΤΏ4ΙΑΕ 

'Επύ 3' οι Ύραες φύγηιτίί οιέβιρα» τήν τάφρον. 
πολλοί 9ί άνφέ&ιναν ΰττο χιραίν Έλλίνων, 
οί μέν περί τοις άρμασι μένοντες ϊχαρτέρκ» 
ωχροί, το περικάίβιον «Τμ« ψυχδε'ντΕί ?ό|θω. 
5 Ή τα Διός β' όαίγεραις 9ΐ}ΙοΊ ηβλιντροπίον 
χαί τη αέρας σύγχυση, Ίρασι προαβοιβ*"»/. 
άς ο'ιχορϊαιν, ϊχκϊι τ>5ν πααον ατροφία». 0\ψ\ζιιύ ϋνΟοο^Ιρ αχίπψ, γλίνα;, ίνδύματα χαί τ&ραμμίνα; ΐκκχΐ. 
οπ\α χαινχ χαί βΟ.-η 3ε χαί τά χρειάΆη πάντα, 
το μίψς-ον απάντων 3ε, τε'χνα , γνναϊχας, φϋο;, 
β; βΧίχαν τις άφρητις-χ χαί τα ιζαψα 3α·νάτα- 
τά; "ΕλΙγνα; οί βϊά-τιπχν μ^άλαι; ίπηρείαις, 
χαί τοϊ; ίναντιάμααι των Τ|Κ>ων βοφι'.α;· 
το'ί; '/άρ -ρα-.ο^ανντιν \>-Λΐζριι; ϊν. ς-ρατάα;, 
χαί τ-ή; πατοΒίς π=ρίω3;ν βιάγΜίιν ίν 'ξίν/ι, 
ϊ% άμζφμίνη; χαί χιιμάν και π&Ιεμος χαί χανμα- 
ηϊίαν ΰί μάΧίον ί ~/;-'-μ'Μ τύν ο'<; πφ είπιν αΧ)&ις 
βλάκταν τάν τί'ξων τά; νίνράς, άπζπτερών τά βί\·η, 
ιών τά ξι'ρΐϊ- τά; Χζιπάς τί; ά γνάπαι βλάβας; 
ϋμαρχα\ χαί χιχώριοται, χαί ·μρ διχαίος «τ», 
τοις μίν ίγ/άροι; ίύΓ.ρα~/Γιν. χοχοκραγ~ιν τοις ξένοις- 
έτας αήρ Ό Ινομβρος "ΕΧΧηαιν ην προς βϊάβην- 
τήν Ήραν αχ ^ά-ηχας ίιπάρχμν τίν α'&ίρα- 
άχμονα;, γϊρι, χαί 3άΙαασαν ποαι ιζρο^ιίίμίνα; , 
χειρών ΰεσμον δε χρνα&ν, νπέχκχνμα πυρώίεί, 
5ίοι 3ε οι ριπτάμϊ,νοι 3ίλοντίς λάζοι Ήραν, 

Ό Ήραχί-η;, ο ή\ιο;, ος ~ή χοσμαγεν'ια 
■τα πίντα χατϊχρνηητο χαί Κίω, τη χπιμήαιι, 
ά%ανιομΐ> χαί συντριβή χαί ζάίΐί τον ς-ίίχείοιν, 
ίας αύτον άνήΊ«γ.ν ύς"λρ-/ος, ει; τον χόσμον, 
ά; ψακράν χατάς-αντν χαί -/νώριμον τοις η«σιν. 

Ό Ζευ;, αήρ Ό &χρατνς, ο πάντα ίιαρ3ρωαας, 
ώςπερ ποΧλάχις ;?πομεν, -,ήν "Άραν ϊχκρφάαας, 
γ;ΙΗ·ι ι^'λι'.::;-:;·,^ -',ιτΓ.ν:: '.-ί αίϋίρα, 
ύπίχχανμα χαί 5αλανζεα χαί γήν δε διαρϋρώαα;. 

"Ο; αν 3; ΧΡ&ν μί3ο6ον ϊϊίΐνότφο; μκνίϊάνχν, 
χαί 3έλϊϊ ρήτορα δεινον χαι 5ελι? γογράιρον. 119 40 χαί λε'ρν πώη πί αύτά ίοκκν, ώς άλλα λΐγην, 
τον "Ομφβϊ έχε'τω μι, παράδίημ* τή; τέχνυ;- 
ηοββ«( εϊηε Τίτο γαρ, άΧία &κών βίδα'σχϋν; 

Γάμκ; γαρ ττρίν είπεν αΜτίί θίΊ ( ί« και ΠυΧέω;, 
και δια μ^λον Άααιαηι ερηι μεγάλον Είπεν 

45 Είτα 3-ών ϊηι^Βίιϊν διασπά όντων δήσαί, 
Ή^ίς-κ ρΊ>ν ε"πειτα τί Ήρα σιινφγώντί;, 
Ήφαις-ον εϊτα τενξαντα 5=ών τάς κατοικία;, 
είτα Δία χαυχώμΕνϊν δυνάμει τ>? οίχε/α 
και τ»; 3έβ; ε! β&\οι-ο λέγοντα ταρταρώσαί, 

50 ί γιϊν δ μ» και θάλασσαν σειρά μΕΤΕωρίσοι· 
επιιτα πάλιν 'Α3»;ν«ν σάζΗοαν Ήρακίέα 
(ξ ά3Χων, η; προβέταττεν ό Ψ.ύρνα5;ύς Ικίίνω. 
"Λιδκ τ; κοττΕλίΰσεί); έχεϊνίν ρυομε'νιιν 
Ώκεανον {ίσίπειτα πάντων γενάρριν λέγων, 

55 Ώκίανόν τε χαί Ττβΰν, ί&ρίφχντας τήν "Ηραν* 
καί νΰιι 9ε "Ηραν 3έΊτμ<ον δια Ήραχλία, 
ϊΐτα πάλιν εισάγει σο! τκτον ο5; Ποσειδώνα, 
τρεϊ; Ιχ τδ Κρίνκ λίγΰντίί τκ; αδεΧρκ; γΛη'^αι, 
Δια μ«[ Ποσειδώνα 3έ, "Λιδην έν τιίτοίς τρίτον, 

60 άπαντα λέγοντα τριπλώ; αυτοί; έχνε/ι^ναι- 
"Ηραΐί-ον πάλιν ώζ χαϊζυ *ρυπτο'μ£ν;ν τί? "Ηρα, 

Τ8 Άχιλίω; Ίγ.ιγ.ϊ τ.'Άιν άσ-ίδϊ Χέξ;ι, 
05 Ίΐ^αίς-ϋ ταϋ'τιιν τί'Ααπος, έν τω πυρί βαΧόντ^ί 

χαΧκον, χρυσόν, χασσίτερον, ν.αί τά; λοιπά; τάς ϋλας, 

ό Πϊρ ΕϊεΤσε νοεί μοι τα τέσσαρα ς-οιγ/ια· 

"Ηραν εξοποττίσασαν είτα τόν Δία Χέγε£· 

πάλιν "Ηραν χραηίσασαν τκς τοκετές Άλκμ^νίς, 120 ΛΜί^ΕΝΤΙΓΜ ΕΤ ΑΙΧίΟΟΗΙΑΕ 

70 τϊ7; Ήρζχλίος ταχιτοίς χ«ί ΐ,νρν&έας άμα- 
ίπϊποι Πκτ£ΐ3ώνα: 3ε Άηόλλα τε ϊαλβντβς-, 
ηίαα τη Αίκμέ3οντίί ϊηιάον πριν 3>ίΓΕίύΐ· 
καί κα3' ΐ·Λρ«ς τρίπκ; 3ε ποιϊβ; κενώτας \ό-{«ς, 
την μίκν τ>ϊν ϋπώεσιν ιΐΜχίλω; ϊιαγρπίΐΐ 

75 πφι τη τ^ε σύμίκτντο; χηι' της κοσμογενείος- 
ί!τ»Ε άερο; ^εγονε τότε παλιντρΜίία , 
παρίπλίξι χαί λό^κ; 3ε περί χεαμογενείας , 
παραγωγών εμπρίαωπαν ϊ,ίγοντα τίν «ίρα- 
"Αρι;; Πϊνΰν, Άρεϊκόν σεΐα; (ν τω άίρι, 

80 ί«ερ τΐ κρώ»; Ά3„^ τής κψζΜ; άρκά&, 
ορμώντας πρό; ϊχδίχτισιν ύια τκ Άίχαίο^κ - 
Απόλλων βε, ο ΐλυς' Ιρι;, νε^ώίεί τίξον 
ϊί Πζσ-ώανος χίΐ&νις εξ "Ιρώο; υπάρχει, 
ΐ πρό; τνϊν θολοσοαν ανιόν, ϋ προ; θίΒΕ χαλκιά, 

85 ίκερ ψηα'ιν Εμπεδοκλή; εΪ τί τις των ετέρων, 

ο Ίρις 3' εκ πελάγΗ; άνεμων ψίρει ί μίγον ομβρον 
έμοί βιβλιακή γαρ ή κεφάλι} τυγχάνει- 
βίβϊπι 3' ίμΐν β παρίκκ ίεινώ; άχρνματ&ιιν, 
ό9;ν « λέγειν ακριβά; τον ποιητιρ γνώτχα. 

90 Ίαιατον ψι χκτάςΊίμα τίτι συγιεχυμένον- 
εψάνη 3ί και "Αρεο; σέλας εν τω άέρι, 
τό κράνος άψηρεΒτι 3ε τ^ Ά3ιρ>2 συντόμως, 
ί Τίί σϋντόμω; κίκρυπτο άε'ρτ τω ένιίγραι, 
κκί Γ Ιρι; ωφ3» τότε 3έ" το'ξον τό ν;ρελώ3ε;· 

95 είτα χαί όμβρας γί^νε ΦΪν τοις έτεροι; τίτοις- 
η Ποσειδώνα; ελειβις προ; πΑαγο; ^αλάίΐηκ, 
και συν αϋ'τοΐς 3ί καί σεισμό; (γενετο τω τότε· 
ό Ποσειίώνί; καί Διό; "Ομηρος λΙγίί μάχην, 
γεγίνημίνην άκας-ην 3ιοΊς τοις περί Κρο'νον 
100 τοιαύτα μεν έγένετο ονμβάματα τ£ τότε, 1Ν XV. Π,ΙΛΟΙβ. 121 

χβί τι μικράν νικλαμύε και ήλιβ$ αύν τκτοις. 

'Εχταρ 3' άκΑ τα χρώματος άνίαγηλιν ολίγον. 
βκΕΤί χαταχίίμενοί, άλλ' όααφύχαν Ϋ/Ιη, 
■ραρ-ζαν χαι τι; φίλβί 3ε, ελιτ/ί ίε τό «ΐμα- 

105 ίίών 9ε ίο κβιάςτιμα, νημεΊα τζ τοίαΰτα, 
ώ; ίππο; άρμι^ε ς-ατος εν φάτνΐ] χρώιάσαϊ, 
ϊεσμίν έκριίξβί τώ αύιδ, πιι3ών κατο πεί/ων, 
εΰος ώς ίχμν Ι&αΟβα ρεύμααι ηοαψ,ίβίς, 
Ίαυράμενος, έπβίρων « ι^ν χεραλην εις ά<(κ>ς, 

110 ίτω; ό Έχτωρ έξορμών ώτρ>;ν; τβς (πηϊα$. 
Ώ; 3ί τίνες ίιώχοντζς ίΧαφον χννιτμται, 
αίφνης ψινίντος Κοντός φεύγχσιν όιτυ τι/χ», 
ητ«; οι Έλλυνίί πνχνας μέχρι ταές εξώρμαν 
άς είδοιι ϊε' τον "Εκζορα προς μάχην έξορμαντα, 

115 Ιβριξαν, πασι 8' αί ψυχαι' κοπ-έπεοΌν εί$ πόδας· 
Τηιο πολϊιϊ; 3Ε!νότ>)το; ρ-ητόραν απόπνεα, 
ίηαν τω τιΐχίί των ποδών ρειίγονπ; ζ^ν εβέχκΐί' 
τότε 3' ο θό«; τΐν ττλ>}3ιϊΐί ϋαοε προ; τ«ί νι;ας- 
αι/τό; 3ε και οΐ Αϊαντες [μγ« Ίίιμενίας, 

120 ό Μ-ηριίνη;, Τεύκρος τε χ«ί άρις-Λί οΐ άλλοι, 
μάχιν ΎρααΙ χβί "Εκτορι βαρείαν συνεχρότον. 

Πρώτοι 8' οί Τρώες έτρωσαν Έχτορ;; προορμαντος, 
λάμψοντος χαί ήλίβ ίέ ηρί; πρίηααν Έλλόνην 
οί 3' "Ελλιπές νπίμζιναν όμα Φίν/βραιαμίνοί , 

125 ιφαυγη 3' εξ άμροι ιών μέρων έγίνετο βαρεία, 

χαΐ τώιι ^=λών 5ν χαλάζι*, /ϊρίχαί τε τών αιμάτων, 
έ| αμφότερων τάν μερών μέχρι τινός τα χρόνν 
'επεί 3' εξέπεμψε Τ^δρά; «λκς τα; άχτΐνα;, 
«ηίϊοντβ; Τρώί$ κτείνκσι τ*; ^«τυγκ; Ελλήνων 

130 Στ'ιχιον Έκτωρ μεν ιμέ σιίν τω Αρχεοιλαω, 
Αίνείβ; 3ί τίν Με'ίοντα, χαί Ίασον άνεΐλεν 122 ΑηϋυΜΕκτυη ετ λι,ι-εοομαε 
= Πολϋδαμί; 3ί' ·άχίν χ-'.ϊνϊ. τιν Μικις-ικ, 
"Εχιβν β Πβλίτικ 3:, τον Κλόνιον Άγνωρ- 
ο Πάρτι 3; Δ^χο* 5&ρί ,δαλών χατ' '&μβν 
135 οι 3ε ψυγντες ίνδ-,3;ν ίαάζ&Κ τβ ΐίίχβς. 

5ΐίν ττάαιμ άλλοι; μετ' τιχή; άπηλαννι. το άρμα- 
τήν τώϊ Έλλ^ν^ν τι-;·;- ϋ: ζν/χίχς ο Απόλλων, 
ΰιαβϊτιϊν ίΐκίϊΐσΐ πάσ; Τρωσί τίι τότε 

ΙίΟ τήν τί^ί-ν ίρνίίτνίν ·/.'/}. υ-αι,Άίϊϋχ; ϊμΗ.ρ:: , 

ό ίλίί; χατΕ'ίίΐσεν οία ξι^όν άρτίακίν, 
άρζιωδίντχ τω ιίγρω καί Ουκρανία ια'χίΐ' 
ίί Τρώες 3' είσΐλάπαντε; , μαχ^ν ναυσΐν £χρ=ΐϊν- 
ίί έρ' ίππων Ιποχοι, οι 3' έχ νιιών 'λργίϊαι 

145 ηι κολλητοί; το7; Βίρασι, ναυμάχοι; χαλκμίνοΐί, 
ϋνπερ το μήκος έφερε πίχειί ίίχϋβΑίο* 
<αζ\ΐ α; τ;ν ϋΟρυ-υλιν = Πάτροκλίς Ίάοϋαι, 

&ρμηπ» ας προς πίίψον νύξαι τον Άχώίά' 

μϊ/ίλη 3' ΐν ιί βϊίρρβγΐ) ιω τίι: ιβ πολεμα- 
150 ιίί νανν οε μίαν "Εκτβρ τ: κοί Αίας Ε'ναυμάχκν, 
Η3;ί; τον «λλ;ν Γτρίς '^-,<*ί ν ^νάμίνο; χινησαΐ' 
Εί; νοΰν 3ε πύρ είςρέρβντα Καλάθα» Κλυτίκ, 
Λ; α; ϊ Τελαμωνιο; ί πωργος των Ελλήνων, 
ς-ΐϊ3ί: /3αλών «ίί'χτίίϊϊ, ΰϊλί; 3ε πίκτ:Γ 

155 ό "Εκτωρ 3' ώ; ι·ιόί,-,& άνίψίν πιαίντα, 

κάαι Τρβκτίν ίκίλίυσι σώζε™ τ=ν ιτίπτωκότο· 
Γίνε; 3' ίΐϊίϊ κνϋί,ίίί ί;μ;ίω50!! καί ϊοεγ. 

Ανεψιές μοι γίνωσχε των ά'3;λοών τκς παΐβας, 
ώς προς «Αλ^λο; λΕγεσ&*ί κο5ώς ές-ίν ϊι&Βι, 
11)11 ό γαρ Κλυτίος βϊϊελοος ιίπΐρχε τδ Πριάμβ- 
«5 χοινοτέρω; 8έ ρκσίν ανίψι»; , σύ λίγε 
άίιλρβύς, εϊηερ είίί -&ν ά3ελφών τεχνία- --ηίρίίϊαιΐΐΓβΒ'Οί ' έξαβέλ)*» 'ίΐαΐίΪ55 μίν ώς ι} κιινότιτ; λΞγίΐ, 
φ 5ν/ατρ'.$άς πάλιν ιίικί των Άυγατίρων, καϊ ΐί'μψαί κατά Αιαντ;; Λιηώφρβνκ (»κιίίί, 

ταϊδα ΐίλϋντα Μάς-βρ;, βϊλών ύττίρ ώτικ, 
170 έχ τ% ν^ίς 5? ~έ~τ^^;ν ΑΓινκ; ϋν πλησι'ιν 

Αϊαντο; 3; κ«).;5«ντ55 ΐ-λ&Εν Ε'/'/ϋ; ί Τίίκοί" 
Κτ;ίϊ£[ Κλίϊτίν τίξίϊίιαί 31 :ί: τίπισδίκ «Οχ«β! 

;-,τι ϋ^ί^οναι-,::-; ι,-Α',/^ τί> τίτί· 

ώ; 3ε καί προς τον Έκτερα « τίξιν ήν ίλιπίΐΒς, 
17.Ϊ ^ μέν ν ε φα αίΕ.όρ-ήΗ-τ; . -ΐ £ί'ί;; παριρρύν, 

-Λ τόξ=ν πίπτει τ«ς χει^, ίκλώ* ί" ό τβξόη»- 

Χαβύν 3;' βίκος χαΐ κβντή Αϊκνπ καρις-άδη. 
"Εχτωρ 3' έγειρε Τρωσιν εμβαίνιιν πρί; «ίί νήο 

ώς £Ϊδί τα τίξ;ΰμχτ« ιβ Τίϋ'φΗ βφλαμμένα. 
180 Ό Αία; 9ί Γβς "ΕΟιμας π 

λ/ 1 /»»·* καλόν ές·ι Βανιϊν ·η ο 

ιί Βρβσδηϊδ τις έξ ίμών, α ; χρίϊττβν ιίπαρχίι γώρ 3αν:ϊν ί ζ^»! χρέη» ί> 
ί χαρίϊ,οίΐν Ιπϊ ηβλι) πΛίμων πψς-ό.αζις, 
190 χαί τί τε τι βαρύτίΐον άν&ρών ίχ γμρπίρνι· 
»τω; ειπών άννίγεφ; πάντων την πρβ^υμίαν. 

Καί Έχτωρ Πίριμιίδεος ύιον Σ/ί&«ι χ-.ύ-ΐ:.ν 
α Αϊ«ς Λ363*μαντ« Άικννφβ; τον ΓΕβϊδα, 124 ΑΚΟυ.ΙΙΕΝΤΙΙΜ ΕΤ ΛΪ1ΧΟΟΒΙΛΕ 

των Τροϊχών ιών Λεξικών ταγμάτων ήγιμόνα. 
19,ί Ό ΠύυΜμας Όταν 31 χτείνκ τόν έχ ΚΜννυς- 
α Μίγης ς-ΐδκ 31 βοΧύν, άν^ρηχί τόν Κρόίσμιν. 

Ό Λολοώ Γ.αί; τα Κάμπα 3ε τη Μεγίϊτο; ιό σάκο; 
τιτρί μεν, άλλ' ;βριίο"ατο ΐίτον ί 9ώρ2ξ τότε· 
ο Μίγιις 3; τω βορατι /ο'πτει τόν λίφίν τβτβ' 
200 ό 31 Μενέλβίί αυτόν ώμω βολών άνπλιν 

"Εχτωρ 3" έτρϋνα; άπαντος έχωρει χα5' Ελλήνων, 
ό Λϊ«ς 31 τβ; "Ελληνα; βι^ειρεν 1ν3ά3ε' 
έν σ[3ιΐ(κο πυργί»! 31 τότε τά; νήας τείχίτ 
Άντίλοχο; πι^ιίσας 81 Μελάνιππον άνεΊλε, 
205 τΒτον βαλών τω ίόρβτι παρά μαζαν ι\ς ς·φας· 
έφορμιώί:; αΛτ/βαι 3; τ^ν τόπι πανοπλιαν, 
ΈκτερΒ τρέχοντα ί3ών, τοις "Ελλίϊσ! προοφεύγεί- 
"Εχτωρ 3' άπΐλ3ε οτίν Τρωσί μκά κραυγή; μεγάλης, 
και 3ιϊ πίΐραζων ί5ελε κόπτειν άνβρων ς-άατν, 
211) οπ8 περ πλ^δος ίν, όρων ϊαμπράς τε πανοπλία;, 
άλλ' ΐίβϋϊάτεί προ; αιϊτό, καί περ πολλά ππΒ3άζων. 
συνίπυχϊΒντο πυ'ργκ γαρ 3/ιοίν πραπιρμααμίνοι. 

Κβδάπερ πέτρα β' ιίψυλίϊ 9αλάασ»ι; εγγύς ίσα 
πναάς άνεμων χαρτερκ χαΐ χιίματα μεγάλα, 
215 «τω τές Τρώας ΈΧλυνε; μένοντε; εχαρτεραν 
μόλι; χο'ώα; είσείραμ: , τβ; "Ελληνα; 31 τρέπει- 
τόν Μμχι^άϊίν β' εκτείνε Κοπρεω; ϋερίψητψ, 
άντυγί 9αχ>); τδ αϋτϊ πείόντα τω πρίσχρίϊσαΓ 
όν χα: 3ραμών άπεκτεινζ 3ορί βολών πρό; ς~ή%ς· 
220 ϊί Βε πάντες ετράποντο πρί; εσωτέρα; νϋ«τ 

ό Νις-ωρ παρακλίσει 3ε τβτΒ; κρατεί μ»} φεύγειν- 

Ό Αία; μόνος 3' άνα/3άς ηλβϊον εχ πλοίβ τρέχων, 
3όρυ «νών τε ναιίμαχον, βοών μεγάλη 
ώ; ?9ανεΓν ώ; προς Βρανον, έχ/λίυυεν Άργείοι;, « Τρώ„ „1 Λ -εη,», 5 . 4, ^ κ ( ^ 
2Ϊ0 ■ ,^β„ „(,,,„„„ „„' 

" : »*™»»«Λ,· 3ρι5νυν ς-ψζόμινζς τ όν ναυτοκϋν ™ χάφ. 

210 Ϊϋΐ-^ν™ Τρ6αν * 

ΜΙ 3 ηβώιροβώιι τιαρώτρυνεϊ Άρ^ίβρ 

ώ-9/Κί, πολίμβ μν&ασ&, Ίίννα ί ως πΑεμεϊτε- 

αρα 3=χεϊτί £χ £! ν τίμα; όπ/ σω , 

3 τε<Ζ=ϊ β τον Βάνχχον $ μάν άη,Λ,φ,,, 

245 έν πεϊίίίσ! Τρωικά!; μαχρί5εν τ γ,ς πατρίδος 

ριγεντες ηαρα 5& α <παν, φ μάχτ,ν Φτρψοϋρχτ 
εν τοις χεααίν ^ ν $ αατηρ ι α . 

χΜνοπ&έμας Οκμας ί,μάς είναι νΰν πρίηει- 
ταϊτο β,αν ίν^τ/ι, μεν ούτος Χ ψ δοροι/ω 

250 τηρώηων Τρώας απαντάς πΰρ γέροντας ό'λχάαιν 
άπίχτεινε 9έ δοίίίκοτ προς των ν>ϊώϊ πυρψίρζς. 

Μϊ'χρι ης 4 η ούντοη/μα ίγράφν γΪ, 'Κνάυαγ 
ίντ&5η «ν 3έ κίνδυνο; λοιπόν παρεα^ναα 
■Ξ ί^ΓΡοπία ηψααγ τγ ταν χρηματοδοτόντων ο 3' ιύγενής ϊίαπίς-ρατζ; Κπίρτζ-η; Κανς-αντΊνε; , 
χρτ,μασι αψϋ; ίϊτίσπευαεν ίί; πίρχ; πρααχ^ηνια, 

κ»ϊ νΰν χαταρχτίον μαι τη πϊ ρ&Ιφΰίκ;. 'ΤΠΟβΕΪΙΐ τϋϊ υ, ομηροτ ραψπλια^ 

Πατρίχλίο αά: ; 'Λχ</·ν; ««κ τι^ ϊτανϋπλίκι', 
εξάγει ιρϊί τόϊ -;'ί:α;ϊ ,'ίίτώ -ων Μυομώβνων 
τρ/™* Τρ&£, Πάτρίκλο; κτείν*! ίΐ 2*ριιυ3όνα, 
ηρχτΜνβντα :εν Πιίίασβν ΐί«0)> τη Άχιλεως- 
εϊτϊ Βνηαχ-ι και Πάτρϋίλο; χϊραί τβ7; Έχτομίαις, 
9ορί Εύφίρβα προπλιτ/εί; ίά5ρ« τω μετο^ρένω· 
ήν πρβ^νμναίνας γαρ οιίτον τών όπλων ό Απόλλων. 

Έκ τ» χίίμε'ϊΒ νΰν τιϊ; κϊ Όμίρβ ραψωδίας- 
περί νιι=; μέν όντω; ^ν τιϊ; ενχιώί'δρΗ μάχη· 
τω Άχιλεϊ 8; Πάτριο; πιρίς-ατί. δακρύων, 
;ν ίρίηηββί Άχιλίύς μαάών τ£ την «ίτίαν 
ογγ τές Έλληνας χχκώς πάβχοντας χαταγτίίρίΐ , 
χαι βοιβίιν προτρέπεται τΐίτον αΰτόν εκείνη!;, 
ηΐντε συντάξοί λοχαγό; ταγμάτων άρχιηίτας, 
χαί τω Δίί εύξάμενί;, ητοί ηί ίίμαρμί'νΐϊ, 
και πάντα ν&π-ηαας 8ε ία πρζοφςρκ Ώατρίχλφ, 
κρνφςφϊίν ίχίλϊΐισε «ροτρίπων προ; «3ν μαχυν 
3ί 9ΐ)ν Πατρίκλω πάντες δι -/ίνας τώμ Μυρμιδόνων, 
μ=τ;ί /9ί»ί; τε ϋΐ: 1 ζ : ',4ί/>ϊ: ΰιί-ών:;; γη πολέμα, 
όρμτν αφηκαν αν.·αύ'Λ·Λζ ί/βαη--, κ;ιτη Ίράαν 
πάντζς 8' οί Τρω=; ίπτίντΐ ρυγΐ; πρός τι;ν Τροίαν. 

Πάτριας τον Πρίρκίχμυν 8ε Πβιίνων ύφχιηίττην. 127 Ϊ5 πιβίνιο; τη'-β 3' ιίς φιη-ην χρφα τά των Παιάνων 
οι τα Πϋτ,οο'χλκ 3' ΐσβεανν την ναΰν Πρατιαάάβ. Ζηίί 3' 
ι/ίφη V 
ί χα3α(ρων, 
ί Η*ί 
- Μίν βλβ. 
'Εκ 
»3έ Τ 


Ίρύοιν ϊΐρ 


ί; τ»ίν Τρβίβν, 


<ρα· 


Πίτρ-,χ) 


μφάι ενσχί 
θίαντα 3ί 
*Μς Φυλώ; 
ι "Αμ^λον 


™Ί\ε, 


114» 


35 ΆνιΛοχοϊ 


: Άϊίμνίβν / 
κπτ,ί λαπίί,κ 


«ν τ£ Άνπ) 
μαχ&μαον 


, βραχνός 

ο Βαχςνμ-ί-Μς «δίλ^ός όνείλεν 'Λντιλίχίτ 40 τδ Χίμαιραν ϊχ3ρί<1ιχντχ , ααΛς 'Λμιβωίάρα.- 
ν-ην μι&ιχην την Χίμαιραν τ-ην τερας-ίαν οΊίίας, 
■και την ΒίΆοραρίντα 3ε τετφίν αΙΧηγρίαν 
λιόντα ϊίξαντνς ϊκΐ ααί λέγειν τάς Σοΐνμας, 
άς μαχαμενιις προψχι/ώς λεαντιχψ τω 3ρασει- 
15 τά; 'ίμαζίναζ, Χίμαιρχι- ει* ψημνίβατάαας· 
ίράχεντα; 3ί την ΐνίίραν, ει; Βύλοριφόντην, 
την ην περ αυνες-ήναντο κρνζ τον Ιχείνα ψάνον. 

Ίαωτα μεν Ζτα σοι τα πριν χαλώ; ·ή\\Ύηίρίβ·η· 
ννν 8' £τω 3ε' 3: χρΐ νίίϊν το της Χίμαιρας τήςίι- 
50 'ΑμίχΑφφ Χίμαιρα λγς-ρίς τις ην 5νγάτψ 
έν ύψυλ^ϊ; Λυχί'α; τε και περιχρήμνεις τίπαις. 
και Λέων 3ε ναι Δράκων 3ε 3ι1ο ίηί ίχϊίνιι. 
έξ ίχατεραν ταν μερών ϊ$ ά8;λ?5 σανήργαν 128 ΑΒβϋΜΕΝΤΜΜ ΕΤ ΛΙΧΕΙίΟΗΙΛΕ 

ί Σταΐχίς Παίαίροττε; άϊϊγι^ορΐϊ μεν βτως- 

55 ίμ£ΐ? 3' 3τω σίΐ λνιμεν έντάΰ^α τα χωρίον. 

Ή Χίμαιρα κρημνώδης τις ην τόκοί έν Λυκία:, 
κ^μνώδίΐ; , λοχμωίε'ς-βτβϊ , φΆος τοϊ; -/πχμ^λ- 
ιήν ίν περ Άμιοίϋϊαρίς λϊ?ς-ι5ρΐίυ επ^'η, 
*ν τοις χρϊϊμνϊ'ί;, χαι τκς ίοχμίϊ; ϊχων λνις-ά^ τιιχόντβ;, 

60 'εχ μ-τεώραν χτε'ινοντας χαί λαϊρο ικί ίδίτας, 
τόϊς ϊπιμάχοις εχων 3έ τβ; ίευντώΐείς άνβρβ;, 
τη; σΖενοφνς χαί ψονικας ϊν τ§ συς-άϊιιν μίίχΐϊ' 
ΰ3;ν Χίμαιρκν λέγεται τοιαύτη» άνβ3ρίψα' 
«τω; οι Νες-ορ/βαι μέν τβ; Άμισωίαρί'βαϊ, 

65 ων ό ηχηρ εξέθρεψε τι)ν Χίμαιραν, άνΰΐον. 

Ό 3ε Λίκρο; Κλίο^κλιν άπίχτεινε τω ξι'ρί, 
ώ; τάς πορφύρας έν μια πίϊ^ πορφ»ρο?ιρίται, 
ί ηαρψνρεα, ερυΒρα, αιματηρά 3αν«τω. 

Λιίχων 3ε χαί Πϊίνε'λεως αννίρρ'αξαν α>1^Χαις· 

70 τό φάσγανον Ε^ραίϊϊί 3έ τϋ Λυ'χαιιεϊ «ύτίχα, 
χαί ΠιινελεΊί κΕχρΒΚε τήν τερίχεφαλαίαν, 
πβρ' β; 3ε ο Τίηνε\ιν·ς ηλ^β; αυχένα τέμνει. 

Άχαμαντα 3' ώιεχτείνε βο'ρατί (/Ιηριάνης, 
ιών ίππων επιβαίνοντα, βαϊων χατά τον δμον, 

75 Ί3ομενε<ϊί 3' Έρύμαντα βοΑάν χατά τα ς-Όμα. 
Ούτω τη; Τρώα; άρις-εϊ; οί "Ελλ^νε; άηίρΒϊ- 
"Εχτρό* <!' Αίας Εσπευδε βαλείν τί3 3ορατιω· 
ο 3' ων έμπίίρΜΤολεμβ;, πύρινος ς-ραιηλάτης , 
αχίπων αφα; ί/μκς τκ; πλατέϊί άσηιίι ταυρρδίρμ}) , 

80 έσχίπζτο τοξενμχτα χαι' πλνίξει; τών δοράτων 
όμως ■μνώαχαν την τρο7ΐην έσωζε τη; ΰϊχίίΗ;, 

χατΕίβε φευγοντα; άχόσμω;, πεφνρμίνας- 
χαί τότε τβτβ; Είίιψε ίιαραϊραμών τοϊ; ίτττΒίς- 
ίί 3ε Βεινά χαι δναχερη μυρία πεπονέότες. π. χν.. ιω*ου. 129 
85 ιχίλις Ιπιμηιΐ&τριη την ορκαχ-ην ταφρεϊαν 

Πάτροκλο 3' έπίοΊΐΕΐίίοντος 'Χρμίας χατα τέτων, 
πάτος πλοκοί τ«ς οίβς άχόομας περευγότες- 
ώς χβίμαρροι 3ε ρέοντες ίχκΐΗ λαβρ&τατως, 
δτως ίς-ίναζίν φραιτο» φειτ/όνταν Τρώων ίπποι· 
90 β Πάτροκλος «ττ&βς 3ε τάς ψ&αγρς τάς πρώτος, 
τβς Έλληνας επίτρεπε πάλιν χαΐ προς τά πλοία, 
προζύμης οντάς προς αυτήν τήν "Ιλιον εΧαύνεν 
μισόν νηαν χ«ί τάχος 3ε χαί ποταμβ Αηρα, 

Κλ! πρϋτο: χτίΐ'ϊα Πρόνοον (3αλών χατα το ς-έρνον. 
95 χα/ βες-ορα τίν'Ηνοπος, Εύριίαλον έν πέτρω, 
Άμψίτψον, Έρνμαντα, Ίλ·ηπί"ΐ£μον , Έπ«λτ«ν, 
Ίρ'β, και τον ΙΙυ'ριν 3; Έχίον, Άργε«3ΐ7ν, 
χαί Σαρπιχΐόνα 3(' αύτούς Ε*χτεη>εν άντις-α'ντα· 
ώς ίλ3ον χατ' αλλήλων γαρ σννάπτοντες τι)ν μάχην, 

100 πρώτος βαλαν ό Πάτριχλος χτείνει τϊν θρασυρο;8>ϊν , 
ιίνίοχον υπάρχοντα τδτον τδ Σαρπ>ι3όνος, 
ό Σαρπηδών τον ίππον 3ε τον Ώήδασον Πατρί/λ». 
ώς ίέ ϊευτίρως ώρρ?σαν χαί πάλιν χατ' αλλήλων , 
μάταιον μεν προεπεμψεν ό Σαρπιιοων τα 1 3;ριι· 

10ο ο δε πρΐς το διάφραγμα χαΐ τον επίπλουν βάλλει. 
εύ3ίίί β' εκείνος ας περ 8ρ3ς, ώς λίύκϊΐ, πενχη πίπτει, 
βρνγύμΒ/ας άς ταΰρος 3ε' τον Γλαΰχον άνεχάλει, 
χαΐ κτας ίξζνίιτνεναεν , άπίλιπε τον βίον. 

'Αλλά γ. δη ρητίον μοι, τις Ζευς τανϋν ύπάρχιι, 

110 τη Σαρπηδόνος ό πατήρ, ό οϊίειί3ων τηιοϊ σάζειν, 
χαΐ τί; ·& τψ άναίρεσιν "Ηρα ποδίοα τβτβ, 
χαΐ πάς καί πό"3εν έρανος ί/ει βρόχος αιμάτων, 
ώς περ και οίταν, κ«ί τεφρών, ίφεων, άλλον ποσών, 
χαϊ τίς "Υπνος, και θάνατος, οι κλίψαντες εκείνον, 

115 καί ηρός πατρίδα πΐν αντδ Λυχίαν τ«ν Πατάρων. 130 ΑΠβΥΜΕΝΤΥΜ ΙΤ 1ΙΛΜΟΜ1Ε 

Νΰν Όμιφο; ί πάνονρΐ ί 3«λβ*τ« τ£ν λογί» , 
γενε'3λΐίν Βίμάτιον η/ρά/μι τδ Ποσειδώνος- ■ 
ναι λί'ϊϋ τβτο, τβ Λίος ΐχιιν μϊν τον άίέρα, 
έν οΤ; τόίτίίς πϊγάχααίν ε'ι βρχιήοΐ γεννίσϊατ- 
120 ο9άν κϊί τη:β λΕ'/ει @5 πατέρα τον άς-ίρχ· 

"Ηρα 9' «ς-ι;ρ ές-ϊν Έρμέ, ον τ£ τήΰλία 

σύν τοις άξ-ε'ρων φαυλβρϊΐϊ; , ονν "Αρεϊ 3ε μάλλον, 

»«, βΤί τρόηοίί έιρίκίϊμίν, δανίΐν τον Σαρπυίοϊα- 

125 έπεί σημι'ΪΛ: δ: ποτέ πκ3ων είοί μεγάλων, 

αιμάτων ίμβρα. και τερρων, ώ; ώ-ημίραις χρόνος, 
πολλών μεν άλλων οτ/αΖ&ν χαί σίτων ίπομ^ρίαι, 
λίχτίβν όπω; ■/ίνινται και ποίω 3ε τρόπ«. 
Άι}ρ και αί νεφέλαι '/αρ το παν ίξινιμωοαι 

130 ϊχ &αλάσσυϊ, ποταμώιι, λιμνών, ορών, βνρβόραν, 
αΐμα κ«1 πΐ.τον, τίφραν τε, ίρείί, ίχ3ΰς, χοπρίαν , 
χαι π«ν λοιπόν το κροςτνχίν Ανάγζνααι , όμβρδσιν' 
έπεί τίϊ τότε 31 χ«ιρω πολλών αναμένων 
αιμάτων, ^βαν λιμνασμοί τοις Τρώβν πι&ιάαη, 

135 «νενίϊΧΒβαι χάτοώεν, άμβρ^ααν αϊ νί^ίλΛ!· 

εγνωί τον Δία, "Ηραν τε «αϊ χιίικν των αιμάτων, 
Απόλλωνα τόν χλεψαντα καί λάταντα δέ τΒτον, 
και "Τπνον 3ε και θάνατον οι πρ=; Λυκίαν «γον, 
άχουε ν£ν ν.χι μκν3ανε πρώτον εκ Φιλός-ράτιι. 

140 Έκεχ«ς-ο αράμασι, χα5εύ3οντι έωκει, 

ταϋτα με'ν Ό Φιλός-ρχτν; χαι πλίΐον «3;ν άλλο- 
Τζίτζη; 3έ τον Απόλλωνα νϊν ίδιον τον εν3ά$ε 
τον χλίψαντ« ««ι λκσανΐα τον Σαρπη3όνα Χίγι 
ψανση ϊϊΚίβ τηιρχυγϊι, 5ί ίν πίπώείιπκ μαχικ 

145 χλίπΤΗοι τβτον Λ'ίχιαι χαι λβΊταντες χααμασι, 

και χα3' έσπεραν τίν αντίν έχοίρβν προϊ ΑίΛίαν- 1Ν XV!. «ΙΜ. 131 

ο3εν ύπνος χοη ϊάνατος λέγονται ΐίτοϊ χλέψαι, 
και πρ;5 πατρίδα: ιήιι αύτ3 δΐ3εν άποχομίσαι. 
Έπί τοϊί ανωτέρω 3ε χαι προλαβ&νι λόγοι;, 
151) "Ομιψί; παίδα; ΣίκρχείΒ και τβ Έρ[ώ άρίιχα, 

καί ταύτα νΰν λεκτε'ον μοι και χα3ε|ί7; δε' τ' άλλα. 

θυγάτ>)ρ ί Π«λέω; μεν π κλ^σιν ΓΙσλνίώρϊί 
τη>ί ρ^αρεϊαα παρ'αΐίτδ ϊβ Σπερχειέ τκΐ; ίνδάτζ, 
- ίΐαΓ3ιχ γέννα ΜεμίΊώίον, όν "Ο/ι^ρος σιμνιίνον ■ 
155 ΐίί.ικίΛαΐί ™ ϋ.υβχίίω λέγει ρωγίναί ιιβίρτν, . ' 
Ή Φιίλβντίξ ^υγάτΐϊρ 8ί πάλιν ΐ Ιίολμ/ιίλϊ! 
έν ίορηί Αρτέμιδος, τκτέςη τικ οελήΜΐϊν 
χαλλιφωνΗσα τοΐς χοροΐς 3ίλγε< τινα των νέων, 
οί; λόγοί ίπτηίδίυρα, ό£ χαϊ μίγείς εκϊίνΐί, 1 - 
160 τον Ενδωριν γεγε'ννίϊχεν, άλλ'έατέον τ«ΰτ«· 

ίΐΐ7 ί' γαρφέον ρυι προς τκ λοοιοί τής βϊβλβ, 
χαί μνι λεκτέον ιι'ί ές·ιν νϊν. ίντανΜ Απόλλων,· 
ώ τινι Γλαϊκαξ εύχεται άχίαασΒ.αΙ- τά ϋιώς. 
Ό Σαρποβών χιΐ7νόρΐ£νο5 χφαί τ«'5 τβ ΠβΐρίκλΒ, 
165 άνεψών τον έουιδ ίχέτεΜ τον Γλοώκον.. ■ ;ίϊ 
ύπερ αυτοί ιίπερμαχειν μι; γι/ρινω^ΐ, τών όπλων 
Γλαΰχοί δε τον βραχίονα ττρηοξευ^άς ία τέιχίΐ, 
ούίαλας ϋν χακυτανών δίρϋ χερ^ί κινιέσαι, 
νχίρμαχζίν τι τβ άνδρΐς τκ συγγενβς πεσόντος, ν 
171) χαϊ μκλλον ψ^χροιερβ 3ε και τ3 αέρις οντβί' 
δΐΰ'περ φαΰβη' εΰχειατ «λίβ γί/ονε'ϊΜ' 
οδ γϊγονέτο; χαί χρατεϊν τό δόρυ κατίαχνοας , 
λέγεται ΰη'Άπίλλωνοϊ τ^ν χείρα ϊο&ηνοα, 
ίλ3βν βς προ; τον 'Έχτορα, είτα δέ λέγει τάίί. 
175 "Εχτορ, νΰν χεΐται Σαρκηδώ» Ό ς-ρατΊγο$ Λιικίων , 
ΰπί Πατρόχλω 3έ αύτόν άπεΊπεινεν ό "Αρη;, 
. ϊίγουν Πατρόχλω εχτεινεν ο πόλεμος έχεϊνίϊ. 132 ΛΚθν»Ε»τν« π 

ή τ« έκτάν^ Σαρπηίών έν μάχγ τω ΪΙχτρόχΙα- 
εΪτ' οαν "Α(της χαι %υμος «τείνει Πατρόχλΐ) τούτον, 
180 ί τοι 3ομονμινος αύτον β Πίίτροχλο; άνΕΪλεν, 
ί τω 2νμψ β Σ»ρπιί3ών τω έαυτΗ, καί τολμι; 
ίρμησας γενναιότίρζν , άνιίρεταί Πατρόχλω, 
ί"Α(ΐΐ8 και ό σ/Βϊίρο;, 3όρυ τό τβ ΠατρόΊτλΒ, 
τον Σαρπηδίνβ έχτεινεν. Έτ' άλλα χωρίον. 
185 Των Τρώ» χαί Ελλήνων 3: περί τϊ 2αρπ>)3όν9ί 
μχχην ββρβω χαϊ ίβΐκν άλλϊίλοι; ου,οραξαντοιν, 
ό Ζεύξ, «ίρ, έπζί-ηοε σχίτον νερών τνϊ μάχΐϊ' 
ατημΐία γαρ συντρίχρυσι πολλάκις τοις ς^χχείαις 
»ν τελεϋταΤ; άνβρών τιμών, χβί μάλλον βιασμών 
190 τ£ν Βα&υκλιϊ Β' άπε'κτεινε Χάλχωνΐς νίίν ΓλαΟχος. 
'Ονίτωρ ίν τι; ({ρ{!>ί. ιίιος Βέ 1 του ΊΒαίου, 
ή τοι άε'ρο; τοΰ αότοΰ τί *Ι9ΐ) ικφνκάτβς, 
Β χαί τι; ειμαρμένη 3ε Ί3ΐ] ναό; ΕΤίλιιν 
τοιίτου 3έ το3 'Ονιίτορο; Λοόγονον νίίβ 
195 ό Μπριίντις ίχτεαε (ίαλών γιαΒμίν παρ'οΰβς. 

Οί Έλλιτνε; και Τρώε; μεν περί τοΟ ΣαριτυΒόνο; 
άλλιίλοι; <τννΐ/>ρ*ηνυντο μάχφ χχρτερατάτιφ/· 
ίξίψιτμν Αινεί» 3έ τό βόρυ Μΐϊριίν^, 
ο ιτίρ επάγη προ; την γϊν Χίίψαντίϊ Μι^ιονίΓ 
200 ό Ζεύ; άπό το; μ>ίχ>ις χαρτεράς έχείνης, 

βφούς οφθαλμούς ανχ Ετρίψεν ββοίως άλλαχόσΕ* 
τήν μάχιιν β' ώρα μερίμνων περί Πατροχλίΐ ρονου, 
ΐίτΌνν και τούτον χτίίνειεν ό Έχτωρ παραντίχα 
τεΟ 2αρίη73ίνο; ϊγγις-α, σνλ^βκ τί τ« 0ιάα· 
205 ί έτι χτείνεί χαί λοιπός, μάλλον ί'κ Τρωών οδτοί, 
ίβοξε λώον χτεϊναι βε τον Πάτροκλβν χ«ί άλλους 
ο Έχτωρ άλογίς-ωί 3ί <»9Ίί ώρμύ$ι}, 

χαί αύν αιίτω χαί τβ; λοιπό; πρκϊίΐνε Τρώα; ^ειίτείν. Ι« 1ΤΙ. ^ΙΑΟΙΑ. 733 

5<τ' ου» εκ μάντεας τινο; ',δοιΛιϊν Δί5$ άχάαας, 
210 !Ϊ τε καί μίνας έ-ρωχάς ροίηίν τη; εϊμαρμίνης. 

Τίτου $κιτ/ΐντων 3ε Χππίν Έλ^ν;; ών Πατρόκλω, 
άπο τών ώμων ύΐοντο τά" Μ* Ιαρπη&ίνος, 
ά ΉάτροχΧος άπίς-αΧνεν ώ£ προ; τον Άχάία- 
βΧΧ' άΆ-η-ρρητίον μαι ταΖτα τα μίχρι τδίί, 
215 Ιϊγ£(τλ ιτυναπτΕΐν μοι καί το ί=πτά τα ϋ/ρας. 

«λλ'ίν άς ίφ»ν μφιμνων τυρί ΤΙατρ6χΧιι φίνα- 

τχτο ρισίν ο "Ομψας έν τότω ™ χωρίω, 

ταύτη τη μάχη ύμαρτο κ«ί Πάτρίχλον κταν^αί, 

220 άλλα μχχ μιχρόν ταια βραχάν τε πάνυ χρ=νι>ν· 

ώ3θ; ό Έκτωρ ?κιίγΕ£ γιφ- τα μεν 3οκεΐν άλΐ^βι;, 
τί 3' άΧιβει'α τεχνιχώς ναΐ ς-ραττ/παπάηις , 
ψεύγη χύέύσας χαί λ=ιπιί; πόντος αύν τκτω Τρώας- 
£ Έκτωρ κοκ αϊ Τρώες γαρ μέχρις ίιμίρας μέσης, 

225 βάρος προς τ&ς "ΌΙ-ηνας εϊέχοντο της μάχης- 
άκριτων Μυρμάόνα» 3ε ά&ρίν,ς έκ3ραμόντων, 
ώς πρί; φυ^ν έτράπησαν- πάλιν ί' άνπς-ροφε'ντίί, 
άλλυν &ιυτίραν ίμελλίν άρχηΖιν χροτζΊν μάχΦ- 
'ΕπεΙ - 3' ο μίγας ς-ραπη'ας "Εκϊωρ ίΧΕίνοί Ιγνω 

230 ϊντβς ηραΒύμας πνεύματι, αάρκβ δ' ϊτώνηκίτας 
τί? μ.'χρι τβτβ μάχΐ) τε χαι ζίαιι τδ ήλι'κ , 
χαι μίγαν ϊντω; κίνβυνίν ίλτηκ ψγονίνχι, 
ύ πφ πάλιν (Λ-νάψβσΓ χατάχοππ τίμ μάχην, 
και πρ;3υμό«ρ3ν [λγβ; έώρα ΠίλεμίίντΛϊ, 

235 ■ φύ-μιν αύτος έπϊάσοτο κ»! τβγβϊ φεΰγιιν λίγκ, 
όπως μικράν άνιικωχην Χάβωαι τα καμάτου , 
κ«ί πάλιν ψιναίίτερον Έλλικπν άνπς-ώσιν. 

Οι>τω ποιηαας είλκυίίν «ρίς φυγ^ Τρώα;, 
ί^ϊ-ΐν 35ΚΒϋΜ, βύ ψαγην, ανάπαμα Μ μάχης- ' 240 τΒτων ψχαίνχαν ί' εις ψιγην εις ηερ ε'ιρ^κιν τρόποις, 
τις πανοπλίας Έλληνες γψί&Κ Σαρπνδόνα , 
Όν α Άπίίλων ίχ βελών βαλαις Δίας άείρας, 
λκτα; ΐώύα είμαϊΐ και χρίεις αμβροσία, 
πομπαϊς 3ι3όμοι; άϊΐλ^οΐ;, "ϊπνω και τα θανάτω, 

215 δίδωΐΓν, οι χαμίζζνι ταταν εις την Λυχ/βν 
ε*π=ν τιτν τη Άπίλλωνο; σοι πριν άλλιιρρίαν, 
ίμιι; και πάληι ϊίξριμεν ίνεχα σαφήνειας, 
και ίνίχα χολλιρεω; ναι ανναψής ταλό^κ- 

"Ελλήνων γιιμνοσάνταν μεν ώς έφον Ίαρπι$ίνο;, 

2Γ.0 ι\ ώραν&εν. φλέγοντος ήλΐΒ Ζερμετάτζυ, 

ΐ ειμαρμένης ταΐς βαυλαΐς Ητω.3ερ(λΒ ψΜζντος, 
οι Τρώες άχεπαύ5ηααν"Εχτορος ξ-ρχτιτ/ίαιζ· 
Πάτροκλος βε οτίν Έλλιχιι τισίν άτιτμρατίι-ζαις, 
ακίίραι; τίχνης των μαχών, έδίωχον ΐβ; Τρώατ 

25Γι « Λιίχΐίί 3ε άδΕίαν «τω; εΰρίντε; τότε, 

και τϊν αύτών άράαενοι ίεαπότφ Σαρπγ$άνα, 
λνααι και χοομβΊπ 3ε, χρί*πν άμβροαίφ, 
ήτοι φιφμάχοι; τόϊς τψϊν άτηκτα>; ϋνναμίνοίζ, 
χαι τβ7; 3υσΐ τοΐ; άδελροϊ;, τω "ϊπνω και θανατω, 

260 ή τοΐ 3ϋπιοϊτ« τβγοϊ! ΐσπίρα, ΰπνα χα&νφ, 
Ης ττρ.ΛυχΙαν έπεμψαν τιρ εαντα πιαρί&α. 

Ό ΪΙάτρτχλος 3«ω»ν 3ε τ»; Τρώα; και Λυχίβ; 
τά μίγςα α μέτρια ο νότιος ϊβλάβη' 
ε^γε 3' άν τον 3«ν«τον ττφων τά Ά-χιλε'ω;, 

265 άλλ' είμαρμεν*); λογιαμες χρείσσον ΐς-ίν άνϋρώχαν. 

Τίκ,-βΌνν τότε Πάτροκλε ανεΤλε; έκ των Τρώω», 
οπότε $ή οε α'ι Βεαί πρός 3άνατοιι έχαλίΐν; 
5εκς τη* είμαρμενην νϋν και τβε άς-έρας λέγει, 
τδ γαφλία ϋίώ'ένί'; απάντων των ά^ρωπβν 

270 τον"Α3ρίκ·*ν, Αϋτόνοον, τ<ίν 3εΐνα κοϊ τιίν 3εΐνα, 1 ΙΗ 'ΚΥΙ. Μ.ΙΑΟΙΪ- 135 

τίκ μιχρ8 φ "ΙΧίΐίΐ ο! ΈλΪΛνίς 5ν είΧ» 

ει μή Απόλλων ατιμμαχών Τρωτί προ πόρρν ες->5· 

Ιχ&ρά ρρονών Π&ρώάα 3ε , τρί ; γΧο ύς ιίρίς ίί τείχος 

275 ^£»ϊ- φβίν άζίζρψ πίτάινΜ/ κοπίδα· ·> 
άλλ' ότε 3ιί ιωί τέταρτον ώρμνιυε δϊΐμίΐιίω;, 
ΐγκν κ«ί ύπε'ρ άν9ΜΗ»!> , ώ; ίνη τών ς-βίχβ/οηι, 
ά; πΰρ, ώ; χΰμκ, ί/διρίς, ώ; πνεΟμα καταιγίδΐς, 
ίίίναΐς ψοϊί τοΐί βτπε(λ«7ς Ιχαεργο; Απόλλων* ; 

280 ο κώ'ετέρκ; πέρραθει/ ειργοηι τε κϋί τοξβ&ηι* 
κϊτβ θ' ίμσί ό ίλίοί π£όρω9εν 3ρών τά εργ*. 
ψιρί 3:, χο^Β Πάιριχλε, ούκ ?ς-[» ε'ιμαρμίνον 
κεβεΊν &ορί σ<5 "ΙΧιον , β3ί τα ΆχΑίως· 
Πάτρςνίτς δ'ντιεχάζετο, τ&α όργιίν εκχλίνων- 

285 Άπέλλίον μιττρα^ίλρΐ] 3ε τδ Έχτορο; Άσιω 
ίμΛοιϊίί; προ; Έχτ5ρ« το'δί ρ«σί κατ έπο;· 
εΪ3ε σκ τόβιιν χρει'ουαν ^ν, όσον ειμί σο χείρων, 
ΙβΕίξα 7»? μΐ' ρΌθϋμϋν «ν κτω τβ πΐλέμβ, 
κατά ΠατρίχλΗ ώρριοΈν, ίπας αύτον ανελν^, 

290 ϊίξαιι-οοι τη Άπόλλωνο;, ^λίβ, παρατχόντβ;. 

Όυτας ειπών Απόλλων μεν ίί; μίβαν μάχης ε"3υ, 
κλίνον ποιών το7;"Ελλ«σι, χιΑτίνων 8ε ιβ; Τρωος- 
"Εχτωρ άφβίϊ τ^; αλίκ; 3ε ν_ωρε7 κατά Πατρί'χλΒ- 
και 1 πρώτα π/τρ» Πάϊρίκλο; χτείνί! ϊ;ν Κεβριίνφ, 

295 φιίαχον ΐβ Έχτ^ρος «οι άδελρίΐι 3ε 1 νί3ον*. -. 
3ι ΐν άμριι υυνίρρο4*ν χοί ^χιτυ βαρνιάτψ, 
ίποΐα 3υ'ο λεοντε; ίίμ^' ίλο^ον κτονδΈΓιαν 
νεκρών σωμαίτων λέοντες εο3ί«ιίιν «δόλω;. 
βχ ελαδε τόν."Ομψον ηζντα λεπτώ; εΐβέ™: ,-' 

300 Γ^ν το|ευ9;ϊίιτν 3' ελορν χαί 9ννί«Χ8ο-αν νΰν λε^ει- 
κψί τΒ·Κΐ/3ΛβϊΒ μέν ΙΙάτροχλο; ίε 1 χαΐ;Έχτωρ, 136 ιηονΜίΝτν™ κτ ατ.ε,ει-,οπιακ καί άμφπίρωιι ο! ς-ρακί την μ«χν)» συγφοτϊηηες, 
'κκκο&χβ έτιίγχανίν «Ζ/» «αί μεσημβρίας- 
μετά ιΐλίβ χλίσιν ϊί αϊ "ΕΆιμις νιχώσιν 

305 ό ΥΐάτρχΊαξ τριασώας 3ε όρμήσας κατά Τρώων, 
ίϊΛΪΒ; άνεϊλεν εν 3ορί· ίρμ^ τι} τεΐίίρτη 
βΧιβίΙς ίιπό Άτώλλωνοί Χούραίως μιταψρίνω, 
τάς όφκΧμνς ίίκότις-ο, ρίπτει η}ν πανκτλίαν 
το 3όριι τύτα ικΐς χερτίν ερρατ 1 ) , σννώρα&ώΐ)- 

310 ΐέν β'ατυ φρεναί λ/λιπ-ο ϊβτβ μεΧη- 

έχπεπίνιμίνΗ ϊςτι ίί σύνεγγυς Είφορβές 3ε 
έλ3ώ ΕκεΤνίϊ ίβζάζ ίαρί ίαΐς μαπαφρίνεις 
ώ; τκΓον 3Όώι έδβμασε- /5θλ>ΐ τβ ββρατίϊ, 
άρπασας εκ τ3 υωματο; ιμτϊ , προ; ηλ^3ος Ϊ3ν 

315 ηλητ^ και τω 8;ρί Πάτρβχλβς ίαμααΒείς 3ε, 
ίχώρίι πρίς τιίς "Ελλιριαί τον 3άνατον Ώφεύγων· 
Έχτωρ 3ί τδΤίν τω βιρί ^«λών χατα λαπάρα; 
ώ; ηίτελε; γρώλί^ν τον αν3ρΐΜΐον άνεΐλί. 

Ταϊϊ αλλότριου τίλευταΐς 5 "Ομυρο; 8ί πα££β», 

320 βειχνυει λόγων 3ιίν«μ<ν ίξαίρων τα τυχέντα· 
χαί τήν άλ«3£ίαν αεί βεικνιίει τοϊ; σκοϊΐΗϊ», 
3τι λόγο" τβν ήιΐίνα γν,ιινίίίΓων ταΰτβ λίγα, 
ώ; τ» χωρίω βείκνυαι τω 3= σ«ί^«ν{ϊ·άΐωί' 
τμ ς-ρατπγ& γαρ Έκτοποι τδ ς-ραπτ/κωτα™ 

325 £«ίνω χατίώνιίιηοντι λίγοντος ειρωνεία- 
νίπιε, ιίττετότταζεϊ Τρώων πίρ^ίσαι πόλ/ν, 
και αϊχμαΐάηίς άγτμιν γυναίκα; Τρνϊάδας- 
εγώ τβτων υπέρμαχων , εκτρέπω τα; ανάγκα;· 
σε' 3ε' ίί γϋπε; Ιβινται τοϊς τΐκοι; »ϊ; έν3αίΓ 

330 έ Άχιλΐϋ; 3' ού βον5ε~ι σαϊ άφ&ος ύπαρχων· 
τϊΓαΰτα τε κηε έτερα τδ Εκτύρο; ίΐτιένζος, 
λίηκψυχάν ό Πάτροκλο;, ώ; παίζοντα Όμιίρβ, ΙΗ XVI. ΙΙ.1ΛΟΙ5. 137 

και πραψανά; ίίίχνύοντίς τον ίττονα γνμνίζειν, 
ανχει ννν Έχτορ μίγς-ον ίβι και χο'μηαζε' μα- 
335 οοί γαρ -φ νίκην ίΰαχεν ό ήλιος Απόλλων, 
χα! Ζ'.ύς Κρβνι'ίη; 3έ ούτος- αδτΑίϊ ΕΪμίρμέΊη). 
οί (κ των ώμων όπλα μυ έδόμβσβν Χαβίντις. 
Έχταρίς 5ί μα ΕΪχίιτιν « ίλ3ον Ενάντιοι, 
πάντες άν ανίίρε'^ικταν έμ3 τω δορατίω. 

310 ΐίχυυβ; ύατάριχα τ/τ/άνα μα^ίψίαν, 

ϊφαιαχς κας-ανίτ£ια τα τη καλκ Πατρόκλκ, 
τον Όμ-ηρόν μα τίν χρνσΆ εγνως ήχριβ&μίνα;, 
ίπας λόρν τίν ίτΐονα ρηταροιύ; γιιμνάζίιν, 
και την άληδζιαν ψηαί ταά χαπυρόν γέλα 8ϊ· 

345 ν^πΐΕ Πάτρίκλί τί ψτ,ς; ώς προς τον Τζίτζφι λέγε, 
εί ίϊχοσί πκ Έχτορε; άνευ ς-ρατών νττήρχον, 
ΰϋχ αν πάντα; τβς "Ελληνα; άτιε'κτεη'αν και μόνοι; 
«λλ* έπαναλιυττΕ'ον μοί τκτον μοφον τον λογον 
Πάτροκλο; εϊπεν Είκοσι τοιομ'τη; αν άνεΐλον, 

350 άλλα μι μώρα ιέ όμδ άν;7λε οιίν ήλίω, 
ί τοί ί μοϊρα 3Ι3ραχε βϊαβήναι παρ' ιίλίΊτ 
οΈιίτφο; 3( ό Ενψορβας, σύ τρίτος 9έ ώ Έχτορ- 
οίτως είπών έξείανε, ρχη 9' άτε'ίΓΓ»] γμτβ, 
πτώοιν ϊριΐνδσα τελει/τής, ήβον και άίροτήτα, 

355 το ς-ιβαραν καί εΰτονον, και το άνίρεΐον τβτβ* 
μη ΐπΓ>)ΐ άνίριτΐτα 9ε μετά ΐβ ν μΐϊ9όλως- 
ό ς-ίχος γάρ ές-ί λοπτον ούτω των ΕπταισμΕνων 
ούτω πεν αν άπέχνεναεν ό Πάτροκλος ως Ιψην 
ο "Έαταρ 8'ε'κ τδ τραύματος λαξ βνασπάσας 3όρυ, 

360 άρμα χβτ'Αύτομε'ίοντος χτανίϊν χα! τίτον 3ε'λων, 
τδτον 9ε' ΰπεξεφειιον οι Άχιλέως ίπποι, 
ού; τω ΠιτλεΊ" οι 3εοί, ί τοί ΐ ειμαρμένη, 
ί ί&σιλεΤς, 9»9οίχαο;ί δώρα των λαμπρότατων. 138 Τ?ς ηΐ μεν π ΰπί9ί«; ίδβ βνίίπφάνϊηι, 

365 κα: δι! και' ϋϋ-^όρ-ηται· ά 3'ιί ικφώ; ίλε'κδη 
τανϋν άΆ^/Βρήαομ^ οαφώ; χαί πλατυτίρω;· 
έκ τϋ μικρ3 πίν "Ιλίον οί Έλλιτνί; άνεϊλον, 
ει μιϊ Άπέλλβιν συμμάχων. Τρίιιί ηρ=ς ιηίρ/ον ες-η- 
έβεν άοχΐ&ω; -Όμηρο.; άχρι -τυχόντων ηρί^κ^ " 

870 ρητόρων δέ'δεινίτϊΐτί πάντχ τ.ρονψίρως λί-/α· 

τό δί μκρκ τιϊν'Πιοιι Πάτροκλο; μώ'Έλλιίνων 
τω τέτε «ν ϊπάρ^τιηΐ, Χηος ές-ίν άς-εΐό;,- 
χ*ϊ χ«ρ<ί Ιππάγιζς ει; Πάτροκλο* Όμημι* 
ί τα * ίί μι} ι Πάτροκλο; άπ&ανεν άν, ίζΐ], 

375 χ«ί [οω; και την'Ιλιον οτίϊ.Έλλϊίσιν. άν £?λεν·.·: 
(δλ'.ό 'Αηόλλων δίδρβκε τάδ= *αΙ τά3ε τό"τε^ , 
«κκε πάντα νΰν έμϋ σαφώ; άλλπγίρβνκς· ι. 
ίΐο; Εμπειροπόλίμο; ίν ς-ρατγτγ&ς ό "Εχτωρ* 
χαί τοΐ; νεφοΐ; ΒχτάάφΙι; «ίί φνσ&ιν άψίχ=ΐί , 
380 και οΐοι δέ «οτίγκοίτ;: ιτρΐ; μΐχα; χαί πϊλε',ΟΒ; 
ηβαν οί πλειΉ; Έλ),ιι·Λ? χωρί; ήρώμημε'νο)·.) , 
"Ομηρο; έμιρτυρηκ τϊ -/άμμοι ραψωδία· 
καν ϊ.έγαν , λέγειν β δοκεί, 3ειν;; άν λογογρά^. 
τέω; ό ίιώνοερ;; «ι φ εκϊι τοιαύτα γρά?£ί. : 

385 ΌΤϊχτωρ τά ?·ραΓ:νίΐατα μί/Χαντης μάχης ποναζα, 
ώί-ό» μ&ημαγίρανι ΜινΑας ««' Π^ς, -, ίτ ι Λ; 
ει; άμγηίραι τβς' ς-ρ«»ί μέσον είςηλ3ε .τότε , 
εχ μεπκ δόρυ τό αότΐί κρατών, ώλ'.ονκ έξ :«κρΗ, 
όπερ ουμεΐον ιτε'ρχε τίς ίΐατίοϊω; τη; μάχη;" 

390 κκί Τρώ*; μίυ ι'δρύνδησαν (δίντε; τό ιηφκΐβν- 
ΈΧλιίνεε δ' άάυγχρότητοι των .«ΐϋΐρβπίλϊμί» ·. 
άνκς, μηδ,,' γινώσκοντεϊ ς-ρατκοτώϊ σημίϊα, 
ωώ'Έκτοροϊ πάν επεμπον χαί τίξευμα χαΐ 0ίΊβ Γ , 
έως αϋτιϊς ό φβΐίλΗίς επαΐΛΐίϊ Αγαμέμνων, , ΤΝ ΧΥΓ. Γ11ΛΠΙ3. 139 

395 ειπών άς τί τοις "Ελλ-ητιν ό "Εκτωρ μέλλει λε'γεηι* 
τοίαττς "Εκτωρ ς-ραητρς ων σν/Λϊιφοτημί νας , 
ύς κατακόπκ; ην ορών ζϊς Τρώα; μαχρμίνικ, 
χαί ϋίνδωος ίπιίρτυτο τκτοι; εκ Μυρμιδόνων, 
φίιίγ^ν προςίϊοϊηνάμενας, $ΐΐίγεηι κελ;ίίει Τρώας. 

400 άς χατας-ρχητγηπίί ς-ροζ-γ/πή φρανκβα 

τάς Έλληνα; χαί Πατρικίου ίντα; άπικκβΜΪρφ, 
ταίς δε' Τρωσί ποιήΊτειειι Ιΐίραχλιϊ νί;ν νϊκυ», 
ό πβρ και ίί:Ί)ίζ':ν £^2^ : .τ τίχνικωτάτω τρόπω- 
τί; ^άρ δοκνίτει τικ φυγή; τον τρόπον παρχμειψοις. 

105 χαί ίίναι μ;ν τον ί'κν τ:ϊ; Τρωών οπισ^ίοι;, 

λάμπε» δί χατιΐ πρόσωπον Ελλήνων και ΠατρόκλΒ, 
ΐί βεΓ μχψττρρ-ί-,μαίες; ~.ον Πάτροκλον «νείλε, 
και Μυρμιδόνα; ^ί 3;ιπΐ; Ελλήνων έχ όλίγΗ;. 
Το παν δε αύχηόρ-ομα νϋν προσωποποιία- 

410 Απόλλωνα τον ίλιον. σνμμαχον Ίρώ-Μ λίγων, 
όλε3ρια Πατρόκλω 3ε χαί 3άνατον ^ονοΰντα, 
και την άοπίδχ νίοοσπα χφαί -αϊ; άΖβνάτχς, 
ΐάίς δρα^ικαΐ; έλλαμψεσι τϊτον άπεσοβοϊιντα, 
και δίδεν λέγοντα τοτοτί όπερ φβρί τοί ΐπφ 

115 ■ . Ό "Ασίυς ό μιίτρως 3ε τη Έβηορίβ ώς εϊδεν 
ήλίον χατα πρόσωπον Ελλήνων ύπηργμε'νον, 
τον Έκτορα είξε'τι- δ; αχπίοΊχα τί δρας-έον, 
Εν τρζχντζρχς ϋγίΐρ: κατά ΠατρόχλΒ λ£/οίΓ 
όν'Ασιο.ν, Απόλλωνος μόρρυιχα νυν σοι λέγει- 

420 καί ο μεν ήλιο; «ύτό; ξν τω πΰλίμφ λαμπών, 

χαί σχήμα μΐγα τω ς-ρ 1 *™ π; 'ων τω των Ελλήνων, 
ΐάίξ δ; Τρωσί χαί "!",/;·■:■; ~.-,;5«-τ»ν '/Ζηκ;· 

"Εκταρ φανεΰιιν ί; 1 λϋπκ; τΛρί-.ρΓ/ίν Ελλήνων, 
κατά Πατρίϋλϊ ο' τ,ΐα^-α , χτγγλ! π;5ών Εκείνον, 
425 καί πρώτα Κε^ριόνιτν μεν ό ΠάτρΛίλο; άνεΐλεν 0Γ9ίΙίζβ0 ί>ν Οοθ§1ε 110 ΙΜΜΓΝΗΐπ» η- ΛΙ.Τ.&Γ-ΏΠΙ4Ε 

3ί όν κβί μάχη καρτερο) τ£ τότε ονν^ράγη, 
και μίχρι μεσημβρίας μέν Ιηαάλης %ν μάχη 
μετά την μεσημβρίαν 8ε οι Έλλιινε; νιχασι, 

430 τόν ιϊλιον καιόπισΪΕν Γ^ς ράχίας βαΛίντες- 
άνεϊλε ϋ Ό Πάτροκλο; «μα σΟν Μυρμιίόοτν, 
άπα; φηαΐν ό Όμηρος· είτα 3ι' ό Απόλλων 
πλιίξα; αύτδ μϊτάφρ&αι, πάντων γιμναϊ τών λτλβηι- 
ρίπτί! 8ε' και την κόριώα, τηιβ το 3όρυ 3ραιίεί- 

435 Πάτροκλος 3' ίς-^ ί«ώ«ρίίί ό Β' Εύφορβος λα3ρᣫ£ 
ε^αλε το μχτάψρ'.ναν τάτα τω 5οραχ'ιψ· 
ώς 3' ονχ έδάμασεϊ αιίτόν άφηρκαχ&ς το 3ορυ, 
φεύγει, «χι τον Πάτροκλο* άς "Ομηρος νΰν <ρίρει, 
άλλα' ς-ρχΐον "Ελλήνων τε χαι τον των Μυρμιδόνων- 

440 εΐτα ο Έκτωρ αναιρεί τόν Πάτροχλον , ίριιν- 
»ιλΐϊ7)ϊ ίε ή Απόλλωνος ή κατά μετοφρ/νβ, 
■η οτι Πάτροκλος θάλπεις άχτϊιτι ταΐς ήϊίκ, 
ώί και νικών ένίιίίτβι τνΐν πάιαν πανοπλία», 
κβί όνιιρΕΪΐϊ ω ριμέν άναιρώίίναι τρέπω, 

445 είτ'οϋν και άσκεπτότ£ρΛ> ελαυ'νων κατά Τρώιν, 
Ενψίρβα το μετάρρενον 'φΜ^η ίαραπίιρ, 
ίχ των μίρών τών όπισδίν λαθραίας 6πελ3όντί, 
τί] ροαοει τδ ηλίβ 3ε μ>)3όλω; όρωμενω· 
διό προβάπτων "Ομηρος *ίλίω τ£ν «ίτίβν 

450 λέγει· ό Ζεύς, ο μοΐρα με, και ό Άηόλλβν άμα, 
ό Εΰψβρβας ίί ίειίτερος, οι) 3ί με τρίτος χτείνεις- - .... ... .Λ [Ν ΚΤΜ. ΙΙ,ΙΛΜβ. 141 
■ΠΙΟΘΕΙΙΙ ΤΗΙ Ρ. ΌΜΗΡΟΪ ·ΡΛΤηΑΙΛΪ 

ίΛάχη αυνίςΐ] χχρτίρά πιρι νιχρα Πατράκλα- 
Έ,ύφαρβτς άνψιιταα δί ΰπο τβ Μενεΐάκ· 
"Εχτωρ την Άχιλέω; 3ί διίετατ πανοπλίαν, 
Άντιλοχο; ί; ς-ε'λλεται περί τον Άχίλέα 
5 τόν τη ΠβτΰίκλΜ 3«νατ=ν εκείνω καταΐγί'λλων' 
ο 9ί' Μενε'λαί; αιίτοί πμο χοι Μηριόϊιχ 
μψ3 κ^ΓΓΗντ;; τον νεχρον ίξίφερον της μα'/τ&' 
αϊ ΪΆίαντες απίψ/«σι τκς Τρώα; κρνμαχχντες. 
Πίίντα τα τ^9ε ία; 1 *- τί, Ζεϋ 3ί πίίτφ, νόίΐ 

10 νφι ε'ιμαρμίνην νΰν δηλδν, εΐ τε και τον άς-ερα· 
Απόλλων ήλιο; ές-ϊν όμοιωΰείς τ£ Μίννη, 
ός Μεντη; βΧίπαν σιινψβν ηλιον Τρώων οντά, 
55 και ήλιβ τηλοι^ί; αύγάζοι/τος εν μάχη, 
τω Μίϊίλίίω Έ,ΰψιρβαν ίδώι άνιφημίνον, 

15 ιρίτιν ώ; προ; τόν "Εκτορα, οι) μεν διώκεις ΓππΒς' 
Μενέλαος 3' άπίχτανεν Ενφνρβον παι3α Πβίνϊκ. ; 

Τό" πρί; τον Γλαΰκον 5έ ρη3εν, παρ'Έκτορος ρυτβνί:, 
ώς έκ εγώ ποίύΐίμίνος χοδές-ηχα :·ην μάχην, 
άλλα Διό; ό νβς ες-ι χρΐίσσων τί Αίγίχα- 

20 τβτο· σήμαινα και ίηλοί (τυμ^ανες-άτω λόγω, 
ώς η ακατανόητο! άδηλος ειμαρμένη 
ες-ι καί «Ες, χαί ρρίνηΐίς, και ρώμη, καί άνδρεία, 
και παν όπόσον πίφνχζ τιμάμεναν τφ βία- 
μη ννμκαρ&νηι ταύτης 9ε σιίμπας ει; μάτην τρε'χεί- 

25 "Αμβρστα τεύχη 5ί ταννν χα Άχίλε'ως λέγει, 
ώς ϊιαιας πάλιν άλλα^Β χαϊ άλλα 9έ μυρία, 
τών, 2ν περ οιΐκ όπόλλιιΐβι ή φήμη και το κλέβ;- 
το 3έ, β βρανίωνες 5ε5ΐ Πηλεϊ πβρίβνον, 142 ΑΒΟΥΜΒΚΤΪΜ ΙΤ 11ΧΕ0Ο111ΑΚ 

ί εξ άς-ίραν αρχνα ποφίσχαι άμαρμίτη, 
30 κερ ήβαν ίκ χρυσά, όρτ/ύρα, και τών «λλων, 

6Κ«ς"« των «ς-Ξοων γ» ί·.ιίν.;ίΤ2[ τίς Άη, 
ϊΐ)λών την ε'ιμχαμένην 3ε καί τβ; άς-έρας .λεγκϋ* 

£(Π£ το, «ρκνίωνε;. άμοίω; ΤΙ οιίν ΤΗΓΟίς 
35 « ύμαρμί·ίί!, πί'ρν.ε Ζζύς '^ύ.ηγζρίτ-ης, 
β κ«ί χηηίβαϊ κεφαλή 9< "Εκϊορα ώί γράρΕί, 
Δΐΐϋετΐ; δέ τκταμι;. α ίμ[-,;ϊ: "ίυ=ήμε'ϊ05, 
χίρυ5ι; 3'ώ; τύεμεναι τάχα κερί την κόρον, 
άπί Τ8 Κ^ρη, Κόρυ; τι είλιίχααϊ τ^ν χλξαν, 
41) ί ότι Κίρυϊοί αώτοίί πρώτος 5 Ί|β^ΰ ίδρεν 

ώΐ Σάχαι, τχ'.ο; Φύ,-χ/ί ο; .τίιρ' Γκλίμϋν <τάνιν 
Κρινίων ή «3ι;λίί /ίοιρα καί άμαρμίνη, 
άιψααίαν ίχευι ταϊξ η£/Μχφ»Ι*ίοΐρ - : ".- 

ϊς-βρ7Ε γαρ τόν Πάτρίκλον, και £ώντα χαί 3ανέντ«- 
45 τ&ϊο 5ι?λί7 ό '0μ·ηρας χωρ'^ ™ Εν5«3ε· 
ώί ο! χοϊΐς-α ίεμιίπκ σχόντες ίν γεν=3λί^, 
κκι ζώντϊί ιύτνχζαι μεν. ατε ναϊ ΐελίνταϊί 3ε 
άρίς-αΐξ περίςΊλλίνται, ποτέ 1 βέ και σημεία 
τιρί ΐώυτών καν *ώίϋτο5{ 3;ικνιίίν:αι ταΓς τηΤ4», 
50 οίον ρι^ίί κίν τϊλευτϊ) ψνία^ιαι τη Παιράκλυ. 
Τβο Αχαιός ό *Ορφ;ς ελ/χω^Ης καλεί ία, 
ή ώ; ίο βΐέπαν βλέποντας προς Άρχτβν, τ^ν Έλίκ«ν, 
ή και προ; 8ξ Ιλίττ£ί τ;; τι·; ·,>-■/:; 3ί'λ;ον /ϊλεϊϊεπι, 
ί τοι άραί»;, ίύειΜς, άξίας όντας Βίοι;. 
55 Ύίκρ Δίο; τι}ν αΐιταν 3ε καί πρέπον, εΐμαρμϊνην, 
μικρά Μ» Τοώί; ρ=νγί«=; = <;ΐ)3;ν αν ει; Τροίαν. 

Περίρανπ ΐω χιίρυκι ί,ιιοκώείς 
« τοι Π(ρΐ5ΐιεψάίΐίνι>5 τον ηλ·» Περίφα;, 
Ελλήνων αντιπροσωπον, Τρωσί βέ ουνεργβντα, .Ν ΙΙΜΜ. 148 

60 πύτο; Αινεία; ώτρυνε· τΐν Έχτίρα Κ Α<κ«Ί«, 

τίΐς Έλίησιν. βν3ίΓασ5αι και μάχί<ύαι γεννΑίί*;· 
ό Ζϋ)ϊ, γ ειμαρμένη, δέ ναύτίατ&ς.αά&ϊ 
προΛίδ»;, τά $ιάφρχ·/μχ *γν ίί κατινα^ξ'οΐ, 
Ϊ£μκΐ5 π^(5=; ΐ τίπ^τ τι; «τω; ί&ι κεϊλιι/ϋίνββ , " 

65 £? τε Ά;ρ;).Ά; ί: πεο τι γτ^ ίμαχιντο οί. άνδρΕ;· ■ 
ΐοιαυ'ο) 3ε τι; τΐίτατίϊ ί-/ίν=τα τ&τβ», :: ; ν ■.; ■ 
ώ; μ.0' νμ'ρχγ φά-η&η τελιίαν εί,ιΐίίρμίιη», 

ίι βχίΐΜΡί 3; 7«ν ; ν= "ψί' τ«ν ιόΐίν μώο^ 

70 τιρί; ί« δι« τικ Πάιροκλίΐί τνΐΐί μ«χ«κ βωνο^τβ» 
ΐν ίί.τοΤ; όλίακ .ΰύμπααι τίϊΗΐς τμ; τη ϋαλίμβ, 
£(!5/ί!'« Β" άϊ^'-ίί, κ«ί ΐλίίΐ ίΐμζ. δ& ' ■ ■ ■ . 

Τέτδ 3ε μνϊ.βς α^υί ώ; τιφ ρφίν αρύρει, . 
ον ιιύχ αν έ/Λίμψαρ βκ *Α(ΐ>κ, ίκ 'ΑΑόνη' 

75 ί τϊ! τοίΗτοί τΐγην) ί κΛεμο; τω'τότε-, ■ 

άμαμψις «ν τιϊί σνμ&βοί ^νιτϊευ; χάί μτιχ*ΐΐ, 
ας β κοφήαα ϊΐότρτ&τς- ^ *&ιν τχν των Τρώιν, 
τη Άχιλίας ανεν^εν, ι^λ' μΪε .σώ έχίήφ* . . 1 
έχ ο-ρϋϊ μπρος ί ΆχΛβί; τι; λο^ψανπιιΐϊ 

80 χρι/φία; Εξεμιίϊ9βϊ; Ιμί ϋϊν ΐΐ Είμαομίνο, 

τοκ τ3 Πβτρίϊλί) ^αναΓίΐί χίτε δ' β πραεγκώικ. , :■. 
ί τμ μ χαιειικέτοιικν ίκ ϊίκανίμ«νκ('α$, ■ 1 
ή ΰπίς-ρίψίΓ Ιΐάτρχϋ.'-ς -η τω Πίλίμω πέ»:. 
Όπα; το ν"3αρ \{γχαι μψνρ δι 'Α.χι)άας 

85 και ποιβχώ;, ιίρηχειμιν τΫ> άλφα ραψωδία. 
Τη; ϊππβ; μυρομίνβς δε «λέτ^ί Κρινίων, 
ιι ©ίοΤΕΐιιΐϊ κκί αδιρλί; ίψην ειμαρμένη, 
■/λϊ κι-;-Λ-ην ααιησαυα πρίς ,ίαντνν. ίίρφοφ 
άδλιίΐ τ'ι δΞδώκα,ίΑΕν ύμα; Βνητα Πιϊλέί, 

90 ταϊ; β^ίταΐ; άΜνκιον τν,ν μνήμψ χεχζΊΐμίνας , 144 λ&ΟΥΚΗΤν'Μ εγ λιχεοοναι ["να δης-ίρω "Βααβμ ^Υητα εποχη^τε; 
άλλ' αϊα εάαα έ$αμώ; τίτο ιταντύία^κα· 
άντί τα φαναΕ, και οώ< ϊν τω τοτί «ίμβρ^ίνον 
ΤΜΗΤακ «οίων "Εκοβα γεϊίσ3αΕ ίιτριιλατιιν, " 
95 »; ειμαρμένη εντνχ$ς παρέσχε τω Π«λίί, 
πρόσΐΜίον κιράίμεκζ Διός τ>7 είμίϊρμει'ΐϊ, 
τίτον είςφίρεΕ λέγοντα λόγβς τανΰν ταιάς $$, 

Τίς 8ε 3εαν ο νηχεροή νΰν την βιύ.ην ποάρας, 
τίς είρφμίνΐϊ, τις σκοπό; άπυλκΤί σά; ρ^ενα; ; 

100 5ιίφι» 5ε άτίΧχντνς τις μης-αρ νΰν τυγχάνει, 
ά τ?, φρανί,αίι ί/ιοΕίς; εϊτ'βν ούτω πολέμα 
ίιινιΐ περί Πίπρό'χλω 8ε ττάλιν χροτίΐται μάχιτ 
κλε' τη Δίο; κραπίμψανχας, ή τοε τις είμαμτάνής, 
ζην 'ΐάνμα·/ εξ αρχνα , νΰν ϊρεϊα χαί τόξον, 

105 κροϊβο-φ&ν τοΐς Έλλφην. ήΧείϊΟε γάρ τέτκς- 
ο πρώτος Φοίνιξ χατώών Μενέλαον πρ^τρίπα 
περί ΠατρόκλΒ χχρτερας ίγιαρτιμΐν χτι μάχ$· 
α &ί Μενέλαος ψκίν «" τκρ 'Α^'ιη) κρότο; 
ίβίιι μαι, το φανίν νννΐ τόξον ίκ τμ άίρνς, 

110 β ρά3νμος ψχνφιαμαι άμύνειν τω Πκτρόκλρ- 

ούτως ιίπών και παρύΒών εγγις-α τα Πατρόχλβ, 
ΰιέν τδ Ήίτίωνοί, κλΐσΕν Ποδιών, άνεΐλεν, 
τη Έκτορο; ουντρώκϊον χαί ρίλιν «εψυχότιτ 
χαί τόν νεκρόν «ρίς ΈΧί^ας παρείλΧΕΛτεν εΰ^ίως- 

115 ΦαΕ'νοψ ό Άσιαβι; *ί «το ί3ών, νβ,ίφ 

τον Έκτορα παράτρανεν &αμ$ααι χαώ' "Ελυναν 
ί νρανός 3ί νΙψΜΜ εκάλυψί τήν *19>ιν, 
άς-ράψ«; ί' έπεβρόντυΕτε μέγα ^ιρος Τριόων νίχην- 
πρός 3ί Εουγίν αυνηΚααε ς-ράτενμα τίς Ελλάδος- 

121» Ζηίς ο" &8»ς ίτιραχλή τίν νίκην, ύμαρμίνη, 
χαΐ ος τις ώλοξοώρϊτο τον Αϊβντα, πατιίρ 3ί, I χ-&ν προβαηοησιίαν ίε ταΰτην νοεϊν <Χ£ βέΌν. 
ώ; Αϊο; μίν Ετυιίξβτο χβί γέ^νεν αίθρια, 

125 <5 μίγκ πί/Λΐ τί Άώς ταΐς Αχνααϊς κνλίνΰων, 
άχ ολλο τ<ί3ί τίί Ις-ιν, «μιή @ε ειμαρμένη. "' ΙίΜΕΙ ν Τρώιν ϊβτο γηιώ*6) ακριβώς 
απως το ύδωρ μήτηρ ί Ρ«9ί5 γαρ μήνυμα ες-ι ζάιπχν άπβ&)μά>τ&» , 
Ό 3' αγγελία μίννμα νκρών, β περί ζώτωιτ ■Ιέ 146 *μ»«μϊτ» ετ αιχηομαι 
Όμυρος άγμΜββ 3ε άμ^ω χατονϊμάζει, 
τ^ν μία ίσΖΧ-ην, τχιν &1 Χνγρήν , φ ΧΊχγ/άίιαι μόνο», 
χαΒάπερ και τά ψχρμαΧΛ πμπίντω; ονομάζει 

25 ίτ3λ«, λΐίϊρά· και φάρμακα 3ίχα τίνος πρ>ί3ΐ3Κ>)ς, 
τών άλλων πάνταν φάρμακα ϊραϊαϊς όν^μαζίνχαν, 
μίνα τά Ίοτήμ*· μη μεν τοι και τά άλλα. 

Νεκτάρκν χιτώνα 3£, τον δανμας-όν ννν Οχα 
τί, χεύχζο 8'ές ΚφΑφ, την αι'ϊαλώδϊΐ χο'νιν 

30 τό μέγα τε, μεγαλως-ί τα3ίναί τίϊ ϊοϊί>1, 

σι)ν τβτοις τό 3«ίζ:ιϊ υ ^ίλαις χερσί τιίν χόμιτν, 
ψυχής έί-ί ζ^ράγημα, ποίας <™έον- 

*Ομν)ρ;ς ν^ν Εϊΐοι'/οαρίί" , ^< ζω/'.κ·Μ λανθάνει- 

35 ωμοξ: μέγα 3' ΆχιλεΟς , ήκουϊε 3ΐ ί μ-<τΐ5ρ 
ίΐοΐρα' τ£ γέροντι ηατρί Βαλάυσιι καδίϊμε'νΐ]- 
κοικώ- 5υνα5ροίζ=ντ«£ οτίμ-ασαί ΝφιιΜίί, 
και ςτ;3εα πεπλιίγοντο· Θε'τις 6' έξΐρχε τ*"· 
'Αλλ' ούΧιηνριμίαν μοί παν το χωρίον τ2ιβ, 

40 και τον όξι)ν 3= κωκυτον τιϊς θέποος όν λί"/£ί, 
χαι' Άχιλέω; κεφαλήν ο;ιως κατέο-χε τότε- 
'ώαψνρμ&ν καΐ λόγκς 3ε 'ριβίντας άμφατεροις, 
και καν ο'ηέβίν Βε'ον μοι λεητώς όύΛντρρήιαι. 
Μιίτυρ τ3 Άχιλέως μεν ή Χείρωνος ίν θετις, 

45 >κί θέτις 3ε ί μάλασσα μϊίπφ τβ ΆχιλεΊις- 
λέγεται ίτω άρπαγας ώς κψ Χ«ί παώιν εφην- 
κατ'Αίγμητίβί, Όρφαν. θαλ^ν τι και ε'τέρκ; 
το μδιορ πρώτον Ιί-μ-.ν.: ς-ο:χ;ϊ';ν τϋφυχένατ 
εκ ΤΗΤ8 3ε και τά λοίπα γεν&λια ς-οιχεια- 

50 οΰτω παοότως « 3άλαϊσα και το ώγί«ν ς-οιχεϊον 
τκ ΆχιΧίως μνίτορ τε και πάντων τών εν (3ίω' 
ή θάλα^α καλεΐτα, 3ε ίωτ«>* τά» μ**, Μ ΧΥ1ΙΙ. ΙΜΛΜϊ. ι .'ΐ (47 

διά μ «ϊριον αυτ» χαί Βαμαύ» τα τρίκχ- 
τρίτος ότι Ίέ&Αΐφ ίχων α ,ΰδ^χέοο ;.■« ν.- <ν 
55 ίν τοις παρύγρα; μάχαις τε ψί ταΐξ Άιαπαηίοΐΐ, 
χα! τόϊς χμμΔνος δί καιραΐξ μίτφ&,ς ανγφγίϊτο- 
τετάβας άς ίξ ιΚ«το; χαί >α^μ&ντάβς ■ . ■ 
μΜΐβάναν πεο· εκ μ^ρές, ™ ;μ&λ;ντο: υυ;ι^βν«ι- 
ηΐμηταΐ ώ; και !)χνί·/ττζ δε αντί τ2 'Αχώι'ίκ; ; 
60 νβφίί τΐ,τΒτκ σώματος είοεη τφνχ&μίνϊ,- ι-;. 
4 3«λβ3ΐσ* τοφάξχ<& ιωμα φρααον' ,χ»ι μί'/α 
$3*5! .μίχρ, τ« νί^ ψρί' 2ΐϊ4ίΒ τ 3 '«ον·, ί.;Ϊ! 
ώί,.πκι' τι ς-ράκύίΐχ φνγΐν. -Λχιοαύνφν 5ϊχ««*;- 
.4 & :φρ«& ,γβφβ» .β£ ϊτίρ μνχ^αιμίν^ ,- 
65 τπίλίΒ-ιφΐς κβίτΛη» τ«ν. «Οτι; Εώ5ίωί ν^ρέ^ί:,^ 
θίτιδϋ; φααί χ*ί. Ν^ΐί»».: ' 
' Μ^ι&ΐΓίΓΛ ΆχΛέ»; δι τώ 1\άζρ<φη 5ρ»£«5ί. 
τοιίΐίϊ περί. %άΐ9ασον ί-β^β,Β3φϊκν(ι-. β;.-, ι&κ 

.· .■Ρ;π(«»»5ίηίΐι'ί# ί«* ρ *Ορή|ί83.Λ(ί!ϊ««·,,.-' Λχ' (Μ ί 

δίλ^πάον 'Αχιλίας μεν μάιτίρΊχ Βέτιν Ιίφβν, ..·;-■■ 
* τ5 πε'ν&ί ΐ» οώτΒ δ^ν λίλ^κν^· - ■; . 
8ώ.τβ-,:;ΤΜ«:.*ϊ «χδρϊ,- τον .Π«ιρ«ύβιι ίΓ»35ϊΚίί> 
κώτνίν,-ώ; ϊϊ„ν, ΐϊίί^Λ ^μ«ΤΛμίϊ%*;^, £01 

75 β μ&φζ-.κ*ί χωχνιί* χ«! ϊ^νβΜ.τ^'τικ^ϊϊΐ· 
Λ«τε>α ταιίπΐί .γέροντα-, τ^ν ρύσιν τών μδ^'- - 
οτί χα&ως ιτρύχαμίν, κρώτνν- ς-οιχϊΐςν -Ι^ρ ... 
Μ ώί λΕίΙΧΟΙί.ΧΜ πολιό*; .και λ^κρν τβ\ίδ»ρ· 
χάν οι λκίΜΐ. φάίσοφβι τώιΐν τ5 σο^β 'Ομί&ΐί ί : -> ι;·ι 

80 χαί τβ 'λ.ν<£/τφρ* δί κα/ τ<Μ»ν φβχυτίίΗ&ί, ', 
πίωρφα τε χ«ί άκια λ^σι .τ«" ς-«χίΐο;- ' 
ϊ>«ί πατέρα βροντά χα,' χ*,™^ ^ Ξρ^, 148 4Βθνί1ΚΝΤνΜ ΪΤ ΑΙ.Ι.ΚΟ0111ΑΚ 

καί ί->ί3ϊ1 πλίττκπαι αυτών τϋς θετιδο; γβώηκ , 

85 οΰκ άλλο τι *<ώί'ςη)«κ, άλλ'ί αϋτο το ^ρ, 
.χχΙψΛ&σ>/ Γί ΜίνΒρίνίνν -β *α,ί Ναί; χαλεϊτβ,- 
το ι53ωρ τό 3αλά»9!=ν, πολλά; -^Ρ 1 "Φίϊ** "Χ*" 
Φόρκιν;, χβί Τρι'τοίν, Ποοίίΰώ, ΝυρεΟί χαί 'Λμφκρίη, 
«τι; κ*ί Νυριΐΐίίί κκί έτίρα μυρία - 

90 πλάττει χαι Νηρηίδων 3ε ονόματα προαψίρας, 
από τι τίκ λευκόπττο; φιίβεω; των ΰδάτων, 
χβί εκ τη 5άλλ«ν το! φιι:« ταΤ; ΰ3ατος άρΐίαϊ;, 
απέ χυματων, ν^ν» τε, θηλαίων, ΐβχ«.Γβτβί, 
«λό;, άχτάν τΐ και λιμνών χ«ί δϊηρς μυρι'ων, 
95 ϊχ « τ«> «ρ*»» Των λοιηών: ηχείων ιτεφυκίνοι, 
χαΐ ρ'ρην τ«; όΐχάδα; δί χα( 9«ν«ΐντ£>ΕΪνίϊ· ■ 
δίζαμινΐν τυγχάνίΐν 5ε, καί νεμεσδοι, ιίπλοχώαι, 
όηήται τί «Γ; ϋδασηι άρμίζβαια αϊ κλιίυε^- 
ώ ηερ τινε 1 ; «ροσε'&ντο καί ί"ίχκί «ιρβίϊβόριβ- 

100 Τόν ίχον ΐίίτων λ/^ει δί, Λλήγμ» ς-ι£ών οίχίϊων, 
τόν περί ν&β; χαί ο&τβ;, <τκ>)λ«!α, πέτρ*; τ'αΧλα- 
τήν θίτιν ίί-κατάρξοΒώ» ταιίτ»; τήί γοβ λέγϊι, ' 
ότι ηρώτον άνοιδυσε μΐίκώρνον τΐ.ιϊ8»ρ·--- : 
έπειτα «ρβίρΐίρΝίμω» «5*«ρ ΐίρββηΐ- τώυοίί, , ■ 

105 3εινον, ψρηωίδη, μίγίς·» οίον έπ;ίει ρίχδον.·.-..; 
'Πρόβϋπον μεν ό; Ιρΐμ=ν τ^ θίτώί 3κ*ά»>ϊ, ; 
"Ομ-ψ^' περιδεμένος μυτρο; τδ ΆχιλΙ®ί»' Γ ; ' " 
διιχνιίς ότι τπώαίνετκι-τβτον και τό· ς-οιχεΐον, 
χβΓλόγβ; περιάπτει 3ε οΰ; περ άν ΕΪπε ρίτυρ 

11ϋ επι νίψ ™ί™ μεν", όντι Μ &βχ«)(ρδ«·. : 
και θλιδομΐνω συνέχω; λώταις άλλοπροοάλλαι;- 
το ίί, όξι) κινύαανύοι Φ« ϊαβΰ» τΐν χάραν, 
και λέγειν ταϋτ« ίχ Διό; τετέλες-αι άς υΰχβ,- 
χα! ττρό; τ& ναν; τάς'Ελλίνας πεοειν ΰττ* τών Τρώ>ν, ΐί ιλίιι. λιαοβ. (49 
115 τ£τ» ρκτίν ο Άχώίος ΠίτΜχλον ώς έπένδει- 

ίκβ<ϊ= δέ Τ8 μυ10τ3/Χ8 Τβτο' 08 ΤΠ5 9«λ^9911ί, 

εί; κεφάλι^, και λογισμόν καί ν£ν δί τον οικέϊύν, 
συνεις οίί ε'ιμαρμίναν ψ Ητω "/;ν6σ3«! τάδε.; 
ώ; πριν αύτο; ε^ι^ϊι τε και ϊΐΰχετο γϊνέοΒατ· 
120 λέγει τώιίς'πρίς ϊοντέν £ συνεργόν ς-οιχεΐΌν, 
χαί βσηϋϊϊν μοι ίσα;! ίΐί'χην πφβίς ιρΑτάι-ης, 

ιΛψααα πο9ον τβν έμόν, "Ελλϊτν«5 «τω; τρέπει, 
το Β' όφελος όποιον /ιοί 3βνόντος καί ΠατρόΊτλΗ, 

125 τά κάλλις-ά τε οώα μοι "Έ,κπρω; οφ-λόντος, 
ά περ Π^λεΤ δεδωκαίπ δώρα των λαμπρ=τάιων 
3εοί, άς-έρες Ηραν», εξ ίηι τά ιϊμβρμε,ν*,- 
ή άκρ τιααν 'εχ χρυαα, κργιίρϋ, χαί των άλλων, 
έχας-ω τον άς-ερίιν γαρ άναχειται τις ϋλ)!, 

130 £ ά 3εοί χβί ^ώεϊς δίδωκασι Πηλε'ϊ, 
ίτι βρπα κνέρο; «ε αυνίζενζεν έν χοίτι;, 
τβτίς-ιν £« Τΰ> Ιίΐ}Λ(Ϊ.Βεά Ονητα ϊζνφις, 
ϊ) νχ όταν ή μήτιτρ. μη, ί οοί όμωνυμίσα, 
ή θετις ή βοΜίλισαοΜ) . Χε/ρωνίς 3μγατΐ5ρ 

135 3ν«τω έζΰγπ τω Πυλεί καί κοτωτε'ραν τιίχΐϊϊν : - 
τ3τ» τ» άλλϊΐ/όρυ^Λ και σχίμβ δϊ ιέ γ»™ , 
μετάβααι; ονόματος προς όνομα χαλίϊτΟΗ· . 
ώς, ώρελε; <5 μιϊτερ μ», οτί συν 3εαϊς αλίαις 
οίχεΐν- ό 3ε Πιιλενί 3νιτΓ;; προ; γ«μ«ν ανζυγηναϊ 

140 νίν ϊ' ίνα. πίνδος έν φίσί χοί σοι μυρίον είϊ] 
παιδος άπϋ$ώιμενο!ο , τόν οίκοις ουχί δίξιτ 
το. όρελίς, ώςίφελε τίί μεταβάσει νοετ 
άλίας, νΐίοϊοίπδας, ΐ τκφβ3βλ<οϊβί'«ς, ι 
3εας, τβς βασιλίβας 3ε ψησί «αί τας ένδοξος· 

145 Πυλειί; σμϊιϋ«α δε 3νιπ^, τάχκ της κατωτίρκ;· 150 ΛΙΙΓ.νΜΕΝΤνΜ ΕΤ ΙΙΛΜΟΛΜ νϋν 5' ίνα πίνδος ίν φρ&ίν ηχ και σαί μαρίον, 
ί τοί τη έμονύμ» αχ έχείνη «7 μντρϊ μά- 
τι, εξίυξε, το έ?ευχτ«( παμήχΐ τοί; ενϊίίδί, 
ελλειπτικά;, μψηιρΛΪ, ηχήματι τών πεν3Βκτων· 

150 ε! τε χαί βιω νόικτΏΐ λέγειν τον Άχώίπ, , 
ύρελτν, μ-η έγε'νετβ άνθρωπο; μη -ΛΙτχ&ίηϊφ 
ον 3ιλω ζην τόν "Ετχορα ί»ί χτείνας τά δορί 
θίτις 3; άαχςιαγίβαα τάαι φιρί «ρόί ϊδτον' 
ώβίμορο; £ τε'χνον μη< λοιπόν οΐ; λίγος ε"σ>τ 

155 μετά 3α«7« γαρ Έχτ=ροϊ, 3ν^««; χαί σι) ειΰίο^ 
μέγα ς-ενάξα; Άχιλεϋς πρό; ττν αύτΐν οηϊΐί 3:, 
αύτίκχ Ζίνζιμι χάγώ* άλλα αασκΛΓίαν '■ , ■ λ 
η 3ΐλοι Λ;ν ώ; είρΐχα. τον "Εχτορα μή χτάνχς· 
ύίρομζντείας μίμνητα\, -η ήί λαμπρώ; εδ^λί . 

160 μετά τψ Έχζορο; αψαγφι χαί τητοϊ τεδϊιρτε'ναι· 
μίγα ς-ενκξαί 3ί ρ>ισϊ, τώναίΐίν παραυτίχοτ . 
νΰν τήν ΰδρομαιτείάν τι χαί λεχανομαντε/αν, 
εξ 5ί το 1 ίτάν έγίν»«χε; ρ^τερα λέγει γηγιγ 
χήρα δ' έγώ ίεβέξομαι· ί ται 3βϊβ(ι«ι τότε, 

1β5 όταν ο Ζει}; χαί οί λοιποί 3ά.ηαϊ>βα> «Γέρε?, . 
ίξ 3ν βνθρώτβις γίνονται πάντα τά πεπρυμίκτ. \" 
ού δ'Ήραχλικ γάρ * πΑΗ< έξΕ'ρυγε τίν μοίρα», 
ος περ Διϊ τω «ναχη ύπΐρχε Τίκρύ,μίνος; - 
ΐ) άς-ρολέγω τω Δει έχείνω ςΐ^υφίρω, - 

ΠΟ β χβ, 1 'Ό/φβί; τπ) μίμιήτπ», εί τε χαί τψ ήλία, 
ε"ργα χλπνα γαρ χαί λαμιφχ ζώυ Ήραιάίϊς έκλει- 
ί τω Διί χαί άρανα ιρίΧαν- τον άνδρα λέγιτ 
άρις-ο; άς-ρολογβ; γαρ β Ηρακλή; ιίιηϊρχεν' 
ώ; χαί Όρψίύς τοις λθίχοϊ; βο& δοαυραΐας , 

175 β&ϋ Διί τον Ηρακλή ,νόει μαι πψλμίνον- 
τί Είρφειίν*; δε' «ότον μη έίπνς πεψαΧμίνον- «· Χ*ΜΙ. .ΙΙ4Μ*. ■ ίδί 
πάνν 7<*Ρ τλυτταίίς-οτ™ ίζή τίν β(ο* νιος, 
ύη' Εν^ιιιώΐωϊ ιβ ίειλβ χαχ&μει/νς άμίχρας, 
Διί τω άς-ροΚίγρ 3£ *«' βαοιΧίϊ μαι ρίλον, 

180 ί τω ίλ/ω· μάίις-α τω «(κινώ 3ί φίλου 
τόν "ΗραιώέΛ γίίί μοί ά>ς-ΐν άς-ρολεγοις , 
αΟΛ ε μοίρα $άμααέ χχΐ χΐλος ό τηςΉρας- 
όλλ« καί φις-οί τίλων πάτος άς-ρώ.ίγς, 
ΰπέ της μοίρας τ&νψζ και της ίρ-/ίις της "Ηρα;* 

ί85 οργρ της Ήρας 3£, ύνχης περιτροΊτην νΰν νόΈΐ' 
τής'Ύίρας τω ψιρμάχ·^ ιαρ χηώνά. κχρ&μίναν 
εηενίϋϊίί; ό ΉραΛϊ,ς ναΐ ταν φρένα/ν ίκς-άς 9ε, 
αότϊν βολών εις την ανράν ίξίδραμε τα βία- 
οΰτω <ρρ«ίών την Ώίς-οπιν χόλον νϋν Ήρας ιίίίί' 

190 ρί μίι τικ Γβ ■ βίροδ "/ε, ό; τικτο/χίνβ τβτβ, 
οντο; μϊϊβλακίμΒ 9ε ίιπιώς βίβιασμίνος, 
ί&αμιρ/αιον ίεδρακ άποτεχδιϊνα! τ5™ν , 
τω Εύριιιχϊίϊ 9ί άρχίοίίΚ Τίχ3ίν« Είιταρίνω- 
τΐί μ«χ«; & μη* ίρνχζ, ρ-λαη; 2 μί ίκ/ΒΕΐ; 1 

195 οΐ9α έχ η Ζ μάνταιμα της ύ&ατομαντε(ας , 
'ιΕ «νίΐω "Εκτορο·-, κάτω ΐύ&έως 5νΐ7<·π<ω, 
3(Μ>ί κβϊέν μκ ποίεμζτν, £ ·ρ[).οψυχΐίτέ!-ν' 
αιίτω 3Ί) άρνιιροίΓ^α Θέτι-Γάντ^ίχριδί·- ', 
χαλΐν ταϊς φίίοις βαι&ιιν^ £ πΕρΐμένον τίχνον, 

200 άλλ'άϊΕΜ όπλων, 8 χβεαν ΐίς μάχμ ΐξιδνΛι-. ' 
β Έχτωρ ( τρπίόριώο; ϊχει γαρ 58 τά όπλ«· 
ίΐίκρβν χρώβν κορτίρνιον, ίϊί πολϊίων μί χώρ», 
(ίύς ίψΛ κομίσω Βα. π<χρά Έφαίςπι βίτλίΓ : ■ 
Είπβσα τοίτα τω υίδ τβϊς Νι^ΐβΐ" λέ-ν» 

205 στραφηναι προς την ^άλβσσαν ταύχας και τϊν Νΐρίο· 1 
ή 81, ηερι τον "Ηφαίς-ον προς "ΟΧνμχαν έχώρ.τ : 
οιίτως ώ>μ« προς- πολϊμον 3υμω νενιαιμίνός· 152 «βϊΜΜΙΤΪΜ ΙΤ ΑίΙ.ΚιϊΟΚΙΑΚ ώ; εκ μχιρ&ι ϋί Ϊι9β7χ9£ίί, ίϊρβ και τ-ης ΒαΚάβηις, 
ότι χειμανος ννν χζιρίς· ο'ι Έλληνες 9' ή-πώνται, 

210 χαΐ μόναν ασπλεν Ίραβϊ μάχη» β χρή βννάπτιιν, 
ούτος αιίτω επίσχ&ιν μάχνς πειεΊαΒβι λε^ει- 
ε'ςτ' άν αυ'τώ χομίαααιν όπλα ίιά 5αλάίϊσ>κ 
εκ ιβ πυρός άρτιτευχή χαΐ χαινΗργά 1 χαί νία· 
οΟτα περί τών οπλών μεν ο Άχύειίς (σκοπεί, 

215 και 3ΐ τινά; «πίζ-αλίκν είϊ οπΧβργύς \·ημν'ΐΒς, 
ί προ; έτε'ραν νησον τε ί τε και χώραν άλλιιν' 
έξ ης καΐ άπεχάμααν οία τα οπλα τέτω, 
πόντο; τ£ χώμΗ φέροντα ποΕκίλμαΐΕν εικόνα- 
ή 9άλασ<ια δΌπΕς-ρΕφε πάλιν αύτή; ει; κΐίηιν, 

220 αί Νυρυίδί; εϊ; ούτον τον γέροντα πάτερα- . 
ί Θε'τιϊ 3ε', λιπτότερον όϊ ειλϊεαίας ιϊδωρ, 
συγχριτικόν τε τα 5φμ5, προς αρανίν άνιϊλΰεν 
οϊ Τρώες 81 τ«ς "Ελλι^ας αί$ι; ενίγαιν μάχγ 
μιχρα ίεϊν άν και Πάτρικλον «ώίίλκυααϊ εις Τροΐαν, 

2-2,> ει μή πα τότε Άχιλίΰς τψ άζρίαν Ίριν, - 
εννδρον νέφος προςΧαβον άνάχίααιν ίλΐΗ, 
Ίδών ίΓϋνήκΕ πόλεων βχρύτκτον κρβτεΤσ3αι, 
χαί καλει^ς τί) κβρκλίϊ συνάγω: χχί τα'ις ώμοι; 
σκέπασμα τί μηχοακον χαιοπτριχον φρονήσει 

230 πΰρ ιαΐς άνταναχλάαεσι προπέμπον τάϊς ηλίου, 
ο περ επένδυση ψρίν αιγίδος ύπ"Α5ηνΐ)ς, 
χαί αχών προς το τάψρενμα ς-άς και βρίρας μίγα, 
Τρώας μέν τρέπιι προ; φυγην, Πο-τρίχλον δε λαμβάνει- 
ό ίλιος άιΊων μίν "Ηρας χελειίοΐΐ ίον, \ · . 

23Γι τω γη άίρος ζοψερψ καί πρίααος ίχρύβη- 

τής μάχκ- 9' άπϊπαώΐίϊαν Ελλιπές τ= και Τρώες, 
τΐν ΠολυίάμαντΟϊ {Ιαλήν ία ν$ν παρκγράφιιν. 
Ό Ζει)ϊ καί ο τη Κρονκ 3ί παις τϊ άγχηλομ-ήτα _ Ο^ίΗϊρΗ (',ίΧΛοίί' ιν χνιιι. αι*«Β. 153 
β; ηρος τον Πολν5«μ«ντ« ό "Εχτωρ τοοΰ» λίγα , 

240 ή σαρτεινη χαί ά^λϊς ς-τερβλϊί τε ειμαρμένη. 

Φρενας ιών Τρώον £ Παλλάς έξκΊάν 'ΑΒηνΐ]· 
ΤΗΓίς-ί", ίφρίνενίΜντο αΓκέσαντε; τα χείρω- 
Ζεϋί 3ΐ, ό «αν το νοΊιμα αυμηλ-ηρών άνϊρώπνις, 
ή ειμαρμένη π'εφυχΕν ο Ζιύς 3'ί /«το τβτον., 

245 όί πψ φνιΐ προς άΜιρην και σιίζκγον ^ "Ηραν, 
ζάλη τβ νιφάώ$ας τε κ«ί τ» λείττί) αίρας 
Α άίύφα τε πεφυχε τούτω τι τάτω χεϊτογ 
έπεί λϋΓΓΒ άίρος Βε κ«ί "Ιριίί; ψχι/εία^ςϊ : 
μικρόν φανεί; ό Άχιλειί; ναώηΗ Τρώα;- 

250 μετά βρΛχύ 3ε ζάλη τις γί-ρνε τα άίρ;;, 
τα νεφελώΪΒί τε' αΰτ3 χαί τ* ™ λεπτοτε'ρΒ- 
το νψλώϋίζ μΐν ιίΐρον έ "Ομηρος ως Δί*. ! 
αιίτό' ίε το 1 λεπτότερο», ώς "Ηραν ιχψαψίραν τ 
εν προιιωποίϊα. ν5ν «ταί λογοις περιάπτει, 

255 ιίψών, γλυκίίϊΐΜν άμα τε τό ιότελΐς τδ λόγ"" ι., ν 
οΰτω τοιαύτα ε λεγον ο Ζενς τε και η "Ηρα , 
«τω 3; Ήραν α αήρ β ε ννεφος εκλονεΊ. 
άντετεινεν - ή "Ηρα & ΤΒτω σιϊν πααρ'ηιτίβ, 
ήγουν ηΒ^5 τό αί^ριιν ενικά το νερώϊίς. ■ ι 

260 'Ηφαίς-Η 3όμον β'ίχανπι ή θ/τι; ί λ^ικόπβ;, 
το εύ&οΐαί ΐ)3Μρ 3ε φημί τό νείελώ3ί5. 
ό άνηκίμενον χψνα το ψΚνμρίν άίρος, 
τβ ΰ3αιος τα άκρα 3ε πάντω; τών Χενχοχάων, 
μίλλοϊ πρόϊ παρ μετα/3αλε(ν, πάϊτ»; ε"ξη3ερώ3η, 

265 ιΤτβ προ; πυρ μετεβαλεν- άλλα 35ί νΰν φρας-ε'ον 
πρώτα τ3 νΰν χιιρ/ν μεν παν. το τ3 μι>3ον; ύ*(»Γ 
εϊτ' άλλίτ/ορητεΌν μ« πραγματικώ; τον μ09ον 
εί; ΆχΑ/α τον ι>!όιι τβ θίτταλδ Πηλί'ω;, 
είτα ς-αχείακωτατα τοις περί κίβμοο λόγου 151 ΜΟΥ»™™» <Τ «ΔΗΜΙ» 

271» ϋ' β Άχιλέβ τον ών Π^λί^, ήτοι κίόρ,. 

Δίίνώί πολφω τ,ϊς Τρανίν Έλ^'νων «ΤτυμΕνωι-, 
τ^ν ηβνοπλιΌτν Πάτροκλος ίνίίΐ; τ» 'ίχάίας, 
τον Ιαρπνβόνχ κχί λαηαζ χτείνχ τκ Τρύαν γ^-· 
'Εκζαρ ίί τϊτον όν:λί)ν ίευπ^εΓ κοί τιύν όπλων 

275 Βρτηι/βντβς Άγάίας 3ε τί; χύ,ενιΫί ΠατρίΊώ Β , 
βίχτρω; μίγχ χωχώτΜα θϊ'τις ν' τ« Ν^έΌ,; 
«χυν Νϊι^ιΐίν Β&Αρβΐς ίξιίλ^ί της δβλάουϊ;;· 
η«ρ*ηορύται ίδιον 3= πβϊδα τελ5ντο: ταύτϋς, 
ζΐρνει 3έ τκτον οκτλον Εκβϋνβ! «ρΐ- τ^ν μοχυν, 

280 ϊοις αύτα χβμίυαε παρά 'ΆραΙς-β οιώκ'-. 

χαι Νυρίίοι ίίγίΐ μεν ίλ&ΐν ταβ; τόν Ιίϋρε'β- 
«ύπϊ προς τήν Ήραίς-κ παρίί,Μμεν οίχ/αν 
χαϊ τΕτον πφί φόιηΐ} 'ιεν εΖρεν ήβχοϊ&μίνον· 
ενώκευϊ γ«(ΐ τρι«ο3«$ ϊΐχο«φίν<ί μίτρν, 

285 ϊς-ασΒ/α τάτκς μέλλοντα τοίνω τερπνό μεγίρα· 
χρυσάς τροχβς ύπ&ιτο ίχάς-ψ τί ήυϊ'μένζ, 
ώ; ει; αγώνα 3ε"!ον μπ< οώτίμοτκι χινοϊνη, 
χαί πάλιν ύπις-ρε;»ιεν 3«ΰ | ι*α και μέγα- 

ΒΙΟ! μΕ1Ι ίξΐΐργάζζπο· Β7Ι1) ίι είχον ώτβ' 

290 ταύτα χατασχευάΊΖοντο; τότε ί; τη Ήφαίς&, 
Χάρις ν τβτβ ούζνγβς τψ θ/τιν ΧατιβδοΛ 
χεφί Χαββαα ρίίκω; ένίόπρίν ίίυάγίί· : 
χαί ορτιφίω ϊρόνω ίε τβυ'πτμ έγικώιβίώι ,·' 
χαλεϊ Ιί καί τον 'Ηραςνν, 'ος χατιΛύυ φ &ίττν 

Ϊ95 ρ?τίν, £<ί οΤνβν τον ίμόν ήλ&ίν ή είωτε· /ΐε- 
όν^ δν ί μ&ϊΐρ ?>φΐΜϊτΕ χωίόν με ψ Μ ΐ / ΧηΑ · 
ριφέντα: £ά& παθόντα 3ε έλεινο: μυρία, 
ιΐ.πιρ μι, ύηώέξατα ή θΐτις μι τόϊς χίλποις, 
και πα?ί κ; Ειίρννόμ») ΪΕ ώχεανκ χβλό^ρ'ϊ- 

300 αΤί παοεχάλχίυον #»λλα ενκατί κρο; χρίνον ΙΝ XVIII. ΙΤ.ΙΛΓίΙ.Κ. 155 

πίρόνας, χα'λη»!;, γιαμπάς, και ελιχαϊ, χβι ορμάς· 
εν γλίξϊΐιφω τω οτκ'ϊ μέν άχί/χνες Μ ερρει- 
«τω μ,οι θεΉΒι χριώ» ζίιάγρια παρίχΐΐν 
«τω; ειχάν ηκμμίγς-ον όρμ« τβ άχμο3ίηι 
305 χωλεύων, ώιο 8ε πυρό; άη&η τας ο^ρας, ί 
ίϊ άρινρζν ίί λάρνακα: συνέλεξε πάν. άπλβντ 
υπόγ/α 3έ οτίμπας ρη3|Μΰ(ίΐ Ενδύεται χιτώνα· 
σχήπτραν λαβών 5; ς-φαρον έξεδραμ! χαΛεύων 
άρμαν δΈίς τέτκ πλάγΐίν χρυβαί ϊεραηαινι'δε;, 

310 ζωαΓ; Ηϊ«ί νεανισι καμπαν ομοιωμένοι 

αίζ ννς, ραβή, χ«ί Μναμις χα) γνώσι: 3ίίύΐν εργαν 
α! μεν, ίιροοκρειίονΓο- «το; Β'έλϊών ΧάτβΒητ. 
ιτλι^ίον ί£ε θε'τιδο; εν ρυινω τω 3ΰάιω- 
ξϊ πΪ5 χειρο; «ψάμενοί, ίρετο ΐί Μ ϊίλίΓ 

315 τα; ανμφιράς Β: το; αύηϊ; ΐρξατο λέγειν αντί], 
οπβ>; Π»;λεί τω Α/αχίί άχυσα οον^άγη- 
χχί ατός γηριι κίϊται μεν έν οϊχοις βιβίχζλμίνϋς- 
ο «βι; Βε ταυη;; Άχιλει); λελιίπετβι μυρίκ, 
οηλων δε' 3ίΐταί σιχιχείΛΐς «οπλος νπηργμίνσς· 

320 εύ3ι); ϊ^ηααάμΐνος πάνϋιλίαν γράρει-, .■: 
3ίίιΐ5ΐ ταύτης τω υιω «ύτ^ν απίχομίταί. 

Τ«ν μίν τβ μ«3β οτίμπαβαν ύφη» νύν .ήχνχίεις . 
ήϊ)ΐ κρος Άχιλία 3ε τον θπταλόν ίχίϊνον, 
πραγματικό;, ρ«τορ«ώ; άλλϊηορβντίί πρία%ί$. '·.„ „■ 

325 *0 -μεν Φ3ιώ>κ ΆχΛώί ό ς-ρατ>7/ό; ιχεΐιιβί 
ϊτ«Γί θί'τί&ς τι; Χιίρανος ι/πιϊρχε χ«< Π^λίως- 
λέγεται Βε και Θέτιδος τιαίς είναι τικ 3«λ««ΐ8, 
3ί ά; αίτιοι εν πολλοί; έγράψαμεν τοις τόποις· 
έπεί βε χα ι τον Πάτροκλον νεχρον ίδυρομε'νκ, 

330 ίχω βραχνοί τιρό; η}ν γ^ν ^«οσα* ουνε^-τ 
χα) πάλιν ώ; περ γοερον ίση μνχηβαμίνην. 156 ΛΚΟνΗΕΝΐν» 5Τ Λ1ΛΕ0ΟΜΑΕ ίτβλινίρομϋσαι πρόί «ι)τϋί την κοίτυν χαί τήν 5ίβιν, 
το ταύτης ίί ίίπτότερον κερας-ιχίν τε ΰίκρ, 
ο πί3*Γί«ί αίτιον, ό και κυρίας θε'πς, 

33.) πρί; βρανον άναίραμίΐν χαί ίξαώερω3>ϊναι 
χαί εϋ3ιον χατάςτιμα τότί γενε'^αι ούτω, 
εν ω χαίρω χαί πλεύσοντες τίνες των Μυρμιδόνων 
ί προς Λ^μνι'βς όπλουρν»; ή πρός έτερον χίίραν, 
3ιά θαίάσσυί ίρριν όπλα όποια τχτω . .-, - 

340 έχ τ£ πυρός άρτιτεϋχϋ χαί χαινιιργά χαί νέα· 

οΓων μεν "Ομψος φην'ιν ιίλων έξεργαομίνα ■ ■ ' 
χαλχ5 χαί χαονιτίρα μεν, χρυοίΒ, χαί άργίρμ, 
παντός 3ι' χόιψϋ ρε'ρίντα πιοΛμασπι εικόνα· 
β πίρι 5>υιτίΐαίίι«ι ό "Ομυρος ώς 3είξω· 

315 ε'μώευσαν ώ; Πάτροχλον 3ριρΐΒντος 'ΛχΰΑρς 
V μύητρ θίκς εξ αλός ηλ3ε συν Νιί/Μ)ΪΊ» 
παρη-ρρφαμίνη τε οσα χρεών μ&ιτίρχ· 
ε'πεί χαί άοπλος β παϊς ταώτίί "πύρχε τ ° τ, > ' 
ταΐς Νϊίριιίαι λέ^/ει μεν πάλινίρομεϊν ^αλάΐ/σΐ)· 

350 ούτι 9ε προς τόν "ΗρΜς-ον ει; κρανόν έλΪΒββ, 
όπλα χαι^νεγχεν αύτώ, 9α'μ/9ο; ανθρώποις ξένον. 

Την Άχιλεω; Θετταλ3 ττάσαν αίΧιηαρίαν 
νης παφιηόρα Θίτι3ας χαί τιϊί όπλοποιΐας, 
ίχεις χαλώς μοι σύμπασαν νΟν αλλ»ιγορΒμΕΚ(ν 

355 προ 7«Ρ βρΧΧ* 0 * π *ντα λεπτολοτίνΗς, 

μέχρι πφ δ άνίτρεχι προς "Ηραις-ον >ί θέτις- 
ν3ν 3' έχ της «νελεϋβεω; ίψημεν άχρι τέλους 
ίμω; ίπιτομώτερον χα! πάλιν μοι ρητε'ον. 
Τ« Άχιλίως Πα'τροχλον νιχρόν όίυρομινίΐ, 

360 εξ:'3ραμεν ή 3άλαο9α μυχηματι βιαίω, 
η'ν κά μυτερά "Ομιλος τ5 Άχώΐ'ως λέγει- 
χβί 3ρίνΒί περϊτΟηΠ! χαί λίγους παριτνόρους, 1Ν XVIII. Ι11ΑΙ1Ι8. 157 

δίοαύς ότι πα^όνααι τ&τον χαί τϊ ς-οιχεϊον, 
χαι Άχάίας χεφΛίν λέγει ϊαβίσΆβι ταύτη», 
' 365 ειπείν τε ότι εϊμαρται ταντα σοί Ίεγονίναι 

ώ; πψ ίίΓήύχρν τοϊ; Τρωοιν Έλληνα; νττφηοβα, 
ί τοϊ οιινίί; ο Άχάινς ει; λογβτμβν οίχϊϊον 
εκ πριν ΰίρομαντείΌ; τε χαί τδ συμβάντε; τίτε, 
οτι χειμώνι Έλλψϋί ηττησοίΛΤΐ τοιί; Τρώας, 

370 ώΐ και αιίτο; 'επιρ/χμν ποίς ίαυτον %ν λίγων 

£ ΟΟβργΐ» ς-ϋίχεϊοιι.μοι ίίχην μητρί; ρλϊόΐϋί, ; 
πβϊον έμβί το, ΐ^λυ; Έλλόνον ήττ^μένων, ι 
ίπει' κ*ι Πιΐτροϊίλίί νεχρο; νϋν συν εκείνοι; χεΐται; 
Έχτωρ- τά οιιλα 3' ΪΙαβεν, ά περ ί ειμαρμίνη; 

375 οΐ-ΓΕ &Μ χαι ■βαάΰΜί 8ϊ3ώκοιη Πηλε'Γ 

3νΐ]τω χ«ί χατωτίριυ 3ί τη; τύχη; νκψγμενω, 
ο Τ£ την 53. ομώνυμων τδ Χϊίρανες την θίτιν 
την (3ασάίδα χαί Άάμβανεν πρίς γά/ιον 
μετάβααις ονόματος χαλεϊται το 1 σχήμα, 

380 ΐ α περ όΊτλ« ουμηαρτμ χρϋιΐΗ τ£ και άργίρν, 

χαί των λοϋτων δέ των ιίλων, α ικρ 5εοϊ. 3ωρ3νται, 
τών πλανητών έ»ίί-ω γαρ άνάκιταί χ$ ύλη, 1 ' 
χίώκπερ «ρακυΌνται τταιβε; των «ς-ρίλίγων - 
ώς %«λίϊ ή μιίτηρ τη Χείρωνος ή θέτι;, 

385 η υηοΐωτι; ,3«σιλί; ; ή ««ρώαλσίΐΛ- 

ιβιο γαρ ν " ν "β" 1 ® Ε * Πηλεϊ μ») ουν£ψ3ηνι» ; ■ 
9νητω, «αι. κατωτέρα; & τϋ; τυ'χη; ύπηργμένω, 
ΐηαιν ώϊ'ώρΰίν φησίν 5λο>; μη γίννηδηναι- 
νΰν 8' ίνα πέν3^ ίί ίμε χαι αύ μυρίον έχης 

3β0 τον βν έχ ύποδίΙ^ με τϊί Τροία τώνηκότκ, 

λώιην συνή^βη; τω Πηλεΐ χαί 9υς-υ/ώ; γέννα; με. 
επεί δί χαί ο Πάτροκλο; τκνΰν μοι άνηρε'3ιι, 
κ θείοι ζην, τον Έχτορα μάχη μη χαταχτίίνα;- 158 ΛΗΟνίΙΕΝΤνΛΙ ΕΤ *Ι.Ι.Ε<ίθηΐΑ Ε θε'τίοΌς 8ί μώ'Έχτορα ταχύ ^νίρεις ίίττΗσικ, 

395 μνη&ύς ύΰραιμαντίίας τε τηγμ προϊίίλωαάιΛ);,; . 
άς καΙ ούτος μαά σφαγών "Εκη/κς Βνήσχα; τάχα, 
μέγα ς·ζναξ(ί; ελίξί, τιϊναίΊτν παραυτίκα 
όταν ό Ζεϋς χαί ίί λοιποί ίχλώσαντο άς-έρίί, 
ίξ <£ν άνϊρώπΐΐς -//νετοί πάντα τ« πβιραμίνχ 

400 β ί'Ήραχλίς ΐ ρίλβϊ ϊ«ρ ΔγΪ τω άς-ρολί^, 

η τΐ> $λίώ ν5ν Διί , ί καί τδ κρανω 3ι· . ί - ' 
Ιργα κλεινά 7#ρ *<" λαμπρά ζαν "Ηρακλής έτίλει, 
και έρανω δί φίλος «ν και άς-ρολογος οίος, ■ 
τΐ}ν χήρα κβί τον 3άνατον έξε'δραμί τ» «χν^· 

405 άλλα ί μάΐρ' ϊίάμασε και χέλος ό τής "Ηρας· 

παρατραπείς γα,» των .^ενών "ΐίρας φαρμάκου χρίαει, 
αυτόν εις πΟρ ένίβαλε Κφαίω της Εύβοιας, 
οντάς ί μήτερ καν φιλίϊς μάχης μη χάτεφμ μι, 
οΐ3« έχ αϊ ώ μάγτινμα της ϋθατομβντείίς , 

111) ότί χιονών τίϊ Έχτομα, 5νήιηαύ χαγω ανηίμας· 
ίμ»ς χρεία μοι πολεμείν χα( /33«3£Ϊν".τ3Ϊϊ φίλοις- 
■ τ§ 3ί ΐ άργιρόκίζα θίτις άνταπεκρίδυ, 
85 "Ομηρος ό πα-νσοφος παίζων συμπλάττΒ λ^βυς, 
ιίπϊσα Νψηΐβι τε ς-ραρίναι προς Νυρί», 

415 εις ίρανον προς 'Β/ραις-ον &ώα Υ,Μρϊΐ χομίβΜ. : 
Ούτω; ώρμα προς πίλίμο* ό Άχιλίυί ώς .ίριν 1 
ώς έκ μητρός δε δίδαχδείΕ ύγρίί · καί της 3αλώ»>ΐί, 
«π .χειμώνα; νΰν χαιρίς, ο'ι Έλλ^ν»; ηττώνται, 
και μόνον άοηλον Η χρη πρίς μάχην έξιίναι, 

421) αυτός ούτω Επίοχεσιν μάχης ποιεϊσ3αι λέγει, 
ϊςτ' άν «ύτω κομίοωτιν όπλα 3ίά 3«λόΒΐητς 
ίκ τ5 πυρός άρτιτευχη καί ,καιϊουρ·)ΐά καί νέα· 
ίπεί 3έ της Βχλάεσης μεν της ϊξίλϊβϋ'βυς τότε, 
το ύδοοο το ,8αρύτατον πάλιν άν3ϋπΕς-ρ05η!. (Β XVIII. ΐυΑΟΙβ. 159 

425 βί Νηρήίίις προς τον σΒών πκιερα τ£ν Νιφεβ, 
το βί' λρπομίρίς-ερον Ηβί ειί^ΗτίβΗ" ν&φ. - 
αιγφαζιχόν τε τέ 5ερμα π^ό; άρχνον άνφΆίν- | 

ΐ**»,. φρα ϊίγβνβι Εν έ,χηιω ειίδίβ, , ,-^χ 03 
430 στε'λλΕί νακσίν ο ΆχΑενς ίπΧα τινάς ώΑώβτ, 
Έβαναν -ήγημίνων δε Τρασί βίαιατάτω;, 
ί 'ή,χύάς ίξ ·1?ώος βαμίοα ψούς η*ν μάχη*, 
χαι πριν χαμίςαι .προς αύτον $ιάα τας ίς-άλμίνονς , 
χζί π<ν£ύς μν \\ά:χγλος -^ρός ΊοοχΙ λ**:.*, 
135 σκέπει ·..<*« ΰν/χάυζ,Μς χεφβλί χαϊ.άμχί, ... 

ϋίρ ταϊς άνταν«κλιίσ:σιν ϋιψίκ.-τβ ί^ίοη, 

τρίπει τας Έρώας ύς_<ρφ, τΐ&τρνύον ίέ ϊαμβάνα- 
440 Ϋ)\ίαιι αχουείρ; δε ίνντος βανλαϊς τίς "Ηρβ;., ' - 
τ^,Γ2.ά^οί;^*ρε.φω τψοψΆΐ. *ζχρνμμένφ>,,--,ϊ 
τίϊ5 /*?Χ>Κ «ΐ6πβϋ3ΐ)σ«ιι Έλίϊΐνε'ς η χκί Ίρώες· 

τί φϋϊτΕΐνιϊ χαί άδηλις ς-ρφΧη τ; ίίίκφίίένί, > 
415 τ«5το καί τ'αλίΛ «ώε^ί. «άΧ).ις-α πρβεγρίρ] 
μέχρις έχίψαν των ίϊιών ω^πίρ ό ν3; «Ιός &■ 

ιντίϋ^εν άχανε ,ΪΜΐίν ροί πάν «Μ^βν^- ., 
Τί μΐν ταχιί τ5 ιϊδ««5,.ό Ν^ΐδοί ίΤπί, 

450 ίΐίΐβ τον. φον τον ψραχ'άν τον τότε -/εγηίΐα, 

(ω5ις_άς_ προς φ δαλοοσοιν ες·ραζται τον Ν ν ρία- 
τί 3ε ΪΛ7πομψς-ο:τη ΰ&ρ:ΐής-ΐν5ιβ'ΐνί;;. ■ . ^ 
5 άϊΐ/ωίμίνιμ κρο τ4 φλογερον -βέ^οί*. . -.- ι*·'^ί; 
λευχα τβάκοα ίκίντΜί δι ιβ νίατος τνγ/άνα, ^ . : ; 

455 δια το βά3ί$ με'λαιρ δε ϋϊχίϊται και χα)Διιμ· .... 160 ΑΗβνΜΕΜΤν» ΕΤ ΛΪ,Ι,ΕΟΟΒΙΙί 

μίλΧον προς κΰρ μεταβαΐ&ν ϊξν&ερ65η τιρατον, 
Ιπξγγο σΉΡφέΆ) 9ί χαί ■προς πνρος Μα»· 
'Άφαίς-ον ίομον χάλχεον ψηαϊ τά προς αΆίρα, 
οία χαί ηυρ-Μς-ερα τνγ/_άνοντα τΫ) φύκι, 

460 χίνηψ ο χομπο\άχυ3ο; β' Χίγιι Ι,χοηαρό^· 
χνΆοποδίαν 3έ το πνρ, το μίν ϋλώϊες βιίτω, 
ώς άνευ ξΰλων καί ύλών τώ; ποίας ύπαβγάζον 
χαί ικφ&ιϋύς αβίννύμενον βαίίζαν «κ ισχύον, 
χαί ώ; άνοψρόμ<χον ειώεν χάχίί3ιν ρ/τκν, 

465 χαί δέχυσιν χαλόπττος βαδίσματος έμ$«Γνοι>, 
οτί τε )Τ8ί'3ιά ττιιρο; (ϊαίί&ιν βχ ίιτχίεί, 
χβί τδ άΰΧ'ύ 9ί πυρί συνίίθύυσι διΓο;" 1 "' ν ' 
ί=μ;ν ίί Όν ίτπίηΰϊν ί "Ώψοας-ος γνάσχας· 
τί ιτΈρ γαρ χαζά "ΕΟννας ίν τη τΑπμνμνίία-' 

570 έχάς-α οιτκίμαζο χούς τόπους χατ' α%(αν· : 
ΐίϊίΐ τ% Άψα. "/ίγραπται τατσ ιοι ααφζς'άτας· 

Τατον 9~τ5ρει ίϊρώντα τι τίτε περί τάς' φύαΊίς , 
τ: πίίρ γ*ρ ηνε^ρΛτι χινεϊ λεητιίϊον τό νεφώδες", 
τρίποδο^ 3ΐ το τριμιρίς λέγει τβ χρόϊκ' τεΰχέιν 1 

175 το γ«ρ 5·ρμον νπίς-ιρί χαί χίαμον χαί τον χρόνον, 
το ει1ς-κ9ίς 3έ μίψφτν, άπας ές-ίν ό χόσμος· 
IV ω -τβ τ0ρ>ψέ>[Μ έργάζετ»! τδ χρίνίτ 
εϊχ»η 9έ οί τρΊκα&ς είσί ώς ώτΐίρ τίλοί, ' ■ 
το Μχα τε'λείβ Ε(ίί·; έ« άρώμώΐς άς οΐΰας, 

480 τά είκοσι 3' νπίρτέρζ τάξεως τα τελίίκ' 

Όμηρος νπερ τέλος 5= χόσμον χαί χρόνο* "λίγα, ' 
τά χΰχ>α 3ε 1 τα χμάσια τά τρίποδας ναιαντα, 
αί τϋ ΐλίΗ χρυνανγϊΊς τίΐ'άνι λα/υτίϊδό'νες , 
ύρ'ίν κερ «ί τριμίρίΐαι Πάτησα ττι τής υψάρας, 

185 %ν περ Λγώνο: 9ε7ον σοι σαφας κατονομάζει, 
αυτόματοι χωρίκκ, τί ϋποχαρααι πάλιν 0\ΐ}Λ\ζβϋ ϋ ί61 τί τβΰια νυν λίπτολί^ώ τω Άχιλεϊ Φ3ιότϊ]; 
τανΰν ΙπΐΓο//ί0Γίρ£ΐν 3ϊβϊ ειπείν με ΐαντα, 
;ν 9£ τω χ6σμι·> Άχίλίϊ το πάν άναπτυκτεΌν- 

49(1 μ=τα τίν ζά\ψ την δεινιτν, ίφην, τή; Ζαλάασης, 
«νβ&ραμόν τ» ίϊιιγροιι ύς τί πυρώΆί; άνω, 
η πρώιω; ίί£τα ( 3έρλι;ι<-ν ώ; προ; πυρός έσιαν, 
ηρβ; Ϊε' 7; το μεσαίτατον χαί νανηυχμπημίνον , 
β περ χαί Χάριν σύζνγον 'Ηψχίς-α νίν μαι νόκ; 

495 Είτα και προ; Ζφμόπρογ χαί πβντελνϊ αίθριο*- 
α τώυ.. φασών., χατάλιψις έςτί παρα Ή^/ς-κ, 
χαί τ« πρίαώπΒ κα'δφη; καί ινδική; Εΐμάτ&ν- 
ηλ-ηαΐίϋρία θίτιίΐί; χ»! κρά\-ηαις χρρές 9ί, 
χαί προ; «μιΐίΐι ίρύτι&ις, % Γ(ν=ς χρείαν ε'χετ, 

500 χ«ί τκιίτικ 3ε ΗρίγΐΜΐϊ τ^ς όπλων ώαώείας, 
χαί αϊτιχις έχ τβτβ ίί νεοχαλχϊότων όπλων, 
« π£?.ίξφγασάμ&ος δίδασιν ατός τώίτψ- 
ή 3ε' κατάγει τω ϊκβίϋ τοΐτα πολλω τ5 τάχει- 
. έν.Βρβφ αί3ρίαί τοκαίτικ γναμίνης 

505" ίιά 3αλασίηΐί Άχίλ-ύί-πίμΜι ώνε7σ3αι όΊτΙαι 
όπλοπίίΐΐ- οι λ/γβσι τα 'Αϊώιΐ συμβάντα· 
ίς όπλα οίο· Όριρο; ρισι'ν έξΕίργασα/νο;, 
άπιμπΑ-ίρα; ίί3ωσ! τβτοιϊ άπβχβμ/ζβν- 
ϊηιί το πΰρ 3ε' "Ηφαίς-οί, και' πα$ ηνρός έί>ΐ«τ>Κ 

510 .χαί ίσοι ϋ\αι τβ πιιρϊς χατά μετανυμίαν 
3<α 3αλώϊ>κ 3' Άχώκ άπναμΊσϊη τ«3τα, 
«νίπλοααϊ π}ν θε'τιία ίτρός "Ηραις-ον Ιλδκυαν, 
πάν το συμβάν τα Άχιλεϊ λεπτομερή; (ίπ5«τν, 
και πανοπλίαν άρις-οϊ πονηαχι ίξαιτηααι, 

515 ηίν ίν χαί «πΕχο'μίΟΈ τω Άχιλιΐ Χαβασα. 

Ταΰτκ πανσίφας "Ομορες περί τβ Άχάεάς, 
συγ^ραψης ώς γέγονεν, άΙΛυτορών τι «ματ 

11 162 4Ηΐ;νΜΚ(ΤΪΜ «Τ ίΙ-ΜϋΟΚΙΑΕ 

ηλιίν εν £)λη"/νρημαπ πρχχραΐαα ριμόρα» 
παίζαν χαί φυσηζίιται περί χιαριηζκίπς, 
520 άϊλιηρρών ςνιχεκχχας άπαν ηί ναν χαρίαν- 

ίν τ«5 άκπύιίπιης γφ «τω χιχύ» Φΐγ/ράγα^ 
ύ μην π/χάηΐν; τράρντκ χαμπάζειυ εφ&σμίνα; , 
*αΙ σχ»π£( παααι αχρφας τι* νϊν άλλι^βρίΛν 

525 λι'γΐ) τα πρώ-« ΰς-ίρον , <ϊξ-Ερ« ηρβτίρΐι;, 

ιωί βνςρφ}, τίζ -/ράγοντα; χχί τρήογϊϊν χοή 9ε, 
■ημίν ϋ χχί' εύαρίπιχν ττ,ν ιι£ξΏ Τηρίρίο». 

Ήχας-σς νΰν ί χοι τό κύρ «αφίρετβΗ Όμηρο, 
λίγων περί τής Θέτιδας ύίέταΛί τών ομβρίαν, 

530 Ιν τ£ εμω ο'ιχάματι ^λ3ι 3ε* μεγίς-η, 

■η περ μι σίανκί ικτί μίλίονκ* χιναννβίεΝ- 

γαϋς γαρ ων χαί της μ-ητρας δείχτης μι ΜμρΑτκηι, 

κατίπίββχ- ί Θ&ϊϊ 9ι οώζιι χβί ΕΟριη^ρντ, 

τβι; οί; ίτφ ικψη/άίχηκν (ί; χρ£ν*ν έννκΓη), 

535 π&ρπας γκχμτπάς και ΐλοτα; χαί η^ΜΚβι κλϊ Ιρμβς 
ίν σαηϊ- ρϊζ- ίώβΛ* ό?ρω ^αρμύρων ^Έν. 

Έρί^ς εϊνοί χβχαρχάς ταί χά=ς &γ|ΐαΐί£«' 
«ρβί «η^ιτος &, β ικρ έ Ζώί τυγχάνυ, 
και πνμμηέϊιτΒς ϋ αύτα ττιΉρτι ίεκτυνδίντνς, 

510 κλϊ ηϋ ρ χυΧίϊ τι χβί ιίγρον *ηί «τΛίϊ έ&'ρρα- 

ό πίητβν *ΐς τΐ)ϊ 9 άληκτα» β» ηλιϊρί; χαί πνίκράτων, 
5ννβίΐ»ϊ ίχάϊ.χενίν, ήτοι -ηεΗλ7; Ιν χρήΐΜϊ- 
πρός τβ καράδες «ξβρρον , ίτίο»; ΐ-ρβ^ϊ ΐπεία , 
κάσα 3' ϊχπνρηνίοματα τχίίμοκια ίν μυρίοις, 

545 Ιν πόσα 3( τω πνε»ρ«τι -ιό ύδωρ αννεςφόβι, 
ώς άιρια», μορμίραν τι Χοπ' άναβράζαν οΙΊκτ 
ί;ιπΐϊ ό κ='σ^ί5, ό Πβ3β«ΐ, πυΐό; «λϊ)3ίί« 
ώγρ5 % ιάψ\ «ηώβντο; τ5τον' 163 550 άμφϊν ποβς «V Άχιλπίί- γή; ρ/Λί άωριώιβ 
8έ"ν5ρ« «)«| «τί ίώα γβ» κοί ίτιρα μνρίχ, 
~/ινίμ^ια %$κίμτ-> τ£ ΐ«φε^ αέρι· 
Εω; β Ζ»5 «! λίγκκ Κρίνον ταρΐάρφ βάΐϊα- 
*γ>ί,5(ί ί«ν Πυ^οί όν ίρ)ίΐ£ν, ί νάαμας- 

^55 ίτ« μβοτραί «ιρίιίίΐ «αρίΒραμαν των χρόνων 
ύπϊρχι ϊ' ητοϊ ο Πΐϊλιι!; («χ^ ιωί ^λοίίβ;· 
= Άχί&νβ ί Γ«» 3ί άιιμϋί πιϊ<ϊ ύτηϊρχι, 
χαί «5πλ*ί, αιη<β|ΐΛ 3ί γυμνοί τ% «ίκο^ίας, 
ιτβντόϊ τε Φράζοντας- κενός· ϊφίρημίνιψ 

560 τίί ί' Άχώϋίς καΒίς-φΟ,, ίτίόαον τικ γϋΐ μίρας- 

ποΐλκ χή«ί; δε 1 κοκ κ^ίΓ=ΐ)5 ηβιαν τροφήν τι ψίρα, 
τό« 8' ύιτή»χ?> βκβριιο: και Άχιλιυί τ£ βνιτ ■ 
Ιπβί λΛϋπημΙνινε & νίν, η βοηρίκλυ χββιν, 
Όμόρβ δ' άς^ίαμιχαιν ξν&α πεηχαρηίας, 

565 κβί ίΐ&υϊ (κοι^πλίρκ & μίφς-αν &μα$ε «■ 

το" μΐν ηυρϋϊίίί Ινμρτυν κί^ν (ν τι ίοϋονϊΐ 

ίίΓΕί δί' Χ5» (χιΐ((ιίμ«Γβ; τικ 7«5 «ΙΙίτελέίδΒ, 
ξνίρατνομίΜρν τίΰ ύγρϊ χτνΜτα τίΛ 1 πνιυμότνν 
570 έκ^ράττειβι ϊϊ( 3«Χα9ρ« ρίχΡφ γ^ ν μ^φ,α, 

5 πιρ χπίαγρκ χ«ρ.« ί>( «Κ Ά»?4ϊ , 
*«ί Χίφιιλίίΐ ίί«ΙΓΓ(ΤίΜ μίρων Τ«ν μτΕ^τί,βΜΐ, 

**Ι Ν«ρ>ΐ)ίΪΕί »3« μι» χωρϊ»! ίΐρίί Νυ^*< 
ί% τ» καχν$&ααα!Ν, ύς χίίν& τν» οίχ^αν, 
575 αίτΐ) & θίτίΐ τβ ϊκιώ «κί ώ3=βί'«ί ί4ΐρ, 

ίϊτ« *«' ι^ιρώ), 3ι, ί «φ · 0 μΰ&ι 1^ 
164 ΑίαναΗΝΤΤΗ ετ Λι.ι.ε(;οηιΛκ 580 είβιηωγην προς ο'ιχον τε γα! ξίνιαμα προς βίχ» 
έως ό "Ηψαις-ος, το ηϋρ, άψάς χαΐ τό χαλχεύετν, 
ελ3οι χχί μα3αι ηαρ' αύτη; τίνος άιη?λ&£ πέρΓ 
τρίποδα; γάρ έιίκ=ιιν ίχαλχιυί τω τόκ 
άπίίριμέτραν άριΖμίρ, λ/'/ω χινιίίίΐς χρόνων 

585 το γάρ ϊίρμον Οπίςτισί «οι κόαμον και τον χρόνατ 
το εύς·α3(ς δε μ.ί·/αρον, άπας ές-ϊν ο κόσμος, 
τά χΰχλα δ£ τά χρυ'οΐα, τα τρίποδας κίνϊίντα, 
ό αφαιροδράμες ήλιος χα! γρίνας απάρτιζαν· 
&ίϊον αγώνα ^ΐ ;! ^ £ τ ^ί σφαίρας πψ8ράμβς· 

590 βί ων περ πι τριμερειαι των χρίναν ημπληραϋνται, 
χαί πάλιν άνακάμπτΒΟΐν έξ ύπαρχης ετέρας· 
άτα δ' αντός τβς τρίποδας λε'γεί μι} ίχειν ϊτ(, 
τούτα χατβσχωάζειν δε τον "Ηραις-ον τω τότε· 
έπω γκύς-ον ναι άχους-ον χινηοις ην ήλιΉ, 

595 ιϊρ'ίδ τρκχτάχις Ό άηρ τα ετιι μετατρέπει· 
Εμελλε 3' ίδι) γνε&αι τδτο χαϊοϊς έρεΓ Μ, 
παίζων, και τ«ν Άχίλίΐβν ασπίδα χαταλέγων 
χόσμον παντός τ^ν σψαίρωσιν, ην ιιετ' ίΰιάκτβ δρόμΒ 
περιπόλων ό »λιος πάντα ϊ«-ννί και τρέφει- 

600 ίτως ή θέτίς Χαριτ! Μφ καί αανετρίψα: , 
τό ΰϊωρ έλεπττίν&ιι τε χαί ΐίδϊ] νέδερίΐτο' 
ίξ άχμοΒίτα 9'"Άραις-ος άνασχιρτα μτ/ίλως 
νωλειίων τβτβ πόδες δε άσ3ενες-άτως άρμων- 
μαχρόΒεν 5εις δί τδ πυρός τας φύβας ίιΑαν απόν, 

605 £ς άργυραν την λαρναχα δεις ναι Χζλαμπρυαμενος 
χαΐ βαχτνρίαν δε λα^οόν, έξίδρχμε χαΐεΰαν 
χρνααι 3εραπενίδ;ς δε προέβαινα/ ίχείνα 
ζάααις καλαϊς νεανίίπ τοις πασιν έικυΐαι 
αΐς νδς χαί αΜνος καί φανη και άδανάτων Ιργα- 

(110 αύται προεπβρεύζντο , 5τος δ' ίλ^ών κατόπιν ικ ιτιη. ιιιιοκ 165 
πλησίον ίζει Θέτιδος χαί της χειρός λάμβανα- 
χαι κχταχίαας ταύτη; 8ε ποιεί την πανοπλίαν, 
ϊ% άχμοΖίταν δ'"Ηφαΐς-ος άνασχιρτα μεγάλας, 
ε'χ οε τοΰ ηπεχχαύμκτος χαί α'ώερΐα τάπα, 

615 χωλού χαί ϋιάρΆραηάιι άρμηαε πΰρ ίχιπιεειν , 
ανγχεραα5έν 8έ τα άγρα, Ό λάρναξ άργνρέα, 
χαί συνεδρία θέτι3ο;, ταόττ,ζ '/ν-οί; π τ/είι;. 
χαί βακτηρία: ς-ηριγμος, χαί λαμπριομος όσαύτας- 
αί 8ε χρυσαί νεανίδες ηί τίιω ϊτοοπίλβοοΗ , 

620 αϊ τι Βψμαί χαι Βριπτιχαί χαί ζωογόνοι φύσεις- 
α όίχτος 8έ της θέτι3ο;, τοιίν ίε ιι τυγχάνει, 
μίνον τό υδαρ τω 3νΐϊτ5, ΤΙηλεϊ τι, γίί έζύγει, ' 
ίν 5| χαί άπαν το 5νητ6ν ναι της φθαρτής ίσιας, 
τα τών ς-οιχείων 3ε λοιπά τοϊς 5ε'ιας γειν^ώνι- 

625 χαί ναν ά γέρων άτος μεν χείται βλαβεις τω γηρει· 
Ό ίε' νιίς μα Άχίλεϋς νΰν δεϊται πανοπλίας· 
λοοιον ό "Ηφαίς-ο; αϋτέο τειίχει την πανοπλίαν 
■ηται μαχρα,ί παρίίραμον ίιερις·ροφα.ί τών χρόνων , 
χαί χίαμος χατερρ'άγη 8ε χαί γης ίν άχαρπ'ια, 

630 χαί τών ς-αιχείαν Βέ δν.νη αύγχυσις πεφνρμενη , 
ίας το φλέγον χερασΆεν, οίς είπαν τανΰν τρόποις : 
ττΰρ , ΰίωρ, γην, άερα τι παα χαί τον α&ίρα, 
χαί πάντα αανεστόβατο συντόμως ψάναι χόσμαν, 
ΆιηρΆρωμένον κάλλιστα, άς τη ίλίβ πλέον 

635 τηρκντος ίρίμον εΰταχτον αεί κερί την οφαϊραν- 
χαί παν φντον έχτρίφοντο; χαί πάν ζαογονάντος , 
χαί τάς μνρίας 8ε' τροφας πάσι Μχντσς ζάοις, 
την πανοηλίαν ΆχιλΕΪ ταντχ τα χόαμω τειίχίτ 
άλλα χαί πάν το χρησιμτν λεκτίον τ@ χειμίνχ, 

640 ίσεν ε!; άλληγίρημα τών χρειωδών τυγχάνει- 
άν ίε' πολνλογήααμεν , Όμηρον αίτιάα^ε' πβλλίϊ ήυχβάσίΐ τώ» ψρηώίΐ τα οπίΐίίείν λελ^ναι, 
πρί)3ιίσΤ!ρά τε γοάικντα χα! πάληι σνμμτ/νΰντα , 
»«ί το! «ιΐ!5ΐλϋμ^ΐίνω 3ε των νοημάτων βάΆα , 

045 τον ΤζεΊφρ τηρπρεποντκ γράφειν απίας, ονντόμ»;, 
χα! Τίτε χαί αχιαία 3ι τω λίγω σνντβεντβ, 
ά περ «3εί£ ίτολμησιν Α παλαιό;, Β νιο; 
£Ϊ μί) ποα τί; έχ τών εμώ» /χάτβπαΐσβς τβώτα 
τφόί τινας ΓΕρΛτίΐίοίΓο «ντο; συντώίηώκπ. 

650 ωί χαί λοοιοϊς ουγγράμμασιν βρώσιν ίμοΐί πολλάχι;· 
ίιι ί' 9ο3ιι'$ £τάλμι)ΐγν άλλιτγορήσαι τά3ί, 
όρ*τΕ τον Ήρ^Λνβ* ταά τι}ν Μιμώ αύν τβτο, 
τήν αλαζόνα αψίγια τί, μάλλον ττίΐι ϊπχρμενιιν^ 
Κνορνχτονς, Παλαφατου; « πόντος Αίττ/ορίντας 

655 χα/ «ί ι'μ« βιβΚίίια, το ύτάίς τι τ«ι 

οικονομία σνγ/ραψίν σίΐβδϊ) τ>5ί Άνο-'σσικ, 
χαί ό ττερ παρεσπάσ3ΐϊ μοι της χρονικής μα βίβΰ.β, 
νή; ιστιρκηΐς τεχνηκ»ϊ Ίάμβοις τα ιών φρένων, 
άλλΐγορίϊν 3β σύμπαντα συντετμίιμένυ λόγω· 

660 άλλα γάρ παν τέ ^ιίσιμον ραιτίιν τη χημίνιι- 

ικ/κβ, τό πνενματώδε; μεν το τί πυρός τύγχανα· 

χίβνοι το ^ιρμότερ» αόΐΗ καί κφαννιίον 

το ιϊχΜτν ίν τρίποσι, τοις ιίχοσι προίφιμ· 

ώ; ύπέρ τείο; "Ομηρος χόσμον χαί χρόνον λέγει, 

665 άίί τω ηνΕνμαΓβίβκ ί; Αβρό; τι χαΐ τίΐ 3^μ»Ι 
μίλλη* χφναοθαι σύμπαντα σαφώς σοι βογματίζΗ 
χαλχον 3ί ^ίίλίν Ιν παρι καί το!; λοπταξ τκς ίλας , 
τίϊ 3ίρμΐ! ΐΜφίΜϊΐσπισΒΤ τά τίσαορκ ίτοιχ;ϊ«- 
ή 7>5, Νμ' 3αΑασί«-, άηρι πϋρ, ό αίϊίρ ΤΕπίμπΤο;, 
670 χβώ' ήμα£ χβσ0χτε(«ϊ, τντπαι γαρ Λ; βτοϊ, 
αργυροί, ϊάλασσαϊ αήρ, χρυσοί, κί3ί|ίοϊ ριίσίϊ- 
χαλχβί, τό "ίτορ- άναίτίρον ίν ικ'ριξ τβ αίϊίρος. » κη. ιμ*ο«. 167 
τηι Λ' σχμο3ίτφ νία μοι «*3«ν ιϊ κί»μ« βιραϊραν, 
τ^ν Λ*»ί όΛ*ίφ5ρωτον , μίγματι ιών υτβιχΕίβιν 

675 κκμανα ΐΐ , -ρ£ «ορηοί» ιών έορμΐνων ίρόμων 
ραιστηρχ, την λνπίνβσαν καϊ διαρδρΗΟΌμ φι5<πν 
πυράγραν, την «πίσχίβιν κ*ί κρβΠίν ιδ πνρώίϊος- 
ιτώκς-ϋ το πιντιόπιιχον, ή -πψχϊρα ηρίρα^νν, 
άνπιξ ηβ' τπρνρίρκια Γριπλΐ 3ϊ, μαρραρΐη, 

680 άϊϊρ, βί3ιφ χίΰίΕτηΐίΕ χβί τβ ττυρΐς τβ «ψβ. 

Ό τιΪΛμώ ο άργυρίς ίς τι; ϋπάρχα , ρ&ε- 
άνβΰυμίίΜϊξ- όιίρ ό σογκιάν την αψ/ι/αν- 
\ευκί; &£ άς 'η άργυροι ΐατιν βιίρ τί} 
χοί αυγανίΐ την βφαίρωοιν -άνα$νμ.(ααις ή;, 

685 ώ; ή 'Ρ|"ίρ» πβΧλοχέ ίΐαχνώι Καλλιίπΐ]· 

άλλα τπρ( αγαί,ρχς ίι ρι^ίν ό Στο^ιιρίδίν* 
τά; πίντϊ πτύχα; άχατην πά; *Ομηρος ννν λί^ΐΓ 
γην Ιέγιν )»ί τίν 3ώ.3σοαν 55Ϊ,ϊ>ιν όντ' άέροί' 
αντί πόρο; τον -Βίκνον', φίβ» βντ' βΟίροτ 

690 ά στΕφανβτΜ «ρανός τ;ίρβο δέ μ« νκι 

νίν μ-η το 5ί)3=κιίζωΪ5ν κκΐ τον ίκΕίνβ «Λίλον 
το: ώτϊαβιϊ των άστρων «τώ 1 προς τρκ««ί9ι, 
- ασα τι "Ελλιινίς ■ρζμίΐ' και οσκ δικγρώρϊΐ 
Τεΰκρις ό Βαβυλώνιες ίν τη βαρβάρ'Λ σοαίρζ, 

695 ων καί Ηλιπί; η χαί 'ΐάς, '&ρίωι/, ναι «ί "Αρκτοι, 
ά πίρ χβί πκοίΐΐΕ^ραψιν ο "Ομηρος Εν3»5;- 
νΰν τβϋτ« ίίγιι τκ'ρΕΰτ· τίίρίΐικ 7«Ρ -βίβ*ϊ 
χαμανβς ίππο^ίίροντα «α/ 9ί'βυ το! κ«ΐ)#άβ*ΐ' 
μετο: μίΚρίν ο γέριυν παίζω" ι»>?ρονε9τ<(ίβί 

700 ερεϊ τ<ί λάρκφΑ», γέμνηβ «αΰ«μάι«$ , . 

λί3βι; ξ&τοϊς ήτοι <πχρρ<£ς 4ν -Ιιρψ ϊΛ «Μ», 
κοί πάλιν χορΐν ικίυοιν Λυτός «μτιγυιίη; , 
ω νια χχϊ ππρδίνοι ίί χέρσοι ανμμίχηχ;- 168 Α»Β¥Μ»ΙΙΤνΜ ΕΤ 1ΙΧΗ0ΚΙΑΙ τών γαρ ζωδίων ε"ν παρΊν, οφβεν έιττί καί ^ήχ ί1? 
705 ώ; άυτρολό'/οι λεροί, χαί ννν β'.&άος γε'ρων, 

πλην τ» Όρψίως, αρίτιρος αν πάντων άς-ρολίηων 
άλλ'εί τι παρεβράμομεν, λιπτώί άναλιιπτέίν. 

Διίο το πΰρ έποί)^ πίλεις ανθρώπων λε'γίί- 
ιβ πΰρ, το παν ίο^θρωιε χαί ας-ρα χαί άξ-έρβς- 
710 3ΐΐ3 άφ'ων έγγίνονταί βροτόίς πιριπολήιιις, 
>ϊ άτνχηί Χ«ί ϊυιιτυχιίς εχάς-Β γβνε3λ/ω· 
χαί τ«7ί λοιποί; 3ί' χχταρχαις, αις τί τις πράπιιν ΒίΧα- 
την εύτυχη ίεικ/ύα σοι γάμβ; χκί τ'αλλα λέγων 
χαί τβ; ψΑηνιιχκιιτας 3ε χρίσει » νεϊκο; λύείν 
715 χρίνεσθαι 8ί χαί γίνεσθα! τβϊτα ρ»ί τά πόντο;, 
των βωϊεχα των 3«υμ*ς-ων γερόντων ««Ξυμένων, 
Κριί , Τβυ'ρϋ,'Διίυμων τε, Καρχίνκ, Λε'βντε; τε, 
Παρ3έ"ν Β , άμα 3ε 1 Ζι^β, Σχορπίκ και Τοξ^τχ, 
αύτδ τ2 Αίγοχέρωτοί, 'ΤίρέχΗ χαί Ίφόαν, 
720 περίτρεχόντων πάντα);!* τών πέντε κηοιίκων, 

των σιοιπτροίωρων ων ριβί χαι' τών μεγατόνων, 
ίηαυν τών ο3ίνοί μίψς-ον, οι χαί ηφιΒραΆβνται- 
ιί 9ίϊ με παίξω και μικρόν τών μανίατωριτζίων, 
Κρένβ, Διόϊ, χβί "Αρεοί, Άρραγνα;, Έρμα τβ* 
735 ίιίο χρνσ5 9ε 1 τάλαντα, >ΐλίίς χαί ηΐ&ν, 
ονί άτρολόγοι βααιλίίς λίγκοι τών αΓε'ρων, 
ά περ έν μέσω έ'κίιτο λίψί; εύ^ϊιχβσι, 
τών πε'ντε ων περ εϊπβμεν «ς-Ιουν πλανεμένων, 
των αγαθών άπάρχασρι ό Ζάς χαί Αφροδίτη- 
730 ιβοροηοιοΐ χαί βλάπτοντε;, ό Κρόνος τέ χαί Άρυ^ 
Έρμης σιινων 3ί άγα3ο"ις έ« πλεΌν άρΰννα' 
τοις βλαπτικοί; συντρέχων 3(, το βλάβος ΐπίτείνετ 
ϊιβι 3έ περιτρέχοντίς των ζαοφίραν χιίχλων, 
αμοιβαδίς βικάζουβιν άλλα άλλοίω; δρωντε;- . ν - ΒίβίΙΙζεΰ.ΐΜ ί,ϊ<2ϋ^|ί ι* χν 11Γ . πΛΑαα. 169 

735 βταν ϊ' οί φαύλοι άψάά Βρώοι τβϊς γενώΧίσις 

χαί χχζαρχάίς πραγμάτων 3ε πάντων των ίν τψ βία, 
χαί οί χρ>]ς-οί παγχάλλις-ον βν ωαι ίΪΕίραχίτίί, 
τδτο ηοιδιχι το χρΐ7ς-ον τί μεγ.ς-ον τω τότε. 
χρυσά λαβόντες τάλαντα 3 να το λελεγ/χίνα, 

740 ι^γουν παρχμεαάΧνντος ήλί» και υείϊίνικ, 

χαί ζυγουλχίΐίντων άρις-α οϊ^ ταλαντηνργία. 
ίιίο ς-ραταί 8ε ιΐβϊβ προ; τϊ Ετέρα ποίει- 
η;ν £ΧΤΤΕρΓΠ=λήσεο>; άς-έρων εύτι/χίαν, 
ίίπών τά νΰν «ίν &νς·υχ$ μίιραν οοϊ κχαΰίγι, 

745 ττίλε^Λβς χαί βιαρπαγάϊ' εν 8ε' τω λίγΕίν τιις 8ε 
χ/Λίοκν βμδ τον "Αρεα χαί Ά3νναν ύπαρχων 
χολών βουλαϊς όίΓΕρμαχέίν ύπε'ρ πατρίδα λέγει· 
τά πάντα τ' άλλα θέ σβψιϊ μοίρα; δι>ς-νγ_ί.ς-άτης· 
τά άριαμίνκ μόνα 3ε ο Τζίιζ^; έφλίζίί, 

750 οίον ποιμένες 8ώ τε χαί τέσσαρες Λοιμίνες, 
χαί πάντα & τά ίμαια, «ραγ,καπχά είσί -/αρ- 
ά μ-ην άλλίίγορΒνκΒ 3ε ώ; τάλαντα τά ίιίο 
χαί ηΐνκ πτάχες χαί λοιπά των αλλ^ορουμένων. ■ 
Τι, έν 3έ τίδει 3έ νειον, χαί τα λοίπά τα πάντα 

755 ίεανιίιισί σοφΐς-ατα ότι χαί γεωργία, 

χα! βίος 3ί' ποιμνιττιχος χαί αί λοίπαί 3ε' τίχνατ 
(Χ της περιπολέσεως γίνονται τών άς-έρων, 
τϊ)ν ίν περιχορειίΗαί τϊν ζαεφίρον Χίίχλον , 
όν χιίχΧον "Ηφαις-ος ποίεϊ χορείαν των άς-έρων, 

760 ίν ω περιπολείσαι παρθένοι τι χαί ΜΟ' 

τβ' πριν σοφώ; εϊρτ,χϊιμεν πάντα σοι' περί τέταν, 
Κνώσσάν 3ε νΰν χαί Δαίβαλον Ό Τζίτ^ικ οφλίίβ 
χαί ς-ίγονς α"λλοι;ς ώς όχτώ μέχρι τα ς-ίχου τοΜε. 
Περί χορον 8ε Ίμψταν, πλ*)9ος ι!ςφ« πόσον 

765 τω ζωχφόρω πμ'χλω 3ε πλήδο; άς-ρ?3εοίας. 170 ΛΚΟνΚΕΜΤΪίΙ ΕΤ ΛΙ.ΙΕΙίΟηΐΛΕ οί 3ύο αάληι αρχηςνί ίλκς ιοί α&φη 
ώχεανο» 3( Ι3(το Μην^α τι; ΐσκΆ· 
τμ κίορι τε'ρμα γορ-παι/το;, κκεανός ϋπάρνχι- 
έπε/ 3ε σάκας έτοξε μίγπ τε ςτβαρίν τε, 

770 έτεινε χαι' τον θώρακα λαμβρον, ττυρόϊ ε'ς πλίον- 
ίρα τίν χρυαηίριπα πα; παίζει νϋ> ίίίλβ- 
πίντε ι6 κόσμου γαρ ειπώ" τη υώΐΕυ; εΐκκ «τάχας, 
ττΟρ, υ'ίωρ, γΐν και 3α>αΐΓ0Λϊ και πέμπτον ιίν «βίρα, 
και 3ίβακα τη κόσμου ίε ν5ν Άχύίος λίγκ· 

775 τό μίρο; τβ 'αι'θέρκιν, το ίώρ 3ε χόριοι γηΊβ, 
τιίν τ»7« κνυμίΛα; τητη 3ε β«3(* π χαοβπίρΒν. 

Εκεί τά όπλ* πάντα Α ό "Η)«(ς-οί ξ» τώζβίΐ 
εμπροοθεν ταΰτα τε'θειχΕ μικρός τβ ΆνΛεως, 
ώ; Ερί αύτη ϊ' ιΐλλατο χο/ιίζβοα έκεϊνβ. 

780 Έπεί το πυρ ϋπες-ΕβΕ χεαμον παντό'ς τ^» 
τνϊν γί ν έξαπκμάσαμεν τί ζέκι τι ττι^βρί*, 
μίκοιρϋσαν άνω 3ι τόν ϊνυργίν .άε^α, 
ίς πλίον τόκ αιθέρα 3ε χαί ψύαιν τη* κϋν άστρο»· 
ίμβρα τε χβτι^ονπ!, καί Άχώειϊί ώώί«&·; 

785 ιξ «χαρπδντβΐ, πάψΛρπαΐ, ποίνχίϋς ίιιχδεί; κ. ■ΤΠΟβεΐΙΙ Τ-ΗΙ Τ. -ΟΜΒΪΟΓ 'ΡΛίίϋΙΙΙ 

Παρά Ήραίς-Η Άχώεϊ θε'τΐί κομίζα έιώβ, 
ό; τιρι είς 'ΆΧΙίηναί Όργίρι ευθίηις ώιβ^ριψας, 
Κ£ί τ«' ηαρ' Άγκμ/μικνίς ιίς&ίιγμίνος 3«ρα, 
άριςτισάντίΒϊ τών Οωπών, νικις ούτος ώβίρνων, 
οπλίζεται ηρόρ πίλεμίν Ξώθβς *3' ο τούτον ίππος 
θάνατον προμανκιίετατ ταντα μεν δκβί ε"χετ 171 {]$νΐ τα τ8 χχμίικυ ίε ίοιπίν μτχ μΐχλιιττίον. 

Ήώ; ές-ι κρακίταηίος, ίαμηρά ταα παιχΑιίμαν, 
ίο φας τιϋς άδανάτοίϊ 3ε ναι τάς βροτοίζ «';)>ε'ρΕΐ , 

10 υιοιχίίΜ; *αϊ ανθρώπου ιμψανις-άτιος λίγει- 
θίτΐϊ θ'ίί ν^α{ ϊχανε 3ε5 φερκιϊα 3ώρα 
τω Άχιλϋ δε #ρωί", τω θεηβλω έκε/νω, 
9κί ίοΛόσβικ κβί νΐ)ών «ρ5<πίχ1ϊΐ7 πανοπλία, 
ίργαν 9;η τνγχάναβα, #γμ οαφα τεχνίτου, 

15 « ίι;«φ|ΐΐ£Μΐϊ καί 3ε5 δώρον ί'ί; Άχιλία. 

Το χειρ*, ϊϊ^ιβίνεί Βι, άτι πραχτΜωτάΐϋϊ 
ίϊΐί τλ! όπλα χατ(3ων ό Άχιλειϊί β λόγ«5 
5ρίρ8 τα ηφΐ ϊίάτροκί&ι άκίβαϋϊϊ χαί γβων 
ετέρπετο των όπλων δε προςβλίκαν πίΐβΧίαν- 

20 ά/αν ίχηνύ,-ιημίναν 3ε βλεπόντων Μυρρβίνων 
έλ/γχων «ΐΓπώβει; τε καί άγεννιΐ; έκειν*;. 
ΐΓ/ρκψένον νβηβώ, με'μρετβι ρίε'γα ϊβτοιγ 
αντίκα λίγε! 3ε ταντί προ; τ^ν αυτί μίζερα, 
τβύ$ ΤΒΤ4Ι ιψοςχαμίσαι/τας δωί ϊαλώηχιι; όπλο. 

25 τη; ιπινεργκΌτκ Άχιλε7 τρόπω ριτρβ; ώ; εριν- 
2 οι άΐίκομί'σβντι; 3ο&ώκ»[ μβι το Ατία, 
β περ θεό; ιταρέσχι^εν ίτοι >; άμαρμίνη, 
η ά ααψας 'ίΐαίνκ ίημια^ος τίχν(Τίί■ 
τα όιτλα τα5τα έργα μεν εϊοι τών άδανάτων, 

30 ϋέ βροτος άν βέϊρακε τβιαντον πανοπλίαν, 
ίτοι εξ ύμαρμίνης μη ιαντα τ«5 Ε τών άς-έρων, 
τά όπλα -ίΐ£ομιν9ΐΐι«(ν, οΓκ 3«γγ5ϊ η τηίξίΐ' 
τοις β?5 -εγώ νϋν έίώιοδίΐ'ί χαρίνα προς τ«ν ράχ^ν 
πτΐϊρωϊ ϋ τα τραύματα μη σοσααιόρ Παιρόχϊιΐ' 

35 οΐ 3' εϊπον «ραϊ τον πόλίίίϊν πάνυ ταμίας χωρεί, 
νίμεΐί 3ί τβτον ■σσηπτσν τημηαομεν ίυτίχναζ- 
χα! αμβροσία μ£ν ούτοι , φαψμάχοΐξ άσηφίας , ίλβίω πάνυ πολιοί) χαί Ίρα3ρα 34 οϊνω, 

χαί τοις λίιποϊί χατϊχρκταν τον Πατροχλον φοφμάχοι? 

10 ό 8' Αχιλει); παρώρμϊΐΐΕ ταί; Έλλιτνα; χρανγάζαν 
χαϊ τ'πλλα «αντα μίν σαψη τδτο τανϋν ριττΐΌν 
φι ίν ναααϊν τι "Αρτεμι; ώψζάι χτΓινβι /3ίλει· 
ή λοιμτχω νοσιίμοτΓ, ϊί3; ποοοννιρ^ 
τα 1 λοΕμιχά τών νόσων γαρ χαι' τά όξ;α ττάντο, 

45 ^λίω κ προσάπτουσιν ίμϊΰ χαί τί σελι;'ν)7' 

» άλλα 1 ΖεΟ; χαί ΜοΤρα χαί -ήφεΦαϊτης Έρινννς, 
ί ίμαρμενΐ! τε' πνπ} και μ Εχάς-β μώρα, 
και σιΐν αύται; ΐ σχίτεινίϊ άόρατάς τε βλάβη- 
3εόν χοχ πά3σ; 3ε 1 ψ"Ζΐϊ. τ«ν "Ατϊ]ϊ ίνομάζίΐ- 

50 χ«ί τβ Διό; ρϊτίν ούτην χαί ΕΪμαρμένικ ηαΐδα, 
ιτάν «γαδϊϊ χαί ^λκ'βυ γχρ ιϊαΐ ταν ειμαρμένων 
άχαυι χαί τήν "Ατην 3: ίν περ ί Ζει); ίβλάβη 
ίξ Ήρας- ότι ϊμύΐεν ί Ηρακλή; τεχ^ηναι 
χαί πας ή Ήρα λέγίται σχιϊν τοχετον Άλκμιίνϊχ· 

55 πάϊς τ5 Άμφιτρίωνΐ; β Ηρακλή ίν λίγω, 
ίρ^ι Δίο; 8ε βναχτο;- ίντος χαί άς-ραλόγυ , 
ό; ίιβφόροις γυναιξί πολλβ; Ίσγγιχα παϊβα;* 
πράς τόχω 3' ώσης νπ' χύτης ίτοτ: χαί τϊς ΆΙχμήνης, 
τον Ήραχλϊ μιλλόσυ; τε τω τότε τίχτΕίν χρόνω· 

60 ούσης ε'γγιίβ τόΐί 8ι τάτω χαί τής Άρχίππης, 
πλ«ν άτελέ; ιΊηόμιινι™ ιέχνον τόν Εϋρνσδέα, 
ο Ζεϋς εκείνο; βασιλίι); ό μίγα; άς-ροΧίηος 
τότε χαί μόνον εώίυς-ο- ι'8ων γ^Ρ τίι ^ϊ άς-ίρας 
χαλώ; χειμίνϊυ; άπαντα; και τόποι; βασάζίοις, 

65 προ; τίύ"; άς-ίραζ άπι3ών μόνβ; τας γενώλίοιι;, 
μή προοχοιτΐσα; ει τεχΜ; τω τοπ 8ί' χαί βρέφος 
3εοί σοφοί χαί άρχοντε; τϊτο, ρρί, τίρολί'γω, 
Άλχμ^νυ τίκτκ σιίμερον τίκτει 8ε βαβιλ/α- 173 ■ οΰτα μέν είπεν Ηρακλή νομίζαν γίννηΆηναπ, 
70 μίγ&λοβάμίυ τοΰ παείο 1 ; τούτου 3έ τπκαμίνον, 
χβί ικβΙσχίνΓοι άπαντα ττ}; μήταα; τον άέβα, 

μάλλον και Τ;αλ;;ν; ο- ^ν τ;ϊίτΗ τικτομεγου' 
Αλκμήνη δνσΐίΚΐίβϊϋ («τα τίνα; Ιμέρας, 

75 δεϊκμίΓΛϋον τε'τοκΕν μ 3ε Άρχιπηυ τότε 
Επτάμυνον Μ***" 11 φκτιλείίί; 
τον ΕύρυιΒΕ'α. χαί λοιπΐν ίοχε τ£ Ήραχλέο;- 
Ζεϋ πάτερ «ργοί^ραυν;- ω άνα= ίέιτπκα τγ 
3ι'»ιϊι άει τών κεραυνών λαμπρά; Γτρ=ηΕμη ω « λόγου;, 

80 άς "Ηρα πψτίΆτ,βι λί'γίυ; τινά; άε'ρε.· 

Όλυμπον νΰν χατάς-φον χαί χρανίν σοι" λέγει, 
ει; όν μτ) πάλιν άν.-ί3;ϊν ώ,ι/ισ; Ζ:\1; τνίνΆτην, 

Τ)]ν ΧΕφαλιϊν ΤΗ Ί.-,-μημ-Λ τ; 'ίνμ-Ι'ί! Ε«ίν8, 

κάν ^λο^ο^ι; ο>γανον τ3 λογισμέ, χαρΖία· 
«5 3εος νυν, ό ^μί; ή ζεβι; η?; καρόΊα;, 

ίν «μ?»τίροι; τώ 5 ς-ρατοΓ;, ρώρί προτπνεϋοαε λέγει- 
έν μοίρα πάντα ελεξ*;, πρ-πόντω;, αρμοδίως- 
β3ε ίπιορχίρζιμι πρό; 9αΐμΜΚ και μοίρα;, 
■η προ; αύτκ τ5 δαίμονος, τονιϊς-ι τί; ψυχ^ϊ μίκ- 
9(1 ίτοε, όμνιίω την εμι}ν ψυχιϊν, (ί ^Ευ3ίρκιίιτω· 
ο Ζευ 1 ; ό ίβ; το κΐίδοί ίί, τανΰν π ειμαρμένη 
και Ζει); ό ώβί «νδρώτοι; 3; ταμίας τ« πολέμου· 
ΤαίΆΐβας άλίγχιο; 3ε£, ει; την αύδβν 3ε· 
λτ/ώ; ίξιφηιί-ίατιζ, ■ώμ-,νπι μέλος ε"χων, 
95 οΐον ήχεϊν «ρμονικον φασΊ χαί τ«; άς-ίρα;· 
Ζευ; 3ε ό ύπατο; 9εών, νΰν ούρανο; υπάρχει- 
3ε;ι, στοιχεία τα λοιπά- τέ<υ; εν τοί; έν5ά8ί- 
9εοί 3ε 3οΪ£ν άλγεα, άστέρ:;, ειμαρμένη- 
ο Ζίϋ; πατήρ 3ε ο Ϊι3β; ταϊΆτ*;, ιΐμαρμίνη. 174 ΑΙΙϋΥΜΕΝΤνΜ ΚΓ ΛΤ.Ι,ΪΟΟΒΜΕ 

Ί 00 και Ζιύς β 3ι'λθιΐν θάνατον τοις 'ΚχαχίΙς γενίΰθατ 
γυνίί ι'ίχαϊα 3ϊ 3ιχΐς, χάλια- επιθυμία· 
ταΐς ψυχ««ϊς Βννάμεσιν εί τε και ή$ σ'Μνη 
Βεαειδΐις, άς τί, γυνή είταίία (Κί( 3*«Ϊ3<. 
Κρανίων ΐ τη£ γίβ&τβς ο\κι{(>χς μαραμένος, 

3 05 ι; ΐΓχοτεητί χαΐ «Λιί'ΐ νίν ί>ιν (Ίμαρμένψ 

πάς Ά5φά χα3ί'ς-ΐ7Χί π«ϊ$ $6 Της ε'ιμαρμίνης, 
η 'Μτηνά, βϊ ί άηρ ϊ^Ιν εν τοις ίν3«ίί, 
ΐπ πα» τό γαίμενα)!, έργον τιίς ίίριαρμίνικ- 
χ«ί το εκ τ2 «ίροί 3ι, σνιμίΤον τί γενίοδαι - 

110 καί τό ψυχρό* ί Χ*ί ίίρίίβΐ', βίρα , νΕγ^νίνίΗ■ 
τίτε ϊ αύιοϊς ίγίνϊτο βνμίϊον ι'ξ α/ροτ 
αρηη ΐξιί βαηαααα· άρνεον 8 1 ίς-< τβτο, 
άρχ&ζσν τά νείττια ορν'άαν «οτικίοιν , 
χα; έχ μαχέλλικ χρ£« & «χ ιών χαΓεχίιτ&ιν 

115 αύτη λοτπον βσηααια, τίτιΐΐ χινίϊ ηρ^ί μάχην 
ώς βίωνο; των ϊίξίών χ«ί τιίχΐ75 εύξΐίμ^όλίιν, ■ 
χαί Άχιλεΐ 8ί 7' ι ' ί ' Γαι ^ΐ^Ί λί^ίβ ™' πΕί'ιηκ, 
προ3υμω; άνιρρίοαντι προ; ηόλίμον χϋ( μάχην- 
"ο άμβρπίαν "Ομηρος Χαΐ νίχταρ άρτι λί^Γ 

120 αντί) «ρίς ιόν άίρα 3ε άνίιτηι ποτρβ; ίόρον, 
άνεπιτβιΰιι ιτρό; αύτβν , τίκρι τβν άίρα' 
τικτηρ ορνίαν 3ί ά$ρ, άς τότω κιταμίναπι- 
γϊααι πάσα περιχΒώί' τβτίς-ιν έ1«μπριίϊ3νΓ 
3ιί<ΤΕΐο δώρα 3ε 1 3ιη, σοφβ, τής ειμαρμένης, 

12-ί ά τίνα "Η^αις-ος, το τώρ, ϊχίτμί τοίχων τ^3τ 

ΊΛφααςνς νϋν, ο χολκουργόν «χνή»ι; ό των όπλων· 
τί; ή φωνί τ« Ξάν3β 3ί τβ Άχιλί'ίΐ; ί'ππΒ, 
η πιρ πρβεμαντΛατο χαί ΰάνατον Ιχιίνω; 
έλεινέ·;, ολβ^υρρ^ί' τ*ϊς 3ί φρβνκτι, ικίντΛ 

130 λ*ί«· χβί προίΠΐίΜίνβσι τά μελλί*» γενέβΆαι- ,« ιι. α»*».* 175 
χάχτ8 σήμαιναν τής φωνής τή ίπττβ τής ^ικίϊκ; , 
θάνατον Ίμχντίναατα εκείνα προρινύαν 
επεί ρι>ν>) τύγχανα 3ί τι'ς τη 4'ρο;. 

ϊφαναν, ώς ψαν^τα τβταν κηίϊ ή "Ηρα· 

135 5εαν ο ιϋρις-σς ίς-ί χαί κβς ό τής Λ)ττ3; 3ε 
Άπΐλλων χ3ΐ 6 "Ηλΐ0£, ω Πάτρ-Βίλβ; ίχτάν^· 
3ίώ 3ί ές-ί μίραψαν ναι ίν άνορϊ δαμϋνιπ , 
(Τΐοιχίίω και άνϋρώπν 3: κήραιτα τε3ιη»Εν«ι , 
ίν 7«Ρ ν«ω Απόλλωνος έ Άχιλειίς τώκίχϋ, 

110 ί 'Δλίξάνίρκ τβΪ; ζ=ρσιν ί καί τκ Δηΐφόβιι· 
οντάς άπίντας, Έαννΰί ψωνψ αύ(« χατκτχβν 
οίτω; Ειπών ιό" ϊιιπτφί», <ό3έω; βπίΐι«ιί3ΐ). ■ΠΙΟΘΕΙΙΙ ΤΗΙ Τ. ΌΜΗΡΟΤ ■ΡΛΥίΜΙΙΙΐ 

Δίί; βιύαΊς ϊψάχτονται 3εοί τι; αυμμαχίας, 
καΙ τω ς-ροτω Έλλ^νωι μ^ν ύπήρχ^ν ζνμμαχαν-ιζ; 
"Ηρα, Άθίκυ, Ποστιίών, κοί "Ηψιαςνς, Ερμής τ =- 
Τρωσιν ί 'Α^αοοίτΐί 3γ ναι Βΐ)ν ττ, Αφροδίτη 
5 Σκάμανδρος, "Αρικ, ναι Αιρά, "Αρτψις και Απόλλων, 
ό; ΆχιλεΤ μαχίμζνιν ΑΊνείαν ν%ι κρυκτΗ 1 
πολλβ; 3; «κίνας Ά/τλ-ϋ; χαί πιζΐβα τον Πρίαμε 
Πολΰδϋρον ώώπΐηΐϊν "ΡΙκτίρα ο άντιπτάντα 
βιίτο; Απόλλων έσωσε καί ριίετοπ Χανόταν 
10 τονς 3ε λοππίς β Άχύανς ταπήχει-ρν εις Τροίκν. 

Οιίτο; ώτλίζοντο νυν οοΐ "Ελλιπές, ΐΓ«"ί Πι&Ιας· 
εχίρω5εν « Τρώε; 3$ έπί 3ροι<ψ£ πιίίου, 
£Χ ΐΓολίΜτΰχίϋ ί'ϋύρβνκ θε'/κν ό 2ε«ς κελεύει 
πβντβς χαλεααι τ«; 3£β; ειϊ Ιίμχι τον εκείνα- 
176 Μ®******» ΕΤ ΛΙΧΚΟΜΛΕ 

15 ί και ίραμΜαα βΊμκαντας σνγκ/χλιικίΐ" ώΒία;- 
κ ποτάμι; &^ψΆν «Ε, ωκεανέ Βί άνευ· 
ίτ£ π; νύμψη νχίααα ■κύΐΆ τί καί δλοί-ι 
κϊι τάς π>ηα; ιών ποταμών κκί ιυν;)3όντ£ϊ παντ; 
ξ:σταϊί αώίΐΛΐς ϊζχνον, ταΐ; ασπίς προ δωμάτων. 

21) ας περ ο "Ηφαιστο; Διί £-:Γ^;ν ϊντεχνω; , 

καί 'ΕϋΒβίγβαν μιτ' αύτάς ίίήϊΆί της ΖαΟαανς- 
μέσης χα&ΐσας &' ίν αύτοϊς, άννμτη τον Δίβ- 
ΐί νΰν ώ άργυκίραυνε Βίας σ^νεκαλεσω; 
αρα περί των Τρώων τί βϊλειίϊ] χαί Ελλήνων; 

25 ϊγμϊ η μάχ?1 τύτων γαρ χαΐ πόλεμος τνγχάν-ι- 
Ό Ζ:ν; φην'ι 3ε προς αντζν, ΐψνς το ^έλϊΐμβ μν 
φροντίδα τ&χων ε χω γαρ, χαί περ άποϋ»μΙνων 
αλλά εγώ ϋϋδιίίΐΞνί;. έν5:ν τιρτ.ζίμ-φ βλέπων 
ύμίϊς ώς πρί; τ»; ΤρώΜ 3ε και Έλλ** ίλδίντε; 

30 γίνετε μίρας βνιβοί, κ έκαστο; ΒΛ)»!»* 

εί πρίς τον 'ίχλέα '/αρ μάχοιντο μίνα Τρώί,-, 
β3ε ί3ρ«χιί τ; κατκυχ;ϊν ίσχώ-κοιν ίχεΐνον. 

Φιίσιν πΑΗΓών ΐ "Ομίρίί ιίττερ άνϋραΠΒ ψυσιν, 
ών τε φρενών 5η?αίΪΒΐ«μι9ΐ χαέ ν£; αΟεροβρομίς , 

35 και $«λαπσα και «λαγοί, ώχεβνίί χαρίτων, 
παοών τεχνών τ; λίγικών άαύ-μριτος άχρότης, 
ηαναόψ\ς πάντα χάρισι τον λόγον κιρβννυετ- 
ώς περ χ«νταΕ9α νΰν ποιεί σν-ρΐίραννύς μνρίκ 
εν τω την μάχην λίγειν γαρ των μιώοών 3εων σ; 

ΚΙ τών συνεργόντων "ΕΆησί χαϊ γένει τω ιών Τρωών, 
τί μΰ%Β τω γλίΛκίζοντι τέρπει ΐκς άπίνατερσνς- 
ρ-ητίρνν Βί δεηιόηιτι και τη φρενών πυκνώσει, 
Βίχέΐ τόν 'Λχίλέ» μ;ν πίντων ύπερεξαίρε™' 
Βίίχνυοι 3; τί άλ^'ς τι προ'ί Αινεία μάγ-η, 

15 και λίγοι;, οις ό Άχίληίς ριιοι προς τον Λινείαν ί>ΙΝΙ(ΙΖίΚΐ 
ιν χχ. ΟΛίοα. ι 177 
ά>ίνρραν οε φναοιώζ, τέρπει ανγζς χαρδία;- 
και πρίζας γράφων χρονικά;, ϊιίάσκει χάι πρ-τ/νάνχς- 
και 5νι πριαΐχων, άκουε, παν μ$υ λ;πτολί , ν5νιος. 
Οΐα προά?[φ;ϊ ■κιμβΆνζοη ανιμίϊα 

50 Ξ7ΐί μάλοίσαι; ανμψοραϊς ε'3νών και πορισμάτων, 
χαί διωνιί'ίΐιν 3ί κνΰρώμ έν τισί τών ς-ίΐχ;ίων 
ούτω κταοΟοναι μέλλοντος και "Εκτορο; τίϊ τότε, 
χ«! Τροίας δέ το'ίς δόρχνιν Ελλήνων πορ^^ναι , 
πρώτον μεν νέρος παμπυκνον όφις οΐγχινιιοΕ! , 

55 τον άρχνον έμές-ωαεν Οοάτων άνιμήαει, 

τών ίχ Μάσση;, έκ πιτ/ων, χαί ποταμών, αλσών τε. 
άπλας ίχ τόπκ σύμπαντος ίνας έκ τών παρνγραν 
και 3άλβσσα 3' έξί 3ραμ3 τούτη;, βραζμα της κοίτης· 
χβι ζάλη γίγινί δειν.} αύμμιχτος τών ς-οεχείαν, 

00 και χβχαηΐίϊΐ χαί σκέτοι, και κεραυνοί, βρονταί τι, 
ομβραν ρα'/ίαίων χύσείί τ; και ποταμών πλ-ημμάρχι· 
ύψ' αν ίπϊλίτ/ιζίντο τής Γ />ϊς αϊ πι&άδις, 
ί'χλ-ιίψείϊ- ιών φύς-ί,ραν τε, οΗσμβί. ρ>ν,'μ;: Η» β&{φ& 
"Ομηρος γέρων 3' ό χρίίϊβς 3ίΐνάτιττ< 'ρ-ητίραν 

05 τα πάντα ταΰΐα' 3οι καλώ; νυν πρίτωποποιιίοΌ:;, 
Δία φιρί «ν Ηρκνίν θε'μιν δ' «ν ονομάζει 
Βύναμιν την άνάγυσαν ιί; άρχνον ίκμάδας, 
χαί παίαν φιαιν ί ννγρον , ην περ χαλεΐ και Ννμψας- 
"Ολυμπον δϊ ίιολυπτυχον τον «ρκνον νϋν λε^Εΐ, 

70 διά ΐβΐ; ξώνα; τα; αυτί- τάί χοώ'ετίρβυί αψαίρκς· 
αϊ ίΐίρ οκτώ 1 τ^ο άρώμω χατά τιναί ΐελδσιν , 
αϊ τών επτά. πλανήτων « και ή άπλανε;-άτΐ5, 
έννίχ κβθ' έτερου;. 3ε χαί κπ' αϋτιν τον Πρόχλον* 
κοί γαρ τιϊν φρι συντάττυαι ταί; σψχίρπις τών άί-ίραν, 

75 ώ; και τβϊί ϊπεσιν «ύτ» ΈραΐοοΐένΐΒ γράφ^ 

"Όλυμπον μεν πολυπτυχον, τον ίύρανίν ούτω; «ω; , 

\ 178 ΛλβνΗΕΜΤΤΙΙ ΕΤ ΛΜ,ΕβΟΒίΛ Ε ' 

την νίψονς 9'ΑηςΊίριξι» ύς ορός τον «ν» τμγβιι, 
3ϊών καδέοοκν ομ φηβίν, ϊν ταίς Διό; «Αβάνας· 
ηκχ, ύηα&ρχς και Άιρμοις χβί μιτιύρας τάπας, 

80 ού'; πίρ ό "Ηρατς-ος, το παρ, ΰπε'ςυοΈν άρχϊ&εν 
τήν 3ΐ θαλάοιηκ ίχβρααιν την τίτε γτμνυϊαν, 
βρ' χαί το λΕίπβτεββν άνιριθεΊι άνήχ5η , 
παβϊΧΒοαιτα ρΐϊί Θε7ι<3ο; Γίεβχώώνα, 
άλλ' ανελί^οντα αύν λοιποΤϊ και μίαον ΐ$ρυν3ίντα, 
άαψύτώντα τε' Διϊ. κοϊΐϊν τάν ίχον Ιεγων 
ρί τίΐ άρα το βούλημα *ώίς-φΐ το τητβ, 
ίκηί 'Ελλι&ιωιι Τρώων η μάχης, χαί τη πολε'μοι>; 
χαί οΰρανίν τον Δία 3ι λε'γοντΛ τκτω πάλιν 
ίγνας ίι' ιϊν άΛη^ητί ννν ΠοΊΐίΛον βο\Αην μοα· 

90 το ι!8ωρ β'Ένοσιγαιον ό Όμηρος αοι λέγει, 
ώ; των σααμαν παραίτιον, μαχρηΊορζϊν αϋ 3(αν 
τον έρζνον τον Δία Βε πλίττΕί ουγχατΛνίϋΉν, 

μίνα β'β Ζώς έν τϊϊ πτυχί χοίρινος ΌλιίρΐΓ», 
93 οί 3' άλλοι ουγχατ έρχονται πρίς "Ελληνα; χαι Τρώας 1 
βκ άηρ ό άραναζ, άνωριρές ς-αιγύαν, 
άς ίς-ι πλε'ον, ό α'ύτρ τό πνρ ίί, ίπϊ πλέον- 
τα ΰίωρ 3έ, βαρύτψον , χατωίρρτίϊ τι/γχάνεί- 
ή λαλιά 3ε τβ Διό; Κρονίβου , τ3 οΑρας, 

100 τ5 έξ Έρί^υυ;, Κρόνου πριν και χάους Ί&νιβίντος, 
πνιΰμα ίανον χαί βίακν, κλονήΦον τά ς-οιχιϊα· 
ο ου^3ουλ»ν προς πόλεμων, δεών νϋν όναμίζβ' 
ή "Ηρα μίν και Ά3ηνά χαί οί λοιποί β; λί^τ' 
έ^Μϊον πρίς βά&ααν ΈλλζνΜν οί Τρώιν 

105 νϋν «ι χατα ποοίιώίΐιν χαί προχατάς-ηνίν ίε 

3εού; Ελλήνων οϊνεργιν; χαί τους των Τρώο» λέγει - 
τι& βνμβοΧ-ήν της μάχης 3ε τοιίτίιν, προβαίναν ίϊποτ 17!) «μεΐί ίί νϋκ ΙρΛμηι αοι τίνα ςνιχϊία τάβι, 
και ηώ; ΐά μίν τοϊς 'Ελλββι, τα $ε' Ίρασ} οννηργει. 
110 "Ηρα, αΆίρ.ί χα5<ψός, λοττοιιιρικ ώίρ ττ 

ί 'Α^ιτνα, ο' πρόβιας χαι κιώαρές πιίρ 3;, 
ώί "Ομηρος τοις ίπκώεν ιίπε'δείξε ταδι' μα, 
οΰτω χκτ' ίτ=ΐ τα ;ί«Γα προίενεγχώ εχεΐσε· 
• Πλυβίβί αίγ' «αδιτν' χαχα 3: Τρώϊβαι μίβεσΐην 

115 και πάλιν, ϊμφανίς-εριν ά μώω «χρυμίΛ/νω 
ελάτη δί «ε'ροί τι'ϊ ϊκανεν εις αί5ερα- 
οΰΐωί ή "Ηρα, ί α&ρ- άνρ. ν 'ΑΆφ& 5ε· 
ο ΙίΜειίών, % 3άλασσα· γήν ί φν, βας-άζνν 
'Ερμ&ίας Έράν^ς ί», χαί ώρλών μπάλας- 

1211 ιτιιρβ:, τβ δίεχτρέχοντα έν χα3αρω βΐ(κ· 
ά γίνεται «ιηίβββι» άνίίΐϋιν Χϋφα,ίΐί'νων, 
λυσιτελών, και το ύγρον παν εχπνρηνιζ&νταν· 
"11φαις·ας, ή 5*ρμίχ-ηί 3ί άίρ:ς, εξ ήλιου, 
"ος β&μμιαίνκ άγριον, και χχνς-ιχίν τι ψχίν& 

123 χυλλοπιδίων και χωλό;, οΰτω πϊ>; κιΑ-ημίικ;, 

3ί λϊ π.<ρ τρεις άρηχαμεν σν\ πρίτεριν αιτίας, ' 
κχί οτι άχρζτον τα ίτνρ χαί ά^ιιγί; υπάρχον, 
« χίνηαΐν ίϊί γίννηαιν, αλλά φΆοράν είφίρει· 
ταίτα Ελλήνων σύνεργα χαί σνμμαχΖντα 

130 ίσιν έν εχς-ρατεία γαρ τοις Έλλικτίν, ώί οϊδαϊ, 
στρ«Γί7Γ£3ευομίνοι; Τ£ τοϊς τόποις τοϊί ΰπαί^ριιί, 
«κ εν οίκίαι; κΐΓί 3ε , και τείχει πολκτματων 
ότ£ λ!πτ3/ΑΕρ£ς-(ρο5 ον.ρ και Χαλαρός 3ί, 
ίτι Τ£, ό παχύτερος πλην χαΒαρΐς χαί βτοϊ, 

135 σννείργι τίταις πααπλας εύ3ίω χαιας-άσει- 

ανεν τελμάτων χαί ιτηλκ β^δίζη» μεν τβ πρώτον 
Λη« χαδεύδε,ν . ώφβρν χάν γέρντα μιρι>ϋ;' 
ρ«3ί-,; β^ϊββΜ τ£ χαί τέμνε* Ν Νβί χέρτ'«' 180 4Βθν«ΚΝΤν« ΒΤ ΛΟ,ΕΟΟΚΙΑΕ 

χλόιτν τσϋς ϊππανς νίμΜβαι, χειμώνας μι όχλητος* 
110 ταί τών (3ίλών πτιρώσιις τε και τάς νευράς τών τόξων, 
χαί νίϋρα πλέον τβ αντών χειμώνι μι} χαυνίϋί&αι· 
ούτως σννηο-ρυν "ΕλίΐΝΐν ή Αθηνά καί "Ηρα· 
β Πίσίίδών, ί δάλαοιτα, τάταις σίΛίείργΕΓ πάλιν 
κ«ί ό Έρμΐ;, ν.χίνηνις πνευμάτων χεκρ^μίνων, 
145 άς Ά όλχάβων πνεόμβο-ιν ιύχαάταις κχί πρεςφίμχς, 
ιαμιζομίνοις άπαντα τά γρριμαιπ* τόιοΐϊ' 
οί άνεμίΐ και πνεύματα πώς μεταλωφελίί 8ε, 
ώς πόπι ψατόν ίχτρίφζντες, κομίζοντες ίλχαίβί, 
εύζωία; αίτιοι, τί 8εϊ μιρώνειν λόγους; 
150 Ήραις-ος, ΐ 3=ρμότ»ς 5ε άίρέί «ξ ήλίοο, >*, 
όσα (τυυήίγϊί τω ς-ρατω τω τών /Ελλήνων, οίβας- 
οίτω 3ε;ιίί ς-ειχειίοιώ; έν2ά3ί οτί μαι νόιτ ; 
πραγματικώ; 3ε μιιίαμώ;- μή 3ε' Ί* ψ"χ«ώ; μβι· 
μή 8' άς-ρονίμιχωτατα τιττου; κς-εράϊ νοεί- 
155 άλλ'ώς πιρ εϊπον «, ΐβυτί ς-ο(χειαχώ$ μοιν.όίι 

τοις Έλλιριν, ώ; ερίμίν. έΐιω λμβίΓΛδντβν.- ■■■ ■ * ! 
ϊ»-η 3ϊ λέ^ω τούς 3ίίΐ)? τών Τρωών τβιΐϊ . βο/»μβχο«ί. 

Κοριώαι'ολο; Άριβ μέν, πυρ άταχτον και ζάλη- 
οίον το πΰ> τών Χΐρίωνών, ό ζ&ίικ χαΐ χειμώνος- 
11>0 «ρι^αίϊΧ»; φέρει 3ε τ«ο τό πΟρ τιιν κ)ιϊση>, 
τοϊί άνω τόπίΐς ώς ποιούν ποικίλος τάς ελίξεις- 
Τρώων 3' ΰπήρχε οννεργον, τβ; "Ελλιινβς ώς (5λάπτον 
Φοϊ/3ος Απόλλων, ίλιβς· το ράο; το 1 τ« βία· ■ 
άχερσεχόμης, 8' ό μακρά; αχτίνας χεκτιιμίνίς· 
165 πας 8ί συνΐβγ;! τοϊς ΊρααΙ, πώς ΐν Ελλήνων βΧάβ^ί 
τφ μεν ϊίρμω τοΐς "Ελλϊΐβ-ι τά 1 μέγις-α οκνίρτεί, 
β χαί "Ηραις-ον φυσί, /3Λβΐϊ 3ί τών αχτίνων 
ίν τω πολεμώ μίγιρα τ»; Έλληναί Ίς-ρόβει, 
μέγα σϋνόοϊίι 3ε Τ,βωβί· λαμπών των μίν χατόπιν, ■». η. ιυ«™. 181 

170 Ελλήνων 3ΐ πρό πρόσωπον μι^κ και μεσημβρίας- 
Αητά τ; καί ή "Αρτιμις, αιίτή ή Άρροβίτη- 
Λητώ νίν, νι)ξ ή σκοτΕίν^, "Αρτεμις ή οιλην>Τ 
άς-ρων και των άς-ίρ^ν 3ί χραβις, }, Άψροίίτν 
ταίτα Τρωσί 3ε όφελος· "Ελλησι ί' ίσον βΊ,άβος· 

175 οί Τρώες κατας-έροις νυξί ΥΛΪ πανσεληνοις , 
και άαείτ,νοις 3ε νυξί , χατα3ρ3μαϊς λα3ραία<ϊ, 
τοϊς 'Ελλνκν ε'ιργάζαντο τά δυσχερή παντοία- 
ίππους ϊλαόνιντΕ; αύτών, πιΛώνιε; ιί μυρία, 
και 1 καταβορατίζοντες χαί «τείνοντες οκόαοας· 

180 και Σκάμανδρος όμοιας 3ε, Τροχτΐ μέν ε'βοη&Γ. 
"Ελλησι 3' βντ&είς οΤς ίϊιρ ά&ύνρ Χσγοις- 
νκήρχρν γνώριμοι Τρωιίν οί πόροι τβ Σκιιμάνϊροιι, 
3ί £ν ννξϊν ίκτρέ^οντΕς, τοι)ς Έλληνα; έχακουν 
καν τ«Τ; ημερατς πάλη 3ε, λοχώντΕς λόχμαις τούτου, 

185 πολλό; άνηροιιν «π'αιίτών, αίφνης ε'πιδραμόντες· 
οϋτω Τρωσί πριςφηδών ό Σκαπανίρο; ύπαρχε· 
τοις Έλλησιν άπείροις 3ε των πόρων ντηιργμίνοις , 
ην πύργο; και άντίρραγμα, χωρδοι κατά Τρώων 
χαί άλλως Τρβίων βοφίν τον Σχάμανδρον νυν λίγ;Γ 

190 ίτι ραγδαίων Οίτων αίφνης χαταίραγέ'ντων 
ώς περαιτέρω αα ααψας ο "Ομηρος 3ιΒάξει , 
ιίκερκοιττίσας τϊ, πιλλί; χ·^;: -ώ-,' ύϊζτων, 
μηρα 3ε7ϊ αν απΕ'πνιξί τότι τον Άχιλία. 
3ίοι)ς Ελλήνων βοιβούς και Τρώων ή/ηχόεις. 

195 άχουε ΤΗτων έριδα χαί <χυμ/9ολήν τ^; μάχης 1 
"Ωριο μ<ν ψς χαρτερά· έβόα 3'ή Ά3ην»τ 
ποτέ παρά την ταφρον μ£ν, ότι προς τας βχτάς βε· 
ό "Αρης 3' αί ίτε'ρ»3Εϊ κυι Τ/μκιϊ χελειίων , 
\\ ακροπόλεως ϊιοτε'- ποτέ προ; τω Ιιμαντι- 

200 ωρτο μεν έ>ς, αν-/χν<χις ψιοντ. των ς-οιχείων 182 ΑΚβΥΜΗΓΓΤΛ ΚΤ ΑΙ.Ι.Ε0ΟΒΙ4Ε 

ή 'Α3»κ Ζ'ίβίνκ, λαίλαψ ί«ν£ί Επέμβει- 
ί "Αρικ άτακτων 8ε ην^ δίΐνως Ες-ρ^ιΓη^λβτ{{■ 
το ττνεΕ/χα τό κρανιον, ό «ρακές «ύτός ίε, 
β χ«ι ικκτΐρ «ώί'ϊυ«ν άνδρώπο» χαί ς-οιχίίο/Λ 

205 ίεινίν χροπϊσίΐ τώϊ νφώϊ έβρόντφΐ τω ϊ«Γ 

τ= ί' ιϊίωρ, β και Πβσηβώιι, έχ β&ρα», χαί κουκίδων, 
πάσβν τϋν Τΐν (οάλιυβί σειομω φραοίντάτφ' 
χα'ι μύκυμα δί |3ία«>κ ήτ γΐϊ «^β»· 
£ ττερ βοϊ,ν νΰ» Όμηρος "Λ3β χκίονομάζεΓ 

210 την 3'έχ των 049μ» κίν^κ ταύπΐί τώιι χοτωτέρωι. 
ά ηερ χαί >ί« λήκ™ ΜΝ μιώογραΤΒίτιν, 
άϊμα τη "Α3οι> "Ομηρος (Κ 3ρόκβ»κ τητοι) λίγο. 

Τόοΐς 5ν χτύπος τώιι 3ε»ν ίριϊι ζυΜοντων, 
τόσοι ό χτύπος γγινε Φΐγ^αη των οτοχείωκ. 

215 "Αντα τη ΠοοΕίΒώκος μεν, ίΐχεκ Άπέλλωκ βίϊ*· 
ίμ£ρ« μέν ««ερίροκτο βίαιοι »« ραγ&αϊαι, 
χ*£ ΐλυ; ϋκίψανΒΐ άμα βραχύ οτϊν ίμβρεις- 

Άντα Έκυαλίβ 3ε ίοτβτβ ί 'ΑδηνίΓ 
άκτίί 3: τβ "Αριοί, ΐτοι πυρά; άζαχτου, 

220 πυρίς άταχτου ΐί-ρ βε χΕραμνο^ολημάτοίν· 
« >Λ*)Μ «η ο <Μρ, «ίαοι πάχος οχοδσ*, 

"Ηρη 3" ή χρικηΛβχαΓΟί >ί Άρτίμις άντέβτυ- 
τί) λεπτομίριοτίρω ϊί «ίρι α&ερίω, 

225 ό περ ΧΛίΐ μίν ηνιύμαχα χαί κερη συνταράττκ, 
οώήνυ νυν "Αρτίμυ χρυοοβά-ής, χρναάχτοι, 
άντεΊεινεν" άν3<Ότατο τϊ των νφαν χαλάει- 
χελοβΒίνήν β' ί "Ομυρ;; Λ" »*■ «ϊ·^ 
ίιά τα κιη^έπιβ χαί τας τψ^ας τάς τάαητ 

230 ί« ίνσΑ^νοις γαρ νοςίν ο'ι παλβιοι ε3^κ»ν 
τ&>'<Μ σεϊίν^ άίελ^ «λίοι. χώεΐκ ΙΝ XX. ΙΙ.ΙΛΟΙ3. 183 

« Τίνγκίρα τυυ'τβυ 3ε χ/3ώς δσκιΐ της άλλοις, 
άί άγνοών ίανείζεσϊια ταύτνν ΟΚίφ σίϊας. 
τω τή; δνμιβμγίας 3ε Λίγοι κατονομάζει 
235 ηβίηι* »Ϊ{ϊ ά3ελφ»5ν, και γαρ παρήχθη 

τϋϋΛ χαί όϊίχΧιιρα αψιβργίας λόγ^ι' 
βτω "Ηί^ Άρτεμις ονΐέστ^ , >ί οώίί νη. 

ΛυτβΤ, νυχτί 3ι ίΧϊΤκνι;, άντίαπι α "Ερμείας· 
πυρά τα μφαιάτιρα των ηνενματαδίστίραν, 
240 οίο» άστίραν χύαιι; -ϊι, δοκίδι;, και τοιβίί 
&«ντιβτο τιί; νυχιέ; τ£ ζοφερά ψ τ'οη. 

Έν-δε ΛΐίΓίί Ιβϋ; ό βί^χρ κατ* η χιπτ,ρ^μίνα· 
Ιν 3ε χβί ·Ά|ηκ, «ιί 'Ερ/ιιϊ;, ώ; ϊτφχ ίτίρας, 
χατά ΐΐ ίιαφίρουάιν ί πψ ταίίίν μνι μίάν 
245 Ή μιν Αψύ, ν ννξ. εστίν ώ; ιρερενοα 3έ ΰπνιν 
η)» λ^ίδίνα ιών χαχών, Αιιτώ χατανομάσΒτΐ' 
χαί ο αί3ι)ρ 3ι, κίξ ίατα· εϊ μι) γαρ νϋξ ετιε^ι, 
π; διάκριναν αϊο3^τώ; βώίρα βχ ίοχιίει,- ■ 
«* τηϊ «ΛΕ'(!α;.-!ίοΓ 3ξ, γενάσχζι τον «13έρα· 
25(1 άς μιν αιν μη>σ3όταραν, ηίν. νίκη» Λί]ΐιϊ λίγβ, 
πνραυγών άβτίραν 8ι γίννιίτρΒίν, αίΰί'ρα, 
χόνπφ ό ίΐοτΕίρίδίν σοι Λΐϊχ' ο&ώ $ν]ματίζψ 

"Εγνα; τΐν.'ΉρίπΜκιί. Α^τώ- πάλιν 'Ερμης χαϊ "Αρν^, 
κυρά μάι χαΐ αμψέτερκ, χαΐ χακί .τη», ει»τ(· 
255 «λλ' ΐ πνοιματα&εστφΐν χαί «ΐύεγϊί, Έρμιίας- 
ί ΊΗβψαίρον χαί χααστηύν αταχτον ϊγο> }άμιν, 
"Αρης χατανομάζετάι, χαι ίΐϊΒα, ίριοίοο;. 

Σώκν χαί Έριοιίνιιν 3ε, ■πνεΰμκ πυρω&ς λ/γϊι, 
ω; σωστιχόν λυοτΓίλίς, χαι βίΕχτρίψιν πάντα" 
260 το (ϊ ψυχίχοϊς, «τίρω; 3γ το?5 πραχτιχ«ρ, «λίβι'ωί- 
Τών μέν λοιπών άχιίϊοας 3ιώ» ίπαννμίαν 
όντας τΖ Ήφαίακν 3ε ίν ποταμί; ο μί-γας 181 ΛΗΙίϊΊΕΝΤΪίΙ ΕΤ ΛΙΙΒδΟΗΙΛΕ 

ίν ο'ι 3»0! χα! ο'ι οσρλ, ΈάνΖαν να&αι ύ$βπι , 
Σχαμανϊρην πόντε; βραταί· ίτοί, Ατίφαν γί·)ος· 
265 πω; ένητΐβς ΣχάμΜίδροζ Ήι>αίς-ω 3ί νπήβχίν; 

5ίρμθΐ, Άγκ μίν 


«ών άκτ/νων , 
Ξάν3;; 'τχΊς βρ>χά1ς 


, ίξ*3ρ*μ= ϋβί χϊί; 


ίτί ταρ 


Ιράϊι /Μ 


τίν ΆχΰΒϊ- 
» άνδνίκ'ίρα,ΐΑ: πρίιτ 


«ίίιυι* τίν οίχίίαν, 


χά πβ 
Μαμή» ίχ'μάϊ*;· 


άς πψ 


πρίς Ήραν ϊίιΜΊν κατ 

«λ^ν άϊ.λά χβίίχϊϊ άχμβώς, ψΜς ίς-ιν ί γίραν, 
χαί παΐζαν τοϊ; μ»3&νιιν ^απ*» ^ύρίοος- : 
μ4 εν νμίρ* σνμπα-πα τοώτα γενίσΒαι 9όΕ*??· 

275 στίΓχίΐσχιδί γο> α'Έφμής πώς-εν ήμίρά Χέγι 
Αφαί άντϊςτη τι, τιμχττ, α&ερι 8; α&ήνη, ' : 
νοιΐϊ 7»Ρ ταϊίΓα , :ψ'μχπίώ; Ι . ϊθίΐί7ΐικ αγκ>νίας·' 
ΆΧ' ίϋταΛίιζί προφανώς & -/ίραν χ«ί ίι&άσχει, 1 
άκ τ5 τίτ; αά'/χναι<; ίΐϊίίΐ τών ςνιχείαν 

280 εν ταϊς ίμίραι; χαί ννξϊν , &ύ μτ-,ν ημίραις μόνου· 
Άπίλ).Μν Ι Αίν5ί*ν '3ε χατ'ΆχϊλΙας,ορβας- >■ 
ομοια&ύς Ίίνχάαν·., πκιδι "τω τ5 Τίριάμν, ■ 
αίια; ές-ίν ό Ολως- £υ ικρ ίίώμ Λμκ&ηι : - - 
... ίίμποντα κάται πρόσωπον 1 ς-ρβτέ τη τφϋ Έΐλ^νων, 

285 χαι 'Αχιλϊα βλάππυτα προς σαμβοΐαξ τής μάχης, 
τω 'λχύ.ζΊ μονομάχίϊι, Άνίίαν η&^-' 

Ό Ζίνί, ή είρΛρμέ'Λτνΰν Άδ^ϊΐι, πανευργί»· 
3ίών 8ε μ;' ό τέν λκ^:/ τώ ΆχίλΜ· ά^ιόνων, ί 
Βνμος χαι ιόνιζα .<Λν 3ίλο(., χβί πΛνοΐίργίαι· ' 

290 ει 3ε Βίί; ο .ιάΧεμας 3 καίϊομίς έν&ίδι- 
3»ϊ; «-Γ/ενΕΓίΜίν.- αντί) πι ι'ιμβρμίνγ, 
τί ϊ5ί τών Η?-ρων. άμα « χαί ίρόμου τών άς-ε'ρων ήκι, άραίας δυγατρίς Διός, νΰν βοαίλεας- 

295 β Άχιλει); 8ε, χείρονοζ 3;άς. ψοι άρχαύτης· 
η ση γαρ μητηρ, 7κίί; Διος, τζι/ης-ι βαπύ&αΐ 
■η Άχίλε'ω; μίτηο 8ε τοπάρχου ^ώαππΊα, 
ΐ "Ηρα ί' ή" «χ ελοώεν ό παΐς ε τ8 Άγχ/σιυ , 
ίίιιίί»» τέ « εϊριικ: ττρίς ΠίΟΕίθώ 'Α3»νΐϊ. 

300 πν=ϋ/ια Ην^ταν έλασσον £ί"ί κοί τίν άίρα, 
ά τάχα χαί αντετεινΕ* ^λίου ταϊ; άκτϊσι, 
κάν έ ■ κατίσχυσαν αιίτόν νερότεί συγχΛύ<ίιαι- 
« Πόντε; δ'&ίμποα χατ-ήΧ&μεν άντίόωντες- 
Εμπεδοκλής χαί Στωικοί 3ίρος ψααίν ντιάρχτ& 

305 πύχυωσαι χάτα τη ηαρρς- χειμώνα 3'ώιτις-ρίψα; 
άε'ρος είναι πάχιασιν, α; πρός τα άνω μίρας. 

Όμηρος έν τψ επ;ι ίέ 2 .περ τανϋν ε'ιρ-ηχειν , 
μαίνεται και πϊν πάχυνσπι αίρος εις το χάτω, 
ας όλλοχοϋ άνίμησιν ύ3άτων είς τί ανω· 

310 χειμώνα ίριζάμινας χαί πιρπρίνα; λεγβηι,ί ■■■■ ■'■■· 
» (ϋ'Άχιλίώί ώ.ταϋτοτδεων ίχπεΰοεται ίμψης: 
ει ΆχΛεύς « μάΒοι 3ε ταΰτα εχ μαντευμάταν, 
3εών, άς-ε'ρων, ί σιρών, εϊ τε χαί των ^οιχείων 
τβτΙς-ι«·.ί α τε 3ί αντης τής ν&ατομοπιτείας , : 

315 ί ψυχικών δυνάμεων, «τει ρρεσίν οίκιέβις-. ;■ 
ΒΫ/σειν, οπότε τίς 3ε;; χατεναντίον ελ2βτ :.' · ϊ> ■ 
Βκύς^ τβ ηνρ, χαί ύίωρ 3ι χαί τά λοιπά νΰν λέγει" 
αίνίττετα/ 3ΐ Σχάμαϊ3ρ3¥ μέλλσντα τϊτον χλυζιιν; 
το, χαλεποί 3; οί 3εοι βρατάίς ίρ«α2αε μάχαις< 

320 διίσχολον μίχϊί&α ψασί 3ιη5τον προ;, τά ςνιχίίκ. 

πρ&ς γ»ν, προ; πϋρ, προς ΰ&ηα, προς άλλο τών ςνιχείω 
το, "Ηρ* περηϊώε δε παννόφα; νΰν ™«ϊ Χόϊίυ;, 
3τ«ε Ποσίΐδώνα λέγοντα προς ταύτην παρειςφέρει , 
ώ; ές άε'ρίΐ τβ λεπτΗ πνευμάτων χινι^ίντων 186 Α»Γ.ν* Β -<Τν». Ε'Γ ΛΗΜΗΜΙΗ 

325 μιτ' ηχβι> τ: τνν 3όΧαασκι> , άψης 'αφραοάντων χβίτος , 
μέχρι τ5 «ίχβμ;, β ίοπί τείχος τϊ 'Η,ίαχΜοϊ· 
εγώ 3ίίίί5 μ 3έλα» νΰν εριΒί ξ«νελιίσ5«' 

β "Αϊλ'ήμίΐς μέν έπειτα καϊεζόμειώα χιίνϊε; 
» εχ πάτου ες σχοπιιίν' πόλεμος 8' ανδρείοι μελάτε!· 

330 η εϊ 3ί χ" "Αρης άρχϊΐατ μ&χοίί ΐ ΦβΊ/ϊβς Απόλλων , 
β ΐ 'Λχιϊί) 1 ίοχώσι χ«! βχ είώσι μάχεο^β!, 
« αύτ/χ' έπειτα χαί «μμι ιταρ' αύτό?< νί"ιχ?ς όρεϊταί 
βδη» άχμνν ή υύγχυοι; νίγΕνε ιών ς-οιχείων 
έμελλε 3' ήίυ γίνεβϊαι- β&ν τό ίδωρ λέγει- 

335 νϋν μέν έκτος ϊχ τιϊς όδοΰ χαί τδ προρ*νες-άτΗ 

αυτός ρηοΐ χ«3ίϊίο3«, ίρυν Ιρίβυχάζιιν --»ι.γ - 
«ν άταχτα 3ε "Λρεος πυρά τίνα φανεΐι;, 
εϊτε χαί κατά τφόσωπον ήλιος Άχιλε'βί, 
ή Άχιλία Σχάμανβρίς π$5 μάχιις «τΜΐβώΕί , 

310 αύτίχα μάχην χαί ήμεϊς συμ,θάλωμιν άλλιίλοις, 
βΤμαι ς-ραψήναι τάχα 3ε προς «ρανόν σΟν νίχιτ 
ρΐίτώς β'ίΕργεπι τον Σχάμαν3ρ5ν, βχ (Ιπεν Άχιλε'α, 
ΕΤΙ το υοαιρ ΠίίΤειβων, Χαί Σκάμανδρος δε' ύδωρ, 
χαί ηώς ιϊίβρ τα ϋ3ατι πολέμων φανεί)!; 

345 άλλ'ό παχύς χαί ένυγρος ά>ϊρ ί έξ.ιί βάτων, 
ήλΐΗ ποώεί τβς βολας μιί ^λαπτί" 1 Άχιλία/ 
ιϊτα ίέ χαί τον Σχ«μ«ν8ρον έχ τϋς αμβροβΧυαίας , 
άναχυμιτναντα δεινον ορϊς κοίτες «βραμίντα, 
χλι Άχιλέα με'λλοντα τοΐς ρειίμασι ουμπνίγειν,-' 

350 ΐ)λ(=ς ϊξιχμάοϊΐε 3ερμότιιτι πριςλάμψας, 

ο περ χαί "Ηρος-βν χαλί , ίκνβ^ώι 'ίΰγηράφς 
όπω; μ« τόν Απόλλωνα, τον «λεον βί λί-ρ, 
όν ϊίπι Τοώων βϊίμμανον, 9είξ»? χαί των Ελλήνων, 
ναμίζα τβτου; 3ε νιχαν ό Ποσει3ών άρ&ιι, 

355 ότι τότε βνμβίβ^ «τω γενεοΒαι «ήτα, ■Ν XX. 187 

στοιχεία ήττι&ηναι τί τά σύμμαχο, τών Τρώϋν , 
άλλοις χαιριϊς οΊγένετο τ« χεύτεις εναντία· 
» 'ΰς αρα ψανησας, ϊγήσατο Κυοναχαίτν; 
» τείχος ίς άμφίγντον ΉραχΧνος ίαοΐο- 
360 τον μετά ίχου έκβρασμίν τον τότε ητς ΖαΧΛικν;, 
ψανην Τ£ και ηριιίιοισιν (^ι τβ Πακιδώνως- 
ΚΐΛΏβχοίηιν λί'τϊι 3ί, ζάΧη; τανουμίνης, 
3αϊάσση; οίδατνινσης τε και σϋμμίλπινΒίΐί'νιΐί- 
η Έν3α Ποσίι&ίων χβτ' άρ' ε^ετο χ*! δεοί άλλα, 
365 β άμρι' 8' βρ' όψρ·ηκιον νεφιΧχν αμοισιν έσαντο- ■ 
ϋτοί το ιί3«ρ χα/ ϋγρίιι χα! υέ^Οί πνίΜμαΓωίΕ; 
^σκν προς οΐί είρνίκΕίμιν τόποι; τί; Τροίας μ(ρο;, 
άρίϊχαι ίί 1 σελΛαμοί ηζε κεροηΛίών Εχχιίοετ;, 
3' ΐλίω Χόμπονιι έτίραΖεν νπνρχον 
370 τί μηκα οτηχυ^ήναι 5ε ταΰτα προς μίαν ζάλην, 
βενΧας αντών χαΐ άοχνον προ; μάχον εΐναι λί'γεΓ 
το Ζ=ιϊ; 3ϊ, τό κράνιον πνεύμα έχίνεί ταϋτα· 
ο «ερ Λώ; νυν χεΤειμικ ό γίραν ένομάζκ. 
» Ήγιν «τήρ σε Ζιϋς ϊρρύαατο χαΐ 5<οι'· «λλοτ - 
375 Ζπ)ί ό άρϊ) ώ« και 3ίοί οί άλλοι τον άς-(ραν, 
έξ ω« τω /5ίω γίνιαί» φοατί τά ε'ιμαρμένα· 
■ή Άφρο&ίτη νυν ίΐλοΐ άηίραςτν ώραΐαν 
> Αάρ&αον αν πρώτον τίτοχιν νεφελιτ/ίρε'τπ Ζίΐί; - 
τό Ζίύς νον, βανιΧενς ίιίΧοϊ, τί νιφελιηιρίτα 
380 ό γεροί σχών χαί τίν τιμ^ν έχ νερλών, Εξ ϋ^οος, 
ίγουν ίξ ειμαρμένης τε χα! μοίρας αρανίας· 
' Τον χαί «ν»ιρείψ«ντο 3εοι Διΐ οίνοχοεύΈιν 
» χολλεοξ Είνεχα οΐο, ίνα ά3ανάτοισι μετεί-η- 
τον ίν 3εοί, νϋι> οϊ β-οραί χαί τέχνης άς-ροΧόγύν 
38ο «πό τ^ς γής άν-ί,ρνψΛν ή)»», Ιξ^ραν όνοι, 
τάιές-ιν, ιης-ραΒέτησαν ίιά τό χάλλο; τέ™, \ ϊνχ <τύν άάιηάτοκιι χαί «ς-ρ«; συμπαρει'Μ , 
χαι' τω 4ιί χαί έρανα χαλώ; οίνίχοείίιτ 
ό ϋραχίβς γαρ αντο; ίς-ιν ό Γανυμ^ηΐ' 

390 β Ζευ; δ'άρϊτήν άνίρεκιν άψίΐίει τέ, μινώϊΕί τγ 
ή ίχ τη; ειμαρμένη; Β; μοίρα χαί πΕπρωμενη, 
χαί ς-ρατίώτΒ και άκρα χαί των λοιπών απάντων, 
τά; τεγνικάς τά; άρετάς ήτοι τα; προτερίν&ΐ , 
χαί Οαττοΐ χαί αύξει 3ι κατά τάς ευτνχίιτς- 

395 Βίων Ϊρ«ιι9έα 3= δώρα χοΐονομάζει 

τά έργα, ά:1ΌΧφουσι-'σοφβί τινίς τεχνίτ», ■ 
ίΓϊϋ ττερ πέντε ηλατε πτύ^ας ΚυίλοτΓοδί'οιν, 
ίαύτο) τα πϋρ ω; περ ρί", πλην έν Χ-Ρ°' «ΧιΛη· 
ο ΠίβΕτίών η δάλασβα, ό σώσα; τον Αΐνείαν 

400 ω περ κατ λόγου; "Ομ-ηρις, ϋς πτρ φιρί, προςάπκι., 
φεύγω^) δια Βαλάσιτης ηαρ ένώϊη χαί των ιΛαίαν 
δώρα 3=0Γϊ τοϊ; ε'χουαϊ τόν άρανόν 3ε λέγει 
αΰτοΐ; όμκ τοις ας-ρασα, ήγουν ΓΪ5 ειμαρμένη- 
Κοονίβικ, ν άόραϊος τυγχάνει πεπρωμένη- 

405 πώ; 'δ'Όμψί χολώϊεται ή ε'ιμχρμ'ενη λίγε; 
κν Α-:ν:ίζν : Λ/?λ:^ ίν;7ί: τϊ> ~5?.:'μΜ, 
εηεί ώ; γράφει;, μέραιμος ες-ίν εχπκρευγίναι, 
παίζε χαί γέλα χοπτυρίν, Τξε'τζην γελάν μη βόχιι, 
χρω μεν τω χ«3' ύπί3εσίν αχήμαιι παίζων άτω- 

410 ει τϊτον ν-ί'ΐΊΐ! '.\χ·.).:ύ; ■/βάφεται Κρον'ιίΐς, 
-άλλ' βχ' υπάρχει μίραιμαζ 3ανεΐν ύπ'Άχιλειίϊ· 
Κρονί3ΐ7; Δ«'ρίανον φιλέϊ, ήτοι ί ειμαρμένη, 
ήγίυν ύπηρχεν ευτυχών ό Δάρϊανο; έν /3ίω· 
Πριάμου πβλιν γίνουν ηχδϊρίν β Κρονίων, 

415 -ι ειμαρμένη λέγει βοι έμιαηοεν έχείνου;· 

β Τον δ'ήμείφτ' ίττιιτα βοώπι; πίτνια 'Ηρν 
Ήρα ώ; ϊψαμε» αί^ρ, χαί το πυρώβεί πνεύμα- ιχ χχ. ααηα. 189 
άτηρ 8; πάλιν Ό παχύ; -ή Ά3ΐ]ϊ« τυγχα'νκ. 
ε'πεί νυκτί Βε' γίγονεν ^ πίβννι; τ-η; Τροία;, 
420 όντο; και τ2 ό;ρ=; μεν τω τέτ: χειμεριΉ· 

νΖν 3ε ίτνίϋμα λΗπότΕ^ον τ>}ν 3άλ«ϊ<Γαν έχίνεί, 
άςΈρας τακ ΒρόοΐΗΜΜ. ό Όμηρο; είςά'μι, 
λαΧϋν ώ; προ; την 3»).ατ5«ν 3^3ίν τον Π^υείίώνα, 
όσα τϊΐ; ξ.τ;·τ! ^τΐ ίΐί:νί~<5Τ£ ρφίραν 
425 τ/ς ί άχλΰς, «ν Π;σει3ών τω Άχώ» «πβΐη; 
ιί κρυψι;, ΐ'' ί'^,ίίίϊτ::^ γώ·^ Αίνεία; τότε, 
3γ« δαλασίϊΐ; τι οπ/τΐ; /«ι π).: ίων των Ελλήνων, 
μέχρι περ I προ; ϊβχβτβ ε'=-ίχ9^ τ3 πολέμ*. 
β Πίσείίων ί 1 ί πρφάώ» Αϊνεί*. έοεί; «Χλβς, 
430 «ύτο; 3' Αίνεί»; ποί; ούτον ικ&ιϊς Ζχΐχστγ λ-'γεί' 
ιϊ μή 3ια ^ΆίιΤΓ,: τε ανίγΜ ζϊι ιδ ναυς·ά$μα 
;;ν 'Λ/ι/ε'* ν ψϊ^α, ~9.\τ.·λ; '):) άνι;ρ:3>]· 
τί; μ: 3-ών, άς-ί'ρων τε, τα; ορε'νκ; παρχβΧχία; , 
προ; ΆχΟ,ίχ ςνμβζΜν τ^ρωι-ο^εν εν μ«χΐ)ί 
435 τοϊΐϊ Αινεία; προ; αυτόν ίΞ'^.υ ίνι.;·)!»; 
Όμηρί; 3έ ■ρ.-ιΜτίρζν '/β<£'>·'' «ιείν τον Χόγον, 
τον Ποαει3ώνα ρε'ρ:ι σ;ι 3η3;ν λαλίντα ταϊτα* 
Αινεία; ?ίΧο; 3ε' 3=οϊ;, ρΑο; τ£ είμΜν.ενι;, 
τυτίς-ιν, εΰτυχέ'ΐ-βτβί ίς-ί χαΐ β Αίνί('ας- 
440 » Οιι3ε κΆ/ββ ώ;^;ρ 3;ό; βαβοπζ;, β3ε' κ Ά3ιίν»' 
η3ε το πΰρ των κφαυνϋν άίρ τ; β\αζρί·φο$· 
μαχρ'ιμ-ηιΐ ά3ανάτοίί!, τϊτε'ς-< τ=ΐ; ς-ον/ζί;:;, 
τατίςι 75 *" ^ΪΛίΐν, όε'ρΓ και πυ^ί' Βί" 
Απόλλων "Εχτορι 9>Κ , \ Άχιλίϊ μη μ*Χ"> 
445 ίτ^ν ό Έκωρ εγνωκεν έχ τη ήλίβ μόνο; 

ω; β χρεών ννν προμΐ^ν αύτον κατ' Αχιλ/ω;- 
έ γαρ λαμπρό"; ίν οί;ηερ πρίν «ϊ! χκτ' Άχιλεω;, 
όν νιίμρ] τέκε τί; Νΐϊί;. ό; οκόπο; ιίπήρχε, 190 ΛΠΕΥΜΕΝΤνΜ ΕΤ ΛΧΪ.ΕΓ.ΟΤ1 1 Α Ε 

ρψ!ς Λαζά τινά πγτ/ην ίν χαταδίνΰρη το'πω' 
150 κΐται 3;ώϊ ;ν -μνανι, χαμπ»; τΐί ιΐμιφμίνια, 
Εν τί ς-ρ-ίτη; (ϋί γι; ί.κΐ άδ^λω ίΐμχρμίγ 
η Ά5φά 8' ί το/ψΜ!; τί ' Γ,γ.-ςρ-,; τ= δο'ρυ, 
ώ-ιίρ και πνεΕμ« βίαιον ήν ναταιγζον τέτί, 
'Λπίλλων 3' 0 τον Έχτβρ* Ηηλίίί!» 3ί«.ί-κτίτ; 
455 χμ' Άχιλω; ό^βαλμών, ήλιο; Χάμπαν Ις-ιν. ■ΪΠΟΘΕΪΙΙ ΤΙΙΐ Φ ΌΜΗΡΟ V 'ΡΛΤηΛΓΑΣ. 

Δίχϊ) γη; Τρ»α; γι; φυγ^ λαφ&έντβ; τότε, 
'Λχιίίϋί προς Σχάμαν$ρ;ν, ας 3: προ; Τρίίαν τρ(κα· 
ζοηρα 3ε κλϊ 3ϋώ3;κπ, 9ιίειν Πατρΐχλω με'λλϊιν 
ΚΓΐί'νΕΐ 3ε ναι Αυχάανα «αϊ τίν Άς-ερσπαΐον, 
5 Σκάμανδρε κίνΒυνεϋοντο: 3*'Λΐν 3ϊ τι, πίημμνρα, 
ςάζει τΗΐίϊ ι "Ηοαίς-ΰζ τον ποταμέ» ΐμπρδαας· 
εϊ*« κοι μκχνι τ;ϊς 5:ϋ?ς ρήγ^ηταίΐ χατ' «λλ»ίλωιι. 
•Απόλλων 35 Άτάκμ ίμβ»ώίίί χαί φ^γων, 
τάι ΆχΛ&Γ μΐν «ίτΑ. ξ™ δ,ωχκν, 

10 τβ; Τρώα; «τω σώζ;; 3: δίιντας εντός τής Τροίας- 
» Εάιώβ Βινϊΐ'νΓο;· όν οδάνατο; τεκετο Ζϊύ;. 
τΒτες-ιν, βς εΊταύξεται τοις ορανίας ίμβρχς- 
ο Τΐ ρ' αιγ. ^ιχ;;ντ; 7-.:γυ'ρτΊ" ψ.ρχ 3'"Ηρΐ) 
β πίτνα- 7ΐρίϊ9; βιώειον ϊρνχίμΰ), ΐμίσε;; βε'- . 

15 αορναία·) 3έ πολλήν εκείνης ένετοίκ 

το π^ϋμα τί λίΗΤοκρου, Εξανασπών ίκμκίας, 
όμίχλιρ παχύτατων 3< Βεινήν ίξηργαμίνοτ 
» Μοϊρ' ολοί" μέλλω κ5 άπίχϋίαδβί Δη ηβτρί- 
μοίρα ές-ί τη; «ΑηΐΓβί τβ χβδενίς β τρόπο; ■> ιιι. ιιιαμ.. 191 

20 Ζίϋ; χπί πατιΐιι υπάρχει 3ε πάλιν η ειμαρμένη, 
ιί ίχ χαν γενώλίων πω; ού«ι ηριαριομίνη, 
Ιοα,α ριαφφΚΗ ϋ ψι&\ , τίϊ 5(μαρμε'ν>|- 
άντίΒζον {'υο'ίεον νϋν ευπρεπή, ώρβϊον 
δαίμων ή ειμαρμένη 3ε, 3 έχ τδ δίαχόπτειν, 

25 ί έ* τ5 ίβίετν ίΐίμπασι χ«! νε'μεΕν « περ 3ίλει. 

» Πατροϊ 3' (Ίμ' άγάοϊο· 3:« ί' μι γόνατο μήτηρ - 

εϊ τε γυνή τι; βαβίλίς, ι'πι τιραχτοατάτας 

το ρωμαλίβν λεπτοί νΰν μιίτηρ Άχιλΐας- 

αί πραχτιχαί γαρ άρεταί, ϊεαι' ώ; προειρηκιν, 

30 3εοϊ 3ί πάλιν λέγονται «7«ι της 3εωρία;. 

• '£1; άρ' ϊψτί ποταμίς 3 έχελώτατο χΐρίδι μάλλον 
κ ώρμιτνεν Β' άνα 3υμ;ν, όπα; παυαεκ πόνοιο, 
» 3ϊον ΆχεληοΓ Τρωεοσι 8;' λοιγον άλάλχοΓ- 
3ειϊϊϊ 'ες-ϊν Ό Όμηρος ε'ντε'χνω; πάντα, ^«'φων, 

35 χάν ταρ σιυυίάίων γρά^η τί, χάν παίζων ώ; ίν5«3ι· 
3ίλων ειπείν γαρ, οίΒαινεν ο ποταμός τω τίτε, 
ϊμελλι 3' ί3η πλημμύρων είρτεπι (*ίν Άχιλε'α,' 
πολλοί; Τρωσί ϋ θάνατον χαί ολώρον έχιρίπκν, 
λέγοντα πρώτα, παρααφρίϊ τον Άχιλία τίβε- 

40 5θίί(«σ3ί Τρώίί, 2χάμ#ν3ρίς υ'μΐν β &·φίσει, 

είτα ώ; ("μψυχον αύτον τον ποταμον Μίρερεί, 
οία τάΐ; ΰ^ρεσιν αι)τδ ίεινώ; έξωργιομίνον, 
χαί ΰτως έ^ορμαι'νοντκ λοιπόν χατ'Άχίλε'ω;· 

15 β Ύιίί Πυλίγίνίΐ, τον άγ'Άξίο; εϋρυρίώροΓ 
ίταϊϊ οδτοί ην ό Πι^ών, μ παταμδ Άξίΐτ 
Αξίου χλιίσιν 3ε - τίνος «ν5ρώΐ8 χαλουμε'νβ, 
άγ'οΖ Αξίου χε'χληται χαί ποταμός τήν χλησπι- 
ι Κεΐί'οιίιω· χαλεπόν τοι (ρκώενέΌ; Κρονιωνο; 

50 » ίταατιν έρίζίμινβΓ πβταμοϊο περ ίχϊεγαώττ ίρφΆβάς Κρονίωνας ,- νΰν 3ε τ/)ς ειμαρμένες· 
οι> Κρίνου τκ χχτάρξαντν; κράτα*; '.ώ/Βρήιταν- λέγει , 
αρ'™ Κρβνίβα σύμπαντίς οι βασιλείς χαλχντα», 
χαί Δάς όμ^τράπας άπα Διός , τα Κρίνα, 

55 καί τμ Δίίί άς-ίρ^ 3ί τδ (3οκτ(ΪΕΪς πα«ντος· 

ίΐηι ίγλ υιός ειμί μιίρας ώτνχες-άτης , . :*- ν . . 
ί χαί. «νδρώτων ιίιΐΊ)λϊϊ υίός χ»< «ίδερίΜν· 
τό, ποταμα γεγωτι 8ε ίϊρήχΗμί» ο;ι ηρώτον, 
ότι Άξιο ην υιός ό Πηΐεγων, βν εΐπ», 

60 «ρ' β «ρ χαί ό "Αξί?ί Ό ηοτχμίς «ώίϊταρ 
'αιος ύψών κν λογ^ν 3ε σχήμοττι μχτάβάσιι 
τον τα Άξί™ νϋιί Οιίν άνΒρώιαι τα ρφίντος 
'Αξί»ν λ!-/£ί Ββτβμ» 3;ή3ε* ιίίον τύγχανε™- 
ό ΒΆίαχίς 3ν ΐκ Λϊ^, τβυιέί-ι βκσύίης, 

65 ί «β πφ. εϊπομεν το πριν μοίρ«? Εύτυχίς-άηκ, 
ί χλι άνϊράπα* ύψυλών και ον,τί); α'ιΒψίαΐΊ- 
Δ>ι Κρονίωνί- τανΰν τΐ] ιΐμχρμεννι λ£γί(.,. . . 
η μάλλον ώ; περ ΕίΊτομίν, κνίόσων ύτΐίρτκτων, 
ίΤϊ.ιιρ ϊ| ΰψ;υς ούρανον το σχφίτραρχεϊν εΒ03ϊ), 

ίϊ«ί γίρ <γμ «ιταμός γε πάρα μέγας ιί βΰναταί π 
» χρααμΛΪν άϊΐ' βχ ίς-ί Διί Κρονίανι -μάχ&Βαι· 
λ τΐ> β3ε χρΕί'ων Άχίλάϊος ισοφαρίζει, 
» ον 3ε β&ν$είτα.ο .μέγ*. άδενος ώχεανοΐο· 

75 * Ιξ ου περ ίΐκιιίΕί ποταμέ και ιτάίβ θάλασσα 
» χαί ίτ«σ«< χρ^νβι, χαί φρέατα μαχρά ν&οαοατ 
η άλλά Χ«! ίς γί δέδοιχε Διός μαγάλχο χψζανον, 
ο δίΐνήν τέ βροντία)· οτ'άη-' «ρανίΒεν ανγ'ρογι·ΐφ 
εγώ ψταιν ϊ Άχιλει); γένος Ειμί άνδρώτων, 

80 οι περ Εξ αίματο; είσί μπάλων βανιλεαν 

οις περ εξ ύψους Ηρα»™ το α-κηιπαρχίΊν ε'303»· 0ί5ί1ίζε<1 1) ΙΗΙ XX.. 111ΑΒΙ8. 193 

β έριχνα τ«ν άς-ραπην χα: της βροντή; τον ήχον, 
•/.χι :ϊ.-τ(> άγ.πνί: Οϊ',-'.π -τ,ϊ -,.->.. 

85 η εί μη γνιίμινις τ.πζίψ, τητ-χμΐ; βα3υ8(γής 

'ΐώωβαχ χρήζ-Μ "Ομχ,;-: ΆχΛίως, 
πρόίίαπον πιρ'.τίΒηαι τω π;τ»μω 2κΛ,ίΑ«ν3ρ^ , 
χαί λί^υί 8^ π:? έπλασί 3ϋ3:ν ϊχίϊνι» λεγ;ιν- 
90 άει άμύιΐϋνι 3;θί, «μι ή ί'ιμαρμίνη, 

χχι Κρίνον ~ϊ7;, >; αΐΐλί; ίμιία; ειμαρμένη· . 

η Τϊν 3' ϊΓΤϊ'.ιίίΊΐϋΐϊίί ~->~.ιίφι πόδας ύχνς Άχιλευς. 

Ή35π3ΐίΐ ό Όμίϊρβς χωρ/α τω ίμτο03« 

τίνα; εϊπεν ΆχΛ;ϋ; τΐί τ-.οιαμ,ν Ί/'χμτΑρω , 
95 3«ίμονι ΐσωϊ λίγη 3ί ώ; ίν « τών- ς-κχείων 

ώί ττΰρ, εί τ' ά«μ$ς τυρώς , εΐ τε ^αλάβαΐί; £3ο)ρ- 

η Και- ϊ=Υ ΑπίΏ.ννχ -Γ,'.ιίγι} μπαμίς βχϋΐυΰίνη;- 
β ά ηίΐΓί! ά/τ/υρότίξε, Αιος τεχι;, β οιί γ= β$ν).ά; 
. « «ριίίκτϊ' ΚριϊίωΐΏς- β τοί μίλα ίώλίΜίηΙΛί ■ 
100 « Τ(Κλϊι παρες-άμαιαι χ»ί άμυ'νειν είσόχεν ε13η 
ι δε^ιλίί βψϊ ϊΰβν σχ!«<τι) ΙρΐβνΑα» .&ρ=νρχν: 
ΈπείΤρωτίν, »5 3ηον πριν, ήλιος αα/εμάχζι 
ώς .Χορίων χχτα ιφίΐίιπν ς-ρχτ^μ^-ΈΆ^νφν, 
μίχρι ναφ* μεοτιμβρινύ , τίτ; ο' «>: ίν πρωινών, 
105 ί υ τ£ χαΐας-τίμα»; ϊκτβί πηκεχυμίναν...-: ϊϊα· 

ί ~:.-',:μ::. <ϊ ϊ Σχχμ.·;:Λ?.-,-. μηι; Τ',-,,.^' ϋ^;γ;ί, 
χα< μάλλον χϊ-αΐΐ',-Γν. 3:, ώρίΐα τΐν Άχιλίβ' . 
λόγνί-ανμτύάρχ; "Ομψίί το πίΧατ/ος -ιών λόγο», 
οϊβί.άν ε7ϋϊ /3Ώΐ3ος έ'ϊι/ίϋς τινών άν$ρωπ<ϊ>ν 
110 προς ^δίν ναι ^ϋμμιχιν ;'τξ,κ>> ρ'&νμφν*, 
βιίϋίς άρ>ν&μ-^ς -μινΜΐύ: ντΑρ ρίλων,.^-.^: 
Ικόμκνδρν τάτνς. Ιίγ,ντχ τανμν ?ο: -αρχςφίρμ' 194 ΑΤίανΜΕΝΤΤΒ ΕΤ ΑΟ,ΕεΟΚΙΛΕ 

μΐμφίμινον ήλίω δε χαί λε'γοντπ έιαίνω, 
Άτιοίλίΐι, άκ έφύλαξας βονλάς της ειμαρμένης, 115 ί% ϊεσμό; σοι ίχίίτβ «ρι^ρεΤν τβϊ Τρώας 
μεχρί δείίΧίυ , τδ κκιρΗ τάχα τής μεσημβρίας· 

μί-γας 3είς, τα μίγς-ον ς-οιχβαν ί,τοι ΰδωρ , 
χαί το &οί 8; ψερτψοι άνΒράπαν, τα ς-οτχίϊκ- 

120 αθάνατοι φιβίχση, ίράνιχ ς-οιχίια, 

ομβροι χαί τ&ρ, χαί ό (ίφ· μη χαταπίπτετν αάντα· 
Ζεν πάτερ- νΰν ω ήρανε 1 , εΐ τε χαί ύμαρμενη· 
ψίΧ-ην μητίρα ψ^δε^ θΐλγονσκν τώτβν Λί ϊ([ > 
Τΐί λεχανίμαιίΓεϋμΐϊτα , εξ ώϊ έρΐίμαδϊίκεί , 

125 ως 'εν να-3 'Λπβίλλωϊο; Ιγχας-α τείχους Ίράαν, τον Άγάία σάζει 3ε ό Ποσειδών , 'Α3ηνη, 
ίΐτ'αν οίχεϊος λογισμός, εί τε τις των εύψρίναν, 

130 ειπών αύτον προ; δόλωσαν χωρίΐν χβί' «ίκ ίκ^Μίϊ, 
έχεΐ γαρ αβσΖές-ερος α ποταμός είςρία- 
χαί αν σα^ίρ-τι οΰιω μίν' ιών Τρώων δί μτι οίίίβ- 
είηόντε; μεν ίοάβ-ησαν ήτοι μετ' ά5αιι»Γ8;, 
ήτοι ν 'ΒΆοασα μεν ην ΐν χα/τι} τώχ υδάτων; 

135 ^ δί βοιΛή τα Ίογισμ-Ζ τ& σνμβεβοιΛιυ*ότας· 
νϋν ίψημη 6έ των 3;ών, των οϋρβςβΜώαη&βν 
το, {ΐίλϊ δε «ωί/Λίτε, Σιμο'εί παρεμβαίνει 
ώς ναι Ιιμόει; εις αύτον τον Ιχάμανδρον είςβα&ιι, 
ϊαα 3εοϊσι μεμαιιε, τοντες-ι τόΐί ς-οιχείοις. 

140 β "Ηρη 8' «5 μέΥ άΰσε κεριδδιίσαβ' Άχιλιϊί, 
ο «ιίτίχα ϊ"Ή)ΐ«ίς-ον προσβνώ/ει ίν φίλον χίί» 1 

Πνεϋμα ϊεπτέν χεχίν»το παν Εχχκδαϊροκ νερβί, 
5φμέτιρον ό ■ήλιος ίχΐάμ^ας δι τω τίτι, Η Κι. ΙΙβΛΟΙΛ, 193 
Ικ Βίΐβ/ώ και πάση; & πτ; εν τί γί νοτίβο; 
115 ϊΐ-ημιζ&ααζ ένδΒρμον, άν^γ: τ«ί 'ιχμάίας, 

= περ Ήφαί^ον 8ίη«ν ώ; προς την "Ηραν λεγίΓ 
'Η5«ίΓ8 σβίαις Βί ηνρ;; κίλίώσίί η; της "Ηρα;, 
το σίΐγκρνβ-ηνΜ πάλιν μεν κχτϊνα «μ ήλίυ, 
και ιών ς-ϊίχιΐΜν βίγχυιιν α55'ϊ Βιινην 7:>Ιθ3βί, 
150 περ χαί υάχην τών 32ών των «λλιυν άνομάζα. 

β Ζύν 8' ίιαββν ριρϋω ηχη^' ^Ρ^Ζ' ϊ εώρ=Ί!« χ5ώρ· 
» «μρΙ μέ^ϊί έρανί;· άίε 3ΐ Ζίϊϊς 

η ημενοί βλιίμπω' ίγίλαίοΐ 6; οϊ ρίλον «ιορ 
» Ίη$«Ι&9φ %¥ ορατό 3αύς ίρι$ι ξυνιόντας- 
155 » ενϊ'ΐίγ ΒΧέτι βυρον άψίς-ααχν ηρχε γαρ "Αρης 
» ρινιτί,»;· κα! πρώτος Ά^ψαίη ίπίρονσε, 
α χαίχ&ν ϊγχος εχων, καϊ όν;('3=ιτν φάτο μίΏον. 

» Τ/ιπ'κ3 ω χυνάμα»:, &!θΐ}ς ϊριδι ξιινιλαώϊΕίς, 
» 3<ίρ«ί «φαν ϊχοσα, μίγ«; 3έ οε δυμος άνίχε; 
360 ΤζΙτζι» τέ, ί Η μίμ«ι 3ε, ότι τίν Αιομ&ην , 
έϊί/Μυ; Τρίϊϊ τΐ ικώεφίί τών ς-ίχον &βΛ(ξα· -,ί 
τον πίμπί» πάλιν γράφει 3ε μ; ίντ» ιών Όμΐρον, 
όί ϊ·ίχρς, οντάς ΐχμ τι καχ ρητού και λί'ξηΛ 
β Ως (ίπων, σύτηπι κατ 1 «ιτπ'3ιι 3υσιινο'εσσ«ν, 
165 » ομίδρ/άίψ, ήν βίε Λιος δάμνησι κεραυνός, 
» η> μ» Άρης Ηΐϊΐσε μιοαφίνος Ιγχ;ϊ μακρψ- 
» « ίΑ^Μββμίνΐ], λί3ον εϊλιτο χϊΐρί τπχιίρ 
» χε/μιμον ίν η=3ί«' μέλανα, τρυχϋν τε με'γαν τε- 
» 7Ϊν Ρ' άνίρϊ; πρίαρον Άίσαν εμμηκπ δρον «ρίψ»ί;, 
170 » τω /ϊϋ'λε 98ρίν "Αρυ* βΰχίνα· λ5σε ίί τ**· 
Άλλ' αΐΧψρρφίζν μοί κβντβ ΥΜοίκν τηγο- 
!π)ν 3'!»ί9Μ, σ^οαξαν, ουνέ^αλον ε*ί μΛχ^ν 
" τ£ν ιών 5-βιχείων βι^χυΛν νΰν ώομάζιι μάγ_ην, 
κ-Λ σνϊρ«γηΥπρος πίλψον γ-ίγανϊ ¥*ί? τ» ΐίτϊ ■ 196 ΑΚΟνΛΙΕΝΤνη ΕΤ ΑΙΧΕΟΟΚΙΛΒ 

5 ίχ γης 3εινά μνκημκτα πρός γε των κλλΜΐ πάντων, 
έξ βομη δ'έκρέτννζν, ίχ;; βραντης βιαίας ο γέρων 8 ητο; ο ίείνί; ει; τί συγγραφειν λίγου;, 
β πάντων άλλ'έ; ποσόν 3ί ρητόρων ιίπεχτρε'χων, 
185 χοί φάοαίρώί χαί λβάκ**, δν πίρ ΐί ε'ργον λόγο;, 
γράφω» κβί σύμπαν τί τυχόν, τί γεγίνί; τω τότε 
μίδίδω τή; 8είνότΐ]το; 3;%» ιίψδν τον λ'/;ιν . λί3ον' παχΰν καί μέλανα, ίν περ ι'ι πάλα! «νίϊρε;, 
195 ιϊγίυν οί τ.ρί~-:.^. ί'ι.;;ν -φ;ύρ·ης Αίνο»· 

ίρος γαρ γη; χ«ί δικίρών, άηρ τυγχάνει, ταΛυν' 
ά»αγαρύ & Ά3)τνα, είτα: τ=ν "Αρυν πλήττει- ϋί ί«'χρ[ πρϊ; τα πρίσγεια των κεραυνών ίκχύ/κις· 
305 τειίχεα τ' άμφαρζβ-ηαε, πάλιν έτε' ρω; λέγει .Τ.ΙΑΜ8. 197 

τρόπω μεταποιήσια; ρητοριχ'Ζ βίίάαχαν,. 

τα νίψη τΐ ναι τνΐν βροντή», Άρεος πανοπϊίαν 

τά νίψη ΐϋρροηίντα -μρ άλλοις καηφάα, 

ο των ν=φων ϋ πίτταγος, πάντως βροντή τυγχάνει, 

210 τι/ πχρχτρίώχ τούτων δε ξηρός αήρ άτριχων, 

άπλίζίΐ πάντως χαί παεΊ των κεραυνών Τ^κ ψίοιν 
. οι ΠΕρ ϊξυ-/ρα·.νόμ=νζι τϊι ^ϊ/;ι Η3ρ=5', 
ρίποναι γ.άτω και πρίς γήν, άχ ώς τ= ϋΰρ ™ΐ; '-ϊνω. 
ΓίλοαΕν ή ΆΒήνη πως } αήρ 3: . ίρκι3ρΐίν3*3, 

215 ο γαρ άΐρ ιών χφάυνών χρείττων ές-ίν ύς σ5ίν:$- 
οϊ3ας ίπως ίκαβίν^α ~ώ: ν.ψΜίνοας τΐι-πάχει- 
μι^ρ τβ " Αρίοί ές-ί και τκ ΊΙραίς-ίΐ πλέον, 
ι; "Ηρα, ό «ί^ίριίί λϋϊτίς αήρ ξηρίς «■ ■ ". ,■ ".; 
ϊταΐδί το:. κατάς^μ/χ το α'&ραν άίρος 

220 ί^ν ^ ΓΗρκ.^ 3ίά τϊί; "Ελλ«τί ίτ^ργϋ, ,. . 

το Ιτι:ϊν5ζρμάϋρον χαί αϊ5ριον πυρώ&ςΜ..-- ", ? 
τά'·ίΕ'.'πυρώ3ί5 Κίραιινιοϊ γόμωνα; ίμβρόν; φίρεν, 
"ΕΧ/φΐ βΐάβ-ην ίψΜ- Τρωσι 3 ! Ελυίβϊ)β> ηίκπ ί'.ι'ϊ 

225 άίρί' λΕϊων Ά&ηνΰά χαί ηροαωτκποιήαας'^ Α" 

ναι ϊ&ιώς Χεγνααν αύτίρ- ας προς τον'Κρ-ψ ιϊ>.ό~ι\- 
τάς ϊρχίίάας της μιρρίς της'Ίϊρζς άποτίνοις, " 
ή Πίρ ' ίργζομίνη'. αοι ταανχα μν/ανάτί^. ίΐ, \ 3 
■/εννα^τέ πΟρ τώ» «φαυνων "Ηρα· ξϊΐρίς τι,- 

230 λί«* δΓέπιν^έμβν^ κ* ίι^ερμΐν^. -,, ^ 
χαί «νίμών ίχμαδαϊ^ί τμ^λ^ τιμώρα, V- 
ηάλη. το τϋ,'ηιιν καυς-ίώ ιίγραίνΞί χαϊ σβ&νύ'ΐ 
ίτι πάρεις 3; "Εϋ-ηνας. τοις Ίρώχ,ν άρήγιις, 
χάριςίτί χχί ή&νή· αηατ-η τι ταν_ νίαν ίι!Μ ^ 

235 3ίοιι τινά νομίζουν 'λρεα τκον ύναο, ^ ■ 
χαί ητνηΒαναι '/δηνάν "Ηρας ίργζομίν^ ,, 198 ΑΛονΜΕΝτνίΜ ΕΤ ΑΙ.Χ.Ε0ΟΒΙΑΕ 

άν3'ων ι) μεν τοϊς Έλληπιν, ο 3ε Τρ«βΐ (.««ίργει- 
γέρον βαίμονώτατε τοΤς χάριαι τάν λίγων, 
ούτω αβ&νΰιτζι των κεραυνών το ολίγον, 
240 και πρίς τοιίς Τρ;ϋ«; ίΐνπι 5: και χρόνοι; ϊίμ£τ£ρίΐ;, 
ΐί δρας α βα3ννίς-/ϊΐί τα; άίιΧους-ίρνυί παί£ων; 

ο 'Ως άρα ψαντραη»., κϊλιν τρέπεν οπί; ίακίν^· 
υ τον δ'άγε χειρό; έλκσα Διός ϋυγάτ-ηρ Αφράτη, 
β ίΓυχνο! μάλ* ς-ηάχαντα, μόλις δ' ίσαγείρατο 5νμίν. 
215 Έπαύβη μεν ί £ϊϋ//,-ΐ: τ.-χγν^ψ'ί,;, άί,α 

βραχύ ί'££δί« γίγονεν, ίν ΆφραΜΊφ* λέγει, 
χρατϋσαν τδτον τιϊς "ίρ άναρρωννϋοκίί, 

» ίκ πυρώίουί γίνεται βρχ/ίας χεχραμίνοο· . 
πυκνοιί; 8ΐ τέτκ ς-Εναγμοϋς, χρότννς βροντάει μ/>ι νόει, 

250 πλι}ν άμυ3ρ8ς και χζραυνές ασΒη/ες-άτας πα'νοτ .:. 
ο3εν και μόλις «ν Βυμίν άγείρατο ■Ιρ&Κ- 
πρίς Ά3ϋν«ν 8ε· λόγους μοι νόει τις "Ήρας είναι, 
οΤς πει^μέν»! 'Α3ΐ7να νιχα: χαί 'Αφρώίτφΐ· 
το, τδ 3ερμίί τα πνεύματος κινούμενα τά νερ»), 

255 πάλιν ανγκόψαι κϊί αϋϊο τί α&ριάζον μέρ?ς· 
"Α 3έ φ/ισίν ΐ Ά3ΐ]να δη&ν ώς καυχωμί'νϊ), 
Όμήρα πλάσμα π(φτ& χαι ιτροοϊιιτοιιοιϊα , 
"Ηρας 3ε 1 το μειβίασμα πάλιν αίδρία; μέρος 1 
οι 3ί προς τον Απόλλωνα τη Π=3ει3ών9ς λόγοι, 

260 το πάλη» νέο;; ένυργον, πλΐν μνί παχύ τελίως 
ότι αυγψόιτΐα» «λιον, οίε 3'έ£ν πρ^ίνεπι, 
οία πολλάκις γίνεται καιρο7; άμβραίνδίοις· 
τον Ποσειδώνα πρότερον Απόλλωνος 31 λέγε!, 
ότι το ϊϊβωρ πρότερον χχρ'Όμιιραν ς-οιχείον 

265 άκουε χαι των λόγων 3ε τής προσωποποιίας, 
οίς 3ιά Αβομέδοντα κ*ί Τροίαν δοκεϊ λέγειν, 
περί τι; πρώτης λέγει δε συς-ώτεως τϊ κόετμα!). ϋί9ίΙίζε{) 1»^ Οοο^ΐι 270 'Άιαν νΰν, την ανς-ρχιην ίις π;ρ έχ τα ίλι'ασω, 
χαΐ π^δίλον ΐϋίόμΏίίν ιρ&φϊΐΐ 8ιά ιώτα, 
Ίλιβν νυν, πρ/ ανς-ροψίμ την πράημ ΐ&ν ς-αιχιίαν 
όπότι κόσμο; χβτ' άρχάς τ£ ηρύττν βΕϊίρ^οΕτι 1 
τβν χόσμον, Αα^μίΒοντα' πώς 3ί αγήναρ βίος: 
275 ίίτ' ουν ά; 07011 άνΐρμών Κΰί τρΐχων >)( ο:ιίξησε!;, 
εΪτ' σ3ν ό; «γβν ών ανδρών κβί τ«ν άν9ρώτ«ν πλήρη;. 

» Πάρ Διιε ίλϊόντίς ΙϊητίΐίίταμΕν εί; ίΐκβυτόν 
Τό 7τάρ Δώξ δε 1 ν&ι ννυ, ει" τι τι; Εΐ/^αρίίίνη;, 
οϋτα γαρ ΕΪμαρτο φηαι' τον κίσμον γιγαιέναι, 
280 ίϊ τε Διί; και τατάμααοζ ύ$απβι$ντίς πνεάαας- 
ό πναΪΒαν ΙτορτάρωίΕ τον Κρίνον κτί την ϋλΐϊκ- 
ΐκίΤνί , ϊή χρατίγιναν το Τκίτος τι ύλαΐον, 
το «αν 3έ άδοποίησίν ορίς-ας ξιαρΖρώναν, 
ήμάς τα κίσμφ δ' ϊιβξι χρΐνοι; μβΧρίϊς &ηϊώβν" 
285 ρο3$, ρΐϊΓίν, ΕϊΓΪ ρητω· πάλιν έ γίραν παίζ«·- 
ηλίω γάρ Εΐίώό; ίς-ίν Ιχμάδα; «νβπίνειν, 
έπίαων ανύφων ώφι/ΪΜί κ χα'ΐΜδο; αοι ψράυ<α\ . 
και /»- <λ!τ? έ< Γούς καρτ-οιΐ; κ«ΐ «όντα ζώα φ^ειν 

-200 βί ηαριχα,ί τι τών κητών κβί τών λίΐπών ίχ3ώιν , 
ή μάλλον -ροί5="5^ρος μκώό; ην «μιρπίροι;, 
£ΰχβ|ρ(?ία προςφαής τών ενΕργίτη/ΑίΜ»· 1 
α Λαο/ωδων 3ε ρ^ίν έττέτελλε ο^μαίναν »\ 
χόβμβί Ις-ίν ό βρανό;, β; νΰν και 1 Αοαμίδα». : 

295 ό; Λντιίμβτι χιναίρυνο; τα τ% είδοικιίι»;, 
τον ΠαΜίβώνα ΐτβξί τιολιν Τρ«οί τηχίζαν, 
το ΰδωρ- βό&ραν δε τη; γη; θίίϊ χ«ί τ«ν πίλ^ματαν, 
η τη; ΛίριικληϊΕΜϊ, Β ίΐερ ΜρΜΟΧβρ, 200 *ηον.η Κ «τν« ετ ΑΤ.ι^μ,ι 
Τρώες οι πόντε; άνθρωποι- τρώ δ'έξ-ι το φοβούμαι, 

300 ϊχοι, διϊλίΐ' γαΐ «3λΐ5ΐ γΛ\πσιν εοικότες, 

ά; χχί αύτϋ «χίΜΕία; ;ι:τϊ ρχοίν Όμιφβιι· 
Ηΐω τΐν Ποσειδώνα μεν πυογκν Τρωσί χελΐύει , 
ίτοί βαΆρας ύ-,ίαατμχ -μνίτζΜ τώϊ άν^ρώτων" 1 
τω Φείβ'-Λ, ψί-ι β!α> «-. νΐμ,ζν ■ίύάύα ζαα·. ■ ■ 

305 "Ιδιτυ δ: ;κ«;ικ ~>.:ί:;; /«ι *ρίϊ ονομάζει· 
ότε δ 1 ί»ίςτ; ό χαιοίς ί- τ^ς μΜ^ίΐ^ίο;, 
χατίοχε τβτΐν μίν αϋτος, ΫρεΆ/ισαι .ίβΐν ίί. 

> Σίί μεν ΐν' ϊίίΐίίλΐίσί-πίΰιι; κϋΐ χβραζ ΰπε(ώεν 
η δίίϊϊΐΜ, κ«ί κρααν νήσων έπι τβΧίδαικίων' '■ 

310 β οτείτο @' *-/ άμφατίραν άποκοφίμεν αχτχ χάλχφ 
υ νώϊ & τ'κψορροι κίομεν χε>κτ>ΐίτι 3υμω,- 
χ μ!θ35 γωόμενοι- τον νπος-άς οοχ ετείεααε- 
» Γ8 3ί νΟν Χα;Τττί ρήκις χάριν , «δέ μώ'ιίμέων. 
Μίσθεν χίτ&χι μεν ούτος τον της ώγιψς-ίας, 

315 ήτοι, τω κόσμα, ενίς-ί πάσα ενχαμς-Ια- ■ >■: :■ 

ήίίοί δ'& ττ;ρ ίέΌμιις χίΐραρ <>!■« «κ ί™3β5 ν 
άνω και χάτω φίρεχαι ή περ&ρόμα αψάρα, 
μόρα 5ίίν «ν άπέαβίς-ο και άχοη.τών δύο" 
χαλκ^ϊ και παχντερχις 3ί -/νάμαις και διβνβίπίς, 

320 ώς ΰδωρ τί και «λίο; λυικτ=λ?5( ττότα' 

«ει δι; νίν και άχοντις ίίλιο; τ; καί ίδωρ, 
\ε\νκ·ΐ)μίνοι τω μισ3ω, .άν :ϊποϊ, μτ> λαμβάνε», 
άψορροι, έπισΖίρμ-ιιτπ τρίχοΜα ,έν τ>ϊ- αραίμα- 
άεί γπρ 3ί'ρος ΐίϊίτοι, χούμοι τε ΌμβροΓ 

335 0 λ='γίζ τκ Απόλλωνος ώ; πρίς τον Ποσειδώνα, 
ό λίγων ως ιϊ βέλεταί τβτ» αινάπτειν μάχην, 
άν%«ίπων ένεκα δειλών ίμοι^μίναν αώλοις, 
βυλοϊ άε'ρβ 3νι^ρ5ν ϋπάρχετν μεν τψ τόιε, 
■Άιον 3' άμ^δρότατον είτα χρυβίντκ πάντγ. 201 330 Πώ; 3ε πατρνκααίγπραν το ΰίωρ τβ έλίβ; 
τίβαβρ* μεν τά άδύφά ηή/χά&ψί ςνι/βχ, 
χαί ηίμαάοι νάμα, ο αί3ι}ρ, =3 ίλι^ί "εξεφι*- 
το 3' ον=ι3ί; Άρτε'μιΒί; το προς Άηόϊλοί μά3ε, 
"Ηραν τ^ν, ην έμας-φ, τόξα $' άφεϊϊι τκιίτν);, 
335 χαί Πώ; τά τίξα ν Λυιώ συνίλίξίϊ εκείνη, 

χαί πω; 'Ε#»« ώΐϊίίΜαί, μάχιιν Λιιτοΐ ϊυμπΧε'κιν, 
χ«ί πώ; £ν γιίν«*ι «οτρος "Αρτεμις %ν ίακρύρρας 
α ήί,ας ϊχρόβν μεν τ^ί νίφεσιν, ώ>. ίΐπβν 
,η» τήί εσπέρ«; δέχαιρΆ τη; ΐότί ϊΕγοϊυίβί, ■ 
310 αώρ»! γίψνζ. λαμπρά, νχ έν ΐμέράΓ χρένω' ■ 

*ώς: ίί'Έρρ}; προ; Λητ&ί χ?ίν^ ~? τ:;.- -Λκτί; 
συγχύσει; ?«ρ ί/ίνοντα τω τότε τών- ς-οίχείων 1 :, 
ΧΛίροϊ; «μέρα; και ννχτό;· Όμυρ;; 3<ί πανσές, 
άλλιτ/ορων τ« συ/Λίταντα , ριυι' τοίΗΤοτρόπο);· 
315 τα τή; ήμερα; μίν χαίρω σννεπεπτώκει τ«8=, 
ΚΜ νμκτί σιζ/χτίοΐΐ; μιν ήσαν όμοιοτρόπω;* 
εάϊιΐ; γ«ρ πρώτον μίν λαμπρά ώοά3ΐ] η σελήνΐ! , 
ψ'ερει 3ί ■ ένεϊδίζβιαν έκείνίΐν τω ήλίικ ι-η- 
8ί ΐν αίτιοι τω χαίρω χαί χρόνα ·ηϊ; ήμίρας 
- 350 τω Ποσειϊωνι, χαί ύγρα φχίνέτα! δχς -τ<ην· νίχην- 
Είτα χαί αίπι πνεύματος υγρά χη>Ηντί; νί^ί, 
τω μέν τταχίί Εχρι!πτ;το, ί γύρ τΛαιά της Ήρα;, 
τω 3ί λεπτω τ« πνεύματος", ο χειρ ίε&ωτάτϊΐ, 
νίψη ΐΜΰακ σννεχω;, άχτίνας τάς εκείνη, 
355 «; τ-ίξα νίϊν ΆρτΙμιβ!; κατονομάζει γράα»*· 
ποτε 1 μίν ;ί« φαίν&ϊοα, ποτέ 3ε αννες-ρίβει, 
πβιΉσα τά ανώτερα ηϊ συν=χε~ί κινήσει· 
^ 3ε οεΜνϊϊ ίνβαχρυί, ενυγρο; έυ« 'Λψ^' 
ϊχρίητετο , τά τόξα 3ε του'πι; έχεΊ παρ^Μ- · 
300 » Λητοϊ 3έ προςε'ειπε βιάχτορίς -Κργφνιν 202 ΑΒΟϊΜΒΝΤΪ» ΕΤ ΑΙΛΕβΟΜΑΒ 

τίϊ 3έ νυχτί έρμαϊχα αύα βρ&γν φχνίντα, 
ώΒίας άχιχρνβνηη) άς περ *αϊ ή α&ήιν, 
χαί πας νγρί; ό κραι/οζ Ί-γίνετο τα τότε, 
ο έν ψνααι πατρο; ενδαχρυ; ες-ιν έ3ρβ, 

365 " Ώ; οϊ μέν τοιαύτα πρό; άλλους β^ίριμίν 
» αύτάρ Άπέλλων Φί(/3ο5 ΙΜ.Μτβ Ίλιβν Ιρίν.- 

Ύοΰτα μεν ίίβν (V νυχτί, τγ 3ε ΐμίρ* πάλη» 
όνί'τίίλιν ό ίλιοϊ, πρίν ΎραοΙν οψύ/αν, 
τ$ πίμπαν χατά πρ&ΝΠΗΐ 'ΕϊλιίνβΜ» τ«ί άχτΐκαε 1 

370 χαί νΰν Άγίνωρ Άχώίΐ τ:ροί Ρ^Χΐν <*= άντες-ΐ), 
βί φίΐίγίντί; έσώζίντο των Τρώων προ; τΐν β&λ' 
πλέον ί'ίί; έρηφ ϊρβπίίί "(0=5 το ΣχαμάιΛρΒ μ:'ρ=ϊ> 
χ«ί Άχιλεΰς «βί^εν έχεΐνον ώί κνίλΰ 
μαηΐν ίιώκων χαί χενώς τοϊ; άκ;νιίΓ<Μ5 ϊρίμαίΓ, 

375 είχε χβί 7«Ρ ψαλμών ήλίβ τάε «τϊ ν«ίν . ΎΠΟΘΕΪΙΪ ΤΗϊ χ. όμηροι ■ραϊ^ΜΙϊ. ι 

Πάντων των Τρώιν προ; αύττ,ν τ^ν Τροίβν έϊχλεκώίίΓΜίν, 
μέν«$ ό "Εχτωρ εχτοαΖεν άπαίειφείς τ'ιίτείχ&υ;, 
ΐοϊ ΆχώΕΪ μεν ιτρϊί ^γΐν τ« πρώτα *φν)ή«3κ 
ίΐτα 3ε 5νη>ηαι άντ:ς-«ί , τβϊς Ά5ίΐν«ί «πίτ«5- 
5 έ=άψ*5 ?* τ2 άρματος ο Άχιϊενί Ε«<ν™,· , Λ · 
ίλχϋ τκφώ ιόν ν«"ς-«3μ6ν 3ιά τη; ϋ4ίίδκ.' ■■: 
Οί Ίράα δ; δαχρίϋϊ-ιν έχ πι'χβϋί δεδορχάτε;. 

μ Αντάρ Πΐϊλείωνα πρκΜνδβ φζϋβο; Άπέλλ*!»· 
» τίϊττε' μ= ΰ-ηΐάπ νιε ικαίν τβχί;7α! ίιώίίΐί, 
10 » βύτό; 3νυτϊί έων, 3ε 5 ν «μβροτινί η3ε νΐί' -π* με, 
' ίφκκ ώϊ 3εο5 ειμί· συ' 3' άππρχες μάθαινες- ΙΝ XXII. ΙΜΑΟΜ. 203 
Πρέί τίν Πυλίω! Κ υϋ» Μ)Φε< ό Απόλλων 
νυν πρ5Β«ΐΓ«Τ5ΐίίΐν «"Χ*™ (ΐνοβ Τβ»' 
ίιΐκων γίί.0 β Άχώίύβ Αντήνορα, & 
15 τα; άλλοις Τρώα^ £Ϊ*τϊ αινγειν ώϊ πρίς την «ΐ*». 
ελπίζων τ«ΐ6Κ κατββχΕίϊ' «κπσι Βί £Μ* 
χβτ' ψαλμών βάΧόμ&βΐ, ναι ς-ιρ&ά; **ί γ»Ι« , 
αώτό; ψιβ'ι πρέϊ εαυτόν ΐί νυν 3ιώχω μάτ>ιν, 
αχτίνα; τα; όλκοκίί; κφύγκΜ 3'οϊ «λλ(ί' 
20 ταΰτ* μίν ίϊίΓίν Άχιλεϋε πρόϊ εβντίν, ώ; είπ^ν 
Όμηρο; 3ε τον «λιον λε'γίντα ταΰτα ρίρε', 
αεί τ»; λβγβι»ϊ άνυψών, «αϊ μυϊκ; ΐί ϊλυχ&Μν 
καί ίτηοσωποποιϊα μιν τβτο ϊρ-ίν, ώ; ΐρρτ 
είτα, ^ίπκίαν 3ε ί&τίρος ίκφυφίρα, 
25 τίνα; άν λογού; Άχΰίύς ΐίπ« λελυιτΐμένΜ 
Βιάχων τον Άνφβρα, βλαπτομενοί «λί») 
βί3; θεοΐα-ι γένοιτο- άτρασιν- ειμαρμένη 
ί&ου; σβ χαί /ίβρύτ^το; αυτί) « «ρωνία- ; 
παηϊρ Κρονίίικ- «3>ιλον νυν ειμαρμένη λέγει- 
30 εΐτα χ«ί μοΐρα ίί τάυτόν τϋ; κλίυτ% ο τρόπο;· 
ολύμπιον, αράνιαν νυν ΕίμΒρμε'νιτν λέγει, 

β 'Ω; τώ τρεΐ; Πριάμαιο ίτόλιν μεριδιν^ι^ 
« χκρπώίμΐΐσί «όδεϊοτ 3εοί Βί τ; παντε; όρωντο- 
β τϊιοί δε μ&ΟΤί 3ρχε πατίρ ανορων τι 3εών «■ 
35 η "Ω πόηοι , ζ ρίλον άνδρα Βιωχόμενον πφι πΐχο; 
η άβαίμαισιν ορώμοτ έμόν 3' έλίφύρεται ητορ. 

Θί8; άρτι μβ( νίι»ον ίτρα χα! <& κή"* 
έξ ων άν3ρβίι»ΐί γίνεο^Λΐ φοτί τ» άμαρμίνα.· 
άς-ρολογεί -γαρ "Ομ«ρο; νΰν τίτω ιω χορίω, 
40 χαί λέγει χαί Βεμάτκν τής μάχη; σοι της τότε, 
3τι β Κρίνο;, "Αρχί τί οί κίχις-οι άϊ-ερ&ιν 
έχ τ5τρ«γώνου νχάματος άλαλου; χαδεώρων έχον τίτρηΰΐνίζίντο; τον "Αρκι καί Κρόνον 

καν ηρ-ίρινίο; ο "Ομ>;ρ=; άς-ρ^ύν β 3ελϊ], 

τόν 07«3βν άς-ίρζ 3; ιόν Δία παρειςφίρκ 

έν τοΐ; κακοί; ήττωρίνΐν εχίντβ φαύλοι; τόποί^- 

χαί ηΐν -βίληνην 'Λ&νραν ώ; προ; ούτον κειμένη· 

εΪ; γαρ «ς-ηο ή "Αρτιμις και 'ΧΒψά, βΰ&β' 

ΐ3εν Διί. Τί;ν Ά3ΐ)ναν άντι«μένΐ7ν λίγει, 

και τΕλευτήν τνιν Έχτορο; συν δόλοι; έργοΕ-μενΐϊν 

ετγει 1 γαρ τόθεματκιν ίκφϊϊιβίς ΙΛΓήβρί,, 

και ίόλοι; έπειπίμαινεν "Εκτορα τεδνβκέ'νία, ; 

ώ; ΆνιλεΟί έδίωχε τον ίρωα Εκείνον,. 1 τ . 

μόνον ΕΧ Τρώυν των λεπτών έξω τη τείχου; οντα, 

ούτος νπάρχαν σιίν ς-ρατω συμίι«ντι των Ελλήνων 

£μω; δε τίτον κπαν/ΐΐ-/ άχ έ$ννή&> τρέχων 

άνένΕυε τω «ίμπαντι ς-βαττω 3; τάν Ελλήνων, β; βόλου; Όμηρος ψηαΐ της '&^ψας άπάτφ· 
ίρα δε πώί Εΐ/τελϊϊ ύψοϊ άλλιηοριίο'α;, 
70 ώ» 7ΐΕρ ιό πριν τη; "ετώ; άνεμου; και τοιάδε,. 
χαί οπω; νδν τβ; ύψϋλέ; λόγου; άς-ραημ.ίας 
τίΐ; μυ3ηω?; λεαίνει τ; και .«πκσπί το7ς κάτω 1 
έλλά τόν νδν Είρίχίΐμτν πάντα «υντομω λόγω , κ χχ«. ηαι». 205 
νΰνίϊ' και μίρν λέξωίΐ£ν τών χ^ιοϊών τηά »«■ 
θ&ΰς πάντα; εΐρώιειμίν ά^ρα και τκς άς-Ιρβί· 
τον Λ ία 8£ ν,-ιβ&μζνζν "Εχζορο; παφίίςιρίρζι, 
άς ίντα δότιρι όφάών, κχί «τ«&ου άς-ίρα, 
χαι ΦΜψιτ» καί πρόϊ το ζψ Έχτορα «ώες-ώτα, 
£Ϊ μη νικώνΐί; 'ίΐ. ϊταΐίϊί τβτβιι άς-ε'(«ί 5»αν- Πώ; Τριτ='/Ενι η ιι ιι» οι πιιι/Α-.π -Λ ϋά>. .ι-ν-τι, -ψτζτ' Αίΐίλίωι 
» ϊγ/ό5&,.άς βϊ έπύρβί μένο; λαψαρα τε γ δν«; 
Β Λίοϊσηί θ'ανένίκ; κϊρνίαΐί δίος Άχιλλ^;· 

90 ■. ι μί Τ!; κ55« φ;ί« ,ΐίΛώι, ί 5; 6::ίτ:ρ=; ΐϊ3; ( . ν ρίροτ. τ2 ^ανίπ-ϋ, «τις Έλλ>5νων Όμ^ρο; χριίρκ ίιαίζων δε.τόν ίλιόν οκ λέ-/£ΐ 206 ΛΙΙΗΙΜΙΒΚΤνΜ ΕΤ ΛΙΛΒΟΟΚΙΛί 

105 οίον Εϊ ηάίί τις ίυ&ινικ ίτοΑπίστρκ χχππίαοι, 
ίϋιχίιυάζαν ιϊιγλ $ί τι; Εννβυ; οί; πρί; «?3ε. 
ψ/ναίας *τοξ πί<ρηα, υχίλυ πλιηιίϊ 3( πίπτει· 
τααντα ναι β "Ομφο; παίδων ίϊκιϊ ,ιωι τ^3ε· 
ϋλ' "0{θ}ρ1 ίκνίτοΤΕ ϊών ηάνταν λη^ά^ων, 

110 χαί λίγον «}ν ά\&ΐΜ> χκΐ μη 35χών Θε λίγε», 
κ , «ΐξ λκοϊϊ Μν&& ί 'Λχιληίί , καί τ' αϋα 
δΕηίνύΒίι τίν "Ε«βρ« βίο? ηρίτίΐ,ί 3ν 
« 3ε 31 ίλιίυ νυν ί^ϊ, ηβίγνκ 3ίΒ ΐυγχιίνίΡ 
παφ. ί ύμαρμίνη βε β πάν αη«7Ενν&ικΓ 

115 χρώειβ «ίλαντβ: $ηίθί ροπ^ν ι}μπ»μίνΐ)Γ 
ιί, λίττεν β" Απόλλων 3ε\ *Βκί 3ϊ]λοϊ ό Φιίΐβοζ- 
ΐτι ίπϋ' κίρ ίΐμάρτο Έχτιρα τ&νι&έναι, 
& φ/νψ^ϋ πριν ηλίός τδ /ΏκΛίαν Άχιλί*. 
«3ίν ίΧυσΙϊέλ^Εν ώ; 3ιηΐ8Ϊ* ΕΧίΤν»· 

120 » ΙΛϊλίίωνα 3' (χ«ν£ γλαίιχωηϊί Άϊ^νΐ)· 

Νίν 'Λ^νιίν, ·ηίν ΟνΛίΐφ, ώ δώίν ονί/ϋ&Ι- 
8ί 5 ίκρ βίεξε'βρα^ει" Έκτωρ τήν βίϋυ »ιίλ«ν· 
5ε&; $' ίπμπΦ&μ&α, ίμάνημιν ατχ)$β, '■ 
τ£ν αρανάν τί χαϊ την γ^ν, ττ,ν 3άλ«/ο·κι>, άς-ίρας· 

125 3Ε«ί ί<£ νϊν Εχάλίταν ηρί- 3»ν«τον ί 3,9,8$, - ■- 
τιηίυτιν ίξ ώηάηυ νύν χαϊ 3=λων άΐ»3Λίιηίώ, : 
το ίνιχίν π\-η5υντίχώ; 3εοι5; κοπη/ομά^ας, ■'■ 
μ3£&η ΐιί; 3=-Γνέϊ)^[ΐ;. £ νκί τ-ην ύμαρμίνντϊ· 
ΐΰΧΙς-ι κρΕΓΐίίν'ίν ΛΪ; νϋν, ϊίΰ; τέν ίί)ϊν λε^εη, 

130 Εν κρίν πριεΐπεν Άϊφΐάν όμείαν Δτιΐψίβγ^ 

τται πβνουργί» τδ άνβρί; «ίίϊ Η 'τμ ΒΆίβ, · ' ' : " 

κ«ί τί δίρυ ρ'φέν Χίώ'ΈχτβρΕϊ ίϊ; μάτψ, 
ϊμταάιν άντανέζ-ρψη ώ; ηρίς τέν ΆχΑία' 
το,- ήκειχίλε 3ίοϊς, «Τ; δς-ρκϊίν ό/ωΪΓ 

135 εκ τ3 Δι=; τί» μΐοίν 3:' ίβίί, ύμα.ρμί·>π , ι« χχι» ι*»»». 207 
το, ά τι ϋακί δώς, πβλιν « ιίμβφμίνν 
άτ' ονν , £ΐ πίρ <τχ πάριστι ρώμη χάρος κβί σϊε'νοϊ - 
5εο( γαρ άί χρζίίπνμιν, αϊ ψνχικαι δυνάμας· 
άς ίατι νδν *αί τ<ί 3εοί, ας. ΕΪΒιμίν, αΐ $όϊ&· 

110 και' Άϋ-ηνα ομοίως νυν ικφάχρν&ις 5έ τΰτο· 
αϊ άμταί γαρ οάμπο/Μα μκόιφίς τώίίσιν , 
ίχάς- ν ϊ'ίΧατέροΒ» ΜιράκΗται κοτίβι, 
ίλλει'ώεβκ ί μία με*, νταρβίΜς ί'τίρ* 
ας πιρ χχι νίν ι} φρίνιχης ύς οίρεηϊ, μωίτϊίΓ ■ 

145 «οτία μετά είλειψιν ηάλιν, ί ά^ροαύνιτ 

καχίπ 3' ύπφβχϊΧνναα, φρονήσιας οί 8όλοι· 
Ζιτνί, τϊ) είμαρμεν»! 8ε, Άττίλλωνι, ήλίω' 
^ΓΒί, οΰτοίί έίίδοκτο Ϊμ8 τί; ιίμοιρμίνιο. , 
χαί χρόνος τΆος ΐνχφιΐ ζαΫις (μ-ης, άς βλίιτα· 

150 β χρόνος περώρόμϋϊ ί( -ήλιϋκίϊ τώΐ)ρΪΛΟ!' 

έ; 'Άφας-ος τί πΰρ άμα και ο πύρας έργάηκ, 
πφί ΐο\ λήον Τ5Ϊί χυν>ϊί τίδειχι Λυκνοτε'ρωί. 

» Φράζε» νΰν μι τοι τι Ϊ£όν μιί«μ=ι γίν»μ«ι, 
μι; υοι όργη έχ των 9εών ελ3οι, τήι (ίμαρμίνικ, 

155 ίν τω κα»> Απόλλων^ οταν βί Πάρις χτανιτ 
τΐν εν ναα όναίμαιν τίν ίε τη Άχιλίυς 
ΐ!8ώς ο Όμηρος ψιρίν, Έ«ωρ χ,ν *ρορίηΐί, . 
ί ΐοΐΒί εν μοαιτώμχσι πραίϊει Και ο "Εχτωρ- 
ο ΖεΟς, 6 ιάκνης νΰν κς-ψ· 3εοι , άς-ίρις άλλοι , 

160 τουτίς-ι, 3«νω και ούτος, η μοιρ« ίκΚνρι&νν 
3εοί δαμάσαι ίδαχαν, χλΙ νΰν ή ί'ιμαρμίνη, 
ϊ'^· Τ/^ϊ Ό*™ «β"" 3 Φ ίΐίχετίωντο- 
τούτες·! α ^βαύνίνχο, ίχόμηιϊζον μίγάλως , 
οίο 3;ω τυγχάνοντι , ς-οιχιίω έχ τίσυάοων, 

165 ΰίατί, 7$, αέρι τί, ί τ>7 πυρεία ρΰιιεί, 

ά περ τκ πάντα συνις-2 χβί ϊκχτρίφει πάντα, 208 ΛΒΟνΜΕΝΤνΜ ΕΤ ΑΛΛΛΟΟβίΙΛ 

ό Ζίΐί;, ί ειμαρμένη μεν εδωκηι αίκιο3ϊναι, 
ώ; περ 3£0« 3εδείχατο, «ί ηλιον ώ; τ' άλλα- 
γλαιικώπις πάλιν Ά3ι)ϊα, «5 ηριν ΕΪπον, ό 3ολος* 

170 Μρήίεμνον 3' β ρ«" οι 8ωκ χρυιτρ Άρροδίτιι 
έπι^μία; άξιον άπίρχς-ιν ώραϊον 
χροα-α 9ε ώς «μάμο»»: τά Λρας-ά ννν λέγει- 
οίτω το κ^εμνον β»»ί νΰν βώρσν Άφ^ίτΐΒ- 
δ, Ό χβφοϊ ο γ*ί«Μές «αρίαγρο ίχιίνγ 

175 τα ίβας-ά" χ«ί ΐ«μ«« πάντα 3ε. Άφροϊίΐ»;;· ■ΪΙΙΟβΕΪΙΪ ΤΗί,Τ. ΌΜΗΡΟΥ ΈίΥΟΑΙΑΙ 

Ό Άχιλίνς τίν Πάτροχλον 3άώας ώς-.τοΤΕ νόμος, 
τιρρίφάξαί τούτου τ>; τηφ»-8ά3ε*α Τράιν ν£βυ;, 
και ίππους, άμα ιοίνβς κ χαί έτερα/ρ»*, ■ 
ποιεί χμ έπιτάρον ώ7ώνα μετά' τβδτβ,' - 
' 5 ίν ω «ρ Διομήδης μεν ένίχυκ τιΐ'ί ίκαΐϋ 
ο Όδμιτσεΐίί τω 9ρόμω 3ε, χαϊ ί"τερ=! ετίροις. . 
υ Μφόμ;νοΓ μετ^/ . σ^ί θίτΐί γοΒ ίμεριν ωρσε- 
θετΐδα νϋν το ίνυγρν καχίςτιμά μοι νί&· 
•ή γαρ ιί7Ρ=τΐ)ί χλαι'κσι βάχ^ΐΜν πλε7ς-ον φίμίΐ, 
10 νγρχίνοναα ία σώματα, ξφότης τΗναντίον-, λ ; 
ολίγος Ήφαίς-κ, τδ πυρός κατά μετω-Λμίανν 
Ζήνα, τον χιίχλιν βρανί νΰν πάντα χατομνύΈί 
■η -χ,/ιρ, και μο7ρ3, ρανίρά- πολλάκις εϊπον ταΟϊα' 
χρύσεος ίς-ιν άμγίρζάς, άγμιτχ .ό ΐ θε'τί; 
15 τω Άχιλίϊ ηχρίνχηκ- θετις ή τΒίου μιίτυρ- ■ 
έν ω ρυΞίνπ «μΐορ;? οντι χρυιτ^ ϊξ ί^Κΐ" ■ 
τριών βιλέντων τ%α τε Κ£Ϊται καί τά ός-ε'α, . ■ » χχιιι. Η.»ι>η. 209 
Πατρόκλου, ΆντιΧόχου ιι αντί τίϊ Άχιλίω;· 
η ρίδοΰάκτυλο; «α;, ^ τα δαχτύλων Εργο 

20 δειχνδσα αραιότατα χααίτίΛΐ '&ψρβϋνηί, 
η μην όποια πϊ; ννκτός βχ έξηχρι/ίωμΕνα" 
τοϊ; πτταμοίς οί παλαοί ϊχίίρον πρώτος κόμα£, 
ώ; νϋν φικίΜ ο ΆχιΧύς προς Σπε'ρχειον -/Χυχίας· 
όχι τα «3ωρ αίτιον τα τρίφε&αι τα; χίμβς- 

25 « Έ; πνγχς- οΆι τοι τίμηης βαμός τε 3υήΕ(;- 

2έβα£ ύί πριν άπε'νεμον τοις χίασαραι ς-οιχείϋς, 
ναχς τί τβτη; ΐδρυον, ^3»μΒ; τέ ^νηδάχονς- 
πυρί; μένος σιίήρεον, το μίγις-α ϊσχνον 

β "Ως ράτ' άττ£ΐλϊί<;«Γ τον υ' β χϊνες ΐμρΕ'ποντο, 

30 » άλλα κυνα; μεν άλαλκε Δτϊς ^νγάιΐίρ Ά^ρββιτν 
■ ιΐματα χαι νι!κτ«Γ ρ'οδοΈνπ ίέ χρϊ·ν έλαίω, 
β άμβραβίψ, ίνα μ4 μιν «πίβ(5ΐί^ΐΐ ίλχνς-άζΜν- 
ο τω 3' έπί ΧϋώΊώ νίψης ί/αγε Φ=ϊ/3ο; Άιτόλλων. 
Οντως εϊπε καυχώμενος κνάι 9' κχί παρέΌχεν' 

35 άλλ" άηειτί'/ϊίί χυ'νας μίν ίκ τβτβ Αφροδίτη, 
ί τβ οαμα Ιο-μσμα τάχα επιθυμία- ,' 
Δία γαρ νυν τον λογυμον ιβ Άχιλίω; λέγει, 
χα! τ^ν έτπϊνμιαν δε την τβτβ, 'Λρροδίτΐϊν· 
ε'ν3υμϊ)9είς Πριάμ&) γαρ τον Έκτίρα πωλησαι, 

■10 έλα/ω ιβΓίν εχρισεν, ώ; ββηπτον τηοεί))· 

ίο παλαίον γαρ ελαιον , χιώάίκρ και οι «λες , 
τραυμάτων ϋλωσιν τκιεϊ , και άοϋτττα τΐίρεϊ ί; 1 
όθεν ριριν ό ϊΓϊϊσι^ο; ϋτος άνπρ ό γέρων 
άμβρόαιον το ε"λαιον και 3είκ; 5ε τβ; άλας- 

45 Βτω τι}ν Άφρίδίτην μοί νίυβον τοΐς ένϊάδε· 
μή μεν τ=( το χατάς-^μα τϊ άχρατον νϋν είπι^- 
περί γαρ κατας-ιίματος τοίβτ» πάλιν λέγει 
κυάνε=ν Απόλλων 5: ι5γΐίγ; τίτω νίφος. 210 ΛΚΟΪΜΕΜΤνΚ ΕΤ ΛΙ.ΙΕΟΟΜΛΕ 

μ$ πριν. ΐτοι μ*ι πρίτιραι·, πριν αν ιμχ&ίη&ίη, 
5(1 ξϊΐοίνι; ΤΗΓου ίϊλιοί τον χρώτα κα[ τα νεΰρα , 
Απόλλων δέ και ·ηλως ϋ «μφω Πίρυχότα- 
ίι' ας δνκόμεΐί Εχοιμίν ί^ίγονΕΤν χβί τρίφιοι, 

Κίΐί ΛπολοΕίν ΐών «βών, «Οτΐ *αί ΜΓολλϊίίΐν, 

τ£ πνοκηταν άπα τής γΐ; Κΐρ4ς λο£μω*βς-ί/«ίε , 

55 Απόλλων οναμάζετια, ι5λΐ05 ώί λάμπβν, 
βιίλίοί ών χαί φβνίρίί· χλ( ήλιο;, έιώλίψΒ- 
άλλα βραχί κχϊ πάλιν μ^ι άναλ-ηπτίον τβτο. 

Ό ΆχιλίΟ; τΐν Έκταρα χβτέχρια" έλαίω, 
τιιρών εΚΕΪνον ασηκταν , £ι> άπΐ]ΐιπολϊί79 

60 ην 3; χαί τό Λ.αχάςΎ)μΆ <&ίνας τνρίίν άαίρπας, 
καχοΒίβρης ϋτάίρχί γαρ ό ίλκς ιω τέκ, 
)&μπρά; άκτϊνας β δεηηιιίς, ξηραίνεν , η3ε αηπτειν 

* "ϊλιΐ τβ Οϊΐΐβΐϊο χαΐμΐναΓ άκία ί'Ίρ·;, 
ϊ άράάν άίΗία μετ'ά-^ελας ^λ&' βαιίμαίβαι· 

65 » βί μίν ιίρα Ζεφίροκ ίνραος άϊράκ είίον 
» Είλαηίνιτν ϊαίνυντί' &6*μτ ΐ|ρβ έπίς-ϊ;. 

Ή τα Πατρόκλου μεν ?π>ρπ ούχί άν«πτί τότε- 
τ5 Άχιλε'ως τό λοιπόν άνεμβ; πνεΤν ηοϊκντί;, 
Τρι; ΐφβτν>3 παρευ3ύϊ το νεφελωδεί τόξον, 

70 και ίυτητΒς έχίνφΤεν άνίμκς παραυτίχα' 

» *Ίρ<; γαρ πελα^Ηί άνεμον ?£ρει, ΐ ί"ϊαν ίμβραν 
αύτη 3ΐ προς το κβοτρς των Αϊδιόπωυ Ϊ3υ' 
ίρο 3ε τον χρνσέγεραν οία και ικίλιν πκίζα 
άγγιλονΊρ™ λέγων 5Μ χαλίσαν τβς άνίμις, 

75 χαί ίίλβηίνβϊ τόπον δί τοίί δά(ΐί»ι Ζιρίρου- 
ο περ τημαίνιι νίφααιν ίν μίριαι» Ίσηίρας, 
ίξ αν νεψαν και Ιαιεμα Ιμέ&ον ΐτίρα^ήναι· 
Βορρ'άν 8ε νάζι ϊυητοηϊ , μ/,ί Μςπνβν, άς 3' ό Τζίτ?>ϋ , 
τον εκ 3ι>σμϊιιι Εκπνεΐντα τίν κάλλια άνίμαν 111 ΉΙΙΙ. ΙΜΑΟΙ8. 2!1 

80 βηλον, την βαα» ν'οηητν, ίποο περ ην τά νίψη, 
έξ ων και άνεσ>άρτηαοα αί άνεμοι εύ3έως, ' 
άς Ιετπυνάαης το ύγρον τηςΊριΒος τω χάτε, 
χβί ϊκας-ο; ίχαλετ 9ε πρί; Ιαυιόν εκεε'ι^ϊ' 
πάντί; ανοι; χπ»5!"ϊ< γαρ ανάρμησχν ίχπνίζιν, 

85 και χατελίιΓν ί'ε'ϊ πίλβτνβϊ μερών των ίσικρίων, 
οπκ και ο'ι \ί3ίοπες ύυϊν ο'ι της Ισπίρας· 
\ίγι ο'αύτης οπάρνηπ» χχ3έ$ρας σύν άνίμοις, 
σπονοην & άπελειίσεωί ι<ς γην των Αιθιόπων, 
ου Πίρ Ζιχτίαι τοίς 9ίοΐ;, ων χαί αϋτιϊ ίΗτάσχοι- 

90 ου πίρ το ϋ3»ρ χαί λοιπά ςνιχεια συνυπάρχει· ' 
το ίίωρ ηάχο; γίΐρ λα/3ον, γΐν παραςψίρα πάντα;, 
άραΐίώεν αέρα 3ί Μϋί πΟρ «5 ε'πί πλέον* 
£τω; εχεϊοε οί 3εοί, ΤΒΠςι τα 1 ς-οιχεϊα, 
ίϊαίννυντο, ΛορκΤίκ 9ε καί Ίρ'ββ; τω τίτε' 

95 "Ίρις γαρ ίς-' πρ^ττωσι; ηλίκ περί νε'ρος. 

Έγκωχείί χαί τί παίγνιαν Όμηρου τδ «ονιίφβ, 
ίππους νΰν άδανάτομς τκί άδλοφόρου; νοεί, 
ων αρετή αιώνιο;, μνρίχ νηοιοάντων 
ό Ποσειδών 3ε' τω Π«>ίϊ του; Γπκβ; ττώ; ϊωρίΐτο!, 
100 τΒΤΜί Πι-λειί; ώνίρατο 3αΙάσαη χομι<ι5ίντ«ς , 
Αράβων εΪ τε Ιοκλών, £Ϊ τε και γης Περσίδας- 
πάς ιόν Αινείαν έσωσίν Απόλλων -προΓ/ράψη· 
ο Ζει);, ιί ίίμαρ/χένϊ! ν3ν ίϊναί τανΰν νοείτω' 
ο Ζ=υ'; και Ποσε[3άων οΕ πάλιν έν Άντιλόχ», 
105 ό 1=715/10; χαί ό 5υμες, ό προ^υ^; χαί πρέπων- 
ΤΒτίς-ί, σι) χαί φρόνιμος κχί τολμηρός υπάρχεις 
Αρίων ό ΆοριίστΒ 9ι ΐππας %ν 3ιΤο> γένο;, 
ώ; ό ΠΊιλέΰι; ίρις-ος ά^λοι; λαμβάνειν άϊϊα· 
άϊτ£'9=σν 3ε Φοίνικα, φρόνφσ» άλφη τε, 
110 ίσον αϊ/τω τω λογισ/χω χαί τ? ίηιαιοσιίνίϊ- 212 ΑΗβνΜΕΜΤΪΜ ΚΤ ΑΙ,Ι.ΕΙίΟΗΙ ΑΕ 

Απόλλων, νίν ό ΐλιος, βΧάτπζι τον ίααμ$-ην 
κατ' όρΒκλμων επα^εί; τό σέλα; των ιόττίνων- 
νί Ά3ιινό: 3'ί ψοάννσΐί, νΰ* κ«ί ΐ πανζυρ/ία, 
ί Δκμιίϊίίν σώζει μέν, τον Εύμηλοιι 3ί βλάπτίι, 

ί15 ή Ατομου; φρόνηαις λέγω χαί πανουργία, 
ι) Δίομι}ίϊ]ν, φρίνημα εσωικ ϊό οίκειον 
τω μη σχοπιϊν το 3εΌν 3ί, ο Ευ'μιιλο; 'φΊάβη' 
το άρμα γαρ χατέαξε τόποι; ελών 3υ;βάταις' 
το, οί^ΐλεν ο Εΰμιιλο; εΰχεαδαι ά^ανάχαις, 

120 ϊίίΐ σχοπειν τε χαί ψρονύν ίπαζ ί'λαιίνει λε'γει' 
.σοι 3ί 3εοί «ντίχαριν ίττϋ ι? ίΐμαρμε'ϊυ- 
ί Όσυσιέως Ά^ά, πάλιν « παναυργίχ 
» 'Α5άνατα τιμασι παλαίοτέ'ρΒ; άνΒράπβς- 
νΰν χαί ΐ ίΐμαρμίνΐϊ μίν άλλα' χα! μάλλον, πλε'ον 

125 ι; ψρίνηαις· σι)ν ταύτιι τί πραγμάτων εμπορεία· 
ό ΤιΟχροί ταϊς άχτίνεσιν ίβϊάβν τ5 ΐλίου , 
διό ψασι μη είξασ^αί Άπόλλωνι έχιΐνον, 
χαί πάλιν ώ; ίμ;γημν ίν.είνω ο Απόλλων 'ΠΙΟβΕϋΐ ΤΗϊ Ο. ΌΜΗΡΟΤ ΤΑΫΐμίΑΙ 

Ό Ζίό; φρόντιζαν "Εχτορο; τη ίρωο; εκείνοι,, 
τ^ν θετιν πέμπει προ; ιίιόν τον Άχιλέα ταιίτικ, 
ώ; «ποδώ τ« ΐρωος τό σίομα τω Πριάμα, 
την^ίριν 8ε'προ; Πρίαμνν ό Ζεΰς έξαπίξ-ίλλϊΐ, 
ώ; 3ιά δώρων τόν νεχρον τβ "Ε«ορ=; ε'κλά/3>ί· 
Πρίαμο; ίε' προ; τήν σ/ην^ν -ίμ?5;!; τη 'Λχ!λ:υ; 
ϋκό 'Ερμκ χοι/οίσαντο; φυλαχας τών Ελλήνων, 
χαι' ϊά; αότω τά δΰρα 3; και τατ-,ν Ίχεπύσαΐ, ικ χχ.ν. ιηαρβ. 213 
απολαμβάνει τ=ν ύιίν χομίαας δ' εις τ<ϊν πΐλπι 

10 9άψας, τον έπΕτάφΐΐν δείπνοι χζτασχειιάζα· 
ούτη δέ ί ύπό5εσις ές-Ιν α τη μεγάλο. 

"Οπως Άπίλλων Έκιβρβ ΐφρονρει τών άσηπτου, 
και τις Απόλλων ποϊλχχα χαϊ εν τί/ ψ; ύρήγεα 
ώς Ό Άπ&λλον φ,ιας ην συννε^ς τω τότε- 

15 ΐ δέ χρυσή οιγί; ές-ιν ακτίνες των τιμίων , 
ΐτοι ακτίνες εϋκρατ;! νέφεσι χοφαμμέναΓ . 
3;η; 5ε ΧΜοαττίραντοζ τον "Εκτορα ρ-ητέον, 
ναι τις Έρμ-ής ίν ώτρυνον "Εκτορος χλίπταν σώμα- 
δέους ν3ν τα ς-οιχαα μα νόησαν τΐ,δε λ!γεπι· 

2(1 'εψ' ολαις ένδεκα χαι γαρ ήμεραις αυνεχεϊτο 
άς περ έπιςν/νάζοντα τα Έκτορίς τω πά3ει. 
κάν γϊ και τοΐς ψοις-ηρσι τε συνίβκαε μνρία, 
σεισμοί και /3ομ£βι , μνιαβμοί , και' κρυ'ψεις των βς-έρων, 
βροντώ σνληροί και κεραυνοί, δεινοί τε καταιγίδες, 

25 άς-ίρε; 3ιοπρίχαντες , κομηται και τοια'δε, 

τα κομητών δ; σύμπαντα καί παν άλλο τοιόνδε 1 
Άρείκα χαί τη Έρμδ τυγχάνουκν άς-έρας, 
α περ ει επικράτησε και έτι περαιτέρω, 
έκλεψαν «ν τον Έκτορα τιιιίς ί'ξ ΆχΑέας, 

31) χα\ τω τιοηρί δεδώχασι Πριάμω τΒτον 3άπτετν 
τα τ5 Έρμα ιτνευμάτων γαρ δηλωτικό τυγχάνει, 
και εμπορίας σύνεργα και άλλων δέ μυρίων 
πολλάκις και ίκΛέπτΗσι δεσμω 1! <ϊ κακΒμένΗς· 
τμτ= ί "Ομηρος ψησί τοις επεσιν οϊς λέγει, 

3.) ι. νΧίγίΐ α ότώκτ'.-^ νιτ'.-;~ιν Άργιιφίντφ 
τκς ε"ξ αβάίς-Ί',ν ΰ; τκ; ί/;τά τίτον ^-ίχοιις, 
μετοϊ το κλ='Αί> ΰ' 5)τρυ«ν ίίσΐϋίίν 'Λρ','.^ίντϊϊΐι. 

'Λλλ' βτί δ^δίκαΓ^ μέν λέγει ίί>; Εφάνη , : 
υ Και τίτ' άρ' ίΰ&Λ-Μψ. ϊΐ.--.η·Λν. Φοίβος Άπόλλων' 214 ληβνηΕΝτνηι ΕΤ λτ.ι.εοοβιαε 

ίΟ ι Σχέτλιοι εστί 3εοί , δηλήμονες » νύ πο3'ιϊμμη> 
» "Εκτωρ μηρί' ίχΐί βοών αιγών τέ 1 τελίίων; 

Προ; ί'νδεκα «μέρα; μεν ΐν ζάλη τών σΐΰΐχίίΰιν , 
και ήλιος χ* ϊφχινί το ηρότεραν ΒΪόλωί, 
έπ! ή δίίδεκάτ)) δε «λιος μεν έρανυ- 

15 το τδ άίρος δε' λεπτον άνέτεΛεν εκείνοι, 

νίψη χιναν χαί μεριχώ; κρΰητων αχτίνας τβτη- 
ο ζωογόνο; Βί άηρ Ζενς ηαχννϋείς έ; πλέον 
τω λεπτοτε'ρω και 3ερμω άντέτεινίν άερι, 
καί νέ&»; δε' σννίστηαΐν εννγρον πάχο; πλέον, 

50 ω προβολών ο ΐλιος ε'ποίικϊε την Ιριν, 
ί δ'Ίρι; άνερρο'ρι»εν ύγρον έκ τϊ πελάγου; 
τοσκιον, ώςτε φαίνεσΒαι τον πρόβγειον 
τώ; άτώηνΗ τι; νυχτό; μελάντερον ίς πλέον 
β ϋδωρ τότε συναχ3εν, τ£ μίν λ(πτω αέρι 

55 πρώτα: χινκμενον, μικρόν άροια^έν ϊψ&ν 

ίϊτβ τω πλ>>3ε! πάχει τε πλέον λα^όν τό βάρσ;, 
ραγδαίο; όμ/ϊρος γίνεται χαί κατακεϊται κάτω· 
νΰν πραηιιποπίΐόϊα; σοι ο "Ομηρος τα πάντα, 
τίν «λιον Άπίλλωνα Φοϊβον κατονομάζει, 

60 9;οΐ; καταμεμφίμενον, ΤΒτε'οτί ΐοϊς στοιχείο;;, 
άνδ' ών 3(5θΈβεστατον Έχτορα περίκίτα, 
βίε 1 3«νόντ« ρύονκα τϋ άπι^ϊ; Πϊίλε/δκ- 
το τη άέρο; δε λεπτον "Ηραν καλεί τϊί κλάσει, 
και άνππίπτΒσαν αι>τω ταύπιν σοι παρειςφερει 

65 τω σιιγχαλιίπτείν μεριχώ; έκείν» τα; ακτίνας- 

ό περ χαί λόγΗ; τλα'ττει σοι τη; "Ηρας ταφαχίναι 
λίγκσικ γιιναικο; μαστον τον Έκτορα 3-ηλάσαι, 
ίτοι θνΐίτΐν 5ΐ5λάσαντ« μϊστον τον γυναικεΐον, 
τον 3' λχιΐέα Θέτιδος παϊδα 3εα; ιίπάρχετν 

"0 γενναΐον 3ε και 3υμικον ώ; παϊδα 3αλάσσ*);, ικ «.γ. ιυν™. 215 
■ην Βίτψ "Βρα Ϊ9ρίψί χαΊ τί) ΆηΧεΙ συνηχε- 
ίς «φι *)ρι φίΧτατες «άσι 3εοϊς ύπηρχε, 
ου «ψ ηις γίμαις ο'ι 3ωί πάντες ίπήρχαν τΐτε, 
καί ό 'Αχ&βΟμ αυτό;, φίρμιγμ χεχρημίνος. 
75 Πώ; δί ί "Ηρα ε5ρζψε τιρι θετιν νΰυ ρ·ηζία/· 
τί τί αερο? πριν λεπτόιι , ί καί ΉφαίατΒ ρίηιρ, 
συγκεχυμένου τδ παντοί εν τ*ϊ κόσμο·/»! ία, 

όμδ ΐ>ίν γΐν και ϊάϊαοααν, την θίτπι, τον Πηΐέα, 

80 ός Ικ ψυχίί! (οτεργετο παοΐ τεΐς ά&ονάτεις· 

ί'ι μή γαρ πάντων γγικ βύγκρααις ταν στοιχείων, 
οάί άν ά χίσμοί ο Ιίηϊενς , τϊ σύνολον υιτίς-ϊ;· 
ούτω και τό λεπτίτερίν «ε/)9ΐ *Ήραν είικν, 
το δΐ παχιιμίρίστερον άέροί πβλιν.λ/γ:!, 

85 ύρ' * ΐ Ίρ'ί Ϊ^Ι*"·") τβιίηκ 3^ α ομβρος, 
Δίβ ηίν 'Ιρηι πέμψοντα τι!)/ Θέτιδα χαλίσαι- 
το μείον νέφος, θεηδο; μύαμψρίον λίγη, 
και πρίς Ζιαύς ανέλαιαιν την κννναοι» &' αέρας 
'Α9υν»ί νποχάρνα έτι κατονομα'ζων , 

90 καί βιίν Διι της Θέτιδος Αεγεί 3ε 1 συνεδρίας 
το λεπτυν&ήναι 3έ /3ριχιϊ χεράαμκτι της Ήρας, 
χα πάλιν παχννϋηναι 3ε γο' νίψος ώς ναι πρώην , 
και χρώψαι το λεπτομερές βιρ; χαί πυρώδίς 
ικΐαον λέγει Θέτιδα, "Ηραν ποτηραι βεΰναΐ' 

95 ιό ομβρίν γίγονέν»! 3ί χκί χβααρρεϋιαι κ«τω, 
Διός ρησίν άπβστοί»}ν, ώ; προ; τίν -Αχιλέα, 
μνίνυσαντίς τβν Έκτιρβ ιτωϊ,>ϊΐτ«ι τφ Πρίαμε 

ΐωί Τ^ν Χύ^ν Τί Μ4Η νΕΧρΟΜ ίΤΙ μ« ΚΛΙΛκίζΕΙΚ 1 

=>. τ«5 συγχύσεως και γ«ρ κβϊ των ραγδαίων αμβραν, 
100 καί Άχιλευ'ί έίΐέγν»χ«ν ί δέον 'χν γενί'σ3αι· 
το άποδέναι τω πατρί τον "Εχτορ* τοΐ; ίώροί!^ 216 ΛΚΟνΚΕΝΤνη ΕΤ ΛΙΧΕΜΒΙΛΕ 

χαΒάπερ χαί ο Πρίαμος εχ νειρελιι&ονς τόξα, 
τό άπύΖίϊν έπεγναχεν αύτίν προς τον Πηλέας, 
είναι ανμφερον χαί χαλάν ώνεΙαΒαι τε' τον ιϊ«(3«· 

105 την γαρ πορείαν χατ'άρχην τότε πεποιημίνος, 
χαί Έρμηνία προδηγου εαμν ό&χπορίας, 
χαί Άχιλίως ίντνχαιν αιχτείραντος 'εχϊινον, 
λύτροι; λαβών τον Έχτορα, ψίρει προς την πατρίΰα. 
'ΕΙ θίτιδος χατελενσις η προς τον 'Κγϋάα 

110 και τ'άλλα αοι 'ε^ρε^ησαν αρτι 3έ 5ίαν λέγεα/ 
ΐίς ο χαράς όμαϊισμος χαι παρηγοριά, 
χαί πώ; 'εχείνα γ/ναικί μίαγ&%αι θέας λέγει· 
ο 'Αχάιύς την σύγχυσα Ί5αν την τών ς-οιχιίοχι, 

ούτω πύν άλλοις χατι3ών χαί τόν τοΆτον ομβρον, 
αν εχ Αινς άπος-ολην της Θέτιδας κρ&κ, 
χαι ανναδώς $ΐ Έχτορα -/Ίνια^αι τσατα πάντα, 

120 ούτος αΰτΖι σαντίΒεται τίτον μεν 'εμπαλήααι, 
αν περ εξανησάμενος τίς ίχ τών Τρωαν ί)3οι· 
σκοπηαας 5έ χαί δι' αύτον ότι πολλά ^αχρύυας, 
ν&ρον 'εγΰραι ΙΙάτροχίον αχ ϊοχνσεν ϋόλως· 
ούτος 3ε 3λίψϊ! τρύχεται χα'ι πίνοις άνενίάτοις· 

12.Ϊ χαί τότε χαί βραχύχρονος είναι τω βία μίλλαν, 
ποιεί ο πφ χαί νς-ίρον Αρχίλοχος εκείνος· 
ογής άϊΐίλφης γαρ αύζνγν κύίγντα τγ 3«λ«σσν), 
περιπατάς ώδνρετο- -/ράψειν μη 5ελων όλος- 
λίγων προς τας βιάζοντας αογγράμμοαιν 'εγχύπταν 

130 β Καί μ·£ τ' ιάμβων, χ τε πρπαλίων μέλει- 
ώ; Θε ϋαχρύαν χίχμηχε μάτην, ε'ψηχει τά%ΐ 
" Ού τ( τι χλχίων ίήνομαι, α τί τι χάχιον 217 υ Άησα· τψιοίΚάς χαί 3άλβαν έρεπαν 
γαί ταΰτΈίπών ΐξίίρμηη προς τ^ν πλατείας τρίβον 
135 ίύ'τω προ τβγομ Άχιλοϊί χαμών Πατρίχλιι 3("ίνοι;, 
παρνί/αρεί τΐ ίαντίν κβί οο^πφ όμαλίζίί 1 

ώί ηρί; ϊο μαλαχάτΕρ» χα! τρυφερον έτρώηι, 
και τυ'Ίκιξί μιγνυμενοί χαϊ πάντα 3ρών τ* πρώρ- 

140 ίπιί 3ί το χμμέραν χατάς-ημα τ» χρίνκ, 
πρό; Αφροδίσια χινίί τάς άνδρας έη! πλέον, 
κ«3ί!περ 3ή τό Βεριναν ες πΧίον τάς γννάίιιας, 
σνμζρΜνύον τα 3ερμόν το ΐνυγρο» εκείνων, 
ώ; ϋ ξϊΐρόν το των «ν3ρών Το Ινυγρον χειμώνος- 

145 ό "Ομιιροί ό πάναοφος, ή (ίρυοτς των χαρίτων, 
μ»} &λα* χβμπολάχώ* τοΐ; φι^χοϊί ίαβράζεν, 

άς οί μ£Τ07Ξνές-£ρ« <ί«ί μπα ΤΒΤβν πανϋί, 
έν μώίχΐ γλοχύτιττ! τί φναικόν χεράσβς, 
θε'τίς κοώομιίιίσΛσ» τηγη ρκί τ>;ν χεΐρα, 

150 μιγνυ^βι εΐτκ ^ναιξί, των άγάών υπάρχει. 

Ίαατί μεν κτως εχρυσιν άλλα λοιπόν λεχτέον, 
■ΐ'Γρίί 3ε' ί άγ/ελος ν έχ Διίξ Πριάμω, 
8Κ άλλο πέφιικευ ό3ϊν ί νε}ΐλώ8ε; τόξον. 
ο Πίρ ρανειι εξ 8ρ«ν5 ό Πρίαμος άς ει3εν, 

155 ιτσαν οίωνοαχόπίΓ γάρ και άς-εροσχοπΐπτεί, 

οΐίμεΐίν γνοΰς των εύτνχών είί καταρχήν πραγμάτων, 
ούδ'ού λοιπόν Χατάρχεται της προς τον Άχιλκτ 
3εοει9ικ, ωραίο; 3ί χαδάπερ οί άς-έρε;· 
όντίδίον, ίο-ί9κν, ίσον 3υμω ταϊ; μάχαις· 

160 9;όν τον Έχτορα ρβσί πΰρ προς τας εναντίας· 
Κ£ί παϊοα ϊϋτ=ν 3ξ 3;β, πυρός ΐ χαί Ζαλάοσης, 
δέος τέ χαΐ ΧΛΐάπλ^ξιν ρέοντα πολεμίοι;, 
Αιί τί χαί Κρονίωνι χελαινερί'ί πάλιν 218 «ανκαπη βτ ..ΙΗΟΜίυ Ίίαι'ω, κρανία νΰν τάν Τρώων ΐ'ιμαμμίνψ 

1(15 ήί( ίμοίας, πάλιν 3ε 1 ώ; ναι τΐ, Ζιϊ καί Ζεϋς βε, 
όμοίω; και τΐ Ζ-^να 3έ πιν ειμαρμένη λέγιι- 
Έρμϋν ΐ« «ς-ρορρύνίΐς -μ ψησι μη τβ; χβμότα;' 
πω; ί'ιμαρμίνκ τβν Έρμιϊν ιίιβν 3ε' όίΜμβζϋ, 
νιοι τελΕντα ιϊρανοΰ τη προς άίρας, μί%ν 

170 κορ5ΐ«[, άς-ρίρρΊίσεΐί κ, ίϋόκντες και τ'άλλα, 
« περ είοίν Έρμαϊκα ναι "Αρης άς-ίρος, 
αίρνς πί^ηώματα «ώές-ιικε και πά^η· 
έπεί 3ε' ταύτα γίνεται σημεία τών μελλόντων, 
Τ5ί £Ϊ(ίΛρμίνιΐ5 ό 'Ερμϊί «τω καλεΐτατ τέκνον 

175 'Ερμιϊ; 3'ώς τκτων ΐρμίνιϋί χαί ίηίαιτης ένλίβν· 

ο Ερμεία, 101 γαρ ΐε μάλις-ά 3ε ρίλτατον ίς-ίν, 
™ άν3ρί Είαιρίσσαΐ' και τ'εκλυες ω χ' έ5ίλιισ3α· 
ο βάσν,'ΊΖι και Πρίαμον «5Ϊλβ5 :*< νήας Αχαιών, 
υ ώ; άγαν'άς μήτ' αρ ης ΪΒιϊ, μήτ' αρ τε ιί^ιϊ- 

180 °Ορ Χ τον μ/γαν Όμηραν πας τγ οιλβ με3ό3ω 
τή; άλλυγορία; 3ε χαί κχ' ί'τερω; λίγων, 
τά ταπεινά μέν άνυψιϊ βυνάμα ναι γλυχάζίΓ 
χειμώνα;, ομβρον; χαί τινά τών ευτελών πραγμάτων, 
τα ΰψΐ]λο χιΒίλχίΐ 3ε προς τό οοφϊξ χαί μίτβν 

18") οΓα τά φυσικώερα, ΧΛ! τή; άς-ρολίγίαϊ, 

χαί τών μεγίς-ων 3ε τεχνών ων ϊράφιι ιών εταίρων 
πάντα ζυμών έν νέχταρί' κίμπα 3ε' γράρυν άτιρ· 
ώς ιίϊ3ε νυν άς-ροϊίμών, άς-ρολογών τε άμα 
χαί γράφων ίύ λιτότατα χαί 3ιαυγΐ) τω λίγο:, 

15)0 τι β,&,χζ ί·ώον παρεηώί χαί τα κομψά τη τιί?β· 
3έϊων ώΐίτό.Ε'ίματο Έρμαίχο γαρ φάναι, 
ων ΐν και ΐ έηίτευξις, ων ηερ τμχεΐν τις χρτζα, 
ναι μην και ή φ.ίααις και ιϊ συγχβινωνία , 
ε: χατ' αρχήν ίιοηίιιι τι; Έρμ^ »''! <* 219 195 κα! ως τίΐβτω 3; χβιρΰ Έρμαϊχαν ο^μείων, 
Πρίο^ί **τπρ=β!μΕνο; ν_ωρεϊν προ; Άχιλεβ 
είϊρε τινά των ει/γενών ς-ρατί τϊί των Ελλήνων 
παρ' οδ ς·οργ>ϊ τφ* Φθίνων έλδών τΕ Άχιλε'ω;, 
ΒΪχτηρΐ]3(ίΐ κβί τκτω Βε χχί μετάσχων τραπίζης, 

200 πάντων ων εχ/η^ε τυχών, προς Τρίαν ύπις-ράψη- 
οΰτω μεν ώ^ιειλεν είπεΐν, άφζίς κομψωβε; γράφαν, 
ά Ζώ; κα).ίβας τόν Έρμην ιίιον αύ& ύρφαι· 
προ; Άχιλία χίμιαεν τον Πρίαμύν, Ερμεία, 
σοι γαρ Ιργον χαΖίς-ηχι το ^λτ£ν βν3ρώτ(ΐϊ- 

205 π(δάα μεν Έρμβίχβ χηηίίεΐί τκτων λεγε< 

ράβ$ιν χρυανν ίε' τμ πιιροί ούσίίίν ονομάζει, 
(ξ ίί (ΐΜς-ψίςβντΜ χαί γίνονται ,-.·. . 

ΐγουν τί πάν Έρμαΐχόν χαί τιίτοιν λ! δμνβμκί, 
«ϊ.τ«ν άνΛρών τα 1 ίμματα χαί των άν3ρών αγρίων, 

210 όποιο; ίν χαί Άχιλειί;· 3ίλγοι^(ν , «μερίσι· 

τ«ς 3ε ϋ'πνώίίΐί χαί δίιλβϊ χαί χαταπτοϊΐμε'νουί , 
όποΐβί χαί Πρίαμε, ί-μ'ιρααι τα γόβζν, 
τά το 'Ερμ», τδ λόγου 3ε, άλλω; άλλϊτ/ορίίται* 
υ Βη 3' ίενοκ, χου'ρω αίσνμνητηρι ίαιχως- 

215 . πρώτον ύπ^, τί' περ χαριες-άτη »>. 

Ούχ ό 'Ερμϊις μετεμυψεν, Όμηρος παίζων λέγει, 
ώ; 5ααμχς-όν τε χαί γλυχύ ποί^σει αα τον λόγ=ν 
επεί βυνάμειξ ό Έρμίς έχει τα; εύ&ίάαας, 
τάς φύι&ιας πάσας τε χαί νής ίπιταιξίας, 

220 ιοί; χατ' άργτιν παίμασιν 'ΕρμαϊχαΊς Έρμϊι τν 
3ιά τίνων ώιϋράπαν 3ε ποιεί τάς ενεργείας, 
ποιεί και τω ΙΙριάμω 3ε τότε πορευομε'νω 
νε'ω τοιούτα ίντυχεϊν οίον ψιχτί τά ΐκν 
ίι'βιι το παν χαί ηνυσίν ο Τ\ρί«ν,; ;;·'■'-'- 

225 Έρμ^ν 3ε 3ι' άμψέτίρα χαί τκτιν ονομάζει, δ(Λ το χατ' ενέ/ψιαν Έρμ3 ίπψπΠριάι, 
και τά κατ"Α.χι).ίχ δ; Πβιάίιω Ιρμηνεϋυαι , 
και Έ^νι:^ αύταν δεόντως ονομάζει- 
οντάς γα'ρ μ;·/ 11 £?£λο; φανείς ίν ΐω Πριό/^ω - 
^30 3£ο:ι3ίί, ώρα?οί νίν, καΆάπερ οι άς-ερις· 

%εών, εκ των όπερων τις, έίς ία της ειμαρμένης- 
ίιάχτορος, Ό μηνυτής- τό $" Κιρειψόντης ηαΚιν, 
ο οίν έκ ρονβ κο&οφος χαι σως-ικός Πριάμω· 
3εοί 3ε 1 μάχαρες τανύν, ς-ον/εϊα, ειμαρμένη· 

235 τι μίν ς-οιγεια ζνχρατβ όντα χειμώνες οντος, 
τον "Εκορα μη οτήκατα χείμενον τόπον χρόνον, 
ή ειμαρμένη Βέ Βανέίν ποήραβα χιιμάνι· ■ 
ν-πνον, Πριάμου όί^ηος, όν και 'Ερμ-ήν ννν λέγει, 
πώί ρίλαςιν επεβα^ν ΐ π&απόν κ#ί πιΐίν 

240 ΰιτνον, τιρ) ησνχίαν αοι νΰν λε'γίΐ τών φολάχων 
'/νας-ό; γαρ ώ> εποί>ίαεν, αϋτάς ίψηααγβαοα, 
μη&ε πίηϊιτκί 5όρνβον ώς ει παριϊν τι; ξίνος! 

» Τ 0 γί>ον, ίτ« εγώ 3ε== άμβροκς είλήΙονΖα- 
5εός- χν&ρος χζτάρχοντας παις- μ βροτος και πένης· 

245 το βεΛε^ν αθάνατο* ο ΤζΗζης ΌβΛίζει- 

μακρόν ννν ολυμπον ψηαί την άρχικην οιχιαν 
3εόϊς 3ί έπιεικελε, τοϊ; ας-ρχαιν 'αμοί·· 
α)Χά αίΜο&ητι 3εκ;- τ'ινας ενταϋ5ιχ λίγων " 
χαί ψυχοώ; δυνάμει; ννν ' ΐροι τ«ξ ίκεαία;, 

250 κηί τό ς-οι/βα @ΐ αύτά, ίλιον, γΐν καί τ'όίϊλα- 
ίϊ 9ε 3εοι , πάλιν ««ι Ζει); και τα Διίς το δώμα- 
άς-ίρίς ειμαρμένης τε ίϊαΐ και ειμαρμένη, 
οίτε 5εοϊς, ό3έ βρποϊς- ένδοξοι;, ί άδίξοις, 
εΐτε σοφίΐς άνΖράποις τι και γε τοις ζάιι χμΐυν 

255 3ίίί Πϊ)λ5ί ίϊ δόν-ες, 3= πάλιν ν ΕΪμαρ^ενΐ" 
,ι Και ο ε 9νι?ιω ε'ίντί ϊεαν πο^χηοι άκοίτΐίν πι χχιν. ιυωιβ. 221 
άξιας νηταπίρας τ: χαί τνχ/β ύττηργμίνφ 
ονζνγον ίΐίάρήσαντο Βεπϊ βαΒΜίβτ 
3εοϊ χ«ί «ρακίωνΕ;, "«λ™ «ί ύμαρμ^νη- 
260 Διό3ίν 81 μα άγ/ί\ος- έ| κρακ» σνιμειον, 

ϊξ ομβρων τβϊ ραγδαίων τ^Ρ :ώ " Εϊΐίώβί 
3κον τΐί ίγ: 3ε 1 καί οι· χρης-ίτικ , ειμαρμένη 
ί εύγνή;· -μννο^αζ τις εχ 7" 6 »! τών Ελλήνων, 
το 5έ Δ»ς άλίτωμαι, τ«ξ έφετμαί νΰν νοεί- 
2Θ5 μι «τό/φω. π τα ϊχφαμχ τα πρίπονης ποηίιτω, 
ΐ ό β χριί τβί αρχικέ; ποεϊν καί βασιλέας. 

β Και γαρ τ' ι;ΰ>(ομος Νιόβί έμνβσατο πίτα, 
» τνί περ δώδεκα παιδί; ενι μεγάρκαιν ίλοντο, 
α ΐξ μεν 5«7ίίΓέ(!£ί.3'ίξ μίίεϊ ΐβώνΐεΓ 
270 « τη; μέν Απόλλων πέ^νεν απ' άρρρίαιι βιοϊο, 
» χωόμενος Νιό/3ϊ?- το; 3'"Αρτεμ!ς (οχέατρα 
» οΰνίΐια ο! Λ»;τίΓ ί^σκετο χΜιπαίφα- 
α φη 3&κΑ τίκίίΐν, ΐ δ' αϋτιϊ ^να» πολλο- 
ύ τώ ί'ά/Μ και 3=κό ττερ έίντ' άχο πάντας Άεσάον 
27ό * ίί μι» V ένν/ίμαρ κίβτ'ίν ψίνψ, αδί τις 
■ «άτ5<ίψ«£· λαέ; 3ε λί3ιυ; πίί«σ; Κρανίων· 
„ τνς 3' «ρα τ$ δεχατνι 3άψ«ν 3ίίί ίϊρανίωνΕϊ' 
» -η ί'άρα αίτου μνιίσοτ', ετιε! χα'με δαχρνχίασα- 
β νϋν δε πβυ πε'ψριν, ;ν 8(*0» οίοπολοιοΊν, 
280 « εν Σοπίλω, £3ι 3£ύίων ε'μμεναι εύνάς 
» Νυμϊ>άων, αϊ τ' άμρ' ■Αχελώϊίϊ έρρώαντο- 

Β 5ν3θ λ['3θ5 '* ^Εί' 

■Ό/*ΐ)βο; τϋϊ Ηώ^ιι; βοι νϋν ίϊ-ορί» εΤπεχ· 
ήμίί 5 β· έλλϊΓ/ΒρίΛίμΕΐ' πριν ηί Αι^οίς-ιι τάδί, 
283 & πε'ρ σοι παρα3ίσίμεν ιά χρ&ιμα ένδαδε· : 
ΐβρύνετο, 'εκόμπαζε τοϊ; τε'χνκ; ή Γίιόφτ 
ίφρήαι ΰψυλοτερα καί χμίττα τα α&ίρος, 222 ΑΊΙΟνΜΕΝΤνίϊ ΕΤ ΛΗ.ΕΟΟΜΛΒ συνέκρινε «ρις άρχναν αίτΐν τε και τά τέκνα' 
απένειμε το χρεΐττον 3ε και εαυτγ Υβϊ τεχιαις, 

290 ϊίγβσβι τάδε προς αντίι* χαί συμβφώαα τιίρω' 
3ύα <ρας~ήρας κράνος χέχτιτΜΕί τκί μεγάΛκ;· 
εγώ ϊ£ ΐόβου; ζώντας η, ΧαλκΊας. χαί εμψύχου;- 
άρ'άχι χύϊίττων έρανέ τελώ χαί τ§ «&ίρ:ς; 
τοιαύτα μεν ί 8υςτχ<ι; πβίαι'ν άβρυνομενν;, 

295 βντις-ρατευ'ετβι V αυτί τνχι; τις καΪΛμνχία- 

αιΒιιμερόν τέ 5νη<τχΒ<ιι πάντα λαιμά· τά τε'χνα, 
Άπίλλωνα Χαί "Αρτεμη* ϊψα 31 τάτους χτεΪιμβ' 
ιξλίω γάρ άνάχεινται ταύτα χαί τη σείνίνιτ 
Ιχ τβ 3ερμ» 7«Ρ *<ϊ ύγρκ γίνονται τά λόιμαίδ»)· 

300 τ^ν 5έ Νίό^ιιν έρισαν !ν3«χρυν λίδι* είναι, 
οτι παντός «ναίβ3»ττ3ϊ τω πά^ετ -/ΐγζν&ία, 
προς μίνον ίν το ίάχρυζν άγαν εύαι·τϊ>ΤΓ8Ίτά· 
και Τ8ί άν3ρώιβί ούτω μΐΐ τότ! νηίίίΐ; λί9οιι; 
ίχλώοώίντβς συμφορά τ>5 γενομένη τέττ 

305 όΥ των άηαν3ρώΐ4ΐν τε χαί τών ιηιλιριΐΜφδίιιν, 
μή συνδρΛμο'ντ&ιν προ; αύτίν, μη χηίζναάνταν τ&τσνς, 
3εο! 3ί τύτονς, βααιΚεις έβαψαν τίϊ βεχάπι, 
ήγκν συνΐ7χολου3ΐίταν ναι βααάϊίς τω κ&ΙΓ 
;ί 3' ά; οχλιτρΒ; νοήσει»; ίίϊους μοι ιός άνΒρόίπΒ;, 

310 3(ομ5 τότε μοι νόησον νπ&ρ/ιιν τά ςνιχεία, 
ταοατατροπα 9άΛαντας τά της Νίό(3ικ τεχνα· 
σε»μοϊ, βρονταί, καοφρ'αγιι χαλάζιις γεγονυΪ£« , 
τβ; «χαμπίϊς χατίπαααν !ϊ«ψαί ϊβ; τώνιιχότα;- 
ό 8έ ί«αίκ ώί λ/δίνο; βαχρυκ τϊ Σιπιίλω 
315 τοιούτον Είναι νέϊίοτν ας περ 'εγί οοι ψράαω, 
λί^ον ξεοδ/ιτα τεννιχώϊ ώ>τε 3οχεϊν βαχρύετν 
3εο1σιν νυν Τ5Ϊ; άς-ραβιν βϊμοίωτο ήί 5ί«- 
3εο1 τ; χαί άνε'ρε; 3ε χαώευβοντε; νρίμεον' ι» λ χιν- ηαοΒ. 223 
5εο!>ί αβάδε νό-ηυαβ είναι μοι το ς-αχύα· 
Ερμεία; Έ(κ«η*ίί£ ό ά~ΐ(ντΐΐ ΐχεϊνο;, 
ό μΕΤίίλωΦίλίς-ατος χαί ίρμφκύς ΪΙριάμβ', 
ή Ο ΤΗ ΰίος "Αντίλογος ϊ> βϋύς 

Ερμεία; πρας τον "Ολυμπβν ό άρχαας ίχεΐνος, 
«13ε προ; ιϊψο; τό αύτΒ πάλιν Ιχ τη; λατρεία;, 

325 τήν ί« εχώ/' έλάτρευιτε τω γίραντι ϊίριάμω. 
ΐχίλυ Ά^οϊι'τιι 3ε, Ίση έιη3υρί«· 
τω εΐχελο, όν ίχτΕΐνεν Απόλλων ΕΚτ^ειίυ^, 
όμΐΐο; ώ τοΓ; Ζνίχτχοιχκ 30110™ τών όξεων 
«λλα' μι} πολυχ(ΐ=«»ν υοίίκπσι η}ν νόοον, 

330 ϊχε« τον α"3λίν άκα/ΐΛ ταταν τη; Ίλκίδο;, 
εν τοις άΧλιηορ-ήμααι ™ Τζίτζη τΰΕίΒέιιτβ- 
ίί», ϊ'έπ'άϊλ™ «ΰλίν χραζ« χ* (( *ϊ;, ώ; κίφ ν ξ- 224 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΖΕΤΖΟΤ 
ΛΛΛΗΓΟΡΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΤΣΣΕΙΑΝ. Κνρκ μέν πριν τίν ποταμ&ν Γιίιώφ* της ΒαφιΑώνος 
ναααίπΧοαν οντά, πνίξβντα λευκον ϊππον έκίΐ'ν», 
τριαχοαίας όρν/άς Ι ξ ί&αη&ος μίτα, 
εν3α τάς ϊτ^οταοντας χα.1 Ικ*τεν όρύξας 
5 ίκ μίρονς τβ ετέρου 8ε πάλιν τάς ισαρίθμους, 
βατκ) εκείνον τΙΖίιχι -/ραναί χαί βρ<φυλϊ.ίης- 
χαϋτα μίν Κύρος ό κάλο; τείς άνοίέρα χρ&νπς· 
χάγλ 8ε νϋν την ληνράν Όμηρου Κολλιόπυν, 
την περίΓ,αάνω; άββυσαν -ηράων χχταλόγινς· 

1(1 τ(ί; Ίλκίίίς μάχας τε κ»ί πίλεμον Ελλήνων, 
ίχονσας βάθος άγονες ΐν ταις α&ιηορίιχς , 
ού χαζά Γύνϊ*]ν ποταμοί), άχεανόν ίε με'γαν, 
ίξ οϊ π«ί λίγων ποταμός ρεϊ, 3ίίλίΜ·σ« χ«ί ίρέαρ· 
ούχ' ϊππον πνίξαντα λευκόν, με'λλοντα δ' άπαπνίψχν 

15 £ϊΐώυμί«ί σκίρτημα, λαμπρώς ^μί πρά; λόγους 
τ^ί Βαιίίλί'ίίς ηϊς εμ^;, ή γιινκικών χόσμος, 
χίλεώχίΐ ταύτας σε^ιϊς-νί, και δωοεαΐς άξίαΐί' 
καί 3ί προσλιπαρίιιιεσι χαΐ Βάροις «λλοις ^ιλαν, 
ες-' μεν ίπη γερυρών χατα τον Μανΰροχλία, 

'2Ι( ος αρχιτέκτων Σάμιος χρόνος το Ααρίία, 
κατά τε Άπίλλόδωρον τον Δαμασκίϊίν λέγω, ΡΗΟΟΕΜΙΪΜ. 225 

οριερ ύπϋρχιν άναχτο; Τραίανδ έν χρόνο- 
ι™ μΐν 0ΓΤ« γίψνρών χατά τ»; άνδρα; τκτβς , 
πί; 3ε χεριών χό πέλαγο; χατά τον Αεξιφάν-ην, 

25 £; χρόνοι; Κλεοπάτρα; «ν, Κνί&ν «Οχών πίτρίίο:- 
όπι; 3'ώ; Ό Μιλίηιο; Θαλή; εκείνο; γε'ρων, 
ιόν "Αλυν μι} περάσαντα, πεηεραχε τον Κνρον 
Βτω κά^οί νΰν τεχνιχα; την χοίτην μετατρεπων , 
ίέ μορίας ίμογχΐς λεπτοτομών τά /3ά3ι?, 

30 άβρίχα; πάσι τί$ηχα πάντα; πέραν εις χρόνα;, 
ίν λέξει γράφων διανγει, γνα~γ χαί τοΐ; τυ/,ΒΟιν, 
βχί καδοίπερ ΐ Α-ημ'Χ μιμώ 3έ "7; $ρ«ιϊί«, 
γίναιον κομπολάχυ&ν ·}>;νίνΦηγ<:ρογράφον , 
μΐίϋεν 8ε προ; τόιι "Ομψον τών σνντελάνταν ϊ.έ·/ον 

35 ϊχεις Δνμ»; το σύγγραμμα και 1 τ= τ5 ΉραχλιίτΒ, 

ΚΒρνδτον καί ΙΜαιΦατΐν, και τον Ψείλον ίΛι τβτογ;, 
καί ει τι; άίλίς λεγίται γραψα; άλ.λΐ,γζρία; 
άνερευννρας εΰριαχί, και τά τ3 Τζετζβ βλέπε- 
£ί τ' ίν το7; πάσι ζηλωτή; χα3ίς*φαν Όμνίοκ, 

40 κάν «7; σοφεϊί καί ίιρτΓοϊ;, καί παιγνι<Μΐ-;ρ:ι;, 
χαί τοϊ; αποχζάάρμαπ τί λίγα τη; οίχίαζ' 
ω;πψ ίχεινος χαί αύτος ίλβαν ϊιϊιϊ; ενρίνχχν 
μαργάρων, λ(5ωι> τιμαλφών, άλλων περονών καντε'ιαψ 
V ά; πολλοί τών νίοιν τε χαι τών παλαιοτέρων 

45 <?5!ών τοΐ; ίίκδσι ΰι^αυροΐ;, τοϊ: ίιτ,-,υίνο:; λίγα;, 
ο'ιαηιρ τύμβοι φέρνσι αακρ'ιαν τε χαι κόνιν 
ί'-^ι :ι;ν Ιλιαϊα μίν, αύμπασαν Καλλιόπη», 
λ=7"ί ηλληγορ^ζμ^ ιύΙίμ'.'Λ;, ςαψ.ς-άτοις, 
χαι βυνπλϊάΐ πρί; «ύ(ν}ν τίν γυγγραψην 'Ομήρβ, 

50 «λλ' β κκτα' τινκ; αύτών γ^ϊίυ^ίΐ'/ίρ',ι; Ιόγοις· 

ε! ΐ' £ν σχιαίς πλην ρμνΐραΤς χαί μ;οικ«ΐ; 3= ~λ:';ν, 
β8; 9=β; τα Χίίββϊμ και Σεραφίμ καλίίϊτί;, 

15 νυν & φι; τ='ν ηβΜτ<ΒΒ<»> &Λρα μετχβπίη, 
5ο χα! ιχΆηγφπίΰν 3; ηά . σαν άϊλνρρίαν, 

°τ®> ν βίβλος κιχτ-ητΜ ιβγη τών πίηνψ.αταν. ■ΤαΟΘΕΐίϊ ·ΕΠ ΒΡΑΧΗ, ΤΗΙ ■0ΛΗ5 ΌΔνζίΕΙϋ. 

διαλοχόντ;; λώρη» χαί τάς δ^υΛΛάν, 
πρ«ί γκ; πατρίία; πλέιντε;, άνίμαν τών διιιχπλί'ων, 
ολλί; «λλτί ϊξώσΖϊχιχν α'ι Βί μ= τ · Ό3[ΐ*τ£ω;, 
5 πρώτα ττφί Μζρύκ,ω, τ},» ·\ α μ αρν Όμήίω, 

ρηίϊβη ηρί; τί ηΟβγοί· Βαριάς 8' ίρη^μΐνκ 
πρώτα ««ταί^οι ίί; άμδρών τών Λωτ;ρα>ιν- 
£Ϊτα πρί; νήσ» Κϋκλιιπο;, έπΗτα πρίς Αι'ίίον 

10 £ξ«; £ίΐ Λα,ς-ρν/ίνας § ; - ο£9 ίς ώ; πρις τψ Κίρχψ· 
ύς °Α.$/ϊν μαά Κ'φχ-ην 3; ι,Άιν προ; τά; Σιφννας- 
μΐφφ π^; πέτρβί τά; πίχμτά;, κκΐ Χαρ^ί,ν χ«; Σ«ίλ).«ν· 
μηίχατα ηρος νηνον & τ«ι τών βοάν κλί«- 
μ:τ« /3ραχυ -ιϊ; νήσε τοάτνί «πιώίίντων , 

(5 ή ναΰ; ί^ίίδη χερχννΆ χαϊ οΐίγινται μιν πανκ;" 
σώξετβι μΐν=,- 3' Ό3υσα;ι1,- ίί; Καλυψώ τ*; ιπϊσον 
£κ;73ίν 3=' ιψος Φαίαχας, ίχ τάταν 3' «; Ί^άχιιν, 
β πάντα;, άγνω^; έίδώι, άν^ε -β; μνης-ηρας- 
χαϊ αΰτη μέν νπίΖεσις πάσης Τ ιϊ; Ό3υιτσ£ί«;. ■ϊιιΟΘΕϊΙϊ ΙΟΪ Α. *Ε ΗήΚΗΙ Τϋϊ.ΌΛϊίΙ^Ιΐ: . 

"Ερμής βαυ\ι&ς ταΐς (,ών $$άν της ΚαΚυψ&ς £ΐ( νϊ,νον 
έλ^ών, Εκζίνΐϊ £ίΤίκτ= ς-ειλαχ τ;ι> 'Οί^πί'ο;- 
ή 'Α3ΐ!ΐι« Τα^ίρ 3ί νμειφίϊαα: Μί'ντ>3 

5 ιίτί τοϊ; «ντου δά^ι τρίτων τών 

5ν τα πατρίς αράς ζήζψιν λίγι ιηφτφΛφι, 
ι'ις Πυ'Χον μϊν τιρίς Νίς-αρα , προς 3ϊ τ>}ν Σπάρτφ α&ις 
ύς ιόν Μίνίλαον βώι?ν ιίρί*»» «Ρϊίΐίν™· ; 1 
ΐζί>ΐ« εϊποΰαβ ώί 3ι;; άπίίραμϊϊ ιύ5ία? 
10 ίίυ τά τϊ κψίναα μαι λοιπόν «ναπιν ϊ " ων 

Άνδρα, τον άνδρωπίϊ ρηοί νΰν μαϋσα 3ΐ, την γνώσιν 
ί9ε£Ε 5λ(™ τίνι," ίέ, βί βί'ϊΐηρίϊ ί3ί£5, 
ώ; ι,ηαζ&μ&βι τν» ϊΐν *»' τρίςονης «ν3ρφη»ί,: 

Ιό καί ^λίπετν Πφχ&ιν,ι ζώντας το φ«ί 

χβί μι) 3ανεΙν ϊχ τϊκ Ιιμαα κβί κβτώ&ΐν «ί όϊβ- 
ιγ«ϊ ίι' β, $&ος «ϋτίϊ; (ϋ^ίλίτρ τον ν^ΐ-βν,, . - .. 
αχον»» βμ&Ί&ΙΜ ννΐί' μά^ί β'βΟ χοή πλατέας. ' 
ΤϊΙί )»ρϊν άν9ί»)ίκί3 αυφ'ις ϊφίιιν ^9ί5ν ίρ^άτην- 

20 ίπεί 3£ |5ίο;· τ^; λίμοΰ οι Όδυοοίως ρίλοι 

ίργχτας ιηκίξοριτίί έξαίίβντο τα'ί αάρχας, 
αυνίβ-η τβτοίΒ Ϊ£ 5«Μ£Ϊν οχ^πτοΐί κ^η ναυαγίκ, 
«τι ήλίβϋ οψών ζαν;; χβί' χρίναν ηλι^χώ/ντοϊ- 
"ΟΡίροϊ ώι 3«νότ«τοΕ άφρνηαν να$ρ(αχ3, 

25 ϊταντα; άν^/χίπουϊ ναν^τεϊ τόϊς τπαίβμααιν ϊ κείνων 
μηίΐν « ίραν π^ί^ν βλέηονταί προς ιχι/νο^ 
χχί γάρ ηαρανιμίσφα {χ£ΐ>ι 5 Ης τας βόας, 
ίν ναυατ/ί*, τι) 9ίί^, χαί ΐ.Μί ρχνποΊς οΐί ίριν, 228 ίΙΙβΤΜΕΚΤΥΜ ΕΤ ΑΙΑΙΟΟβΙΙί 

ίλιον λίγει τ« ζ<"7! ηιχρώ; έχπϊ,υρωϊιϊνα!- 

30 χ«ί ττιίλτν περί τοιίτου 8ε τόίζ εμπροϊ&εν μζ&ίτη, 
άπα περ χαϊ ό "Ομηρο; προ; ιύάτας ταΰτα γράφει, 
άμί3εν όθενϊιίποτΕ τών Αττικών τω τρόπω. 

θεα, γνώαι; χαί φράνησι; Διός, ιηοι; 3υγάη)ρ· 
Νυμφών 3ε λίγοι»! 3;ον, άνοοβαν νησιώτη». 

35 θεοί οί ΕΓΓ!ΐ<λώί«ντε5, άς-ερε;, είμαρμίνν 
3ε5( πίνη; Ελεούν νόο^ί τη Πο9ει3ών&;, 
στοιχεία χαί άς-έρε; 3ε, εξ ων το? εϊμαρμένα, 
ίϊ Τε χαλον χατάς-ημα ύτφχεν ευκαιρίας- 
χαί βΐ ας-εμς 3έ αυτοί χρης-αΐ πι; ιιμΰρμίνας, 

40 θάνατον οϋχ ίμ9*ίν=ντε£ - ί θαλάισο: 8 ε 1 μόνη, 
καί τα μαχρά πελάγη 3ε χαί,νήΕ; μή παρανϊιαι, 
χώλυμα ^σαν Ό3>τσεΐ νος-ειο-βί τϊί πατριβι· 

ο 'Αλϊ,'ό μεν Αιθίοπας μετΕκΓαθΕ'τηλο'θ' έοίΗ-βτ 
Τ!ί η παρά Αιθίοπα; δαί; )} τη Πόσε<3<δνοί ,~ : 

*ό χαΐ τις Ζει); ναι μεγαρον. 1 τοότου χαί οί 3ίΜ·3ε, 
χκί τίνες- λόγοι Λ Διός, χαί τις ή Άδην^-ίε,·-·- 
η αποκρίνεται Διΐ «ντίτώίϊο-α Ληοας , ' ■ :·' 1 '; 1 
τί; ο Έρμη; και ο ς-αλει'ς εις ΚαλικΙΦίίς την νήοον, 
χια πω; αύτη πορεύεται πάλιν προ; την 'Ιθάχην, 

50 χαϊ τ' άλλα πάντα μάνθανε λεπτώ; ϊψβαμίνας· 
Καιρός ην άνβ^κο»); Νείλκ πάρ' Αΐγυπτίοι;, 
ήτοι τό θέρο; εληγεν, άρΧ 1 ! 3'ην Χινοπώρου* 
ή Νίίλου γάρ άνά/3«σι; εκ τΐλου; Ιουλίου, 
μ/χρι της συμπληρώσεως γίνεται Σεπτεμφιιν 

55 τδ Νίίλου την άνά|3ασιν ταιίτην βί νΰν σοι λέγει 
Είναι περί Αιθίοπα; τϋ Ποσειδώνος ίαίτα- 
ταύρου; 3ί τότου παρει^ρεΐ χαί άρνειους την 3άΐτα, 
εϊ; Ταΰρον ταυρωδές-ερον τών ποτβμών ήχοιίντων· 
ίώου; 3ε Αί3/οπβ; χαί (ϊτκρίβιις λΐγΐί' £0 εν ίψος τί πάν οίχιίσιμον γης τάτιις πλάτος λί'γυν, 
άλλα Λ(«ί τό Αίγίπκον μίρος κβί της Λιβύης· 
οί μίν τών Αΰίο'ηων γαρ εί; έοηρο; Λιβύης, 
οί 9' έν ΑίγύπτΒ με'ρεοι τυγχάνουβιν ηβί=ις- 
παντός τ3 ϋόομου γαρ Ίνββι τυγχάνουοτν ήώ«, 

65 ίσηψοι 8ε "Ι/3ηρες, ο<3; Ισπανού; καλούμεν- 
ούτοι μίν ην χνάβοχις παρ' Κϊγηπβν τϊ Νείλβ, 
άηα&ταχΖ 3'ίν ουρανοί ς-οιχείων ευκρασία· 
οΤχον χαί μίγαρον Ζηνές, τον βύρανον νυν λίγετ 
β Τβϊβι ϊέ μύ9ων ίρχε πατήρ ανδρών τι 9£ών « 

70 ΠροΌ-χίς μι άπατης οί ό γέρων ο βαΒύνους , 
νύ"ν ον τον Δία ούρανον 3(ών πατίρα λίγει, 
δεών όμοΰ άν3ρώίιων τε, αλλά την ίίμαρμένην, 
ί περ άπαν ευτύχημα κοί πάσαν ίυσχληρίαν, 
οία πατήρ άπογιννα τβίί σύμπασίν άν3ρώτ3ΐς, 

75 αοφαϊς, «οέροι;, ηε'νηην, βρχοιισι. βακΧαΐαν 
ή ήτις Ειμαρμένη μεν χαΐά "Ελλήνων 3ίξαν 
ανθρώπου; τέ παρήγαγεν όμοΰ χα! τβΐ ς-οιχεΓβ· 
ε! μη γαρ ύμαρμίνον ην , έκ άν ΰπΐς-η Μίμος, 
πολλω ϋ μάλλον άνθρωπε· χαί «οϋ γα'ρ αν δοΐγιν; 

80 ή ότι ούτε άν3ρωπο;, οντί τι ετου; μέρος, 
ΐ) ευτυχής η ϊυϊ"ΐ>χικ, 3 εΰχρατον ί βύσπνουν 
γένοιτο , άς τκρ λέγονσιν, ε! μή προιχνροΆφ 
ούτω την είμαρμε'νην νυν εν τ5 παρίντι τόπω 
άνδρώιων άμα χαί 3ιών 9«ικνιί; πατέρα λίγε», 

85 και Δία. ίε' τον πλάνητα τον χάλλτς-ον άς4ρκ· 

5&>ύς τους άλλου; πέντί 8ί, την 3"Α3ηνάν οελόνην 
χαί ιτρκΛΜίοΤΓΟίηιίας 8ε χαί λίγους 3είς προ^ιόρους, 
και άπατίο-ας του; παχεΓ; πάνυ τω μύ3ω μόνοι, 
νοίντβ; Δία φλώαρον και τ'άλλα παρομοίω;- 

90 τοι!; βοφωτέρου; πάλιν Ϊε τω γνώναι είμαρμένην. 230 ΑηβνΜβτν 
3ψάτισί ν^μίζοικα; 


χ Τϊ]ν 3 Α9ϊιναν ί?ΐλΐ)Λ3ν 


τίν Δία χλϊ βιΚίριρι 


η χχί τους ληπζύ; άς-ίρ&ς, 


τώϋ άλλων πόντων πλίιν Βε τον Δία χαί σίΐιίνιιιι, 


οΈςακα-πά λίγο/; α! 


ναται τον Όμιραν προ^άψα;· 


τών ϊι' αυτών «αϊ 9ι 


' Έρμου, λίμι 3; τοδ άς-ίκς 
χ τω Ό@ιισοΊ7 ^«ο-αΓ· 
ϊ τίνα; μιβσγράιρος , 
δέξαντα; είμαρμϊνην- 
νυν ειμαρμένη λίγίΐν 
-α, χαί Ά3>ινάν οιϊ^νιτΛ χαί τό> άς-ίρί τον Έομ^ν τδτο 3'ού;; ί»τω; ΐχε!· 
όνόματΒί μιτάβοαις το σχήμα 3ε χαλΕΪται· 
ίϊ νίν 5 γε'ραν «έχρηται Βανΐτϊΐτΐ; μώό3ω- 
105 παηίρ άν3ρών 7«Ρ χ» 1 β ό^ρ χβΧεϊώβ, 

η ίϊμχραίνΐ) τ: βώ-ι;, Χ«ί προλόγων ύρηχει», 
χαι' ι«3; πατιιρ 3ε' των 9;ών κ» τάν ανδρών ΜκΧίΐταΐ' 
Εμπεδοκλή γ«ρ Πλάτω» τ: χαί ό Αναξαγόρας, 
άλλοι ΐί πόσοι τών έχτο;, νοΰν τον 3εον χαλδ«ν· 
1 1β οδιοί ννν μεταβάαιι 3; ώ; εφιτν Μχρημένβ;, 
ανδρών παΐίοα χ«ί 9ίών τόν ίννουν ονιμάζίΓ 
ώ; γο-ρ ο ν=ΰ; ί ιίπε'ρ νοϋν ίχοΌ-ρισ; τον χόβ'μον, 
ούτω και ίχνους άνθρωπος και προορώχ τό μέλλον, 
«ίσμω χαΐ τάξ-ι και ριώμω πάντα παί προφέρω;· 
115 ίπΕί γοϋν άπαντα λεπτής ΐ3ιι σοι 3π5ρ3ρώκιν, 
τανΟν πάνυ σαψίς-χτα προηματαάς σοι λέξω· 

Κϋΐρέί ΐν άναβάσεος παρ Αϊγνητον τν Νείλβ, 
ητβι τίλο; τδ ϊιρους μεν , άρχη βέ ιβησκάραν 
β Μίντ*; 3ί ό Τώριο; εννονς άν>5ρ ΰπάρνων, 
1!0 χα! πρϋβρών τα μίλλοντα τίϊ τών ρρενών πυκνώσει, 
χβί εν τοϊ; μάλΐϊ-α τελών τών φίλων 'Οδυαοίας, ΙΗ I. Ο0Υ33ΕΛΕ. 23) 

τω τ^τε χρόνω αύν πώλίϊϊ είίρροβιν άλλ«; φίλ»» , 
£Γί βϊκον ουαι τβϊ εώΐΗ 3υσιβκ; τερπουμίνίΐς, 
ίΐ«μϊΐίτ3ϋ; ττϊ? τελευηϊϊ Α?γί'β9β παρ"Ορες·8> 

1-25 εις μίυον Ιίγονς πρίΐίϊετο περί της ειμαρμένης, 
λέγων είί μάτφ άνδρωπϊί τίν μίίραν αιτιωνιοι- 
οιί .«άντα γϊρ ά γίνεται εΐβίν έξ ίίμαρμενϊκ, 
άλλα τα ηλείω γίνεται κατά την ειμαρμένων 
ικ)Χά καί χαχ>βούλ&ς 3ε των άπρεπων ανμβαίνίΐ 

130 ό Αιγίσδβ Βάνατε χερβί ιαΪ£ Όρες-είαις- 

χρησμοΤ; γαρ πρϊ3εί>ίλωτϊ τ£ πριν ίγ/ραφος τότω, 
ΐ τί; γρ«ΐ*ί) Χ£Π« ϊετιτον εφερμ^υ^α; ίπβν, 
ούτω; έρμήνεοαε χρνκμοΐς είργνΰϋν ττ,ν μβιχείβν, 
πεισ3είς Βέ μυδημως, άπε'βωχε τό χ/ι/οί 1 

135 βτο> τβ Μεντον Ιίΐ/ητις, ίφαααμ ο'ι φρϋνκντίί, 
αΰς '/ί$ιριαηι γλαυχώπ8α ό ποτητης νϊν λέγει· 
■η Ά3ψα χαί ψρίνϊρις λευκώ; και κα^βρω; γαρ 
τά πάντα βλέπει κο;ί ΐρα, βλέπει τω λογιπμξί 3ε' 
τί, προς τίν Μίντην ε'φβν 3έ οί ίμφρονις εκείνοι, 

110 ω πάτερ βώυνοιίς-ατε , υπέροχε .«ρχόντων, 
ί χ«ι ·5ίφων υπέροχε προ^λεπτηόϊ χαρίία, 
ικηή), ο Ινναυς γαρ οοβίϋν ύκάρχα ναΙ φρονίμων, 
ό Αίγια3ο; άξίω; μεν άπώλε?ο μοιχειών 
περί τβ 'ΟΆυααίας ίε 3λι'ψιί ,ίμΐν μεγίςττ 

115 ό; -ίν τι) «ρω Κϋίλνψοϋς δεδί χαί βάσιλί^βί 

πάο-χει πολλά ναι .δυσχερή μακρόθεν «ν των φ'ιίαν 
■η νησας αίί-σιι ,μΑιαν 3ε ΆτλαντϋΐΒ πελάγ?«5> 
άς πέρ τις ΐςαν άμψΛάς, ό πε'λαγοΐ, ό "ΑγΧο; 1 
ό ΚΒ! ίκτηρ της Καλυψοϋ;, χαί « πατρίς ίκάς-α- 

150 ορίζων γης και ούβανοϋ χαΒε'ς-'τκε τερμάτων, 
τ»ν όν ορίζοντα κάλε"! κίον«ί .μακροτάτατ 
"Ατλ»τ« 3=λοίίρονα, τέ -πέλαγο; εκείνο- 232 ΑβΟνΜΕΗΤν™ ΕΤ ΙΙΙ,ΕεΟΒΙΑΚ 

ώ; χαλεπ&ν χαι όηριαν χαϊ ίυσχερίς άς ττΚόαν- 
οϋτατς ώ" Μένηι έλιξαν· Ό ΌΙναβενς χρατεΉαι 
155 Ιν τω πάάγι τα δίίνω, ΐυτοιίετύ γέφ τ&το- 
«ί ίέ & ΖιΟ Άύμπιε, οοφΐ άς-εροβχόπι, 
βϋχι φροντίζει;, ούχ^ίρας, περί τ3 Όδυναίας· 
χρ/ηαμαις τε καί μΛντειίμβοι, κοί Χήη; ό κρακιίαν, 
έκ'ύφος των τούτου 3ε χαρίτων Ιγ^γάνείς , 

160 ή, ών ίν Τρία βοί ίί Μένπκ ζν ς-ρβτϋίσβί, 
εί περ 8'ΐύ αννις-ράτενσας "Ελλι»! πρ=ς τι}ν Τρίίαν, 
2ν ίν τής Τροίας Ις-ίλλε «5ν ώί τιμών ρλίαν 
ί Ζεν αύ ικϋ και φρόνιμε, τι οι ίρ^ίσΒτ,ς τόσον; 
κ Τιτν ί άπαμειβόμενος προσεφη νεψάιηι ρίτα Ζεύς. 

165 Προ; τίτονς άπεχρίνατο Μίννη$ 9« ό (3α3ι1νουϊ· 
έμά τέκνα χαι παίδες μα τίνος ψατϊ ταύς λογούς; 
πω; «ν έπίΙϊΐΒος ί'γώ γενοίμιτν 'Οϊυσίίωί, 
τη σιινίτϊ χβί σώφρονος χαι αρετών κανόνος, 
χβί ηάσαι ς άλλοις χίίρίϊΐ τών όρίτών χομώντοϊ; 

170 ά νϋν και ίρανίανας Β-ούς κατονομάζει· 
άς άρανα τρ κεφαλή τϋ λίγισμίί χεί/ιενΜ, 
κάν άλλοι ίογματίζονίΐν ίν ττ, χαρίία κέϊαϋαι, 
πώς οΰν, ψηαιν, ίπίΧφος γενοίμην Ό3ιυσ/ω;; 
β Άλλ«"Πο<«ί3ίίων γαοίοχο; 'ώτχελΐς α'ιεί 

175 * Κύχλαπος νεχβΧαται , ίν ίψ3α\μβ άλάωσεν. 
Έγώ μεν ούχ άιίλιβοί «λώ τ5 '03νβαεως· 
'εκ μαντειών ϋίρίβχω 3ι κρατούμενον πάάγει, 
χαϊ εξ άφανουμενον 3ε τδτο τινών μανδάνω 
9ιά το, πλοία τέ αύτον τό σύνολον μν εχειν 

180 καν ευργ 3ε', πτοούμεναν τον Κόχλωποι ίχπλΕίΐν 
άνδ' οΕ τ^ν Έλπνιν νρπασεν Ιχίίνοΐί Ον/ατίροτ 
ΐν ήώαλμον τϊ Κιίκλωποί ίχβίβΧημένον λε'γει, 
ϋίν ταίτην ηάΥιν έλαβαν ταρίλαι ς-ρυγννίαν, ΙΗ I. ΟΟΥΒ8Ϊ1Ε. 233 

τέ Όίυαοίας χτίίναντί; πάντας βχΕΪον εταίρας, 

185 η Όίυσσίως αύν μία μόλις νηϊ ψυγίντος· 

ας όπη χρι) πλατύτερα» λέξαι μέν πιρί τούτων, 
ούτος έν τΐι ΒαΧάαστι μεν κατέχεται άς εγην 
τω ψόβω τα το Κόχλαπος ν; θόωαα, όν τίχτεν 
Βυγάτψ μίν τϊ Φόρχανος μιγεϊσει Ποκιίώνι- 

190 ό Φόρχνς 5ί και Ποσειδών ή Ζάλαααα τυγχάνει- 
τκαία ^αλάαα-ης ταύτην 6ε ψασϊ και «τσιώτιν 
πάλη» τβκ Κιίχλωίτα: ιιίβν τη ΤΙοσιιδάνος λίγη, 
ώ; άγαν άγριωτατων όντα χαί 3>ιρ[ώί»Γ 
ούτω; εχεΐσε Όφνβοαίί κατέχεται ας ϊίπον 

195 χαί (3ρα8υνεϊ 3ε' ττρΐϊ καιρόν 5χ>.άσατι 8' οιϊ βαλύτβτ 
ώς περ ΐψενρον τεχνικώς χριρμοίϊ βςτ»μαντιίαί 
καί συ(ΐ(3ουλβϊς «' /3οιίΧ£β3ί σχοπάμιν ίπως ελ3οί, 
οιίκ άποπνίξαι ϊάρ αύτίν 5άλαασα &υντβι(ϊΐ ι 
Άεούς άς-ερας όηαϋούς έχοντα γενεΆ.ίους' ■ 

200 οι ϊί ψηβίν ει πίπραται ας-ρααι γενεΆίοις 

τον 'Οίυσνία προς αύτοΰ τον οιχον νπος·ρΙγα, 
γράμματα. 3οί>) μεν τηιν άνΖρώποις ιών εμπόρων 
αϋς ννν 'Ερμην διάκτορον χαί Άργαφόντην λίγει, 
άπαχαμιααι ΚαίυψίΤ 8ΐ)Χιΰντ3 πίμψίοι τοϋτον, 

205 έχοντα οτίζυγον, ϋιον, πάτερα τε καί ^ιλου; 1 

τις 3' ήιιών αύν γράμμααιν αλλάς πρός τήν Ί3άκΐϊΐ> 
προς 'Οδυσσέ'ω; τον ύίέν χωρεί™ νοίίδεηίσων 
τάΰτα είποντες Καλυφοϊ χαί Όίυϊσεϊ ώςαιιτας, 
μιτά εμπόρου πέμπκαι γραψας τάς προτφαιάαας· 

210 έτερον ίννζνν τέ -γραφή πάλιν προς τψ Ί3άκυν 
μετά τίνος ές-άλχασιν άνίρο; των ενοννίτων, 
Ότρύνουααν Ί-ηΧέμαχον χη8(σ5αι σων πραγμάτων 
ί χ»ϊ αιίτός ό Μί'ντιΐί 8ε λαβαν γραψήν άπϊ&Ζειι, 
ΐν Ά3»ιαν ννν "Ομηρος δεινώ; κατονομάζει, 234· ΑΛβϊΜΕΝΤΪΜ ΕΤ 412400*111 

215 σαν τη "ίραψτι τον χαμιςτην 'ΑΒήνην όναμάζαν 

τήν 31 πνν^ηχην της ηραψής, κ&λα ταύτης λέγει , 
άμβρόίΐχ χαϊ χρϊίσεια φέροντα τίάντη ταάτνν· 
■ή 31 γραφή ψρ^νηα3ας πεδιλον ίςτν όκτβ^' 
την 3ί γε παροτρυνόταν , 3ιίναμίν ιών γραμμάτων , 

220 Ιγχβί χαλχοϋν ώνόμβκ ίαμάζον ΙναντΙους· 
Μναται γαρ άμύνχσΒαι ός πρώτος χαλαηίν» 
όβριμοπχτρη φρόνησις ο3οα νοος Βνγάτηρ- 
χαϊ τ'ι γαρ Ίαγνρότψαν ναας Ις-ίν ώνδρώιοτς; 
η Βή οέ Χατ' ούλιμποιο χορίνων άϊξαίΓβ· 

225 Ααχαν χί λέγειν ίπρσν νΰν της άβρμιαπάτρης, 
πάλιν ν*β; χβι' λογ«μΗ τκιίτΐϊν ίίίκνιίκ τέχνον- 
"Ολϋμπον γαρ χκί οϋρανον τΐν χεφαλιρι νϋν λίγκ, 
ο! πιρ ό Ζίΐίς και λογιο-μοί μένων ώ; έν ίί'χε/α, 
πάσαν γέννα τψ φροϊΐκιιν γραπτήν, χαί τών «γρα'ρων 

230 αύ μόνον 31 την ψρόυνιιν 'Α&ήνην ονόμαζα, 

χαί όβα γί«<ΰ«( αύττ, γραφαϊς εϊ τε χαί πράξει, 
άλλα χαί όργανα αϋτής ώς χάν μυρίοις άλλοι;- 
ώϊ ψηαΐν Ήψαις-αν το κυρ, χαί γ; τού; οτΛΊργατβ;, 
χαί ξιίλα "Ηί«ις:όϊ ριβιν, ιϊλιτν ίϊϋροί τώϊντα , 

235 ώ; 'Ιλιάίι ποΰ φικτΐ περιχρνβίντες 3έν3ρω· 

ο Άλλ'Ήραις-ος Ιρυτο- σάωσε 31 νιικτί xαλι^'ψϊ;■ 
Τα ξιίλα πάντως "Βψας-ος, νιίξ 31 τί $ααος τούτων 
οϋνα χάν3α'3ε 'Αθηναν την ψρένηαιν χαλίί σοι, 
χαί τ-^ν γραφην την ίννανν 3ε χαί τον κρατδντα τούτον, 

240 και αχόπζι μ=( σοφες-ερον έχ τη κ=ιμίνβ τβτο' 
» Βή 3ε' χατ'ΟϋλιΙμποίο χαρνίνων άίξασα- 
» ατή ΰ'Ήάχϊΐς ένί 5ημ<ρ, επί πρόωρα; Όίιιαηο;- 
υ οιΐίοΰ όι' αΰλίίοϋ· παλαμ>5 3' έχε χαλχεον ίγχ^- 
Έχ κεφαλή; Κ" λογτσμ» το γράμμα αννιτίΖν 

245 13έ3, χαί ε Γ άλ>) 3ε εΐϊέωϊ είί 'Βάχβν I* 1. Ο0Υ35ΪΑΕ. 235 

\ς~η β'ό ταύηκ χομις-νίί, ίν Ά3ηναν νΰν λ£γει. 
οϋδω ΰτίλΐίς- κατείχε 3; η; ααή} χίιρί τ=ν χάρτι»- 
βν εγχο; λέγει χαλϋεον ίιά ία γεγραμμένα:, 
κ ώτρυνε Τνίλίμαχρν ϊχεώαι ιών πραγμάτων 
250 τό (Η' Μ κατ' Ομλύμποο και «λλω; νοιττέΌν 
το γράμμα σννζϊί$η μεν, εδίδιι τω άν3ρώ:ω. 
ίξ ανακτόρων των εκεϊ τρέχει προς η)ν '&Μβτν' 
έρεΰρε τοιίί μνης-ήραζ δε άλεσμα ίρώντα; ποσα· 
ί3ων τίτον Ίηίχμαχος τη; δεξιά; λαμβάνει , 
255 και χάοτιρι, ίν περ ϊριμιν, χβλκϊον ϊγχοί 'ίλιν 
* Οί 3'ότε ίτ} ρ' εντοσδπι ίσβν ϊόμυυ ύψϊίλσϊο, 
» ίγχο; μεν ρ'ίς-ϊΐίε ρέρων προς κίβνβ μαχρκν, 
β- δοιιροβόκικ ί»βΒίδ» έΰξόβ, ίνία 7τερ άλλα 
» εγχε 'Οδυσσ^ο; ταλαοίορΜΌ; <£-ατο πολλά- 
260 "Εγχο;, τεν γάρτψ ί?τ?σεν ίν τί] 3ορατο3ιίχ9ι 
έν κβατα κατε'3ετο τοιϊς Όβυσοέω; χάρτας, 
ί τίϋ αέτο,ν έγείρ^ΟβίΓ.) 3ιίναμιν ιών γραμμάτων, 
αϋτ* ψυχϊ} λογισμό τώεϊ καί τή καρδία, 
ώ; πριν και τούτα ό πατήρ ό 'Οδυοαίάς ίττοίει, 
265 Ηβπαν βονΗν βυνοίσουιταν έχϋσ; κΛταχριίπτων 
λειηκοχιν οΐίας Ά3ην«ν τον ρίροντβ το γράμμα. 
εί τε τον Μέντην γε αντέν, είτε τινά των Με'ντϋτ 

υ ΝΟν 3'§λ3ον· 3ι} γία μπ/ ίφαντ' ίπι3ιίμι=ν είναι 
ε σον 7ΐατίρ'άλλα νυ τον γε 3εοί βλάητΜίτι κίλεώίοϋ- 
270 ■> ον γάρ πω τί3νϊ]Χεν έίτί χδϊνί 3Γίί Όδυίσει)ς, 
» άλλ' ετι 7ΐ3ΐ" £ωό; κατεριίϊεταί ενρίι πόντω· 
β νηοω ε'ν άμφρντψ χαλεποί 3ί μηι άνδρίί ίχοωπν 
υ άγριοι· οΓ τικ κεϊνον έρυκα'νωο' άε'κοντα· 
Ό Μίνπκ ή των Με'ντίυ ϊί"ί, Ό '&5ην&» νΰν λ/γει, 
275 τω Τιιλεμάχω 3/3ωιΐ( χριτς-ά: τα; άγγελι'ας- 
είναι γάρ «Αφνον τόν 'Οδμασε'α. 236 ΑΚΟΥΜΕΝΤΎΜ ΕΤ 1Μ.Ε0ΟΚΙΛΒ τκίςι» έλίΓίζΐμενιν αίτάις Ϊπι9·ημήναι· 

θεοί, καί τα ςνιγβα τ: άνεμο ί « κβί πόντ*;, 

καί χίώίπίί 9ε 1 βασιλείς Βεαί νβόοντοα τ>ί3ε. 

280 β Αώτβ-|5 ήιώ ήήι τοι μχντιύαομαι άς ϊνί 3υμω, 

ώ; Κύχλωύ τέ και 1 Ααας-ριγων, ΚΊρχη καί ΚαΚαύά 3ε 
νΰν και ι} ειμαρμίνν 3ι 3εοί αν να/βύντ 
τΖτον «ν βλαπτωσιν ΗΒίϊιι εις ηιν «ύτοϋ πατρίδα, 
μετά βραχύ β' ίλειίιετα! πλιίββς χαρά; τα τίίίε· 

!85 « 'Αδώτατβι βάΜαυσι, χβί άς τζΚίεσΖαι ϊϊω- 
Είσίν αθάνατοι τανυν αϊ ψυχικοί ίυνάμείς - 
«Τί! καοΐς τδ λ&γ<σμ5 κ«ί 3ι«νβία κρίνω, 
ϋ ώ; ίκ χρυτμωδιίματοξ καί μαντείων έγνώιειν 
καί ταίΤτα πϊ; «φίαί 3ί και ψυχοκί δυνάμει;· 

290 άν ϊ'έξ άςίραν εΐποις μαι τοΰτον έκΐγναχίναι , 
2ί(υ; τι}ν ειμαρμένη μ^ι καί τους άς-ίρας νία. 

» Ού μέν »( γενεΐν 3£ °ί νώιυμον έπιασα 
* ^ίχαν ε:τε( ™ΐ» νρίνατο ΙΙηνελίίκια. 
Ένταίία πάλιν οι 3εοί, άς-ίρις, εϊμαρμίν*! 1 

295 και πάλιν 3ί; είροΐί Ιξ^ς 3εοϋί, ηίν άμαρμένην· 
την Άφηναν ε'ιρψαμεν τον κ>μις-ην γραμμάτων 
5εούς 3' ενεμ&ίζετο βίέν ιόντος, νόετ 
&ι/χ$ς δυνάμει;, ήτοι '/ε ψάίαν ουκ (τίμα: 
η Άλλ' ίτίΐ μεν νχϋτα δεών εν γύνασι αύται- : 

300 !ϊ τη Μύησε: δηλαδή 'ας'ερων , ειμαρμένη· 

» Μΰ3ον πίψραΒε «ασν Βεοί 3' 'επιμάρτνρες ες-βιν- 
ΚοΙ-ησβν, έπιρών»μα αόμπασι ταις μνηςτίρσι, 
μαρτύρων ίντων σοι 3εών, φρονίμων καί αρχόντων, 
εΪ' τε ί-οιχείων ιίρανβ , γϋς τε και τβ ήλιου· 

305 άν μάρτυρα ού πάρασιν ζίπί προς τάς μνηςνρας, 
γίν . ούρανον μαρτνρομαι , και ηίιον πανάπτην- 
οσακν Διός δε /ϊβύλεται \εγαι τάς χρησμαδίας ΙΚ Μ. ΟϋϊίϊΕΑΚ. 237 

διο χαί ύμαρμίνης γβρ φημη αί χρηνμαίίαι· 
β Όρνις 5' ώί άνόπΜα διέιττατο , τω 3' ένί Βμμω· 

310 ταχέως 8ί παρείραμεν ύς όρνις ίν περ λεγίΐ· 
ίίϊ! ιβχεω; Ιδραμε, θιείπατί ώ; οονις· 
ώΐσΟΤΟ 3ίίν ίτΜ ΟΐμίϊίΙ' 3ίϊον εΤΐΟί 1 
ΐσώεος, ο όμϋο; τω χάλλει των άς-ίρων 
λι/γρίν τον νό$-ον 8' Άχβιοΐς ίποίιτκν ίπ Τροίας- 

315 Παλλάς 'Α3ηνη ό «ηρ, πηλβς ορρούς άνεμους, 
Δία, ί ίΰτΐίχε'ς-ατίΐ ίρονιμϋτβτϊ; πλέον - 
Ζ&ς γαρ ας ο\9ας χαί ό να/ς τοις παηπαχς χα\ίΊ·.Μ· 
ως καί αντος τιφί^να τούτον χατανομάζα· 
ϊίίον, νοψιν » μουσιχον χαλάκια οι άς-ε'ρες. 

320 β "Εργ' άνίρών τε 3ϊών τε, τάτε χλείασηι άοιίοί' 
ιδιωτών « και οοφων κοινών και βαβιλεων- 
άλλα πβ3ί Ζεύ» αϊιιος, «Οτι} ιί Ειμαρμένη. . 

β Κλκεν επειτ' Όίυαβηα ^ιίλον «όαιν ίψρα ο\ ΰηνον 
» ιίβών ίπϊ βλιφάροιοι βαλε γλαυχώπις 'Α5ΐ7ΐη]' 

325 ί έως αϋτ^ν ετρεψ:ν ει, υ'η^ν «ν φρη^Τίΐ , 
ί ε'ως ίξ ύγρίηιτος αίρος χείμερίβ- 1 ·-■ 
ΰηνω οχείεϊοα πίηαυτο τών τότε ίβχρυμβΓΓων 
ή φρίνηαις γλβυχώπις μεν ώ; Άι&ώς άραβα, 
β 3ε' άψ ώς ϊγ/λαυχον ίχων αύτκ ηίν 3ε'αν, 

330 χάν «μί(ΐτα χα! άποια οτίμπαντα τα ς-οιχεΐβτ, 
άίιας μενκρνίς-ιρα ιών φιλοσόρων λίγΐ) : 
θεοί; άλίγχιΐίς αωϊι}ν, τΐ μοιοηηί «ς-ίρων' 
5εοΐς έπιμαρτύραμαι, το'ις όπιίϊιν Ίρρί^ΐ}· κ - 
α'ιχί πο5ι Ζώς ίώσιν, ή ειμαρμένη· 

335 3εοι, αώο) ή ψρόναις' είτε ί ΕΪμαρμίνη· 
ομοίως χαί Κρονίωνα τήν ε'ιμαρμίνην λε'γετ. 

π 'Ως φάτο Τηλέμαχος, φρεοί 3' άδανάτην ανω- 
τβτες-ί ίρόνικιιν, αύτον γενόμενον τον άνίρα. 238 ίηανΜΕΠΤΥΗ εγ ΑϋΙβΜϋί 310 τικ ΐν ούτω {,&ιΛηβώι β δβ; ούτω το τράμμ». 'ϊίΙΟβΕϋϊ ΤΗΪ Β. ■ΟΜΗΡΟΙ' ·Ρ&>(ί1ΜΑΕ 

Σνναηα:/άν Τηλέμαχο; μρόηήρην .έκχληπίπν, 
λί'γίΐ «ιποΐ!; Ϊξέ^ρο9ο< τ« '03υασέί£ οίκοι»· .. ^. 
αιίτο; λαβών παρά τη; Εύρνχίίίας, 

καΐ νΰν καρά Νοήμίνοϊ λά3ρο: μητρό; όπϊίίΤ ·. 
5 ίίς ΠιΑαν ηρ»; τον ΝίΊτηφ* , εΐ; Σιτίφπϊν προς Μπιόλ» , 
περί τδ νφον πατρός αάτνς μ:Η.οι» 81IΕρι^)ρ^οαI■ 
β τ Ημο; ϊ'ιι'ρΓ/Ξ'Λία χάνι;. ρ'ι&ίάχΓΗλβϊ ηώ;, 
εν § τ <4 'ΡΪ* κάλλιστα ριίϊίτοα τών ΐοκτύλωυ· 
■κί ί»?ν όποια χϊ)ς νυκτός χατά τι βϊβλαμμειια, 
ί II τμ; 1=&/ράφ&; ί« 6=' μιώϋΐίβτίρω; -/ράψίιν 
5ιψ Άίγαβν φη/ύ ίιο^ϊανά; άατέρα, , 
V ίρατον ούτάχβϊψα (Πί&μμίαν όντα;· 
ό τ?, Λαλάμε ίγχρς 3; Τηλέμαχοί κζαϊχεν, 
ή ίόρυ <ας νομίζοι»», άτι όν ιϊπαν χάρ»!», 
15 κρατών βουλευτηρί^ όϊ βί' ίίβν δόρν ακόικι- 

ι θίσπίαίω δ'άρα τ£ γ χάριν «χτίχιμ» 'Αίήνη. 
Τ«7ς ουμβαυΜίς ταϊε τδ «νίρίί τώφρηκώ; ίκείνομ , 
ε'ϊ. <™υ3ροκ» άραϊας τΐ χβί ίύγλιιττοϊ ίράνη· 
τα Ζεύς ίν9«'3ί «ί θίϊπί και τα Ζβνοί ομοίως 
20 την Ειμαρμένων νβησον ατιμαιίΈΐν μοί τά τρία· 
ηλίοιι το, ύποοΈίσατΕ τίϊαΕ 5ι&ι> την μήνιν, 
όορμι σταιχιίαν νί-ηαον βί πβρ ϊί οίτω; «ικ 
μη π3ρ, άηρ χ«' 3αλα<»α, καί ίο Ταρτάρομ στόμα, 
ψΧξχ»- βροντών, βρύζανα, ραγίν ήμας ίτώί<τχώ«· ■ν υ. οβϊ«βΐί. 23» 

25 και τί Ζιρ&ς όμοίοις & νοκακς λίγων, 
ά/τΐ/3ολώ χαί ϋεαμΜ οικτροί; ταις Ίχεσίαις· 
ιίπέ> ™ νδ ιη Οπιρ νβδν, τίντεστι πίί προνοίας, 
χα της ίίκαοαύνης τε κοη^ε ϊρακ τοιάδε- 
'&Ζ&η ννν κ»! «ι 3ίοί , αϊ ψνχιχβι βιιμάίΐίί;, 

30 ήτοι -ή φρίννρις αιίη} χβί (Βΐχβτών οί τρόποι· 
δαίμων- π ειμαρμένη μιν, 3εοί 3ε τλ στοιχεία- 
μοφτόρειβι γαρ ήλτον και τβιίί λκπιί: άπίρας· 
ήλιε, τ« «κ κροκέ, ιϊίωρ οιιν τούτος λίγων, 
νμϊί; ίφαρΜ γίν»3ί τών «( 'εμί δρωμίνων* 

35 Ζει); ό διδβϋ; πάλη· τι τβ ί(Τ]χ, ε'ιμαρμίνη· 
ο Ζβ/ί ό πέμπων νίΤΒί, άΐρ χ*« άρανίς 3ε' 
ι;Β>) τάγ' Είταπι 3ε3ι, ·ή ειμαρμένη οιδεν 
ΐ ΐβΰτβ. ϋλίΒί ορα χαΐ τά λ«Β« οτοιχίΐβ 1 
ουσαν αχούσα) ίχ Διό;, μοίρας « χαί φρανένταν 

40 £ΰχ«"Α&ίνΐϊ, βουϊο'ν χβί αόμβχιϊον επά3α· 

οίας α γράμμα Μς ίν χ5ΐϊ κελίνων πλίΐν Ε16 Πυλον, 
σχβό3ίν ηίάίν 'ΑΆηνα Άίντορι εϋομίνη- 
πλησίον Μέντωρ ί;λ3ΐ δε ταΰτα επευχομένου· 
χαί τ8ιμ συν;/ΐίίλ£ΐ>σ£, χα: πάντα πράττει τΗτω, 

45 ΐσ« ψηαι την ΆΒηναν ποίησα» τί χαί λίξατ 
ταν Μέντορα γαρ λέγίΐ σοι νίν 'Α^ναν 6ν3ά3ε, 
άς ην σορό; χβί ουνίτοί έπίτριπός τί τοιίτοιι· 
χαί σιίν κντω άπεπλ«υσε προ; Νέστορα εί; Πιίλον, 
χάν έχ τβ Νίστορ»; εϋ5νς οδτος άΛσοικατράρΐ), 

50 οϊα βν^ος φρονησεας χβί 'Α^ηνα τω όντί' 
ώς αν οράμενος αίτος διάγων έν 'Βώοι 
ρ) χκταλίπΐ] μΐ,&αμχ μνηστηραιν ΰτ.οψίαν 
τα όλω βήτα 'λ^ηνχν , τον Μέντορα μοι νόει- 
και ϊν τφ γάμμα τον αντόν νΰν 3ί τινά φραστίον. 

55 ϋ 'Οξ φάτ' 'Α3υνβ07 χ«ίρ>ϊ Δι^ϊ, βώ9'βρ*ί« δ>ιν. 240 ΛΚβνΜΕΝΤνΜ «Τ ϋ,Ι,ΕΚΟΜΑΰ 

Ό ινφραν Μέντωρ ό σχείόν παϊς τα Διό; υπάρχων, 
9εοϋ 3έ εχλυΕν αιί3ι}ν αύτον τ» ο-οφωτάτοιτ 
η θάρσ« μκΐ, έπίΐ ήτοι ανιυ 9ίϋ #ϊε γι βουλι}, 
μίτά σοφΒ συμ^όλίϋ γαρ απέρχομαι χχ\ 3«^£ΐ· 
60 » Έν9'αΐΥ άλλ' ενίηαί 5εά γλ«μχώ«5 Ά^νί, 
η Τυλιμάχ» είκυϊο: κατά πόλιυ ΐρχίτβ πάι/τψ 
» καί ρα έικίστω ψωτί ποτρΜΤίτμενι) ^το μΰ9ον. 

Πάντω; ε^εΪ ιγ; Εν9α3ι', Τζέτζί τΕρατολογί, 
εί Μίντωρ έίΐιν 'Α9ίρ£, μ=ρρ5ν πώ; μεταβάλλε*, 
65 οός-£ δοκεΐν Τφίμαχος ότμίμιν τε πλατίϊρα;; 
ον Μέντωρ ιί; Τΐ)λϊ'μ*χβν μετε/ίβλεν (Βίλω;, 
ας ίχ τον Ίηλεμάχχυ 3ε πάντ« ίύωηρσι λέγει, - 
τβ; άιιίρβ; τε χατεπιυε' τι ΐά λϋττά 3ίΐ γράφε»; 
» ΈνΪ£ίίτ*ά).λ'Εϊί)ΐ£ΐΞ 3ϋί γλαιηιώπις 'Δ^«V1^■ 
70 » φ) 3'!μΕΐι«! προ; ίώμβτ' Όϊυσϊΐϊοί 

υ έν9π . μνυστηρσιν έπί γλυκιϊν' ΰπνον ε'χευε, 

• πλϊί£ι 3ί πίνοντας χειρών 8' ϊχβαΐϊ.1 κώκλλα. 

Μετ» γΕ ι^»·Β§ίρτν»» νΐ)οϊ καϊ τών πλωτνίρων, 
ώ; προ; Τηλίμοχον ε'λ9ών ό Μέντωρ αϋμβαΑ(ί$τ 
75 «ρνον κελεύει ουιιεχώ; έκ τίΐίτ=Μ 3'ίί μνικίΓΐρε; 
χαριΐβαρίΊς άπαίρναι, κ«ί Χϋ'δοηνίΐ πρ;; ΒΪχονς, 
αύτο; δί χαΐ Ύ·η\ϊμαχος χαρναι προς αάιϋαυν' 
β Τίΐοι 3' Γκμενεν δρον Εει ■/λίϊυχώπι; Ά5νί«ι - 
'Α5ΐϊ)ΐ νΰν άέρ εστίν, ί πρίειοΊν «νέμοιι;, 
80 οΟ μ·ην ·η Μίντον φρόνγρις· μι; πλανάς εν9ά9ε· 
» Στϊίιταντο κρατήρα; ίτιοτεφέκ; οίνοιο· 
» λεϊβον β 1 «9«ν«τοΐ5ΐ 9εο7; αίεί τενίτρϊΐν , 
β ίχ πάντων 3έ μάλιστα Διό; γϊαυκώπίί χοόρΐ7. 
Κάνταΰ9« ιόν όί'ρβ γαρ γλαΐΛώιιΒά ίοι λίγα, 
85 ίτι Ιωχό; άΐρ εστίν ώ; ε$»ιμεν πολλάκις 1 

χ*ϊ τ5 Διό; χαί ουρανί τοας ό άνρ τυγχάνει· η ... «>ν»ΐΑΐ. 241 

:3ο; ί'ί'ς-ί «'ί νανταόϊς, ύς πίίΰν ίϋ5υ8ρομχαιν, 
Ίς-χν κρατήρα, «ίνειν χε χαίροντας τα άε'ρΐ' 
03εν τοϊ; η«β(ϊ <3κον 3εί7; τ; και ςπχείοί;, 
90 ιω 8ε άε'ρί μάλις-α πλίον τών άλλων πάνιων ■ΠΙΟβΕΙΙΙ ΤΗΪ Γ. -ΟΜΗΡΟΓ ΌΔΪΕΪΕ1ΑΙ 

Ιύν Ά9ϊρι« Ί-ηίίμζχρί ε'ί Πύλον καητ/μίνος, 
ξενίζξχαι τώ Νϊ'ς-ίρι 9ύίντι Πκιειδώνι- ■ 
περί πατρίς *£ ίαντϊι π&Ζόμενος εκείνα, 
τα των 'Ελλιίνοιν σύμπαντα τητ« καλώς μανθάνε', 
5 τβ καχά Τρώων πόλεμ™ σχείΐν και τα τα νός-ον 
/ιιτα δε τίΰτο ΆΒιη'ά ύποχωρεϊ ερνίς- 
Νίς-ωρ μετά ΜΙ£9ί 3; τΐν χλησιν ΠΕΚπς-ρ«Τ8 
Τ·η\ίμαχον έξίπεμψίιι έρ' άρματος £>ς Σπαρτυν., 
ώ; ΕΪίΓίί τί Μενέλαος ύς-ερη; άφτ/μίνος- 
10 ι> 'Ηίλβς & άνόρουβε, λοτών περκαλλία λίμνιιν, 
» ούρανόν ίί ποϊνχαλχ™, ί'ν' ά3ανάτί!ί! φβϊίίιι, 
■ και 3*?τοΐβι βραταιπιν έπί ζείδνρον αρονραν. 

'ΩκΕΒνέ3εν ίλκς εϊϊ «ρανίν άνηει, 
ήμεραν α^ων τε 1 και ψώζ ςνιχείοις χαί άνδράΐΜΐ;, 
15 ττολύχαλχϊν τον ίόρβνΐν ώς ς-ερεόν 3ε λέγει- 
και ή Γραρ} ς-ερίαμα τ=ν ούρανίν καλεΊ 3ε. 

» Έκ 8'»ρα Τηλέμαχος νηος βαϊν'·ψχι 9"\%ίτη· 
'Α3ηνη ήτοι Μέντωρ νΟν προΐιβαινε Τηλεμάχου 
όσας ϊ' άν ανω 'Α3ι;νας τϊν Μέντορα δηλονσας , 
2(1 ει ρίπου τί χαινίτίρον εχοιιαι, παραδράμα- 
άλλα 3έ ύποΒναίται α δαίμων «αϊ ί τΰχυ' 
6« ϊε 3εών «£*ιτγ έχ άνω ίύμοιρίας' 242 ΛΚΟΥΒΚΜΤνΜ ΕΤ ΑΟ.Ε00Κ1ΑΚ 

το, ά3αν«το!ς εύχεσαι, και τί, &ών Μ πάντε;, 
ΐλί» καί «ϊ> 3ε χαί τβϊϊ λοιποί ΐ-«χΕί«!· 
25 χατέβμα «έρ=5 γαρ, ^5 πνέω/«ν χ«ί ζώ(«ν, 

ιΜατό; τε και τών λοιπών δια τά; τούτων χρειατ 
χαί το, Κρονι'ων, ίΐπιμϊν εν τοποισι μύριοι; 
τήν σκοτεινών και άίϊηλίν σήμαιναν άμαφμίνι»· 
β ΒΐΐΜϊ ί' έν νίεσσι- 3εΐ; 9" εκίβαιτβεν ' Αχαιοί!;· 
30 θεό; νϋν ΰύνχμις , ψυχή; άναμογναματάνη· 
νυχτί γβρ βοολιηαάμι»» βεβαρηίιες οίνω, 
3ιχ5 «»ϊ 3»5Ρ^αν βχ' ίμωγινμΰσννγ 
ό τ'έΐι λι^ρβν μ^έμενο; νίς-ον 3ε , Ζιϋς τυγχάνει, 
ή ειμαρμένη τέ αυτή χαί ουρανό; δε 1 πλέον· 
35 ίξ ουρανοί 7<*Ρ πνεοϋΐών ^ιβίων χοταηιίίων, 
ίπ&,σ3η μεν πάν πέλαγο; νεκρών χ«( ναυαγίων- 
άλλοι 3ε' παρεξασϊϊραν πατρίίων τα(ιρατίρα, 
εί; Άψρη(^ν, ΕΪς ΑΪγυπτον, ει; Κρητίίϊ, Ιταλία» ι 
ει; άλλος χώρα; ε"3ν» τε χα! ττόλει; τε 1 χαί ιόπβς' 
10 βραγμ τινίί άφίκοντο προ; τά; οώτω» πβτρίία;· 
« Μίνιο; εξ όλοή; γλαυχώπιίο; οβριμαπάτρνς· 

'Εχ τκ όεροί ηϊ; οργής, ™ ^""^ κ**»^™* 
ύπαμεν τίν άέ> να γλαυχώκδα πολλ«χΐΓ 
όφιμοπάτριδ', ισχυρόν έχουσα τον πάτερα- 
45 το όλον γαρ ς-ερίαμα ό ουρανό; ό βιίρτβ;, 
ο' Ζίϋ; αΰτό; ό ισχυρό; πατί?ρ έ>ί» άί>;· 
ό γαρ άϋρ ν Άδηνα, τη οϋρ«ν3 τί με'ρο;- 
ο "Η τ'εριν Άτρίίϊικκ μετ' αμίκτεροκην ΩιρίΒΐ. 
Πνευμάτων εναντίων γαρ ομ^ρ'υ τε και χαλαζικ. 
50 *αί χαταιγ'^», « Μ * ιϊ ΤΕ ««χ™* 9ίη,ώ " Χ»*** 1 "* 
μελλόντων άρχεσαι, Μενέλαο; μ^ν ϊρ) 
πλεΐν τ«ν ταχίςτίν "Ελληνα; πάντα; εί; τα; ίΐατρί3α;* 
» Οί 3' Άγαμέμνονί κάμτταν έόν3ανε· /3βύλ«β γαρ ρα ΙΝ III. ΟΒΪΜΕ*Ε. 243 

Χοών ίρυχαχίχν ρίξβι 3'ίεβο!; εχοτό^αϊ, 
55 » άς τον 'ΑΖηινα'ινς 3^νοϊ χίλον ίξκχίσαιτο- 

* νήπιοϊ, ίΐ/ 3έ ίο ν$-η, "ο πίίτριϊαί ε,κίϊλεν' 
» ίύ γαρ τ'βΐψα 5ίών τίρπιτχι νίτ% α'άν ίίντων. 

Ό 'Δγψέμνων 3ε ούτος τα ς-ράτινμΑ Χβτεϊχι, 
ώ; άν αέρ; Γί 3=πώ παϋσιιι Ξυσίαι; Χάβοί· 
60 ράς-α 3' β μετατρέπεται χρατ^αν τι ς-αγμον, 
ιί τ'βν χειμέριος άη,5, ίΐ τ: κ«ί δίρίϋί καιίσων. 

» Νϋχτα («ν αίααμζν, χαλεπά φμσίν όρ/ίβίν^μϊΐς 
ο ίίλληΪΜ^ δι; γαρ Ζεϋϊ ϊϊρπι: πϊ;/χ« Χαχόιο. 

Οντα; ϊχνυχτψύααμζν ε/βρΛίναιτα ά».Ύ)\α;· 
£5 α Ζενς χχΐ νιϋς γάρ ί ημών, ο τίις χαχαβαυλίας, 
ί χαί ή ειμαρμένη 3ε, ί,μίν τοΓι; $ναβι·ΛΊαις 
ίρτυ-, χατεοχεύαζ! την σνμφηιάν τνν χ6θφ· 
&ΰηι οι Ύΐμίΐίΐς 3ε ε'ν ται; νηυαίν εμβάντις, 
ίπλίομιν ές-ίμιε το πέίοτ/ος 5εός 3ε· 
7)1 3<=£ τα νΰν ό ούρανός εκ ζάλΐϋ «Ετ^ιήβα^' 

Εΐί'οδν 3;οϊ κχί μοίρα τις ;κ των εύτυγες-άταα , 
ίς-ίμααε χα! επαυαε τψ ζάΐ-ην τα πελάτ/οας· 
νόςνν 3' οίκω ίμί&ίτο ο Ζίύς , ή ειμαρμένη, 
βει/τίραν ερίν γ«/ι βίΛοΐς ο33ι; άναρριπίζει- 
7ό -ήτίΰμιν τέρας ΐίίξατί 3ί 3εΐν, ίϊμαρι«ένην" 
χλι' ιϊ, 3:οί ίμαίας 3ε 3ύνίψΛ πψϊίϊα, 
και το, Βίοΐί ομηγ,, ά;αύτας 3ί ανν τ&χοις «ει- 
εί Ά3ίν>ι ο; φήεί, άμ φρόνιμος ύπάρχης, 
ώ; Όδυοσίΐ παρι'ς-ΛΤ') ώ; %ν <ρρονών ίχίίνος- 
80 β Οϋ γαρ πω Ϊ3;ιν ω3ε 3ίΐ)ί άναψαν^ά ρίλεΰντ«ϊ, 
» ώ; ίκίνω αναφανδόν παρίς-ατο Παλλάς 'ΛΒ^νη. 

Οάχ ίΐ3ιν ϊντω; ετωγΕ τ«£ γιχμά; δι/νάμας 
ΧυαιχΑναας προφανώς, ώς '05ασσίί το ϊμφρον 
ίΟβΌί 3£ίί ΖύΑαειαν, αύτη η ειμαρμένη, ία ΑΚΟν,ΪΙΕΝΤΜΙ ΕΤ ΑΜ.ΕΒΟΜΛΕ 

. 85 νπίρβώην το βχϋμα ίί -τούτο χ«Αεϊν./ωι νάίΓ 
πίλιν Μένταρ Λν 5εο;. ή £ ί μβ(ρμ.ένΐ7' 
» "Ω; τέ μαι «ϊανκτοΐί ιν&ίλλίταί- βίοφίοη. 

Ϊτ3ΐχ;ί«; « και ίίς-ραβι». ώϊ ούρανω; νίλίω· 
μβΐρα &όν βρτίω; 3;, άς·ίραν ύμαφμίνι;, 
90 3είΐ;, βαμάς, ςνιχείαι; π ναι αύν αύτΛί πλίκ' 
Φοίβος Απόλλων Ιπεφνΐν, ό ίλτε; άνεϊλίν 

πλοΗΚ ςνγερ})/ 2ει3ϊ φράσατε. ναι άντμίνας χώ&, 
95 ι) ύμαρμίνη νυν «ΰτιϊ, 'ϊμγΙ «ιίρ ίν3κίϊί. 
• Ζ««ϊ τ-ΐ-/ άλφίοιη μπι άέ&ατΜ 5εοί ίλλΛ 

Ό Ζϋ);, ί πλάνος ί ότΐρ, κ«ί οϊ λοιποί άς-Ερες- 
ήτοι /ιιϊ γένοιτο εμοί τοιούτι; ειμαρμένη, 
ί μιί η«ί2/_Μ·.^ίΓ:ν ί Ζ^ϋί "/;νέσ3«ί *ομτο, 

ϊττ;ί 3' έγοαρΊ ι χείίδω ίοΐ" βίβΧζν χιοΟν ού 3ίλω· 
αΰτϊ7 7*ρ ία! αϊίδόριον το κώαρον ίς-ί μοι. 

105 « Ώ; άρα ^νήσα; Απ£/3» γλαυχώπις Ά3ήνΐ], 
» Είδομένΐϊι 5άμβκ β' ϊχε πάντας Άχββυ'ς. 

Οΰτω; Ειπών άπίίραμΕϊ ό Πϋνετός ο Μέντωρ, 
ώτίω;, ρίνικ ορνώοί ίξαχοαμίνος ιάχιν 
ί ίμα ϋπεν_ώρ=( μϊν ά; κράς τ-ηυ ναΖν ό Με'ντωρ, 

110 χαι ^ν>ϊ δί δίΕ'πταιί' οίωνοιπιόποί 9' 2ϊτ»;, 

κβι γμο'ντ=ς μάντει/μα χ^ς-ον τοΰτο τη Τΐ]λψ«χοι> 
3ΐ]λ=δν άϊϋία! τιίν (3ουλ»ιν χοί τον σχοπόν όν 31λ£ΐ, 
οι κ&κβ χακπλΐίγΐίμίν και Μίς-ωρ σϋν έχίίνοι;- 
οπω; ϊι} ρίνυ μάντιομα τί Τηλεμάχου μό3£- 

115 ή τ^ϊβ τα ϊΐίιτι* τ-ύν άί,τϊ,ν ίχτρίψιν .Ν III. Οί>ϊ**Α». 245 

ίίτίτροτΓος χαϊ Μενταβ 8ί νπηρχι Τηλεμάχου, 
κ* μετα το ουμ^ούλευμα ηρές ν!<ΰν απερχομένου, 
'επιι φην*ι δάτηκτο , κχαι χρηβΓον ε'χρι'δη· 
ώ; χμ τον Νεστίρα είπ'ϊν ανε'ω «εφυχότι, 
120 τοκώτίί σοι εκπέμπονται αηρΐα ϊξ άί'ρ;;- 

£ιγ' συν ΐ Ειμαρμένη αχ τόΐα σημεία πίμπει, 
ίλπίζ» ΚΜ άνύειν Μ τοΕ™ ί' ούχ ΐιτίν άλλο- 
ι) Άλλα ,Ξιυγάΐηρ, χιιίίοτη Τριτογενεια. 

Ή νυν πτηοις τη; ορνώο; οιίκ άλλί τι οημαίνε! , 
125 «2 ϊαγαμοΰ 3ε τήν /3ουλίν ΟΓΜκα χαί πληρώοΜ. 

ο Άλλ' κναβσ' ίληδί 3ίίω3ι 3ί μοι χλίο; έοδλον. 
» «ύτω και παΐβεβοΈ χα! αίίοίΐ) παραχίίτ>|. 

Άλλ' ϊλΐΜ 'χαί (ίίλη μοι το«ί3ί ειμαρμένη 
ούτω ρνι'α&ι χ«ί πβιβίν ε'μοί τε ουμηβροίνιμ. 
130 » Ή; ΐψα' (ύχόμ&ος- τα }' εκλύε Παλλάς Ά3ηνη· 
"Η πάλιν «περόνη 3ί ιό ορνίον, ή φηνη, 
ίηλοϊν και' τβτκ τβί βιύ,άς, χαί τβ; φβπβ; πληρ«σ3«[, 
ΐίτ'ίίν γε ήχίυσεν «ΐίτον, τΒΐίυτι χαί ό Νεβτωρ, 
επιτυχή; ην εν (3βλ«Γ; £ν ΐ5ελε πραγμάτων 
135 μ 'ϊίίυς Όρτιλόχοΐί, τον Αλφειό; κ'κι πβϋ&ρ 
Τί; Αλφειός Όρτίλοχον έτε'ννηο-εν ύιίΛ{ 
ίξ 5 «νϊροϊ τη Άλρίιβ ό ποταμό; έχλήΒη' ΑΤΤΗ ΈΧΤΙΒ 'ΪΙΙΟβΕΪΙΪ ΤΗΙ ί. Ό4ΤΣ2Β4Σ 

Είί Σηάρΐφ ό Τηλίμαχοί ίλθώι σΰν Πειοΐοτρ-άτω, 
γάμων χζιροϊς, ξινίζεται τοις οϊχοι; Μίνελάκ· 
νόίτον ζητών ίε' τβ πατροί, τά τών μνηόηίρώ» λέγει- 
χμ 1 ό Μενέλαο; ούτω λεπτώς παν εξηγείται 24-6 Λ.Βαν>1ΕΝΤνΜ ΕΤ ΑΜίΜΟΒΙΛΕ 5 τον πλουν και τά μαντεύμαχα Πρατίας Αιγυπτίου* 
ΐξ ων τον Αγαμέμνονος θάνατον επεγιώχα, 
νηάρχειν "Οδυααέα 3= τής Καλκψίς τί? νηνψ 
ταύτα χατα τήν Σπάρτων μέν εν οϊημ; Μενελάκ· 
Τηλίμαχον άπόίημον 3έ γνίντίς οι μννπΐρίς, 
10 τΒτον βουλεύονται κτβν.Τν, ο γνιιναα Πιΐϊίλόπν) 
;| άβυρμαν ικραιαΰϊιν ύς ϋπνον παρεαάρη, 
πψί παΛος όνείροις 3ε γ^ηατοϊς ιταραμιο%εϊται- 
γάμον θίίΐ' έτέλίΐον, «τοι ί Είμβρριίν···-- 
£Ϊ3ο; τής Αφροδίτης 3ί, αιί^ί ίΐΓώϊί/χίβς· 
15 » "Α.ν3ρε 3ύο> -/εναιν Δι=; μιγάλοιο ίίχ,τντ 

Διος μ^αλοα ννν \ ύιχς) , αημαίνει βασιλέας- 
ο Ζ^νό; ηου ΐοιιίίί γ* έλυ/ιη/β ίν303ίν «ύλη- 

Ζην ννν ό Μ(ΐανί?όβ£ ρισί τοίίν 3ι, . 
ως κατωτέρω ούρανα παρεμφερής ό 3όμος· 
'20 'Αρτίμώι |ϊ*νΐ« 8ε, ο-ελ-όν··) χο-τά θε'βν, 
9£ο5 τερκόμινα «ιίβίί /«ιίϊο^ άβτίρΜί· 
ίϊναι ί Μίμναν καις ηκς λίητται, της ημέρας, 
η ώ; περίβλεπτος άνηρ ήμίρα χαι τω (3ίω, 
ί ώϊ πατρί'ίΜ λεληχώς το μ,ίρνι τά έώα' 
25 β Κύτίχ'αρ' εις α'ινον βέ&ε φάρμακα/· εν$εν ϊπαιον 
« νβκη&ΐ τ'άχολόν τ; κακών £ίτίλ»-3ον απάντων· 

Τβ5 έν τω -τοτω λόγζνς νϋν Έλ/νη; 3ίλχτ)ϊρίοΐ);, 
χβτοϊύμΐζΕί φάρμαχαν ίτιΒεΰανον ανίας· 
οι* άπειχος χαϊ φάρμαχα την Αϊγιπτον χεχτηαΖαι. 
30 \ϊ&ι8ανά ΐηί π«ύοϊτ« τα; άρ,ηίκιυί 3λ^β$· 
χαί γαρ και τους Αίϊίοπο; τοι); άπίώεϊί άχάβι, 
μ^τε πληγ&ς, μητε τομαίς, μη χαόαεαι, μηδ' άλλως 
άνιαρβΐς άλγυ'νιβ3«, φίραν 31 πάντα ράατα, 
άς άλλου τίνος πάσχοντος 3=χώ τιαί ψαρμάχοις- 
33 5 £ βϊ «5 Ζίϋϊ ό άγ&αν και τί χβχόν 3ι3άς γί. » τ- ·~* 247 
ί ί'ιμαρμίνι νϋν Ιυτιν, ί 9/ γε- 'Α^ροδίτ», 
ί τ? 'Ελίϊνι ίέδω/=ν αύτάς ϊπάνμίας, 
ν&αφιν Έλε'νιυ ΐγαγεν «ρ'ίπηΜ τβ Βουρείκ, 
ΠίΛλο; 'ΑδιίΐΊο, ίρον^ίπ; αύτϋ τβ Όδυσσεΰΐί, 

10 (ώέγξασδαι γ«ρ βκ εϊβσίϊ άδεν ούτίν εν ίππγ- 
* Αϊ γαρ Ζεϋ τε πάτερ και Ά^αΙή και Άπόλλον 

Εϊ3; άβρ, πιΌϋί δοτ^ρ, καί Ά3βνα, σάννη, 
χβι Άπόλλόν τε, ΐ>κ, φωτός βροτβΐς ταμία- 
ίγουιί, εί3έ » βρβϊί, νι)ξ, ρώί τί ηϊς Ύΐμίραζ· 

45 Αίγύπτω τον Λ&ν/λαίν πεΤα 3εοι χατίαχαν, 
οΤί τιβι >ιβί »ι ίίρεξεν, άί-ίρίς ίίμΛρμίΊϋκ- 
■ήτοι μ ιΛμιι κατΐρξΗνιο χρις-ώ τω 5ιματία· 

» Ει μη τίί με 5εών όλοφύραΐο χαί μ' Ιλέΐχχε, 
» Πρώτευ; ί φ5ίμου ^άτυρ άλί«ο γίρηπος , 

50 α Είίώέν τ£ γαρ χάλλις-ά γε 3υμον όρηβ' 

θεών νϋν μάγαν κνά σοφών και ΰδρομαντευματΜίι, 
Πρατε'ω; «>βρ« πϊ«ς-ον, καί το της ΕΟοΒίας. 

Ός Τ?{'τ?ικ τίως βίίτβι καί σκέπει πώί λεγεί- 
Πρωτειϊς τα ύδωρ τφώτιςΊΐν υπάρχει των ς-οιχείων 

55 ό3εν αυτόν κ«ί γέροντα καί τών ΙφΒίμων λέγει· 
(ί ϊξν «ί άν3ρωπόμ«ρφο5, γέροντα με'ν άν είποι, 
σορον 3έ ί τί Ιτερον, « μέντοι των ίφδίμίον 
οιίτωί ό Τζέτίικ οΐεται τον μέν Πρωτέ» ιϊίωρ, 
την 3' Εί3ο9;'αϊ όνομα πρέπον μαντΓΚωτάτοΐί, 

60 άς ός-ρολόγίίί ναι ΙοοτΛί τιρογνοις-ιχοϊϊ άν3ρώτΗ5, 
ίι'3υΐα πάντα ας 5ϊίς, « V είδνΤα 3{Ία· 
ταυτυν ό Τζέτζν; μαντιν α« λέγει τήν Είϊοδίκν, 
Τίρατίας δυ/βτέρα 3ε λί-νεί χαλεϊιώαι ούτω, 
■ώς πάντα πρηινύβ*ου<ι*ν έξ ν&ρομχη&μίιαρ:: ,-, 

65 ούτι τω Μενελα^ 3: πάν** μαντινίΓαμένη,- ■< 
'Ομψκ» λίγιις ^ΐ^ άΐ ερμίνδία τον τε Πρωτιά -/ίρννχα ϊντ"« πατίρα τβύτΐίί γενίαΒαι Χίγι· 


ιζΐΚ ΐΚίίνην $1 


ψφΐ Μενΐ 


; Ϊχμα3ίίν 


ύΰραμαντιίαις ϊίίζω 


ψ Ί«ρ μυχιμβρ 
: απή)ιαιον τι α~ω. 


τρίίς ίη^η· 8 
νΐίχδίροις Μρμ 
5ς πψ ούτος χν 3δ 
ύμά 5 χαλΰψβ). 
ΐΜίαγίί 3: πρ 


ος πίλο τ 


£ν μαγιχών όμιίως- θίό οβμ^ν 9έ τϋϊ ρω/ώκ άρόματα. πχράαχα. 
Χίιμίναν ιώτα 3: ημών ψύκια'ς ίαχεπααμίνων , 
και ρώχαί Εξ£λ;ιί£Γ5νι«! καί ανται ϊι κεσ5νται· 
άτκ ναααρ&μφαμιν τας φάκας χαί νμάς 5ε, 
80 μ/σ^ν ΐ,μών καί ιών $ϊύχών ιϊϊωρ δάλίκκηκ 9>ίσω· 
και τότί άϊ **< ι* 1 !* 6 ί"^*» " 

■-" δτ'ίπί ΐαίοηί Ε>πίτά τω ίδατι ΕΜίίνω, 

χα! πϋρ, χαί ΰϊωρ Κβϊ 9>ντά, πάοαίί Μάς την φύατι/- 
3:7 3έ πΜϋς ς-ψρίτητος, εύχϊ δειλΐαί τότί, 
85 εχίΐυ και ύπίμένΕίν «■ τον γί,κντο: το ΰδαο, 
και αΖεναράς. ίγταρτζράν ιύτόνοις ωψυχίβις' 
ίΐ γαρ μιχρίν £νί=ί«Τ! ««ί ίί(>»ίριίσι1ΐί μί! 
των άρτμίχΜ τάϊς μάργας, πά3ντε το ΠΕυανίρκ· 
αντος γάρ Αι 3;ιλόταπς ψυχΐν (Κν ίπί3ίτ 
0(1 5ί τ£ 5νσθ! χάμιιίον, οάσμα ψυχιϊ; ώί ^Βεν, 
άψυχο; νντος χαϊ ν<χρϊς άρ&η ' καραντίνα- 
οντα ίο) τότΕ τόλμη; μΐν, αίλ' « 3ίΑ(ας χοίία· 
■ έππιι το ΰδωρ πάλη- 3: Ϊ8ι7ΓΕ ί3ωρ μάναν, 
ήτοι ' μετά ίχπληρα&ν , & βριίυω μα/ΓίΟμάΜίν , 

Τ«ν·τ»5ν αλϊ«γο|5ΐ)μ«ο5 Ην είρ^ν, 

^ τϊμΑ-3(' λίξϋμίν ).(&ς £>>Ληορί*ζ· . 1 ϋί9ίΙίζε{) Οοο^Ιε 1Ν IV. 0ηΥ85ΕΑΕ. 24ί) 

3:«ων νΕν αοψών 3ε, τό 3' ά^Λνάτιν; νάει, 
ας·ίρας- άμαφμιντ,ν τβ· 3μι , πάλιν αιηοί 3:' 
ί 00 τι; θανάτων μί πεβ», ϊτπ τϊί ειμαρμένη- 

Λι'ί χα'ι άΧΙ'.πι ~Ξΐίς, ττ, Λ[ί.·Μμί->-ι\ Ί.νμι· 
και α3ανατοις 3ε δίιΤς τη πρχνα ίμζιω;- 

τιολλιόιι; Εψικ μα πά\α τήν ε'ιμαρμίνην 
105 Διός γαμβρί; Νενελαες- ί Ες-ί βαοΛίω;- 

έπεί χρν&μοϊς δ' ες ΰς-ψτν νησ&ς μτχάρΟΝ τ,\3ε, 
πίτίϊίϋν ό γέρων χχί γαμβραν Διός ωπινομάζων, 

βααάίν; 8ε υ'ίιν, άλλα 3:53, λίΐ,κί(ται) 
βί« γαμβροί Μενέλαε 5εεϋ φιισίν ύμόρχοιιι , 110 


άρίξΐ] ίς 'Ηλίσιον χ* 
ϋ(φων νΐ7(Γ5ϋί- 
Αϊτυητον, Νε"ίλεν ί» 
(ίΠΕΙη 3ε λίϊΚ, 
ώ; ίμ^ρίΐς ούξανο/χει 
δεών ς-ολβν κατίππίΌ 
ΐμαρμίνη; ).ίγν 
Ι3=5αιι =1ρ=ν οί 9ί=[. 
χαί τ« ς-αχεϊα- 


115 


; χκι' τα τεχνίτον 
ίρχον ν-ιΐ;, τΐν Μί 
ϊίόν ΐί9»ν κ«ί ώ/μβαυίτν ε 


■τ-Ιν άρχίν ιών ενα 
ωςαντως-κα! 75, (ί ■ 


ιΐί μη : 


ϊίό; ην ικωοτρύνων 
νϋν 'Λ5ΐ7νά, ^ Φρένι; 


121) 


3εοι; ΕΠΕΰχΕο3οι κύτ 
[-15 ε'ιμαρμενγ 
ίη ΠηνίλότΠϊ 
ίπ ααΖείς ΊηΧίμχχ. 


125 


η ΐΐ< ά κο&ει/διντϊί 
ψο^ί ιέ χαί φρίνηβίως ανά 

Έπεί τΐίν δε'λτα πα<τ«ν 3ί ΕΪπβν «λλνρρίαν, τζύς ίαώομίνονς τοις μαροϊς αΆηγορογραφώοιν· 
130 ει Ό ΪΙρατεύς ύς οίεσ3ε ΰ).ΐ] δοχεΐ τν'/χάνειν, 
χβϊ ύίραμαντεία 3ε, χιάύς ό Τζετζικ λέ^Εΐ, 
πώ; έχ πι; ϋΧ-ης είπατε Μενέλαος μαν3άνΒ 
οία τω 'Κ^αμίμνονι ανμβα'ηει χαί ταϊς άλλοις 
τίνες «ί ρώχαι ϊ* 2 " Τ£ χ™ β άμβριαία, 
135 ήν ταΐ; ριοϊν ίνίς-αξίν αύτών ή Εί3ώία, 
και τί; ή Εί3ο3/α 3ε σι!ι< πασι τοϊ; ετέρας 
ψίϊίίβΛλ»ιγ*ρογρ«ί=ΐί μοι μη π(ί3ε<ώ4 μηϊόλωτ 
πβ; δ'άν τι; -ράη ταζ ψευ3εϊ; αϋν/ορίας λέξω, 
δν ττρό; την όλΐ)ν Ιννοιαν, την ήν «λλίτ/ορβασι , 
140 το 3ιαοκ!5 βχ ϊχουιιιι, άλλα χενολθ7«οτν· •ΤΠΟΘΕΪΙΙ ΌΜΗΡΟΥ ΔΕ ΤΟΤ Ε. ΤΗϊ Ό4Τ1ΪΕΙΑΙ. 

θεών διντέρας άγρας β33ι; γε/ίνημένης, 
ή 'Α3ηνά τάς ανμφορας εφααχζν 'Οδνσαίως, 
χαι ώί χατε'χοίΓΟ αυτό; της Καλϋψοί; τϊι νίρω· 
οί 3ε 1 μνης-ηρί; βοιίλονται χτιϊναι και ««ΐβα τότκ, 
5 ίί' αααην τήν τδ πατρίς εις ΙΙύλεν οφίγμίνον 
Ζεύς ϋ φιρί προς μεν αύτψι την 'Α3βναν τοκίβε- 
ώ; περ ϋπί3οι> λογισμό» ελ3εϊν τόν_ ΌϊΜσέβ 
χαί τηϊ μνης-ϋρας σύμπαντος σύν δόλοι; «ττοχτεϊνικ, 
ώς άβΐχβ-ή Ίηλίμαχαν χάμιαον ε'ι; ΊΒάχην 
10 ηρό; 'Αίηνβν μίν τοιαίί- τον Βε 1 "Ερμάρι χελεώι 
έϊ5ίντ« ράναι Κβλυψοϊ πίμψαι τον Ό3ι»»5β:· 
καί 3η .αύτίν εξέπΕμψεΐ) επί τινο; οχί3ία;' 
τΐ, οχτβιιιαΛιχάΐ): Βε -ημίρα την αχεδίαν 15 Ίνβϊ 3ε' κινΒίΛίειίοντα τό~ίς χύμασηι ίίϊσπ, 

δοϋσα το χρηίιμνεν αυτής, ψίν ιίς Φακίκων σωζα. 

Ν5ν ά)1νρρφέάν Βε τά γ^3ε γγραμμίνα- 
3εών φρτνοννταν άγίράς δευτέρας αγοραίας, 
ί Μέντωρ ίιιιγΕΪΓαι μεν τλ περί ΌδίΛΤϊία. 

20 βανΧαϊς τι?ς Π>7νελόπ>!; 3; οικτρά 3ιχγηο(ΐ, 
όν 'Λ3>ινιϊν νϋν "Ομ))(»ί, ώ; πφ κκί πρώιν, λί/β' 
«ύτόν μίν λΕ'-/ων Καλυψδ; κατίχεαδοί τί; νιίίω, 
βουλίύειώαι μνης-ήρας 3: και πβ73α τβτη χηϊμτ 
ταϋτα είποντος Με'ντοροϊ «νβρΐς ^νιμωπίτοι; , 

25 β Ζϋ) ; , χαί £»βιΐί ιι'ί άνήρ, αϊα ί άΧΰίρνης, 
ψηαιν άς φχονίμηοαί τα περί Όίυοοία, 
οϋτα ς-ρχφήναι αβ\αβη και π«ΐ3α τβτβ βχέχη- 
ταΒτα μίν προς τον Μέντορα- χαί .γράμιια. Βε συντάξα;, 
ό περ Έρμήι) τε και ιιίον αϋτδ κατονομάζΕί- 

30 α γαρ πραραροιίί Χόγις, τίχνν νιος ύπίρχων, 
ο έρρτνει); νοος ΐς-ί, ψιιχιϊ; τε κινημάτων 
Ί^/Χΐς, και ί το γράμμα 3ε τκτιν άκαχομίζαν, 
χαί ύικυργχν πάν οργανω πρι; εχθίοιν γραμμάτων, 
Υΰάάταρ Ήφαις-ος τί πίρ, και πυρεχτοί και ΰλατ 

35 χαί γράμμα 3ί συνδεμένο; μετά τίνος έμκίρου, 
στίλλιι προς ν^σον Καλυψώ ο&έ»ν εκείνη πΐιααι. 
πρός ττμ πατρίΒα τήν αι)τ3 περψαι τον ΌδυσσΕα- 
οΤΒας τόν Ποσειβώνα τε καϊ τάς οργάς 3αλάσιη55' 
Ίνω 3ΐ ναι το χ/ηί&μναν, χα'ρ'ί ές-ίν Όμηρου, 
40 παίζων χα^Γεντίζεταί και γαρ ίν ΐοϊ; ένδϊβε, - 
προς ον «ρ μϋ3ον λίγβιι περί Ίνΐίς τής Καβμο - 
3ίαν λεγόντων γαρ αύτήν τ&ίΆαι τη Άαίάαστι, 
έπεί αυνΕ/3ϊΐ πλεΌντι τω ΌΒικτΟΐΤ αγ&ία, 
ΐχ τής 3«λάσσ>!ς α'ύναα εν3ν; ϊξαναδύναι, 
15 εγ^ς-β τϊ; σχεδίας τι ιττιρνϊ,αμίνήν τίτι Ώ\ψίζ&Λ Οοο^Ιε 252 «ΒΜΟΤη ΕΙ Λ1ΙΜΜ1Η 

χαρήοαι τ^ν ιίς Φβίβχας κατά γραφήν όρ5ίαν 
έχ ταύτης ί' 6>ω ΌϊμΟΜίϊϊ Εγ/ις-α ,γήν μπορχίπ., 
ομ ίμίΆε χαϊ νηξαο3αι βχιι&ιίιχης της οχιηίας. 
παίζαν χαραντίαμοαιν ο "Ομηρος, ώς ;Γη=ν, 

50 Ίνώ λέγει την αϊΆυαα· χρή&μνον @έ σοι τχότης 
γραμμην ,τιϊν ιβ πτιρυγματος έκείνην την όρ3ίχν, 
χ«9' ίμ περ ίΐηοιχο'μίνί; πρίς Φαίαχα; Ιξηλ3Εν 
ί/ζις το άλΧηγόρημχ- τατα 3έ οτί αημζκν, 
ας πϊ&ιοις χινδυνεύανιν «ν «ΐ5υί«"ρ«ϊ£/ι;, 

55 ίξαιηίϋ» τϊ βν5ώ, συμεΐον σωτηρίας- 

ε'ι^νοχ μαλλβν εις βν5ΐν ίχ της ίπνρανιίας, 
ϊλώρον τότ£ νιιϊ σήμαινα και πλωτοί, 
κόν εύδιών τώιι.ίΐώΐίΤΕ βλέπης εν&ιατίραιι- 

60 «ν τβτο τοΰν χατίδικ μ*Μ, ρι^ε προ; άλλο πλίΤοκ, 
άν άναψαιτν τότε <»ι χα&ςιιχΕ ίο πλευσοι- 
α ϊ αύ μεγάλη βία τις, ϊα μη ηλευ'ιηκ τίτε 1 
εϊγει ταντα χατίλεξα, λιιπίν μοι χωρητΕίν 
η$η χαι προς το χείμινον, ώς τά χρειώδη λιξα· 

65 ' χ Ήώς 3' εκ Χχχίαν πίΐρ' άγαμ» Τώοινοιο 

ο αρνυΒ', ΐν' «5αν«τΐ(9! φόωί ρίριι ι|3ε βροτόϊαι- 
Ίον χα Πριάμαα ά&ύχόν νϋν Ίΰανίν μοι εογ, 
χα,ί την ήύ 3έ υΐ«ΐΛβιι 3ί«ν νοίΓν ίβλίακ, 
τι ΓιρωΕνίν χχτάς-ημα νμν Τώωνβν νό«. 

70 τά ώνια ό τίθεται τοις όγορβϊς Είς πλώτιν, 
- «πι ί^£ρ« ιϊ«λωΓο άν3ρώιοΐί χα ε ί-οιχείοι;· 
ο'ι 5έ ^(ΜνϊντΕϊ χαί 3εοί , «ί ηροΐαβάν είρήχετν, 
αίΛΐ'δ,ΐΕΟΐ' είϊίήιπαν, 8ιϊλον εν τί) Ί3άχ$, ,■■ 
πφί μνης-ψων τΐϊ βουϊ,ής Χαι πφί Όληοίνΐ* 

75 μψη/ίρΕμέτημ ίε' τβιι ιικίν, ώς λόγοΕϊ νφηγρας, 
δίχην βροντών άντί3ετον άπαν χαταβρονταντα. οι Φα/αχ;; κκ&αι ττ> ^χ<^> 3υνάμΕΐ, 

ίίκβίΜ και Βΐ-αίρμύνις χαΙτών ιικμιι«3£5-<ίτων> 

80 ώ; ττίρ 3£ί> τιμηνουβι , <κφόν « /5αιώέα' 
τα πειιτ£ σημαινόμενα 9;η, έϊΓα33α πάζει· 
οίον 3'κι> εϊιτκ τιϊ, άπιρί&ρρεν κχ ες-', 
χάν π-ρ άνάματνν £ς"ίν, είτε των άχκνκηκϋν 
διάχτοροί, ό [ΐΐϊϊυτΐ; τ5 νδ των χτισμάτων 

85 ό λόγο; Άργ'ψέντϊ;; 3(, κώαρέΐ εκ φόνκ, 
ό τών 'Ι^αχι^ίων 3ε τ»; συμβουλής χαί πλίον, 
είί σωτυρίβν γαρ α"ΐβ έτράφι Τ>ιλεμ«χοΐΓ 
ί ο ρινιϋ; τκ "Αργιυ, 3ί κάνα; τί πανομμόπα· 
ο 1£·ρς πάναν γάρ όρμνν ϊυμώϊιι χβτβς-ί'λλει- 

90 -χρνααΜ πί&ία Έρμ=ΰ /ρ φίρεντα, θαλβϊηι, 

χάρταις γραφίν το γράμμα γαρ γί ς-ϋλλίΐς χαί 5ολα'σο*!* 

■> Ειλίτΐ ϊί ράβ&ν, τ>)3' ανδρών όμματα δελγει , 
ο ων έ3ε'λ£ΐ* ικ; 3'αίτΕ και ΰπνάιντας ίγίρα· 
95 'Ράβδον οί ηΐν νΐΐώετίίΐπν καλίϊ, τάί 7ΐί^«!ν£ο:ί;- 
ΐ 3ϊλγϊί χαί πραΰνει μίν ώμβϋς χαί 3νμΒμ£νοι/ϊ, 
νιίττονοα ϊο^ϊ ρ«3ΐ)μ·;υ; 3: ηράττεν τί δίΓ/είρ;!· 
« Τνίν μίτά χερσϊιι έχων. ττετετο χρχτύ; Άργιβρίντί];. 
Το υχημα έίίοίκλιτψι;- ες-ι 3' ί νιΰς τοιόίίε· 

100 την ίν £Ϊ7ΐ5ν παρζίησιν ταχ/ω; γνιραμμίνην 

ά λογο; ίχύιν έ γραΐττί;, 'Ερρίΐ * ίτρολεχ&ίί;-' μΜ, 
και' ό γραμμάτων κμι^ιΐς, ά; πρόλαβα/ι £ίρΐχ:ιν, 
ε* τ3 αίδίρο; καί τδ νδ τω χάρτγ ίγ/ρααάααν 
οχ χάρΐαι ψά αϊ βίβλοι 8ε πάντα; κ«ί πι=ρίαι, 

105 ϋΐα μίυιών χαί τνώίίας τελίΰσαι χατΐΐχίαί- 

έν πίντω χαί δαλάοσιι 9ε καί ϋ όλχΑΪΜ ηΐιυ'βα;, 
:ίί Καϊ.ϋψίΰί άρίχετο τίν νηίιν , πίήν ίν κρίνω" 254 ΛηβνίΚΕΝΤνΜ ΕΤ ΛΙΧΙΟΟΒΙ »Ε 

» "Εν3α ς-άς 3)]£Ϊτο ίιβκτορίζ Άργειγόντης- 
ό τών γραμμάτων *ομις~ής, ός·ις ϋν άν έΐϋ(ΐ>ί;· 
110 · Οι! γαρ τ' άγνώτεί 5ε5( άλλιίλοκϊΐ πίλίνταΐ 1 
βί γάρ βα$οΙ χαί φρόνιμοι νοοΰοϊ τών ομοίων 
» Ζέας ίμί'ΐ *μώ]ίι 8=5β' ίλ3ίμεν ούχ ίΒέίοντα· 
βοφοί κοί ΐννονς άν3ρω;τει υοι άτιίς-άλΜίΐϊί 
3:5ΐς 9"οιαί ρέ?;υσι- τίυτε'ς-ί τοΤί ς-οιχείζις- 
115 Δία 3έ νΰν παρεξελ^εΐν της ε'ιμαρμίνης 1(γχ· 
άλλον 3είν , ς-οιχϋιν τϊ , 95θον, ί βααιΚία- 
νΰν πχίτΧιοι 'ες-ε 3εων, τιίν ειμαρμίνην λέγει - 
3εα7;, ταϊς βααιϊίσααις 3ί, «νίράσί κβί γο?ε χάτω - 
3ΐ8Ϊί κβι' τοις ς-οιγύοις δε, οΤ; ες-ι 3ήλυ; χλιϊα!;, 
120 ώ; περ ημέρα τε και τί> ^ά\άαιγ χαί τζπύτοις- 
αν τιϊ ίμεραν, ερριτο, Τζε'τζικ, ς-χχεϊον λίγκς, 
ναι φαίιιν «ν ώ; πρί; αιίτόν -ημίρα γκ'ρ τυγχάνει 
φαΟσις κόρος ιίίιαχβ της άνατέρπς τίπαις· 
ήμερα τον 'ύρίανα μ53ίΐ γααϊν ϊράαΆαι, 
1ϋ5 άνΒ'Ζν ϊν βΐφ χαί ρυτί πράξεις λαμπράς ίποίει- 
ή Όρτνγ'ια, νήσος τίς- Διπλοί νυν κύ,ουμίνη· 
"Αρτε^Ηί τίν 'Ωρίωνα χτανεΐν ίνώνμ&ίη, 
βνδ'ών ίχίρπίί; έχτανεν αιίτίν κννηγετ«ντα· 
έχ Κρήνης Ιασίων δε -ην των ψΑιγεάργων , 
130 ό3εν ούτω μιιδειίίνται τήν Δνίριτραν μιγηναι· 
εκρτΜνά^η 3'£ άνίρ, ό*3εν φααιν οι μΰ5οι, 
ότι δια την Δήμητρα Ζεύ; κεραυνοί τον άνδρα· 
Ζεύς Ό βολών ε'ν χεραννφ, νΰν ουρανό; τυγχάνει· 
άΰάνατον, αγηραον ιιί» βασιλέα λέγει· 
135 οιίχ'ίτί ίν -/ηράαχουσι σωρΛσι ς-εψηφίροι, 

άνΐΐ'αν αί μνήμαι τάτων 8ε τοις χρόνοι; ον γίραοι· 
Διέ; ίΐήϊΓϊ, σαφίς-ατα την ε'ιμαρμίνιν λίγετ 
ώιΐφ) Άργιιφόντης 8ι ό έφορος ε'χείνκ, Μ V. 0ΟΙ38ΙΗ. 255 
Ζιριος αγγελίας 3ε, γραφή; της ίλλογί/χυ, 

140 8ώι» δέ καί τηρ^αω ικι όρκ πνσην άνίμχ· 
3εοι 3ί νΰν άράνιαε, άς-ίρις, ειμαρμένη, 
κχι τα ς-οιχεϊα 3έ αύτά- έξ £ν πνβαί άνεμων 
ιω Ό3ικγο!Ϊ μϊν βράμισα ηαρεϋιντα (άνΒράπαα), 
ηγαν κοινά 'εαόμενα τοϊ; συ'μπΛϊηι αν5ρώποι;. 

145 τί; Καλυψοϊ ίί βράματα ιών βαιΛιχατίραν , 
ά πιρ ωτονΒ.ιιάί;:! νΰν νέκταρ χαί άμβροαίαν. 
,ί ΌίοΜη μίν βρώμοπα παρίΆαηο έαΒΙειν, 
αύτη πίιι 3;ρ»ϊ«(ν£Πί 3ε Χίγοις τηκ'ν ίτρύρα, 
ά μάλλον τη3ί λί'ξει κ'; νέκταρ ναΙ άμβροαίαν 

150 τον όν γαρ κατίξίωσι ιών Λΐίίμονίί-ι'ρων, 
άτοπον ριίνετοΓ τροφής μ$ άξ&ν ομοίας, 
τίνα; γηαί νΰν τά; %νητά;, και τίνος άΆανάνονς- 
Ονητάς της χάτα τύχης μεν Βεάς, τά; βασιλίοαας· 
ανμιίασαι ώ; ΣίΧαμοι Ίερονολυμίται, 

155 εξ αν νΰν "Ομηρος ψφ'ιν οϋ μιν 3ε οί Μιιλίαι, 
ά; «λλί[ γράψουπι τινέ; άνδρι; τών νεωτέρων, 
καί τδτα 3ε νημάαααι κερί αυτά Όμηροα, 
ώ{ ΰς-φο; χα9ές">3ΗΕ Δη/3ΐί και 2ολ=μϊντοίί 
ίχ τη μίμιηίσ3α£ «π&κτίν ονόματος 2?λι/μων 

160 Δα^ί3 τ".° τοιίηίν ε3ετο καί Σολομών ηίν χλίσιν 
τ?, χάρζ, $περ πρίτερον ίν Ίεβας ή κλήαις- 
λοοτον άκοάυν τών επών, ήχριβαμίνω; σχίιπι- 

» Τον 5'εξ ΑΊΒιίπων άνιων (3ε χοείων Ένοαί/βων 
υ τυΧό3εν εχ Σολύμαν ορίων ΐ3εν έκτατο γαρ ο\· 

165 ΈγΜς εχ τών8ί άχριβα; « σ>;μ5!8σ3αι ίΐηίϊ' 
άχκο-ον νϊν 3£ καί τον νβν ίν γράφουσι τ« είηι· 
Εΰροϊ δόλους χιν«3£(ϊ ίχ ηϊί Αί3κηί«ί, 
τω '03υίταΈΪ ιά; σΐί^ρώς ΙπΐνίγΧΕν, άς γράψετ 
άς ΠοβΕΐϊιονα ί^ρΐί 3ε την Βάλααααν λαλ5ντ«- ϋί9ίΙίζε{) Οοο^Ιε ίσχ αν βία Ποσε,3ών κατά Τίνο; άν3ρώΐΒ , 

τον ον αντος έχώλυοε πελάγε* 5ώ.άο<Μ>ς, 

προ; π)« τκηρι'ία τ^ν «ύτΗ /ιι? 5ίΧαν άφιχί<}5<α· 

3' αύτον ρερίμίιΐΐν οήοαι; Ηριοπνόοι;, 
5ίοί ίΐ5Τί|3ΐίλ{ΰσβιιτί· νΰν τα ς-οχέία λέγει - 
τιώ; οτινάγει Π?αϊ(3ών νε^ίλα; μκνΖααί μβτ 
■ τα νίρΐ άνί/χ»ί(σ££ μεν) μιαγινίνται τών υδάτων- 
τρίαιναν 9ε μοι νήιίΓον είναι τά; τρικυμία;· τά ι«ς Ίνδ; φΝίκρ», τίνι Ίν« νΰν λίγε,, 
ΪΗ παίζων τ«ν αΐ3νιαν Ίνώ χατονομίζει. 
και λόγου; περιάπτει δε νυν πραααπαΓ.ι>αι<;αζ, 
- ή^οπΗία; λόγου; 5; τ£ 'Οδνσία προσάπτει- 
χαί νϋν ιΐφβίνιι δόλον μοι ΐί; εκ τών β^ανάτυν, 
ί*ν προ; την ιπήβηι άηιδώι άποτνι3ίο αί3υι'α;, 
δόξα; βραχύ τι πί%η>ο; ώς πρό; τ^ν γήν έχτρέχειν 
ί Ά3ΐ5να δι ο άηρ , καί εύραν5 Βνγάτηρ 
Βορίαν ηνέιιν εΐασεν άλλου; 3*ά·Λμανς ευχεν· 
Άϊίνη 3εϊοα δ'ίν ρρεαίν, ή γρόνηοι; ύπάρχίΓ 
« Αιδοίο; με'ν τ'ίς-ί και άϊανάτουι 5εοϊοι· 

Οίκΐεί>υϊ[ καχούμίνίν πολλώιι; χαι ςνιχίϊα- 
Ά5ίνη (ύπνον) ίχηιε' ννν χ&ντις τόν άε'ρα, 
κίντιερ «ΰτ3 την ψρόνιρα αιπαις, &χ' «μαράνας- •ΠΙΟΒΕίΙΝ ΝΓΝ ΆΚΟΤΕ ΓΗΪ 7,. ■ΟΔΓΪΪΕΙΑΪ. "Οναο ή Άλκνόα παις Φαιάκων βασιλέας 
προτρέπεται πρίς ποταμόν ιίλύναν αύτνς ίτΖ-ητας. 
μετά το πλίναι π«[3ί« σψαΊρ/ζς $1 πραμίνη, 
σνν %ίραπαίναχς ΐά'.ς αύτϊς 3«Ιν ϊ;/αμ τω τόη- 
5 ύφ' ον αύτίς α 'Οδνσ<ηύς έξεγψΒιίς τα ΰπνα, 

χαί της παιδος πρίςδε\)5ιίς, λαβών ιρορϊν, ίαΖήτα, 
ταύ'.ίΐ συνιμολάΖησεν 1(5 «βλ» των Φαιάκων 

β '% Ό μεν ίνδ'ϊχίί&ευε κβλότϊβί δΐις 'ΟίυυβηΙς, 

υ ώ'ηνω χαί καματω άρνίμενο; 1 αύτάρ Ά^-τ,νη 

10 α β·ή ρ ες Φαιηκων «νβρών 3ΐ7μ;ν τε πίλίΐι τε· 
χαί /χετά Ε7Γΐϊ 3έ τίνα πάλη» φιιοΊ' τΐΐα&Ε' 
η Τβ μΐν £(3)ϊ προ; δώμα 9ε« γλαυχώπΓϊ 'Λ3&Ί], 
» νος-™ ΌδνσοιϊΓ ίίεγαλνίτορί ριτιόωσα. 
Ηίν 'ΑΒίτναν τίν φρίηριν 5εΐ α·; 1 νοεϊν το 3ε πω; 

15 άκουε νΰν και μάιώανε σηχοί, γρφιβαμίνας- 
ά Ιντα; ονεφις ίς-ί καί μι; τελών εκ μί^νς, 
ψυχής τε χαί φρανήαεως, χαί λογισ/ιϋ τις πλάσις, 
εικόνα; τε καί £Ϊ3ωλ« μελλόντων πρ=3είκνΰσα' 
έπει χαί Ναυσικόας 3ε ό λογκμό; και φρένες 

20 τον περί γάμον ονειρον «νέπλασαν εκείνη, 
3ί όν «ϊν ΐ«!ί νεάνίσι χαί τάίς 3ιφαπαινίσιν , 
έλθϊϊπα πλύναι ποταμώ σώζει τον '03υασέα, 
ίΐίτω φησίν ό "Ομϊρο; Βεινό; ών 'λ',γ^ριγ,:- 
ο λογισμις, ί φρένηβι; Βιϊλον τικ Ναυσικάας, 

25 νός-ον 3ουλειίων Όβυσσεΐ, πολίν Φαιάκων ^λ5εν 
'ΤηίρΐΜ και Μα'οτνα πόλτς τής Σιχελίας, 
κατ'άλλουί άλλ» πόλι; 3ί, νιϊσο; 3ε κα3' έτερΗί' 
3εοει3ϊΚ ψρ&η μοι πισάχις πίααις τόποι;. 258 ΛΒΟνΜΕΝΤνη ΕΤ ΛΙΧΕΕΟΗΙΛΚ 30 στοιχείων και ψμν^βκι; αάτης τι ε'ιμχρμίνης, 
και βανάέ'Μ ·μ να»; κα! ί^ωεΐα τάταν, 
;! ΒέΧας άμα και π=φώι>, ηκ άπαχος ε&ά&ι- 
τΐ)ΐι γάρ πίντάβα. αιί/Λπαβαν 3:5 ^μααμίνψ , 
νοεΐν νΰν ηχ άνάρμας-ον, τά πίντί πρβςφυα γάρ* 

35 ». Αλκίνοο; δέ τίι' -ηρχι 3ι«ν «πορ^εα είδοΐτ 
Σιφα και άγ/ηάς-ατα ώ; Ν ψϋχών 3υνά죫- 
ώ; λογισμϊ;, «5 ρρΐννισι;, ώ; πανιά ία τοιάδΐ' 
τον Ναυσικία; ΆΒι^αν τον ί> όνειρα; είπον 
η Ή μεν άρ' ώϊ είπαα' άπεβ*ί '/Χίινχ'Λπι; Άδήνΐϊ, 

40 » ονλυίΛίΐίνδ' , ό3ι ροσι 9ίώϊ ίίβ; άσψίύάς άαί- 
Οϋΐ,υμπον νϋν και βρανον ό πμιιγϊ; ο;ι λίγει- 
τη λιγίσ^δ το όργανον τιτν κίραλ^ν κιίτιίν βοι, « 
ϋη; όλολαμιηί; ες-ιν «ν ϊχχι νΕν, τον Δία" 
άπίντο; άρκίς-ω 8ε χατερ/,ιται τοί «βίτει· 

4ϊ ίβαφο; «ι)τ» των 3εών ές-ί κβί νχίΜχία· 

ναός- Διός, φροιηρία; της 'ΚΒ^νχς, ΈρμΆτι 
τη λόγοι; ιη ποο^ριΚΒ, και των λοιπών άπαντων 

β ταϊ; τυχώίΐί μροςβοΧαις είρίπις-ος ύπαρχο- 
50 άτ-οποβη ταξ άμβρπυς 3έ των εναντίων λόγων 
ού 8ε χιόνος ονμ$»ρων συς-έ'λλετϊα τω ψύχει- 
όϊιϊλαμϋΒί καί ΗΪ3ρκ; ως έφιαν 8ίΐ τνγ/όαει, 
αχζτιζΰμίνΐ} μτ,ΰχμϊι; ύπά τινζς τοιούτου* 
αεί λευκών τϊϊν «ίγίιιν 3ε 1 ?ι'ρει παρυπιιργμΕνίίν 
55 πάντα λεωκοϊς και χαΖαρώΐ ώ; εχουνιν αοα. γαρ- 
* Τω ε"* τένοντα: μάχαμς &οι αίίν ίόντΕς- 
» ίνδ'ίήτέ^ι; γλαν/ωίης ίπβί βκπίΐραδ! κκίρϊί· 

Έμ τέτω μεν ΐώ κρίνω ώ; ε'ρυν καί Όλιΐμπω, 
ιϊί ο^ιρομίρρΐ) ΧΕρτλ;! τί κιί Ιοικβϊ; ό»τό«ΐίΐ Όμηρν τι ΜώίμηΐΜ ««νυόρω λογιγ; 
χαί ιατρών τϊ 5;ξϊ! &, αοφάν τε 
ο; τχν χαφδίαν ίργανεν λίγις-ιχΐν νϋι 
τβ νλιχαν 6ΐί τεληώ ίργανον οΰτο; λί 
70 ί γβρ «ν«3υμ/«ιϊίί αίματος ϊγαψίίβ 
χαρΆσκ ποόί τ^ν κψαΧην 3.» των ί(β[ Άοις-οτίλου; πάνβοφο; τι; μιά:τ-.-ί·,: -νγ/άνα- 83 ιί μη ιτα^ν ί λογισμοί «αί ?ρένε; , 

/ίίτ<ίρρεν« «ν ϋεγον 5! π«ντες τι πββ; -ήβη», 
ΕΪ τε τ= ς-ίμχ τιϊ; '/ος-ρΐς ώ; μιτα τ^ί χαρ9ίχν 
ν μη $άς ττφ η |ή*»»Γ!ί το ικτβξι) τών ««ων. 
90 ώ; μετά χεφαλ«ν ίηϊτην κΐ! ρο/να; βπψ/μίιϋβι- 260 ΑΒβνΜΒΝΤν» βΤ ΛΙΧΕΟΟΚΙΛΕ 

β Ήάτ'Άρκμις είσι χβτ' Ηρζας Ινχίαψα, 
'Ος ηψ τοις κυνιτ/έταις δε τοις τόποι; τής 'Εφεβχ, 
ε'ι τε τής &οχ£&α(μ0»ος, εϊ κ της Αρκαδίας, 
κυνχτμτχαιν ίν νυχτί τη; κάπρου; , τα; ελάτου;, 
95 φοίνικα ΰπερΧάμπκνα σελίνι; τάν άς-(ραν, 
. πτιτίρπ^ δε ί Λνιτο! και νιίξ οράται τότε- 
ταάζουσι κϋραι δε Δ;ές ιηίμρ*! τβ Αίγιί^νν, 
οι νεω;-ί φαινομεναι Άαι δε 1 των ορέων, 
αΤ; νίμβώαι πάν αγριον, άς Ζεύς, άηρ ϊχιρίψχ· 

100 παιζΗΟί καί αυμπαίζασι και χαίρασιν ϊκείνγ 
ίδ;'α; τότε νοεί μοι 7λ"ΐώτ«Γο; τύγχανε™· 
το σγ$μα τε μετΐ^ριν και πρασαποποιίαν 
Εσα περιτάίασιν άψύχοι; τα Εμψύχων, 
ώ; ΐ σελίνι] κν Ες-ίν ύπίρίχας άς-ίραν, 

105 ού'τω χαι Ναυαιχάα 5ε των μίτ'πϋπϊς υπήρχε». 

ι "Εν5' τ' άίλ' ίνόΐο; 3ε* γϊοΐητώπι; 'Α3^«η* 
» ά; Όδυσσει); εροίτο, ΐδοι τ'εύώπιδα κοιίρι;ν. 

Ν5ν 'Λ3>;νϊν "/ί^κάτιδα νοεί μαι τον άς-έρα; 
ή γαρ φωνή κ καί όρ^ρίς ά)$ρ τι πεττλιζγμίνο; , 

110 οϊ; Όδυσσίυ; εξυπνη^εί; είδε ηΐν Ναυσικάαν, 
καί δί' αΰηι'ν ΤΕπίχϊΐΜ τ«ιίτι?ϊ πατρϊ καί νός-β' 
δεοειδιϊ, ν5ν νόον μοι τον δίκαιον ννν νίει- 
τό δίκαιον δυυΐίίΐΞΐο; ίΐ = ύν/ί^; τι/^χώβτ 
τι Νβυίιχίΐ 3ίρτ;; δί' ίμήϋϊν ΐ Άΰ^νη- 

115 ίτ/ουν ί φρόνηπ; αύιΐ,:- -ήν -/ά? φρτνιματάτη· 
τό δε 5ίβς νυκτί; ί~ί ?ί:;ιαςμα ύι σελήνη· 
δαίμων, ή ά μορφίνη οε τω επϋ τω έν3άδε- 
"3ι·λ, -.Ο,Ί'ύν,τ' ·ή νη ς-Άχύχ. ύμαρμ&ν/)· 
ΪΓρ» το με'γα πέλαγος κατά τ% ειμαρμένη; 1 

120 β=ί δι 3εο; τόσ* δοϊεν, αύτη « ειμαρμένη· 
και Ζώς δέ ί "Ολύμπιο;, ούτι} « ειμαρμένη- ΙΝ VI. ΟΟΪ93ΕΑΚ. 361 φίλοι γαρ άΆανάτοΗΐιν , αύτίϊ τϊϊ ίϊμαρμε'νη' 

ΖΪΤ~ Κϊ Λ;ρΙ^βρβμί3ϊΙ ς"ΟΓχείί) τι) δαλαίιτη, 

η !« πΐίϊϋ σίβομει) τά Βίχατα χαί 9εϊα· 

125 προς γαρ Δίο; οι ξνμπαντίς , ξεϊνοι πτωχοί τελ&τι, 
ξίνβι πτωχοί τ: γίνίντκ!- ϊ*? ^ ειμαρμένης. 

« Τόν μεν 'Α^ηναίη 3ηχ£ Δίο; έχγεγαυϊα, 
η μύ'ζζνί ι'έυβΐαν και πάσιτίνα· «386 χάρητος, 
η οΰλιΚί ηχε χίμας ιίίβίέϊβφ άν3« όμϋ'ας. 

130 Νϋν 'Αδηνβίην λήκι 9Μ Δίΐς Εχγεγαι/ϊαν' 
αΰτί κατά μετάληψιν το βένδρεν της ελαίας 1 
πάντα τα 3;'ν8ΰ!ί γαρ β Ζ;ύς, ήγουν άηρ, έκτρ%Γ 
μάλλον (άλλβ) τη 3ενβρ8 πλην το ελαιόν σοι λέγει· 
ώς οΐνον και τήν άμπείον Διένυαν» καλοΰμίν· 

135 τβτο γαρ λέγει ηρβρανώς τοϊς επΐβιν οΐς γράψει-, 
ίτι λου&ίς ο Όίυσίείϊ;, χαί έχχριαδεί; έλαίω 1 
οΰτω γαρ ην το παρ'ημα; σύν3ετον τδτο σμίογαι- 
καί μείζων καί παχύτερος ίφάνη χαί ει/κόμης, 
η 3άλθΗ7&α ξηραίνει γαρ καί >ϊ ταλαίπωρ/α·· 

140 το 8έ 3ερμον άν και γΧυχι) πψχυ5εν ύγραινα, 

χαί άραι2ν τβ5 κόρου; 3ε, γβ^ πίροιις 1 τη; άδηλκ;, 
μζίζζνα ναι παχύτερα το! σώματα δεικνύει- 
αύΐίζζι και τα; τρίχα; 3ε, και χρίσις ή Ιλαίοΐί- 
τώς πόραν; 7ΐαρεμρράττ8!?α ταύτης παχιιμερεία, 

145 χαί υυντηρ»ΤΗ το ύγρον έντωοδεν των «ομάτων 
μείξω τ: και παχύτερα, Και 1 το θερμον ίεικνυί!, 
χαί μαλάκα 3ε χαί ς-ιλπνά- τρέφε! 3ε' χαί -«; χομας- 
>■ "ϊίρ:;. ί> ΪΙ-,'Μς-:: ίϊε'δωκε, καϊ Παλλάς Ά3ηιιη. 
"Ηφβις-ος νΰν το τιϊρ ϊσκν ί φρίιιησι; Ά3ηνη· 

150 ού των 3ε!ον άε'χητι, αστέρων, είμαρμίνης- 
ηγ^υν ού μοίρας άγα3β; άνειώεν ηλ3ε τ^ε- 
βϊΐίϊίοί, ΐοΗμενοι τη ψυχική δι/νάμίι' 262 Α»θν«β!Τ»« «Τ 

155 ιι "ρ τβ οι ώξαμίνϊ, π&υίρητοί 3(ας $13», 
ίρκ/Οη χβχκβάς, ϊξα 3ε' μΐϊ -ημοζα πάντα* 
θίίϊ νΰν ,9»ίλ;ΰί «υτι- τό 3'Βρ*νί3εν 'λίτμι, 
εξ ώϊϊία; 1ί-(/3ών ."»<,<)«; ίίμα,ϊϋ.; ;-■(;,-, 

160 'Α5ΐνϊΐ; τξ ■.ΐ-.νΐτ.-ω; νϊ* 3:, οιί τβ βέρος 
οί ι:α1«ΐΐΐ' '/ά-, ώ; 3£ίΐ; ίτίμ,'Μ τ» -ίτίΓχΞ'ϊα- 

σ-^™; ίμί κϊί ββσύ&ί **ί ψ"χ«ο; δυνάμεις· 
τ»ίίΐ*< ίτίμαν 5ί*;:*ιι και ε* βαμβΐζ, νβτϊς «■ 

105 «ίλ'ίκτέίΐί λαπά,, τά ψυχ-χα λο-τέΌν- 

ΆρΕίς -«ν χαί τη 3ιι;-.οΰ νοκϊ τε χοί είχίνιβ-. 
ίϋ ιοϊ; ά/ίίϊ; χλι ;-5ρρω3Εν ίς-ων τών πολιτμάτων 
τ«ϊ 3"Α3ι-να;, φρανίσ'.ας, άγάλ,αΛτα (ποίουιι, 
ίγγ-ϊτα τείχους -ιέλεως' προ τών πώών 3ε πλέΌν 

170 3ιο χαΐ ΜφΜίμβζβν ΕΚίίνΐίν παλκίβτ 

τκυϊί δ'ιί-οϊρχΕ αύμβΛα μοηναχί βιαντχ, 
■πρές τ«; !«ος και τιίρραΆζ» μάχα; ουνάητΒϊ Βίον, 
πρί; τ^ν ίντος 3ε' φρίντ,σιν άσΧΕ<ν χαι ίύβοιΛίαν 
η Κλΰ3ί /«ι·, λ'ιγ&γοιο Διός τέκος. Λιρετών» 1 

175 ιέκ*ς νορ; Δι=; Εστίν ιί --ρ-ήη-αι; ΆΒηνη* 
ή 'λτρυτάνιι -^ονι-σις ώς μη δαμαζαμίνιτ 
ί$τν χαί άψ^ραν κύττρ. φααί τε και πο,ο^ε'ϊΐν 
ο Ζινς ίϊ ϊοΕί Αϊγνχος, ου"τ»5 ;χλί3·Ι πάλιν, 
. ό χαταιτ/ίαι Ισγαμάν Λινών τϋΰί έναντίους- 

18(1 η ό ώωτανο'υτο; ·η»γϊί»-(λυμμΐι«ί, 

ιίς πφ έν χατίίί7ί-/! τις *αί ννό-Μ» και 3υίϋϊ-. 

ή 'Μιρια 3'β* ίκί^ «νίΛβί; 'Ο&ισαΐος- 

(εστί ι ^Βλ>) γάρ άπρακτος ι-ράς άύμινιν 3*ϊββ<η-;. 963 η 'Ωϊ ϊφχΐ ευχόμενος, τα 8' Ιίώιΐί Πϋλλά; ΆΒ^νη- 
185 » «ΰτί) ΰ'ίϋκυ εϊίνίΓ 1 ενϋνΓίίν βζίίβ 7ίφ 
ο πατρικκι'τιη^ν' ο 3' ί«(ζ«βίλώί μενίαιζνιν 
α άνΐι&'» '03ϋσσ?ί' >;ν γκϊαν ίχίβ3αί- 

Τη Όϋναβίας ηχιυσϊ φρόνι&ιζ ϊυ%»μ{ντύ, 
ζΰπα αντφ εφάνη -/άρ μκά βρ*χύν ϊϊ χρίνζν, 
190 ίί Τ3 γ= φρόντ,μζ σύτον τόϊς ΦπίαΞηι ϋΐίίκνίί* 
ειϊτω μεν οΛι» ρι>=κ)θΐ; τω Όϊιιϊ«1 ίβίϋΐ) . 
Όμηρο: παίζων 6ε φιρί σκιίμα ιί μιτ&βιίσβ· 
ιόν γβρ αύπ;; παράδάψη ΰδίΊτε Πκκιίώνβ:· 
γγιϊ; 3'Ό.ιιφ: ή 3ίϊ(«τσ« Διΐ; νοίς ίυνα/μων 

αύ-α 3ιψέ? μέν Ποσειδών Διί; ν=ί; ανναίμαν 

ίττίί και Ζενϊ ό ούρανίς, χαί Ζει); ούτι; τιηχ&Μι, 

200 -ηΜτα γίρ Μφ&ύφέν «ύιτ)£ ιόν ΠβίίίΪΜίιΚ,' 

3υμόν τκ Πί5!ΐ3ώνος »ί\ τβτίς-ι «Κ ϊβλίίββιΚ· 

τω 'ΟϊιιβΜί «ρ7<ζίτβ ίδΓΟί γαρ μηάλας 
205 πρίν ί έκίΓνον *Βίλδί?> ζις τϊ,ν αύικ πατρίδα, . · ■ 
φβ&αντί ηρΐς «βτ,ίίββ γαρ φέφς 8/ 9βίβ»ο<Β. 'ΪΊΪΟβΕΪΙΙ ΤΗί Β. ΔΕ ΌΜΒίΟΙτ 'ΡίΤίίΑΓΑΙ- 

Ή Νχυ&χάκ πρές οώτήι την πίϊιν άααιηϊτκ. 264 ΜβνΜΒΒΤνΜ ΕΤ ΑΙΕ.ΕΟΟηίΑΕ 

πί%?> αύτίς α Όίυ^ιί; έαγ^ηι νην ί&ΐ,τα, 
5 άοχιται παν νατα ΙεπτΑν εχείνγ δίϊίγεϊϊΒαι 

άπα τή; ντ&ζυ Καλυώδ; με/οι και των Φοαάχαν 
τα'ίς ά^ανάται; ίμιιοι, τίϊ; άς·ρααιν :ίί κάλλο;- 
5:ϊ ο'ώ; ϊτϊ,μο; ϋκυί, τντίς-ιν ειμαρμένης· 
ΎΓ.αι ν.αΒύς ύχνκνιι πνν-ζ; τ?, ύμαρμίνγ,, 
10 βΰτας νπΛχαν Φ«('«κ;5 «ϋτω τω Άλκϋΐίω. 

» πιλλνϊν βίρα χ;5:, ρίλα φρονί^α" Όβκηήί 

ΈπΈΟι-υχίκ ί άν;ρ τη Όίυσσ/ως τατε 
μίξ-ΐς ίμιχλη; -μ'/ανως έΊαξ; χεασδαι τβτον 

15 'Λ&άιη) πάλιν φρίνι^ι; παρ3;ϊΐι*ί ίμίϊα, 
νζάνις 7«ρ ήρμννζυσί πάντα τω Ό9«ίθΐ)ί· 
τον ΆλκιϊίΒ !>Τκ=ν τε, γινάίν.α, γίνο; ταύτων 
«κ {(« ί ειίπλίχαμο; Ά3κνΐ7 Κ «κΐνον- 
αηρ α οχρόςτφας ψάναι χαζά ΐΐκ,ίδιρι, 

20 όμίγΧην ναταχέαΒαι Φαίαξι 9ί«3ιϊ««[ ' » ΝαυσίΞ 


Ββν μεν πρώτα Ποκιδάων Έϊ 


.αί Περί/ϊίΐα, γυναικών εΐΒο; 
■ίχ5ων Πίσϊΐδών ίγενν^εν εκ 


ζρίςν 


άν3ρωτΐ5; 3ε 
Όμηρος μετ< 


τις Πο55ί3ών χαλοιίμενίς Π)» 
3ώ & ιϊοΐ 


ρίωντες, ίΐΓΐί'αν ->ϊν σείουν 

εί τ; και Ινας-ος αντην ώς οφι}ν ψ"χϊν πραβλεπετ ΕΝ VII. Οϋϊ&^ΕΑΕ. 265 

35 , « 'Ω; χύνη ί«ρί χηρ! τετίμηταί τε χοά ες-ίν 

» ώ; άζζ ;β:!!» ί::,.';( ■/>;»-«".>-■■; ' Λ'ϊγ/η . 

» 35ν: 3' 'Ερε/^ήος πνκινίν δόμον αύτάρ Ό3οαβεύς. 
Ούτω τη; 3ιίο ς-Ίχους μζι ;η; μίαους ίβύίβας, 

νί^οι χαϊ γίρ ήαι, γράψον ώς χαι αύτο; νΰν" -/ρόψ»· 
■10 β νοΰ; ιών ς-ίχικν τωνβ'ές-ίν, μιε^ ή νικάς, 

προς 3ε ι τον ίίϋΐΐ ΐ'ΐυνΞ -!.*ι3ίν;»; Έρεχ^ίως, 

ΐρίχ3ω βΐββίβ το ΐχώ, χαί κρίυυ; άνζ-μίρα- 
ούχ Άττικίίς Ιν δομ/κς γαρ ιϊς Έρε/βίας δήμον 

κΰνε; χρυνεΐ χαϊ άργυροι γΑάααανας το δώμα, 
κβί κουλοί 31 οι" χρΰσ&ι βας-άζο\ηες λαμπάδας, 
άκο άργνρεν και χοιισ» Χατασχενάς τοιαύτας- 
50 τών μεν χανών ναι ψχιίαχης δίχτ&ιν ίμαοάηαν 
ο! νιων ανδριάντες δε χερόπιηες τελΕντες, 
κάαι ψϊις βλέπειν ίν ννχτί παρέίχον δαιτυμόσι- 
διά τί μαχροχόνιαν χαΙεΊ 3ί άβανάτας- 
»' Τοϊα ρ' ίν Άλχινόο» 3εώιι εβαν άγλβά δώρα. 

στοιχείων εύφορίαι τι άμα χαι όανχρηίαι- 

έχ δ'εΐμαρμενες το πίουτεϊν, χαί το χρατ&ν Φαιόακον 

άερα χενεν Ά9υν«- νΰν β «ψ όμίχλιρ»· 

αΰτ=? τε αν/χρυπτίμενος φρονήαα τ7ι ο'ιχεία· 

60 Δία νΟν τε/ΚΠίίρβννίν την ύμαρμίνη* \ίψι % 
χαι ιό, Ζιάσι ί'έξομεν, ς-οιχείοι;, ειμαρμενρ- 

» Εί 3ε' τι; αθανάτων τε χατ' άροοΆ ζίλφχϋεν, 
β όλλ' ότι δί τόδ' ίικι-.α 3εοί ικαιμηγαχίανται- 
» αΐκ' γαρ το πάρος -μ 3εοί φαίνονται ένκργίϊί· 

65 Εί 3ε τις άδανάτων γε, σ^ών 5 βοηάέαν. 266 , ,τ «ιηοιι· 

ίς *ρκι>3 χα\ : ηί γη:ιί τ'£ χραα/ίν, 
■ή ■χι'χ·/.--,ο·λί Ί'ί,','ί',ο μ^ταοορινατίρα;· 

:ϊί μηχανίανται, πληροί ή ύμαρμίγιτ 
3εϊι ζρώ·και ϊναργ&ς, παζαι χαί βασά^ς- 

"Ο (ρχινται πό3ω τ3 ϋίί* χώραν τΐϊ ημττέραν 
δίηιιϊ 3ίο; ΐ ΚοΑκψώ· νΰν βαπιλι; μιτ/άΊη- 
3ϋϊς, άιΟρώϊϊίυ; τί ψι&ϊ ααρα; χκί ιδιώτα;- 
ί Ζει); £Κ6α9: τήν ναΰν νχηιπος και ειμαρμένη· 
«3«νατ;ν, άγί.ρζον ταϊς ΟΓΤκώέν ϊ(*ρί'3ί;- 

75 Ζιι«ο5 ύπ' «γ-/;λίιι 6ί αρννίμοιν γινημάτ<Μ· 
το δρον @ί ΐΓρίέΊιχίν, ίπψψϊ 3ε μι τΟτί, 
οπόταν αν.μας γορίς Εμοί χραώί);; επνει· 
Ζώ πάτ-φ, 'λϊηνχίη τι χ«ϊ 'Απολλίν, ίρρίΒν ΙΗϊ ΌΛΪΪΪΕ1ΑΙ θ. ΔΕ 'ΠΙι.ιΟΕ'ΙΓ ΤΟΙΑ4Ε. Δί' ΌδυΕΟΕ'α Φαίαξιν ϊς-ι νΰν έϋχλιρία, 
και νοϋς τις Είίτρίΐτιζΐιοϊ προ; έχπψίτιρι ίχιίνΒ· 
παρ'Άλκινάβ δ' άμς-οι Φαι&χ&ν ίς-ιώντατ 
εΐτα χαί κμινίζανται χαί Όίνιοίΐίί αύν τέτοι- 
ο β3β 3ί ο Αημό&ηιος· ίπιβολή ριί'/ πρώτΐ] 

μειχεϊαυ την τ6 "Αρίος προ; την Άφροΐϊίτην 
Είτα τ«ν Τροίας πόρ3ησηι ύρ' ί* 118 τβ δουρΕί'β- 
χΧοίοντος 'ΟΒιισσέωϊ 3;, ϊΐώιώάιΐίΓοι Ά)χίνινς, 
τις ώκ και τίνο; ΐνικχ τάταν άχζναν νϊ,άια. 
10 ■ » Πλησίον, ί 3' πνά άς-α ίΐ^ωνετο Πολλά; ΆΜνιι, 
» ι&αμίνη χηρυχι 6αιφρονος Άλ«ν05!5, 
η νίςυν 'Ο^ίκαηί ταϋααΊψρνιι χυδιόααν 
« χαί (ϊ' έιβίί-ω ξΛπί παριςΊψίνΐ) ψάτο μ53ο». ΙΝ. VIII. »Η)Υ88ΚΑΕ. 267 

Πάύάς Ά3ι;νΐ), φρίνησις τανΐίν τα Όδυνσία;- 

15 ει τε *βί ή χηονχος αντν ικ Άϊκινέβ, 
ί 'κβί αϋΐί; ώ γράνίμζς ψρονίμω; σνν<χά\ιν 
δαΐφρων νΰν ίκλϊ/ίικ!;; 811 ϊς·ιν ί Άλνίυιιις· 
ό πάντα 3; λΕπτίτ<;μών ψρανίαίΐ καί υυνίσίί' 
τ; δ/μις ά&ανβτιισιν 0^3155, ^ασιλίΰατ 

20 τι'; Ά3ΐ)να ή πάοανα μαχρότιρον τώεϊαα; 
V ΐ& έλαιΉ εχχριαίζ, και το Ταντρον Εκείνο 
ί και ΐ φρίνισίί αντν- Βαρσησας γαρ ίκείνυ, 
μνκίτι δι ς-εϊλίμενος 3ίΜ$ ύικψία, 
μείζων ΐί καί παχύτερος ιύτας αντί< έφανα· 

25 θϊος ί 3οι;; τϊ,ν ροώ&ΐ' -ράσι;, η ύμαρμΐνη 
3ίών δοιτί 9αλίίΐ7 κ.' '/νύσχ τήί άμαρμίνικ, 
ΐ ψυχικών 3υνάμκ»τ τερψιως, ίύφροανντ,ς- 
Αώς μ-^αΐΜ δε βοΛάς, της ειμαρμένης ίίγει· 
το Ϊί, 5εος ς-ίφ£ί μοργφ> και άς 3;ϊν ίρώσι, 

30 γιααι» και ίροννχπν ίυλβΐ· τ« 8' «λλβ εϊ μιφμενον 
τέρματα χαί σημεία ϋ τις &Φ»ι Άδιρυ, 
ϋ Ό5ϋ55(«; ςφόνυοίς, ϋ κ«ί τινών ΦΛ^κων 
ΐΒΓίν γαρ ^ίρκιτείοντε; . ΐ ««ι ο,ο3ώς φρινΗντες, 
Ρ,Γ/ον, ξίϊνε καί ΐΐψλίς τό οτίμα βίακρίϊίί· 

35 » Οί ρά.χαι ί&φάτοκιν ίρίζί.τ»αν πφϊ τόξων. 
Εύς-οχως καιπίςευον έπι'σϊΚ τ» ήλ/ω- 
«ν:7λΕ 3έ τον Έ,ύρατον νάτημα ιών βξίαν- 
ό*3;ν φαιτιν Απόλλωνα τίτον άν^ίΐτκίνιιι, 
ατε αιίτώ ερίζοντα τφιίμαπιν εϋς-όχοις' 

40 ίί« ΰ'ώ Ζηΐ; έργα τύίι, ες-ιν ί ιιμΛρμε'νν). 

» 'Αμφ'Άρεος φΑίτφος ίϋς-εψάνα τ" Αφροδίτης- 
« ώς τά ηρώτα μίγραν ίϊ ΊΙφαίί-οί» δόμοητιν. 

Έντ«53α παίζων "Ομηρος τα πφί κάτμΗ γραφίτ, 
κ*τίί τ^ν δΐξαν των σοφών τών παλαιών έχιίνίΐν ί 3(«ρ3ρ6>τ(ν της ΰλης ας πρός εΐϊο;, προ τβ τον -ηλιον λοβ-Ίν ίο-νι.;ιι- ?0τϊκτ5μ; σρκι'ρα, 
ϊϊΐνί ζαλι; και νύ-/χυσις ύπηρχε ταν ς-οιχ;Ίαν 
ότε ύπερνιχώντος μίν βέρο; τη κ«3ιί-#ι;υ ,' 

50 ίτ; άχρχζντίρζ 3ί άίρο; και ρίλ ί β, 

ο Ά^δίτιτν ΐρζσοΊί ιί πάλαι μν$ο-/ράψοι 7 
και Τ8 'Ηφκ/ς-Η και 3ίρμδ σΰζιιγιν ττίΦυκΕνβΓ 
ίΰ™ πώς ,ι/ίΤίτίέ,τίτί ρίί!; τ3 άίρος, ' 
Λβτί 3: ώ;κτ™άτερι;ν το πΰρ έξανα3ρώσκιν, 

55 τι}ν ενκραπίαν ϊψ^ρε νφι βύζ\ηβ» Ήφβίςτρ 
ήλιου 3(ρμη @' αχρατος εαγεν ορμάς άτάχπις, 
άψ' εν τον αγαίρχς ιϋτχχτον ίρόμον έτάχβτ; τρέχε™· 
"Ηιραις-ον 05εν λίγυαι τον "Αρεα δεϊμήσαι- 
ταύτα 3ε ήλλ-η^όρ'ηϋα πριν ίζμβεία μέτρα, 

60 κπί νΰν συνΕπ;ΐ7μίνω; δ{ πάντα τον νοϋν είρ-ηχειν, 
ά; προ ϊη ^Χΐίν Χα/Ην ιΰτοχτον σφαίρας ίρόμαν, 
άτάχτνς ϊ/χύν<τ.ο τ« αύμπαντα ς-οιχεΊα 1 
τ^ν ώ»ρ%ιίαν ιβύροντα το παρ 3ε πόντων ηλίοιι· 
ίιλίΒ δρομον 3ε ταχτον σχίιτος πίρι τι^ν οψ&ραν, 

05 <3ς περ 3Ε<τμΐ> κατέχοντα ταϊτα προς ζϋχρααίκν· 
τα άνασπαν ύγρίτητα- το ψλίγν κερακνιίντις, 
γ£ Μ 9ίρμω ιαύαίρονχας τον χάΖυγρον άερα· 
αντη ές-'ιν -η ανμπασα νΰν έννοια τδ λ;γοι>· 
ϊϋν 8ε και κατατμΐμαΛ τισί λίτηολογησω , 

70 τί; Αφροδίτη τε ίς-ϊ, χαι πάς Αίας 3νγ&τηρ,- 

καί πώ; Έψαίς-α αΰνίυνος· τις δ'ΊΙφαις-ος τυγχάνει, 
πώς "Αρ-η; ταύτη; τε μοιχέ;- και τίς ίς-ίν Ό "Αρης· 
ΐ6 Μ νΐλίυ μήνυμα, και οί ίεσμοί 3έ τίνες, 
και 1 τα λοιπά ϋ σύμπαντα, χαι δι; λοιπόν άρχτέον. 

75 "Ύλ-η πριν «ν ακίνητος, τι ίριβνς και χάες· ΙΚ VIII. θηΥ98Ε*Ε. 269 

Ζςύς 3ί αήρ τις κν-τβιίς αντάμα της ύδουρηίας, 
χαΐ σν'ν ούτω λίπτΐηρΜί ίι-Αρ ες-ιν ή "Ηρα, 
δίεϊλον γήιι και θάλασσαν και πρός^ιον βίρα- 
άς πζρ ίς-Ίν Ϋι 'ΑΒ-ηνά- ίιτα τϊι σνραν^βα 
80 'ις πΧίον Ίχα%αίροντο· καί $ιψ3ρχντο πλίον 
τκτο ί Αφροδίτη δ= ίς-ΐν η ιύΒΗτία - 
και πυρ χαλάν υ.χι ά-ύ.ϊ: ίχμν ττ, συ-μινησζι , - 
τϊ, εύ&σία τε μτ/ΐν, ές πλέον ψ$ρβ ταντα, 
ο Ττερ ές-ιν ό "Ηφαις-ας αύζνγς Άφρί^ίτ-ης· 
85 πυρ 3ε σκίρτησαν άχαχταν, ίφ3αρί ταΰτα πάλαι" 
ο κρ Ό Άρνς ό μοιχός ΐς-ι τ-ής 'ΑιρρώΙνης· 
ήλία μήνυμα 'ες-ί τιϊς "Αρεος μοιχείας, 
ί τήί θαλα'αττιτ; άνοδος και τη ημισφαίρια, 
και φα5σ!ς των άχτι'νων 3ε παρα το άνω μίρας- 
90 οιϊτω γαρ ανερχόμενοι αύται σνγχ&ραμεναι, 
οις το φλογωδες νδααιν σώτών σνγκεραννΰσαϊ 
τα δε 1 3φμφ ιαώαίρουσαι το κά^υργον αέρος 
εδειξον νί3ον και μοιχον όντως το πνρ έχέϊνο- 
'δεαμαΊ δ'Ήφκίς-" άλυτοι, δρόμος ο περί σφαίρας 1 
95 ατάκτως άνω , κάτω τε πάντα χαρών εις χρόνον· 
"Άφαις-ος 3ε και ήλιο; ε"ν χατ' αύτο τυγχάνον 
άς μέν ίων ε'κ της αλός, ναι δηΧος νπ-ρρμίνος, 
ήλιος κλιϊσιν ε'αχιικεν. Ήραις-ος δι καλείται, 
ώ; ών Βερμος πνράδ-ης τε χαί ταϊς «φαΐς δέ τόααι; , 

100 είτε και ώ; άνάψεων αίτιος ώ πυρφόρων 

Ήφαΐς-α δόμος δέ Ις-ι τόπος ό ίιρος αίδέρα· 
λε'χος Ή^αίς-Β και άΐρ, το εΰκοατον τυγχάνει- 
ά χαλκών Ήραίς-κ δε ηκ3ρό:=ρον γτΛσϋαι 
άν.μών, η σφαίρα δε ες-ιν ό 3; άχμο^ίτ^ς 

105 έν3ερμνυ υύναμις τίνος πνίύματος ίγχειμενχ- 
ύφ'αϋ ό αχμων έρανος παντϊ κινείται χρόνψ- Οιψιζεϋ Όν Οοο§Ιε 270 ΛΚΟνΜΕΜΤνη ΕΤ ΑΠ Εΐ:ΐ)ΙΪΙΑΕ 

δϊυμοι 3έ αρρι&τοι είσίν, πψ χαί πριν ιϊρφαα·, 

τι τα ήλί'κ είταχτος νίνηαι; περί αφχΊραχ· 

τά πρί; αΊΒίραν ΒάΙχμος χαί τ&Ίτη τμ Ήψαίς-Β, 

110 ίρμοίς χα! χλινόπίδ;;, τ& χάτα με'ρ'5 αψχίρα;, 
τί 3' ανω ίμαφαίραν τί μίΧ&ραν ΰπάρ/ιι- 
τα, ώ; αρά/να 3έ λεπτά, ά 3' έ θϊίί τι; ϊίοι, 
τιϊν συτκίνΒΤον (Ίσα'.Ι 3ύναμη< σψαίρα; λ(·/α, 
άρρ"ν]χτίν ουσαν χαί λεπτιίν, χαί ύπΐρ νοϋν άϊφώτων. 

115 μϊΓϊ δ&μών 3ΐ (Τυσχει^ν τις ιί ορρ) πρίί Λ^μνον, 
^.:τλ τιίν ύνναμιν τβν άρρητον έχείνιτν, 

τψ τέχνην 1ζπτΗρ·]-ή<ϊαπχυ τταβαν άπϊώς την σραϊραν- 
ιίς Αήμν&ιι , χοσμιν ιϊρξατο 3ε'ρμΐ7 χωρεΐν ιίλίβ" 
εύχράτω Βίρμ·η ϊάρ το πΰρ τό άταχτον ίχϋνο, 

120 ο μΰίχικώ; ίμίγιυχα τη νια. ίΐΐρΒρώσει, 
τι; γινηωνιι £χ ώίο; 7ηΐ!υμαΓίς είδουργιαί, 
£3;5ι; χβί χιχραπιται τι συς-ρίψίϊ *ίί οφβίρβί, 
ίύχραταϋϊν χαί ίΟχρικκν ιίδάτων άνιμίνει· 
Ανϊμνον, μ5ΐχ;ίας, χαί δίπμ»; ε);£ΐ; Ιΐπτώς ρΊ^έντα;- 

125 « αυθίς τ» ΉραίιττΒ 3ε ύπαατροψη έχ Λημν», 
τιΐί αψαίρας τ> άνάλευσι; >; έχ τδ Οπορείκ, 
<ταν !) ^ομότϊκ «νΞίσιν ηλιακοί; άκτΐσί 1 
τιΐν περί ποΰιιρα /3ίΐ}« νϊν γβ Ήρϋίστ» μά5£- 

130 τα πρόΒνρα τνγ/άνοναιν , α περ 'νήάΰι \(γι· 

υ, εϋιαχτο; τ.νράα '/άρ ίλίϋ βία μίγν 
ίτίΐ δϋχνί;: ηρ'^αώ: τ£ -.ι-χ^ιίνι, ,ΐκ;;;, 
ότι το πΰρ τέ μΐίχίχίν ίχείνο χατε^^/)· 
135 χωλόν το πϋρ ήλιΉ ΰε\ έ Ή^αιττί; τυγχάνω, 
όΐί λίξίν ά ίλτ;; ποκίται τι-)ν πορείαν, 
χα: (3ρ«3υτΕρ«ν 31 π=λιΐ πυρο; τα χεραυνείκ, 
271 110 ήπιδανΐς. ί άνθινης και I χΜς τυγχάνα· 
πώ; 5ε χιίλάς ά Π. ιφ&κμΕΐι «ιγχανίΐ' 
Ήρχίσ-Η λέ^ΐ! 8ί λαπον νυν πρισαποππίκ- 
την τών &£ών συνέλίυσιν εις έρανΐν νΰν μβε' 
τκ Ποσειδώνος, τκ Έρμδ, Άπίλλωνβς οι)ν τΒΐΐίϊ 

115 και τ^κ οίδώ τών Βεαηάν μέχρι τ5 τέλου; πάντα 1 
μετβ το αψάιραν ινταχταν δρίμον ϊχιβίϊν ως ίφην, 
ί περ β·/ην ε'κάλεσειι ί ποιητής Ήφαίυτβ, 
τρανώ; δονούσαν ώ; το πϋρ τό μοιχηιέυ έοε'3ιι, 
έλΰίϊ 9ίοί ό Ποτειδών, Έρμη; χβΐ ί Άπίλλοον, 

150 τουτέστι >ιατϊΐυκρ«Γωτ«ι ϊο πάν χα! ·ηύ3ιτή5ιι- 
άνααπαμίναν χ&ταιΒεν χίραταών ίχμοϊων 
Έρμα κ>ρφορΎΐμάτ&ν τε ναΒαοτΟ'ύν άχτίντων· 
ά πνεύμοπι γινόμενα χηάάιρα τον άερα· 
'Λπελλων Τ5 χαί ίλιο; Χαμπρότιρος ϊψάατη, 

155 ο περ λαμπρΐν χαί γίνας νΕν ίαμηράτεραν ατοιχείαν 
αϊ δι'αιδώ 3ε 1 3ήλί«ι 5ξ«[ τοΐ; οϊϋίΐ; συ ναι, 
ιΐ&ψ το γεωίε'στωίν ίο νά3νγρον αέρος, 
τά ΤΒΤων κιαμί&ιι γαρ λεπτότερα τοΐ; άνω· 
>ωί Ευκρασίας αϊτια γβγΐναβιν, ύς ϊψψΐ' 

160 ταΟτα δι ώ; βαρύτερα τοις %άτο£αν Ελ;ί?5ει* 
τ£ πΧάαμκτι 3' ό "Ομψας προρρν&τάτως λε'γει 
3υλεία; ταύτα; σίΐ 3εα;, &κ ά&ενεστίρας , 
και όπ' αί85ς μη άνύΒίϊν τοις οΐχοις 8ε λΜφβήναι, 
ό πρέ; Έρμίν 3' Αττόλλιοιίί; 3/ Άφραϋπτν λόγο;, 

105 ιώχίίνΒ συγιατάνενίις έχείν-η ανγ(α5εά&ειν, 

εν γε δεσμοί; τρί;τ;σιϊπλί7; πάντα; ϋ&ύς 3έ βλεπεη, 

σαφί; χκί προφανές εστίν, ώ; 3ε μετ' άχρανίαν 

καΐ δώιν τμϊ πριν άταχτον τι^ρί; περί την αφαΊραν, 272 ΛΒΟνΜΚΜΤί 


Μ ΕΤ ΑΙΧΕ&ΟΗΙΑΕ 


νι/ν 3 ευχρατον χ=« ! 


υτακιον ζλιακιιν λαμπάδα, 


170 και άρμιγηντζ συ μ 


παντί; τβαψ τ/χριβνμίνην. 


Ερμαιχα διαττονσιν 


ομ,ω; και παίιϊ σέλα;· 


και ενχρχσιας αίτια 


μαλίον βιβιν ' ίκβΪΜΓ 


πνίΐίμασι /ι ξ ν «νου/ι 


ίνα, ΥΜ πνΐιιματα οιμαντα, 


χαί χά3αρσιϊ «ίρβί 


&, τνγ/άνιι γαρ ίκεϊκα ' 


175 τι πϊα ύγ-,ίμιν-σ-ϊο'. 


ηι πφ(τταμά αίρος 
; Αΐάήπα οε του Αρτ/ν, 


ΐ λυσι; ΐί και αψ&,ι 


; ίχιίνου προς πτν θράκα». 


τήΐ δ' Άφρακτης αγ 


ίξί; Κι/προν τ: και Παί»ν, 


χαί τά λ'.ντρά Χαρί- 


:ων 3ε καί άδυσις εΐμάτων, 


Άταχτα; χρϊν ε;. 


ίρετο τ= πϊρ ώ; ίίκΐίχόίίς, 


μετά 9ί ηηίρα; χίι 


'ϊ?σίν την Ζταχτον ούχετι, άλλ'ιίν χραταν και εύτακταν τϊί δε'σει τξ ττ,ς σφαίρας, 
άνιμαμέναν και ύγρών νιφαν πεκαχυμίναν, 
185 χαί ρντρ/νμεων τάν νεοών, βροντάς άπατίλαντων , 
πϊρ κεραυνών εφίριτο 5ραα/ας άναΖρώσχον, 
και 'όμβροι ρίίΐν'-ηρξαντο τ-ην γην ίγινμανϋτες- 
Ό Χυ<η; έατιν "Αρεο; και ελευσις εις θράχην, 
χαί Άγρο&ίτης άψιξις εις Κάπροι ιέ χαί ΪΙάφζν, 
190 Χάντρα τε Χαριτ^ιβ, χαί έαΖημάταν κίαμος- 
οίον ΐνα σαφίστερον ερώ σοι πάλη» τβτο, 
μετά ηϊν σφαίρας- χίνηαιν, χαί κεραυνοί και όμβροι, 
χαί τών καιρών διαίρισις εφάνη σαψεατέρα 
χειμώνες τε ναι έαρος, Άίρους χαί μετοπώρχ· 
195 και τφ υγρώ μέν λύεται πάλιν το π£ρ χίΐμώνι, 
ώρ κεραυνών και "Αρε;; ταχε'ωί άναθρασχαν, 
τγ εύχρασία ηάστι 3έ το χυ'ειν ίπορί&ιι, 
και πάντα φύχν ΐοξατο και χάριϊΐ χ=σμίϊτ3αι. 
Έχεις το άλκιηόρημα καν λεπτολβγυδέν οοι' ΙΗ VIII. ΟΠΪ35ΚΑΕ. 27.1 

200 5&ί 3ί νυν παράνχαΡί , ίατίν ή ειμαρμένη" 
άά χαί «λλου! 3α»;, η» φκνω, ιίλίω, 
■ χαί το7ί λοιπ;ΐ; ς-5(/.ί'ίί; 3;- '-ώτ'ο ττι ε'ιμαρμένψ 
3;ών 3= χάλλο; ίχρναα, σημαίνει τών άς-ίραν 
Ζει!; ό ίρίγΐοϋΛβί, ιόϊρ άάδυν 5κ'ΐ) πλουν ,ιιοί. 

20ά ίΰ;π;ρ ς-κχείω νΟν, -ΐλί'ω, και ιτίληνΐ]- 
Διός 5ν/χτηρ, νϋν ναός· ό ηλιβς, Άικλΐαν* 
9εο; ηαρίβχε αζι άδήν να; ΐ'ιμαρμίνφ 
3κϋ, τω νω και ϊαγαφ&ϊ χζχινημενας ϊ,ίν 
τον ΐππζν άγά.μα 3£ώϊ, ήλ/ου και ς-οιχείων, 

210 ίήτηι ϊνα μνημόσυνο» «ίώίον ϊιπάρχ-η, 

ήλίοκ κβ&ήχίμηνν Μίχλ.ο<5 μαχ^Τί χαί γοίνοις- 
Ί&Φηιι ννν μΕγαΐυμιν, την ψράνησιν ίψήχειν 

φρένα; τάς νήα; εΐμηχε τά; τών Φαάχαν ϊ/ίΐν, 
215 £ν ναυτιχ/ί ταν; Φαίαχα; ύπερβολαϊ; ίξαίραν 

τον Ποαιιίώ, την Βά>^αα«ν φΆονηααι τβγογ; λίγ^ν, 
τΐι αρις-α ναιιτίλλεσδα! ύπφβ&ζϊς όμαία;- 
τα ρε τ.ρϊίαι μι ν -/εϊ,σμιϊς νήα ραια^ήναι τάτων, 
τών άπειχόταν ίύδαμώς, αν 3έ τ?, φύσει ξένον 
220 ϋίίς 3'εϊχε τελίοείΕν, ίς-ίν ή ιίμαρμίνΐΓ 
3*»ίϊ«, ό νίί; ϊς-ιν ό δίκαιο; Ιν3ά5ί· 
3ίίί, η ειμαρμένη 3ί, οι τάξαντες οΐέϊρον;. ΑΪΤΗ Ή -νΠΟβΕΪΙΕ ΤΗΪ I. 'ΟΛΤΕΣΕΙΑϊ 

Ό Ό8υ<ΠΓίι1ί άπάργμα! νϊιν αφών δεμάτων, 
πω; πρώτα μεν τοις Κίχια! πολεμον βκνκψάττϊΓ 
είτα ί'βνίμϊΐ; ϊξω<ώ«ϊ, ίϊ3;ϊ εις Λωτοφάγου;· μπίππτιι ηρο; Κυ/λ^πα ίΙΜψημαν τη ΛήβΐΓ 
δ τον όν και άπ^ύψίαχ-ν αντάπϋνα ιών ^ίλων- 

ϋίουί νΰν Βρανίανοϊ την άμαραόπρι Ιΐγετ 
10 Ξόανων, βααάίΰων ν.αϊ άργονεάν γνναί'ΐν 
» "Ον («Ι Ζ;ϋ; ^ί5£ΐ;κ:ν άτι Ίρίτ,νη 'ιίντι. 
Ζϊνς και π εϊ,ιικο(ί:'νί ιτΰν ό 3: άίρ ϊς πλέιν· 

Δ:=; αισα, κατάλληλη) ίςΐν ΐ ειμαρμένη- 
15 κν:μ5; νΰν έχ γη Διί; εψύρμτη&ι, άίρς- 

α Τ»ν 8' ο;τί; λβκ*Ε9 ράγιι μύ.ιηδία χαρπίν, 

β βκ ετ' άπα·/γΟ}.'.» τ.ί~>ι·ι : φύ.νι, νίεσ5«ί. 
Λωτοί) και τήν «-/ρ ι αϊ» δί κκλίσιν τ^ν ( 55τ»ϊϊ5ν, 

και ΪΕν?(»ίϊ τί κα3ίς·?ι*ϊ Γα&ί,ο»; ναι Α'ιγππω, 
20 ψ.ραν χαρτ.Ιν ά: ίί ;ίι πϋΜσιν άβτίυ;· 

Ηϊ;ς λοιτοϊ δί λίγιιιϊΕ ΐί καλαρώδ« Ν;ίλω' 

οάΪΕίί λυτί; ο; ζι'ιι·-/ άν3ρώϊΐας ϊ/ιι, 

άς γενταμίνενς μη πίδ-ΐν τήν ίακτάν πατρίδα, 

ίίτυκ;; «ναι 3ίλίΐν ο! 1 γα; τη; ϊυταψ^ιάυη^ 
35 ίεκαίτάί (κείνοι & παϊί'ντΕί Τ,κία 

κ*ί μίΐά ΐίϊ άπίπλίϋν 3: κύμασιν ι'ξωίΒίντ;; 

ίίί μχχαάϊ ψ;> άΙΛντ.};* τ.ό-,ρα της αφών παΐίίδί;. 

καί νυν ~ρ--\:/^~.ι·Λυ.ι·ΐ'Λ -Λ 5νσ/_ψη 5ά).άαση;, ί "Ομψ>ς δ' ί -άνσ;;-:; -<ί 5αίασσα τών λίγα 
μιχαροιύ τ» £ΐ>τ:1^, ηί β'ΰψίΐλά χατίρι, 
ϊν τοϊ; ά>ληγ;ρν>μαβι &ανος ών Ιιγγράφος , 
χαι μνϊαΐ· τ5 νϊ'χιβρι πάντα καταγλυιιαζίί. ΙΝ 1*. ΟϋϊίίΕΑΪ. 275 

3ί> » Κύκλωπα* 3';ι -/χιαν ύπζρψιάίαν, ά5;μίζ-ν, 
» ιχίμί'ϊ', ά ;.ά .5ξι!Τ[ Γ.ΐΓ.Ά^ίτϊϊ ίαχύχιαβο), 
» αΐτε ψν.ώ',ΜΜ '/ιααί ;υτΐν, βΟι* όφίασιν' 
» άλλα τα γ «τπμτ« κ» «μφοΓκ ηάντ« φιίίϊτκ!· 

40 Διϊ; ΪΜ,,ίί;; κ:Ξ=ι ΰ:, τ>< Ηίϊ»" :;;ι νίίΐ' : ,. 
3ίίς τι; έ)ΐψώΐ£υϊ, -«τες-π- ϊΐιτιιχίκ' 

» αίγα; βκίχώυ;- ί'να οϋπνΐ^ιαν ίτκΐρίΐ. 

Έκτώιι Νυμτ«> των τίττυν 3ξ νϋντοιν ^νίϊ'/ί^ν λί'/ϋ , 
45 αί Ζυγζτίρζς γΕ Λτές χαί ιίρ&ϊβ τϊλιϋιιν 
ανέμων ΧΛταί/.3ΐ ;ε ~ρ\γ,μ\Ί3<. χαί Ιμβροιι, 
ά^μι-χ, ναι ίξΐοζιμ-Λ αι-μς ί» τώυ άγρίαν 

νίΰ; 3;;υ3-^,-, 5 οίΊίβιι;, ώ; κκί πράιν ερίν 
όΙ) Άπίλλιιν μ=ΐ , ί ΐϊ.ιι;- άχήρατα; ο£ ίίϊοί, 

ί χαλλίί-ο; χαί γίρνη 6; και μι; ρΪΛρίίβ τϊι χρά™. 

μ Ανιαρ ΐ.ΐίίτ' ί-;.'χι;/.ι 'ί^γΑι μ'νρ:) -'ιγ,ι' άϊίρα;, 
ο ίβριμζν ιιχ &·ι ιόν ψ δΰα χαί εϊκζο' άμαΒ,αι. ,. 
Τη; πώαιώνα; ίκλίίίοω κύναί τα πωλί», 
■>■> ονζ πίααι κμίτΛτ.'.κι ίμζϊ,χι χ&Μ&μένίυς· 
αρτι Ζ·ύς ιΐίελίν αύτίς χαι ά Ιο'-^ί 3<ίί 3ε· 
'άηρ ίνίμ-Μ ανξ·ρ:ψχις αυνών, ύ] ειμαρμένη- 
α'ώΰ.ο ψίρι-ί :ί; αχαχχίύταί ϊίγιτ 

ψοχ$ί ο; Πίί3ίί, ελ-ί ? ίίσί και παραχλνίιτΐΐ;- 
)>0 Ζ;ι); ό ΐίΐΓΤΊ,α-ιίτϋο ίΐ: τ μ μ ςίνίιιι, ειμαρμένη· 

ι Ό; χ=- 3;;-;; κίλ;ΐιί , ΐ ο;ί3ί ; ΐ£ϊ ί άλεασ3«(· 
» 7«ρ Κυ'ώωί!£ί Διΐ; ΑΊγίχοχι άίερνσιν 
α οίι3έ 5ίών μΆχίρν;· ζν.ζί υή ~.α\ύ φίρτιροί άμιν 
ο υύί' χν £;ώ Δ;ί; κ/ί:-; ϊ).ϊΛμ.ν)ιζ τ.ί^αίμ-ψ, 
05 » οΰτ= υώ, =ΰ3' ίτίρων, £( μ*τ δυμΐ; /« κελίύίΐ- 276 »ΛθνΐΙΕΝΤνΜ ΕΤ ΑΙ.Τ.Ε60Λ1ΛΕ 

Ή τών άφρίν-Μ τ.ίγ,ινχ:, ί ξίνι; τ-ον ίν3ί$£, 
Βς τι; Λΐ'3;7σ3»[ μ£ 3;™$ χοί π»ρακϊιίί£ΐ; λέγεις· 
αη ξ,-νωϊίίί χατοσχ^ώ Τίΐόϊί Εί/κφμε'νν;- 
Κιίϋλωττ;; εύχ έχπλε'ίυσι τι;ς έου-τών -'αρίζκ, 

Ο 33» ύιάρτψχ ίτμΐν τοιάςδε ύμαρμίνης- 
και ρό0™ 3ί ξενώηωί χαί τώυ λιπ^ικίτων, 
ίϋίε εγώ οΙχτεριω ρό/ϊω τοιάςίε ττίχ%, 
ού σβύς ίνίρυς, <Λ3ί αί, ιί Η ίιλιίβ»· 
ο Τίϋ; 5: 3(αμΐλι?ς-ί ΐκμών ώώίβσατβ δίρκον. 

5 Τών φίλων την άνχ'ψσιν χχτάβρασιν νΰν λέγει- 
Κιίχλωψ Δίυκαλίωνο τιϊί χί/η;; άναρηάσας, 
3οπέρα; ϊι^τερευ: κάτω (9α).ώιι ιβ ξίφοί' 
Διί' χ:?ίβιί άνεσχεμίν, τω ούρανίν ΰψει· 
αχοί 'Α&ίνιι ίοί'ιι ρυ, ροίνι^τί; ί οικεί*· 

I) » και 3εί; έκαλειΧΕν, «ΰη) ί ΐί^ρ/ί.^- ■,ΐΓ,ζρ-.ΐΓ,α υιτηρχη ιι Ιίνχί.ΏίΓίς , ΐΐμαρμεγης, 
ύτ.-Λτ,ιύ-ι.', φβοιι τ; τώκ λιπασμάτων* 

» Αλλά Βΐίγ' εΰν== 7ΤΛΤΟ! Πίσειδάωνι βνβϋίΐ. » Πιμ/^ν 3' α-ρίνω βόμενα- χλυτίν Έννπίγαιον 
» τη γβρ «7" ;ι '/"> «««ΐρ 9' ϊμ=ί είχεται έϊνι 
"Ητ=ι χαί εϊιτωΐ7ΐΓ χαφίν ΐτε σοι πλεΰίαί 3έιν ώ; ψννιβύς χαι ίντραφύς έν μερΜί ϊ"ΐ>3ε- 
» ΛύΓ»; 3'-««('&&ιΚ ί-ΐηκΜ οΰ 3ί τις άλλος. 
'ΙβΜΤΜ το μ« ό πλ3ί β τΐ; δαλώπηκ· ■■ 

100 ΧΜ*σχε3*ίς εντ«09« 7«Ρ *** Φ&& ν μα9ίκ, 
τ«ν δι^τίο* τν» εω)ν τφ< Έ**!» χβλίΐίμΐΐηιν 
5α>α·3βχ γϊρ και Ποσειδών άχ ίγ3<ά.μί; Ίαιαν 
α Ούτε 5ίών μαχάροιν αντί 9ν>ίτών βώρώκΜΝ 

ού ρβούηίίι βρϋ σ=φί;· οίτί ^ *&6> «ίχ«· 
105 Πώς τοϋτο ^ ά Όμφΐ; χαί μον ο Άντφάηι; 
ί ΛοιγΡ""^" « «3^;;;; Κ'ί·^''ι-;; Πίίι^'μΗ, 

ιΐϋ Έ3υηιν πάλιν 3: Ιαβάν 8ε'3ίϋΧ! Πολυρίμω, 
χάν ηιρ σιί ΐίΟτο υιωπίίί δίλων γνώζίΐν μνϊοις- ■ 
110 άλϊ ίί ίαί ίίβρβκεν αώΓο το^:= β 'Λντιρατ»]ς 
τ-ϊ ίααχβφία φβίικ.'μ* Ζαλάαογς ί3ε3ράχε!- ■ 
κίχε» 3ε τώ άββκι Κώίλβψ Τ$ ΠκηιϊώνΓ 
ήτοι ■■ βιβχ*(ΐ«ιαν πλοό; Ετηκίχαί ■ 
» Όί ·)ϊαέ εύχόρινος- τϊ 3' εκίυί χνοννχαίπι;.· 
115 Ου'τω «ιώ(|3ΐ)' '03ι*7ο-εΐ ηψι τον πλοΰν .γε»«99ί«· 
;ίς μέρος Ιτίρον έ)3άν και γορ τιϊς 2ιχελίακ, 
ώς ειπον, πριν όπώλεσΕν ίλ)ί«3ας Άνιιψάηκ- 
Ζιινί Μελαίνει 3ε, τβκϊν τϊ ειμαρμένη 
λοητίν ;ΐίΐ το τ5 Κώλωπο; πΐν άΧ>.^/αρ^τί^ν 
12(1 ό Κιίχλωψ ο μονίφΑμΚ ού5ί άν3ρώοιις ξλεν, 
ο! Ίσοτίβοι μΐνό^αλμοι ώς Άρις-ε'ας γράφει 1 
» Ίσσι^οί χ«ίτι»ηι άτμύλ&μβίΜ τανκοΐσι, 
• κ»! σρας «ώρώηιί ίΐν«Γ κάνπερΒβι όμκρους 
» πρίς Άιρίη πολλκς τ; και έΊώλ»; κάρτα μαχητάς- 
1 25 » άρΐί»; ΐπποΐϊΐ πολ^ρυνκς πολικούς- 

» έφ3αλ,ΐΛΪν ί'ί» έχ-ας-ίς ϊ^ο χαρίίντι μετώω- 
υ χβίτιρι ίαπίΐίΠί πάντων ς-ψααίπψν. βν3ρών- 278 λΙΙΓ. νΐΗΕΝΤνΜ ·ΕΤ ΑΙΜ0Ι11Ι 01 Ίόσιίοί μενόψ^άλμπ ;ιί τά Κυχλώτων γένι;- 
άηας δ 1 ο Κίίκλω'Α Ί.ίγ.ται μηόψώ.μζ: ύ-ά^χια , 

130 χαί 'ίτδ; δαΧ-Ι) «τί^λοηΒΓ , μνν5χχ σα^^κ™;- 
οί Σινύζί βί Κ&ώϊΗΒς πλ>ϊν ίΧηανΖραπϊΰντζς 
ύπαρχους καί ηπειοοι τκ Μαιαηύν όϊχάδας, 
τκς ξ;νβυ$ ν«ς χεπαίραντας ττπΛμΐνοι άνίχχνν , 
μΐπω; βτίτώ·; Μκί7« τ:ί; χώϊ; ϊΛΕλ&ίντΕί- 

135 ϊΰτοι κβί Όί!»«-« δε συν δώδ*** των αίίων, 

Χϊδ-ϊρξε ·ζοί άυ;ΐ1.= 3ξ ϋιί ε"= εκ των ΐτα/οων 
"ΑντφΜΐ, Εώί^ΛΕίνΓϊ, 'Λ-^ΐυτΐ, Κ/,φία. 
Στρκτάν τε χαϊ Μίν;τίν και -ύταιι; μ&ν άν-ϊλεν 

ΜΟ οί έξ π;ριλ!ίφ3;νι=ς δ: μίϊϋ μίτ' Όδιιοοέω;, 
Αυχάυν χ«ί 'Λ^ίκλος, "ΑΙκι^;, Άμφήάμαβ', 
Άντίλβχ*;, ΕνούΙοχο; βα&Λίϊ των εύ^νέτων 
ί οίνω, ί κβί ^ρΐ(ίΛΤ( μί3ι/θ5<νηΐ έκΕ7νβν 
ηί« 3ίΐγκΐΕο3 Κυχλοιπ:; ηΐν : Εϊτητν κοίουμίνΐν, 

145 όμμα τεϊκοαν τω ηατοί τιν;; «ιίτων (ρώααν, 
■6Ϊ^ασ5ί« τητοιϊ τν;ν είρχτήν όπίϊτλείν ϊαβίνας , 
χάχτάν ποιμνίων δέ χοϊλά και £"τ;ρβ ΐώϊ ιηιη 1 
ίν β; νυχτο 1 ; χαιρϊς αίιτΛς φυγής χκι τη άπΐαία 
ο κύκλο; ί'/}.;; 5·.,·.λ~ν: ϋ- ',/,α-ιΊ,; ΪΜυτΐ]ριθ(ϊ 

150 πολλβς αμοξιαίοας ιι:ν κάτω χλίνΕνη; ίβΐυ;, 
πολϊιτν δε ίί3ων γαλάζια εχπΕ'μπίντ;; αφινδόναις- 
ιί μιί « νμξ ίμπώβΐ ίρακω; ΰιηίρχεν, 
;ί τ'βΰ χατίχλυααν αύτί!; ύπίρβρόενι λι'δϋ;, 
ίϊ γε καί ίιινχατιίίραξίχν βι;τβ; χ«ί τϊ* όλκάδα. 

155 τ»ϊς ρΐϊττομενοΐϊ Χίίαις 3; κβί το/; σΐΐνδίνου/ΧΕνκ;, 
ναι νς-ερον ταβ Νίε» αανίτριψαν άΧνά5ας· 
(ί Λαις-ρυ-νονες /9άλλαντ£; «κ ιών ακρωτηρίων , 
,ϋίΤΒ μιά; όΐχ&ος δε ί Όδΐίτσειί; «ίΓίίββ- 27!» ίΰτίι μίν ν 3ιήγη&ς ίχιι της ϊςυρίΛΓ 
161» Όμτφα- 3ε' τ!ι νίκτοφι τας Ίι&γιιις χίραανάον 

τα «ξϊΐον Κϊ·/ϊώ-···ν τ: και ρύνχ,ν αύξων τύτα» , 
έρών άφιιτ;ρ/ί!; τκυ χαί γίγχοα ιίκκζα· 

χαχάβραπν έχ Κίχλωπ;; 1£γι και Αβιρρηι&βΐΓ 
!ΙΓ> μ&ιρ οι -.ϊ;ι νι χ'4μχ~'- γώνατιν παΐ; τά: αί·>κ- 
■ βάβοΜ 3; τήν ϊλι;3ιϊ τϊ Κιί/.λ«ί;; έκαίίΞων, 

την 3,4ίΤ5"/ην ηϊί Έλπ>ι; 5ε τής ^γΛΐίίί Ικίώ , 
τν}ν γεγινίπν ?;β)τ[ πάλιν χοττίνιιιίίΪΕΐ, 
170 β$β«λμπ5 ίΕβίρητίν 9ο)ω 3ϋ&ν ίβϊ«ύΐι< 

πΐ-ήν ίμμ,ατας η τόφίααη ΐ έν &τί·3 καί μένι) , 

τίίς ξένα; ιυνβιτέϊΓλεϊΌϊ λ™σα τΐν κατ(ρχ, 
175 και ότι π,5ί(ΐ£(χί5ϋ-ο ϊβϊς γβτ,μ,αποι ό.Κίί.χΙωψ· 
τ» 3'άλλκ .Βΐίαπαντα ϋεινί χαμαίνενται τΫ, ζίϊν,, 
τών τα πλείϋ ■·:;.:■'. ν.αί ^Ό.Ί'ί"ρ^χιί οίί" 
ϊχας ρ& ην τα ΚώώωΒϊ τκϊίΐ^-άλί.^ιερίαιι. ΤβΥ Κ. 'ϊΠΟΘΕΙΙϊ ΤΗ: ΌίΤίϊΕΙΑ* ΛΕίΈΐ - 

μρ»Μ αύτ& ιτ^ίϊν Ζίψιρνι ώ; βρίβν ;ΐίΜ*,ν ' ! ί; τ 
5 τον τών 3ί ώηΑι ίινβΑ^^'ΐί^/*», πάλιν ναςτ&αι προ; αύτάς τά; νήσει/ς τη ΑϋΧκ , 
χαι προς τ«; Ααις-ρν~/ίνας Ιχίο^αι πΧανωμίκν;· 
ίιίς περ οΐ μΖ2βι λίγνσπ) άνΒραποβρώτα; ιΤνα. 
αύτάνδρον; άν3' ι»ν ένδεχα αννίτριώαν αίχαδας , 
10 χαϊ μετά Λαιςίρυγάνα; ίε προ; Κί^χην πκι'/.ιν/.ίτΐ; , 
τας φ'άον; Όΐασσίω; μίν πρώτον έχχοιρω5ήναι· 
ποΰ.ιν πν^ρωπωδιϊνΗΓ δ; αίτβ* τον 'Οβυαοία, 
βονίοα; Έρμα το δοαχερί; τορ;τ( ι μι πεπον^ναι. 
Τζέτζϋ; τ;υ Ό3ϋσβί« 3έ φιρί ν ίχχαραΐτήναι 
1"> πλέον τών φίλων τών αιηδ ιψ £λ=χλι;ρω έτει, 
τί Κί'ρχιι συτικώΕύδοντα πορνύαις' τη; εκείνης- 
υιϊτως >ί Κίρκη λύεται και γαρ χοιροίϊν βν^|Κ^ίΓΒς , 
χατάρ/ονσα της ν/ιακ γαρ οΰσνκ βληΐίηώρώτβ , 
χ«ί βορραγα; πολέμων ίε' τών πέριξ πτ=οομεν»ί, 
■20 πορνεϊα αναχευάσασχ, πολλοιίϊ ιούς ραλβίντ·»", 
οΰτω; 'ιποίίΐ κοποηκΐν και ζνμμαχιιν ίχιίνψ 
οΐ τω βορβίρω -}&ν άύ χρατονμενπ τα πάΰίυί, 
και το7; παρν.ίαις μένοντες έξοχί/ρίντο τάχα- 
οΐ προς βραχύ 8ε' μείναντε;, ίμπαλιν νιτεχάραν, 
25 ίνχοι ίμοΰ και λεοντή έχλ-η^ησαν τοις μά5οις· 

ο5 περ Φίμβάντος και (ώτόϊς τοϊ; Όίυσνίίνς φίϊιις , 
εξ ίρμ-ηνεα; Όϊϋΐσεϋ; πώ; γιούς ηχριβωμίνα;, 
ίπα; εν ταϊς πορνιϊαχς τι χαί τισϊ φαρμάχοις, 
τούς ξένου; πάντας παρ' αντ?, χαρόΐ.τ· χαί κατέχει - 
30 μώΧυ ΙαβώΜ απέρχεται πορνζίοις τοις Κιρκαίοι;· 
το μώΧΐί γαρ και χόνιζα, χαί ράμνος, χαί ίτ/α, 
χαι' έτερα μαρία 8ί, ματρίοας άντιπράττετ 
οΰτας έλΒαν ό Όίυααεύ; χαί όίοκλίρω έτει , 
τ^ Κίρκη ανμ-βιιρίμΐνος πλέον ην πάντων χοίρος- 
35 άλλα τά Κίρκη; εφημεν χχί τά τών Λαις-ρυγένων 
τά τβ Αίόλκ ρράσω 3ε άρτι σοι ααψες-άτας ϋψίψα; αύν "Αγήκρι, ΕύχίΐΗψ τι ο-τρίτος, 
ΤΟ,νμζνο;, Ξχ$ος, Μαχαρζις, χλότει; ά&ρίναν αΐδ 
ΚΧυμίνη, και Κ«λλί3υ«ϊ ανν -μ τη Εύρυγΐνν;, 
και \νσι!ϊίκ%ν άΧλιρ τε συνάμα τι Κανάϋη' 
τυρών 3ϊ τνϊν όμόνοικν και τήν ς-ίί-ρί" Αίόλββ, 
τκ; ά3;λ})ά; τ«ί άίελρίίς ηγ&ειιξιν » γάμοις- 
6; ην Αίολίν ^όνον 8ί κοί μν}ναζ Ιηοαί τοντοι: 
έχ ιών μηνών μ-Λ -ί; \ί'Μν.Γ,]ύς ν>ίϊ~«'.. 50 ϊππώ 3ίσμϊσα< 3: ίπ«ά; και ιών λοιπών ανέμων, 
«χουε, χαί μου μάν3αν; το πάν ήχρφύΐμίνί,ς. 

Ο! τελες-αί με'ν λί'/ουσί και ;ί 3αυμοπίργάτχ< , 
«ν ίξ ίχίυ'ίί τ Ϊ5 αοχίν ποιηί.ίί δίλφί νο; , 
φηϊι-,ζας τατον 3οτι? τε, πρί; άνεμιν 3ε 3εί»ι, 

55 εκείνο; μίυος πνεύσειε, ατήσονσι 3' οί άλίοΐ 1 πασαν πνοήν δε των λοιπών έγκατασχεΐν άνεμων 
60 βύχ ϊς-ί τατο κίαμώς- §ν 3' ούτος ό Αίολο; 

ναυτίλλιμίνων φραντις-^ς, και φρνντις-ης άνεμων, 
ώ; λεγ:ιν πάση» ακριβώς , ποίας άνεμων πνευαίί, 
και μίχρι ποίβ χρόνον 3ε οντος κρατήσει πνέων ■ 
χα3άπφ 9·η και Όο~να<χι έκπλεοντι προΰπεν 
*55 ό άνεμο; ό Ζίψνρος οντάς αν λ-^ί;; τ.-/ : .;η. 
ΐς-' άν άποχομίσνται προς την αύτν ματρ'ιδχ- 
ιι μ-φζχ αν βραδν'νειας ναι μύλνηις φκνείικ' 282 ΑΚβΤΜΗΓΤ«1 1 

ϊατίτηανς πιιύσας ανεμα:, ς·ρί<χι ηρίς- Μοϊίαν 
711 "Ομ-ηρσς ιΐπϊ=ν Χε^ιι 3ί τ^ τΐΐίτίυ {ιώυμίιη- 
τέν έναντι»-; τινίΟαπ/ 3ϊ' πάλιν άνίμαιν λέγ», 
πφί ίταίρ^ν τοΟ άή» η}ιι των «νΐ/ιων λιί,τιν. 

όποσο; ην όρμΐδϋξ άΛΧϊΓ/οοΕΐΕώηί ϊεοι;- 
75 νϋν 3ί Μι -«ν κχΓΗ-,ϊΐί^ϊ χργ,ζαν αίΑιτραίας , 

θί=Γ; »βϊί ό5ανατ«σΙ ρίλβϋ Αίολου ϊίγι, 

τον φρονίμων ν/Α ;νν:υν ΐ; ™ί —ο/αςτίν μίΧΧίντων 
τείχος 3ε χίΧκΕίϊ ρι^ίν, ΐ*ι -ώα ς*ίΜβτβι»ητ, 
80 ;Ϊτε το τί<χιζίν.;ν™ ϊ-/.:ι; χ-ΐί ϊ-ρττιώ-αι;- 
τα/Μον 3ε ίΚΚΊχτϋ άνίμων ί Κοινίων, 
ήβΜΐ φφάζτμ τβικεϊ ίϋοίρχί» των άνεμων, 
ΐ σχοτίΐμη καί άγιας-α- τΐΐ; -ϊϊήι ε'ιμζ?μ;·ίη. » ΑίΛίχ'ϊϋα ,ίί^ι; ετϊοϋν, ώ-Χητ-τητο ίβρίκν 
ϋίί μίτα ίκΐ5 3ί «ν« τιάΧιν ρϊβίι* όαοίω^ 
» Ίχ9ΰί π;ί(ΚνΓ£;, άτφπία ίΐϊτβ πίνοντο- 
τάϊ αναιρέσει; των οτνδρών νΰν χοτϊβοώϊ;:; /.ε^' 
™ Κίρκη ίϋ^λέκα^;, 3[Γνή 9εο; «ϊϊιίίσυο:- 

ΘεΪ; ρ»νί) άν5οώίτΒ 3ε χραμίνη -χαι Ιώ.οΙνα, 
ΐτο! σορί τκϊί ί-;«?7;, χϊί Μ'/ρνΰ'ί των ΐίϊϊων 
οϊ γάρ κρίρϊί οϊ δ»}, ς-οι/βα, χαι =ΐ «Μμ 
&Ε3! μεν ίνομ^ντίΗ αϋΰήΕντΕ; 8ε 1 ούχκν- "Ηίΐϊχ νΰυ 'ύχιανίν άχαύοντες ίνΆα3;, ' 

100 πάτερ* Κφχπί «ιώρωπηι χαί βασιλέα ν£ει, 

τίν, φοζσίμβρπν», Ιαμποον ή τίΐ; άν^ρήτχι; ν&τ 
3ίΐ5 τι; ήγίμ&ΐΕΐκ, ηίχΐ) τις πρινρϊτο- 
3£ών τι; α>.-,γ^-Γ,· ψ-ιί ι-,,,σνί ή τύγ/ι- 
3;α; Χαλλιπλίχάμίτο , άρχάαηζ βζαάιδες· 

105 ϊίβαν, /5«τιλ['ϋων νίν ίμ^'ϋ; τώ ηρπίρψ- 
3είς, ι;; γιινη, πάλιν αΰτο ιηΐίΐαίϊίΓ 
ί ίχ'ϊ ε?' ™ν ορών , ϊ) κΛί γυνή π; 
φάρμακα ηβορ> 3έ λυγρ.» τω σίτα μιμιγμενχ, 
αί τών παρν'Μ νύν έχαφχ! απερ ;/αίρινν του'τίυ;- 

ΊΟ ρ-φ:1;ς γ, τύχταντζ ζύτ:ύ:, Ά Ίϋγμς ιβ πί3»· 
'ΐρμΐί& νΰν χριπ=ρρχπα, ίς είκ τα της Κίοχυ;- 
3ίβΰ ίόν^ν, ϊΐ( Κίρκη; ίε τή; βασιλίδας Ιίγτ 
μαΚα κιίίβσι Άεοί, και ίί εξιϊϊ 3ϊο»- ; 8ε, 
σ^ίύί τλϊϊκ ί>τμ<ϊ Γνώσιν αχ ετεράν τϊ πλέιν- 

115 β ιβ Έρμκ 3; Όλομικί, τΐν ιϊικν τον έχίίνκ- 
β ίτίρι Όϋυίσε'ω; 3: Έρρι; ειπών τη Κιρκν;, 
τϊς ίρμηνεύς Ϋ^αύετη πίκνά&αι γίρ εκ Τροία;- 
βί τίασαρζ; άμφίπζλίΐ της Κίρχης τι 3ιιϊβριι>; 

120 β5 ^ *ρ2»; Κι'ρν 9ίΖ χά» Πμάσης- 
πάς -γαρ Ίηλίγ-κν γννν. -/ύ-ας έ'ξ Ό&νσαίως 
χαί τ* λίΐπά πώ; 9»ίιι τίς ιϋϊϊι π;; ίς-Βρίβϊ; 
ί ρ'«£355 χαί το φφμβχαν τί βροταργαϋν έκ χοίρων, 
ί μετ^ άργης παραίν&ι; ες-ί χαί νοιώκτία- 

125 6ΐί "(13>γ.) 3ε χατε'λευίιν κβΐ χ,ί^σπί Ταρ-αία, 

βουλαΊς τής Κίρκης νίΐ)σιν πα ιών έχείπϊ τόπων, 
τον Όϋυασία χρϊσ3αι 8; τάϊς α'ιματομαντίιαις 
ααν ιοϊς εχεϊβε μάντεαι χαϊ μάγαις ύιτηργμίνοιϊ. 
όααηαγοσιν ιίδαύαν ψυχή; τ5 Ίαρ&ίιι , 284 ΑΒβΥΜΕΝΤνΜ ΕΤ ΑΙ.ΗΒ0Η111 

130 ΐξ-οδ πάντα μιμιϋτρέν έπίσων χρίί«ν £Ϊχεν· 
■ τίϊ άν δκν'βϋ 5&.οντα έν όφ^αϊμοΊηιν ϊδοι; 
τίς ία σοψοΰ μίι 3είοντος ζίχανζμ,ίαν γκί·η\ Ή Α ΑΒΑ Α ΛΕ ΤΠΟβΕΙΙΙ ·Ε!Τ] ΤΒΪ 

Αυτό; λα/ίών ό ΌϋυσσίΟ; τας ΤΕ!ρίσ!8 χργ&εις, 
άς κβτίίδίντι ϊχρι&ίν αύτα ττφί τον "Αδ^ν, 

5 πώς ΤΒτω Κίρκη οττ!-;3εϊ αγρίας πνοάς πέμπει, 
π£(ίπ;ιν άνεμους ΌδίΜοίΤ ουκ όιίίθΏΐιίζ ι? Κίρκη* 
πνίην δ' ιΒοΕσι- άγρίΐν έκίλίυι; πλίϊν ΐ3κν. 

» 'ίν3α 3ε Κιρμ-ρίων άνί,οών Ιί πέί-; τε 

10 ο ήίρ, κ α ί κψύ,-η γ.-/>ύ.νμμίκι- ουδέ ππ' αυτούς 

Τϊ; Κιμμέριας ο'ι τ.ίύ,ιι εΆνος φαοίν ύπάρχεηι 
περί τνς Τκιιο&τιιώϊϊ τ; και την Μκίωτιν λίμνην, 
οϊ ίπρ άρώτις-ϋ' Είσιν ιΐλίον ίύχ' ί|*ώντ£ς· 

15 εν -η-ίτίΐ 9ε δί^ιυ-ιη), εν τ; νιιχτί βαΒζ'ια- 

ημέρας τίαναρχΛαντα ναφο; 5' αύτο'ις τδ ακάτΒς· 
άλλοι 3' κλλ' πψΕυδΙς-βτα: λίγίΜσι 7ΐ£ρι τούτων 
χαί &ών έν αυνόψει δ: συντάξίω; μν/άΜϊ 
ίχμιριον φως γ.'ιι ->·ι.ί-:ς ΐι\ Ί.νμι τοις Κιμμέριας. 

20 "Ομηρις Κιμμερίους οέ παρ' Ίτώ.ίαν:ϊ,εη/ει , 
χα! άψατίς-αυς ε'ιςαεί τούτοις ψηαίν ύπάρχειν , 
και ΤΗΤ5 Βίρυβον πολύν τοΊς φνιανΐς παρίαχιη· 
ιίυΐ Ϊ£ οι Κιμμίριοι μέρις βραχύ χαί δήμο; 
ίχϋ 3ε χαί μγ,-'Λ·-: γ,ν Ϋΐγζρϊρν ΐώ»::», 
30 ίί Όβυνσίϊ :'ί:αίίίντί: πχεζν', τ-ιρ ά,ααρτίαν, 
όναγαγίντες 3ή9;ν τε ψνχην τη Τειρεσία, 
3ί'αώ-5 μεν μοντ-ΰ=νι«ι ττάντβ τω τ3 Ααάρτα, 
κχΐ πάντα 8ε' δεικνύει τα των νεκρών και ξΰίντωι 
όθεν βς °Α8η λέ>υσιν έ>3;ϊν τλι Όϊυασέα- 
35 9εών 9ε' ρτνιμα 8ΐ]5ίϊ ΐ^ιΐν ϊξ ί'ιμαρμίντ,ς- 
3ίίχ ιΐ νός-αν χοΑεπέ» ^«ι, ΐ ειμαρμένη, η ^ώ^ίΠίο. φρουρίκαί γαρ ππ Ρ α τώ " ίμεροννταν, 
40 άρπάσαντα την Κίΐκϊωϊίος παϊβα 8^ οχ;ϊν ί^ττϋντί 
» 'Οππήπ 815 πρώτιν πελάιαξ -ώψμα νήα 
ο θριναχίίί νώω, προςφιτ/ών ίί=(8;κ πί'ντιν 
■ βοβκμίνας 8 1 «υ>Β βία,- και ίρα μηί« 

45 Βοάς «ελιΉ νϊν τη 5 «ροτ^ραί λ!>, 

όί κ«ΐ άρχί ιτί«Είη=μίν «Αφκ Ό3υ5σε<Ί*5, 

ίΐινϊΠΐ; 8ε ^είΓ^, Εΐ'ικφμΙνί] λε*/εί , 

Γ>0 Λιϊ χαί τω Ήλίω τε, ΐτίί πιιρί, άίρί' 
τ«ΰτα σιυ επε/λώαντο 3ίοί, ί ειμαρμένη- 
» "Η ίίλιχΐ) νκσις, « "Αρτιμι; ίοχίχιρχ. 
"Αρτεμι; Ίο/)αφα,.·η νίαος η όξίϊα, 286 ΑΚβϊΝΕΝΤΪΜ ]■']' ΛΙ,Ϊ,Ε&ΟΠΙΑΕ 

55 σύ.ήν(ΐ, τ·2 τ}.:-,> '.ι α! -35 «υί πρκτηπχ&ι· 
.ώ; κάντώ 'αίώιίχητβ'. -;5= αυμαχνί^ερος, 
μάΧλον των άλλων πΧίον @; έΕί'ων νι&ημ<ίτ'#ν 

ί Πφβεφίνΐ], ρΛρΛ τε -κά 5άνβΐο; ΐχάς-α- 
60 ΠΗΪί ΐνα λΐ'-/;Γ«[ Διΐ; κϋπΐβ τι; ιίμφμίιη^' 
ί Ώίραίψίνη κΆιν ϋ, ο τίτης ο τ6 "Αδβ, 
πώς ίϊνοί λέγεται Δίί;, ϊβ εμ3ίυργ3 βέρος- 
ό; πριν ί% ύ'.',: χ·.νΓ,5;ί;, 3ίΐ ; ο3ίωιϊ£ τά πόντο, 
ώς «εο Ηοοαώκτα δίίκι βαρύ* Έλλίνων 
65 Τνρώ τη Έχϊΐπίω; μ:ν «ϊ3μ»ϊ8 Τίνό; ίρα, 
εξ οϊ τ^ν κλιτοΐν Ένοτίΐίι); ό ιπτβμος ΕσχηΧ?, 

ίμ/γιΐ τίϋίτϊ; τϊί Τΐ^Μ- 'ί, τι; των 3κλα'σιτ>!;- 

70 3ί5( %ίεαν ανάπνεα, 3;ών βχλάς κ πάλιν, 
τ^ν ίίμαρμίνιτν νί',ι μα τίδί τλ έτη; λίγκν* 
ΐ /_αλ;π>ϊ κκτώϊίττ: μίϊρϊ 3·3Ϊ, ορβιβιρ 

η "Η ρ έττί Τιηώάβεαι χαατιρί^ρπιι γάναχο π«9ε 
υ Κας-αρζ 3' ίϊΐπίΰϊμίν, χϊί ίϊΐί; -ρρ.ϊ'.ν 1 1-λί.ο:ν/>;ν 
75 β ΐϋΟ; Η,αί'-: ϊωκ; χχ'.ιχι: γΜζπς. *}& 

ιι ΟΙ και ν; «3; "/ίί; τ ; ■ ν γ.γ,ζ; Ζ/,ν;; ίί.ιντΜ 
» αλλίΤΕ μίν ζώσ' ε;:;, ία: .μ: 1 ά).λ;τ: θ' ίύτ: 

80 3ιιϊ τί ίίχιηιν οιίτϋν και άρίτάί τά$ όλλπς· 
οι άρπχϊ; £ν<:-;-ίς 7# Ϊμ-ϊι τ;3ϊΜκίτ£ί- 
3ι« Θίίΐϊ'α γαρ «ι™ στ^ττΕίίσίΐντίϊ Ά3ιίνοκ; , 
ττ,ν άδύψ,ν νϊ,ν ;'«υτϋν ύ-.ι,.ν.ϊ,-,ν Έλίνυν , 

85 τον 3'άλλ»ν πλϊκιϊ »3ϊ Εί 5 ά»κ τ^χο; ί^λά/ίυ- « χι. οοηβ*». . «Μ 

3ι'« κ»ί νέ/ώ» ίΚΤΙί ϊιϊς τιμχΐς τη; ύμαρμίνη;, 
ήμερα·; παρ ίιμ'ψχ/ <ι.ιν Τίΐ; ιυηργ'.τημέναις 
&ς ~=\> -.ιχίν,-φ-'Μ ά-ίμ; και ς-ειχίΪΛ, 
και ώ'^ιχαί 9ννβμί({ 3; ΖίκΟαν βύν ρρονόοιτ 

90 ει μια ήμφ^ μίϊ ιΙμνιιίμΕν;! άς ζάντες, 
έν τ$ ίΐίρφ πάλιν 3ε, τρίπφ τάν τώνΐ)ΐιότ»ν 
ΊψιμεΜα; 3ε τινϊς γ"*""* 1 Ιΐϊϊειίοίνος, 
ΓίγΜίς νί'ΐί λ3;μ ψήνονται ιών α^οιν, 
ών τίρ αϊ κλάσει; Όγο; « και Έπκ&ηκ ίοαν, 

!>.") οΰς ψυχηιιο;, ρκχκαώί έν ς-ίχ«; Ίαμβύαις 100 ταάτίρον -ηύ.τηίρι&α- 
τα; άψαχννα; "Ομη; 
ϊ*νης Κ και τώ */ 


μνέείίντα! ίκτμιίσι», 
■αν σφων ρώμ,ϊϊ κώς ηβλίιιβ;, 


τν;ν Άριάίίιιην Μίνω 

θί]9£Μς &μντος βύηιϊ "Αρτε///; Νάξω χτίίνεΐ' 
«1 3ι φβΐί ΔίίνυΜν τβ^τι^ άύττήξηι Ν«|μ- 
ί Τζετζΐς εί,οβμιιίων 3ί Χαϊ 3ικ?.ι1ιιϊ μάχας, 
105 εν σ« τα βιίβ και ταύτϊ·/ ννν λίγ*ι π*?νχεναι· ' 
αίνου ιτέτει ίανκσα γαρ τ.ρπάγι Διανύςω· 
;;.-£!' τι;ν μν.-.'Μ μ; τ'/ν ^ΓκταΜ πάντων 
οίτιι; εϊνη λεγίΤΒΐ και σελιτνίϊ» 

110 κ*ί τΐν εξ οίνου ϊανατίν σεμνά; 55! παβψ.ψ/·;;<- 
ταϊς Δ»νύσβ εκ/ΐιών κΐίίνβι 3έ μκρτικ ι κ;, 
ΐ7=υν «ξέας τε'9νΐ7>:εν οϊϊίΐί άμετρου πίσεϊ 
θεών ίΐ»|Ν ί^σί, 0οιΑ«1ί τ« εΐμβφμήήΓ 
Ζηΐΐ νΰν ϊΰρυ'ίΐΜ, ίς-ιν βύτν ή ειμαρμένη, 

115 ί ες-ί μειάλέψΜίας χαΐ περάρώϊονμ,ίνη· ϋί9ίΙίζε{) &ν Οοο^ΐε '88 ακο 
> πβϊδεί 9Ϊ ' 


Τρώω» ίί*»Λ«ι κ«Ι Παλλ«; 'Α5^ 


Ή περί β» 


ίων 7:'/ 5μ; *?ί"<-ί έγ/ιΐί δαλόσσί];, 


την Άαλαρσα, 
παΐίεί δε Ίρ 


ύαβι δικκοΐϊ, αίχμώωτΛ κρίση 


ΧΗ! Πκλλβ 


5 Ά3ί;νί; δ-, ΙΜίνίίΙιί Ύϊ/.Γ : -;^,ν 


ιηϊΕίβ 5ειί δ; 


ϊ&ναν, αιίτιί ΐ ι'ιμαρμίνη· 
ι; τίν ς-ραταν νχ5ψϊν, εϊμ&ρμίνη. 


>: Κΐίί Τίτνΐν =ΐί;ν, γΐίν;; ;<);/:;3ξ« ϋίίν. 


Ό Τπυί,- 


πα\ς 9η«φΐί '0ιχωμ:;ν:ΰ ΈλαρΗ;, 


ΐΐν τ«ρεϊι 
Καισάρων τζά 
ι> Λ·ητά γάρ 
Λ„τώ 


υ'χΓα- πω; δί Τιτνί; ΐν τραυμάτιζαν 
άμαρΠίσαντάΕ βνϊρώιτΗ; εν τω βία, και 'Ε&ηνις ϊ&έξαζαν, ίν 'Α.$η χφ.αρια3αν 
ώ; ίδιον τ; καΐ Τάνταλο) χαί Σίανψτ) αν» τάχεις, 
135 ούς α'ιματεμανπίαις νίν και ευτι; ίδεϊν λίγο- 
άρχμρϊΰ; κοι ϊφχ«ν δε ό Τάνταλο; υπάρχον , 
ζών -ά 3ίώιι μνς·ηρια «πών, έτι/ωιρνί^ , 

ά ΧΟτί ϊϊίΧτ,Ι','/ί,'.Α-ι.ν. ',-χ ν:Τν;.//= ίΪ55ϊ- 

έν "ΑΪ8 δε ναΧάζια^χι τ&τον φασί ιί[ώ;δ:, 
110 Ζιρι'ος μίν παϊ; ο -Ηρακλή; ύπ^αχ; βααύία-, 
ααΐ άς-ρ&ίγν μάντω;, μάγν, σοφού τ;7; ποσί' 
πλείς-χ; ϊίδμήσ^Ηί Ε0ρυο3ίΐ «ύήίβ δ'ο Κρανίων, 
χα! «ίμορμίνη πρίφανώ; κβί τδιο ΐατΐΈν* 
τον Ήρακλίί; "Λΰν;·, ο; νϋν ϊΔτ,γρικίαν· 

ΤΒτω π}ν χλησιν Κίρβψις μί'/ας ύπτ,ρχε κναν 
Βν/άτηρ δέ ώρα?α τις ή"ν καλουμέν»; Κόρη· 0Γ9ίΙίζβά Οοο^Ιε ίμ ο Π;ιρί5ίυ; καί θφηύβ μΟΧτντζς εφβρπάααι, ι 
ό μεν Πειρί&υ; ^ί'^ρκτο Κερβερω τ« ρυδεντί' 

150 θυσεύ; δεομΐϊς 3ί κρατεί;, ζν εν τ«ς "Α3ομ βόμοίί' 
ο Ηρακλής 3ε ΕυρυϊΒίΐ πρΐς "Α3ι)ν ς-αλεϊ; τϋτον, 
Εν έρμηαΰ φρονίαα τε, ά β Έρμί;, Ά9ιίνι;, 
ανάγει καί τον Κίρβεραν, ανάγει καί θηβΐ'α- 
ηρϊί τήϊ άμονομίαν 3ε ό "Ομηρρς νίν παίζων, 

155 μκϊ ΕνρίΛτΒε'ως προς-κγζίς τον Ηρακλή τον μεγαν, 
πρίς "Αο>]ϊ άνυπίς-ρορον, νϊν κατελΜν οιι λήΐΗ, 
μιϊ κεραλιτν μοι ηϊί Γίργβ; ΐ ϊί;ρ&ψίνη πίμψίί, 
μ-η φόβζν καί χατα'κλιιξιν χαί των ρρενάν έχ^αίΐίν. ΤΗ! Ηϊ ΙΕ Η ■ΪΠΟβΕΣΙΪ ΚΑΙ ΚΟΓΪ ΈΙΤ1 ΤΟΙΟΪ ίΕ. 

Προς Κίρχβν ΌβίΗΤβΕίίς φηαΐν ά χατεΓδεν ει;"Α3ιτν 
αύιι) πρίλεγει τούτω 8ε πώς πλεύσει τα 1 ; Ιείρ^νας, 
καί Σκώλαν και ητν Χάρυ^βιν καί τα (3οών $ώι, 
κπόλεταν ιών φίλων τε ϊϊίος κίραυνωδείοΐις , 
5 ττώ; τε α&άϊ, πρό; Καλϋψώ 1 μόνος ν^ο; εν ςιίϊω. 
» Νήοον τ' Αίαί>]ϊ, 35ι τ'ίοΰς ^ενεί^ 
η οικία καί χοροί είσι," και άντολαι τμ\ίαν>- 
νηοιν ου ρις καί ιΐλιος, οϊ σκότος Κιμμερίων 
β *0; τοι έγων έρεω· μιη$Ηΐ 81 5ε χαί 5εο; αύτίς· 
10 καί ί 5Η 3ε «ύηϊ <ίί «ναμνήσει τβίτων' 

» Σειρήνας μέν πρώτον άφίξζαι αί' ρ« τ; πάντας. 
Α5ιο;ί πόρνοι πφίψημ',ι καί ωΪΕχαί ύπιϊρχίν, 
χαί τττου^είς ό '03υοΈτειις μνι αναχζΒϊ, χαί τούτοις, 
τ«ς πίντε των αίσ3>ίθΐων εμφράττει, τά; καί φίλΒξ· 
15 ού '/ορ τα ώτα ίχριο-εν ίταίρων Εν ΧΊρίψ 

«9 χρισα δ'βρις-κ Ιογιβμοις ίτβρε'πλευσεν ίχείναι· 
πΐαγκτά; χαλέουσι 3(β/' ϊμϊ τοι)ς αοψζάς μοι νια. 
» Τ? μέν τ"«;3; ντρηττιί πβρέρχετίί!, ινίϊ πίίίΐαι 

Μ ιι τρίρωνες, ταίτ' αμβροσία Λιι πβτρί φέραναι. 
Ααχώ λε'γειν τον "Ομηραν έν τω3ε τω χυρίω, 
μΐ)3ί ίο «ς-ρίν ραίϊΕσ3«! έκίίσί των Πλειάδων, 
ώϊ ίν τίί 'ερυΖρα φιρί πάλιν & 'Ανίύηίρας, 
αντην την 'Κρκτον μι$χμη; το ας-ρα/ χαάαράαϊαι- 

25 αϊ δέ Πλειάδες σψών πατρί Διί, τω ουρανί 3ε, 
ρέρουσιν, ίτο! ΐχαυσιτι την 6ε την άμβρααίαν, 
■η φίροναι, παρέχονσι τήν 3ε τ^ν άμβροαίαν 
Πψών εσπερία δύσει μεν σπόρου καιρόν σημαίνίΐ, 
άνατβλαϊΐ £0ϊΐ; δ;, το 5ΐρβί χατα/ϊ/λλίτ 

.11) άλϊην ίϊίησι πατήρ, ίτοι -η άμοψμίνη, 

β Άλλ'Ήρη παρέτρειρεν επει' ^ίλοί ΐεν Ίηβαν- 
άηρ δέ τω Ίά<τ=νι ρι'λοϊ ι πνειίααί τβτ|· 
.) "Εν3β 3' ίνί Σκύλλα ναίει βεινΐν λίλαχΟκϊ· 
Σκιίλλβ δε' άκρωτη'ρκν π:ρί τήν Σκελίαν, 

Κί 3ί'σπλίυν τε και ϊκί^ον τίίς πλέΐωην έχείσε, 
χ«! σχιιλίαίας εξ 3ετράί ϊχζν εκτεταμενοί, 
ύφόλα; πε'τρα; τε πολλά; ναι σνς-ροφιις ρεαμάτων, 
και σ«'λ=ν προς αύτάς (άχτάξ), χαί ρίχΒον τών κάματων, 
5ηρ'ια τε 3πλάιτί« έκείσε περιπλέει, 

-1(1 ά ιβαρεμίνω* τών ναών τοιί; άνδρας κατεσδίει, 
χίχ τών όλκάββν 3έ τινβς πολλώας άναρπάζει· 
ανάγκη γ,Ον (τοιίς) πλέΌντας πρίςτάτονς τονς κνδίνονς, 
η πρ^κα/ώ; χαί χαρτερώς %>αμίνονς είρ;σί«ις, 
τρεις μίηιινί η χαί τεβααρας λιπεϊν εκ τών Εταίρων, 

4α έχπεπτωκίτα; τα σ^ρω.τ>, ρνμγ τών χαμόααν, 

β-,ρ/χν ιαιίσΒχι τ;ϊς 9ηρσί , τούς 3ε λίίποιί; σω^ναί, η ΜΙ. ΟΙ>»ΗΜ. 291 

■ΐ, ρα&ΰμία αύμπαντας ^δαρηναι σύν όλκάβί- 
τα τ£ ΣχυλλαιΉ ταιαίΐ μετίηεαεν ι'ις μνΖζν 
Γρ Ζκιιλλϊΐ αν γβήιχιεν, ούδί 5εός άντησει, 

50 μεγάλα; κτνφί'η τις, αϊ δ'άβΧαβάς παρελίί, 

2ιώλλιΐί τον πλδν καν πιρ αοψος, ώί.Τϊ φΐίτί, τυγχάνω* 
ΐτοί σιφοί και τίλίς-ήί, και Επωδός και /ιάγος- 
ίΰϊε 3;οϊ; ίΐΓϊίίξιϊΐ· 3εον νΰν τα ς-ίΐχί!«- 
β Ή δ( τι ού 3'Λ5τι;, ώλ' άΒάνατον κακόν ίς*ιν 

55 ί Σκύλλα ζώίν, '03οσ<τ£ΐ;, »ίων 5νϊΐος ούκ ες-ιν, 
αλλά 3αλάττ>ϊ£ μίρος ιι ναυτίλλομενοις, οΤ=ν, 
ο Άλλα μάλα σφοδρά; έλάαν, βας-μίν δι Κραταιίν, 
μ μητέρα ηϊϊ Σκύλλ^;· >; μιν τεκέ πιϊμα βροτοϊσιν, 
• ί μιν ίίκιτ' άπΜίαιίοΐΐ δ' ες ΰς-ψη Όρμφϊιναι· 

60 Βλέπε ι»2ΐί γέροντος χροοβΰ και μύιχρψρ χιρδίαν, 
χαί ονομάτων πλάσματα- 3ε'λων Είπεΐν γαρ τ^δι 
ώ» προ; τ^ν Σχιίλλαν πρλεμεϊν, ω 'ΟδυονΕϋ, βΐον, 
ε'ϊ χραπαια δυνάμει 3ε ναυ'ται; /3ί«ν έλαυ'νειν, 
οιϊτω γαρ άν ΕΐφιίγιττΕ και 3ίΐίτερον βίαβηνοα· 

65 και χρζίαιά γάρ δύναμις ετΕ'χνωσε το ρεΰμα, 

2χύλί«ν και Κράταιϊν φηαί, χαΐ ταιίπκ παραχλιίβΐίί, 
καί Ες αΐίτΐ; άπόπαυσιν, παι3ό; κϋτ^ί τ^ς Σκύλλας. 

η θρινακίΐϊϊ 3'ίς «ίσον άρ/ξβο, 6ν3α 3ε' πολλαί 
π βόσχονται νίελίο» ^;εϊ χαι ίρα μήλα- 

70 » επτά βοών άγέλβτ τόσα 8' οϊων ττώα χαλά· 

» πίντιίκοντο: ί ϊχζς·α· μένος 3 οι) γίγνεται ««ώι*. 
™ οόδε'ποτε φ%ινη5οναι. 5ε;ϊ 3' εικκαιμΐνίς ύαί. 

Τί άλφα τ^ί παρούσης /3ί/3λ« τιϊς 'Οίυσπιία; 
τβιίς άροΓήρας εψιιμίν βίας ·ήλία είναι- 

75 ι'ς-ί&ν ώϊ καί βόας 3; καί πρέβκτα και ϊππυϊ, 
χαΐ άπαν ζ'ϊον έτερν και άλπ« και ρίτα θε' 
ϊΐ\ίω ίνετίΒεντο, άίρι, και τοις άλλοις- 292 ΑϋΟν.ΊΙΕΝΤΙ'ΛΙ ΚΤ ΛΪΛ.ΕΟΟΒΙΛ Ε 

έ3εν τοίχτεν ζώνν ϋ τις άνίλύυ ΖτίΙμα, 
εντ< τό Άαος 3; τεμέΐν άύ 31 ίτψϊίντο 
80 ίν τ?ι ίώτϊ\ τ^ί'.τ,τι των ς-είαων Γ.ιγυν.ότα: 

«ί των /3ίών. έγίΐαι 3; άλίβ καί πρφάταυ 
ίπιά μεν ίιταν ϊχβυοίπ όνο: πεντη-Ώτά&ς , 
«κι φυ'λαχκ ΦαΕθϊϋβ» £μ3 κοί Λαμπίτίτιτν 
85 ίύλβ"/« λό-;-,ι ίτρις^" Ζ, οϊ ' νω Χ*" 1 

ϊΓΕνηίχιντα και ϊιίί -/^Ρ ^ τ; "5 °' ίβ&μά&ς, 
ΤϊϊηΐΗΙΒ! 3ΐ ο#α\ί'Λΐ ν-γ.ρ-ίΰμίχι; χρών:βι· 

αι ε(3δ;μά3£ς μήκϊί 8=, μ«ν;; 31 ιϊϊφίδν χρρ'ΐΡβιι 
90 χκν μήνας ΐΜρβλΐϊικκν ειπείν ευνομία, 

χαί τω μ-η 5;ίε!ν ραφα; 3ίϊξ« γυρνώ τ=ν μΰ5ί κβί των /3;ων Ζεύ 5 ωιεν άνεμιν ζα/ρ, ί ώρανις 'ΐάίΛτ 
σκηλαία τ,ν·Μ τ<ί Νυμφών, ?λυ;»ί των ΗήηέΜβ 
ηράμην πίντζζαι 3εοί;, «Υρι κ«ΐ ς-ίίχείοι;- 
105 ρέξομιρ πϊανκτίΐσΓ, ς-ί!/_£ίοΐ5, ειμαρμένη 
%ΒΜ* άλλιι 3έ 3ε«γ , άττέ,ϋί ΐ ς-α/βο: 
Ζεο πάτερ, ήγινν ω άήρ 1 χα: τ» λίΓπά ς·&ιχύαι· 
£ «ΐί» κ«1 ι* "7ρέν ΕΪω3;ν ύπ^έοειν ΙΝ XII. ΟΠϊίΜΑΕ- 293 
η Ααμπ&{η ά-/-/:λ5ς απέρχεται ήΧίφ- 

111} εβδόμην Ζϊν; ίποίηιεν, Ό ίρανές, ημεραν- 
άποχατάς-ααις χαί ·]άρ τα νρανϊι ■ήμερα· 
Αιός πΧιηίϊαα χφαννΖ, νεφών τι Χαί άίρος- 
Βείς, ή ε'ιμχρμΐνη 5ε τΐν νός-ον όψ/ιρέϊτσ· 
Σκύλίην έμε 9: ε παχηρ, '/Γ/ονν ή ειμαρμένη- 

115 ούχ <Γ«μ 5ίά5βίτ3β<- τί 3ί αν ί&άΒη;; 

ί. πά; φίβες εν ΣχύΧλη γαρ μ)} χ=[τ«χ3ΐ τί π)ΰΊον, 
χαί οί πλ'Λ^ρ;5 νδασιν ίμπίσασι Βαλίασης- 
σι) 3ε 1 Τί=σώι τϊ ίΙίϊίΜα; ίτι Χιιπίίν τ>ϊν Ικυ'λλαν; 
ει ίΛΐϊΠΜ φίΐ; πατεούμενος μη ίνιυχίϊν 3ιι^ίω' 

120 χαί τί κκΐν βίς δάλασσκν, πάς <ραίη ίεινον λέγ.ι- 
- πρίς τίτρ 1 τ3ι= 3ί ρ^/χί 1 ο πκίζοιν τί?8Ξ γρι%ι- 
ότι μετά την Εκπτωσιν , ίν πίπτωχ: Βχ).όκιατι, 
ί Ζίΐ)ί έχ;ϊνίιι χατεδί'ϊν άχ ιίασι την Σκιίλϊαν- 

135 σταιχεΐα- ΒαΙαονα αυτί} χ«ί «ί πνβαί ανίμων- 
3;οί και ειμαρμένη δ; νοΛιοι γ«ρ ένΒά&ε- ΑΪΤΗ 'ΕΙΤΙ» ΎΗΟΘΕΙ1Σ ΤΗϊ Ρ. ΤΗΣ "(ΜΪΙΙΕΙΑ;. 

Μ;τπ των 3άραν Φα'ιαχζς τον Όδυβσέβ τγδε 
Χτιμάμενον ίξάγοιισιν ίίς γην την τη; ΊΒάχης- 
τω 3' ύπος-ρίψιν Ποσειδών τάτων λώοϊ την νηα· 
τω 3"03υακϊ 5έ 'Λ3^ο κτείναι μνης-ηρας λέγει- 
ΐ> τα 6' ί* Φ^άχων -χρήματα τέτα ιπηί,αίω χρύπκι- 
αύτίν δε μίΐΕμίρρωίίν , ώς ηερ μαρφην γ;Λνταν· 
Ζην'ι χάαινεψίϊ 3:, άρτι ή ειμαρμένη 
Βεοί οι ονρ&ιώνι;, ίμοία; εϊμαρμ'νη- χαί το Βιοί 3έ άρετΐν όπά<Τ£ί«ν, άσαύχα;· 
10 Διί ταηρΐ , ομοίω; 3ε'· οί ΰύρβνοί, ίμοίως, 
&ηΧ6ζιι> ί'ιμαρμίιηιν τε, θνιλίσι χαί ς-ίΐχε?α· 
"Άνδρο ρέροιτα, 3εοΓί έναλίγκια μ«3=' ίχοντα' 
ταί; ιίνχπακΐς &ι>νάμ.ι<πν Ιμοιαν καί οηγίνααν 
" Ίρίκ Νυμφάων, αί Ννάβες καλε'ίνταί· 
15 ία» ψασίν έν Ίιρα, ;ω ιών Νυμρών « λέγει, 
χρίτιϊρΕϊ Τ: χαί άμγαρέίς· ΐς-αΐ πορφύρας, ψάρι)·, 
ϊάό^ς-α μιμίματα Υ,οαν χαί είχββίαί. 

> Αί μίν πρΗ Κίρεω καταβάται όν5ρά™<κψ 

> Ο! 3"θ3 Κ,ίτον Είίί 3£ώΪΕρ*Γ* «3ί ΤΓ Κείν^ 

20 » άν3ρ£5 επέρχονται- ολλ' αθανάτων ίίίί εςτί. 

Αί μεν βαται τνγχανοικτι τάϊ; σύμπαν!» βνϋρώτοις, 
αί 9ε είσί 3;ώτΕρϊί και ίΕρέων μίνων 
» "ΩπκιΐίΓν ίίχαί'ϊϊντι 3ι« μτ/άΰνμον Ά^κνην 
3<α την φρόνικται α!/ΐϊ;ν 3ί8ώ<αίΓί τα 3ώοα- 
25 » Αιίτοί Β'αυτ'ίΐϊκν πάλιν κίον· ϊό 3 ■ Ένα αί·χβαν 
η λιίίετ' άπεΓλάων, τα; άντίδέω Όϋοσσν'" 

Φαίαχε; 3' ύπζς-ρίψοντο ίεινί] τί) τριχυμια, 
έν πέτραις Βαφ^άρνιαον ^Χ/ιίανί τίς ολχαΒοί' 
τι}ν τρικι/μίαν Όμηρος πλάττει 9ε Πόλωνα, 
30 ώ; προ£ Τον Δία ανρχΑ·/ ί ττψ '-^ηί ~ί.ώ'νϊ-.'χ, 
και Δία πάλιν πρΐί αϋτβν « Ποαει3ων ίε 1 λίγετ 
ιι Α'λλα οίν αΐί! 3υμόν άπίζομαι ή& άλκίνω. 

Κβλω; ?>»ίν 'ί Βαλανσα- χίύ3ωιια; γαρ εΰχ εχει, 
«V ύρανίς τε Χαί άίρ τϊλώσί των νηνίμων 
35 ηίν τής νηό; άπώΧιΐΜ ΐν ερί πψι κίτρος, 

καί ττρο; τβ; Φαίακα; ρτσί ί^όνον εκ ΠατεΓβωνιί' 
άν3' ων Ιτήβιιχ κρις-ο; ϊ3ενον ναυτιλλίμενων 
το, ήϊ νία 3ε ραιαΒνναι των Φαιάκων, 

καί μέγα ορο; τκτων 3ε τί?ν π&ηι -/ϊγηιίνΛ! 40 εχ παϊαών τοϊ; Φκίβξιν ϊχούΐϊΟ των χρόνων 
η' Ά5ην« τω Όδνοσίϊ πϋεΐ άορασίαν. 
χαί τήν Ίϋάχην αγνοεί την έβυτϋ πατρίδα· 
τυτίς-ί χρόνον ίς μαχρον εχδημις ων 'ΙΆάκης, 
γνώναι αυτήν κκ' ϊσχκαε Φρονησίί τϊ; οίχεία- 
45 ίζυγπμάχιι 8έ πολλά, διο χαί κατηράτο· 
ο Ζ(χ}ς α ίκετ^ιηοί, νρυν ή ειμαρμένη- 
η τοις ίκέταΐί βοηδεϊ· Φαίαξι 9οί« βΧάβα;· 
ηλ3ε σχίδσν ή 'Α3ην« δέμας όμοιωΒε'ϊσα 
νί<ύ παιδί και τρυφερά ποιμνίων ΐπις-άτιτ 
50 νΰν Ά3ιΐϊαν χαί φρόνηπιν & "Ου,ηρίς σοι λέγει, 
ίχίϊνα το παιδάριον, ό ένεμε την ποί^νην· 
εκείνο πάντα γαρ λεπτώ; ίίιχώι πρΐ; 'Οδνααία 
την άνοιαν (σχέδασεν, ην είχε τη; πατρίδος- 
και ώ; περ χατίφρίν&χκ τον ηρίν ήγνοηχότα. 
55 ι Ώς φάτο 1 μείδησε 3ί θεά γλαυχώπιο 'Α3ηιηι, 
<· χειρί η μίν Χατ/ρεξε' δε'μα; 3' ηϊχτο γιπιαικί- 
Ώ; άχριβώς επεγνωκεν άπαν εχ τδ ποιμενος, 
έκμειδια εν τη ψρινί τη ίαν& ΆΒτ,νν 
ομαλισΟιίς έν τΐι χειρί και πρακτικώς νοήσας 
00 όιτίσον έχρηζε μα5<7ν ίνα διττολίγήσω, 

χρήζιιν Όμηρου παίγνια, ααψας σοι παρες-άναι- 
ιό, γυναιχί ηϊίΐτ;>, καλίί τε και μεγάλιτ 
και άγίαα δε' χ«ί. λαμπρά Ιιχις-«μίνΐί έργα- 
τδτο σημαίνει πρβψανάς, ώς άγνοώιι ην πρώτον 
1*5 έκ τΗ παιδός 3έ 8ιδ«χ3είς η'κριβομίνως άνω, 
καί ογών εΐχασε φρόννπν τ£ συνίργω γυναίω- 
■ιϊτίΐ πάλιν κατήρξατο πανούργων ώ; πρώην 
ίσα δε πλάττει Ά3ηναν ϊέγναχν Όβιιο-σηϊ. 
αντός ούτω ο Όδυασενς, νω τω οίκείω λέγει- 296 

Ή Ρ Α Κ Λ Ε Ι Λ Ο Γ. 

(~,3ρ, 1. Μέ/Κς άπ' ούραϊϊί χαί χαλεπός άγύν Όμγφφ 
κατογ/ίΆίτζι τ.νΛ ζ-ή; ί<ς :ί ίεΐ» ολιγωρίας- πάντη γάρ 
φεβην-ιν ξι μ-ητίϊί \ι1ι,<ί;,τ,-,:·ι- ι όε ΐίΰ^ίί ΜΗ! 
Β&μάχου γίμοντες άπενίίας, Α' αμφοτέρων τών ααμα- 
5 τί'ων μ·μτ,νααιν· ώ; τ£ εί τ!ί «Μίυ ψήο6β}>8 δειλία; 
μηΰζνΐς £ΐί!ϊ-,:; ι',;ί;£-. ; ;ν:-,- ά/1-η-ρριχζν τρίτια, νιμίζοι 
■Λατά παιητίχαν Γκφαδοοιν ειρι^δίΗ, ΐαλ^ιωνευς , "0,η.>ι- 
χη! ΊΉντι/ο; ί£)ι:-ιν '^ϊώίτσην ί^οίϊ «ίσχίς-ην 
νίασιΐ· ώς τε ε/ιοι^ί χαί αφά^ρα τομβεβι^/ε 5ΰοιμάζιηι , 
ίι) Ώο: ί:[7!'ΪΗί';,·ί)υ ,ίίος έ ν«οΐς ΚΒί τεμένεοι χαί τ«ϊ; 
δια ίΤΒί ίν Τώ'ι; -ψ! ϊ'ίν ζη^μπίμ-Μ:: Ηρ-άί:, ?-■,> 
τ//, -μτ,-Α-π-, ά-,ί'-,:\Ί:ι ι;ί; [/Μίς-χ -.{Ί^ς-,ν/^; -η; ;.\-ί- 
·μ~ις Μ-ρνς 5ιά ς-όματ·;; «8ων ίύ3άς γαρ ίχ πρώπις 
ΐλίχ/α; τά νήπια, ΐ&α άοτιμ&Βών. παίδων, ϋι$α<ιχα.ϊ.ία 
15 παρ' ίκείνω τιτ5ίυ'ίται- και μίνίνκχ ΐνευτιαργχνωμί- 
ναι ■αϊς ίπεαη αιίιί «κϊίοτΕρεί η=τίίΐω ^άληχτι τάί ψυ- 
χα; ΕΤΓϋ'ρίίρεν- άρ'/ρμίνν α ίκάς-α ^ αμπάρι ς-ηχε- χαί 
χ«τ' ολίγον άπαν&ροαμίνα· τύ/ιοις 3" έ ναιτμίΐζ'ϊΐ- κοι 
χάρο; ού Β--ι: ϊ/ρι γψΛΐ- ά'Ο.ά παοσάμ^Μΐ ίίψώμεν αύτα 
20 πάλιν < χαί αχώίν εν π/οαΐ Όμύρψ ποφ' άνΖρύπίΐς 
ό ναι τβ βίρα- ϊ; . 

Οδρ- $ΐ Δι! ων σιιρε'ϊ βΐμκ! κ«ί πά™ εΰίιιλον ου- 
δεμία .κ/ίϋς .εναγών μύ$αιν τοϊς ίπίαιν ίνεαιαίρηται· 
-η: -ι-,τί; ύ-ρώί-π'Μ Χι-:·; Ίλίβί Γ;;ώτ^ /κ 
2ο μεπί ταιίτ^ν ΌδιίσοΈίκ σάμψύναν ίχατέρα περί της ίίίας 
ίύοίβείας χίψτμ.ιρίφίρ:* ...>-,■: 

η) Ούκ ίν, ετω-/: 'άιεΐν.ν ι~-.·ψχ.-ή'Λΐ\ μαχρί'μ-ην. 
ι) Π. ϊ· 129- ΑΜ.ΕΙΪ0Η1ΛΕ Η0ΜΚΗ10Α.Ε. 297 

β) ΓΤ^ιβμ 3Ϊ Ζ-ηνι μινίαίνομιν ϊνοφχρίζειν; 
οϊο; μέν έν ίρονα 3ώ τών επών χοΰιψινχι Ζώζ, άψχ- 
νιϊ νιύμκιι κίαν ώ; 5ε Ππειδαι/ας ίρμηββντος αιψνι- 
3ί«;, 1>) τρίμεν ^ μχ) φά ^ Τ£ ; 
5 3' ύτιερ "Ηρα; πν τι; ιϊττοί: 

ο) 2είσ»Γί ί' ; ν! 5ρίνψ μχχρον'ΟΙυμπον. 
όμνία; 5ε 'Α9>ιναν παρες-άναν 

ά) βάμβνχ δ' Αχιλίΐί;- μ«Γ3ί 3' ίτράΜτ' ίώτ/κα 3' ί^ω 

10 β) βϊΐ] 3' Άρτεμις «σι κατ' ά^αί ϊοχίαιρα 

ί ΚΟΓΒ Τΐ^ετ^ν Πίρ^'κΕΙίν η Έριί/ίαώίν 

τερπο/ώι; χοι^αοί κ«ί ώΛΐίαις 'ύάψχσιν 
« μίν ϊθ(ΐ έξ ϊσβ χϊί κατά κοινΐν ύτιερ άπάνταν ίερι- 
πρζπώς τάε&τγηται, τί 3ί? και λΕ·/;ιν' Γ) μίχοψες 
15 3 £ ίί αίεν Εοντε; 8) κα ί ά^ΓΓα μί&' Εχ->«=;- ί, 
νν Δίβ 1ι) ίωτήρ;; ε«μκ καί ϊ) ρ'ίϊκ £ώνπί. 
1ι) ί γαρ <ηκν ϊίβσ'- χ π'ιναα' οϊθϊΓτκ οϊνίν 
τβΐΈκ' αναίμονίς εισι κχί όδάνατοι χκΐίπται. 
Οβρ. 3. Τί; 5ϊ Είιί τητϊι; "Ομ-ηρον άαιβή \ίγ=ν τΛυ.ά. 
20 I) Ζίΰ κίδις·: μ^ις-ί κελεο^Εί «'β'ψ ν«ίων. 

πι) ήίλιό; 3' ί; πβντ' Ε^ϊρκς καϊ πάντ' ίπαχάεις- 
και ποταμοί και γαΐα και οι ϋπε'νΕ|θ3; χβμένίΕί ϊ- 102. ϊ) 04 3. 306, ... 37-1. 577. %) II. «. 88. 1ι> Οιΐ. Α 3Ϊ3. 
!) Οϋ. ί. 805. 10 II. .. 143. 1) II. 0. 412. η) II 276. 298 Βηκαη» 
τή; βλ>?3εί«5 χρίβχ ίρριτίτ*. και τα ψιίαιίψας ρη^ίν 
οϋχ ε'ώίτζςί ό μμϊηιώ; Βίχε'τ πλκ'σβι τψοβαρμίζανσα , 
ο?τ« μεν ίρρίτααια· ΐμίΐς 3' των άβεβηλαν εντός 
περψαντηρίαν ήγιίαμώα, σιμνην \ϊπν νόμω τών ναιημί- 

5 τ«ν τ«ν α\ί$χχν Ίγνεναμεν 

Οεφ. 4. ΈρριρΒω 3ί χαί Πλάτων β χίΧαξ Όμήρα σν- 
καράντίΚ Ινβϋξον άαο τη; ίβίβ^ ιτολιτίία; τον φνγάαα 
πρίτΐρτων λευχοί; ίρίοι; άνες-εμμίναν χαΐ πολϋτίλίΐ 
μιίρω τι}ν χεψαΐ-ίμ ίιάβροχον οιίβ' Επικούρου ρροντι'ί 

10 ίμΐν ό; πϊ; άαίμναν κφΐ τους ίβίουϊ χΐκκϊ ιίίονΐϊ 
■μαργίς ϊς-ιν άπασαν ομαν πιιψιχ^ν ώ; περ αλέΖρισν μύ- 
3ων ίίλκφ άφισιοιί μακι;· πρίί »; ικγ* $ή τι ς-ενάξχς, 
ΐϊΐαφ' αν, εύλογος- 

β) ώ πάποτ οίον 8π Μ> 3ίοϋ; βροτοί αίτίόωνται- 

15 χαί το πηψίζατον άρχφι ίγάτερα των ίιορ' ϊο^τοΐί βη- 
μάτων ίχοντ;; 'Ομψιν άψ' οω τά ιά&ς-χ της έπις-ή- 
μυί ύψίΧηντάι, περί τκτον άχαρίςνι; άσιν άαφίίς- 
άλλ' ύπίρ μ=ν 'ΕπιΚΒίΙρΒ και Πλάτωνα, αιί3[ς έξΙς-βι 
λίγκν. 

20 Οίρ. 5 ΓΤμϊι' 3' όααγκαιον ϊσω; μιχρά χ«ί σύντομα πε- 
ρί της αύχηορίχ; τΕχνίλο^ίαΐ" σχείον ϊ<φ οϊλο τχνομχ 
χαί λίαν Ετιίμω; ε'ιρημίναν, έλίγχϊί την 3ιίν«με» «ύτή;. 
ό 7«Ρ ΛΑβ άρρεύαν τρόπο;· ΐτιρα 9ί 2>ν λίγίΐ σ>ι- 
μαίνων, έ/τωνύμω; αλληγορία καλείται- χα3άπιρ Άρχί- 
25 λοχο; μ;ν ;ν τοις 3ρ«ΧΓΧοΐ; άκαλημμίνας $εινο~ις, τον 
Γτόλίμιν είκαζε! 3«Χβττιω χλύίανι- λί^ων ω3ί η«ί I)). 
ΓΪΛίχε Ιρκ βαΖύς γαρ ϋδη χόμασι ταράσσεται 
πόντος- άμφϊ 3' άκρα γίρεον ορπαν ϊς-ατο νέφος- 
σήμα χιιμάνις. χιχανει 3' εξ άελπτ'ι-ης φόβος- 
ι) Οά- «. 33. 1>) α. ΡΙιιΙ. ΰβ ιηρβίΒΐ., ΒηηΛ. βηκι). τϊΙϊγ. 

ί«*[. τ. 1 43. χιυ. Α1Ι.Ε00ΠΙΑΕ ΗΟηΕίΐΙΟΛί:. έν ιχανοΓς 3ε και 
ίύΐίηαρχύτα· τ ας γ ίνεμων ς-^'ΐ" 
Τί μέν ί 3' Ιν9η·- ίν ΜιπιΧιιιίαίιν μελο/ιοιον εΰρΐτομΕν 
; τυραννικοί τκραχοζ έξ «υ χειμε- 
ι}μκπ. Βαλάβίϊ;; άϊυνίτΐίν νη τών 

κϋμα χιιλίν δετοί 1 3κρήμ-3α ιΟν μέλαινα 
χιιμωνι μοχ3&ι/τις μεγαϊω- χαλά 
πιράμεν γαρ άντλ^ ίς-ίίΕίαι' ε^ει· 
λαϊφος πάν ζαϊιιλίν ήϊιι 
καί λακίϊε; μπαλοί, χατ' «ιίτί 
χολαΐοι 3' άγχυροι- τίςβ ες-ι' και τυραννική χ 
σις- όμ^ίοΐΐ 3ε 1 τά ΰ; 
λε'γε,Ι)). 

Τό ϊ είτε χϋμα ν 
παρίξα 3' άμμι πι 
έπιι χαί ναός έμβα 
ο ϊΐισιώηκ 3αλασαει1 ν5ν άς ιπιτον ίλλτ/ίί 
ο) Πώλε Βμιΐ'χΗ' ' 
λοξον έμμασι (3λέ> ιϊ; κον,μγούτης περί τον ικ'ντον 
'ίυ,ΚΕ'νων δβϊάττυν είναι νομίσιιε 
ϊχζι. Μιίρ«ιλί5 γαρ » 3«λβϋ'(ί(νό: 
τα Μιτυλυναιων ί-μψομίνη αύς-α- 
ϊ τούτα αΐνιττόμ&ος, ϊτε'ρωδί «υ 

πρατίρα νίμα ς-ι'χϊί· 
ίν πβλιίν άντλιιν 
ιιι χχταχί/αι; εν τβϊς άΐΜίψαις 
■ χαί τά πίεΐς-« των 9<ά τνύς τν- 
ϋν «άαγιίοις χειμώσιν είχάζα- και 
ιν έταιρικον φρίνιιμα καί σοβαρός 300 ΒϊβίΛΙΟΙί 

νη\ίά; φιύγις- δοχίεις 9ί 

μ' έϋν είϋίνβί «ρόν 

ϊα3ι γοι ϋ«λώ; μίν άϊ ιβι 

τέν χώινον ίμβαίαιμν 
5 ίνίος δ'εχαν, ς-ρίφχμ 

άμψί τέρματα $ρίμοα· 

νϋν οί λειμώνα; π βίτχΰα 

χ5<ρα τέ αχφτοϊαα παίζεις 

$=ξ(ίν γοφ Ιιαβκηρη» 
10 «χ' ίζεις ίπεμβάτην- 

Κίώόλβ μαχρί; βν, £(>ιν ίττεξίών ίχβς·» τών ποαι- 
ταϊς χχί ανγ/ραψιΰν& Ϋ,Χλ>τ/βρημ(νων άπόχρ-η ολίγοις 
£ΐχόϊ< η}ν 5ϊΐ)ν τίΟ πράγματος τιχμ>ιράα·αι3αι φΰαιν 
«λλ' οϋ3' βυΓβϊ "Ομηρΐ; αμφίβολοι; εα%' οτε κβί £ΐ7του- 
15 μίνοι; ϊτι ταις άλλιηιρΊαις εύρίαχεται γ^ώμενος, ίν άρχΐι 
τον τρόπον ΐμΐν τιϊ; ερμηνεία; παραδείωικ τβΕτίν* ίν 
οίς 'Μυβϊεύς τβ αολίμον χχί μάχη; χαχκ διεξών ρτσίν 

ι) Ή !τι τιλίίς-^ν μέν χαλάμην χδονί χβλκό; εχίυεν* 

«μυτό; δ' ελίγις-ος 5π«ν κλίνει ϊ^λαντα 
20 Ζνάς- 

τΐ μεν ϊαρ λεγόμενοι ές-ί -μαργία- το 3ί ϊοιύμίνίν μά- 
χΐ)· ηλΐν όμω; 8ί' ΕναντιΌ» άλλήλοις πραγμάτων τό 3>ι- 
λκμενίν ίπείπομεν 

Οβρ. 6. Όπίτ ίύν ηιν$%Κ μεν άιτασι τοί; άλλ=ι; ό 
25 τή; όλλι^ορία; τρίπος· ίιγνόιιται ίε' ούϊέ παρ Όμί,οα, 
τ( π«3ίνιεί =σβ φαΰλω; ϊχιηι ίίχεϊ η^ί 3εών, οΰ 5γ« 
τ»(βώΐϊ); απολογία; 3ίρκίΓ£ΐίσβμ;ν ταξί; <ίε μοι γ:ν«ΐ- 
τβι ιών λόγων 15 τών Όμαιριχών επών τάξις' ίν έχας-γ 
$αγύ$ία 9ια λίΐίΓη; επις-ιίμιΐϊ ί'πί5:«νιίντ! τα περί 3ίών 

>) 11. τ. 311. 300 ΗΒηια,»!3 

νιιλίώ; ψΕύγν ίοχίας ίί 
μ χϋν ίίίίνβι βοφίν 
ίθ2ι τοι χαλώ; μεν άν κι 
τον χαΐηον ψβαλβιμι· 
5 νν'ιας ί'ϊχαν, ς-ρίφοιμ' 
άμφΐ τίρμαια δρίμον 
ννν 3έ Χαμύνας τι βόσνιοι 
χϋρι τε' ανιρτοΊοα παίζας 

Κιώόλυ μακρό; άν, ειιτν ευεξιών έχας-β ιών πα/ϋί 
τ«ϊ; χ«ί βυγγίβφεΰβιν ιίλλιιτορίί/ιένοον άΐέχιίΐ) όλ 
είχοοι τνϊν 5λι?ϊ τίΰ πράγματος τεχμη?άαιχι3α< φίιο 
αλλ" ούί' «ιΙγΪ; Όμηρο; αμφιβάλεις ϊσ3' ίτε χ«ί ί 
15 μίναι; ίιι ταϊς άλλϊηοίΐίίαϊ ύρίηαΛ χρύμηο;, εν 
τόν τρώην ΐμϊν τή; ερμ^ιία; πκραίέίωχε τοϋι 
οΐ; Όϊυοϊΐΰ; τα πίλε'μοιι χκί μάχν;; χαχά ίιεξιώ 
ι) Ή οίε πλείς-ΐν μεν καΚάμφι χΒονί χαλκός I 
άμΐϊΐές θ* ό\Ίψς·ο; ίπην χλίνηοΐ τάλαντα 
20 Ζβίς- 

το μέν λυόμενοι* ές-ί γαργία- το 3ε νο;ύμ£ν 
χ)! 1 ΠΪ15Ϊ ομω; ίί' ίναντίαν άλλι}*»; πραγμάτων ι 
λίμινον έττείπομεν 

€.»ρ. β. Όπΐτ' ίϋν σννήϊ»; μέν αιτασι το<; όλ! 
25 τή; αλληγορία; τρόπο;· -ϊηνόφαι ίε' οϊ&ϊ παρ Ό; 
τί ΛιώβΐίΤΕ; ίσο ραιίλω; Ιχακ 3οχεϊ πεοί 3ίών, ί 

τα: τών λόγων >ί τών Όμ>;ρηϊών ετών τάξις- <=ν 
ραψωβια δια λειπί; έιτις-ΐμβί ΕίΐιβΕίχνιίνπ το 

>) Π. ι. 533. ΑΙ.Ι.Ε00Κ1ΑΕ Ι10ίΙΕΙ11(:ΛΕ. 301 

■ηΧΧτ/ορηρ-ίνοί· ό τίΐ'νυν μιχρας αίύ και βάσχΜο; φ%ί- 
V;;, =ί>δί τή; ~ο·!ι-.',ΐ =ν ■}■//■') . -ίφίς-α·.· γ.γΛ.\ι; « : ι/:)-,^ 
&ρυλί7ΐΗΐ ρ^αί ε^; 'λχί'/'/.',πτ; οι-/*,; \ϊρϊ ίτι -', νς ώ- 
■ ύ κίτί'υί ΊίλΛί';;.-, ,'.'.ιτν. 1 ν:α'ιί-/-.ίς. γϊϊιϊϊζ- 

μίϋ ύβαίσας Χρύβιμ Ί\-μ.μίμ;:-ίν, ί^ΐίν ίΜίκ'.ιν 
3:ν όρϊίλων ΙΪ πφ ιίδ/κ:ι «Αθήναι- οι ί'.'Πί,ί-^ϊντ;; 

») Αϊίίϊιώαί 3' γ;/«ϊ« και «ή/λ*» 3ί/5κί ιόπινα, 
τιϊ; άγκιμπύ-ιν,: τϊ μη τ.~ιισμΑν« ψγίνασι παροτ/άλα- 
10 μα' πλην £-/Μγε Την νπολελίϊμμίνιτν εν το7; ίπωιν «λη'- 
3=ιαν άχριβώς ΰιζΒρ-ηζα; , ™η Άίϊίλλων;; όίνΐϊ 5ΐί«« 

τέμοπ:ν φζο^ γμϊώϊϊτ;; τΐτ; ηι: --Αϊχ/β- άατε χαί 
μέχρι των ΰώρί χρόνων «νίμισδαι τόν άν$ρώιιΐ)>ον βί- 
15 ο* 5τι [ώι τοίκηι έ ούτι; Άτιτλων ίλί»· χαί '^ς 
ίϊς ίυσίν ίνιμ^τι ϋϋτμΞίτκι , σΐ'ρ-ί ϋ,'-ίϊν = ί τ;';ΐιν ιω- 

βίίίΑώδ:: ά'Λ ϋκί κίτω 5',νϊ.;0 7.:ν;ν ΪΛ:ι; Ά-ίλλο>ν ό 
8ί γ; Απόλλων ήλωρ 1 

20 Οιρ. 7. Ήχρίβ»™ 8'ι} πφί τβΰη» «κίίιίις χβί 
Άπολλεόώι.ι -;ο! ?ιί·ΐϊν Ϊς-Γ,.'.ιίΐν κνοοί ί-ί'^ί' :ίο 
τη·/ έπΐ πΧίαν ίΖ,ψ/ααίαν ναι ά-λαίρ-,υ Ιίγ χζρ'.-τίν ύ- 
περϊίήσψχι μηγ^ς· ίκίίνί ΐ' : ν'. τή: -ήμπίοα; ύν//.ΐίζκ 
όΜηχαίον εϊπεϊιι αύ παρΓ,αα· ίίίχνϋί ότι και χαϋ' "Οαυ- 

25 ριν ούτος ές-» Απόλλων κοί ήλιο;· ΐίϋτο 3' ίί ληττώς 
έΰελϋ σχί-εΐν τ;: Ξς ζώντων -ών ί-ιύίτνι γΑ- 

ριμιν άμ'-Χει Φ&βον οιϊτον εϊιο3; υννι/β; όνίμίζ-.ιν ο-ύ 
μα Δι'η ίύχ Φ;ί;5ιι: «ν Λ^Γΐΰί ιιατίϊ ει >■«! μτ,-Ανχ 
σύνηθες γαφ Όμήρω τ;ΐ; πατρί3ίν ΕϋιΪΕΤίΐ; ■//γ^ι 

.) I!. α. Β. 308 τά 8' ίχ μφίραν , ούκ αν εύροι τι; Άας ποφ' ούτω. 
ΦοΊβον =δν, άπΐ των αχτίνων ϊαμπρέν αϋτον ανεμάζα· 
το μόνον ϊ)ίίω προσόν ές ίϊΒ Άπόλλωνι- η) καί μτρ £ΐ> 
@' ίχάφ/ζν ιίκός έςτν Ιιαέργκ ίμήννμζν είναι ΐη; εξ 
ό 'Ύπερβορεαν άηαρχά; ίπί^ίαν ίνεγχνόβας- άίλ' 

ες-π> έτίμαι; ϊχάψιος, ί τάίχα^εν εργχζίμ&ο;· ιατίςτ^ 
I ψ.'.α; τ.ίν-,'Μν) ί ο-ρ;:^ "ίί ΐμ;τε'ρα; ψιζ ίΰρών ειων 
γεωργός ζύχαίρα; ίφίς-αται γι χειμάσιν αντίμετρων 
χαι πρατον τ; χαί σποράς άμντόϋ τι χαιτών χαταγία- 
10 μαρίαν έργων αίτιο; «νϊρώιοίί γενόμενος- 1ι) λυκιτγίνε- 
τ;:ν ο= -^«γ^^εν αύτον, =ιί^ ώς έν Αιηαβ γεγεννΐ)- 

νεώτερο; μ23ος· άλλ' «3^ περ οΐμαι ο) τιΐν ϊϊμεραν ΐοι- 
γένειαν ονομάζει τνΐν το ίρ γεννώιαν ίπε'ρ ές-ιν ορδρίν, 

15 οντΜ λιηοαγηΐι) πβΐσιη'όραΜϊ ιον ήλιον επειδή τοΰ χατα 
πίν οϊίρϋν άρον Ιιηααηβΰς, αύτίς ές-ιν αϊτιοζ' ί £« τον 
Ιυχάβαντα -/εννα τίυιε'ς-' ιόν ίνιαντίν ορός γάρ ετι^'β 
χρίνκ 3ία3ραμών ήίΐίς έν μέρει τά δώδεκα ^άδία' και μι)ν 
χριιαίορον οώτΐν ώνόμασηι. ούχ ώ; όιτεζαιμένιν χρνσίηι 

'2» ξί)«ς- κνβ/χην γ^Ρ Ά-όλλωνι το ό'ώον τοξότη 7»ρ ό 
3<ο;- άλλ' ίπειδιίπερ ει; ανατολών χριιϊω μά1ις-« τβ φ/γ- 
γος ορα3ε'ν ίΌκεν , εώρε^ΐ] πριπιν -(Ϊ.!'γ ; ι ΰι-χ -').- 

αχτίνας α χρνσάψ ά) 09ιν οΐμαι χόν τι, 3:/>μα·/;ί^ II-,- 
σειίάων ϊαταται διημιλλοίμενίς- αεί γαρ απίίΤτοί. :χ^ρ« 

25 ίτμρί και ίϊθατί' ιών οό; ε-κχ^ίων =ν«ντίον προσάΧΧιιλα 
φυοΓν «ποχεχλϊίρωμέ'νων- 3ιβτοη3' ε Πιο-ειδών ιίγρά «! 
ΰϊυ και περί τψ> πόσίν οίτω; άνομααμίνος , εξ άντιπί- 
ίίϋ μάχεται ταις ίιαπίροις άχτϊαι τζΰ ίλίχ· πρ=ϊ */άο 
Άίΐόί.ίωνα ηο/«ν ίγχ πρόψιαη ίίμ'ια-ον ά-ιγ^ιΐΆ;· 

ήΏ,κα. 6) Η. ί 101. 119. β)ΙΙ.*43Ϊ. φ II. 07- ΑΙΧΕϋΟΒΙΑΕ Η0ΉΕΙ11ΟΑΕ. 303 

ΰορ. 8. Ταίΐα το'ιννν είρηαεται , αν3' ίτα ποτΐ τόν <ώ- 
τον άπεψηνάμην ίλΐίν Άπίλλιονί- και τι πειρώμενος χα- 
τ«αιι=ϋιίζίΐν αϊ λοιμαιαι νόθοι ττρ μϊ,γς-ιρι ίχίυσι τις 
βαράς πρίφααιν τον ηλιον όταν μεν γαρ ί Ζερειος αύ- 
5 τον μαλακι} και ηραεία 3ιΈύκράτΒ τής άλίας ήιιυχιϊ 5ια- 
ϊάληεται <τωίϊ!ΐ>!ίν άνθρωπε; έπίμΕίϊια ψεγ/ο;, αύχμ-ιιρα 
9ε καί 3ϋΐδυρ;; εκκαεϊία, νοβηρού; κκο γης ατμούς ά- 
ψίλκταΐ' ν,άμνοντα §£ τα παματα και ίια τ-τ,ν άιβιι τα 
περιέχοντος τραητ,ν ν=οβντα, λοιμηκΐ; πάΪΕσιν άναΑαται· 
10 των 3' όξ/ων ανμφοράν αίτιον "Ομηρος ύπις-^ιτατο τον 
Απόλλωνα:· ΰιαρρήδ'τν τοις «Ίφνι&ίεις 3ανάτοις επιγρα- 
φών τον θιΑί' φιτσί γαρ· 

β) Έλθών άρΊνρϊτοξος Απόλλων Άρτίμιΰι ξύν 
οΤ; άγανόϊαι βίΧεααιν επιχόμινος κατε'πΕφνίν 
15 Εϋϊΐ3ήπ:(! ο£ν ίνα μίν χβί τον βώτΐν ύπίσταται τα 
Άπόλλωνι τον ίλυν ίκ 3£ τη ίλίου τα τοιούτα ιών ηα- 
θαμάτων συνίσταται , φυσικώς έίΐΕ<ιτϊΐσ£ τω λοιμω τόν 
Απόλλωνα· και ϊτι κα3' όν χαιοον αννίβαηι τοας "ΏΧπ- 
νας ίν τα λίΐμΐι νι-ΐίϊν 3£,«ί5; ήν έ καιρό;, ίδι] πειρά- 
20 σίμαι 3ίκάσ:ιν ώς τε ονχ οργϊμ Απόλλωνος· «λλ' αντο- 
μάτου ψ^οράν αέρος Είναι το ααμβεβι»ίς· αντίκα τών 
ημερών το μήκος εις πλίίβτιιν άμετρίαν έχτεηίμε^ν , 
έλί'νχ;( τΐν άκμίν τη 
!)) ότ£ τ'ίματα μακρά τΙλίνται- 
25 μία γαρ άπο τής Άγαμε, κον*; άρις-είας «π τψι Άχή- 
λίω; άνίττλίν ΙΕ>8ον ήμερα 7ταρ»ιίν:ται· και τό μίϊζον 
αϊ δ' όλί κλι;ρί;- 
ο| Ήίλΐίν γαρ άχάμανια βοώπι; πότνια "Ηρη 
πέμψίν ϊιι' ώκΞκ^ΐϊι ,ό;«ί &ί·α-ι:ζ ;ίιτ~]ΐν 

ί) 0(1. ο. ί09. Ιι) (Μ. ». 366. γ) II. >. Κΰ. Μπαφ 


■ων ώρών οιλ ϋ.ί'/ίν οΐμβι 


μίκς· 
€3ρ. 9. 
ιτρΐί 


;ει 5 <ί( 6«τώ ραψ^ί»; μ;- 


5 ϊί»ηι»3ίβ 5 


Ιχατέρων ε 


μηΕριίν 


ιυσα' μετ' 3ε, Μ ή 
03Μ*αιβ! ■ 


Ρίίχιυι- 


Γ| ««ι τρίτον -πρ^τί^/ιμι 
: ·<ν·Λ-.:7:-ν; ΠζΓ^ΐκΙκ' ϋβί 


τ»)5 4Γ ίκιι 


-λ-ι;ν ί'μ.ω; τϊν άρώμίν 


Εργων, 


ού* βΒίς-βν ή 3ε>εγ=,- ώα 


10 ΜΜ^Κν 


ί χ/ψίμ*- κάί «ν, φ»ς 


1ιΙ>|ΐΐι 
■' ΕνίϊϊΊΪ 3|!ί ΐβ .ΪΜ,ΪΗ'.!κϊ 

ς-«τ*Η8β «7; πώψδη χϋ^ώκίί Εύϊρ£πίξϊ» 
ί παίδων αγώνων έκτΐζ ίισιν' ώ.; τ κκ αν , "Εχτωρ Τίρ 
τιόλίϊ εκλιπών Εν ΐ !<;-' βοείας Μψβ;ν έλθώ άν 
Επί Βαΐάπγ γιμνά τά ατρατίίμοπκ χζ3'ιδρασϊ πώ: 
3ε Τών Κατ* Λρίίβχίβ* ίλΐ&ώέΗΗ Ε^χας-ί; ρ,, 
ψοκίνδίΐν!; ην , ώ; παρ 1 άρα» ίφ3ράίιι> τε7ς πίλΕμίίΐ: 
I χ*ί μάίιίια ττ^ς "Ι3τ;; ύϊπρκιμε'νι;:- 3ρ5«; δναχίιμίρζυ 
Χκί ρΈ73ρα ποταμίιν άχιιρα τπηβξζϋσηϊ- ΐχρίηννται -/*( 
άπΐ των χαζά μίρ-η 1 αγόνων 

β) 'Ριϊιί; 3' 'ΕΛτβπορβς τε Καρφίς τ; ϊ(Μς τ;· 
Γρ,ίνιχίς -ε χ»ί ΑΙσηπας 3ίι; τ; Σϋί/χανία;; 
> χβί Ιιμί'κί 

ίί 9ίχ* των άττ' ψηΑ ψιψίνων ύίϊών ι'χανοι' τβ πε 
δί'ον ίσα» ;ΐί),Γ,ιιν«σαί' ρέρε 3' οδν ύπ' «νζκ^οία; »ά 
βαρβαριυΐ τι άσΐί'μοίριν Ιλέβ9χΐ' τί πίΐίΤν άνιί «νβ; ί) II. ί. 166. 1.) 11. μ. ν. ς. <·,) Π. ο. κ, ρ «. »1 II. »■ 12- 
ρ) 11 μ. 10. οϊ πάντα ψύονήνιι διαφερντες "Ελληνες ίπιλιξάμίναι τκ; 
άρίς"βυί, ίιτί τΐν χαταοκοπιΐν νιίκτωρ άποπέμπανιν- ϊν' έχ 
ιοϋ χζζορ^αβαί τι τηλοικτον ώ^ηδώστν, ίπία*ι βλάβίι 
δίβααρτίΊιτων άτ^ντΟΓ. νφίτές γάρ εΐς και χειμερίων 
5 ΰδάτωϊ ιπομβρία, ραδίω; «ν άμφοτίρινς ναπίχλασιν 
ί-/α μεν γαρ ίηίτ^ν νομίζω τ-ην άπο της ηολεω; έξοδον 
επί την μάχην, ηχ αϊ.λίυ' πνος εΐνκτ χαιροϊ ΐϊίμεΐίν ί 

τ^ν χρο; άλαλους εκίχίίρι'αν άγουικν ούθ' όπλβ δ^νά- 

10 μ;ναι βας-άζζιν, ούτι τάς ποίεμιχάς ί7τήραία; ψέρειν πώι 
γάρ ν διώξαι ί φυγΕΪν πώς δ' άν, μ χεϊρεί εϋ- 

ς-οχεία βίλΧίΐεν ΰπό τίί κρύα Μεμένοι* 3ίρίι δί τω 
μεσαττότω τά πλ^3ι) τέτραπται πρίς την μάχνν και ιβ- 
3' 3π τίίίϋτο'ν ές-ίν, άπ' αίδε/ϋπί ίίχοαίβ; άλλ' ίνορ7ώί 

15 σκεπών 

&ρ. 10. Μα« πϊν ς-ρκτηγιχτρ Άγψίμνα·^ 3ίά- 
πίΐρίν, ίξκνο^-ιίνΓεί οΐ Έλϊΐίνεϊ επί τάς ναΰς χατα- 
τρε'χουσηί' 

β) «πί δ' ηρ:ον ερμοτο νυων 

20 ου ϊίπΒ ΐί χ«τα πρωραν εναντίων ίς-^χότων «νΐμων* οι* 
δ' άπειλοώικ τΐς ϊαλάττϊίς- τίϊ γαρ αν, %ν κυβερνήτης 
επί πρίδηίον βιϊτβι κίνδυνον έξίΗσιν άλλως ΐ£ ρίί'όλί'- 
γ>ΐυ περ*ι5σ3«ί /ιε'ίλϊΐΐίιν αντοίς Βάλααίαν ρΰ γάρ εις 
Τένεδο* άπίφον αύί' ίπί Λεαβον και Χίου παρί^τρεπίζον- 

35 το τον πλουν -η δ'Έλλαΐ άπώίις-ο πόρρω και τί πε'λα- 
γος ίν χαλεπίν ο χαί 3ε'ρου; πίτϊ πλέοντες εαφαλΊααν 
έτι τοίνυν ψερομενων άκ& της ίχκ>.-ηαΙα; βπίτβν, ϊγείρεται 
νο'νίς- 

.) II. ρ. 134. 1» 11 Ρ- 1«. 306 11Μ10Μ11» 

ντιας ίπεσσεύοντα- πΐβών 8' ύπίνεβι κονιΐ) 

ϊς-ατ' άείρρ^ν^ί - 
ιίνί τρόπω πΐί γι5ϊ ετί διάβροχων εχαύσης τύνίαφας- εν 
τι τβΐϊ έφεξής καραπάξίσα> ηαΒε συνεχώς ^ίγη, 
5 «) Ιεοχο'ι γένοντί χονιασάλω- εν ί« 3ι' αυτών, 

βρβνον ές πολΰχαλνον επ'ετίΐιτρν πόίεί ίππων 
α 3' ίπί τβ τετρωμίνου Σαρπηδόνας οιί ρατο βόρειος 

\>) ζάργα έπιπνείοναα, χχχώς χεχαφηίτα $νμον 
άνα^ύξια; δομένα τ» νάματος εν όέρι ϊίκπιίρω- και πά- 
10 λτν ί'τί'ίβώί' «β- 

ο) 3ίψΐ) χαί χαρχοϊΚίοι χεχονιζομίνοι ίκ πεδίβ!»· 
και ιΐ) ί3ρϋ άπεψιίχοντί πίεν τ' «κίοντό τε βίψαν 
άπ«ρ ίν χιψώνι μέιι αμάχη/α αυμβήναί τινι- ϊίρους 3ε' 
μαχρμίνοις ΐν όλίξΐ/^βτΛ· τί ίίΐ τ« πολλά μι&ύναν- 
15 σχείίν γαρ άπόχριι κάν ει τ< των ειρώνων (νΒΤίεδιίξα- 
μεϊ ΕΚρίναί τη Ιτου; τον κάφόν' 

β) χαίοντο πτελίΛΓ τε χ&ί Ίτεαι ·η ϊε μΟρΊχαι- 

χαίετα ίέ λωτό; τε Ί5έ 3ρύον ή 3έ κνπαρον· 

Οιρ. 11 Ει 3ί 3ίρας μεν, όμοϊ&ρϊται χατ' εκείνον 
20 ίΐναι τον χρόναν αι 8ε νόσοι κερί την Άέρειον ωρβν συ- 
νίςΊαταΐ' των 3ε λοιμικών πο&Ί^ιάτων πρός-άτης Απόλ- 
λων, τί λοιπόν >ί 3ίκεΐν τέ σνμβιβϊ&ίς εϋ 3εαΰ μν/νιν 
άλλα οτίντι^ίαν αέρ; γ·»(α%αι· σφόδρα γ=0ν πώανώς 
'ΒρϋιΧΒξ άπαραίνεταΓ μί;!1' Άην τ^ν 5<χαετίάν ίν 'Ιλίω 
25 μεμηοιχίναί τοι^ Έλλι^κ;· άλλ' έπί τίλει τβ χβθίΐμαρ- 
μεναο χρόνου της άλώτεω; Ιλίλυδέναι- χα:1·(άρ ήν «λο- 
γον είβίταζ εξ £ν ηρίΕίπίν ό Κάλχα; - έτι τω Βεκάτω 
πόλη* αίρήίομσιν εύρνάτγνιαν· επ' «ν9ϋ>1 χρήσιμα τονά· 

>} II. >. 503. Η: 11. ι. 693. γ) I]. 541. φ II. ». 1. 
») 11. ρ. 550. 307 ιμϊ ετών άργίαν ήνύίβχαν άϊλ' είχίϊ έν τοΐϊ ,κίταξι! 
χαφβΐΐ ίκρίπλίοντας ανω και κάτω ι^ιι 'Λιίαν, άμα τάς 
τζ ποΚ(μις~ιι?ίονς ασκήσεις ύηζ·/νμνάζίη/· χαϊ λαρίρων τα 
ς-ρατόπεδίν Εμπικλάκαι- τη ϊϊχάτβΜ ί' ένς-άντίς ε'τους ίν 
ό ω πίπρωμΕνον ϊν τβ τί( κίώτεας τέλος, ά3ρ=β; κατα- 
χ3ΐ5ϊ«ι- χαϊΊα δ'ίώίΐΐς τενο^ και τόπο; έϊώδιις ίξείε'- 
χιτο' και 3ι« τίϋτο 5ίρονς ένς-άντος , ίί λϋ^κή νίβας 

εβρ. 12. Ν5ν κίννν κ«: τα κατπ μέρος είρυμενα η:ρί 

10 ΐή- νββνν διασκεώιΐμεΐϊα· σχείον γβρ άηοντβ ονκάψει τοΊ; 
ϋρ'ήμϋν λίΤψ.ί'νίΓζ- και π,οίϋπιν γε φυίηοϊν ι/πες-ήσοττο 
την ρ«ρι>μίν)ΐν άττί των όίς-ών ρωνιίν' οι! μα Δί', ώ 
μυ3ικώς βέλη ιβεγγίμειια τερατίνόμινος· βλλ' ίς-ιν Ιν τω 
-ς-ίχω 5ί<καία ψάάααψος· 

15 β) ίκίβγξαν 3'άρ βίξ-βι ίπ'ωμων χυομε'νοιβ 
αύταϋ κιΐΛΐϊε'ντος· 
Εΐ'σί γαρ ίΐσί τίνες Βρα'νιοι μ&' αρμονίας έμμελεϊ; ίχοι 
κατά τφΐ άί&ον φορβν «ποψαλλίμενοτ μάϊις-α 9έ ι% 
ήλ:ακ>)ς περιοίβ συντόν»; φερομένης· οϋ ^αρ 3^ πβ |ίίί/3· 

20 ίιι μεν ΰγρ£ πλήξας τ<£ "'κί τον «έρ«' και λίθον «πί 
κμώίνης άφείς ροίζας αποτελεί, και σύριγμα; οιϊτω βα- 
ρυφ^βϊτβ»· τ>Αιχου'τ&» 9ε οωμάτων ί κυχλοπόρος (3ία 
ίρβ'μοΐ5 άπ* ανατολών εις διίυιν άρμαιι^ιααμίνη μ&' 
Ϋιααγίαζ τον σφοδρον οδοιπορεί νόμον τέτοκς 3ί οηινε- 

25 κώ; έρανω τύονμίνονς ψϋγ^ονς, Αραοαμα « ίια τ^ν 
«ίΤί πρώτης γονής σκν^ίειαν Ενδεχώς ίνοικοϋσαν 'ήμΊν , 
■η ίια\ την άμετρον ϋιαφαΧϊιν τ£> δίβς-ιίματος- ίχλνομί- 
ναν ταν ψο'ριυ τω Άιείρ/οντι μετρώ· χαί τη3'οτι τβίϊτΛ 
ές-ίν, ί φυγαοζύαν "Ομνρβν ϊχ τη; ιδίας πολιτείας αυ- 

,) Β. «Μ. γχαταινεϊ Πλάτων ούτω λέγαν* έτι 3ε ιών χιίχλων αύτί 
όνωδεν !<ρ' ίχάς-α βφ-φάναι αιφηνα ανμπΐρφρομίννν , 
ρωιηίν μίάν ίΕΪααν ινβτον «πασών 3' οχτώ οικτών, μίαν 
αρμονία» σνμφανίίν όμοια; ίέ κοί ό 'Εφέαιας Άλε'ξίίν- 
5 8|Κ5 έπεξίλ&ϋν οπω; χατα τόξιν οι πλανιπε; άς-έρί; ί- 
δίϋΗίΓΓν, ΕΐΓήΐί περί ταν ίχάς-κ ψ^ίγ/ων 

πάντες 3' ίπτά τόνοια λύρης ψ^ίγριαι συνωΪΕΪν 

αρμανίι» προαίνοννι· ίι«ς-ά; άλλο; ε'π' άλλου 
βί αν άν είιι γιάριμον άς ού χαψος ού ί' Άβογ/ος ίς-ιν 
10 β χόαμας· 

Οβρ. 13. Άρχί 3: «πίτικ τις βόξιι; °Ομ»ρος ειπών 
τάί ίλίΛκάς αχτίνας άλλιτ/οριχώ; |3ίλφ προφάς 3' ότι 
ρερόμεναι 5ιά τΖ οάρος ίγχλαξαν ίδιον ειώεάν τηα ^ω- 
νίν τ« χα™ά δι ταν φΖίγγχν παρας-ήσας , έπι το ίίων 
15 (ΐ19ι)ΐ ιδ λόγου μζτίβν πρε$ιίς, 

■) β ί" 3» «αιί Ιβκώτ 
ού γ^ρ άχήρατον φως β3' αί^Ηγ£5 άχλώ; μίλαίνικ ύφί- 
ς-βτ«ί το τ» ΐλίοο - νίΛίτι 3' «Οίον Ε&ίλωσεν οποία σχε- 
3όν ιίίώιν εν τοΐ; λοιμηωϊς πά3ε3ίν Εππτρο;3ε7ν τω 3ι' 
,80 ήμζρας ψίγρι.παςγ μίρ τοξοίειν ίσπον$αχώ; Απόλλων 

1)) έ£ετ'Εΐί£!τ'απάϊΕΐώε νεων μετά 3' ιόν ί·ηχιν 

βίπηί 3ί' κλαγτ» γ^τ' «ργυρεοιο βιόϊο· 
ει γαρ ου ν δι'ο'ργκν έτόξευεν, έγγν; έίει 'τπρααχομίνιιΐί 
ϊς-άναι τον β&Χοντα· νύν <5' άλλίγορών το'ν ΐλιον, ει- 
25 χότω; άπωθεν «ντου την φαραν τη; λαιμαιή; άχτΐνος ύ- 
■πιςτρατο- 

ΐαρ. ίί. Και μην ίναρ-ματατον ίπβρίρα μετά τοΰτο 
σΐίμεΐον ιικών- 

<;) ούριας μϊν πρώτον έπώχετο χαΐ κνϊ«; άργοιί;* 

ι) 11. .. 47. 14 11. *. ίί. ι) 11 «. 50. ΑΙ.Τ ΐεΟΚΙΙΕ 1ΙΟΜΚΓΙΙΓΛΕ. 309 

ϊύ γαρ αάτως «χοιτον ίν ίτο/κινάλωμα τής Απόλλωνος 
0/77175 ι« άλογ* τ ών ζώω^' °" ι ° 3υί"ί άφρονας 
ίμιίνοις ένγικμαζί χ«ί χυσίν ώ; το δραχιχόν άνίριήυίον 
Όμηρου χατεξανίς-ατατ λεγο 3ε' τίν βμφίπολίτιιν Ζωίλον 
5 άνω χαί χότω τοίΒτου; τινά; λιίρους φΙ·ιιναφϊίντα· Όμη- 
ρος ϋ χ«ι αφίίρα ψυαιχώς τΐν περί τ« Ί&ιμακχ των πα- 
Βημάταν συντυχίαν δια τύτου ηαρίςτηαιν αϊ ?άρ έμπει- 
ρίαι ιατρική; τι χ*ι φΛοίοφίιίί ϊχουοΐα βι άκριβίΰί πα- 
κβρατ·η^Τ3!.ας, Ετνωβαν έν ταϊς ΧοΓμιχΒΪς νίσοις το ϊει- 

10 νβν άπο τών τετραπέϊων £ώων αρχόμενο·;· χατ' άμρΐ) 3' ί 
πρόψασις ϊς-ηι ινΧογις άς τ' είλωτα προς το ίίΐνβν «I- 
κοί' τΐί τε τ^Ρ 3ι«ίτί= τι άχρυβίς Ζιφάτατ 3ι' ΐν άτα- 
μίεντως αιτίων η χ«ί ποτών πιμηλάμ&χ ίιαφΖζίρζται- 
ρίβενό; λογίομοϋ τΐν επί το ηλεΤοϊ όρμιίν χαλινεΰντοΐ' 

15 ε'πεώ'ό κβί μάλΧον αλιβΐί ές-ιν, οί μεν άνθρωποι με- 
ταρσίίΐϊ τβΐ; «νβπνοίίϊί τον ικώαρώτατον /λχοντες άίρα, 
βραίιίτερον «λι'οτιοντβι τω πά5ετ τα ί'έττί γιϊ; Ερριμένο; 
ζώα, τους νοσώϊεις έχεΤ^εν ατμούς ώμαρίς-ερον ίλχεί' πά- 
να 7 ! ρί ν άλ)]9ώς ιύκ ίν αρτίοις ΐμέροης τ>}ν «ταλία- 

20 γήν νης νόβα 3ΐ3όϊωκεν, άλλ'έν περιτταϊς· 

λ) ιννήμαρ μ£ν ανά ς-ρβτον ώχιτο κηλβ Βιοϊο·. 
μάλιστα γαρ έν τ$ παρ' έχαοτα πείρα γνώριμόν ές-ι τ33' 
οπ χρίοιμοι τών σωματικών πηγμάτων αϊ πιρπταί γ- 
γ/οντοι τών Ημερών 

25 Οβρ. 15. Αντίο ί'Άχιλευς γ« νόσου· 
1>) Χείρον γαρ αύτόν έοίδΌξε 
ίιχαίότατο; Κενταύρων 
όί πάογ μεν Εχέχας-ο αοψία- τΐίμττος&ί ην την ϊχτρικίιι· 
όπκ γνώριμον πάτα ψα\·ι ίϊναι χαί 'ΑσϊΐΧϊίπιίν, ποος;- 

.] II. .. 53. ΙρΙ II. I. 131. ϋί9ίΐίζε() ϋν ίίοο^Ιε 310 Ι!ΕΗΑίΧ[[>Ι.< 

3)7ΐΐ! δ'ΆχΛΧΕΪ θφοτπώντι ψηααα; άϊΐ-ηγιρηβχ; 
Ήρβν· 

β) -ω γίίρ Ιλ! ίρ£ΐτί θιτκε 9:α Χειικώλίνοί Ήρ^· 
8ύο γαρ οιτων κατά ϊζύς ρυσΜοι}; τών πι/ζαμάταν ς-;ι- 
5 χιίων αίϊ/ρο; τί κβί ά(ρβξ, τον («ν Δία, τήν πυράδΐ) 
φαμΐν ούσιαν* η 9ί"Ηρα, μετ' αντόν ίστιν αήρ μαΧαχά- 
τζριν οτοιχεΐον Βιά 1 τοίίϊο χ«ΐ 3>5λμ* τκ 3' άχρι/ίή περί 
τούτοι* βιηλεξόμώο: [ΗΧρόϊ ίυτεροϊ· νΰν β'άποχρί! τοσϊ- 
τον είπεϊν ίτι τβ πάλαι δολερ» δι«χυ3ίντοϊ αέρος, αί- 
III ψνΛίως 3κχρί3ΐ5 το αυμβάν ούΐί γο^ εΰλίγω; λευχώλε- 
νον είπε τ^ν "Ηροο. άλλ' από 1 τϋ ονμ/3ί^ι)χέΓίς- ότι τ»ί 
νυκτί προοϊοοπ/ϊαν «χλύν ό λε^χός οο}ρ επί χο&αρωιφιν 
έληρτρυνίν. εΐτ' άνώέν τϊε νά» το ελλυνοώ πλ^ϊος επί 
τέν ουνΐ5>ι τοΐς απι^λαγμέΊιοίί οδβ'ν Πρώτη- λίγω 3ε 
15 τίύ; όνομαζομΕ'νουΐ άποτροπικσ/Αου'; Κ χαί χβ&φμοιΐ:- 
I) οί 3' άκλνμ«ίι>η>τβ χαί ει; βλβ Ινματ' ε £βλλον- 
Οβρ. 16. Δβχίΐ δε" κβί ΌίυονεΟϊ «έδινα άλλον ί 
τίν ίλιοϊ ίλάίΜΕΗτϊαι 3ι' πββ&νέτχα» 3υβΐ«5- ά- 

20 ο) ικαιψ.ίρκιι μολπίί 3ίον ίλαβχοντο· 

%μας δόλιος χατίδυ κβί όπ' χνεφαΐ $λ3ε, 
δίί τοτί «Μ,ιχηοτίντο παρα πρίίρΊίοΊβ νντότ 
πίρβϊ γα'ρ ίς-ι τή; ιύαφΐίας ή δύοις' ίο),- άκονοπα χαί 
βλέποντα τον 5ίο'ν έτ/μαν μι^έ» δ'βιηίϋ τοϊί τΕλου- 
25 ιιενύΐί παριϊναί «λοιπόν δυναμίνοιι- τό τής Ιορτής πε'παι;- 
τβΐ' πράς γε μ^ν βαΒύν τον ορ3ρον άναχΆίνταν, ψναΐν 

ά) τοισι δ' Γκ^ίϊον ουρον ϊϋ Ίχάφγος Απόλλων 
το περί τον -ηΚαιν έοτίΒβίοϊώ; ιδίωμα δυλοΰν άχρι γάρ 

ί)11«.53. 1>)Η.ί.ϊ1ί. Γ ) II. Η . «2. ά) II κ. 459. ΑΓ.Ι.ΕΙίϋΒΙΛΕ ΗΟΜΕΚΙΕΑΕ. 311 

οΰΪΕπω φί=γώίυϊ οϋδ' ίμπιφος έπι μεουμβρίον ο δρόμος 
αυταν ΊΐΙνενκίν , -ή ίροαό&ης ίχμα; ΰγρόν το περιέχον 
όφίϊβα, άμνίρά χαί να&ή παραπέμπεται τά προς ίία πν£ΐί ■ 
ματιτ δκποΗτο το οο3ρ!ον β ίλιος αύτούς ίναοστί/Χΐ)- 
5 αεν. 'ικανίν άηαατιίλας άχιμον τον ;χ της ■ϊκμά&ος πνε'- 
οντβ· την μίν *ν πρώΐΐϊ άλλιτ/ορ/αν ίικΒΐίζχμεν, & 
3ι>μον Απόλλωνος ορμααμίνα) μάτιΐΨ άλλά ριβικίί 3εω- 
ρίας φιλοσοφούσαν εννοιβν 

€*ρ. 17. 'Εφεξιϊί 8' ΐμΐν ιΐπέ> τ*ί; ερς-αμέ- 

10 ν* 'Α9** 'Λχίλλίϊ- 

α) ΐί»το γαρ « χολεοϊο μί^α %ίγος ϊλθί δ"Α3ίιηι 
ομρβνόϊεν προ ΪΗ· λ*>»«ϊ&*«β5 "Ηρη' 
«μΐ» βμώί 3υμώ φιλί'ουσά τε χι^ί/Λενι ττ 
σΐί 3' βπώεν ίρνϋης ϊ( χόμικ ε λι Πιιλείωνα· 
1 5 οίο* ^αηβμϊ'νιι των 3' άλλων οΰ τι; ορατό· 

Ζάμβνσι 3'Άχιλίυ'ϊ μετά δ'έτράπετ' ηντίχα 3'ετνίτ 
Πβλλάί' 'Μψαηρ)· 3ετνώ 3ί οί όσβ! ρόαν3η- 
τι μεν γΛί κρόχαρον (κ των λιμένων ίβτιν (ϊηίΊν άτι 
μεταξύ τ5 σπωμίνβυ «ίηρβν θεά ηαντό; ΰξυτίρβ τά^βς 
20 την οΰράνιον ίκλίΛίΒσ* βιατρίβιίν, ϊμποίώ εττη τι; μων- 
9»νιΚ' πάνυ γραψαώ σχήμητι τή; χομικ άπρίξ όπισθεν 
Άχιλλΐως λαβομι»;- λαμπρά γ; μην καί λίαν φΑόσεφιν 
ύφ&ριίίΐ τοϊί νοούμενοι; κβι' όλλϊηΌρίαν έπιςήμν πάλιν 
ου»> ΐ π^ε Όμιφαν αχάριστος έν γ·ϊ παλιτε/α Πλάτων 
■Ι'ι ί/.ίγ/βτχι ΐκά τιντων τϋιν {ϊιμϊ το περί τ«5 δόγμα 
νοσφισόμενας άπ'αΰτ»- ϊ^ν γαρ ολην ψυχήν ίΓ^ητκεν ;ί; 
γενίϊ 3ν«- τό, τ; Ιοϊϋττκον' χαϊ το άλογον ύπ'κϋτϊ προ- 
σχ]ψαόμαιιιν τΕ δί άλί-/^ μί>ου£, ϋιχωτίραϊ (Ιρίστα- 
τίο ίιοίύεοιν εϊί ίΰο μιρίζνν *αί το μεν . έπι3ιψϊΐτοΐ5ν 

ι) II. α. 194. 312 ΙΙΚΚΑί.Τ.ΙϋΙϊ 

ϊνομάζίι- τό δ' ϊτερον 3αμαει5ίς- χαΐ χα5άπερ 9ί οι Μικ 
τινά; ί'χάοτω μερίζει και άπρφάς ίν τω σάματι $,ίνει- 
μεν τα μεν ών λογιχΐυ τή; $ιχή; , άχρίπείίν τίνα την 
άνωτατω της κεραία; μοΊραν εΆηχίναι νομίζει· πα,σι τοις 

5 α'ισ3ηχ<ρία; πι χνχλω δωριιρορου'μενον τα ΰ' «λίγοι, μ £ '- 
ρκς, ό με'ν 3νμός οιχί! αερί ιϊ'ιι χαβίαν α ί δι τών ίπι- 
3νμιάν όρεξεις, έν ηπατι- χαντα δι άλληγψν.ως ίν τ δ 
Φαίδρω «ρασαμαίασεν ϊππαις ιέ χβί ηνιίγ^ι· ίκφ^ι^φ 
λίγων β μίν τοίν^ν οάτών ίν ιρ χαλλίονι «πιει ων, τό 

0 τΈϊδίί όρ9=5 χζ' $αΐί&ραμίκς· ύψούχην- ίπίγρυιτοτ 
λευκό; ίδίϊΜ' μελανόμματος- τιμή; εραστής· μετά σαχρρο- 
σάνης ΐ( χαί αί&βΰς- ίόξ,ης εταίρας- άηΧ-ηκτος- χΊεάαματι 
χαί λο'γω μόνω ΐνωχεΐται- τ«Ετ« μεν περί 3ατε'ροιι μί- 
ριυς της ψυχΐ;. περί ϋ τ& λοικκ ψηβίν ο 6' αυ οϋο- 

5 λιό;- ποίύς· είχή αυμπεγορημίνο;· χροαιροάχην πάντρά- 
χιΐλος- σιμεκρόσωπος- μείονίγρας- γΧαυχίμματος· ΰψα- 
μας· ΰβρεα; και αλαζονείας εταϊ/ης- πψατάΐιιο;· ΰκο- 
χωροτ μώτπγι μετά κέντρου μόλ:; νπείχαν. το μέν τοι 
λογιχίν μΐρβί τις ψυχϋ; ά'εντ% χεψύ.%, κβδί'δρυ», τών 

ί) οίων πίποι'ΐίΚίν ήνΐοχαν οντασί λίγων ικρί δε ιοΟ χυ- 
ρτωτάτου παρ ήμΐν ψυχής εΐδον; , 3(αϊοίίο-9αι δεί ττ& 
άς άρα αύτα δαίμονα 3ίο; ίχάΌτω δ/δωα τούτο- ό 3# 
ραμίν οίχεΤν μέν ημών επ' αχρα τω σώματι, προς Η την, 
ίν «ράνω ξϋγγε'νειαν άπα γη; ίμα; αίραν· ά; ίντας φυ- 

> τον ίύχ επίγων άλλ' οϋρβνίον 

Οβρ. 18. Ταΰτα το/νυν άς περ εκ πηγής τών ίμηριχών 
επών, ίίί τον; ϊδίουί διαλόγου; ό Πλάτων μιηίρδευβ-εν 
χαϊ πρώτον -/ε περί τών άλογων μερών τή; ψυχής <τχε- 
ίττε'ον ίτι μεν γοίρ ό 3υμβ; είλυχε τον νποχάρδίΰν χώ- 

> ρον, 'Οϋυσσευς τοϋτο ποτίβει σ«ρί( ίν τρ Μβτά μνυβτιί- Μ,Ι,ΕΟΟΒΙΑΕ ΗΟΜΕΜΟΛΕ. 313 

ρων όργϊ' χο3άπφ οίκον τίνα της μινοπινψίας 3υρίκρβ- 
στών τίν Χίτρίί»· 

3| αττβος 3ΐ ηί^ξα; χρα3ί>7ν γρίπι»™ μιΐ5ω- 
τ£τλα3ί 3ΐ5 κραδίιι, χαι χύνηρον αλλά ποτ' ϊτλιις- 
5 άφ'ΐ; γορ αϊ μυθααί ρε'ουσί πϊτ/αί προί ιαΰτ»ΐϊ ό λό^ο,- 
άποχίίνων τίν γί μίν Τιτυοιι ϊραΆίντα των Δι=; γά- 
μων ά^' 5 ρίροΜί ΐρξατο ϊοεϊϊ, ει; τοΰτο ύρίς-ίααί κί- 
ϊοζόμενον 

I) γΰπΕ δέ μιν εχάτερδε παραμένω ?πβο εχίΐρίν' 
10 «ντί τίνο; "Ομηρε- 

ε) Λτιτάγαρ ειλκυσί Δίο; >φ3ρΐ7ν ηαροααίτιμ- 
άς ίτερ 8ί οί νομοΒίται τανς πατροτιίπτα; χείρΐχβηΐοιν 
το 3μσιτΕ/3ιϊσατ «Οτών με'ρο; εξαιρετω; όποτΕμνοντεϊ, ού- 
τως Όμηρος εν ίπατι κύΑζει τον 3ι' ίπαρ άαφίιααατα· 
15 κερί με'ν 3ιί ιών άλογων τις ψυχή; μέρων, οίτωο-ί πε- 
φϋ&αίψτΰΐίν· 

ϋβρ. 19. Λοοιον οίν ΧΒσώζίκιτοα ζϊΐτεϊν εν ω τόπω 
τό Ιργιχίν Γ3ριη«ι μέΊβος- ες-ι τοίνιιν >ί κεραΛ»; χ»3"Όμ)ΐ- 
ρονΙν τω οάμαη ΐ>;ν χυρίωτάηιν ι'Λ-ηχνϊα τάξιν όλον 
20 ο5ν ΕΪΌ>9εν όνομάζειν τόν «νϊρωπον έξαιρϊτως άψ' ίνας 
τα κρατίς-ου ία λοιπά 3ΐ)Χών ■ 

ά) τοίΐ7ΐι γαρ ΚΕρώί;ν ϊϊεκ'οντών γοΐ» χατεσχε 
τον Αϊοντβ- 

Μ«ί ναψίς-ερον επί ιϊ Νίς-ορ*; ίπτΒι χυριώτατβν άπογαί- 
25 νιται τκτο μέροί' 

ο) ο9ι τ«ί πρώτοι τρίχες ίππων 
χρανίω έμπεφυ'ϋΚί' μάλίς-β 3ε' χαίρών ίς-ι· 
τβιίπιν βε' τι;ν 5βξαν όλλιτ/οροτως βεβχαηι , το Χ«ά την ,) ΟΛ. ». 17. |>) 0^. 1. 577. ί) ΙΗιΙ Λ) ΟΛ. I, 54«; 

0 11.3. βί. 'Α5ηναν ίμΐν παραϋεδωΗίν επειδή γάρ ί Άχώλειΐ; ΰπό- 
πλεΐϋ; όργίϊ "/αιαμζνας «ρμιχτεν επί τον βι3*ιρον, «ίκακβ- 
τουμίνου τον χοτα τι}» χψάην λογισμοί; τοις περί ζ-ερνα 
3υμοϊϊ , κατ' (Α/γον 5* 07αναχι»ιΐ7ί με'&Μ ό ν=ΰ; επί 
5 ιέ βέλτιον κνίϊΐιψίν* ι; 3ε <ηίν φρονΐοί! μετάνοια, ίητοίω; 
ίν τοϊί ποιιίμασιν Ά3ιινα νομίζεται- σχεδόν γαρ >ί 3;=;, ηχ 
άλλοιί 7ΐι»; ΐ σονεσι»; επώνυμο; ίς-& Ά3>ινΗ τ« οίΐσα 
χαί πάντα τι?ς λεπτότατος ομμασι των Χο·/ισμαα 3^α- 
3ρ«ι«- β» ίβ χαί παρ3ένον οίϊτζν έπεσαν, αφοραν γαρ 

10 άεί Τ3 ψρίνημα ονδίμια χαΧΊίι μαφηναι δμνάμενον, ίκ 
τε τικ Διβ! ΧΒ}ιάηί γεγεννι^οϊ δοχεϊ· τ&τον γαρ άπε- 
ί»ΐνάμ:3α τόν χώρο" ίδίω; λογισμών είναι μιιτίρα. 

Οβρ. 20- Και τί 3εϊ τά πολλά ικικύναν ούδεν ΐ τε- 
λέω; φρίνηνις βύτυ' τ'Αγψήν απο τύν 3[0?λίξάντων 

16 Αχιλλέα 3ι/μ»ν , ώ; πε'ρ τι αβες-ίχχον χακοί φάρμαχον 

ι) |αν3η; 3ί χόμιχ ε"λε Παίωνα· 
παρ' όν μεν γαρ οργίζεται χα<ρον , εν τοις ς-έρνζις ό 3υ- 
μϊς ες-ΐίΐίν ελχ«ν γαρ το ξίρς- 

26. ϊή ς-ί&ΒΜΐ λασίοιοΐ διάνδιχα μίρμΐριξίν' 

ΐν/χα 3' ΐ όργί πε'πειρα γίνεται· μετειλιίχασι 3' αύΐίν οΐα 
μεταιιοίίντα ίβ»ι λογισμοί, τη; κεραλίίς άπρι'4 ή φρόνησι; 
είλ^πτα! 1 ο) Βάμβνρε 3' ΆχιΧίΐ);· το πρόί πάντα χΰνίυ- 
νον ατριζμεί αντί χ*ι ά*ατάπ).ΐ!*Γον ορών, ίΐϋβΫβι τϊμ 

2.ΐ εχ λογισμών μπάνκα»· ίπιγνινς δ' ύ; οΐον κακόν προχυλι- 
β3>τμαι παρά μοτρίν εμίλλ». ώ; ήνίοχον ώλαβ-η^η τον 
ε'φες-ώτα νιΰν όθεν ούί; ■πσητελώϊ άπιίλλαχτκ τιϊ; ϊργης- 
ίηιφέρ$ι γοΰν 
(!) αίλ'ι;»! :πεί! μεν βνίί'ίίΤίν ν; έσεταί περ- ί) II ο. 107. I,) 11. «. 189. ,·) ||, „. 1!Ι9, ϋ) II. κ. 511. 'ίΙΜβΟΙ,ΙΚ ηΐΗΗΙ. 315 

3ί« μίν ούν βοφονβα, πάντως άν, όλίχλιρον άρ/μηρ τ» 
πά&αις ΜΜΐβχήκΜίν ίπΕίίιΐ 3; λογισμβς άνδρώηνος 3ρι, 
το ξίφος άκϊρξΐϊ , άνχμαίας κλ! τι μεν άχρι των Εργων 
τολμηρον «χίχΜίΐβΓ νπβμένα 3ί' ϊπ λίίψκνα τιξς "όρτ^ί 1 
5 γαρ άΒρίας άψ' ίνα χαιρον οι μεγάλοι 5υμοι των πα- 
3ών άτβκόπΓοντοί' κβί -α μΐν περί 'Α3φ>α$ ΐν μίιτΐτιν 
ύπΓςτίσοτ!! τον προς Αγαμέμνονα 3κμί), αύτ>ίς άλλιτ/ί- 
ρ/α; άξΓΐύϊϊω· 

Οβρ. 21. Βαριίτατον 9' έγκλημα: κατά Όμιίρβν χαι πά- 
10 φκ χαταίίχυς άξιον εΐπερ άρα μεμώευκεν ώς έν τοις 
έφεξες ενες-ιν Εύρεΐν λ) ίτζ ιών απάντων ήψμονα 
ξυνδήσαι βλιί(βπ« ϊ3εΧοϊ άλίοτ 
"Ηρη τ'ήϊέ Π«5ει3ιίοιν καί Παλλάς 'Α3^Μ]' 
άλλα οι) τον γ' ίλδοΰαα δίά νπίλυ'οαο δεσμών 
15 £ν_' Ικατάνχειρον ΥαΙέΰαβ' (ς μακρόν ΌΧυμπον 
όν Βριάρεοϊ χαλίΌι»! Βίοι άν3ρ!ς 9ε' τ2 πηντις 
Λίγαίων'' ό γαρ αίτε βί« οΕ πατρός άμιΐναν 
ίν τη τοις το?5 ς-'χοις άξιος Ις-ικ "Ομιιρος «κ έχ μιας ηϊς 
Πλάτωνος ίλαϊΐνεσδοί πολιτείας, οΛλ' ϋπιρΉραχλίους ρα- 
20 υίν εσχάτας Ηλος* "Ρ άβατον ώκανοΰ ΜίασΜτ 
Ζεϋ'ί τβρ ολίγου ίεομών ττιπϊίρατα!· ναι τιίν επιβουλών αύ- 
τη οΐΐνις-άοτν άχ οϊ Τιτάνες ού 8ε το Υατά ΙίαΆάνην 5ρ«- 
ν σος γηάνταν· άλλ'Ήρα 9ι«λ5ϊ όνομα ψόβαι; και ονμ- 
βώκας- ρτ'κίίλρος Πο9«3ων ίσου ιιεμτΑ'ί άπαντα- 
25 και ονχι τ£ οΊαμβρτείν ίς αφαλί τιμής »ξ(ωο9«, κατά 
τοϊί πλεονεκτησοντος τιγα·Μχτιιχάς· τρίτη ί' Ά9η»«· ίιβ 
μιας «τε^εμΧιϊ^ εις πατέρα και μητίρα ίοασιβοα^ο: ν: 
μίζα 3' ίγ&μ τικ είΚ,δοώϊίς Αιϊ τό> αατηρία» απρεπε- 
ς-έραν θίτις γαρ αϋτον άπόλλαξε «ον δεσμών καί Βριά- 

ί) II *. 399. 316 ρινς- άπμπίΐς 3' α'ι τοιούτοι ελπίδες άς τοιούτων δαι$ηνχι 
συμμάχων. 

ΰβρ. 22. Ταύτας τοίννν της άαεβείαί , ία Ες-» βντι- 
ςάρμαχον εάν έπάείξ,ωμίν άΧΙ/τ/ομημίνον μί>3ον 4> ~/άρ 
άρχέ-ρνος απάντων ναι πμαβντέρα φύσις , εν τότοι; τ=?ς 
ίίαοι 3Γθλί , )ΐΕΤτΗ!' χαί των φυσικών κκιο γη ς-ί[χ;7α ίο- 
ϊίΐάτίΐκ Εις άρχυγίς "Ομι^ο;· ίχβς-ω τινί των μετ' αΐπβν 
ΐ; έϊϊξοι εώρΐν ίπαοτοξ γ-ρνάς διδάσχα)^;- θάλ-ητα μεν 
γε τον μν^ίσαν ίμάζ-ρντι πρώτον ύπος-ήσοαΖαι- τών 
όλων, χοσμίγίνον ς-αιχύον τα ϋδαρ· 5 7*ί "'ΐί"* ί"0·ϊ 
εύμομώ; ίίς ίχας-α μίταώβττομΕϊϊΐ , προ; το ποιχίλον 
ιϊωϊί μορ^οίίΰίϋ· τό, τε γορ ίξατμιζίμίνον αυτής, άε- 
ρονται- κ«ί τι Χεπτάτατον άπα άίρας αΊ3ηρ άνάπτεται- 
αννιζάνον τ: το Μωρ χοί μζταβού.Ιίμεναν εις Άύν «πο- 
7αικτ«[ 1 βίο 3^ τιτς τετράδα; ιών ς-οιχείων ώς κερ αιτιαΊ- 
τοαον α Θαλής άπεψήνοαο ς-α/βαυ είναι το ύδωρ- τίς Ζν 
ίγίνηαε ταύτην τήν δάξαν· νχ Όμυρο;; (ίιτών 
β) ώκεανος ας περ γνενις πάντεασι τΕτίικται- 
ρρωνκ'μως μί'ν ώχεανόν είπων την ύγοάν φνειν παρά το 
οαίως ναοιν- τντον 3' ύπος-ησάμενος άπάνταν γενεάρχνν 
κλλ'ί χίαζομενιας Άναξοτ/άρας χατά διαδαχ-ψ -ρωριμος 
ων θαλντος , νννεζαιαι τω Μάτι ίΕΐίτΕριν ς-οιχάαν τν,ν 
γήν ίνα ξι,ρα μν χ 3έν νγρον, έξ «ντιπάϊαν ψύσι&ιίς 
μιαν ίμοιιοιον ονοχροίη- ναι ταύτην δε τήν άπάψασιν 
πρώτος "Ομψ>ς ίιεάργηαει- Αναξαγόρα σπέρματα τής επι- 
•ιο'ιας χαριαάμενος- ίν οι; ψιρίν 

άλλ' ί,μιϊς μϊ.ν πάντες ύδωρ ιαά 'χαϊα φβΗ&Ρ 
πάν '/άρ τα φυάμενον ίκ τίνων, ε\ς ταΐτα αναλύεται δια- 
φΖειράμενον ω;πεαεί τής φύαιας α δεδάνεπιιν Εν άρχν. « 11. ξ. 2ί6· |>) II. ,. Κ=. χρί« χομιζομίνη; ίπι τείει 1 3ίο 9-η τοϊξ χλαζομενίοις &ί- 
ΐμααα επόμενος ΕύριπΒικ φιρί. και άέρχ τούτων ϋ τάς φύσα; άλλν]λ«ι; ε'ϊαντία φριν- 
ανσας, ίταν εί; το αάίό χερασ3ώση>, ίμεναιϊν 

Οαρ. 23 τ Αρ' ανν ει τ!£ 5ΐΧ« ΐάλιτδε'ί ίςετάζείν ιϋχ! 
χαί ταύτα τα ς-οιχιϊα χαρ"Ομ4ρα ψύ.οσοψϋτα[ ; και π<ρί 
μεν τών "Ηρας δεσμών, έν βί; ί τα'ξ;; £Άφ/όρ·ηται τον 
τισβάραν μοιχειών εύκαιρίτίρίν αϊΐϊΐί ίρϊϋμεν νίηι 8'ά- 
ποχρώσιν οι κατά τνΐν τ^ί'ττίν ρ'οψωβίαν ΐρκοι το λεγβ- 
μενον ιίψ' ημών βφαιάσαι- 
1>) Ζίΰ χιίϊιστε μεγατι χάαινιψίς αί^ίρι να/ων 
ΐε'ίΐί; 3" ο; πάντ' ίγιρας χαί πάντ' έπαχοιίείϊ· 
κ«ί «ιταμοί καί γι! α και βι υίτενερδε καμοντα; 
άν3ρώ*;υ; τί'νιιυθίΐί ϊς ϋ; χ'εκίορκίΐι ίμίσιη;· 
πρωτίν επικαλείται τίν ϊξιίτατίν α(3ίρα τ£ν άνατάτα 
τάξιν είίιιχίτα" πυροξ γαρ ειλικρινές ξώις « τ'ίίμαί ϊΐου- 
ψΐί&ΐΐ) τον ϋψηλίιατον, άτηκεκλίρωται χώριν εϊΐϊ 3' «ν 
οΐμα! τούτο Ζειίϊ ίϋώ'ίΐμίί' ήτοι το ζην παρζχίμζνος 
άιθρώποι;- η πβρ* τι^ν ίμιτυρν ζίαα οΰτω; άνομασο- 

γ. Μ II, ρ, 412, μένος· άμΟιΜ 3ί α'ιΒ'ερα ψ-η 
5 ΤΒΓ5Ϊ V. 
Ό φ &3ν 
ψάβι» «&έ 
1 0 παχυτίρας 

«τ τόν. 3' ι;·/ 41 " 9ιί 
βί3-<ρ χβ&παι μα κατιφωτ/ζον $νναμέναν , άλαμπτ,ς έ<πιν 'ό~η ιύ/,ό-ρις 
βίκου ϊα&ην προσιτ/όροισε*· τί ονν το πέμπτοι, ΐλτις- ινά 
τι γ.αί πιριποιτηζιχοΐς ρώητόφ&κ χ^ιίοιιτΒΐ "Ομηρος ίπζ- 
χαλίπχτο· κζΊ τοντο γάρ άξιασιν Ίτίραν τ'Α ιυ^ος είναι 
15 ταύτη» την ψύαιν ην κνχΧο^αρ^ικην ένομάζονβι- πέμπτοι 
Λναι τοίτο το στοιχϋον ομολογοϋντις· ο μίν γαρ αίΒηρ 
$ιά την αοαφότητα προς τούς άνωτάτω χωρεί τόκα;· ήλιος 
ίί χαί σύίηιιη χ«ί τώιι όμοδρόμων αντοϊς έχας-ον ας-ραν 
"ψ I) ν.ύ·Λ/.:ι γ.:.'ί:> 5(ϊί!ίΐ;ϊΗ ΟΆ-ύά' -.ι;; ΠΜ/ώΐ.νν λ- 
^0 αίας οΜ,ην τινά Μναμιν ϊχρντα- 3ιά τούτων απάντων 
ύκ&ίμΧΜΟ ήμϊν τά πρατοπαγι ατοιχμα της ψναιως- 

ε»ρ. 24. Κβί πιρί «Μτβΰ μν&ιίς λίγέτω πω; μεν ο 
ηι'3ΐ5() τηκοβτο^ύται ΖηΪγ άΐβιρ 3' ονομάξα τον αέρα- 
χαϊ βυο^βϊτχίϊί όνόμααι την ψύ,οαοιρίαν «μΛΐΐίεϊ- παρά- 
85 9ί*;ίΐι γαρ αηητίς τ< ων όύληγορϊΊ- χαί των προη- 

γουμένων νύοΜφύνταν τιίτω τω τρόττω χραμέναν ό γκν 
(ηΜίίΐνΐς 'Ηρώώιιτο;, άτβρΐ καί δια σνμβαλαν ιίχάζί- 
ο·3#ι δυνάμενα ί&Λογιΐτοι ^«τπί«'' δι' £ν ρηστ Βζοί 3νη- 
τί τ' αν^οαπον αθάνατοι ζώντ;ς τον ίνίίνων θάνατον 

>) Ο. Ειίπρ- ίπ$·η. βΐ ΜιΙΙΜ.γ Μ ν·ΙΙαΜ<Γ. ΑΙΛΕΟΟΜ*! ΗΟΗΕΚΙΟΑΕ. 319 

Βνήσχοντές Τή» έχείναν ζαήν χαΐ πβλιν ποτβμβϊ; τοί; 
αντοΊς ίμβαίνιμίν τί ναι β'χ (μβαίνομεν ίΐμεν τε και 
κχ εϊμΕν όλίϊ τε τβ περί φιίσεω; αίν!γμι*™3ε; αύ-ι^ομι- 
τί β' ό ώφβτρηιτϊνϋϊ ΈμπείΜώιής· ούχί το τετταρα ς-οι- 
5 χεϊα βαιΛίμαιος ιίμϊν ύίτοϊϊϊμιϊνιίι τβν όμυριχΐν άλλΐ7- 
γ^ρίαν μιμίριταιι 

β) Ζεΰ; άργ^ί Ήρ» τε ρερέήίιβς ιίδ'Άίίωνευϊ 
νήσχιζ θ' ή 3χ*ρύαί τίγρ ψιύνωμα βρόταοΜ- 
Ζήνι* μεν είπε τον βΜ&Ερ*· γ>}ν 8ί ηίν "Ηραν Άϊϊωνε'α: 
10 δΐ τον άίρχ τί ίϊ ίκχρΰβις τεγ/όμενον κροΰνωμα βρί- 
τααι , τί ιΐίίΐρ- οιί 3>) ΙΚφίίίϊίξίν εί ιών πρηηνυμίνας 
ΐμολιγονντων φιλισορίΓν «λλιηΜρΗΜΐ'ί ίνβμασι χρισμέ- 
νων , ί ηοιϊιτηιΐϊ ίιαϊ/ι&έμενο; ίξ ϊοαυ ιΐτ; φιλισί}»^ 
όλίίΓνόριχιε- 

15 €ηρ. 25. Λιιπϊν βν εηυπώμεν, εί ή κατά Αιίς επίβουλη 
τών στοιχείων ίστίϊ άπ&ρί%μΐ/ιΐΐ- και ρϋβϊχωτέρα; άπτε- 
ται Μαρίας- φβίΐ τοίνυν ΰί δβκμώτατϊιι ψ\άΰο^οι τοντα 
περί τι; διαμονής τών 3λων ΪΜί μέν άφάόνιιχος -η αρμο- 
νία τά τετταρβ οτχ/άα ίιαοφκγ ρικνοί εξ&ιρετως ύπφ- 

30 δνναατΐίντος άλλ' βχασ™ χατ' ίμμέλείαν ίν εϊλιιχε τάξη- 
βίχονο/ώιιτοϊ, βχηηίτωί Ιχοιλη μενειν- εί δ' ίΠιχρχτ-ήααί τι 
. τών εν «ντοϊί' κβί τυρανν-τσαν ε<$ ϊώείω ^ρβν ΠαρίίΒαι , 
τά Ιοιπα <Ηγχν3ίντα τί Τβ Κρατίντο; ίιτχΰί μίτ' άνώτκ»ϊ 
ΰπείξετν πυρός μεν «((Λΐιίίω; ίχξίβανΐοί , «πάντων εβε- 

25 οδοί χίινΐν ίΜπίρωσιν- ει ϊ'όϊρίυν ϋίοιρ ενρατεί^, χα- 
ταώίιβμω τϊν χίσμον «ΛϊλεΓσίάΓ Βία τκωτν τΐίνυν τών 
έπών μέΜΒσάν τινβ ταρβχιϊν εν τίίις άλεις "Ομηρος ιίπο- 
οΐμαίνει- Ζιύ; γίίρ ί δυνατωτάπ) ρΐίι; ύπέ τών «ίλων 
έπί/5ο«λίυεκΗ υΜίχείων 'Ηραί μεν τϊ ά:ρ=ς' ΙΤικίϊΐδών^ 

β) Η·™. ίϋΙίφΗ. ΓΡϋη. ρο«. ρΙιΠοκιρΙι. ρ. 31. 320 ϋ της ϋγράς φυ'οευς· Ά^άς 9: τη; γης- επχι Χημιαρ. 
■/άς ίσιιϊ απάντων χαί 3ΐίς ίργάνη- τ«5τ« 3ί τά στοι- 
χεία, πρώτον μεν σνγγενη οιά την εν άλληλαις άνάχρα- 
ΟΝ· εΪτπ ον/χιίσΕΟίς παρά μιχρίν αύτης γενόμενης, εύ- 
5 ρ'Άη βαηΖος η κρίνα/χ.· θίτιν 8' αύτην Ευλόγως ώνό- 
μασοι- οιΐτΐ7 γχ? νπίενη ιών Άων εϋχαιρκν άπί3ιυιν έν 
τόις Ιδίοις νόμης Ίίρνσαπχ τα σταιγ/ία· σύμμαχος δ'αύτη 
γίγνεν ή βριαρά χαί ποίνχβφ Άύναμις- τά γαρ τηλααϋ- 
τα τών πραγμάτων ννπραντα, πώς αλλω; δάναπο πΐην 

10 μζτά μ^άκης βίας άναρρν&ηναι· χαϊ το μεν άφυκτον 
•■/χΧημα. περί τών Διο; άηβαν δεσμών , οιϊτω ψυαιχην άλ- 
λ-ήγαρ'ιας (χει Βεαρίαν 

Οβρ. 26- ΈγκαΧΑσι δ'Όμήρω περί της Ήραι'οτΗ ρί- 
ψεως- το μίν πρ-ϊταν, ίτι χριΧίν αύτον νψίσταιαι την Βεί- 

15 σν άχρατηριαζαν ψύσιν ;ί3' ίτι ναι παρά μτχρον 3κν 
ηνδίνα· ί) πάν γαρ ψησί 

Κϊ,μαρ ψερόμην- άμα 3'ήάία χατζδιίντι- 
ΧίιΠΠΕβίν εν Λημνω- ΆΙγοί δ'ίτί 3αμος 'ενηιν 
χαί τατοις 8' νποχρύπτεταί τις Όμηρψ φάόσζφις νανς- η 

20 κίασμασι ποιητικής τ;ιί; άχχντα; τίρπαν αϋτίχα χωλϊς 
ήμΐν παραδέδαχεν ΉφβΜτον' ώ τίν εξ "Ηρας κβϊ Λιος 
μνΖονμ&αν παϊδα· ιβ;ο γά,ί άκρ—Λς ίντας Ίατοριΐνπερί 
3«ϊν άλλ' ίπεί η πνρ'ος άαία διπϊή· και τί μίν αίϊέοκν 
ώ; ένχγχος είρήχαμεν έπ'ι τη; άνετάτω το πχντί; αιώρας 

25 οϋίέν ύστΕριΟν ε'χ;ι προς τίλχότητα- τ5 3ε παρ'ημϊν πυ- 
ρίς ή ΰΐη πρόςγζος ζυσα ψΒαρτη χαί δια τη; ύπιατρι- 
γούση; ιιβρΊ χαστα ζωπυρνιιμίνη , διζτατο την ίξντάτην 
ολίγα συνεχώς ηΐιόν τι και Αία. τψοσαγ>ρ%ύ(ν το 8' Επί 
■/ης πνρ 'Βψαιαταν Ίτ/ιμας άπτίμινον χαί σβιννύμινο-/- 

») II. ■. Ϊ95. „ τδίν ι'ηότας κατά αύγφιβα» εκείνου τα όΧοχλ^ρου, τϊτο 
νινόμίσται χωλέν είναι το πνρ' Άλας τε και Λάσα Λοβών 
πτ,ρασις, όή τβ διαατϊΐρίζοντος έπιβεΐται βάχτρνν τό 5ε 
παρ' ήμΐν πϋρ άνευ της τών ξυ'Χαν παρίώε'ϊΕω; οϋ βυνη- 

5 5;ν «ν επί πΧίϊ^ν παραμεΐνοι , συμ^ΐοΧικώΐ χωλίν νριτβι' 
τ=ν γην "ΙΓι:ΐίττ:ν «ϊ ■ι/.Ίι/ ι ",ρ^.ίι; ^^ ετέρΜί - άλ).« 
διαρρήί·®/ αηισϊν "Ομηρο; εΐνατ 

β) απΚόηχνα 3' άρ άμταίρανκς ιίπείρεχον Ήφαίς-οη· 
μεταλιιιιτίχώ; όηο τβ Ήραΐς-β τά σπλάγχνα ρίπίν όπτα- 

10 σ3ατ Και μην ώι' ούραν» ρ'ιπτοωμίνον αυτόν υφίς-αται- 
φιιιτΜώ; γάρ κατ' άρχος βδέπω τής τα πυρϊς χρΐσίω; εγγε- 
πολαζίυ'σϊΐς , αϊδρωποι χρονικώς χρΑχοΊς τισιν 'ορΊ&νοις 
χαΐ&χιαανμίνϊΐς, ΙρΕίϊχιίσατο τΐΐϊς άπο τών μετεώρων ρε- 
ρομίνους αηιν^ιραΐ χατά τάς μεαηιιβρίας εναντία τω 

15 ήλι'ω τά ίργανχ τώίντε;· ί&εν οϊμαί 3;>ιε7 χαί Προμ-η- 
$ζύς οοΐ άρχνίϊ δικκλεψαι το πνρ· επειδή περ τέχνης προ- 
μχβ'ΐχ τών ανθρώπων έπενοηβ-ε την έκϊδεν άπόρ'ροαα οώ- 
Τ8- Λιϊμνον δε πρώτων ούχ «λόγω; έμιί&νίί την ύπτο- 
δεξαμίνην τό 3:ο'£λητον ϊτ£Γ^- έντα^α γάρ άνίεν-αι ίγ- 

29 -/νγιτγζνννς πυρός αύτόμαται φ).ίγς· 3ηλοϊ 3ί ιαψας ότί 
τβτο 3;ωρητον ες-ι τί πϋο, (ξ £ν έπιίνίτχεν 

,όλι'γοϊ δ'έτι 3"μος ίϊηεν 
άπολλυτατ γαρ «ί9ί»; μαρανδέν ει μη Χάβ',ιτο τη; Λια- 
φυλα'ττείΐι αύτο δυναμένη; προνοίας· 

25 Οϊρ. 27. Και ταϊτα μεν περί ΊΙφαίς-ιι ψιΚοαογητίον 
ία γαρ επί τ» παρόντος άς τιρχτύάν τίνα τήν Κράτητις 
ριλοσορίαν ίϊΐ Ζειϊς άνα/ι:'τρηβιν τιϊ παν-ΐ; ^-υ'ΪΜ',ί.- 
γενε'σ3αι, δύο πυασο7ς ίο-ίδρομοϋο-ιν Ήραίς^ τ; χϋ* ι;>.ί';> 
διετεχμηρατο τ5 κόσμα τά δια^-ηματα· το μεν άνιιδίν απι >) II. β. ί»: 322 ΙΙΕΚΑΙ,Ι,ΐυΙΛ 

τβ βηΧον κκλίυμί'νου ρίψας· τϊν 3' άπ' ανατολή; είί δύ- 
ση; ά^ι; φε^εσ3α<- 3ιά τκτ' άμψίτιραι κβί ίυΐΈχρόνιο-αν- 
άμα γαρ φλίω χαταβύντι , χάππεο*=ν Ήρης-βς εν Λιί- 
μκξ<· - τβτβ τοίνυν είτε κ=5μ«ί τι; άναμίτρίΜΐ;· εϊ3' £ 
3 μάλλίν αίιβίς ές-™ άλλιιγορηη} τβ κώ'ίμα; πυρός άν- 
ίρώκις παράδοσι;, ϋίν άοφίς ύπιρ Ήψχίς-ιι ταψΌμί)- 
ρω ϊε'λεχταΓ' 

Οβρ. 28. Κοί μ£ν επί τ^ς ίευτε'ραί ραψωδίας άναχο- 
μιζομε'νων τών Ελλήνων ΌδυσοίΓ δίαπορδνπ , αοψες^ηχεν 

10 ούχ άλλυ τίς άλλΊ] Μα ψρόνηαις- ην Ά3^ναν ΐνομάζει- 
χαί η}ν άποςτλλο/λίν»^ Ίρ«ν άγγελον τδ Διος·, τον ίί- 
ροντη λότ 011 Μ»ίς*«τ«ΐ' ώί περ "Ερμήν τον έρ^ηινείοιτοτ 
Αυο γαρ άγγελοι 3εών ουδενίς άλλου , τιλ^ν έπώυμοι 
της κατά τον λογον έρμ^ειας; «λλ' άπρεζιώς 'Αιρρίδιτη 

ί 5 μας-ροπενει πρίς 'Αλέξβνδρον 'Ελίνΐίν- «γνοοΰσί γαρ οτι 
νυν λέγει τ^ν εν τ^ϊς ίρωπχοϊς ηάδεσιν Αρροσόνην· ή 
μεαΐτις έστί χαΐ διάκονο; άεί μαραχι/ϋους επιθυμίας· 
βΰτϊΐ και τόπον ευρεν επίτ^ειον &γβ τον 'Ελίνικ ΐί^ρον 
άψιδρύαα, Χ&Ι ποιχίλοι; μαγγάνοις εχατε'ραν κηιεί τον 

20 πόθον Αλεξάνδρου μεν ίρατκώς ίτι διαχυμένου, τή; δε' 
Έλίιηχ μετανοεϊν αρχομένης- ϊιο 3>) χατ' άρχά; άντει- 
πηοή, τοΰσχατοιι υπείχε; μετάξι) 8υο?ν φερομένη παθών 
ερωτός η τβ προ; Άλε'ξανδρον χαί αΐδοϋς της προ; Με- 
νΐλοον 

25 €»ρ. 29. Ή γε μην Ευωχουμενοις ΰποίιαχονουμίνΐϊ χατ' 
άρχάς Ήβη, τίς άν, εϊιι πληνί ίηινεχώ; ϊν ταϊς εϋφρο- 
αΐναι; νεότικ 1 βδϊν γάρ έν βρανίϊ γήρας ί&νπες-ί τι τ^ς 
θείας φύσεως ίαχατον βίου νίηημα· πάσης ί' εξαφετας 
θυμιιδίας αςπερει ι/υνεχτοιοϋ όργανον ίς-ιν ί των οτ>νε- 

30 λΐίλυθέτων επί τ^ν εύρροοτ/νιιν άχμν: περί μίν γε της 
έριδος :ΰ ϊ ϋπες-αλμέΊηις Ϋϋλιτίόρηίαν ού δ'ώς τε δεϊ- .Ί-2.Ί σϊοϊ λίπτήί ιινοί ύχαα'ιας «λλ'έχ τοΰ φανερού ταχατ' 
αύίίρ/ πεπέμπίϊΛκν 

β) ΐτ'όλίγγι μεν πρωτ« γορόβαπαι , αιί-«ρ επίιτα' 
βύρανώ εςτίριξί κάρυ, χ*ί έηι χ&νί βαίνν 
5 ϊ(ά γβρ τούτων τών «ίων οιί 3ία η; οΰτω παντάπααι τ:- 
ροττώΐο; ΰφ'Όρΐρίυ μεμίμρηηζι τάς προ; ίχατφΜΐ ;<:- 
ταβολάς τοΰ <τώμ«το; άπίς-ζν; ίχαυσχ· χαί ποτέ μεν Ιπί 
Τ»; ζρριμίνη ταπ-Μή ποτέ 8' ίίί άπε(κν βί3;ρ:ι; ε'κτεινι- 
με'νΒ μίγε3ο;· όλΧ' ό συμ/3;^ΐ7Κ£ν άεί τοις εώονεηκδο! 

10 πά3ο; , ίκ ταύτης της όλίιιγ5ρίΊ>; διεπίπωσεν άρξαμίνιι 
γαρ άπ& λιτής αιτία; ή ερις ίπίιίάν ύπαχινη^ι: . μ.='- 
γα ί>) τι κακΒ 3(βγχ$τια' χαί ταυΤ! 1 μεν Εσω; μετριώτερα· 
ΰϊρ. 30. Πολλή δϊ καϋ' Όμηρου τραγωδία σ>η^5(3α- 
τβιώκ ηορ» τοις άγ/ωμόναί αντευ ΰέλίυτι συχαρϊντίΐν, 

15 ότι 7ΜρΕΡΐάϊίΓ ««τα τίν π/μτΓπτν ρπψωδίαν τιτρωυν^μί'- 
ϊους τ,βνϊ 3ί«ί- Άίρίδίτ*^ τό προϊτίν ύπα Διομιίίου; 1 ειτ' 
■Αρι^' προςτιδεοβί 5έ τμτϊΙ; ίσα ιμγο παρτροίαν ή Δώ>) 
περί τών έ« πρότερον ιϊτμχ'ΤΊότων ώιαγγίλλει 3ίών· ϊν 
μέρει 3' ιίπίρ ΕΚας-β τον λόγον κκοίϊώτομεν ΐμϊίς ιίϊε'/ϋϊ; 

20 έκτο; 3μτο; ρλοσίφ.ιαί' Διομι^; "/«ρ ΆΆχνάν ΐ/νν 
πνμμαχον ™τές-ι τβν γρίνηαιν, ίτ^ύσιυ 'λφροδίτην την 
αφροσύνη»- αύ. μα Δία ον 3;άν τακ την 3έ των μαχο- 
μί·Ά» ,ΐ*5,ΐφ«ν ά'/.',γς-ίαν· αύτί; μίν γαρ ητε ΐί» -ί- 
σΐ3; Εληλν3ώς πιλιμ»αϊς μ»3ή«εω; , καί Τίίτο μεν Εν Βή- 

25 /ϊαις- τοϊτο 3' εν 'Ιλί'ω ίζχαίτη χρόνων ίμψρίνα; τού 

■" / 'μ ϊ! -.;:■! .'. :ύμί . 1 ί,ΐί.'..^,- 

ο! ο" ανίκητοι και λογισμών όλ<ϊ« κίΐνωνΒϊτεε,.ύπΊιϋτκ 
διώωντβι χα3άπ;ρ 

»).ίί£ί πώυπάμμονο; άν8ρο; έϊ,αιί^' 

.) II. ί. Μ». 1.) Ο. 433.. 39* ίτολλοιν αν φονίυομίναν, άλλιιγοροιως Όμηρος τήν βαρ- 
βαφιχ-ην αφροσι/νην ύπε Δίίμηδιι; τετρώσδαι παρνιτήγηΐ»" 
ΰβρ. 31. Όμαίας 9= ό "Αρν^ ο^ίει* ές-ιν άλλο , πλιϊιι 
ό πόλίμοε ικφα την άρην ώιαμαομίνος ή πέ> ές-ι βλάφτ 
.") γένοιτο 8' άν, «>?¥ τοΰτο σαψεζ εκ τβ λέν^ηί αΟτον μια- 
»£μ&ον τοχτσν κακόν πλλοηρόΊχαλλον ίηάίτας γαρ «ρ- 
μόζουσι τκλίμα τάχμιραι μάλλον η 3είο' μανίας γώρ είο"ί 
πλήρεις βίΓβντεί 51 μαχόμενοι- προς τον κατ'άλληλων 
ρόνοιι έιβουσίαβτπίώ; ίέσαττϊί· χβί το «λλοιτρόβκλλον , 
10 ίτέροώί τικ ίίά'πλειόνων έξηγε?τ«Γ λέγων 
β) ξυνος Ένΰάλιος καί τι νεοντα κατε'κτα- 
κμεσηταί γάρ αί πολίμων Ιη' άμφότζρα ροιταΐ' καί τι νί- 
χηθέν βίε πραααντ&αν , αφιιδίως πολλάκις έχράτηο-αν 
ώς ' τε της ίν ταϊς μάχαις άμφιβοΧΙας άλλοτε προς άλλους 
15 μειαφοιτ&Γής , ίτιίμως χαχον αλλοπρόσαλλον ίϊρηχε προς 
τον πόλεμοι" έτρώϊΐί 3Ϊ νιτο Δίομΐίοϋς "Αρης, αύ ΧΛτ' 
αλλί τι με'ρος άλλα .. 

Β] νείατον ές χενεώϊα· ■ '"■ " 

σφόδρα πιθανώς- έπί γαρ τα κεν« τη; μ}) πάνυ φρουρά- 
3(1 μένη; των άντιπάλοιν τάξ;ως παρΕίσ;λ3ώ , ώμαρας ίτρί- 
ψατο τβς βαρβάρους· και μήιι κ&λιαεν λέγει τϊν "Αρην 
τάς των μαχόμενων πανοπλίας ύποσημαίνων σπάνιος 
γαρ ην ό ϊίδηρο; εν τω το'τε πάλαε ;(ροΊιω- τβ 9ε' οτίμπβν 
ευκέπτοντο χαλκώ- ϊτάτδτο ψικπν 
35 Ε ) ίσ** 3'αμερίεν 

αιίγη χαλκίίυ κοοι/3ων άπο λαμηομενάΊκν 
ϊωρηκον τέ νεοσμηκτων 
άναβοα ίε' τρύι3ΐ(£- 

όσον τ'ίννιιίχιλοι έπίαχον ή 9έ κάχιλοτ 

ι) Π. *. 30». I.) 1). (57. γ) 11. .. 340. ά) Π. 860. ΛΤ,Τ,ΙβΟΚΙΙΙΕ 11ΟΜΕΜ0ΑΕ. 325 

Μ«ί τεΰϊο 5ί τίχμιί/!ΐοϊ ΐϋλλών 3ιωχ=μίνων ηολιμίαν ά 
γαρ άν, ίΐ; Βεος όαεβόηαε τοβδτον άλλ' ή άγουσα μυ- 
ρίαν$(ας οΊμαι των βαρβάρων ψ£>Λ^. άς τ' ίναργεσι 
τεχμτιρίεις και 3ι« ιών κγτλ με'ρίξ Εδείξαμίν αύχ'Κρτμ 
5 τΐν ιιτρωμίνον Οπό Δΐίμηίος άλλα τίν κόλιμΜ' 

€βρ, 32. Αϊται 3'έν πχρεχβάσει των ηρατίραν βΆνρ- 
ριών 3ι' αν ναι τΕχνηϋοτί'ιΜί' εγααυιν ίμπαρίαν ίν οις 

») τλί μίν "Αρης άτ; μιν 'Ω,-ι^ χρατεράς τ' Έπικλτικ 
10 πκΐδϊς Άλωιϊί; ίνναν χρβτερί) ίνι βίομω- 

'/ΐννιχοϊ γβρ οΖτοι οί κατ' «λκή-^ νίανίαι ταραχής χαι τκ>- 
λεμβ μες-ίν ί[β:0αν τίν ^βίον Β$φ<% ίΈϊρηνιχηΐ άνα- 
παύπεχς μειτης τας τταρ' εχας-α τάμνιντας άνιίης ϋίοις 

15 ττίίλαν' άχρ( μίϊ ουν τ^ίιηκιίϊίχα μτραν , άχλινιίί και 
«στοσίβίτος ανταν ο ειΐϋϊ- εν ομόνοια τέ πΐν ίΐρίι^ν 
διείτρατι^ιι· ρπρυκί δ: παρειςπίσοναα και ψύ.όνεαα>ς οί- 
νΐκ:, όνέ'τίκώ την προτίραν ινς-άΊίειαν· ίν δεντίραα 
&ί πάλιν Όμαίας ταραχής άνα$3είο-ης, είοξίν ο'Αρικ «ιΐ 

20 τβ 9Ε3ειμίύτιιρίίΐ< λελΟσΒαΐ 1 ταβτ'ες-ιν ο πόλεμος· 

Οβρ. 33. ΉραχλίΊί 8ε' νομις-ίον , ούχ άπα ααματίΧής 
ίννάμεας άναχΒέντα ταηα-αν ίσχυσαι τοις τότε χρόνοις· 
βλλ' άνψ ίμψραιν και αοψίας άρχνίον μάς-·κ ωςηερεί 
χατά βαρείας άγλάος Εΐκίείυχίίϊαν έρώτιββ τ^ν φιλιαο- 

*> ψίαν- χίάάπφ ομολογΰαι και στωικών οί ίοχιμώιατοι· 
τιερϊ μίν 3ν των άλλων «3λων όηίηα της παρ' Όμήρω 
μνήμης ύς-ερουσι, τί 5εϊπαρά καιρόν εχμηκύειν ψάοτεχ- 
ϊοϋνταί' ότι χόηραν μεν είί« την επιπολάζουσαν άν3ρά- 
πας άχόλααίαν· λιόντα 3έ τ^ν άκριτος ίρμαοαν έψ' ά μί 

>) II. .. 3«5, 326 καΛΟΑοα 
3=1 ρεράν- χπ' αϋτα 3ε 3υ/ωι>ς άλογίς-ας ηεΖησας , τίν 
ύβρις-ην ταϋριν ΊνομΊα5η Μεχίναι- 3ε[λίον γ μΐν εφυ- 
^κβευίεν 'εχ ΐδ |3ίου ηζϊ κεραυνίαν ελαρον χαί τις άπρε- 
πϋς ονομαζόμενος α3).ος ίχμεμόχ^ηται· ίιαχ&ηρααιτος 

;ΐ αιί.-οΰ ττΐν επιτρέχουσαν άιιδρώΐίΐς ίηίίαν ίονεις 3έ τάς 
οκνιινε'μίυ; ελπίβας αΓ βίσχοναι τόν βίον ήμ£ν άπεαχΕ'- 
3θ5£ 3ε και τψ παλιίχουν χίπρίν χαϊ πολυκεραλον ϋΒραν 
ί ης όταν έκκοττ^ , πάλιν άρχεται βλαετάνειν ως περ 
ϋβραν τινά 3ια πυρός τής παραηιέιεως εξέχίψεν αύτάς γε' 

10 μ^ν ί τροκ'φαλος 3είχ36ΐς ιίλίω χερβερας, είχίτω; αν ·η}ν 
τρίμερη φύααοψίαν ύκβτίίττπατ το μίν γαρ αάτης λϋ- 
-/[κίν το Βε\ ψοαααν το 6ε, ΐ3ηίον ονομάζεται· τάντα 
3' ως ττΕρ άφ' ενός «ιίχενο; έκπίϊιιιχίτα τριχιϊ κατά Χίφβ- 
' λην μερίζεται ■ 

15 ΰιρ. 34. Περί μεν ίη ιών άλλων ως ~ερ είπαν άθλων, 
Ιιι «υντβμβι ίίββλωται' τετραμεναν $"Ομτ,ρος ΰπεςή· 
ααχα ηίν "Ηραν τβτβ άχριβάς παρας-ηααι βουλεμένος άτι 
τον 3ολερβν β/ρ« καί πρ τίς εχάς-Β 3«<νοία5 ίπαχλί- 
οντα· πρώτος Ηρακλής 3είω χρννάμενος λόγω, βη^ρωσε 

20 τ^ν ί'χάς-ο τών άν3ρώπων άμιώίαν πολλοίς νου3εσί«!ς 
κατατρώίας- ο3ίν άπο τ^ς εΐς ούρανον άιίιτΠί τα τόξα- 
πας -/άρ άνηρ ψ&έσοψες έν 3ν>ιτω καί ϊπηάψ τα αάμκζι 
πτηνβν άς περ τι βελας τβ» νοΰμ εις τά μίτάρσια 3ία- 
π£«πΕταΐ' τεχν«ώς βί πρ5σέ3)7ΐ(Εν ειπών ϊω τρφάχαιι 

25 βαλών ί'να 3ίά ναντίμαν την τρίμερη φύ&ιοφίβα νπα τα 
τριγλώχινος ϋίϊοσϊϊμ,ιίνΐί βέλους- με3ι;μέραν 3ε τετόξενκε 
χαί τ«"ψ3)ρ»- ββίίςγαρ άβατος ρλοσοφίκ χώρο;- άλλα 
μει' κρανόν , εζητηιε την χατωτάτω ψάαα· ϊνχ μή 3έ ιών 
νε'ρ3εν αμύητος γ τόν αν άλαμπΐ χαί πάσα ώ>3ράποις 

30 αβχτον "Α3ην ό τ^ς σοφίο; όϊς-ός ενςνχκ βίφεις 3κυ- 
φίνησίν' ά; 3' αϊ 'Ηρακλέβυ; χε?ρίς άγιενουσι παντός ολυμπίων μνβονς· άρχτ/ος δε πάσης σοφίας ϊΐϊόμενος , 
όύΐηγιριχάς παρέίαχι τοϊς μετ' αύτέν άρύαιαάαι χατά 
μίρη πάνΒ'ίσα πρώτος IΓεφ^λοσο'ί>ϊxε■ 

Οιιρ. 35. ΝβμΙίουαι τοίνυν Ίννχ μη 3ε Λιόνιισον είναι 
5 παρ'Όμηρφ 3ιίν έπιιϊΐηπερ ΰπί Ααχίύρ-/ου βκίχΕτοι χλϊ 
μάίις $αχζι σωτηρίας τιιχίϊν Θέτιδος αύτα παρας-άσης· 
τά3' ίντίν ίΐνου σνφαμι$ης γεωργϊς ΆΙηγρία.- 3ι' αν 
ψησιν 

β) βί ϋΐΤΕ μοχνομίναια Διωνύι«ο τ&ηνας. 
10 αενε κατ' ήγάΊϊΐον νυσήϊον- αί ί «/ω γϊβιτκι 

9ιίσ3λϊ χαμαΐ κατεχινιν ιία' άρδρανόναν Ανχονργεν 
Ζεινίμεναι βαντύήφ· Διώνναος 3ε $ββ*$άς 
3ϋπί 3'.αλο; νατα χϋμα θίτις 9Ί5πιί£ξοττ= ν.ίλκα- 
ίεΛιέτα· ι -. Γ ,»· ·· ■ ■- ■ ■ - ■ 

15 μΕνόί«νον μεν άρηχεν αντί Αιονόαου τόν. οϊνον ίιτ;ι- 
ί^ιτφ «ΐ πλε/ονί τω ποτω χρώμενοι τδ λογ^Ι-"* Άιασψιίλ- 
λοντβι' <5; «ερ το δίο; εί τ^χοι χλι^ϋ λε'γεί' χαί πειι- 
χεδανον τον πίΑζμαν ά -/«ρ όϊτ'ομτών συμβαίνει ταϋτα 
έχείκις Μριηψεν ο3ιν άρχεται τά πο&η· Λυκαρ^ας ίέ βνήι 
20 ευο^ιπίλου λήξεως δζσαίτη; μιτα την ίπωραιην άραν ίτε 
ανφα/μιαύ των διονυσιακών καρπών ές-ΐν, επί την εύψι- 
ρίπύΐην ϊζΟ.η/.ύζιι ΙΝωταν τώήνβ; ο; νζμίζιν ο Γι 
άμπεϊανς· χαϊ μπα τέντα ετι δοϋϊο/ιενων των ββτρύων, 
φηαΐ; Αιάννσας $έ φοβχβάς· ίπειδ^φ. ό. μέν γίβπ £Ϊω3ε 
25 τρεηείν υ;ν δΐιίϊοιαϊ' ο 3έ τη;, ς-βφνληΐ χαρπο; τρίκτα: 
31φίμινας εις είναι- 13ος γε ρίν το7; ττολλοΊ; επί ψν-. 
ληχΐ τί διαμένειν αχλινή. τον «((πτον έίτιχτονάνΛΐ 5»).ιϊγ- 
τίί) ύδβτι- παρά τοΰτα ό Διοιιιίσιο; ■>!■-* 
ί>) 35οέ 5' άλΐς κότα χνμα- θίτις 3' ιΜΝξατβ κόλπω' 

ο) II. -. 132. Μ II. 13". ή τελίυταία μετά τι)ν «πό3),[ψΓν τον χάρπβ 51αιζ· αύτη" 
γαρ ϊιγάτη 3/χίτακ τον οΐνον δίΐίίίτο τόν εν «ρχίϊ τδ 
νίο^λιβίς γΐεύχους πώμόν χαί την μίδαρμόζουοαν όρ- 
μι}ϊ, 3έο; Είπί γ»ρ τρόμαν ειίτω; "Ομ-ηρι; ού ψΑοαοφίίν 
ύ μόνον όλλι^ίρηί^ί , άλί« χαί γωργύν 3ϊΐιρ:ΐν ό^ί-"·:!!- 
Οβρ. 36. Φυσιχής $ί άπτεται Μωρίας χα! όταν ο Ζιύς 
ίί; το αιϊτό ουνα&ροι'σαί τοι)ς 3εου'; 07Γ«ντ«5 , άρχεται 
των [ΐίγάλων «π;ιλων 

3) άχρπάτγ χορυψτ, πΛυ$εφά8η; οιϊλνρίοίί, 
II) πρώτο; ϊς-ηκιν αύτός' έπειδιϊ τήν άνωιάτοι τηξίν ώϊ περ 
ίϋιΐλοΰμίϊ ή α!'5ρίώδΐ5; επέχει φυ'αι;. αειράν 8' ά^ρτη- 
σεν από τοί αι^ίρος επί πάντα χρντην αί γχρ ίίΐνοί 
τών ριλοσοφων περί ταΰτα όαιάμματα πυρό; εϊνκ! τάς τών 
άς-εροιν περιόδου; νομίζοιισι- τό 3έ αψαιραον τμϊν τον 
15 χάσμα αχημα 3ί ενο; (μέτρησε ς-ίχου' 

Ι>) τόβιυν £νερ3' άϊδιω, ίββν ούρανίς είτ'βπό γαίης- 
μεααιτάηι γαρ «πάντων ές-ία τι; οίυα χαί δνιιαμεν χίν 
-τβ5Η έπεχουο-α: κα3ί3ρντ«[ βφαίας ϊ γί πασατ χύχλα 
9' ύπερ αύτην ό κρανί; άπανς-οις περιψαραίς είλοΰμενοϊ 
20 (β' ανατολής εις Βώιν τον αεί ΰρ&μαν Οκαίνα' συγχίώΕλ· 
κίτκί § ή των απλανών σφαίρα· πάοαι γε μην α! από τα 
περιέχοντο; οαατάτω κιιχϊίρορβιίιΐίεναί πρός τό χίντριν εύ- 
3εϊαι και κατ' άνοηαγίς εισιν άλλιίλαι; ίοατ διατοίτο 
γΕωίίετριχΐ) θεωρία, τό αψεριχάν σχήμα ίι;μίτργκκν είπαν 
2,ϊ τόσϊον ενερ3' άι&ω όσον ούρανός έστ' από γαίης -. 

ΰβρ. 37· Ένιβί δ' ιΊσιν οότοίς άρκώίϊ;, ώ; αίτιάαασΒαι 
τον Όμηρον και περί τών λιτών εί ταϊ Ακίς γονοί 
ίΐϊπο; ί/3ρίθΈ· 3ιάς-ροφον αιίταϊς, περώείί αμορφίας χα- 
ραχτηρα· 

„) Ώ.Χ 1. Η«. >, 16. ϊ) χλ\ γάρ τε λιτοί ύσι Διός χ=0ραί μεγάλοιβ· 
χωλ«< τε ρΊκαί τ; παραβλώπες τ' άψ^οΑμα- 
έν 3ε 1 τούτοις »ϊς Ϊβμι το τών Ικετευόντων οχίμα 3ια- 
πε'ηλβς-αι- ηάβα γχρ ιόν ίυνιίΒνΐϊτις άμο^τόντος άνδρώ- 
5 που , βρχΜα' χαί μόλις οι δίίμενοί τοις ίχετευομενοίΕ 
πρισέρχονται- την αί3ώ κατά ρήμα μετροοντες· &ΰτε μήν 
άτρεμέϊ δεΰόρχασιν αύ: ίπίοω τ«ς τών ομμάτων ^ολας 
απος-ρέφζνσΓ χαί μην εν 7Ε τοϊ; πρώτοι;, οιίϊέν γιγ/βοζ 
τών ΐκΐΐίΐιίντΜ ίι ϊϊ:ά'.:α γ,ι-.ι- 13-ηαιν ϊμνϋις- άΧλ'ώχρά· 
10 κατηγης· ίίά τήί πρώτικ οψεωϊ Ηαλουμε'ν)) τον ελεον ο- 
3εν ΕΐΒόγως οιί τάς Δίο; ^ατέραΐ τί "5 ικετεύον- 
τας άπερίναπο· 

. χωλοιίς τε ρϋσοιίί τε παραβλώπας τ' ό^βκϊμώ· 
ΤΗμπιών 31 τψ άτ-φΐ α3ϊναράν τε χοτϊ αρτίπουν χριαερόν 

15 γαρ αιίτιϊ; τό «ρρον «ίο·/ι'ς-β γόο άρμης ϋπόπλεω;, 3ρο- 
μόί έπϊ παβαν όδιχίαν ώκβ- «(ώων οϋν άνΰρωπί- 
να/» ώςπερεί ζαηράγις "Ομπρός ίΊτΚν άλΧ^ορίΚω; Γβ 
συμ^Ίνοϊ ιίμϊν 3εών περίΞίεϊϊ άνόμαβιν. 

Οιρ. 38. Οΐμαι 3' εγωγε χαΐ το ε'λλι)ϊ«όν τείχος ό 

30 πρά; χαφον Ιρνμα. της ιδίας όσφαλί/ας ίτήργασαν , «χ 
ιίπο τοϊ ουμμάχΒ κοώηρηιδιιι Πεαειβωνος άλλ'ώ; ιίηοΐ 
3αψιλ=5ς -μνφίνα· χαϊ τών άπ' 19ης π;τπμών πϊημμυ- 
ράντχν, συνέβη χαταρρΊφήνζι- οδεν Επώνυμος τ5 παδυ; 
γέγονεν ό ·ηΐί ύγρας φύβίως προς-άτης ΠοοιιΒών ειχος 3ε 

25 χκί νααρόΐζ ίικτινχχΒέν ΰπονοςϊιααι χο χχτααχίνασμα· 
3οχεϊ δε ό Π=5ϊι3ών ενοσίγαιος χαί <ΓΕΐσίχ3ων είναι τοϊς 
Μΐότοις των πιώ-ιμάτυν ίπηροάί μένος- «μέλει ρισίν 
1>) ούτο; 3' έννοιτίγαιο; εχαν χιίρισαι τρίαιναν, 
ήγεΐτ'· έκ 3'όρα πάντα ^εμείλια χιίμασι πέμπ:- 

ι) II. χ. 498. Η) 11. ΊΙ. ψιτρών χαί λάαν το 3εα«ν μογίοντεί Άχοΐίί : 
σϊίσμοΰ τινο; ριρδ ίιοίομίβας ίχ βάτρων τά τα ΐίίχβ; 
δίμΐλωτ ϊοκΕΪ 3ε μιι ϊεπτώς εξετάζοντι το) τοιαΰτ», 
μή 3ε τά κατά τρίατνχι άψάασίψιτον είναι 3ί' 5$ ΰσί- 
5 ς-αται τοιίϊ λί3ου; αναμΐμίχΐΕΟσδία τη τιίχζνς' τά γάρ 
τίί αεισμών διαφέροντα τοις τιαΆί,μααα οι φυσικοί λέ- 
γίΐ«™ (ϊνκι ίσα- χαί τηας Ίδίονς χαραχτηρας άνομόταν 
ίπηράφουσιν αύτοις- βρχσμχτίαν τινα' κβί χαα-ματίαν- 
χαϊ χΐιματίαν πρϊσαγί/κύίντίς· τρίπλαϊς οΖν χιώώώυ- 
10 σ£ϊ άκμαΐς τον τ'ών σειαμαν αΐη«ν 3ε=ιι- αμελεί προς 
βραχύ χινιβίντες αϋτον 

α) τρίμί 3' ούρεα μαχρά χαί νΧ>]' 
το των σεισμών ιδίωμα τβ τ.οπττώ Βιβϊϊίμιίναντος ίμΐν 
Οβρ. 39. "Εκ τοίννν πολλών τ<ν« χλ:ιί)]ν και μαχρίν 
15 ϊηοΰνχαι χαταγίϊύιτα τούς άχαίρους άιός ΰιησνς ΐν "13>τ 
κ«ϊ την όρεϋν ω; ικρ άλο^υι; ζάΐΕ; ύπις-ραμένην εϋ- 
ι»<ΐν* ΐν η 3υίι τοις άψρονεστάηοι; πόΒαιι δείονλαται 
Ζεύς- ίρατι και νπνω' νόμιζα τοίννν ΐγαγε αύτά ταύτα 
3ϊ άΆιτρριίίζ εαρινών άρον ετονς είναι· κίώ' ϊρ άπαντα 
20 ουτά χαί κάβα ίχ γιί άν'ηται νΧίΐ' τδ παγίώίονς ήσιι- 
χεϊ ίυαμίνα χρύζυς· ύψίς-αται 3ε την Ήραν τκτε'ς-ι τίν 
αέρα ς-υγνΐν άπα τη χειμώνας έτι χαί χατιψη- 3ιατ5τ5 
είμαι τιώανώ; αύτϊις ς-νγεράς επλεια 3υμος· μίτο: μι- 
κρόν ϋ άποχρκοομίνη τά συννε^ες της &ι&ίας, 
25 1>) λιίματ» πάντα χά&,ρεν άλείψατο 3ε λίπ'ελαίω· 
όμβροαία έίανω, τό οι' τ&νάμίνον γέν- 
ι, Ιιπαρα χαί γόνιμος άρα μετα τής τών α-Μαν τύαάίας 
ύποσημαίνεται- τοάτν χρίσμα" ηϊί 'Βρα; άΙει·ραμενϊΐς· 
τούς τε πλοχάμους φιχτιν αύτκν άναπλέςανΖαι- 

β) 11. .. 1Β. I.) II. ξ. 17!. λΙΧΪΟΟηίΑΙ ΗΟΜΪΒΙΰιΙΕ. 331 

β) χαλούς άβροαίονς ίκ χράατος άδανατϋο- 
την τών ψη&ν αινπτάμενος αΰξησιν' Ιττειϊΐ 9(ν9ρον άπαν 
κ>μί χαί 3ριξίν ομοίως από τών κλάδων άπαρτάται τά 
φύλλα- 5ί9αοι Άέ ΐγκολπον τω ίαρι καΙ τον χες-ίν 
ί> ιμάντα- 

ΐν!)Ίνι μίν φίλότης- έν δ' ίμερος έν δ' 'οαρις-ύς- 
■πκ&άπφ οΐΐυ μκλιατ» τοΰ ετη; η ώ"(Κ[ ίο ιφπιο'τατον 
ίπλίρωβε τών -ηδονών μίρος" =«τε Ϊ«Ρ Μαν τ5 
ουί πιττήγαμεν , οΰΐί άγαν Μπομώο· μεταίχμιον ίί « 
10 τ>ϊί έχατεροάεν εϋχραβίας εν τ&ς αάμασπι άνεΊται- ΐ«- 
τον τοίνον τον άίρα αυνίμιξεν "Ομηρος μετά μιχρίν τα 
αΐ3ίβι- ίιατβτο έπί τι^ί ύ-ίηΊοτάτης άχραμίας κβτβ- 
ϊαμβάνεται Ζει);, ίν >) 

ο) 3ι' «'^ν ΐΊωνεν , 
15 £ΐί3άϊί χψνάΐζα- χα3'έν άναμιγβείς ό ά^ι τω α'ύέρι· 
ίμφατιχώς ονν τοις άνόμασιν εϊιιεν* 

ά) Ήρα χατ' άηρίάς ΐμαρπι Κρίνου παις ην ποψαχοίτιν 
άγχαλίζεται γαρ ίν χΰχλω περιέχων ο αί3ηρ νψηπίαμέ- 
νο ίίύτΐί Γίυ άίμ'χ της δε συνόδου χαί χράβιοι; αντα» 
20 τό πέρας, (δίϋ&κε τήν εοψηιην αραν- 

β) τοΊαι δ'νπο χ3ών 37α ψύεν νιο^ηλέα ποίην 
λατόν 3' ίρτηεντα ίίί χροχον ή δ' ύαχι/3ον 
πνχνον χαί μολαχίν 'οζ άπα χιόνος ϋψοο' έεργεν' 
Ϊ5ια ς-ίψη, ταντα της άρτύαίοΰς ώρας· έπειΆαν ίχ τών 
25 χειμερίων παγετών -η ς·ερίψη και μεμνχνΊκ, πηγάς χυο- 
φορονμένας ένδον ά$Ίνας 'ιρψηνη χροσεπιβφροηιζόμενος 
ϊί το&τ5 , τον λωτον ειπεί εραή-ντα τον δροσερϊν , της 
εαρινής χιιιβς-άτεας ίμψαίςιραν ποιών τα χίαρά- 

» II. ξ. 17Γ. 1>) ΙΙΜ. 216. ε) &ϋ 28!. Α) ΏΜ. *16. 
») 11. ξ. 547. .132 ΗίΒΛΟΐ,ιηιί »)επεί ίε νεψέΧην ίοαοντο 
ν.α\-ην χαυσ;ίιιν· ς-ίλπναί 3' «πίπιπτον ϊιρΜΤ 
τι'; άγνοίΓ τϊθ' όπ χειμώνας μεν επάλληλα πιηίνώίίιϊϊ* 
των νΕ^ων Εκμ£λ«ίν5τοί και (ΐετά Ζολιρας άχλνιις χατϊίρΐϊ 
5 οπο; ό ουρανΐς άμαυρίοτίκ- τη 3ε αέρος αποσχίζοντας, 
άργά τά νίψη μαλακός, ύποπείρεται ταΐς ·ή}ιαχαϊςάχτϊ- 
σπι έναγαάιζίμ<Λ>α- χαί πχραπΧ-ησιόν τι χρνααϊς μαρμα- 
ρυγάίς άπος-ί\βει· τούτο Βΐ περί τφΊ&ιρι χομγαϊ- 
αν ήμϊν νίφος α της εαρινής άψας ίτιμαιρ^ος Όμηρος 
10 έψηίατεν 

€ίρ. 10. Άλλ' εψιξης ή των 'ίπψιομίνον αντψ τόλμα, 
τούς "Ηρας δεσμούς αιτιάται - και νομίζονααι ΰλην τινά 
$αγ).η τ-ης ά3έΌκ προς "Ομιραν ιχ;ιν μανίαν 

!>) ί ίύ μίμνι; οτε τΊχρίμω ϋψί^εν ίχ 3ί ποίοϊϊν 
15 άκμονας %χα 3ι/ω· ικρ! χερσί 8: δειμ,ον ΐηΚα 
χρνσεον άρρ-ηχτον σν 3'εν αί3έρι χαΊ ϊΕΦε'λΐϊίπι 

λέΧτβε ί'-αάτονς ίτι τούτοις τοις (πεοιν ί τον παντός 
ίχτύίολόγηται '/ένιαις· χαί τά ανν'-χας «ίομενκ τετταρα 

ΙίΟ ς-οιχείπ ΓΗΐων των ς-ί^ων ές-ι τά^ιί - χοθάπερ >}3>ι μ« 
λελίχται- ίφώτο; οί3ήτ καί μετά τούτον άήα· εί3'υ"8ωρ 
τί χο\ γΐ· τΛίΜΤβΓκ πάντων ϊιιμιιυργα ς-οιχαα· το&τα 
3' βλλιιϊ,οίϊ ΕίΓοτιρνώμΐνα , ζωογονεΊται· και τών άψιίχαν 
άρχίγονα χα5Ίς-αποα· Ζει); τοίνυν ό πρατος τον έβΐίτί 

25 βίρα κατήρτηκιν ς-ερεοί 3' άχμονες ΰπο τάϊϊ ε'σχάταις 
αέρος βάνεαιν ϋβωρ τε' και γη- χαί τούτο ατι τοιούτον 
ίς-ιν, ϊφ'ίχάςτης Χεξιας ει τι; άχριβώς έ$ε\οι (ηαπιΊν, 
τΆγΒΙ; εύρήσεν ΐ ού μίμνη οτε τ εχρέμω νψό^εν απί 
γάρ ταν άνατάτων χαι μίτίώρων τόπων γασίν αύτ-ην 

«) II. ξ. 5ί0. 61 II. ο. ι». άιτηρτη^αν πψί χιραϊ 8ε ίεσμαν ΐτιλα* χρΰαεον αρρψ:- 
τον· τί τατο το χαινίν αίνιγμα τής χύακενούτης τιμωρίας.· 
πώς όοψζόμενος Ζεύς πΛυτέλίί 3εσμΰ τιτν χοϊαζομένην 
■ήμύνατο- χριιανΰν αντί τα κρχζακτερν β&ίρα τον ϊευμον 
5 ίιτινοιίσα;· -«λλ' ίοηκ ίο μαοίχμιον «!3ί(«ς τί κβί βε'ροί, 
χριοω μαλτς-α την χροαν ίμ^ρές ;ΤΐΛί- πκνυ 3ί] π&α- 
νάς καΆ' ο (ϋίρ'ί βλϊ.ιίλα; ε^Γ!συνϊίπτΗ(Τ! , λ>?γωμ μεν γάρ 
ο αί3ι;ρ. αρχόμενος 3; μίτ' έχ»ν:ν ο' «ι)ρ, χρνσοϋν ϋπε- 
ς-ιίσπτο ίβμον έτιρί^ι γβδν· οώ 8' έν αί5ερι ναι ν.ψί- 

10 λιισιν άρίμα' τον άχρι νεφών τόπον όρίσας μίτρον άί· 
ρος ίχ ίε' των τελευταίων μερών τον αέρας α καλείται 
πόβκς, απήρτηαε ς-ιβαρά βρίΒη γην τι Χ3ΐ ιϊίωρ· Ιχ 
κοδίϊϊν άκμονας ηχα 8υ'ω* πώ; αν είπε ίεσμόν άβρε- 
χτου αύτίκα τη; Ήρα; ΧνΟΙείαιις· είγε τ2 μυ'3ω προίΕ- 

15 κτε'ον- άλλ' έπείβΐϊΐτερ ή των όλων αρμονία ί&μο'ις άρρα- 
γίΊτι αννοιχάραται· καΙ δυσχερές ι; τοΰ παντές ει; τάναν- 
τία μεταβούν, τί μή ίυνυ&έν αν, ίίαζ£υχ5^να! τιοτε, 

Ι^ρ. 11. Ταύ^ν 3ί τ>ιν τετράδα τών ς-οιχ=ί»ν, χαί 
2β μετά μπιρον έν τοις ίρκοΐί &αβάφηοΤν "Ηρα· 

3) ϊςν> νϋν τάδε -/«Ία- και οϋρανος ευρύς ΰίτερδεν 

και τί χατειβόμΕνον Στιτ/ις ύναν 
τριαί γαρ όρχοις τι}ν όμίψολο» αύνής χαΐ συγγενή ^ύσιν 
άνόμααεν· Ο'ίωρ 3έ Χαι γϊρι και τον ϋπψΆεν ααρανον 
35 τομτίς-! τόν αΊϋέροτ τέταρτον ς-οιχεΐον ίν ή ομνάααα· 
ίιενπορών -μ τοι και επί χαΧοίς άΧΙτιγιμκώς παρις-ίν-ιι 
βοιιΧόμενας ταυτί τα ς-οιχϋα, χαί μετ ολίγον εν το'ίς 
Πίβετϊώϊίί πρίς Ίριν λόγοις αύτά ταίΰ' υψίς-αται λέγων 

Β) ίτοι έγών ίλβχων πολιών άλα ναιίμεν α'ιεί 

■λ) Β, 36. 1) Β ο. 190. «ίς. 334 παλλομένων 'Αΐβυς @' Ελαχε ζέψον ϊ,ερίεντα' 
Ζπίς 3' ίλαχ' =ϋ(>*νίν εφιϊν ίν αί3ερι χαί ν^έλιισηι· 
γ«7« ίετί ξυνη πάντων χαί μάκρος ίλνμπος· 
οϋ μά Δί' οιί χλ-ηρος ο μνίίευίμ-νος· εν Ιααανι ταύτα· 
5 χαί βικίρίϊΐς αδελφών οΰτω; άνάμώας ώς αύραι&ν άντι- 
Μνα! θαλάτηί και τάρταρα- πα; γαρ ό μ£3ος ήλλιι- 
'/ίρντ-χι ~ ; ^ί τών έπ' άρχάϊς τεττάρων στοιχείων χρόνον 
μέν γαρ ονομάζει τον Κρίνον κατά μετάλιιψηί ενός ατοι- 
χίίίΐί' πατήρ βέ ιών ολων ο χρόνος και τελίως άμη-χα- 
10 νόν τι γενε'σ3«ι τών όντων 3ίχα χρόνκ' 9ιο 3ιί ρίζα τών 
τίττάρων βτοιχει'ων ουτός έβτι- μητίρα δ'κύτ&ς ίναμεν 
είναι 'Ρίαν· Ιπει3ή ρύσεί τινί γ&Ι άενάω χινηαβ το παν 
ΰ'ιχονομαται· χρόνου 3ε χαί ρύσεως τίχνα γιϊν η χαί 
ύδωρ «ΐ3ί"ρ« τε χαί βέρα 5ΐ)ν «ιίτω ύπΐστήαατο· χαί τγ 
15 μεν ηυρώδει φώΐ( τόπον ίϊΕΐμίν ούρανόν τ>ίν 3'ύγραν 
ιάτίαν Ποσΐΐίώνι προυΟηχε- τρίτον $ί ΆΪ3>ρι τόν αφώ- 
τιοτον αίρα 3>7λοΓ· χοινόν 3ΐ πάντων χαί ϋραιότατον ά- 
πεψηνατο στοιχεϊον είναι τΐν γίν ώς περ έστίαν τινά της 
τών όλων 3ι)μίίΐ>ργον' 
20 γαία 3' Εστί ξι/ντ, πάντων Λα! μαχρός "ολυμπος- 

Χαί 3ιατο0το 3ε' μαι ίοχεΐ συνεχώς άλλιτ/ορείν ύπίρ όν- 
των- Γν' η 3ίχοΰσα τοις επεστν έρείρενειν ασάφεια τω 
δηίνεχεϊ της παραδόσεως δ γνωριμώτΕρα : 

ϋϊρ. 42. Τα γ; ρίν επί Σαριτηδόνι ίάχρυα, λιίπιτν μεν 
25 ©ι) χ#ταψ=ιί3Εται 9είύ- ο χαί παρ' άνΒρώποις νόστιμα αά- 
τ5 ^ουλομενω τάχριβε; ΐρευναν, επινοείται τρόπος όλ- 
λιιγορίύμε'νιις Άνβείας· πολλά»; γάρ έν τάϊί μίτο^ολαίς 

30 μορορύχτοις ρεύμασιν έχμίαινομενων- ώς επ' Άσωπκ τ; και 
Δίρϊοχ; παρα3ίίό«5(ν ίί πάλβϋϊ μνίοτ λόγος ί' ε"χ« και 1Ι1ΒΟΙ1Ι ΗΟ«.»ΚΛ>. 335 

κατά νεφών ψεχάδας ϋεσϋαι ψόνκ τισΊ χΐίλΐσιν έτιααχρωσ- 
μίνας' έπεί τοιναν ή μεταβολή ηϊς ά&ρόαν φα- 

γά·, ήί-ί'ι'^;.^ 'ζμύ.λιν τοις βαρβ'ίρί:;- ίγ/'ί: ?>' Ϋ,ν ο τι 
κατ'άλκιϊν άριστα Σαρπιβόνος Άύρος, ώςπιρεί τψάστια. 
5 προυρανι] τββιτικ τ^ϊ συμφοράς ά"/γε\τιχά? α'ιμοζτοεσσαζ 
ϋ ψεχάία; κατί'χειίίν «ροζ:- τοατον 3« τον φον^α 0[ι- 
βρον, ά\\γηοριχά; ΐϊρνην οΊΒί'ρος ^άχραα- Διός μεν Η- 
αχλαυστος γάρ' £Κ 3ε των ύίΓΕριήιω τόπωκ άς π;ρ-ί 3ρη- 
νοις μεμτ/μίνου χχταρρα^ίντος ϋετον· 

10 Οαρ. 43. Ταυτί μϊν Ισως ϋάττω τίκμιίρία ηίρί των 
ήλλιη^ιμεικυν : ειτει μίν τοι της όκΧοποιίας, μΐγάλιι και 
ιωιψίτόχω ίιανίίίϊ χ>ίκ των όλων πζρή&ροιαι γενεσιν ό- 
5ίν γ«ρ «ΐ πρώτοι του ΐΓοντοί εφασαν άρχαί- χαί τις ο 
τοίίτων δημιουργός χαί πώς ίκββτβ ηληρα&'ντκ διεχρί - · 

15 9ι;, σαφ/σι τεαμηρίοις παρίοΐηαζ· την Άχιλλ/ω; άηηδκ 
ιή; χοαμιχής πιριόΰα χαλκευσάμΐνοί; εικίνβ* χαί το πρώ- 
τον απεστησατο της παντελοΰ; δημιουργίας , ννκτα χαιρβν 
ΕΠίιίήιιφ «νηι χρόνοι) «τίρα πάτρια πρ;σβίΐα κεκλιίρωται· 
χαί πρννη ΰιαχράηναι τί ιών βλζκόμενα νύξ ην το σνμ- 

20 Π«ν· ο 3>ί χιίο; ποινών 'ονομάζοιισι παίδες- υϋ γαρ £τω; 
αΆ.ίον τπια χαί χαχοΐαΐμβνα: παρασάγιι τον "Άραιστον, 
«ί ρ) 3έ ΐΛηηό; ανάπαυση εχ_ζιν της χμρωναντιχης ερ- 
γασίας- ίπβ γί και τταρ' ώώρώπΜς ο&λίοι; άτοπον «ναι 
ίοκιΐ το μη 3έ νιίχτα των πίνων εκνςιρίαν άγαν- «λλ' 

25 ούχ Ιοτι ΐαϋτβ χαΧΚίΐίων Άχιϊ,ίίϊ ηανοπλίΊτν "Έφαις-ος- 
βιίϊ' εν οάρχνψ βοανοϊ χαΚχοα χαΐ χατσιτερου αργύρου τϊ 
χαι χρυσού άσ'ιν άμήχιαον γαρ τας άηδεϊς και φύ,αρ- 
γάρους γι; νόσους , ίπ' άρανον άναβήναι· φνσικας 
Τΐί άμόρφοα πατί κβί διάκκρίμένικ "λ"Κ »* χβιρΐν 

30 άτιορίίΐ'αίίΕνίί είναι νύχτα, ίυ^ίουργέν ΐνίκα ΙμΛλί πάν- 
τα μορφοΰ&αι τον "Κφαιςτιν ίπίς-ιισι- ταατίς-ι την 3φ- 3Ί6 ηηλουηί: 
μην ούν'ιαν πνρίς γ«ρ 3)} χατά τόν φναιχίιι ΉρέΛατον 
άμαβη τά πάντα γίγνιται· ί3εν αυναινονσαν ύχ άπιΒά- 
να; τω τ«ν όλων αρχπέχτονι πεποίιιχι την χάρη- ίμι&ι 
γαρ τω χόσμψ χχρι;ϊσ5αι τον !$ιον χόσμον ΰλαι 
- 5 3ΐ τίνιζ αύτβ τη; χικτασχενης- 

ύ) χαλχον 3' ίν πυρί βα'λεν άτειρία κβοίίτερϊν τ<* 
(ί (/Εν ΆχιλΪΕΐ χαΓϊοκΕίίοΜ ποπιοπλίαν, πάντα ίδίΐ χρυ- 
«ώ> ίΕνατ χαί -/άρ οϊμαι σχίτϊιον Αχιλλέα 9ΐ Γλαυ'- 
χω κατά την' πολυτελές Ίσον είναι- νϋν 3ί το τίτταρα 
10 ς-οιχεΐα χιρναταν κχί χρναβν μεν ώιίμασε την α'&ερωδη 
γίιιν ά.:-ρ;.';ι 5; . -;ν '.ύ'ϊ; /Γ,ί'χ ην^μακμΐκν ί/ί 
ρα" χαϋχος δε χαί κοαιίτερ:;; , ίδωρ ιε καί γη ίΐρ<τ«- 
γίρώται δια πίν ίν άμφοτέροι; βαρύτητα· πράτη 3ε' 

1Ϊ σφαιρϊει31ί; εχανβα το οχήμα' θι' ου τόν Χβτμεν ήμϊν 
έμφανω; 'ίσί,μηνεν όν ούχ άκο τη; οπλοποιία; μόνον 
άλλα χαί δι' άλλων· τεκμηρίαν ίπί«αται χυχλοΕίδί· 

0»ρ. 41. Συντόμως $1 εν παρεχβάσει τας ύπέρ τέταν 
φιϊατεχνΖντζς αποδείξει; δ-ηϊάσομεν· συνέχω; τοίνΐΛ τον 

20 ίλκν άχάμχντα- κχί ήΧεχτορα χαί ΰκερίονα προσαγο- 
ρεόει $ια\ τύν επβίτοιν ούχ ά\\ό τι πλήν τατο το σχΐμα 
σήμαιναν, ίτε γαρ άκάμα; ί μη χάμναν εχχιν όρο; έχειν 
ούχ άνατολ-ην χαι δύνιν- άλλα την αείπίρίβρομοι/ άνα'γ- 
■»»'. ιίλί'ϊΓΓρω 3έ, ΐυοΐν 3άτιρον· ί ΐλοιτρί; ό 3εί; ίν3- 

25 μάζεται μηδεπ-ιτε χαίτη; Επίψαΰων, ί τάχα πώανώτερ·.ν 
έπιελίχτω,·) τίς ων* και κυκλοτερΛ 9»ρ3 5ι' ήμίοα; καί 
νυκτός αναμετρώ μένος τον χόσμον ΰπερ'ιονα 3ί νομι- 
στε'ον, αύτον τον νπψ£μ&ον άίί τη; γης άς περ οϊμαι 
χαί Ζαοψάνη; ό χοΐοψάνιο; ψησϊν 

») II. 47ί. 337 Β£λΐ0ϊ 3' ύκιρέμενος ναϊαν τ' ίπώάίίίοιν 
εΐ γαρ πβτρανυμιχώς αύτόν ίβΐΚ-ι/κν ίηιψάζαν , ιΐκηι 
άν, νηψονίΚην άς 'Αχριύφά τύχαι τον Άγιμίμνβνα 
ναϊ ηφίίφ τον Αχιλλέα- 
■ 5 ■ Οβρ. 45. "Ητϊ 3οιί νύξ ΰκ άλλο τι στιμαίνεα πλψι το 
' σφαιροεώές «Ιου τδ πώ» σχήμα· τον γαρ «ιίτον ήλιω 
Βρϊμαν ή νύξ άνύει. χα! πάς ο *αχο&εφύς νη' εκείνου 
■ ■ τίπος, εν5ύς υ'ηο ταυηκ έκμελαινΕτίΒ- σαφας γηινέτί- 

ραβί πβ τβτο μψύ&ηι , ψησΐν 
1β 3) εν δ'ΙττΕσ' άΐΕανω λαμπρον ράος .ήίλί'κο' 

ίλχβιν νιίκτα μέλαιναν ϊηί ζείίαρον «ραορκ»· 
ά; τκρ γαρ άτηιρηιμίνϊΐν ίαυτί π}ν νιίκτα χατόπιν ίφέλ- 
χεται συγχρονΐκταν τόϊ; -ήΧία τάχεσηί' εικότα; αν ααιτην 
Όμηρος ιϊρνχε ■ίΰναιαί ?ε μιϊν ΐΓ(3ανοτ£ρόν τιι 

15 ίπιχειρών, 3οην όναμάζ;ιν μίτηΑ-ηπταιϊις- οό την χβτά 
κίνηση» όξεϊαν- «λλά τ^ν κατά σχ^μα· και γαρ ίτίρα&Ι 

1)) Λ3ϊν Λαϊ νήβοιοηι ίπίηροέηιτα 3»*ιΐν 
οιί τί τάχος ιών ϊρριζαμεναν νίρων- ΟΙ&Ιας γαρ ίη- 
20 λώΐΓΕΕν ίσπον&αχϊς- άλΧά τα Γτχη>» πρό; όξεϊαν άπολή- 
γααοι άττοτελεϊν γραμμην- εικότος 3ν νιίχτα &οην λέγι- 
'<**(, την ΐκ'οξιί τέλος τη; έσ/άνη; σκιάς απατερματί- 

Οαγ. 46. ΦΗΟΐχως 3ε περί τίΰτου ό Χάνος άποδΕίχνν- 
25 <πν ότι ογαιαο^ς ες-νν ο κίημας· τριχη γαρ οι μαθητι- 
κοί τα σχήματα τών ωαών ροοιν απβπιπτε<ν- ίΐϊετϊαν γόη 
ίλαττον ΐ το πιράάμπαν τ» ΧΗτολαμίΒμΕ'νΗ , τήν σκιάν 
βνμβίβηχι χαλιάοεώης έπί ορ οοτάτην πλατΕίνΕοϊα!- 
(ίηο λΕητη; άνις-αμίνην τη; κατά κορυψην άρρϊΓ όταν 

*) II- 5. 485. Μ (Μ- ». 29Ϊ. 338 ΗΙΒ*01ίΗ>Η 

3έ μείζον ί τί χαταλάμκαν φως τί χαΐαλαμιαμίνΐ! τοπ», 
χαννειδ-ή αυμβεβ-ήκ τιϊν <ηαάν «πό πλ«τ«'«5 τ>ϊς άρχιϊς 
;ίς λίίΐτον άποϊ-;νΗ73ί« περί;· ίπί«3»Λΐ γε μην !<ήν η τω 
καταλα/ιπορίενω το χαταΧχμηεν , χιιλίν3ρ=υ δίκην ΐ <ηαα 
-> προ; ίοον έν ταΐ; ίχατεριώεν ίχζι γραμμαϊς- βοιιλ&μτ- 
. νο» οΰν Όμψις τον ίλίον άλλως μίίζενα τής γης χατο) 
την των πλεΐ^-αν ψιλοσόψαν εννοιάν άπΆ^αι , ευλόγως 
Βο-ην την νύχτα προ6ηγόρ<υαεν εις έξι) τί προς τ£ πίρατι 
όχημα λί,γιυσαν ά\ε βίμαι μ&ι ηιλικίρΜΒΪώ; μητί χα- 
10 ΧαΒίΐι&ώ; της ςχιας πίπτειν δυναρένικ 1 άλλο τόν λεγό- 
μινον χώνίϊ άποτελβο»;· ό 3νι πρώτος "Ομηρος έχ μιας 
λε'ξίω; ϋπκίνιξάΐΛενος , τα; μύρια; των ψάοπόψαν άμίλ- 
ίας ϊπιτίτμττίία· . , * 

&ρ, 47. Και μΐν αί ροραι των εναντίων ανέμων 3νι- 
14 λεϋνι τΑ τϊ χίσμχ σφαιροζώέ;- βαρέας μεν γαρ από της 
άρκτου πνε'ων μετέωρος, β! με'γα χΰμα χνλίνίεΓ την γαρ 
από τβ μίταρσίν φνράν ε'πί το ταπεπιότερον, μια; λέ- 
ξεως χατεχΐίλιίΓεν ο ς-ίχος' τοΰμπαληϊ ίπί τβ νότου 
πνεβντο; «πό των χάτω τόπων ίς-όρ>ρεν 
■20 &) Ϊν3α νότος, μέγα χΰμα ποτί βχαιον ρίον ώ2εΐ· 
τι}ν από τί ταπεινότερου χινυοΓν εις το μετίωρον άναχα- 
-■■!«' έτι -/ε ρίν μΕτο: των άλλων, άηιι'ρον* γαϊ«ν όνο- 
μα?£(' χαί πάλιν επί τις Ήρας· 
ο) (Τμί γαρ όψομένιι πωίορόριδον πείρατα γαίΐϊς- 
35 β 8ί πβ μαχομε'ναις ίόξαίς προς αύτβν ς-οσιο-ζων άλλ' 
επετ3ή πάν (ΤΦκφοειίέ 1 ; σχήμα χαϊ άπειρον ές-ι και πεπε- 
ρο»με'ν=ν τω μεν γαρ ορον τινά χαί ίϋριγρβ^ν εχετν, 
ευλόγως οϋτβ πεπερασθαι νομις-έον άπειρον 5' άν, & χιί- 
κλος ανομάζοιπ ϊιχαίας ίπι&ήικρ άμηχανίν ίς-ι 3εΐξαι 

*) (Μ. .. 296- Ι.) Οό. γ. Ϊ95. ι) Β. ξ. 180, ΑΤ.Ι,ΕΟΟΗΙΑϊ ΗΟΜΕΚΙΜΕ. 339 

πίρχς εν βύτΐ) ττ το γαρ νομισΒίν εϊνβι τίλας, ϊξ ΐνα 
φοιτ ά», αρχ&·· 

£ζρ. 48. ΐχυτί μίν ουν ά3ρόα τιχμηριατί οφοιιροει3>? 
τόιι χοαμπν ϊϊναι παρ' Όμηρα· τά ϊ' ίνα&ϊίπατον ές-ι' 
δ σνμβολον ηϊ; Αχιλλί»; άιπίίβς «χταοταυης· χυχλοτιρίς 
γαρ ΐώ οχίΐίϊτι κίχίλϊϋΐιχεν όηλον "Ηφαιστος· &ς ιτφ 
ιιχίϊϊ .1% τηομ·χης πεμόίν μνΖικα; μιν οιίν άσπί&α 
γα/χηορίνην ύπϊςτβίμ&ος αρμόζουσα Άνήλει , την 
δια πάντων ϊκχάραξί πορίίαν τις Μ $ν ούτ*/· 
10 »> ς-ηΒαμενοι 3'έμάχοντο μάχην ποταμιΚα πάρ'ο/βας 
βάΙΙν* § νΧληΚους χαΙΧηρΚην εγχεί^»" 
ίνί'ίρΐίίν 3ΐ χυθβί,κοϊ ό|ΐϊίϊΐ·ϊ Λν ^οΧλ) «ΐρ- 
βλϋί» ζαόν Ιχίίκτα ϊίοίΐιΛΐν άλλσν άουτον 
άλλΐν τώνειώτα χατά μί2ον ε"λχ£ πβ8ο7Γν' 
15 ταντκ γαρ τιν όδαμτχης Αγβΐία; βίος- νυν & Όμηρος 
ιδία τινί φιλοσοφία δημιουργών τον χόσμον , [ύ30ί τ» 
μέγιστα τη; προνοίας ίργα μ*τά τΐν άδιινχρίνητον κκί 
χΐχνμί-ΗΝ νλιη Ίχ£λχΐΝατν· 

ϊν ρίν γαιαν ίΐ5ΐίξ'<ν 3'β(Κ0^ν <ν ϋέ ΆάλκΦΐιν 
2(1 #3ιβϊ τ' άχάμαντα αύηνν/ τί πλΐ^βσ»" ■" ■'=- 
η τ^ί ΐΒΟ^ίΐκής γενίοιοι; ίϊμαρμίνη- ■ πρώτον 5ιμάινχον 
ϊχοότηΠΐ την γην είτα επί ταάτη κώ^ττίρ τινο 3ε<!ηι 
ς-ίτν τόν σάραν&ν Ίπωρόψααν και χαχά τον «ναπεπτα- 
μίνων αύτης χίΑικιν ί&ρόαν "ν/μ την Ό&ααοαν. ε03νί 
25 η ΐλίω χΐ χαί σύ-ην-η τά ίίαχρώε'ντ* τάν ς-οιχίίαν άπο 
τη πάλβί χβίΛΐί «φώτηιν' 

Ι>) ιν 9ί τκ τε/,κ* πάντα τά τ' «ρανός ίς^^Η'- 
ίί' οΖ μάλις-α αψαροα&η παραοίίανεν ημϊν τον χόσμον 
& πφ γαρ ί ντεφηνβί χίΜΪίτιρης τ>κ Κίραλιϊδ χόαμος 
* 

■) II, ι. 533. 1>) II. ι. ■'ίςτν'ί ο«τω τα 3ιεξο*ο'τ« τιΐν ίι^άνιη· άψίβα χατβορα- 
ροειδζνς ίνπαρμίνχ οχήματος, ειχότας αϋρανά ς-ί'ρβνβς 
ώνεμας-αι' - - ·'".":; «ι:- V ' 1 .■'.!*" 
ι €βρ. 49- Διακριββί.νγηβάμενα; Ά'νπερ τών ολοσχίοών 
5 άς-ΐρων καί κ*ΤΛ μέρβΐ έ7ηφανίς·<Λχ οιί -γαρ 

η&ύνχτα πάντα 3ίΛογ:ΐν άς ιιρ Ενίοξρς ή'Κρχης ίλιά- 
ίχ-ΐράψαν άηΊ τών ψαιναμίνον ύπος^αάμοκς εαυτά 
μεταβίβηκεν />υν Μττρραάς ί"< τάς 3"" πίλίΐ£- την 
μεν, ε'ψηνης- την 3ε', πίλί(«υ τιαρασάγύν , Για μη 3' 

10 ΈμίΓΕίοχλ^ς ό ώφβταντϊνος όπ' αλλ» τινο; ή" παρ'Όμή- 
ρου την. σαίλην άρύσηται Μξαν άμα γαρ τοϊί τίβββ- 
ροΐί οτΗχβίοις κατά ϊήν ρ«οίΐν Βεαρίαν πβφβΛίβωκε 
τό νεϊκο; και την ρλίκν τοιίτων 3' ίκατίρον "Ομη- 
ρος ύπισημαίνων, πόλεις ένεχάίχευϋε τη άσκίδι- την μεν, 

15 ιίρψης τουτίντ! τη; φλίβϊ* την 3ε', πολίμα- τοντέατι 

0»ρ. 50. Πτύχχς 3ε ύ^«>»«Γβ ,-τήί . απΟος. ττίντρ 
σχεδόν ούκ άλλο τι, πλην ούχ Εμπεποοώ^ίνΗς τωχίιτμω 
ζώνας νπαινιξάμενίς ; ή μίν γαρ άνατάτα περί τίν βί~ 

20 μιον είλίΤτ*! πίλον άρχτίκην ϊί αατην ανομάζαικτίν ί 
3" Ε^ξης, εύχρατάς 'ες-ιν είτα τύν τρίτην Βιαχεχανμενην 
χύόΰσιν η τετάρτη 3' ομονύμα; τίτ δευτέρα πρίτεριν εν 
χρατος όναμάζεται· π;μπτη ί'έπανάμως τοα νατίχ μέρας 
ή νίτιάς τε και άντάρχτιτς χάΧίυμίνη- τάταν «ί μέν 3ώ 

Ϊ5 ιώίιΐί άοίκητίΐ 3ί* ιό χρΰας· ή τί τίν βίρειβν εϊΚη'/βα 
ϊΐόλον και η' ιέν άπάντιχρυ νίτιιν ίμΰίαςί'έν κύτάϊς 
η $ιαχεχααμενη κο3' νπερβολήν της πνρώίιινς ούβίας, χ- 
βίνί βατη ζώα- ίίιο 3ί τάς εύχράτοας ιράαιν αϊχεϊ&αι 
τήν μ'εαην άψ ε χχτίρας ζώνης χρασαι ίπίδεχομίνας. Ό 

30 γϋν 'ΕρατοσΒίνης χαί αφοίράτερσν Ίν τα 'Ερμτ, ταύτη 
ϋιηκρίβασίν ειπών- 311 3ΐ τγΙιιγ; βε-οί ζώναι ηζκΐΓ/ίίζ Ι&αίρ-ηντχν 
ι'ι 9ιίο μίν '/ίαιαοια χύαινάτίραι χνάνεια' 
ή ϊε μία ψαφοφίι » χαί ίχ ηνρας οίον έριώρϊ)· 
τϋπτίμίνν; φλαγ,αοΐαν ίπεΊ ρά ί μαίρχν ΐπ'αύ-ηιν 
5 χπιλιμίνυν ακτίνες άει3ερΐε5 πκρίωσιν 
κι βί ίύο ε*ίΓ<ρ9ι ηόλϊίί πψπβπτιιΓιαν 
αίίί κρίΚΐλέη 1 αεί 9'ι>3ατι μιγίοαυαν 
ΐ,Άγ. 51. Τατίταο ιϋν "Ομψνς ιπύγας ώνόμαοίν εξ 

10 ' - Ιή" έΓπίπέντε πτάχας ίλικκ χυλλΜτοδίων 
το; 9ιίο χα'λχιίας 8ύ» 3' εν3ο9ι χαηκπρΜβ. 
ηρ. 8£ μίαν χρίκτφί- 
τάς πΐν ανωτάτα κατά τουρ; (Κομπεΐς μυχού; τ5 χ6αμχ 
χαμίνας 3ύί ζάνας χαλχω πρ/χαχάαας- ψνχρΑ 7«ρ ΐ 
15 ιϊλυ χαί κριί=υ; μις-η- Χίψι γνν έτείβώί πυ· «} ψυ- 
χρίν χαλκόν ϋααΐ' τ^ν 9; μίαν χρο^ϊν *Φ 8γ«- 
χεχαυμενίϊν' £ίΓ«9^7ΐίρ ΐ πυρω&κ οΰσία κτγη την χρίαν 
;ϋ.3=»£ς·ίίτΐί χρννϊ·· 9ώ 3'εν9β9ι ιΐΜΐιίι' 1 1 /β ιΐι ι; ηβ ώ^ρ** 
- τοιίϊ ιίτιεσΐΐωί'νων υγρά γ^ ΐ ™" τώ/»ϊ ΕβηϊΜί 
. 30 ΐ ήϋ χααβαίραι- δι' Το περί τας ζώνος ίύαφέί ημϊν 
χαί μαλ9α*ίν 5ί3ήλυκ:ν το μίν ίυν έν βΟρανϊρ σιμνάι 
'ιργις-ήρκη Ήφαίς-ου, τΐν ιερόν ρίοιν οΰ™ς Βυμικίρ- 

Οβρ. 52. Άνί««ΜΒ 3'εώνί β φριχάδιχ και χαλεπός 
25 έφ'Όμνρφ τάν .ανχαφαντάνηιν ψ5όνος· ύπέρ της Βίομα- 
χίας- ά) αν γαρ έπ Τρώων χαί Αχαιών φώοηΐϊ αίν>ι 
παρ'αιίτώ αννίΑραγν άλλ' άράνιαι ταραχαί και (τάσειο 

β) Απί) ορ. 1π ϋπε ίΒ ίίηίιιιη «βϊΐ. ΡίΓίϊϋ* 1835. 
|>) Ι1«.3»,.ι«» βΗ.ί,-75- Η> ||. ϊ. ρτ. Β|"ίτβι μϊν γαρ ενόντα ΠοσκίβίωνΟ; άιαχιβί 
ίς-οπ' Απόλλων φοίβας ίχοο ϊά τπερόιιι™- 
αΐίτα ϊ-ίνι«Λί«ο· 5εη γλβωτωΛίϊ 'Α^Ί' 
"Ηρ>ι 3' αντίς-ιι χρυίΐλάκβΓΤίί χελαίβινίί· 
5 "Αρτιρί ϊίχίβρβ καο-ίτνιίπ! ίκατοΐί' ■ 

*ντ« 3' άρ' Ήφαίς-βιο με'γαί πβτίΐμές |3ο3ιιΐίν»ι;- 
μηη ταΜ'Έκτωρ πβος Αϊαντα μαχόμενος· βδ'Άχιλ- 
λίιίς πρί; Έκτορα και μετά 1 Πατρόκλου Σβ^ίιίν πλϊά 

10 τον με'γαν «ρανοΰ πόλεμον «γ»νο3ίτιότας Όμηρο;, οι>3' 
«χοι μελληοιω; το χοοώι ώϊλΐϊΐν άλλ'όμέϊΐ τού; 3εού; 
συνί^ραξεν άλλΐλοις- 1ι] επτά μεν -)χρ"Αρης 

επειτχε πελώρα ίπιτώι εκέκιαι 3έ χαίτας· 
μϊκί ταΟτο; ίϊ Άφρε&ίη; 

15 ο λιίτο -ρίναικ χαί φίλυν ίτορ- 

"Αρτβμίζ 3ί και κρο&ξύβρις-αι νϋς βίας τόξα; ανυπία 
χόου οΐκφβνιιώίϊο-α· Εώώοί 21 πβρ' όλΐγυν βώίί ποταμοί 
έρρ^υ 3ια "Ηψαις-αν 
ϋβρ. 53. "Ομω; β' οίϊ ιτάντα τβΏκτ χατ' αρχάς μεν κ - 

*» βοίω; <7ψί9ρ9 ικίθετν ϊαναται τοιίς πολλούς- ει 3' εΜη-· 
σαι τις «νίοτίρω , κατα^ί τών ίμψιχάν οργίων έιτο- 
πνιϊίααι τϊίν μιις-ηα}ν αιίτβ σορ'αν, ίίΐφΐώ««<[ το βοχβν 
ούτω αοίβημα τηιλι'κικ μες"°ν ίΓ' ίκλοικφίαϊ- έϊίΜί μεν 
ο5ν άρίσκιι τί» τών ίίττα πλανήτων «ς-έρων ίν ενι ?ω3ίω 

35 σώοίον ιίφ' Όμΐροΐί 3ιά τκτωϊ ίιϊ λεχδίΐυον' ίώορα 3έ 
■καντελικ όταν τούτο γϊνηται· νύγ/ιχηι οδν τοΰ παντός 
«Βαινίττετατ βυνό^αν είε ΐν Απόλλωνα τουτεςτϊ ΐλιον 
καί "Αρτεμη- ίν ρβμεν εΐνβτ υιλ^νυν τον τε ηϊ; Ά)>ρο- 
βίτυ; χαί "Αρεος- ε"τι 3; και 1 'Ερμοΰ και Διοί άς-ίρατ τοιί- 

») II. ^ 67. »«]<;. « 11. τ. 407. (ί 1!>ϋ «6. ΛΙ.Ι.Ει;οΙι1ΑΕ ΠΟΜΕΚΙΕΑΕ. 343 

. . χνμ,μίν ούν νάανίτκτος μάλίον ΐ άλι&είας ίχομενην 
τίρι όϊΐϊίρρΐαν, αχοί γβ μη δοκΕΪν κρονν παρεάνραμα· 
α 3'ές-ίν ίνα/ηίρΐίρχ ναι τής Όμήρου σοφίας εχίμινα, 
τχίτη δ-ή ιχοΓ.ύν άναγααον 
5 Γαρ. 54. Αντίταξε -ρΰν κακίας μεν αρχάς- ταΐς 3έ 
μαγομίναις ψύβενι τάς αντιπάλους- αύτίκα τών 3ιών ν 
ζώξις οϋτω ηεφΧοβ'ογηται χ-ής μάχης- '&$ν/νά ναΙΆρης 
χουτίοχιν άφρπύνη χβί ψρίνπαις- ό μεν -(αρ, άς περ 
εφ-ην «) μζανίμενές ίς-ι· τνχτον κχκίν. άΆιαρόαοΆον- 

10 Ιι) ή 3*ίν πασι 3»ϊ; . ■ . - : 
μ&τι « χΧίίτβι κβι' κίρδίαιν 
άδιάΆακχός 7 £ Η" Τ5Ϊ ί τ< * β&τις-α ίκοχρινκΐ! 

λογιο-μοίί Λρος ηϊν οόΪΕϊ ορϊιααν αφροσύνη»- ά; και 
μάλιστα τον βίον ίνήικ» Ιμίλλίν, ούτα τά της μάχης 

15 διηηφίνεκν ον' -}άρ ΐ μεμηναϊα Υαί παραπϊήζ άναισ^η- 
βία χη; αννέσεα; -/ίγιν: «ρΓίσσων ινίκηκ 8ε και Ά3>ι- 
,Ιία τϊν'&ρι,ν και κβκο γΐς ί|ΕΓίίνϊΚ" ίιηι&ί πίρ άπονκ 
χαχίπ χαμαΗΐϊτ^ί εν τίϊϊ τατίίίϊιίΓΐίΐΐΐς ίρριπται βαρά- 

'20 μεναν- άμΆκ 9ν*ύ}9α0φ' φ&τψ χφ Άαρρίίτην τούτες-· 

ΟΚΤΡ 1 ^ "'ϊ πάΆιο< ψ,πνιϊινχχ τα νι/ρφΒΧβ; 
■ - ■ ΰβρ. 55. Α-βταϊ 9 Α$ίφΠ& Ερμής· έπίιίΐ κερ ό μίν 
85 οιί3:'ν βλλϊ ώι}ν \όγ>ΐ ίΐτί ιών ένδον εν χμίν πώών 

ϊ,όγ^ι παντ! μάχεται Αηχα- ο'ιονιί λι?3ώ «; ούσα 
, *<ώ'ίν«ϊ ς-οιχιίου μεχόάεσιν το γίρ άμνημονονμινον 

αϋχίχι άγιελιϊϊιναι δύναται- διό δήχαί (λϊτε'ρϊ μίυσών 

μν^μιτννι^ ίπτοίίΰτι- τάς κρνπάτώας Χίγ=ν 3κίς υπό 

.) II. .. 8Ϊ1. Μ Οό. ». 233. ό II. τ. 426. 3ϋ μνήμην γ'/ενησ^αι λί^ονκ; ιίχές ονν την λφιηι/ προς 
άιιτίπάλον άμ&λαν ΐξαρμηχεναι- ίααί&ς β'ύπεΐξιν ηνη}· 
λόγου γαρ ίττα λή$ν χμ το ψχιΐίοον ύπ' αμνηστίας Ιν 
χωγη νενίχηται σκΛΠή- ΐϋν -/£ μην ΰπολαπαμίναν 3[ών 
Λ ή μάχη φυοιχοοτίρα 1 

; ϋβρ. 56. β) "Ητοι μεν γίρ ίνοντα Ποααϋάωνος άναχτος 

ίς-βτ' Άπβλλυν ^Γ^ρς· 
ύδατι πνρ άντε'3>ιχ£' τον μεν Άιον Απόλλωνα προααηο- 
ριύαας· την 3' ιίγ^ν ρίοϊν Ποαίΐίών*- τοΰταω 3' ϊχάτε- 

10 «ν ώ; έναντίαν ίχϊΐν οίιναμιν, τί 8εί και λίγίΐν 

τικον χατ' Εηοίρίίτΐίβν «ί ϊατ/ρ^ϋ 3βτ£ρίν· χα< μην ϋπο 
λεπτής της περϊ την άλίβειαν Βεαρίας ίιαλνετν άμψόϊν την 
μάχην ίπεβη πίρ ηλίον τροψήν άπεφηνάμάα την ίνυγ- 
ρον ούοίαν· χαί μάλιστα ι^ν άλμνράν λίλα^ότως γαρ 

15 άπί γης το Μϋγρΰν άνασπών τη; άτμίδ»;, τούταν μά- 
λις-α την πυρύδη φιία-ιν αύξΰ- χάλεπον 3' ην τα τρίφοντι 
τί τριφόμενον άνΒες-άναι- 3ι«Τίυ9' ύπέϊξαν άλληλοις· 
■ Οιρ. 57. Ι») Έρη δάντές-η χρναηλάχ&τες χάαδανη 
"Αρτιμις Ιοχίαιρα,· 

20 βύί; τώτ' αλόγας εΊντηνηεν "Ομηρος· άλλ'άς περ εψην 
Ήρα μεν εστίν άϊ,ρ- την δε σέλίρ/ην "Αρτεμα ονομάζει· 
πάν δε τα τεμνόμενων άεί πολέμιίν ίς-ι τα τίμνοντι· δια- 
τοΰτο έχ^ρόαι άερι την αάήνην ύπες^τατα· τψ έν άίμ 
αατης φαράν χαί τούς δρόμους νποσημαίναν ιίχος δί 

25 ταχίας νενατϊ·ι3<χι την οελήνην επαδη πιρ ί μέν αήρ 
πολύς χαί πάντη χεχυμίνος η δ' έλάτταν χαί οννεχας 
ϋπί τών άερίμν παϊημάτωιν άμααρουμίνη- τοϋτο μεν 
ιχΧιίφΐίΓ τχτο 3' άχλΰί χαί τάΐς ύποτρεχούααις νεφέλαι;· .) II «. 67. Μ II. ». 70. [ΓΠ -™ Ο ίιατοντο της νίκης τα βραβϋα τώ μιίζο-Λ χαΐ συνέχω; 
βΐάπτοντι προαί^-ηχζν· 

φρ. 58, α) "Αντ« 9' άρ Ήφαίςνιο μίγας ποταμός βα- 
5υδίν»ς· 

5 £> τίϊί ύπιρ Απόλλωνος χαί Ποσειδώνος λόγος τον οΰ- 
ράνιον $μίν α'βίρχ χαϊ τήν άχνρατον -ηλίου φά-ια 3>ι- 
~*ά/:ζ;, ϊϊν :ατ-/.β'.β·ηχίν επί το 3νητον πΰρ- χαι τούτο 
όαΆάπλιαε ποταμοί· την διάφεραν ίχοαίρον ψύαιν εις μά- 
χην παροξύνας· πρίτιρον μεν ύχοντα τον ήλην Ποϋίΐ- 
10 ίώνι παρεκιάγα· νυν δέ τψ νγράν οναίαν ΰπο τ>ϊ; πυ- 
ρώίοκ; ΐΐτωμί'νΐίν ϊυνισώΐϊ/ΐΒΐι γαρ το'ίι το στίίχίΤον 
ΐατίρΐυ- τι'ϊ ονν ούτοι μεμ-ηνεν £>; 5ειϋς μαχρμ£νο'% 
άΆ-ηίοις παρ^ά'/ειν Όμηρα γυαιχώ; ταντα 3ι' «λλΐίγο- 
ρίοϊ ΆεοΙογήααντος : 
15 Οβρ. 59. Μ Έιτί τίλΗ ιΐ; <).<ά3ος, ορό^* "V 
Έρμϊν έναρ/οι; ΰΗολΐυδίΰντα Πριάμω ϋί^λωωιι άλίΐ)- 
γρ-ήηας ουίίν -/ίίρ ϊοικν οίτω ηηδιίνϋν άνίράαιν οργ- 
ζομίνοις· ούχ άργνρος· ού χρυαος· ουδέ ή 3ιά Ζάρα,ν 
-,Λ^τΟαχ' μβλίχα» & Ηαί τψχιτρζς Ίχιαίας οΊΛ,ον ές-ίν 
30 ή δια τίΟ λόγου ϊΐίϋώ' πάϊϋ γοϋν άλ>)9ώς Εύρπτίϊϊιί, 
οώκ ίς-ι κιΰαας 'κρόν άλλο ίιλ^ν λόγο;- 
τούτφ τί Ώρ'ιαμος άς κερ άχυρα πιχιηενχίκ «ώοίπλις-αΓ 
,ϋ,-,ΜΚΪ μάλις-α τί» Άχιλλίω; ΙκίχλβΜν έργκν' οιϊ* έν 
άρχί 3(ί£βί ίώίίκα πίπίονς- ΰήαεχα 3 πΐίίίας χλαί- 
.25 «υ· τα ΐ£ λοιπό: τών χομιαΖίντων δώρων- άλλ'αί πρώ- 
- ,; ι ιαΜϋς ίχϊσίβϊ ρωναί τούς άραενας οντοϋ 5ιιμοιϊς βξε- 

ε| μνηοοι πατρί; ίοΤί 3ίοϊ? ίπΐίί'κΕί'ΆχιλΧιΰ- 
τηλιχου οϊος έϊώιι έλοω ίϋί γήρ3=ί 

») II. ν. 73. ΐ) 1], μ. 360. «ος. () II ». ίϊβ. &' Άίγκ πρ;:ι;ιΐΗ τών λό γαν αιιντ,ρπ'/οιν Άγβϊίχ γαι 
σχείον οϊΐί Πριάμίυ γίγηιε Πηλειί;· ίιατοϋιο ίλίκται 
μ?ν 5χ/>ί ιραπίζι;;· λουτροϊ; 9ε κααμι^έν άπώί&αται τα 
Έχτορος σώμα- τοαΐπον ϊιτχκσΕν ο ιών παΒαν έρμη- 
5 ναι; λίγο; ίν άπίς-ίΑαι "Ομηρο; αύτα· ΊκαιΊας πα- 
ράχΧιρον > 

Οβρ. 60 Ι Αρ'ιύκ άπάχρη ίι'ίΐικ πϊ; ίλκί&ι; συνά- 
ίοιιυ» χαϊ 3ιιινεκιΐ; » Όμηρου φτίίΐ^ία εν ^ τα περί 
3;ών ΐ5)Λΐ57ορ)»Γ ζΐ7Τίΰμίϊ 9ί τ«των τί περιττότεραι- και 

10 μετά 1 τβσαυ'ταΐ άκΐίίξΕί; ίνΐεΐν ίτι το χατα η^ν 'Οίιίϊ- 
σ&αν ίιγβύμάν ιιλιϊν άμα; άχίρ;ς·ον άίΐϊν το χαλον- βηο 
τ>ϊ; (ναγωνίου χαί ίϊίλίμικιϊί ίλιάββ; έπί την ;ι@ει(ι)ϊ με- 
ταβώμα ΌΜββηοι- ού 9ε γαρ αιίιυ τιλίίωί βφώοβί- 
Τ^ιβΐ- άλλ' εν ϊκαΓίίοίί τίΐί σωματίίΐ; , ΐμίΐον ενριΊηκο- 

15 μεν "Ομηρον μ>τ9ίν περί 5εών άπρεπε; ίς-βρϊντα- 9ίχα 9ε' 
πίϊ τβαύηα εμπειρία; α'ινατίμξΐ/ον 

Οίρ. 61. Αότικα τίίνυν έν «ρχί; τι}ν 'Α3ΐ)νάν ΰπο Λιο; 
άκίβπλλβμένην πριίς ΤϊίΧί'μοχων Εΐίρίβχομίν' ίώλόγωί 
ΐιιει3ΐ ίχ τιϊ; <χ-/αν γ&ϊηΜς ί9ΐ) την είκκταϊτιϊ νλαα'α* 

ϋΙ* ΰπερχίίπταϊ μετίβαυα ιίς τόν άν9ρ«- και π; αώτίν ι!- 
πε'ίρκμε των γγναμεναν \ογαμΙς α; ούχίτι χρ>ι δίοχαρ- 
τεοεϊν έιτί ιν; τίτραιτεΐ τών μνυς-ΐρων άτωτία- τοΰτίν ίν 
«ν ά3|05£ίμ£ϊίν ϊν Τηλέμαχο) ϊίγαμον, Άθηνα; εηι- 
ψάοΛίαν -$Χτηίρ-ησιν ομοιωΜαα τ«ί> ϊΕροντι πχει- πα- 

25 ίαω'; ρϊ» ίμίίφται ξίνο; Ό9μίσίως ό Μί'νιυς 

ϊκλια 9ΐ χαί 7>}ρ«ί ιεροί των τελευταία χρίνων λιμί- 
ν££- αίραλε; όν^ρώιοι; Βρμιαμα- χαϊ ίσαν ΐ τβ σωμα- 

ρώσις. .» V ·. ι,**" - 
.ΐΙ Οίρ. 62. Τίνα τίίνίΛ' παρίΐ<ι{&ων ό νονς ιξααζί&ιυσΓ 
τβν Τΐλέμαχϊν ου 5εκ; πβραΐ!α9ϊΐμε , νιΐϊ' και τη53' ά ϊί-μι παραινονσης 3ιαπιττΐύο\ιτος- αγε δ% ψηβιν & Ύι&ί- 
μχχρ μιφαχ/ον γαρ ΐ)δ>? τι φρανας τύέον 
β) νη'&ρνας ερένησι» εείχεαο ΐ τι; άρίς-νι, 
ίρχεο πινσόμενος πατρός ίιϊν οϊχεμενοιο· 
5 πρώτες ίύοεβγις Χαι ίίχαιος έκ βαρείας τής δια την ν'λι- 
χίαν αφροσύνη; ύπεατηλϋιε λογντμίς άς ίύκ ά%ιόν ίστιν 
αργούς ϊν 'ΙΒάχτι χαηατρίβειν χρόνους αμνιχτίαν έχοντας 
τ3 -μ-^ανηχάτοΐ άϊΧ άναψαίον «ίι; πττί τον φΧοπάτορα. 
νανν εύτρεπισάμινον, επί τάς διαποντίους ίχδραμεΊν χλ·η- 
10 Ονος- ίνα τ·ην Όίυσσί'ω; άπό&νιμον αγ/Μαν ανίχνευαν 
3;ιίτ:ρ5> β'ίπί' τιηίυι; 3ΐ£θτ<=Ί4ίίτο' όπου μάϊ,ις-α ίέΐ τ^ν 
πβτρώτν ίαωνήοαι τύχι»- ιίπν/όρεναε ί'ί φράνφίς ί-/- 
7«; αϋτοΰ ιταΪΕζομΕ ν»;· 

Ιι| Β(5ώτκ μεν ε'ϊ Πιίλον £λ3ί Μ«ί εϊρίο Χίς-οαα Οϊον 
15 χίϊθεν 9ε' Σπάρτην τί παρά \αν%ίν ΜίΜίλοκν- 

ό μίιτ γα)) είχι την άπα γήρως εμικιρίαν ο 9' από της 
όχταί-.ου; πΧάνης ίπανά,-ηΙύΒιι νί»ις-/· 

ο) βιύτπτο; γ«ρ ίλδίϊ Άχαών χολκοχιτώνων· 
ϋμίϊλίν =ΰ« ώρί\ιμας αύτά πχραινών ιενηαε&αι Ν/σιοιρ' 
20 τά&ηΌι πιρ\ της '06υασέως πλάνης εριιν Μινίϊαις· 
0»ρ. 68. "Αμα ταχιτ' 'εννοάμενος άςπεμΊ παραχροτών 
εαυτόν εϊπιτ 

■ ' ά) όύ&ί τί 9! χ()Μ 
νηπιάαχς άχέιιν- ίπει ούχ ϊτι τηλίχζς έσσί' 
25 ώςπερεί πβιίαγωγΐί και πατήρ ο λογσμος αίττον το μι&· 
τιχόν τών φροντίδων άντηειαι·;- εϊταχα&'όμαίωαίνίιΧιχιώ- 
τιδος αρετής, εις την ίνην ψρ&νηαιν αύτόν χαραχίχΐ^χεν 
ε) ή ούχ άΐιις β'ϊβν 'Λίβί ίϊί; 'Ορίςτις 

■>(Μ. «. 280. 1))ΟΛ.«,3«. ι) (Μ. «. 586. Λ) [Μ. 296. 
κ) ΐω. 298. 348 πόντος ίν^ράπαιι; ίπά .ίκτβνε πατρο^ον^α; 
τοάηις επαρκείς >^ιαμαϊζ, ηΆίψύ; μιύαρον αϋιοϋ την 
ίιάί/αίΐΒΪϊ^^ίζιι-προαάκπα^νν'Ομηρίςορνάιίί-^- 
3) ϊ>νις 3'ώ; άνίπαια ίιίπτατο· 
5 μ*ταρ<ιία γαρ « ρρίνιρις ώϊ άκ οϊμ» τνίλκοίτον βγκβν 
έν αιίτί πραγμάτων κι«ίΐίροΰοα διανε'ς-ιικεν «μέλει ιβ- 
χέως ιιο<λΐϊσί« βονιώρβίρΕίβΓ και πατρώοις ϊόγοις ίνρη- 
τβρειίεΓ τον δ' άπάπίσνν εΰτρίπιζα Ό ττ,ξ άΧΧηγορίας επώ- 
νυμε;- Φρίϊΐ'ίκ μεν ύιο;' Νίτρων ίϊ τοΟνομα- δι' £ν 
10 άμψοτίραν ουδέν άλλο ηλίίϊ τϋιΐς ύπογώυ; οαίτοϋ λογι- 
αμαύς ύπαημαπκν· ϊπιβαίναντι δ'αύτΐί τικ νεώ;, συ- 
νιμβίβ-ηχεν 'ΑΛ#β Μέντορι τϊϊν μορ^ν εϊχίίσμέ'νιτ πάλιν 
Βϊίρί πρ»; ρροντίδ»; Γ^ν διάϊίίαν ίχβνπ φρίνησιας μη- 
τέρα· δι' ων απόντων ί κατ" ολίγον εν τα Τηλεμάχω τρε- 
15 ρομένΐ) αύνιαις εν τοις επεσιν ίς-αρηται : 

ΰβρ. ΰ4. Και 1 μι)ν ο περί Πρωτε'ω; λόγο; οιΐκι, πολύς 
έκτοδείς ύπό ΜίνελαΜ τι{ν ίξαπατόχπν ινΒνς Εχει τ«ν- 
"τααίαν πάνυ μυ3ώ$ης γεγινέναί τϊ£ ίν Άΐ/υπτα νηυίίος 
«ϊλιον ειτοικον. εί; αθανάτου μητέρα τιμωρίας παρύχό- 
ιίΟ μενον £ β'ιαζ ήπει'ρου ναι δαλάττίΐς κοινές ατυχεί; ΰπ- 
, νους μετκρυχών χοιμώμενο; ϊν'αύταϋ νώΛζ-ηται- ναι τ=' 
τερπνόν, δυγβυιρ 3' ΕίδοΒέα διά ««τρις ά8«ί«ί ξένον ηΙ- 
παιαϋαα: χχϊ γίνομε'νι; προδότι; «ύτοί- δεομοι μετά ίδιο 
ΧΒ! Μενε'λαο; έυε3ρειίων εί3'»ί π/Αυπρίααπις εις ότιαντα 
^5 ά βίΰλιται Πρωτε'ω; μεταμέρρΗσι; ΐΜοιιιχοί χβί τεράς"ΐοί 
μΰϊίΓ δοκίατν εί μιί τις έρανίω ψυχί] τά; ολυμπίου; Ό- 
μιίριϋ τΐλίτάί .ίίροφΛντνίσίϋΤ .... 

Γ 8 ρ. 65. Τι{ν γοΰν. πραμ-ητιρα .των ϊΐβν ύ^'ί-αται γε- 
■*«>■ «ρ' ξ; το πάν 'ριζαδϊν , εί; ο νυν βΜπομεν ίχιί 

>) ΙΙ.ι,Ι- 3». *1.Τ.Ε<".ΟΒ]ΛΚ ΗΟΜΙΚΙΕΛΕ. 349 

χατάΐτιμχ· ππλαιοί γαρ ?σβν ποτέ χρόνω κώ'οί; ατί- 
πατάν ν ΰπϊλιίμνον ϊν· οιίδίιτω χίχριμ!νίΐϊ χοΒΜηττίϊρίπν 
κ"; ιίλΕίν ίχίΐισα μϊρρΐί' =«« 7«ρ τ? των όλων 

5 άΐίυκ φαραν ιδρυμένος ίχνχλίϊτα- ηαντχ 9' ιιν άνίΐ,ιος 
ήρεμία χαΐ χκηιφοϊιαα σιγι}" κχΐ «λε'ον ούίίν ίν ή χεχυ- 
μίνικ ΰλικ 1 άμορ^ί ράρ αργία" πριν ΐ ίυμΜίφγοί α- 
πάντων χαί Μβμοτοιιοί άρχιί αατηριον Άχάββα* τω (3ίω 
τύπον , τον τιίαμαν ώιίίωχί τω χο'σμω- ϊΐίζευ'γϊυτο μιν 
10 οιί()αϊ55 γής· έχώρ[ζε 5; τΐ)ϊ φτι^ον 5αίά&τη;· τίΐτβρ* 
8ε 1 ς-οιχεία των όλων ρίζκ χα! γίννα, »* τάξει τΐν (ίί«ν 
μορφι^ν έχομίζετο- τούτων 5ί προμ*;9ώς κιρναμέ'νων , ο 
δεός μι^εμιας οόσικ ϊιαχρίπεω; περί τφ> αμαρψον νΐην· 
- ΰιρ. 66. ΠρωτίΒί 3ΐ Ζυγπίρα Ε'ιΖοΖία Βιχαίως Λίας 
15 εκάς-ου γεναμίνη ϋίβτ 3ιατ=ΰτο («Ή τοπρίν ων φύσις ο 
Πρωτειίς, είς πολλοί έμερίζετο μορψάς νπϊ τη; προνοίας 
βιαπλαττίμινος- . " - 

ιϊτοι μίν πράτις-α λέων γε'νετ' Αγένειος" 
αύτάρ έπειτα 3ράχων χαΐ πάρ8αλ[ς ή 3ε' μέγας αύς- 
30 γείνετο ί'ύγρόν δίϊδρον χαί οενβρεον ύψμτίτιιλον' 
βιά μιν ουν τοΟ λέοντος εμπόρου ζώου το» α&ίρα 3η- 
λοϊ· 3ράχων 8' ές-ίυ" ή γή- τό γαρ αυτίχϊον αύτού" χαί 
γήινες ούβέν αλλο πλ^ν τοντο σημαίνει- δένβρον γε μι}* 
άπαν βΜ'ξπνόμενίν και πϊν από γης Όρμη* μεταρσίαν άεί 
35 Λάμβαναν , σνμβΛικάς ειπεν αέρα· το μεν γαρ ιϊίωρ 
ει; άσριλες-ίραν ων προίτίίξατο δήλωστν ίκ τϊ φανερότε- 
ροι; ΐΓαρίς-ίκτεν ειπών" γείνετο ί'ύγρϊν ΰίωρ- ώςτε ιί- 
λογον τήν μέν αμάρων ΰλην Πρωτέα χαλεΐσ3«(- τ»}ν ί" 
ίίϊωλίπλας-ιίίαοΐτν Ιχας-β: τφόνοιαν, ΕίίοθΕ'αν έξ άμψάιν 
30 3ε ιτάν βιαχρώε'ν , ει; τα συνεχή και «ροαταχταά των 
οΑ«ν σχισΒφΜ- ί«9ανώ; 3ί χα( τιίιι νφτίν ίν ξ τοΰτα 300 $ι{π\οαε ψάρον ώκΐμοαίν έπϋ^πφ ϊς-ι το ψίρσα: γεν- 
νήοαί' *«ί την ϊ^ϊ άφίρατον ό Καλλίμαχο; είπε τ>*ν 
ίηονον' άφάρατος οίον γυνή· φυσκώς ο3ν τον απάντων 
πάτερα χώρ™ ώνομασε φάρον ΐχ τή"; γονίμ;-.;. πρβατιγί- 
5 ρί*ϊ β μαλτς-« 'φούΧιτο ααμηνας· 

€»ρ, 67. Τί« γε μήν έπώετοίς κοι τον Πρωτεα χε- 
κόαμηχη, ηίη οχαητώμεν 

β) πωλείται τι; δεΰρο γέρων άλιος νημεβτίίς" 
τό μέν γαρ ·!(·«< τ«ϊ αρχεγόνου χαί πρώτι; ούβ/οτ; 7 Ε ~ 
10 ρα/τφον ώςτε άκοο-εμνΰνα! πολιτεία τκ ν_ρονΒ ηίν 
άμαρψον ΰλην- αλιοϊ &1 άαίμααεν, οΰ μα Δί'βύ 3κλατ- 

Τ[0ν ΤΙ»* δαίμονα Χαί 1ίίΓΓ£ί χυμώτων ζωντα· το 5; ΕΚ 

πολλών χαί παντεδζπών συνηΐεσμίνον οπίρ ές-[ βίΛηθρκ- 
σμένον νημερη}; 3ε 1 εΰλόγω; είρηται- τι γαρ ταύτη; της 

15 ούαίκς άληδϊυργε'ς-εριν 'εξ ης άπαντα ψμνηαδαιγομι- 
5·ίον: κχϊ μήν χαί ή Καλυψώ, την πβι&Ι ιβν ποικίλων 
παρ' 'Οβνσβάιί λόγο» Έρμην πρ5αιτγόρ(υα!' μβ^'! ("'ν 
άλλ' όμω; χατ*2έλςκντ5; «υτοΰ τον ίρατα της νύμφης ϊν' 
εις '13άχην πριςπεμφείη· δικτοντ' &ρνιϋι πρίσωμοιωμένο; 

•20 Έρμη; έλ>ίλυ3εν άπ' όλυμπΗ· πτίρόεντα γάρ τά ϊτηι χατά 
τον Όμηοον' κ«ί τάχιοϊ ούίίν έν άιΰρώκι; λίγου: 

ΐβρ. 68. Δίΐ Μ ήμά; ουδέ 1 τα μοφα π«ρο!εύί!ν άλλα 
χαί 9Γ έχΕίΊιων τήν λεπτιίν εξετάζειν "Ομηρία φροντίδα- 
τον γ«ρ ήμερα; χαί 'Ωρίωνο; έρωτα πόθο; ούδ' άν9ρώ- 

25 ίκι; εΰιχημον, ήΧΙηγ&ρηαπ/· 

)<) Αί μεν ο5"Ωρίων' Π(το ροδΐδπχτκλος ηα% 
παρΕίβάγει γαρ εώτον ϊπ νίβνίβν <ν άχμΐί τοϋ θάματος 
:,ύπο:τοϋ χρεών προ μαίρας αυνηρπααμίνον ην δε ηα- 
λβιον ί3ο; τά σώματ* των χαμνόντων έπειδάν άναπού- 

■ #, 384. 1,) ΟΑ κ .141. λΐ.υκοΜΑΐ ηοηϊκικαε. 351 
«φα». ι5 βία, μη τι νύχτοιρ αααμίζν μη 9'ί'ταν ύπίρ 
γη; ία μειηιμβρηι&ν ιιατιίνφοα ϋάίπος· άλίβ Λρο; βα- 
3νν όρ3ρ=ϊ ο-πύροι; ηλίου άκτϊσιν άιιώντος- έπκδαν ϊν 
ιϋ^ίϊΐκ νΐκνία; ά[ΐα χαί χάίλϊι προίχων τύ&υττ,αη τήν 
Γι όίώριίν ίκκεμι3<ν ίπΐϊιφιμουν ήμίρα; αρπαγή/· άς βχ 
άπο&ανίντος α^ά ίι' ί,ίωτίχήιι έπιδκμίαν άνηρπααμ; νου. 
χ&'Όμηρον 3ε τοΰιο φαυίν Ίασίαν ϊαψ γεωργΐκ; έπ:- 
μίλοιίμίνί; και δοψιλώϊ ηύς βττο ιών βίων ιήρών χαρ- 
)»ιΐί λαγάνων* «Χβτβίί ύη= τΐ; ΔιίμϊΓΓρί; ίϊοξεν ιτ/η- 
10 πίβδίΗ- 3ι'β» "Οίΐΐίροϊ οϋχ ά&Χγάς ϊρατας ις-αριί 3ίών 

τι χ«ί Δ^μ;ΐίτ(λ«ι τβϊί ιϋυΓ(3ώ; ίρκιναϊ ΐ3ελουόί ρυαίχιίί 
άφί^ΐ) Μαρίας άφορμην χαρίζπχΓ 

£*ρ. 69. Ρίΰϊ ΐίίϊϋίΐ ίπαντα τϊλλα αρέντΕ;, ίπί ιήν 
15 ίηίϋίΐοϊ, ιωϊ χβΛϋϊώί ΰριλϊβυμέννν Οπέ ιών ανκαρανιΔν 
χαχτηορίοα τρκκώμ»·: άνω γαρ ο3» χαί χάτω τρατ/οι$α- οι τά π(ρι "Α; 


:ος καί Αφροδίτης άσεβο* 


α'ιάν γάρ ίμπαπιΧίτινκν & 
ιμΰφΒμΕνίν, 
ιό 3Ε=ϊς "ίστ=ριχκ«, λέτω ϊ 
.ι) άμφ'Αρκ 
ί μίγ/ίποαι Ιν ΉκμΌτομ 3 
£Ϊτα μετίί Γ5 ΰτ 


ί 8£<τμοί Και 3ε»ν γελωτις 1 
"ΗρΜητηι Π=σί 


(9ώνβϊ· ΒΤφ Μ %0( νββί γ: καίτκρ ίν Φαίαξιν άνΆρώκις ήδονή δάίουλ&μενοις , 
βϊ=μ=ν« ΐϊϋτα φάααίφαυ τίνος ίιάατημκ Ϊχ(β5αι· τά 
■γάρ σΜάαά Βόγματα χαί τη* έμηιίοιώίίον γνώριν ίοιχίν 
όπί τοίί'ιων βεβοίίϊν "Αρνν μιν ονομάσας το νείχος ητν 

.) (Μ. Λ «7. :):.-> ί'ΆψρΛίτην ψιλίαν ταάτονς ονν , διεστχχότας έν αρχή, 
παρειτή^αηεν "Ομηρος έχ τί/ς πάλαι φιΐιναχίας εις μίαν 
ομ&νοιχν χιρναμένονς- &η ίύλογο; εξ άμψόϊν Αρμονία 
γεγίνηται, τοΟ πάντα; άσολκίτω; χβί χοτ έβμ&ίηηι £ρ- 
5 μουντοί- γϊλϊτν 3' επί τοΰτοΓ; Ε<κές "£ν χκί συν#!ε- 
σδοι ΐΐύ; 9εαιίί, οίε 3η των ιδίων Χαρίτων οόκ Επί <ρ3ο- 
ραϊς &(ϊιπαμενην ά\1' 'ομζνόϊσαν ύρύ,ιην άγονταν : $ιί- 
ναιαί γ μην χαί περί της χαΧχεντιχης τίχνης' άλλ^γο- 
ρδν οφ -(άρ"Αρη;, είχότα; αν,όνομι%οπο αίδηρζς- 

10 τοντον 3έ ραδίως Ήοαιττος έγζιρώακΐο- το γαρ πϋρ 
άτ' οΐμαι ανϋηρνυ νραταιοχίρχς ΰυνάμιας μετεύ,ηγος , 
εώκόλω; έν αιίτα τ^ν εκ,ίνου οτί^ρότιιτο: ΆιίΧννίν 3ΐΊ 
ίέ τω τεχνίτιι κρός το χατααηναζόμενιχι, και Άφρτ&ίτης- 
ό3;ν οΐμαι δια παοος μαΧάξας τον βίίηρον, Ιπαφρβίίτιι 

15 ιτνί τίγν-η τήν έργαβίαν χατύρ3ααε- Ποκιδών 3'ΐς-ίν ό 
ρυόμ&ος παρ'Ήφαίπιι τον "Αρη· ϊΓΓδανώ;· ίπεΓβιίπερ έχ 
των βάναυσων διάκνρος ί τκ ο-Λ^ΐί (ίιίβρος ε'λχυα-δεί;, 
ΰδατι βαπτίζεται- χαί το φΧιηώδες, ύπο της Ιδίας ψύ- 
αιως , ΰδατι κοΓασ^ισδίν αναποώται : 

20 ΰβρ. 70. τ^όλου 3; φ Όί^ιέω; ηΧ^ν ε'ιης α- 
κριβώς έ3ίλεί οχοπεΐν, ήΧΙηγορημίνην ιύρήαει- χάσης 
1<χρ άρετης κύίπιρ οργανέν τι τβν Όδιχητέβ παραστψτσ- 
μένος εαντω Βίατοϋτο κεφάοαίγηχεν , έπειδή τάς εχνεμα- 
μίνας τον ώώρώτινον β'ιν/ -ηχϊηοε χαχίας: ηδονήν μίν 

25 γβ το Χαηφήον χωρίον ξίνικ γκυργον άπαλαώτεω;- ιτν 
'ΟΒυιαενς ίγχρατάς «αρ'εηίευαίν τίνδ'άτ/ριον έχάστου 
Άυμο», άκπιερεί καηψία τ$ παρααίαει των λόγων ε'πιί- 
ρααε- Κΰχλωψ 3ε οΰτος ΪΝομααται , ό τούς Χνγσμούς 
όπολωπών : τί 3' ούχί πρώτος εΰδιον πλοΰν 3ί' 'επιατη- 
30 μης αατρανόμιι τεχμηράμινος εοαξεν άνίμονς βεβωικνα;, 
ραρμάκων « τάν ηαρά Κίρχη; γγονε χρείττων ύπο ηοΧΧής 353' άνόμαι?αΓ Σκιίλλακ δε τ«ν τ,οΧϋμορψιν άναί&ίαν ίιλϊΐ)- 
γφϋσίν' 5ώ Άυι νάνο.: βώκ άλ^ας ΟπΙζως-αι- προτομαις 
άοιαήΐ, τίϊρι·, χχι '^ι :,-.■> -ίί'ί --γρ^ύναις : αϊ ϊ'ίλίκ 
βί;;, ί'ρφάτ'ΐα ιατρό; είοϊν :ίμΐ 8; λιμίν Ιβχίν αδι- 
κία; «νάτκιρι- ά 5ΐ μυδοώ; μέν ές-ιν είρ^μΕνα ηιρι 
ιού; άχίύατβί' εί δ' εγγι κ;ν ΐ>λ)τ/ιο>:,ι;ν»η' βαρίκν χα- 
ταβίβηχεν, άρΟίμώίχτ* «Γ; μιμούμενα; 7 £ν ί , Κ"«' 

0»ρ. 71- Τίν «5 ν ν^' 1 Αϊΐί.ίν, ΞςβΜίΐΐι; εγω-/Ε νιμίζω 
τβν ϊϊίαιιτον ίίνϊί τϊΪ; ίλ·'ί^?ν.ίί>;[; «3 χρίιιίυ ΐί£ρίί- 
8;<; ένΐίζδφίκν ά·ίί:ι.?.!Γϊ: γ·η άίίΐας ζατίζ-ι πνιχί'λζς- 

■ ίΐΓϋίιίπερ ϊϊίχ ίσο/ρίν,ί χβί μίνι^Ε! χβτά πάρα άρα» 
τϊ ρί#« ιυν^νβπΚΓ Αώρ^κι δ' κ^τϊν αί παα' εχαϊτα 
μιι«/3»λ{« Μκφϋιβίιτ εκ τί γόο άργάίίύ ΚρυΊυ; ή; 
τ,Μιίαν ήΐονην εϊοϊ; γ ϊλ < ν ;■>?!' χι! τβ νϊτερίν τ^ί Ιρί- 
ε«ί«Β κβτβς-ίίίίο;, Ε>*Βψ5ί -ί-, κν ϊέρηί βία Χνχκί- 

■ ιιζτίπαρη 3ε (ώινά; ™»ίτων Ξτ^ίων τί 9ε>Ε»ν εϊ- 
χύαχαα 3άΙη=ς ώίαι; ππιμ-ΐάζ*™- ταύτης ϋ 

' τή: πιίΚίλίίίί ϊ ίνιβυ;;: -ίττώ . ίί'ϊίτ9ϊ κιίίί· ιίνί- 
μας-Ηΐ 1 παΐδα δε αύτ«ν ύιίμαςιν Ιΐίχό4α>· τί γΐρ ο- 
ξιίτέριν χβίνβν τί δ' οΛίι πιδώκ=Γ αεί ψιρμίν,ι Ύ.Ά 
αίοντι τα «Εχ» τηϊς ίϊ.ίυζ κίών»; ίχμκρίΐιμίϊϊΐι- δώ- 
δεκα 3'βί-βΰ παίδίς -ιία& ; βί ; ρφΗί· 

β) Ες μΐν ^'/κ^ε;- ;ξ 5ε ϊίίέΈ; -ϊ/ϊάΜϊτες- ' 
Γί μ=ν ίνκιφ7Ηϊ *χ! 7™.«-5ϊ των "ί ^ίρϊ ΪΥ.πι·ιτΧά·ί'-Μ 354 ΠΕΒΛ0Ι.1ηΙ5 

μηνών, Ζ',λ'-ΐχ .τϋ^χ^ι. γ; <ϊ-: ς-'.ρρίν χαί ΠϊίΤϊί- 

755 ιών χ-ιμιρ'.πν -ί,ΙΙ ε ■Λκαν ο-ίν. άσ:ίϊή; δ'οιίί'ί κιρί 
των γάμων ;).ϊΐί; ύ'ύ.ά. Άύγ.ν; άνέμιξε ται; ά- 
δίλφϋϊ; ίϊκιϊίπφ ιίπ' ΗΪ.ίνίίωϊ συμβέβεκζ τάζ ώρας ογ/ι- 
5 σ3θί- ταμίας 5' ές-<* άνΕμωτ 

ί) ί |ΐιίίι παυε'μεν' ίρνάμιν βν ;'5:λιισιν" 
εμμυν^ι 7*Ρ Μ ' τ™™ 1 ΐ»Ρ*< πρ^Είμίαν «νέ- 

«ναα 1.). 

ΪΕΟπίΐΐϊί 8' απάντων = Ενικυτός- Και 1 τά μεν ϋτΑρ Αίϊλκ, 

10 τοιαΰπκ τ£ΐα*Μ φυβκάηίας- 

Οαρ. 12. Ό δε Κίρχης χυκίών, ΐ)3™ϊ; ές-ιν άγ/Γιζν 
ο ηίνοντες οι άκόλαπί! <5ίά τής ίφημιρον πλιχιματης, 
ουών άΆιωτίραι/ β'ιαν ζώσΐ' ϋιατοΰτο οί μεν ΌϊυσπΕίυ; 
ίταιροι χρρό: ;>ν:; τ).:!!;-., ήττ-ιντα: ηϊ; -χας-ρομαρ-μας- 

15 ή ΐΙ'Ό&νασεας φρονεί;, έϊίχιρΐ τι)ι< παρά ΚΙρχη τρνφήν 
αμελεί τοπρώΓΟϊ εκ τι), νίώς ανιόν™ Χ«< πλησίαν οντι Τί7; 
π/9β3))09ΐς, Έρρϊ; ιρίατΟτίΕΐ τουτέστιν ό ιμβ^ον 
νρΐ-άμεδα γοΰιί ίτι'τίω; «0:511 Έρμιρ ίϊ/ίαΪΒΓ παντός 
τοΟ ϊίίϋ,ϋίνΗ χατά ψι>ν_ιίν ;ρμΐ)νία τίνα όντα" τΕτράγω- 

20 νόν τε ζα'/ρίψ-Μ χαί ϊώίξίυν #ΐρ;ς «Οτίν Μίαναν 
β« πάς όρ3ϊ; λόγος έίϊραίαν Ϊυ_ε! η;ν βάσιν ούκ ολισΒ 1 ^- 
ρ«; ί^' ίχάτεοα χνλιν/Ιούμ&Βς- και μ^ν Μφαΐβ άνε'ς-ε- 
ύαν οώτον «ίΐΜΓτίμηΈί τα παντός \ί-(ου τί/ος· ειρήνη 
τέ /βίρίΐ' τ.;\\μ;ι -/ά', ούγτ,χς-ϊ. λόγ,,ν ίνδίΐΊς· τά γαρ 

ϋϋ πλεϊς- ον ίν <ιί--Λ; κι;:; -::).ηχν.π>. γίΪΓ.-.:: Όμηρος 3ί 
ναι διη των Ε-!3=:ων τίϋτ' ;5«;ν ί/ιϊν σαψειτεινη τεοι- 
«ν άρ'ΐ-'.ψ'.'/τον τέ χαί «*τ«ν ίνιμχζει τον 5;ον ου μά 
Δί'ούχι «5; ί^ίίίίυ; ανίιϋς έ-ις-άμενκ' £τι τον /3η- 
«όλον ϊας ίφίνεναεν- άλλ' έπειίί μ/α παντός λήη> ρίσβ 

■/εΐίόντιιν' ίρ&ύνην και βΐόκον· ϊτι 3' ώϋήοττβ λόγων 
ίαφρίνα» τό τάαότατάι/ ές-ι μαρτύρα»· έκ το τέ γηρ 
5 κακίας ό λογισμέ; ακις-ατ σ&ί' δέ πάντα τον χρώμενον 
χύτη χα! μέγα άρίλ-ηαε»· τι βδν 5ϊ} διπλοί χαί δίχρο- 
νου; διένειμαν τΰ 3εω τιμάς- τψ μεν υπό 1 γφ» χδονίαν 
τνίν δ' υπέρ ημάς ούρχνιαν επεών διπλοίς ό λογος' τά- 
των δέ φιλόοί^οι ιόν μιν, ένδιο&Ετον καλοϋσι' ιόν 3=', 
ΊΟ προ^ρικον ό [ΐ£'ν, ούν των ένδον λογισμών ε ς-ί διάγ- 
γελος- ό δε 1 , ιίπο Γοΐς ς-ε'ρν°<5 χα3ε1ρχται· φασ'ι δέ 1 τιίτω 
χρφιδαί και το 5ε1ον μιιδΕνός γαρ όντες ενδεείς, τήν 
φοιοϊν τής χρεία; έν αύτοΐς ς-ίρ-ρυαι- δίατούΥ ίν "Ομιι~ 
ρος τον με 1 * ενδιάδΕτον εΐπ; χθόνιον αφανές γΐρ έν τοϊς 

15 τΐ)ς διάνοια; βνΖοίς άϊΐΕσκότωται- τόν 3ε προ^κον ε - 
πειδΐ πόρροώίν ε'ς-ι , ί>5λοί έν οϋρανω κατώοϊοτ γλώπα 
δ' ούτω οϋυ/α- το μόι>ον λόγου μερί;· και τείευταίω κατά 
Χΐίτυν ίόντες Έρμγ σπίνδουσιν ε'πειδΐ πκου; φ»ντιί 
ίς-ϊν όρος υ'πνος' 

21) Οβρ- 73. Ούτος ουν 'Οδυίιίεΐ παρίς-ιιχε σύμβολο; (πί 
Κίρκιρι βχδίζοντι· χα! χατ' αρχάς μεν ϋκο όργΐς τε χαί 
λιίπυς ων έπιί3ετο ψίρίμενας άαψίτας ένδυσια· κ«τά μι- 
κρόν 5 εκί/νιιν των π«3ών παααινομεναν , ύπανκλιίεται 
τό μετά τοΰ σι>λί?:'ροντο; εύλογίστον- ϊ) ό3εν Έρμιίας 

25 χρει<τίρρ'απι; άμτε,βιίλιιο-εν αύτ^· το με'ν "/ε χρυσβν αντί 
τη καλβ πχρεΙΜπται- το δε 1 ράπτειν μεταφαριχώς αντί 
το5 βυντιδίναι τέ κ«ί διανοίϊοϊαι- λέγει γοϋν εν έτεροι; 
1)} κακά ράπταμε» άμφιέπνπες 1 διατοΰτο χαΐ μώους πλο- 
χ/βς ίίηεν· Επειδή λόγος εκ λόγου γινόμενος κβί σμρρη- 

ι) Οι!. «. 277. Β) 04 ι- "β; ίϊ56 ■■ιμμ 
φηνζι ιάτωγινόμϊνος , εύρίσχα συμψέριιι· ίϋχοΰν χριι- 
αό$ιραπν ίίπι τίν \&·ρ·ι , έκ ταΖ 9ιίν«σ3αι καλοϊς βα>- 
ΙΐΐίαΖαί τ: και ραιπειν πράγματα- παρχς-άς ννν Ετο; ό 
λΐγυμΐί κτϊΐ τϋς άκραϊΛί ίργής «πεπληξεν ούτω, ,ιιβ- 
Γ> τυν κοϊασπίιίδιντι- 

β) τφϊ'βΰίωί 8ί?ηνΕ ίι'άχρ»; ί(ρχ»β =7ί;· 
/ώρ™ «ϊδρΓ; εώ' 
τβΰτ« προ; αντάν ΐΧαΧναν Ό&υασίύΐ μίτοΜϊηηι Χηι~ 
αμα τίν ηρότεραν ίρμψ άναχαΧινάσας· ΐν-,ν 9ε Ερίν)]- 
10 Αν οϋυ άηώάνίΰ; μαλυ : μίιβυί &3ρώ(&£. ί μόλις είς 
ολίγουί ίρχυ,ΐίίνΐίν φνσις δ: «ιϊτϊίϊ ρίζα μί)χανα· 

\>) ηαϊχκι δε εϊκελίν άν3ο;. 
πάντα 7"*Ρ "δ» 1 σκλλη^δνίν τη τφ.ηαΰΐα των αγαπάν, τάς 
μίν άρ'/β-ί 'λ-,ίϊι-λ'.: /-/ι /Ά- -.:/.; 'ίγμ- γνιχας δ' ίτΜ 
15 ΰποστΜ ΤΓ! ένΐ3λιισα£ τω χαι' ό.ο//;/ τΛ;;-, . τ-οίκζντα 
γλίΛΠΐ; ϊν φωτί των ώρελϊΐϊιν ό καρπί;· ^"ΐ τ^;ν7;υ 
^ρομρο'ί,αενίν Όο.ίτσ;^; Χνμτμίϋ, τα Κ/οχνιζ νενίιοιΚί 

5>«Ρ[ΐ£ακ(- 

Οβρ. 74. Μιταβάς 3έ ιίηίρ γιτί ϋηφημ&αηι Όμιφβς, 
20 ού τ^ν Λϊί ιΐΕΧράιι ρόσιν ΕΪασ:ν ΗναλλίΓ/ίρϊπίν ■ 

άλλα χ«1 τα ίν "Λιδϋί ανμβνλαώ; ίφιλίοορ^Ε- ε) Κω- 
χυτοί -/«δ" β πρώτο; ονομάζΕται πυιαμοί- επώνυμος άν- 
δρωπίιιιυ ίτα'δβυς κακό»- θρήνοι γαρ βπί τΛ; τε3ν:ώσικ 
ίί ικφα τών ζώντων Πυρ^Γ/εΒοντΗ οε ε^Ξξ^ - ;ν:;/ϊ- 
26 Ϊ«Γ μετά γόρ ιά βάχρυα, τκκιί χαί πίρ ά|ανίζον ο έ;ν 
5νΐ7ΤΪ5 σαρκό; ίν ΐρϊν άμγπίρζνς 31 ΓοΟς πίταμού;, 
;ί; ΐν* τον 'Αχίριντα βυρρΈΌντα; 5ί8εϊ■ ίνϊι&4?κρ ί*ίί- 
χετχι μ-τά τ;ύ: -:ώτ^; ϋωίντϊΰ; »!(' πίν έίΕίλίμε'νιπι 
ια^ν, πχυ τινά να! /.ΰπκι χρίν.ιι προ; ί>.ί-/αζ υπομνί- 

ί) (Μ. ΜΙ. ]>) ΟιΙ. *. ΜΙ. ί) Ο,Ι. κ. 5·». κη<{. 
. μαι Άιά τψ/ ς·υγΛηίζα χ«ί -τ,ν ίπί τω 5«νάτιι χ*Γ<ί?- 

♦ερηφβνΐ) 3'«λλιις, η τα η^*τ« κκριονΐα 6υφ3:/ρ;ΐϊ- ;« 
.ΐ οΐς οιίκ ϊχϊϊ] ίίι' ίχνι) γτ^άσχ-ΐ' μήλον 3' έπΐ μιίίω- ΐ<? 
ϊ Εϊίΰόιζω,ιιεϊκ πρίμνα τοϊς άρααν αιψψα χαι 'ιήαι 

10 ίϋν -υί5-;; 3 θ=;χίϋ ι α:ν;ν ·!-£> β ιά 3εϊί! χλΰωμ' ιμρί 

7ίψ «ξ(=ν τι; ι«5ϊ/.ϊϊ; Ζιαρ'ιαΐ τ;ϋνί | ί1I(■ 
. 1») νωκ:ί μ:ν ν μίαν 

ιύύατ.αι κζ^αίϋ' τ; -ρί-,-^τ.·/: νίρ3ί Τ; γΐΰϊ'α' 

15 Άομ-&η· άΐφχνίατηΐαι γάρ· ααα&Μ Επήνεγκίκ. 

ο) αΐματι ί' έρρίδατκί τ=7χί>! ΚίΧαί ιε μ<99'3μα(' 
... ιφ&φμΐ* 3ε τΐ( Εχλϊίψεα; <Ι) ΐ)ν "Ιτπκρ^ι;. ήαρίβω- 
Οί^χατά :·ήν αΐίμχζ&μίν.',ν ·. μ·/:/ '':/·- ■Κϊίμν/ί'ΐν ην 
- .'Λιτίϋών Γ.ίίΐ'),; '-τψ -.). ■/.Ά -Λάί ίνομίζιυαα· ™ δ'£ν 
20 ολλϊ)'ν τι; ;ίίϊ! τ^; ί'ί.:;'ί;·.); τ,·ά·,Ί:/· <·,-■ Ι-ί::κίιι- 
μενοί, ίσηςηϊ τοΐτ», τί; = χράβΐ ίξΕς-ι κβρ' ίώταΟ 
μ-Δδν 'Ομύρβ· ^ . 

ρ| γη μϊ·/ φ3ιν;ντι; μτ,νίί' -Λ ί' ιςβ.μ\·ΐ',:-ι.. . 

25 ^ίπμιας ή χατά τι}ν εχλκψιϊ &φβίαα>· τί 5ί< τοιίτο!; 

τϊρίς-ώοΗϊ Ά5ΐ5ϊ«ν Όίυοσϊϊ- τίυΐΕστι πίν ιοίνισιν 
γαρ ;κ του φϊνερίί καί βιαζίαϊτιος ήιιννκτν τίϋί 358 κβκχιΒιΪ 
~>.-1υκτι*ίτας, άρις-' αν ο κόσμος συνιηωνίζιτο· νΰν 3ί ίό- 
χαί τέχνη ηίρΐίλδών ιν' αγνοούμενος ίΧ*ϊ, ίκί βι>ν(αιας 
γανώρΆηαε· διά 3ΐ κόντη χοθ' ϊν άδοο/ο-βντε; αλλυγο- 
(><αϊ πληρΐ] «ίν ό"λ«ν ΓΓίίϊίση' ίϋρ(<ιαιμ&· 
5 Οιιρ. 76. Γ Αρ' κν ίπί τϊΐίτίΐί ό ρίγας ούρανοΰ **1 3εων 
ίφβρώηνΒ Όμηρος ο" τα; άβατους χαί χεχΐίΐσμενο:; ώι- 
δρωπίναι; ψυχβίϊ «τραποιϊΐ ίπ' οιίρανον άνοιξα; ίππηίει- 
ός ίς-ι κααχριϊηναι ίυααφίΐν, ϊνα ταύτης τη; άνοαίχ 
χαί μιαράς φόγπι δυνεχ&ίου;, άναιρ&ίνταν τΐ των κν- 

10 υμοτων άμ&ία τον κέσμου χατασχαιοαΖή· χαί 

ρχι τ; νηπίων ηϊΐ'3ων χορο; ώιελΕΐται τα; ίίρίας ηαρ'Ό- 
μηρου πρώτον άς άπο τίγρης γάλβ· μι τε «ντίπαί3ες η 
νιανίαι χαί τα παρηβηχά; Ϋ,δη τψ χρίνω ψιρο% ώιοΧβιί» 
ταιίς ηίονης· «άς 8"ό βίο; άναιαΰύί την γλώτταν εν 

15 Χωφόιυπ 3[άγιι; φϋΐ«ί:υέιω τοινυν όπό τής ϊίίας πολι- 
τεία; Πλάτων Όμηρον- ώς οώτον έξ ' Αδένων ίφνίά&ν- 
«ιι £Ϊ5 ΣκΕλίαν £3;! ταιίτυί τή; ηοϊίκία; Κριτίαν 
άπος-ίν ιΐν* τύραννο; γάρ; ΐ Άλβ^βέίφ' τον έν πααί 
μίκ άπρζπώς 3ηΙιν ίν 3; μιιραχίοις «νβρα τον έν αυμ- 

30 Λίσίοΐϊ ΈλΕΜβ-ί'νϊί* κ«ίζ=ντα- «β Σ£»λί*5 μέϊ άχοΐά- 
τυν· Δίχελίαί 3ε κτίς-ιιν αλλά «κ Πλάτων μέν "Ομη- 
ρον έκ/3£/3λιτκ£ της ίδια; πόλ=ω;- ο ϊΐ σάμπας χίαμος 
"Ομήρου μία ψ/ρίν είναι πατρίς- ποίας Ίονν άς-ονΌ- 
μηρον άνοΊροψίμάα κάτρης Χίϊνον ον ρωτο χαϊ χείρας 

25 ίχβΛ ίΐΆας: ίξ&χοις 3"Α9ηναι- αι' Σαιφάτυν μίνήτνίϊ- 
σάμινάι πολίτην μέχρι φαρμόταν μίαν !ί εύχην ϊχΜαι 
δοχεϊν Όμηρου πατρίς είναι- πω; ?ε μην οώτίς "Ομηρος 
Ε/ιη»λΐΓ£νΉτ9αι τι>7; Πλατωνο; «ν ϊχαρτίρησζ νόμοις ίτας 
εναντία χαί μαχόμενη ς-άβει βιωχισμάτων αυτών ό μίν 

3(1 ■/£ ννμβαΛίύιι «κνοιί; γάμου; κκί τί'κνβ· τώ 3' άμρυ τά 
σωμάτιο γομ^ϊ σώρρκτι κ«9<ισί«τ*ι- *(« μ£ΐ< γαρ 'Ελε- 359 ντίν εατρΐτεώϋκτίϊ ΈβφΚ" 3ι« Πιτνελόπ^ν ί Ό3νσοΕΰ$ 
πλανάται- Χ<α δεσμοί μίν ίιχαιότατα παντός άνΆρωπίνΗ 
βίοι &ΐ άμψοίν τών Όμηρου ααματίαν ίμπαΧιτίύανται 
τχς Ν Πλάτων;; διάλάγας ίαα χαί κβτω παιδικοί χαΒιι- 
5 βρίζοατιν ερατε;· ζύ8αμεΰ δ' ουχί τής αράπης ίχιΆυμίαζ 
μεστός ίατη άνψ- μο^α* μίν ΌμηριςεπιχώϊΊ Βεάς παρ- 
9ίϊ5ΐί5 ίηί τοις Χχμπρζτάτ&ις ιών χατιρΒημάτων οιτβ ιί 
και γίνπηκάν εατίν εκίτατ/μα κα της "Ομηρικής Βειοτήτο; 
άξιον Ιλαακν η χχτά πόλεις νιχταπεμένη και μεγάλων 
10 ηράαν ΐιρντηπϋ' 

Οβρ, 77. Σννεχ_ά; βν χ&άπερ εις χώραν αύτα βαν&ΐ) 
Τίϊ ελπίώιοιι ίρίοτπτπι ίίγκν. 

*) ίσπετια νΰν μοι μοΰσατ ολύμπια ίώματ' ίχονσαι· 
οΓ «Η{ ήγεμβνί$ Δαναών χαι Κίίρπνοι ξβκν 
15 ί πκΐιν ίν/χαιΐϊ 'λγαμέμνονας άνδραγαΒίας άνίργιτατ 
τοις τριαί θεοΐϊ ίρακ ούμμίρφον ΰμνών 1 
Ι>) ίσπίτι* νΰν μβι μίϋοΊΚ 
ος τις 5ιί πρώ»; Ά^Ημέμνινοί «ντί=ί ηϊβοΐ' 
ίίίλ' ότι 5αιιρ.5ΒΤτιίί Πλάτων ίν τω πψικκλλίΓ Φαί βρω τή; 
20 οάφρτνις αςίρ ερώτων ίιαχρίηεας «ρχίμ&ος, ίτόλμηιεν 
άς ί Αοχρός Αί'β; ίϊ τω ιτ«ρ3Εϊώμ! τ^; άγατάη; 3εας 
: άρ? ιί μοααών χατουκ/ιπ;, τα; υβροίνκ; ε'ρϊων ασελ- 
γών χαλίαοι βν/ιΒανς ε) ή><τ= 3ΐ μ;ΰΐίίΐ είτε δι'ώίιϊί 
ΐΐίος λ(7 εί" 3ίά 7£ν=ς τί μοίίση-βν τβ Αιγϋων ταύ- 
25 ΐιιν έΊτχετει τήν έπωνωμίαν σύμμαχοι )&βίο$αι τοΰ3: τί 
μίίΪΗ- και τίνος είκημ'αν. Ζ Άαιιματιιάτατε Πλάτων 
ίπιρ ίύοβνϊ χα» .τικ τών βλων Φΐίσϋ)! , ΐ !κρ< γής χαι 
3αίάχτηζ- πλλ'οίίε περί «λίου χκί σίλ«"Κ &"ί' "πέρ 
«ίτλαιιών ΐ£ ιΑοαιμβι χπιχρίαις- βλλκ τί ηκ εύχιϊί 

ι} 11.(1. 4», ϊΙ »1ίΜ, Β) II. λ 21Ϊ. ο) ΡΙ.1.ΡΙι.ί(1 257. 360 ΗΜ11Χ1Β13 

πίρας ίντίν αιβχύνομαι χαϊ ϊίγειν Ιρι Ζε παΊς ούτω γα- 
ίες μάλλον 3ί μαρα/ίσιας· ου π?λλ;ί με'ν ^οβν ίρα- 
αχαί' εΤς 3έ τιςα'ιμνλο; α] ^; ϊπίπιίζιι ϊώτίν ί/,αν ό~: 
οιίχ ίρφιι- κβ· τγιγ; αύτίν κί-τών ;λ;γ=ν £3ε- γυμνοί; 
ό ιοί; ίμμαηι την άπίΧ-μιεα άς ίπί τϊγου; ααιί?ξ&· β3' 
ίώτραιεΊ σχημιτί το τ5 πράγματος αίσχρίν ϋιαχλίιίας 

Χβρ. 78. Γϋγαοίΰΐί ΕΪΧΒίαε 5 μίν Όμίοου λίγος >)- 
ρώ)ϊ εστί /3ίί;- « Μ Πλίτοινο; 3ι<ίλιγ![ μειρο^ίων 
ίο>)«5' πόντο τα παρ' Όμίρου ^βηιοήϊς ορΐτ^; 

10 μιτ ψρόνιμίς '0&υαοτύ$' άν3ρ·ϊΐ; Δϊας· σώρριιν Πφκ- 
ίόιηϊ 3ί*£«ο; Ιϊ «παπί Νέστωρ- έϋοΕ^ς ει; ποτέροτ 
Τ<ίΧέμαχας- ίν ψΛίίίΐς Γ,κπότισςς ΆγύΧζύς- αν παρά 
{Μίτων, 'ίι γ1'Λ':γ„ ~/.-ήν ιίμ-ή νη Αίχ ιιμ-ην 

ώρίλιίυομεν είναι τά Οϊμνά τών ιδεών τερετίσματα 

15 χβί παφ'Άμς-οτέλίΐ Χφρφγίφ ψΐάραιις αιατ^-.' ά'ξ-.α; 
οϊμαι τών Κ!ώ' Όμ^ρβ λόγων 3'ιχα: ύτκσχρ· α:/.ίΊαζτ-.) 
ίχων γλώσσαν αιαχίοτιτι νόοΐν ά; Τάνταλος· ώ; Κσ- 
«ϊ,ΐ!)" ώ; =; π:« ίΙ.'Λ-τώγα-ι .-ιδίοις ·Αΐ-/μτ,·Λ;-Λ; 
Τίραϊ; 1 πΛλ,Αβί ;ηί τ«ϊ τυρκννιχα; έρδίΐ'ρίτο 3όρας' ;ν 

20 ίλίυϊίρω 3ί σώματι διυλιχ-ηο τΰχτμ ήνΕοχετο κοί μί'χβι 
ηράοΕοι;- ούδΕΕί; γβ'ρ άγνιίΐ τον Σααριιάτχμ Πόλλιν* ω 
ούί'ά; λφνχοϊί '/άρΐΐ Ά(αν σίαατταΓ κ»ι' μνων :ικοσ: 
κη5«κερ «νο ; ;ί^:ίον ;ντ=λ: ; Ί-.ν.::'ηζτ,- -/μ: ταϊτίτ Τ'ϊν ;ίς 
Όα^ον ά^μέη» όρεΛουμΐνον τψωίαν τη; βχβλί- 

ββρ. 79- Πρίς μίιι έν ΠλοΓΟίροτ ναι πλεία λέγειν δυ- 
νάμενο;, εο)- ΤΗ*ομ« τι; ΣωχροΓτηηκ σοφίας αίϊίάμαις- 
ό 3ε Φβίοξ ρλόσοψος Επίκουρο;- ο ιί; ^οΛκ ίν τεΐ; 
ι'3ϊοι; Μίτοι; θαργο;- = ττασβν τιοητιποίν άντρας αι>μι>- ΑΙ,Ι,ΕβΟΓΚίΕ 11011 ΕΠΙΚΑ Ε. 361 

νάμενας, ιύχ 'εξαιρίτας μίνεν Όμηρν· ά~ο ουχί και 
ταίΰ' ά μίνα τΐ,ίόι Γϊ.',:ί:«:> ■Α',/πι; άτ/νοήβαζ παρ 
Όμηχν κίχλοψεν; ά -/άρ Όΰνββν}; νπνχρΉκι παρ' ΆΧ- 
Χί'νω μη φρι)ών εώζναατο , ι«ί2' ω; κλώνων ώπο^ί'^" 
5 τέλ-η βίιν 

β) άλλ' όταν εύρρκτΰνϊΐ μεν εχιι χατα ΰ-ημον άπαντα- 
ίαιτνμόνζ; 8' «ϊλ ΰώματ' άκΜαίζωνται ικιδίϋ, 
]]) τηιο τί μ'Λ χάλλισυν ϊνί ρρΐίίν £Ϊ3εγ«ι - λίγε! 3"0- 
βυσσειί; ούχ Ό παρά Ύρωαίν άμπίύν,τ αύχ. Ό θράχιιν 
10 καχοαχάπταν ού# α παρά ταύς Αωχαψάηαυς ηίονάς πα- 
ραπ\ίαν· αύί' ί τοϊ μζγαταν Κύκλωπα; ετι μείζων 
'-.ίζχισε ητϊ άκα&ηι γην ίς Ιαΐν^ι -<,■> ύχ=άΐ/κν 
ΒάΧαττβ:^ ίς ετι ζών είδεν άΐδιν οιίχ αυτο^ Ό3υα- 
σίΐί; εοιιν ό ταϋτα: Χ;'ρν άλλα ιβ /5ρϊχι) τή; ΐΐοαει- 
15 δωνο; ί,ογιϊ; Χείώαναν ΐκ ϋ' βαρείς χειμώνες έπί τίν 
Φαιάκων εΧειν ίξεχύμ-ηναν ή δν; ηβρά τοϊί ύπιδίςιμ;- 
νπς έντμίζεττ τίμιο, τΒΤΟίϊ εξ άνίγχης ΐαγαπααύ. 

ή Οά. ·. 0. κη. 1>> ίΐ,ϊά. 11, /ΜΡΗ/ΛΓίΓΓ/Β 
/■γ. Οηιηίηίοΐ! Βιιίίηοηί Οι ί. Ρ™ Α 5. Ρ. 1. Μαϊΐ'ϋίΓ. 

ΙΜΡΒΙΜΛΤυΚ 

Μί(ρ!ι €αη<ιΙϊ ΡαίΗαι εΚ. ϋοηιίαηίίηορ. Υία^απη).